Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДВАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 14 октомври 2011 г.
Открито в 11,03 ч.
14/10/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Оживление и реплики от КБ.)
Госпожо Манолова, давам Ви думата по начина на водене. Неправилно ли открих пленарното заседание? (Реплика от КБ.)
Аз мисля, че Вие разбирате от шега – нямате такава процедурна възможност, защото не съм започнала да водя, госпожо Манолова. (Оживление в КБ.)
С Разпореждане на председателя на Народното събрание № 150-05-165 от 11 октомври 2011 г. на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията на Република България във връзка с постъпило искане от народни представители е разпоредено свикване на пленарното заседание на Четиридесет и първото Народно събрание за 14 октомври 2011 г., петък, от 11,00 ч. с точка единствена в дневния ред – Парламентарен контрол.
Искането е постъпило с № 154-00-1807 от 11 октомври 2011 г. Подписано е от 53-ма народни представители.
Съобщение. На 10 октомври 2011 г. с вх. № 103-12-32 в Народното събрание е постъпил Отчет за степента на изпълнение на разходите за първото полугодие на 2011 г. по политики и програми, провеждани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С мое писмо отчетът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
В периода от 7 до 13 октомври 2011 г. не са постъпили питания от народни представители.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Емил Караниколов;
- от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Митко Захов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Борислав Стоянов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Яне Янев;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Димитър Дъбов;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.
Настоящият парламентарен контрол ще започне с изслушване на Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика.
Първа ще зададе своя въпрос народният представител Милена Христова относно национална стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.
Заповядайте. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Дала съм думата, следете и ме слушайте какво казвам, госпожо Манолова. (Реплика от КБ.)
Дала съм думата на народен представител – върви процедура по поставяне на въпрос. След като изтече процедурата по този ред, ще имате възможност.
Имате думата, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър на труда и социалната политика, поставям днешния въпрос по отношение на националната стратегия в сферата на заетостта във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите, която беше приета през месец април 2011 г. от Европейската комисия.
Всички сме наясно с проблемите по отношение на образование, здравеопазване, жилищна политика, по отношение проблемите на ромската общност. Това е частта от българските граждани, която в последните няколко години на прехода най-тежко понесе тежестта по отношение на заетостта, по отношение на квалификацията, по отношение на възможността да предостави своята работна сила.
Господин министър, уважаеми колеги! Фактът, че тези хора, поемайки тежестта на прехода, имат ниско квалифициран труд, голяма част от тях са без работа, се отразява на цялото общество и най-вече на техните семейства. Това води като последица прокламираното неколкократно увеличение на битовата престъпност от министър Цветанов, но това не е желание на тези хора, а политика, която липсва в държавата.
Затова, господин министър, аз моля да отговорите: дали сте изготвили стратегия по отношение на заетостта, която да бъде представена на европейско ниво във връзка с решенията, които предстои да бъдат взети в началото на следващата година за решаване на тези въпроси. Липсата на политика на държавата по отношение на заетостта на голяма част от ромската общност води до невъзможност за тяхното пълноценно съществуване, за пълноценна реализация на тях и техните деца и като цяло на българското общество. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! Достъпът до заетост има ключова роля за пълноценната интеграция на пазара на труда на лицата от неравнопоставените групи, включително и от ромската общност.
Цялостната консултативна и координираща дейност по етническите и интеграционните въпроси е ангажимент на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Със заповед от 22 юли тази година на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов е създадена Междуведомствена работна група за изготвяне на предложения за актуализиране на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и проект „Оперативен документ към Рамковата програма”. Дейността на междуведомствената работна група във финансово, организационно и техническо отношение се осигурява от администрацията на Министерския съвет чрез секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически въпроси.
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и председател на Съвета е утвърдил график за работа на междуведомствената експертна работна група. Съгласно този график до 28 ноември тази година работната група трябва да внесе в Министерския съвет проект за Национална стратегия за интегриране на ромите.
Искам да дам няколко данни по отношение на заетостта и социалното включване. Осигурена е заетост от началото на годината на 7 хил. 532 лица чрез включването им в различни програми – мерки на заетост на първичния пазар на труда от ромската общност както „От социални помощи към заетост”, така и по Оперативната програма „Човешки ресурси и развитие”.
Също така искам да подчертая, че в 58 бюра по труда в цялата страна работят 67 медиатори. От тях 49 са с висше образование и от ромски произход, които помагат за интегрирането на ромите на пазара на труда.
Искам да ви уверя, че от началото на тази година Министерството на труда и социалната политика чрез Програмата „От социални помощи към заетост”, чрез Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, чрез програмите за личен асистент е осигурена работа на над 77 хил. дълготрайно безработни лица, включително и част от тях с ромски произход.
Нашата политика ще продължи в тази посока и Проектът за социално включване, който стартира преди няколко седмици, включва и интегриране на представителите от ромската общност от 0 до 7 години за техните деца.
Аз смятам, че тези мерки са много важни и ще доведат до едни устойчиви резултати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Аз ще благодаря за данните, които изнесохте, но преди време тези трудови медиатори, за които Вие говорите, бяха 150 човека, а сега казвате, че са 80. Тази временна заетост, която твърдите, че сте осигурили от началото на годината, нека да кажем, че това е едно минимално заплащане за време, което е изключително кратко. Може Вие да кажете за колко време става въпрос.
Аз обаче попитах какво ще се случва оттук-нататък? Каква ще бъде политиката на Вашето министерство оттук-нататък по отношение на заетостта, по отношение на тези хора, защото с едни такива временни мерки, социални подпомагания и така нататък въпросът не се решава? Въпросът може да бъде решен само, ако на тези хора им бъде съставена такава политика, такава алтернатива, че те да могат да бъдат активни на пазара на труда. Те да бъдат конкурентоспособни да могат да заемат реални работни места, а не временна заетост срещу едно минимално заплащане, което е абсолютно недостатъчно за грижите за техните семейства.
Това, което трябва да направи правителството, което трябва да направи Вашето министерство, е да създадете една рамка по отношение на заетостта, с конкретни дейности, които трябва да бъдат извършени, в срокове, които трябва да бъдат извършени, откога започва стартирането на тези дейности, какви са резултатите, кой ще отговаря за тези дейности. Всичко това трябва да бъде създадено в един план, много точно и ясно записано и да бъде представено на Европейската комисия. Вчера аз видях на сайта на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, че е публикувана стратегия, която е едно преразказване на всички досегашни документи, които са съставяни. Няма обаче нищо конкретно, никаква визия, никаква политика, никакви конкретни и ясни действия, които някой трябва да предприеме.
Това е моят въпрос и аз моля все пак да ми отговорите. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! Аз още веднъж искам да повторя – чрез Националния план по заетостта, чрез Оперативната програма „Човешки ресурси” са разписани конкретни мерки за интегриране на уязвимите групи на дълготрайно безработните на пазара на труда.
Ще дам пример с Оперативната програма „Човешки ресурси”. Неотдавна стартира специална схема „Вземи живота си в свои ръце”. Повишаване качеството на предоставяне от Агенцията на заетостта на тези услуги. Предвидени са над 6 борси в различни райони с компактно население от етническите малцинства, на които присъстват представители от бизнеса, от бюрата по труда и по този начин даваме един по-добър достъп до тяхната заетост.
Освен това искам да ви уверя, че в бюрата по труда са назначени вече 250 трудови медиатори по Оперативната програма „Човешки ресурси”, чиято цел е провеждането на специализирани консултации с представители от неравностойните групи на пазара на труда, за да може те да участват във всички тези мерки и програми за интегрирането им на пазара на труда както за хора от малцинствата, така и за хора дълготрайно безработни, така и за хора с увреждания и за тяхната заетост. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате искане за процедура.
Заповядайте, госпожо Манолова. (Шум, реплики и оживление в ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Оценявам чувството ви за хумор, но никак не ми е смешно, защото въпросът ми е процедурен и касае начина, по който сте организирали днешния парламентарен контрол. Става дума за отсъствието на двама министри – министър Павлова и вицепремиерът Дянков, към които имам отправени три въпроса...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, прекъсвам Ви процедурно. По начина на водене е искането, по начина, по който в момента, тук, водя Народното събрание. Организацията не е процедурен въпрос по начина на водене. Отнемам Ви думата. (Ораторът говори при изключени микрофони.)
Ако не се подчините, ще Ви отстраня от пленарното заседание.
Госпожо Манолова, моля Ви седнете си на мястото. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони.)
Моля, седнете си на мястото! (Шум и реплики.)
От името на Парламентарната група „Атака” думата има господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители! Участвам в обществения и политическия живот от 1988 г. и след 90-а година съм следил всички избори в България – за държавен глава, за парламент и за местна власт. Искам да ви кажа най-отговорно и категорично, че за първи път през така наречения преход съм свидетел на такава гигантска подигравка с българските избиратели, каквато е кандидатурата за държавен глава на управляващата партия ГЕРБ. Аз ще поясня в следващите минути защо смятам така. (Реплики от народния представител Красимир Велчев.)
Първо, искам да подчертая, че съм канил господин Плевнелиев на открит диспут вече няколко пъти, включително и физически, където се засичаме – в гр. Търново. Той обаче бяга и се крие като лалугер. Аз ще обясня защо го каня на диспут и какви въпроси искам да му задам, защото българското общество трябва да знае какво му предлагат като кандидат на най-високия пост на властта в България.
Управляващата партия се подигра с българските избиратели, изваждайки от ръкава, както фокусник изважда зайче, лицето Росен Плевнелиев. Един човек, който сам казва пред голяма телевизионна медия на 10 март 2011 г., че той няма да става президент, и дори да му предложат, няма такива намерения, защото, цитирам: „Аз разбирам от строителство, не от политика”. Цитат от господин Плевнелиев.
Защо управляващата партия изважда за кандидат за държавен глава на Република България човек, който сам казва, че не разбира от политика, а това е видно от километри, няма нужда да се прави специален разбор. Отдалеч може да се види, че господин Плевнелиев никога през живота си, включително и сега, не е имал мнение по най-важните въпроси на българската вътрешна и външна политика.
Нещо повече, господин Плевнелиев – кандидатът на управляващата партия ГЕРБ за президент, се доказва като един неадекватен човек спрямо най-острите проблеми на обществото ни днес.
Преди броени дни той каза пред една национална медия, че проблем цигани-българи нямало, представете си?! Няма такъв проблем! – каза господин Плевнелиев. Да кажеш такова нещо в момент, в който десетки хиляди хора излизат по улиците да протестират срещу двойния стандарт в България, срещу циганизирането на държавата ни и толерирането на цигански босове, е буквално цинизъм. Цинизъм и подигравка с българските избиратели!
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС, от място): Това е предизборна кампания, госпожо председател.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Тази подигравка господин Плевнелиев просто я казва и върши директно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, господин Сидеров...
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Моля, не ме прекъсвайте! Аз имам по... (Ораторът говори при изключени микрофони.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, от името на всяка парламентарна група могат да се правят изявления по въпроси, които не са включени в дневния ред, но които са от компетентността на Народното събрание. (Народният представител Волен Сидеров продължава да говори при изключени микрофони.) Народното събрание няма компетентност да участва в предизборни агитации, нито пък да излъчва кандидати за президент и да обсъжда кандидатурите. (Ораторът продължава да говори при изключени микрофони и се опитва да включи микрофоните на трибуната.)
Моля Ви, не ме докосвайте! Не ме докосвайте, господин Сидеров! Успокойте се! (Силен шум и реплики в залата, част от народните представители от ГЕРБ, КБ и „Атака” стават прави, Волен Сидеров говори при изключени микрофони.)
Господин Сидеров, няма да включа микрофона! Седнете си на мястото, господин Сидеров! Това, което правите Вие в момента, не е изявление от името на парламентарна група. (Ораторът продължава да говори високо при изключени микрофони.)
Ще се успокоите ли, господин Сидеров? Ще си седнете ли на мястото?! (Силен шум и реплики в залата, Волен Сидеров не престава да репликира председателката.)
Поради безредици в пленарната зала прекъсвам заседанието. (Ораторът продължава да говори високо, силен шум и реплики в залата.)
(След прекъсването.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието продължава.
Моля, квесторите, поканете министър Тотю Младенов в пленарната зала.
Следва въпрос от народния представител Михаил Миков относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на служители в общинската администрация към община Видин.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин министър, Вие скоро бяхте във Видин – там, благодарение на едно крайно некадърно управление, общината фалира. Миналата седмица спряха в първия ден водата, после и тока в общината и благодарение на това, че общинската избирателна комисия и ГРАО се намират в тази сграда, след разговори и организация, бяха пуснати, но до края на месеца, до 30 октомври 2011 г. Сградата на общината е 16-етажна. Всеки човек може да си представи в какви условия работят служителите на общината, когато няма вода – в какво състояние са тоалетните, какво може да се случи.
Така че аз Ви задавам въпроса: Какви мерки ще предприемете Вие за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в тази 16-етажна сграда, така че да не се нарушават както Кодексът на труда, така и Наредбата за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Действително на 6 октомври миналата седмица бях във Видин, правих среща с областната управа, с нашите структури от Министерството на труда и социалната политика, както и със синдикатите и с бизнеса. Действително посетих социалната трапезария, която Министерството на труда и социалната политика откри във Видин, посетих дом за дечица с увреждания и стартирахме един много важен проект за Видин – „Социално включване за дечица от нула до 7 години”. Запознах се с проблемите, които съществуват в община Видин, с неизплатените заплати.
Затова искам да Ви уведомя, че още същия ден съм информирал Министерството на финансите, за да видим с какво може да се помогне, за да се разплатят забавените плащания на хората на територията на община Видин.
На Вашия въпрос, действително на 5 октомври т.г. е констатирано, че водоподаването на общината във Видин е преустановено. Възстановено е още на следващия ден, още на 6 октомври 2011 г., когато аз бях там, след подписването на споразумителен протокол за погасяване на задълженията на общината към ВиК – гр. Видин. Протоколът е подписан от Георги Владов – управител на ВиК, и Румен Видов – кмет на община Видин.
Искам да Ви кажа, че по отношение безопасните и здравословни условия на труд, знаете, че по трудовото законодателство работодателят е отговорен за подсигуряването им и на работниците, и на служителите. Главната инспекция по труда е направила съответната проверка, следим ситуацията и няма да допуснем да има проблеми с безопасността и здравето на работещите. От тази гледна точка Инспекцията по труда ще предприеме, включително и принудителни административни мерки, за да гарантира безопасността и здравето на хората. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За реплика – господин Миков? Нямате.
Господин Младенов, благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с въпроси към министъра на образованието, младежта и науката господин Сергей Игнатов.
Първият въпрос е от народния представител Михаил Михайлов относно скандално решение на Министерството на образованието, младежта и науката, взето с Протокол № 32.13, направено след предложение на комисия, назначена лично от министъра на образованието Сергей Игнатов с негова Заповед № РД-09-647/21.05.2010 г.
Доктор Михайлов, заповядайте.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! В документ, издаден от Вашето министерство, се дава съгласие за актуализация на терен, предназначен за училищни нужди в терен за жилищно застрояване.
Моят въпрос към Вас е: Кое наложи, господин министър, да смените статута на терена, отреден за нуждите на подрастващите? Скандален е фактът, че имотът се намира в квадрат, в който се намират 19-а гимназия „Елин Пелин”, 124-та целодневна детска градина с името „Бърборино” и частна детска градина. Имотът, който всъщност е общински частен имот, предоставен на Министерството на образованието от 1992 г. и включен в градоустройствения план с цел евентуално изграждане на спортна площадка, е преотстъпен с Ваше решение за изграждане на жилищна сграда. Там се обединяват три парцела и се предвижда построяване на никому ненужна точно в този квартал жилищна сграда – забележете – в район, който е от две детски градини и едно училище.
Моят въпрос към Вас е: Кое наложи именно това решение и чий интерес защитавате Вие като министър на образованието, младежта и науката, с предоставянето на този имот? Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михайлов! С писмо от 21 април 2010 г. в Министерството на образованието, младежта и науката е постъпило предложение от главния архитект на Столичната община за актуализация на застроителен и регулационен план на местността „Крива река” с промяна на предназначението на УП-3, отреден за училище, кв. 3 по плана на местността „Крива река” в УП-1 за училище, кв. 7, и УП-4, 5, 6, 7, 8 и 9, кв. 3 с отреждане за жилищно строителство.
Комисията, назначена със заповед от 30 март 2009 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед от 21 май 2010 г. и допълнена със заповед от 28 февруари 2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, два пъти е отказвала да съгласува предложената актуализация на застроителния и регулационен план с промяна на предназначението. Мотивите за отказа и двата пъти са били липсата на необходимите документи и съгласувателни писма, и по-точно липсата на мотивирано предложение и обяснителна записка относно актуализация на застроителен и регулационен план с промяна на предназначението, документи за собственост и становища от кмета на район „Красно село” и от началника на РИО – София-град. За отказите с писма от 3 юни 2010 г. и 16 юли 2010 г. е бил уведомен главният архитект на Столичната община. След като с писмо, вх. № 1004-50 от 13 октомври 2010 г., липсващите документи и съгласувателни писма са представени, комисията в министерството е разгледала предложението и с решение по т. 13 от Протокол № 32 от 13.10.2010 г. е дала съгласие за актуализация на застроителния и регулационен план в местността „Крива река” с промяна на предназначението на УП-3, отреден за училище, кв. 3 по плана на местността „Крива река” в УП-1, до училище в кв. 7, УП-4, 5, 6, 7, 8 и 9, кв. 3 с отреждане на жилищно строителство.
При вземане на решението комисията освен с изискуемите документи, се е съобразила изцяло със становището на кмета на район „Красно село”. От съдържанието на становището е видно, че в него няма отказ относно реализирането на предвиденото застрояване в имот – план № 54, общинска собственост, и имот № 55. В становището е изразено мнение, че „разширението на училищния двор в южна посока е нецелесъобразно поради необходимостта от затваряне на ул. „Богдановец” в този участък, което би довело до допълнително усложняване на комуникационно-транспортното обслужване на прилежащата територия”.
Едновременно с това е направена целесъобразна препоръка при евентуално решение за реализиране на предвиденото застрояване срещу обезщетение в същия имот да се предвидят в едноетажното тяло на сградата помещение за нуждите на образованието – предучилищни групи, занимални и други дейности. Становищата на Столичната община, дирекция „Образование” от 8 април 2010 г. и РИО – София-град, от 10 септември 2010 г. са идентични по смисъл със становището на кмета на район „Красно село”.
Изводът от горното е, че при наличие на положителни становища от заинтересованите страни – район „Красно село”, Столичната община и РИО – София-град, относно предложената актуализация на застроителния и регулационен план с промяна на предназначението министърът на образованието няма основание да откаже съгласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика – д р Михайлов, заповядайте.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми господин министър, аз знаех всички тези неща, но всъщност те въобще не са така. Явно Вашите подчинени са Ви подвели. Ето, пред мен е решението на кмета на община „Красно село” от 26.05.2011 г. (Показва документ.) То е от 2011 г., а Вие от всичко досега говорехте за 2010 г., всичките Ви решения са от 2010 г. Аз Ви казвам за м. май 2011 г., където кметът, който е от ГЕРБ, и му прави чест, че не се е съгласил именно с така предложеното застрояване.
Искам да се обърна към всички колеги от ГЕРБ, които са от София, да обърнат внимание на този наистина скандален казус! Не може в рамките на две детски градини и едно училище да се дава терен да се строи 10-етажна кооперация, при условие че няма детски ясли в целия район!
Има предложение – ето го тук, от жители на квартала, имаше протести, имаше телевизия, заснеха всички тези неща. Не може да се появява поредното бетонно чудовище в квартал, където не са предвидени нито водоснабдяване, където през две седмици има ремонт на тръбите точно по тази причина, че се включват все нови и нови блокове, а капацитетът не отговаря.
За този бизнесмен веднага мога да Ви кажа какво се е случило. Директорката на 19-а гимназия е била против това нещо, но само след две седмици, много странно, как този същият бизнесмен, който ще строи тази сграда, започва ремонт на училището – забележете, и след една седмица тя си променя становището!? Всичко това е документирано. Същият този бизнесмен казва, че щял да направи някаква постройчица там, залепена до този мастодонт, който ще се появи, при условие че на този общински парцел може наистина да се направи една детска ясла, каквато няма в целия район. Това е просто безумие! Явно става въпрос за абсолютно скандална, корумпирана сделка. Два имота и в средата има един общински имот, който не е никак малък и там най-спокойно може да се направи детска кухня, детска ясла.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: А всъщност какво се казва? Вие се отказвате, общината казва: „Добре, тук ще ни дадат някакви заменки, нещо ще си направим”, и нека човекът да си строи поредната 10-етажна кооперация.
Аз повтарям, чест прави на кмета на „Красно село”, който е от ГЕРБ, че не се е съгласил. Ето неговото становище!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Близо минута говорите повече.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Ето го становището! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За дуплика – министър Игнатов, заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители! Господин Михайлов, аз от нищо не съм се отказал.
Аз съм съгласувал, след като трите страни са поискали това. Не зная какво ми показвате, но аз Ви цитирам кмета на „Красно село”, който казва, че там се прекъсва ул. „Богдановец”, поради което не може този детски комплекс да съществува. Самият кмет – ето, той ни го е написал и ни го е дал. Аз не мога да си измислям!
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК, от място): Становището е от 2010 г., сега сме месец октомври 2011 г.!
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Сигурно е от 2010 г., но за да дам аз съгласуване, аз съм използвал мненията на кмета на „Красно село”, на шефа на Районната инспекция по образованието – София-град, на архитекта на Столичната община.
След като два пъти ние сме отказвали и трите страни, които са заинтересовани, са казали, че не може да се изгради детски комплекс, защото се прекъсва улица, а нещо друго ще се мисли – долните етажи на тази сграда ще изпълняват ролята на занималня и помещения за детска градина, след два отказа от страна на министерството, при положение че трите заинтересовани страни са постигнали съгласие, ние го съгласуваме.
Това, което казахте, за ремонта в училището, аз ще го проверя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Въпрос от народния представител Милена Христова относно националната стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите.
Госпожо Христова, заповядайте, за да развиете въпроса.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, моят въпрос е във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите, която беше приета през месец април тази година от Европейската комисия.
Това е една рамка, която предвижда до 2011 г. да бъдат представени на ниво Европейска комисия национални стратегии от всички държави членки, в които да бъдат визирани мерки, конкретни действия за решаване проблематиката на ромската общност по отношение на образование, заетост, жилищна политика и здравеопазване.
Моят въпрос към Вас е по отношение на образованието, което в нашата страна среща сериозни трудности.
Има много големи проблеми по отношение на големия брой отпадащи ученици от училище, по отношение на ниската степен на образование или липсата на такова при голяма част от представителите на ромската общност, което за развитието им в бъдеще, за бъдещия им живот е една пречка, един порок, който не може да бъде преодолян. Това рефлектира много сериозно върху това те да могат да планират, да направят семейното планиране, след това да бъдат ангажирани в заетостта и да бъдат пълноценни български граждани.
Затова моят въпрос е: на какъв етап е, и въобще има ли, изготвяне на стратегия в сферата на образованието във връзка с Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин министър, за отговор – заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Христова, със Заповед № Р-185 от 22 юли 2011 г. на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов е създадена Междуведомствена работна група за изготвяне на предложение за актуализиране на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество през 2010-2020 г. и Проект на оперативен документ към рамковата програма в съответствие на Рамка на Европейския съюз за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.
Дейността на междуведомствената работна група във финансово-организационно и техническо отношение се осигурява от администрацията на Министерския съвет чрез Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси към Министерския съвет.
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси е утвърдил график за работата на междуведомствената експертна работна група и до 28 октомври 2011 г. трябва да внесе в Министерския съвет проекти на актове за стратегически документ с работно заглавие „Проект за Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими етнически общности в сходна ситуация 2012-2020 г.” и Проект на оперативен документ за изпълнение на тази стратегия.
Водещи направления в тях са: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.
За улеснение на работата членовете на междуведомствената работна група са разделени на подгрупи в зависимост от тяхната компетентност в посочените направления.
Министерството на образованието, младежта и науката участва в разработването на стратегическия и оперативния документ основно в направление „Образование” със свои експерти, които работят заедно с представители на неправителствени организации, в това число и ромски.
Към настоящия момент работната подгрупа по образование е първата, която е приключила работата си по изготвяне на проекта за стратегическия документ. Цялостното изпълнение на поставената задача по изработването на плана за действие към него се очаква да приключи до 30 октомври 2011 г.
След окончателното приключване на работата на междуведомствената работна група Секретариатът на Националния съвет за сътрудничество по етническите и емиграционните въпроси предвижда широко обществено обсъждане заедно с граждански организации и представители на Европейската комисия, социолози, политолози, културолози и други. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика, госпожо Христова – заповядайте.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, Вие много обстойно обяснихте с какво точно ще се занимава работната група, в какви сфери, какви представители има в нея.
Това, което аз не можах да разбера, е: каква е политиката на Министерството на образованието или на подработната група, която Вие сте излъчили от Министерството на образованието, младежта и науката, каква е визията, каква е стратегията на министерството, с която ще бъде включена сферата на образованието в тази национална стратегия, която от своя страна включва и заетост, и здравеопазване, и т.н.?
Това, което е публикувано на сайта на Националния съвет по сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, е един пожелателен документ, който преразказва всички документи, програми и стратегии, които са готвени досега.
Това, което мен ме интересува, е в сферата на образованието, конкретни дейности и конкретни мерки, които вашето правителство и Вие като министър, ще инициирате на европейско ниво, за да бъде решен този проблем.
Проблемът ни е сериозен с отпадането на децата от училище, със сегрегацията в училищата, така че на всичко останало, което следва – и заетост, и жилищна политика, и здравеопазване, основата му е образованието. Това, което трябва да се направи, е ограмотяване, образование, колкото си може по-високо, на тези хора.
Основната тежест на тази стратегия пада върху Вашето министерство, затова отново Ви моля да ни посочите конкретни дейности – на Вашата работна група или на Вас като министър, каква е визията, каква е стратегията, какви са дейностите, които трябва да се случат, в какви срокове, кой ще се ангажира с това, какви резултати ще постигнете.
Тези неща, които са записани до момента и в тази стратегия, която сте я публикували като работен вариант, са едни добри намерения. Това, което трябва да се случи, са конкретни действия и конкретни резултати, в противен случай ще продължим да си тъпчем на едно и също място и сигурно след още две години ще си задаваме същите въпроси и ще си даваме същите отговори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли, господин Игнатов?
Заповядайте.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Госпожо Христова, аз съм удивен от начина, по който се задава този въпрос. От февруари до септември месец ние загубихме ценно време през 2010 г., когато се правеше поправката в Закона за народната просвета за задължителната детска градина за петгодишните. Лявата страна тогава, по-голямата част от тях не ни подкрепиха, а именно мярката за петгодишните е основна мярка, която е против отпадането на децата от училище. (Шум и реплики от КБ.)
Аз ви задавам контра въпрос, защото Вие ме питате. (Силен шум и реплики от КБ.) Понеже Вие задавате въпрос за стратегия, а искате да Ви отговоря за работен план, за досие към всяка точка от стратегията, значи следващия път ще ме попитате за работния план.
Тъй като много се обсъждат сега отпадащите от образованието, ще ви дам числата от Националния статистически институт: за 2009-2010 г. – деветнадесет хиляди и нещо, при 790 хиляди учащи се 2,5% отпаднали. Понеже онзи ден чух за 30%. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Миков, Вашият въпрос е следващият.
Той е относно назначен началник на Регионален инспекторат по образованието в гр. Видин.
Заповядайте да развиете въпроса.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, въпросът ми е за един случай на цинично политическо кадруване, противозаконно политическо кадруване по отношение на Регионалния инспекторат на образованието във Видин.
През 2010 г. Вие уволнявате дисциплинарно тогава изпълняващия длъжността шеф на Инспектората. Провеждате конкурс, а след това съдът на две инстанции най-накрая с Решение № 2241 от 15 февруари тази година Ви казва, че Вие сте подходили незаконно.
Проведеният конкурс и определеният от него ръководител на Инспектората Вие назначавате на друга длъжност през това време, след като съдът възстановява незаконно уволнения шеф на Инспектората, и то на длъжност, която също би трябвало да се заеме с конкурс. Пет-шест месеца изпращате маса проверки там, за да зачерните живота на върнатия от съда шеф на Инспектората, уволнявате я миналата седмица и пак връщате този човек, който е определен с онзи конкурс, проведен на база на Вашето незаконно уволнение. Това е флагрантен пример за политическо кадруване и точно сега по изборите обяснява защо в повечето листи на ГЕРБ в община Видин има служебно изпратени директори на училища. Мога да Ви ги кажа и по общини. Неслучайно и в училищата се провежда политическа дейност за управляващата партия.
Аз Ви питам, за да отговорите от тази трибуна. Веднъж Ви зададох въпрос, който оттеглих, и Вие назначихте шефа на Инспектората тогава, но скатахте вашия фаворит на друга длъжност без конкурс, за да може сега, след шест месеца, след маса тенденциозни проверки отново да реализирате това политическо решение, което сте намислили.
Днес Вие ще ходите във Видин. Попитайте учителите там, с които ще се срещате, попитайте и синдиката как се отнася към такъв тип цинично политическо кадруване. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Игнатов.
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Миков! Ако това е цинично политическо кадруване, как да наречем купона, който са си спретнали под ръководството на госпожата, чийто живот аз съм вчернил или вгорчил, не помня какво точно казахте, в един манастир? След известно време са се сетили, че трябва да си оправят документите и командировъчните и са забравили какъв е пътят до Арчар, та едни минали през Димово по тези документи, другите – от другата страна покрай Дунав, където може да се ходи и с велосипед между другото. Не зная кое е цинично: в условията на кризата, в която живеем, да се правят купони под ръководството на тази госпожа – мисля, че в Изворския манастир – и ред други нарушения, или това, което Вие казвате?
Но на Вашия въпрос. Господин Калин Нинов е назначен за началник на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Видин, на основание чл. 16, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител: допълнително служебно правоотношение при незаета длъжност за срок до назначаване на служител на незаетата длъжност, но за не повече от шест месеца, считано от 5 окт. 2011 г.
Нинов е назначен след уволнението на госпожа Зоя Йорданова, предишният началник на Регионалния инспекторат по образованието – Видин. На госпожа Йорданова е наложено дисциплинарно наказание – уволнение, и на основание чл. 107, ал. 1, т. 3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното правоотношение без предизвестие, считано от 5 октомври 2011 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – господин Миков, заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, аз съм леко учуден как министърът на просветата в България борави с лексиката и употребява думи, които едва ли някои родители биха се радвали да употребяват техните деца, но очевидно това е въпрос на преценка и на начин, по който се изразява човек, независимо на каква позиция е.
Истината е, че Вие незаконно, и това е установено от съда, сте уволнили шефа на Инспектората. Установено е от две инстанции. Истината е, че след възстановяването от съда Вие започвате съвсем тенденциозни проверки с едничката цел да сложите вашия фаворит, но самият конкурс, който сте провели вследствие на Вашето незаконно уволнение, не може да бъде основание за това. Вие би трябвало сега да проведете нов конкурс, с който да определите шеф на Инспектората.
Аз разбирам, че имате политически фаворит и на всяка цена искате да го въдворите – с всички методи, с всички средства, с проверки, с разходи. В крайна сметка има и някакво благоприличие, но освен него има закон, така че ще останете така в историята на видинското образование.
Вие сте родом оттам, от Видин. Знаят го учителите и Ви гледат какво вършите – цинично политическо кадруване. И най-вече в противоречие на закона, господин министър! Съдът Ви го е казал на две инстанции. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли?
МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Благодаря на министър Игнатов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Продължаваме с питане към министъра на здравеопазването доктор Стефан Константинов от народните представители Мая Манолова и Димчо Михалевски относно закрити общински болници от началото на 2011 г.
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Към края сме на реализацията на един сценарий, който беше започнат от вашите предшественици, министри от ГЕРБ господин Нанев и госпожа Анна-Мария Борисова – сценарият по ликвидиране на общинското здравеопазване и закриване на общинските болници.
Много усилия бяха положени. На много авангардни идеи се нагледахме и наслушахме – броиха се легла, броиха се болници, създаваха се хосписи, правеха се пътеки за долекуване, спешни кабинети, включиха се различни атрактивни транспортни средства като АТВ-та и вертолети, драстично се намали финансирането на общинските болници и парите се бавеха с месеци. Въпреки това болниците се оказаха жилави и някак си успяха да оцелеят, но не и този път. С действията Ви като министър и екипът, който ръководи министерството, очевидно подхождате много по-прагматично, защото наистина голяма част от общинските болници са пред фалит.
За какво става дума? За това, че Вие въведохте неоправдано високи изисквания към медицинските стандарти, в резултат на това – високи изисквания към клиничните пътеки и голяма част от болниците не успяха да сключат договори по много от пътеките, за които до този момент имаха готовност. В крайна сметка парите на болниците намаляха, разходите се увеличиха поради по-големия брой изискуеми специалисти. По-малко пари, по-високи разходи, натрупани задължения. Един изход от този порочен кръг – фалит! Точно така и стана. От началото на тази година фалираха над 10 общински болници. Това са болниците в Бобов дол, Ивайловград, Трън, Кула, Брезник, Радомир, Девин, Елена, Полски Тръмбеш. Да не ги изреждам всичките. По-страшното е друго – че това са болниците, които реално фалираха, но във фактически фалит се намират още поне над 10 болници, които фактически са фалирали, защото не могат да покрият своите задължения, но с оглед с идването на изборите никой от кметовете не иска да признае провала на болницата в своята община, поради което някак си изкуствено ситуацията се задържа. След изборите ще има лавина от фалити на общински болници.
Затова единият въпрос към Вас е: имате ли представа, имате ли разчет колко точно общински болници ще фалират до края на тази година?
И резонният въпрос: какви мерки предприемате в населените места, които остават реално без общинска болница? Защото това не е някакъв обикновен теоретичен спор между нас двамата. В крайна сметка зад фалиралите болници стоят десетки и стотици хиляди граждани, десетки и стотици хиляди човешки съдби и човешки трагедии. Една част от тези хора са оставени на произвола без всякаква здравна помощ.
Питането е в две посоки: какви мерки сте предприели и колко фалита ще чакаме към Нова година?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Доктор Константинов – за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, открай време в България далеч не във всички общини има болници. От 264 общини болници има само в 111. Казвам „само”, защото това е впечатляваща бройка. Въпреки това хората в местата без болница не са оставени без медицинска помощ, когато са имали нужда от нея.
Преди да Ви информирам как се осигурява тази помощ обаче, искам да направя малка корекция в цифрите, които се представиха за закрити общински болници през 2011 г. Данните в Министерството на здравеопазването показват, че от началото на 2010 г. досега в страната са прекратени разрешенията за дейност само на 4 болници – в Кула, Царево, Ивайловград и Трън. Това е станало по настояване на съответните общински съвети, тъй като тези лечебни заведения са изцяло собственост на общините. А както знаете, само един собственик може да реши как иска да развива имотите си.
Работата на Министерството на здравеопазването обаче е да гарантира достъпа на хората в страната до качествена медицинска помощ. Уверявам Ви, че отдавна сме взели нужните мерки за това. В тези четири региона функционират достатъчно структури за извънболнична и спешна медицинска помощ, а при нужда от по-сериозно лечение хората се насочват към съответните болници, които могат да предоставят наистина качествена услуга.
Например в Царево бившата болница е преобразувана в медицински център с 10 легла. Там пациентите могат да престоят до 48 часа. Ако имат нужда от по-сериозно лечение, те се транспортират в болницата в Бургас. За спешните случаи в Царево функционира и филиал за Спешна медицинска помощ. Има и дежурен лекарски кабинет. Също така там има и кабинети на общопрактикуващи лекари и специалисти.
Аналогично е положението и в останалите общини. Например в Кула медицинското обслужване се осъществява от филиал на Спешна медицинска помощ и общопрактикуващи лекари.
В Ивайловград болницата е преобразувана в Медицински център, който поема нуждите на населението. Там функционират кабинети на общопрактикуващи лекари, филиал на Спешна помощ.
Болницата в Трън също е преобразувана в Медицински център, където се лекуват хора. Също така има кабинети на общопрактикуващи лекари, филиал на Спешна медицинска помощ, отделно от това – спешен кабинет.
Още три общини – Полски Тръмбеш, Рудозем и Радомир, са пред избор дали да поддържат болница или да я преструктурират в структура за извънболнична помощ. Във всички тях съществуват филиали за Спешна медицинска помощ, кабинети на общопрактикуващи лекари и специалисти.
При нужда Министерството на здравеопазването може да укрепи филиалите за Спешна помощ, да окаже и друга помощ. Доказателство за това е Концепцията за преструктуриране на болничната помощ, приета от Министерския съвет още в края на 2009 г. Тя е база за кандидатстване към Оперативна програма „Регионално развитие”. В нея са предвидени няколко общински болници, които могат да се възползват от възможността да се преобразуват в медицински центрове, като усвоят европейски средства. Такива са болниците в Девин, Елхово, Крумовград и Белоградчик. Засега обаче съответните общински съвети не желаят да се възползват от тази помощ за закупуване на оборудване, извършване на строително-ремонтни работи за подобряване на помещенията им. Преценката в случая е на общините, но когато го правят, е добре да не загърбват актуалната демографска ситуация в страната.
Не е нужно в региони, където населението намалява, да се поддържат болници, защото няма нужния поток от пациенти, нито достатъчно специалисти, които да дават добро качество на работата. На тези места трябва да съществува структура за извънболнична и Спешна помощ.
Целта на Министерството на здравеопазването е населението в страната да има не просто достъп до медицинска помощ, а тя да бъде и достатъчно качествена. Затова Министерството на здравеопазването не може да не поставя критерии, които болниците трябва да покрият. През последната година министерството дори снижи изискванията в редица медицински стандарти, за да може болниците да отговорят на тях и да сключат договори с Националната здравноосигурителна каса. Тези промени бяха направени като разумен компромис, който обаче има своите граници. По-нататъшното прекрачване на тези граници би означавало непростим компромис с качеството, което е от изключително важно значение за нас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Два допълнителни въпроса – господин Михалевски. Заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, аз искам първо да обърна внимание, че Вашето действие и бързината, с която трябва да реагирате, е от изключителна важност за функционирането на общинските болници. Например болницата в Кула чака шест месеца Вашия завършващ акт – да се прекрати дейността, през което време тя трупа задължения, а болницата в Девин четвърти месец не функционира пак под „благородното” пълно Ваше мълчание.
Искам да Ви попитам не като министър, защото очевидно няма никакъв резултат от дейността Ви като министър в тази посока – Вие като човек (и това са допълнителните ми въпроси) смятате ли да вземете отношение, защото ще Ви поканя в Девин при първия сняг лично на мои разноски. Ще Ви закарам в Црънча и Бръшлян, да Ви доведат до Смолян, за да видите с очите си как може да пътува какъвто и да е автомобил с висока проходимост там, за да може да Ви трепне сърцето и да разберете, че отделянето на ресурс за тези болници, което се правеше до идването на Вашето правителство, и те бяха по 6-7 млн. лв.на година, по 100-150 хил. лв. на болница, не коства никакъв разход на здравната политика на държавата, но коства отношение към тези десетки хиляди хора, които живеят там. Защото, пак казвам, казвал съм го във Вашия кабинет, но ще го кажа и тук пред камерите на Националната телевизия, за да го чуят хората – не може с едната ръка държавата да дава за защитени училища, за да задържи децата и младите хора в тези региони. Пример: в моя избирателен район има 22 защитени училища, които костват допълнителен разход на страната от 720 хил. лв., а вие да не можете с другата ръка да дадете три пъти по 150 хил. лв. за трите болници, за да ги задържите и те да съществуват! Това се казва глухи, неми или глупави, защото с едната ръка помагате, а с другата ликвидирате!
Ето, това е въпросът, който Ви питаме: ще Ви трепне ли сърцето като човек, не като министър, за да може в крайна сметка България да я има, хората да могат да живеят в малките населени места и общинските болници да са това, което бяха през последния половин век? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин Михалевски, мисля, че е чиста спекулация това, че министерството не си гледа работата. Ние не сме принципал на тези болници. Всичко, което зависи от административните ни изисквания, ние го вършим.
На чисто човешкия въпрос аз ще Ви задам друг чисто човешки въпрос: а Вие бихте ли се лекували като пациент в болница, която няма необходимите лекари, или от време на време се лекува един човек? Мисля, че ще предпочете Правителствена болница, а няма да отидете например в Кула. (Реплика на Димчо Михалевски.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Михалевски, моля Ви, не от залата!
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Разбирам, че е предизборно време, но мисля, че с викове изборите няма да се решат. Да, бихме дали пари на такива области. Може би ако в края на 2008 г. щедро не се изливаха пари, които не знаехте какво да направите – по 2 хил. 500 лв. на общопрактикуващи лекари (викали са ме в Касата да си подам предварително спецификацията), защото имаше пари и не се знаеше за какво да се дадат. Ако ги бяхте заделили, може би сега щяхме да имаме и за тези болници. Сега в държавата парите са толкова! Иначе сте абсолютно прав – хубаво е да ги дадем. (Реплика от народния представител Димчо Михалевски.) Така че нека да не спекулираме.
От последното преброяване Кула е с 4 хил. 717 жители; Трън е с 4 хил. 146. Кажете ми каква многопрофилна болница да поддържаме там? Разбирате ли?! Мисля, че на хората стана достатъчно ясно за какво говорим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отношение – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, за истинските размери на трагедията говорят числата, а те са следните: общата сума на прогнозните бюджети на всички общински болници за тази година е 143 млн. лв., а само за 10-те най-големи болници – 286 милиона. Най-високобюджетната частна болница „Токуда” има бюджет от 32 млн. лв., а малките общински болници имат бюджети от по 20-30 хил. лв., което означава, че те ще фалират.
Тъй като ставаше дума за Девин, да Ви кажа: жителите на Девин са отправили колективна жалба до Брюксел. Започната е процедура и въпросът, който задават оттам, е: кое налага в една 30 хилядна община да бъде закрита общинската болница? Това е въпросът, който задават от Брюксел. Вие не желаете да отговорите на българските граждани, но ще се наложи да отговорите на европейските институции, защото достъпът до здравеопазването е конституционно гарантиран.
Практически Вие разделихте българските граждани на две категории: едни, които живеят в големите градове като София и могат да се надяват на качествена здравна помощ, и втора категория – живеещите в малките населени места, които да се оправят както могат. Ще Ви кажа, че в общините, в които са закрити общинските болници, Вие не предприемате никакви мерки. Ще Ви дам пример от нашия избирателен район: в Бобов дол не е направено абсолютно нищо! Какво се случи след закриването на общинската болница? Вие казвате: спешна помощ, медицински центрове. Истината е, и Вие много добре я знаете, че след общинските болници си тръгват специалистите от доболничната помощ. Реално се ликвидира и спешната помощ предвид проблемите, с които тя е натоварена. Според Ваши данни и изявления за реформа на спешната помощ, така че тя да функционира нормално, са необходими 150 млн. лв. Вие нямате тези пари. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Въпросът, над който трябва да се замислите, е: каква е алтернативата за хората, които живеят в малките общини, в които болниците фактически са фалирали? Това е въпросът и се надявам да го направите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Продължаваме с въпрос от Вас, госпожо Манолова. (Народният представител Михаил Миков иска думата за декларация.)
Заповядайте, господин Миков, за декларация от името на парламентарна група.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители!
Намираме се в заключителната фаза на предизборната кампания. Заседанията на парламента се отложиха от мнозинството, за да може спокойно цялата държавна администрация да работи за ГЕРБ.
В предизборната кампания се включи Европейската комисия с нейния председател, но това не бива да пречи на работата на парламента. И днес председателят на Събранието не спази Конституцията, защото еврокомисарите са на партийно посещение в България, а не на официално държавно посещение, както пише в мотивите за отлагане на въпросите към министър Дянков и госпожа Попова. Не бива партийните посещения да пречат на министрите да изпълняват конституционните си задължения пред Народното събрание.
В тази кампания се фокусират и все по-отчетливо се виждат порочни практики, непознати за последните 20 години, и абсурдно политическо поведение на ГЕРБ, включващо натиск, манипулиране, насаждане на страх. Всъщност инструментите на властта, страха и парите са основните ресурси, на които разчита Политическа партия ГЕРБ за предстоящите избори.
Беше създадено законодателство, което дава служебно предимство на управляващата партия и максимално затрудняващо гражданите да гласуват. Българите в чужбина са сериозно затруднени да участват в тези избори – има достатъчно сигнали за това. При доминиращо участие в избирателните комисии, тълкуването на противоречивите текстове на закона ще е предимно в полза на управляващите, които имат мнозинство.
Министерство на вътрешните работи и предизборния щаб на ГЕРБ прилагат целия арсенал от заплахи, шантаж, компромати и принуди срещу кандидати от листи извън ГЕРБ; срещу всички, които са конкуренти и опоненти на ГЕРБ; срещу всички, които са дръзнали да помислят, че трябва да оспорват победата на ГЕРБ на предстоящите избори. (Реплики от ГЕРБ.)
Над 60% от българските граждани смятат, че изборите няма да са честни – това показват социологическите изследвания.
В последните седмици станахме свидетели на запалени офиси на политически партии и взривове, свидетели сме на ескалация на напрежение, на натиск върху медиите и безпрецедентно всяване на страх. Стои резонният въпрос: къде е държавата и Министерството на вътрешните работи? На този фон абсурдното съвместяване на функциите на министър на вътрешните работи с тези на председател на предизборния щаб на ГЕРБ намира своето резонно обяснение в цялостната обстановка, създала се в страната.
Кандидат-вицепрезидентът пък си прекрати отпуската тези дни, за да си изпълни някои от функциите като министър, макар че цялата държава знае, че той е в отпуск – разписва заповеди, разпорежда се, ползва правата си като министър на правосъдието. Това е едно от доказателствата за използването, и то скритото използване на властовите позиции в изборите.
Подобно поведение и практики със сигурност целят да компенсират отсъствието на сериозни личностни и политически качества в кандидатите от листите на ГЕРБ; да компенсират отсъствието на полезни и разумни идеи за общините, за страната, за гражданите на България; да компенсират отсъствието на достатъчно влияние, истинско доверие, а не изнудено такова и подкрепа, необходими за честно спечелване на изборите; да скрият непопулярния Бюджет 2012, който ще наложи нови тежести върху гражданите и общините.
Целта да се постигне служебно предимство на ГЕРБ на всяка цена; да се откажат или демотивират кандидатите, на чийто фон кандидатите на ГЕРБ са губещи или в крайна сметка да бъдат утвърдени хората; да се намали избирателната активност, а по този начин да се увеличи тежестта на контролирания и купения вот от тези, които имат властта и парите – това са днешните управляващи.
Достатъчно е да погледнем изобилието от рекламни материали, захарчета и кибритчета, плакати и билбордове, да погледнем скъпоструващите предизборни клипове, за да видим, че една държавна субсидия не стига. На този фон политиката на правителство за замразяване на доходите на хората, за орязване на социалните разходи, за намаляване на парите за общините, за фалирането на болници, господин министър, няма как да бъде определена другояче, освен като цинична.
С последиците от тази политика се сблъскваме постоянно и навсякъде – трайно обедняване на огромна част от хората, недостатъчно, некачествено и недостъпно здравеопазване, лоши публични услуги, икономическа стагнация и висока безработица. Тези дни стана ясно, че сме водещи в Европейския съюз и по една друга класация – за икономически спад, за разлика от съседна Румъния, която регистрира над 7 пункта ръст.
Няма как тази политика да не предизвика и желанието в гражданите за наказателен вот. Наказателният вот обаче пробужда и страха на ГЕРБ за резултатите от изборите на 23 октомври.
Уважаеми госпожи и господа, нашата Парламентарна група на Коалиция за България, българските социалисти призоваваме гражданите да кажат не на страха, да кажат не...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, влизате в територията на господин Сидеров от преди половин, един час! (Реплики и възгласи от Коалиция за България.)
МИХАИЛ МИКОВ: Да кажат не на купения и манипулирания вот; да кажат не на това управление, защото само масово гласуване на изборите ще каже не на тази власт. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания и възгласи: „У-у”от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря. На кой викате „у-у-у”?
Продължаваме с въпрос от народния представител Мая Манолова относно участие на ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването в предизборната кампания в гр. Кюстендил.
Госпожо Манолова, заповядайте.

МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Предизборната кампания е в разгара си и както всички се убеждаваме, по-нечестна, по-брутална, по-агресивна от всеки друг път. Управляващите са впрегнали цялата държавна машина. Те не жалят ресурси, не жалят пари, не жалят средства с една-единствена цел – победа на всяка цена. Примери за впрягане на държавната и общинската администрация в страната изобилстват практически във всяка една община – инспекторати по образованието, горски, пътни, данъчни, полицейски началници и служители са впрегнати и вместо да се занимават с непосредствените си задължения, правят кампания на кандидатите на ГЕРБ. Някъде може би доброволно, но в общия случай под натиск и със заплаха за уволнение.
Случаят, който искам да представя на вашето внимание, касае нашия роден град Кюстендил, което прави нещата кристално ясни и ми дава основание да очаквам от Вас честен отговор. Става дума за това, че на 26 септември – три дни след откриването на предизборната кампания, четирима ръководители на регионални структури в сферата на здравеопазването: шефът на Националната здравноосигурителна каса, шефът на Регионалната здравна инспекция, шефът на Специализираната болница по рехабилитация и шефът на Борда на директорите на Многопрофилната болница – представител на държавата, се включиха в предизборна агитация, като дадоха пресконференция от предизборния щаб на Политическа партия ГЕРБ в работно време между 13,00 и 14,00 часа в присъствието на кандидата за кмет от ГЕРБ на община Кюстендил. Това е снимка с четиримата ръководители, които под знамето на ГЕРБ и под флага на ГЕРБ, дават пресконференция в работно време в рамките на предизборната кампания и агитират да се гласува за господин кандидата на ГЕРБ. (Показва снимката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Задайте въпроса си.
МАЯ МАНОЛОВА: Моят въпрос към Вас е: Вие ли разпоредихте това тяхно участие в тази пресконференция в предизборната агитация на кандидата на ГЕРБ, или разпореждането за това участие е на някой друг и ще вземете ли някакви мерки тези случаи да не се разпростират и на други места в страната?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Доктор Константинов, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, нито едно от споменатите от Вас лица не е държавен служител по смисъла на Закона за държавния служител. Доктор Кознички, д-р Попниколов и д-р Неделчев са в трудовоправни отношения, като поради спецификата на осъществяваната от тях дейност, са и на ненормирано работно време. Доктор Людмил Стоянов е член на Съвета на директорите на Областната болница и като такъв той няма определено работно време. И четиримата са присъствали наистина на 26 септември тази година на споменатото от Вас събитие в експертно качество, тъй като е бил обсъждан Проект за създаване на лечебно заведение с предмет на дейност в сферата на рехабилитацията, долекуването и продължителното лечение. И четиримата притежават компетентност да участват в обществени обсъждания, свързани със здравеопазването в област Кюстендил, независимо кой ги е инициирал. От гледна точка на спецификата на заеманите от д-р Кознички и д-р Попниколов постове – ръководители на държавни ведомства, и възложените им представителни функции, те са длъжни да вземат отношение по всички въпроси, касаещи здравеопазването в област Кюстендил без значение кой, от кого и къде са поканени.
Във връзка с гореизложеното не приемам, че лицата са участвали в предизборна кампания. Разбирам загрижеността Ви и подкрепям Вашия призив за спазване на изборните правила от гражданите на Република България с цел провеждането на прозрачни и честни избори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Честно казано съм изненадана от Вашия отговор. Не очаквах, че ще го прехвърлите на полето на юридическата проблематика. Нали не се съмнявате, че съм проверила всички юридически основания за тяхното участие в тази предизборна агитация?!
Вярно е, че Законът за държавния служител задължава държавните служители да бъдат политически неутрални, но и Кодексът на труда, когато става дума за работещи по трудово правоотношение в държавни институции, ги задължава да спазват Кодекса за етичните правила на поведение на администрацията, където ясно е казано, че ангажиментът и на работещите по трудово правоотношение, е да бъдат политически неутрални.
Всъщност Вие сте прав, защото една изрична забрана трябваше да залегне и в Изборния кодекс, но там съпротивата от страна на Вашите колеги от мнозинството и на госпожа Фидосова, беше достатъчно голяма, но и действащото законодателство не позволява на тези хора да се включат в предизборната агитация.
Освен това и двамата много добре знаем, че въпросът, по който „те са се изявявали като експерти”, е на дневния ред на гражданите на Кюстендил отпреди една година, така че ако те имаха мнение като здравни специалисти, можеха да го изразят по друго време и на друго място. Вие очевидно не обърнахте внимание, че те правят това заедно с кандидата на ГЕРБ в предизборния щаб на ГЕРБ под предизборните агитационни материали на ГЕРБ. (Показва снимката.) Защо не го направиха преди половин година, преди два месеца, преди един месец, ден преди началото на предизборната кампания, ако наистина се интересуват от изграждането на въпросния здравен център?
Тук става дума за нещо друго. Този въпрос освен юридически е и морален и много показателен за манталитета на управляващата партия, която е впрегнала всичко живо, цялата държавна администрация да гони изборната победа на ГЕРБ.
Нещо повече, случва се нещо нечувано – преследват се хора, които са си позволили да посещават предизборни прояви на опозицията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Манолова, времето изтече.
МАЯ МАНОЛОВА: Господин министър, Вие ръководите здравеопазването, не позволявайте хората да се хванат за косите в здравните заведения. Това е недопустимо – агитация от здравни специалисти, агитация в здравни заведения и в болници!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, д-р Константинов?
Заповядайте!
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Госпожо Манолова, знаете, че гр. Кюстендил е известен с минералните си води от римско време, а темата за здравния център е основна тема през последните години. (Реплика на народния представител Мая Манолова.) Те са повикани да кажат мнението си точно в една подобна дискусия, точно като експерти.
Утре например в 11,00 ч. ще откриваме реновирано отделение за рехабилитация, пак занимаващо се с минералните води. Аз съм министър от ГЕРБ и аз ще бъда там, ако ми зададат въпроса – какво мислите по този или онзи въпрос, какво трябва да направя?
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Вие сте политическо лице!
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Като политическо лице пак ще мога да кажа какво е мнението за развитието на здравеопазването в един град, още повече че го знам много добре.
За да не се случи така, защото е много вероятно да ми се случи, аз Ви каня утре да дойдете с мен – ще Ви покажем какво сме направили, точно целта, от която всички хора в Кюстендил се интересуват в здравеопазването, рехабилитацията и развитието на балнеологията. Така че, за да няма съмнение, елате утре, така ще можем да говорим – и Вие, и аз, и така съвсем ще бъде честна играта. Мисля, че това е справедливо. Те са били като експерти и мен могат да ме попитат като експерт в здравеопазването. Мисля, че това е справедливо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: От името на Парламентарната група на ГЕРБ има думата народният представител Красимир Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам от името на Парламентарната група на ГЕРБ категорично да възразя Народното събрание да се използва за театър. Това, което разигравате вие и „Атака”, е чист театър. Даже преди малко ме попитаха дали това нещо, което направи Волен Сидеров, е добре режисиран сценарий. Аз казах, че не вярвам толкова добри актьори да има. Ако това е така, значи някои хора не са политици, а трябва да са актьори, да са завършили НАТФИЗ. (Реплики от КБ.) После ще ви дадат думата, за да се изкажете. Вие се изказвахте, аз много търпеливо ви слушах. Бъдете възпитани и слушайте. (Реплики от КБ.) Ако имате нещо, станете и го кажете!
Сега обаче, след като чух и вашата декларация – да, може би има настина сценарий. Защото вие направихте такъв сценарий с една друга партия, която се разпадна. Сега вие не подбирате абсолютно никакви средства и методи. Това потвърждава едно-единствено нещо – правотата на взетото решение от Народното събрание да няма заседание, да не се използва тази трибуна за предизборна борба и спекулация.
Тук преди малко ваш депутат говори за агитация в работно време в болници. А вие какво правите? Вие какво правите в момента от тази трибуна? (Реплики от КБ.) Провеждате предизборна кампания с пари на Народното събрание! Накарахте депутатите от цяла България да се съберат, за да чуят две декларации. (Реплики от КБ.) Ето, това е, което правите.
Трябва да ви кажа, че аз ще инициирам през следващите месеци в Правилника за работата и организацията на Народното събрание да се впише изрично, че по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава, за да няма такива спекуланти като вас. (към КБ, шум и реплики от КБ.) Защото вие освен с партизанска и яташка дейност, се занимавате с нечестни методи. (Шум, викове и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля ви за ред в залата! (Шум и реплики от КБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Нали слушахме вашата декларация? Вижте колко културно се държахме, когато говорихте глупости от тази трибуна! (Викове от КБ: „Е-е-е!”. Ръкопляскания от ГЕРБ.) А вие даже не можете да чуете, вие никога не сте чували опонента. А в държанието си като опозиция, тепърва ще набирате още може би стаж.
Пак ви казвам, не е честно, колеги! Не е честно към всички политически сили, които не присъстват и не са представени в парламента! Към тях не е честно! Не е честно към всички, които искат и по съвсем честен начин са се кандидатирали за президент, за президентски двойки. Не е честно и ние ще направим абсолютно всичко възможно, което сме обещали и пред нашите избиратели, всички да имат равен старт и да могат всички да се борят честно за дадените позиции в политиката. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно предизборна среща между служители на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Ана” – Варна, и кмета за кмет на Политическа партия ГЕРБ господин Кирил Йорданов.
Господин Курумбашев, заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри, господин министър! Аз нямах представа, че колежката Манолова е задала тези въпроси към Вас и сега ще Ви прехвърля в другия край на България. Става дума за Варна, става дума за 4 октомври 2011 г. В 14,00 ч. там, в Многопрофилна болница „Света Ана”, се провежда събрание, на което директорът на болницата, господин министър, назначен от правителството на ГЕРБ – от Вашата предшественичка госпожа Борисова, разпраща покана на всички служители, в които казва, че присъствието е желателно за среща с, видите ли, кандидата за кмет Кирил Йорданов, който те не го познават, и предстои да се запознаят. Болницата е с мажоритарно държавно участие и с миноритарно общинско участие, в смисъл то е подложено на конфликт на интереси и от гледна точка на държавата, и от гледна точка на това, че там се появява общинският кмет.
За да не се обърка някой – по време на тази среща се раздават флаери на Политическа партия ГЕРБ. Аз не знам тук каква е експертността на лекарите, че да получат флаери от ГЕРБ.
Но пак, за да не се обърка някой – става дума за това, че там присъстват и общинските съветници на ГЕРБ заедно с господин Кирил Йорданов, който между другото тези дни се срамува да каже, че е кандидат на Политическа партия ГЕРБ. Аз не виждам нищо срамно да кажеш от коя политическа партия си кандидат.
Вие имате избор в момента – да продължите да се правите на калинка и да не казвате, че се разграничавате от такива действия и да кажете, че ще накажете лекаря на тази болница, защото това се случва в болница, това се случва в работно време. Това се случва, когато на служителите им и в деня на събирането им се звъни по телефона и им се казва, че трябва да отчитат.
Наистина съм чувствителен по тази тема. Нека да Ви го кажа и лично, защото на мен и майка ми, и баба ми, и баща ми, и дядо ми принадлежат към лекарското съсловие. Между другото никога не са членували в политически партии. Вие отлично знаете отношението на лекарското съсловие и на това влизане (председателят дава сигнал, че времето изтича) с ботушите в политиката.
Моят въпрос е: Ще предприемете ли мерки, за да накажете директора на тази болница, защото ако не предприемете мерки, ще има въпрос към Вас?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването господин Стефан Константинов.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Уважаема госпожо Цачева, дами и господа народни представители! Господин Курумбашев, въпросът всъщност е в почти същия дух, както наистина беше и предходният – и тук става въпрос какво трябва да се накаже. Кое е работното време на една многопрофилна болница, осигуряваща спешност 24 часа в денонощието? (Шум и реплики от КБ.) Болниците на практика нямат работно време. (Реплики от КБ.) Разбирам, че хората, които не са стъпвали в такова лечебно заведение, е трудно да го разберат, но там не работи администрация. (Реплики от КБ.)
Във връзка с Вашия въпрос относно предизборната среща, така наречена, на служители на МБАЛ „Света Ана” с кандидата на ГЕРБ, ще кажа следното. Проведената среща не установява нормативни пречки за служителите на лечебните заведения в търговски дружества да вземат участие в организирани предизборни срещи с кандидатите за кметове. В случай че е налице нарушение на трудовата дисциплина, следва да се има предвид, че нарушителят се оказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания.
В случая срещата е проведена наистина на 4 октомври 2011 г. от 13,30 ч. Преди срещата е имало декларация, програма до община Варна за обсъждани въпроси, касаещи пряко дейността на болницата, както и въпроси, представляващи интерес за служителите на болницата. По време на срещата са участвали лекари, медицински сестри, немедицински персонал, които не са били пряко ангажирани с лечебно-диагностичната дейност.
Имаме уверението на болничната управа, че лечебно-диагностичният процес не е бил нарушаван и няма нарушаване на трудовата дисциплина. Тоест, ако вие ни кажете, че в този момент някой си е зарязал пациента и е отишъл да се среща с кандидати за кметове или общински съветници, категорично заставам и ще кажа, че това е нарушение и ще искам най-сериозно наказание. Но ако такова нещо не се е случило, аз не виждам какъв е проблемът. Не е имало и принудително довеждане на персонал до тази среща.
Имало е желание да се срещнат, поканени са, имало е въпроси на медицинския персонал, видели са се, на който му харесва... Лекарите са достатъчно умни и аз не мога да си представя, че някой ще разчита на това, че ще им даде флаери и те ще гласуват за него. Това е била една обикновена среща, който е могъл – е отишъл, който не е могъл – не е отишъл, който не го е интересувало – също. Не виждам тук някаква драма наистина. Благодаря.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е имал желание, не е отишъл.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Константинов, наистина имахте две линии на поведение. Едното е да кажете, че смятате за редно болниците да се ползват по този начин с политически цели, тъй като какво се случва? Шефът ти те кани и ти казва: „Присъствието е желателно, леко те подсещам, че е хубаво да си там. Не че ще имаш някакъв проблем, ако не дойдеш, но гледай да дойдеш!” Пращат ти една покана. След това в деня на събирането, отново се прозвънява на всички и се казва: „Нещо случайно да не сте забравили!” Аз съм сигурен даже, че такива действия по-скоро имат обратен ефект. Защото човек може да бъде оставен на мира на работното си място, за да може спокойно да си върши работата. Той може да бъде агитиран извън болницата – провеждат се достатъчно мероприятия, излиза се на площади, в зали, в читалища и там може да отиде който иска, да чуе това, което смята, че му е интересно.
Но разбирате, че има свещени места! Едно от тези места е болницата, други такива места са университетите, други такива места са училищата. Вие минахте всякаква граница!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Църквата е свещено място.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Това е, на което исках да ви обърна внимание. Исках да ви попитам: Вие не смятате ли да накажете този директор на болница? Вие очевидно не смятате да го накажете и очевидно смятате, че това е съвсем в реда нещата, когато се прави за кандидат, който е от вашата партия.
Лекари правите на политици, а тук на политиците казвате, че не могат да говорят политически в парламента?! Това е смешно, наистина е смешно! Затова искам да ви кажа, че ако продължават да се случват такива истории в българските болници, Вие ще бъдете поредният министър на здравеопазването с поискана оставка в този кабинет. Така че просто помислете каква линия на поведение трябва да следвате и да разговаряте с вашите колеги оттук-нататък, когато организират предизборни мероприятия на хора от вашата политическа партия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ: Господин Курумбашев, знаете ли, докато Ви слушах, се сетих за случка от предишните избори. Бях дежурен в болницата. Бяхме поканени на среща от моя съгражданка. Бившият директор на Касата госпожа Румяна Тодорова беше в Многопрофилната болница за активно лечение „Никола Василев” в гр. Кюстендил. Срещнахме се, даже имаше закачка: „Защо не гласуваш за БСП?”, аз казах: „Никога няма да гласувам за БСП. Нали ме знаеш?”. Сега да сме си честни.
Аз не виждам нищо лошо в това. Много пъти сме се виждали с народни представители от БСП в болницата. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) Това са избори! Вие трябва да продадете идеите си. Да се срещнат и хората да ги изберат. (Реплики от КБ.)
Съгласен съм – ако са задължителни, ако си губят хората... Аз съм бил дежурен и в момента не е имало раждане. Отивам да чуя какво е и не гласувах за вас.
Така че наистина не виждам тук драма. Просто ви показах нещо нелогично, което се е случило. Това е позицията ми.
Ако вие ми покажете, че медицински персонал не си е свършил работата и е пострадал болен или някой е бил принуден, да, тогава вече е съвсем друга приказката. Да не се хвърлят неоснователни упреци за неща, които вие сте ги правили много повече пъти от тук присъстващата дясностояща партия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на господин Константинов за участието му в днешния парламентарен контрол.
Да преминем към отговорите на Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма.
За малко ще напуснем предизборния маратон с въпроса на народния представител Захари Георгиев относно преобразуване на Българо-руско съвместно предприятие „Автоелектроника” в акционерно дружество по Търговския закон на Република България.
Заповядайте, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Българо-руското съвместно предприятие „Автоелектроника” в Пловдив е създадено с Указ № 535 от 1980 г. на Държавния съвет и е регистрирано в Българската търговско-промишлена палата през 1990 г. като българско юридическо лице. Приетият през 1991 г. Търговски закон изискваше предприятието да се преобразува в търговско дружество, но и до ден-днешен това не е факт.
Причините управителният орган на предприятието да не вземе решение за пререгистрация са различни, но основните са свързани със собствеността на земята, върху която е построено предприятието, и задължения към финансови институции, а именно – доларовият кредит, получен от предприятието от Международната инвестиционна банка в Москва по договор от 1988 г. в размер на 22 млн. 840 хил. долара.
Тези различия се оказват непреодолими до 2006 г., когато въпросът с Българо-руското съвместно предприятие „Автоелектроника” е включен в дневния ред на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Независимо от декларираната добра воля спорът да се реши, резултат все още няма. В същото време предприятието притежава големи активи, а заетостта е само от 30 души и се произвежда продукция за едва около 300 хил. лв. Това са данните за 2010 г.
В тази връзка моите въпроси към Вас, господин министър, са:
Сформирана ли е работна група в съответствие с препоръките на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество от юни тази година и ако да, какъв е нейният състав?
Какъв е срокът, в който работната група трябва да предложи взаимно приемливо решение за преобразуване на предприятието в акционерно дружество по Търговския закон на Република България? Какви са възнагражденията на членовете на управителния орган на предприятието? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Георгиев.
За отговор – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Добър ден! Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Георгиев, проблемите на Българо-руското съвместно предприятие „Автоелектроника” в Пловдив имат 20-годишна история. Вие описахте част от тях. Както Ви е добре известно, те не са били решени своевременно и сега трябва да ги решаваме при доста усложнени от времето обстоятелства. Несъгласията остават непреодолими не само до 2006 г., а и след нея. Знам, че историята и същността на проблема са Ви познати, поради което ще отговоря конкретно на трите Ви въпроса.
По първия. Да, сформирана е работна група, и то още през 2009 г., защото и на сесията през есента на 2009 г. поставихме този въпрос. С моя заповед от 27 октомври 2009 г. на работната група беше възложено да разработи и представи за съгласуване проект на Позиция на българската страна за преобразуване на предприятието в Българо-руско акционерно дружество с предмет на дейност организиране и развитие на индустриална зона и технопарк, след което да проведе преговори с руската страна в съответствие с одобрения й мандат.
На последната сесия на междуправителствената Българо руска комисия за икономическо сътрудничество през април тази година, не през юни, работната група направи пробив, тъй като за първи път руската страна се съгласи за решаване на спорните въпроси по собствеността на земята и финансовите задължения на предприятието чрез взаимни компромиси.
Както вече информирах в писмен отговор на аналогичен парламентарен въпрос, в изпълнение на препоръките от протокола на последното българо-руско заседание предстоеше оптимизиране на формата и задачите на работната група.
С моя заповед от 14 юли 2011 г. беше актуализиран съставът на българската част, като задачите бяха конкретизирани за подготовка на необходимите документи за преобразуване на предприятието в акционерно дружество. В тази работна група са включени представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на външните работи и генералният директор на предприятието. Ако Ви интересува поименния състав, ще Ви го предоставя.
Относно второто Ви питане. Това, което към момента мога да потвърдя, е, че по въпроса се работи интензивно, като в оперативен порядък с руската страна сме се договорили по откритите спорни проблеми – да бъдат изчистени до края на тази година. Считам, че има възможност този срок да бъде спазен.
След намиране на решение на ниво работна група следва съгласуване, внасяне в Министерския съвет, следват действия съгласно Търговския закон и вписване в Търговския регистър.
Тази седмица, тоест в периода от 10 до 14 октомври, съвместната българо-руска работна група заседава в София. Информиран съм, че има напредък в сближаването на позициите на двете страни, в това число по размера на финансовите компенсации от руска страна, която настоява за запазване на равните дялове на страните в капитала на новото дружество. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
По третия Ви въпрос. Управителният орган е съвет на предприятието в състав от шест члена – трима от руска и трима от българска страна. Тези от българска са служители на министерството и не получават възнаграждение.
Оперативното управление на предприятието е възложено на генерален директор и заместник генерален директор, с които съветът е сключил договори на 4 юли 2007 г., продължени без изменение на 25 май тази година, съгласно които основното месечно възнаграждение на всеки от тях възлиза на 2250 лв. Това е сума, която Ви съобщавам с тяхното съгласие, защото иначе не бих имал право. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Това, което чух от Вас, в известен смисъл ме обнадеждава, защото подобен въпрос съм задавал и на Ваши предшественици, но дано тези срокове, които Вие декларирате – в края на тази година, да не са ориентировъчни, а действително да сте си поставили за цел това да се случи.
Защо казвам това? Защото в това предприятие, разположено на сериозна територия и разполагащо с огромни активи, бих казал, на практика не се генерира почти никаква принадена стойност от това, което правят тези тридесетина души. Реално в държавата не влиза нищо, освен данъка върху доходите на физическите лица на тези тридесет души и в нищожен размер данък добавена стойност. Това, което те произвеждат, по-голямата част от него, са суровини и работни заплати. Затова не е оправдано, не е разумно по всякакъв възможен начин да не подтикваме хората, от които зависи това, да свършат по-бързо тази своя работа – веднъж, че има ангажимент от руската страна там да се направи ново производство с осигурен експортен пазар, с много заети хора и в тази кризисна ситуация и по отношение на заетост на хората, и по отношение на икономиката ни, това е изключително важно.
Втората причина – сами разбирате, че тези хора, които по някакъв начин кретат там и получават някакви пари от това, което вземат, било от наеми, било по други начини, те нямат този собствен интерес, а го има държавата този интерес. Затова изключително много разчитам и се надявам, че ще бъдете по-взискателен към хората, които сте определил там да представляват българската държава и да търсите компромиси. Този компромис ще ни донесе много повече приходи за държавата, отколкото да стоим и да казваме: не, не – компромис няма да има, ще продължава така! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За дуплика – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители!
Уважаеми господин Георгиев, съгласен съм с експертната оценка, която представихте, за потенциала на предприятието.
От друга страна, искам да Ви кажа, че все пак трябва да сме предпазливи откъм крайните срокове. Това го знаете най-добре от личен опит, тъй като видях, че още през 2007 г. сте заявили, че в рамките на тогавашния Ви мандат ще бъде решен въпросът. Това се е оказало невъзможно или много трудно.
Не хвърлям вина върху никого, но е факт, че има изключително сложни въпроси, а пък ние нашия път ще го извървим, за да постигнем компромиси.
Очакваме, разбира се, същото и от другата страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Петър Димитров относно кредитирането на малкия и средния бизнес.
Имате възможност да развиете въпроса си, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, моят въпрос е: как се промени кредитирането на малкия и средния бизнес в резултат на вашето управление?
България за пореден път стана печален шампион в европейската статистика, този път по отношение на кредитите за бизнеса. У нас заемите се оказват най-недостъпни в целия Европейски съюз – рекордните 36% от малките и средни предприятия получават отказ. Скокът е без-преце-дентен!
През омразната Ви 2007 г. само в 3% от случаите фирмите са получавали отказ за искания заем, а през 2010 г. всеки трети кандидат е бил отрязан от финансиране. Над 10 пъти са се увеличили отказите!
За сравнение: през 2007 г. достъпът до кредити за българските фирми е бил толкова лесен, колкото за германските, британските и испанските. Тогава 87% получават изцяло желаното финансиране, близо 10% са удовлетворявани частично, и само 3% - отхвърлени.
През миналата година положението е променено драматично. Отказите са скочили на 36%, 22% се удовлетворяват частично и само 42,5% получават кредитът, който искат.
Тъй като ще кажете, че причината е кризата, Ви давам примери: Гърция, една от кризисните държава, отказите се били 0,7%, стават 10,8%, в България – 35,5%; Испания – отказите са били 3%, стават 13,2%; в България – 35,5%; Ирландия – отказите са били 1%, стават 26,6%, в България – 35,5%!
Но трябва да погледнем и при най-добрите, тъй като винаги сме сред най-добрите, както казвате: в Швеция – 8,7% са били неуспешни, стават 6,1%, тоест намаляват; във Финландия – нула процента неуспешни, стават на 0,2%; Полша – 3,3% неуспешни, стават 4,3%.
Въпросът ми е: Вашият личен принос, и на правителството, за преодоляване на тази ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Трайков.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Димитров, преди да отговоря конкретно на въпроса Ви, държа да отбележа, че банковата система в България запази стабилността си за разлика от това, което се случва дори във водещите европейски икономики. Ако промяната в процента на одобрените кандидати за кредити наистина е такъв, какъвто споменавате, то може би трябва да потърсим и каква е причината банките, които са били ларж и са продължили да бъдат такива, сега да се обръщат към правителствата на европейските държави за спасяване, а в България това да не се случва, за щастие.
Ликвидността на системата по последни данни към 31 август тази година нараства, като съотношението на ликвидните активи към пасивните е вече над 26%. Кредитирането се развива, като през месец август тази година брутните кредити нарастват със 190 млн. лв., и то заради растежа на корпоративния сегмент от 187 млн. лв. Какво трябва да Ви говори това, господин Димитров, че кредитирането се развива, а банковата система е стабилна и не носи заплахи за бизнеса.
Конкретни стъпки: от месец септември 2009 г. до момента чрез Българската банка за развитие правителството осигури общо финансиране или гаранции по кредити за 4280 малки и средни предприятия в общ размер от 1 млрд. и 400 млн. лв.
Чрез микрофинансиращата институция „Джобс”, чрез така наречения он-лендинг – целево финансиране на търговски банки за кредити към малки и средни предприятия, както и директно от банката, от средата на 2009 г. до момента са отпуснати кредити на 1721 малки и средни предприятия за 812 млн. лв.
От гаранциите на Националния гаранционен фонд от август 2009 г. до момента са се възползвали 1911 компании при получаването на кредити на сума от 313 млн. лв.
Не на последно място – Българската банка за развитие изкупи вземания на 648 фирми от първостепенни бюджетни разпоредители в размер на 276 млн. лв., които задължения ни бяха завещани с „грижа за бизнеса” именно от вашето управление.
Това обаче, което дава банковата система, го оценяваме като недостатъчно и недостатъчно отговарящо на нуждите на компаниите, затова направихме нещо доста по-различно за малкия и среден бизнес по Оперативна програма „Конкурентоспособност” и това апропо е подход, който ни спечели многократните похвали и одобрения на Европейската комисия както за конкретните стъпки при структурирането и изпълнението му, така и за подхода като иновативен, който се дава за пример и в други страни от Европейския съюз.
Към октомври тази година по първите две оси на програмата са сключени договори и са открити процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 950 млн. лв., от които за директни инвестиции в малките и средни компании – около 660 млн. лв.
Минавам на „Джереми”, където създадохме няколко фонда, за да запълним... (Сигнал за изтичане на времето.)
Ако позволите, нека да довърша.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Довършете отговора си.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: …за да запълним нуждите на бизнеса. Фондовете боравят със средства по Програма „Конкурентоспособност” от около 400 млн. лв., които заедно с частния капитал натрупват общо над 1 млрд. лв. Това са три фонда за дялово участие, за които вече са избрани мениджъри и ще заработят активно през следващите месеци – Фонд за рисков капитал, Фонд за растеж и Мезанин фонд.
В ход е и Гаранционният фонд, който вече отпуска кредити през пет търговски банки като общият размер на финансовия ресурс е около 800 млн. лв.
В края на август беше обявена и процедурата за избор на мениджър на Фонд за нововъзникващи бизнеси, така нареченият сийд кепитъл, който ще бъде с капитал от 20 млн. евро.
Предстои Европейският инвестиционен фонд да избере фонд мениджър от получените 10 кандидатури и фондът да заработи в началото на следващата година.
Приключвам с още една инициатива – освен фондовете за рисково финансиране и гаранция на кредити по Инициативата „Джереми”, отделно от това предстои да пуснем изцяло нов инструмент, който ще е с ресурс от около 150 млн. евро плюс още толкова от банките партньори. С този продукт банките ще отпускат кредити на бизнеса чрез драматично намалени лихви, да кажем, наполовина от пазарните. Целта ни е този инструмент да заработи през следващата година.
Плановете ни са вече да използваме експертизата на Европейския инвестиционен фонд и да оцени банките, както го направи за Гаранционния фонд. Получихме вече подкрепа и разбиране от Комисията за това ни намерение. Това е възможно най-бързият начин за пускане на пазара на още един финансов инструмент, защото вече сме създали инфраструктурата за Холдинговия фонд, а сега към него ще прибавим още един продукт. Това е инструмент, ориентиран към малките и средни предприятия, които, както Вие казахте, според Евростат, са принудени да вземат кредити при неизгодни условия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин министър, в резюме, Вашият отговор – похвали и одобрения, сякаш не сме на последно място в Европейския съюз, а сме на първо и Вие тук идвате с радост да докладвате, че сме добре.
Без малкия и среден бизнес България не може да се измъкне от кризата. Ако тази тенденция се запази, ще има втора, по-тежка вълна на кризата в България. Аз очаквах Вие да кажете какво ще направите. Вие хапете – какво било от нашето правителство, какво сте наследили и какво се е случило.
Ще Ви кажа какво се случи. През Българската банка за развитие ние дадохме 500 милиона за бизнеса, за да предотвратим кризата – тази криза, която сме били крили и не сме я обявявали. Вие какво направихте?! Не им разплатихте 500 милиона през най-тежката година на кризата.
Социално-инвестиционният фонд „Джереми” беше приет от парламента, беше публикувано. Вие една година го преработвахте. След една година, тази есен, го стартирате най-после. Четиристотин милиона – аз съм съгласен, че са толкова, но тези 400 милиона можеха да се ползват от бизнеса през тези две години и отговорността тук е Ваша персонално. Закъснението е Ваше персонално. Триста и седемдесет хиляди работни места са загубени в България. Поне половината от тези работни места са Ваша лична отговорност. Аз Ви питам какво ще правите?!
Португалия – обсъжда се едногодишен мораториум върху изплащането на дълговете на малките и средни предприятия към банките; Ирландия върти 6 милиарда през две от най-големите си банки, за да противодейства на кризата; Великобритания – има споразумение на правителството с шестте най-големи банки, за да се подпомага кредитирането на малкия и среден бизнес.
Цяла Европа е ориентирана към подкрепа за малкия и среден бизнес, Вие говорите, че се увеличават кредитите. Увеличават се за кого?! За големите, за една шепа! То и сега скандализира българите, че богатите стават все по-малко и по-богати, а хората, които искат да разчитат на ръцете си, на ума си, на семейството си, нямат възможност да получат кредитиране. Много ми се ще като министър на икономиката все пак да казвате какви са проблемите, а не да звучите като от амвона на личното самохвалство. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаеми господин Димитров, постоянно ме изправяте пред лични и професионални дилеми как точно да Ви отговоря. (Шум и смях от ГЕРБ.)
Аз не съм казал, че сте криви. Добре, не сте криви, прави сте. Аз Ви обясних какво правим, нали това искате от мен. Даже ме попитахте и за личната ми роля. Аз личната си роля скромно я премълчах, казах какво правим като правителство и като институция.
Ще Ви кажа още веднъж: банките имат такава политика, каквато решат самите те и акционерите им. Имаме банков надзор и благодарение на него не се налага сега да спасяваме българските банки, както това се случва във Великобритания, в Белгия, във Франция, да не изброявам още къде. Дотук с банките.
Отделно от банките какво може да се направи? Просрочих си времето да Ви обясня какво. Средства, които са предложени за схеми, които са на принципа компаниите да кандидатстват за това за каквото има пари, ние ги обръщаме на схеми на принципа пари за това, от което компаниите имат нужда.
Казах Ви и за това как сме структурирали фондовете по „Джереми”. Казах Ви и за допълнителните средства, които структурираме. Не мога да разбера защо Вие не можете да разберете?! Благодаря. (Реплика от народния представител Петър Димитров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на министър Трайков за участието му в този парламентарен контрол.
Поради изчерпване на въпросите заседанието ще бъде закрито.
Тъй като вчера нямаше пленарен ден и нямаше възможност да бъде обяснено кои министри и на какво основание са поискали отлагане на участието си в контрола, ще информирам народните представители днес в края на заседанието.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на питане от народните представители Меглена Плугчиева и Петър Мутафчиев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на три въпроса от народните представители Димчо Михалевски – два въпроса, и Станислав Станилов.
В заседанието за парламентарен контрол не можаха да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова поради ангажименти с международно участие, произтичащи от официалното посещение на представители на Европейската комисия, на Европейския парламент и на еврокомисари.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол не можа да вземе участие министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Поради отпуск в заседанието не участва заместник министър- председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Следващото пленарно заседание е на 26 октомври 2011 г., начален час 9,00 часа.
Закривам настоящото пленарно заседание. (Звъни.)

(Закрито в 13,22 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Анастас Анастасов
Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания