Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТОТНО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 21 декември 2011 г.
Открито в 9,02 ч.
21/12/2011
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствал: председателят Цецка Цачева

Секретари: Петър Хлебаров и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Преди да преминем към програмата за днешния ден, няколко съобщения.
Със заявление с вх. № 154-00-2334 от 21 декември 2011 г. Борислав Тодоров Стоянов заявява, че на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание напуска Парламентарната група на „Атака”, считано от 21 декември 2011 г. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
Със заявление № 154-00-2335 от 21 декември 2011 г. Огнян Димитров Тетимов заявява, че на основание чл. 16, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание напуска Парламентарната група на „Атака”. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
С вх. № 154-00-2336 от 21 декември 2011 г. Димитър Атанасов Карбов заявява, че на същото правно основание напуска Парламентарната група на „Атака”. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
Със заявление № 154-00-2337 от 21 декември 2011 г. Петър Иванов Хлебаров заявява, че на същото правно основание напуска Парламентарната група на „Атака”, считано от 21 декември 2011 г. (Ръкопляскания от независимите народни представители.)
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 14 до 20 декември 2011 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по околната среда и водите, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правни въпроси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител – Юлиана Генчева Колева и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. Вносители – народните представители Мая Манолова и Милена Христова. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Съпътстващи са Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта и Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Проект за решение за налагане на мораториум върху продажбата на миноритарните пакети от електроразпределителните дружества. Вносител – Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2011 г. – 20 декември 2011 г. и обобщени данни за дейността на Комисията за периода 5 април 2007 г. – 1 декември 2011 г. Вносител – Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Законопроект за ратифициране на Конвенцията за статута на лицата без гражданство, приета на 28 септември 1954 г. в Ню Йорк, и на Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство, приета на 30 август 1961 г. в Ню Йорк. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по труда и социалната политика, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по външна политика и отбрана.

Първа точка от днешното пленарно заседание е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Госпожа Михайлова ще ни запознае с доклада на Комисията по околната среда и водите, след което ще чуем и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Имате думата.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Уважаема госпожо председател, госпожо министър, дами и господа народни представители!
„ДОКЛАД
относно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-76, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 1 декември 2011 г., Комисията по околната среда и водите разгледа и обсъди на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
От Министерството на околната среда и водите на заседанието присъстваха: госпожа Нона Караджова – министър, господин Бойко Малинов – директор на дирекция „Превантивна дейност”, парламентарният секретар на министерството, както и представители на някои неправителствени организации и медии.
От името на вносителя законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от министър Караджова, която посочи, че с предлагания законопроект на първо място се въвеждат изискванията на Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, за което в проекта на ЗИД на ЗООС са предвидени: децентрализация на процедурата по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), като голяма част от процедурите по компетентност ще се провеждат от съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ); подобряване на условията и реда за провеждане на процедурите по ОВОС и екологична оценка (ЕО); отмяна на съществуващия разрешителен режим по чл. 104 от ЗООС за предприятия с нисък рисков потенциал (според Директива „Севезо 2”) към министъра на околната среда и водите и въвеждане на уведомителен режим към РИОСВ и съответна оптимизация на броя на органите, които съгласуват и извършват контрол по издадените от министъра на околната среда и водите разрешителни на предприятия с висок рисков потенциал.
Със законопроекта се въвеждат още изискванията на:
- Член 31 от Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации и за изменение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета, директиви 2000/60/ЕО, 2001/80/ЕО, 2004/35/ЕО, 2006/12/ЕО и 2008/1/ЕО и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, съгласно който се добавят нови позиции в приложения № 1 и № 2 на Директива 85/337/ЕИО, като съобразено с Директива 2009/31/ЕО и свързани с въпроса конвенции, по които Република България е страна, със законопроекта се извършва актуализация на приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и коригиране на неточности при превода от английски на български език.
Въвеждат се изискванията и на Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването), свързани с разширяване обхвата на дейностите, за които е необходимо издаване на комплексно разрешително, като общият брой на новите дейности е 25 - дейности по управление на отпадъците, производство на химични вещества чрез биологична обработка, междинни фармацевтични продукти, експлозиви, суровини за производство на хранителни продукти за консумация от хора и животни, производство на плоскости от дървесни частици и влакна; определяне на най-добри налични техники; изисквания към оператора при окончателно закриване на дейността по отношение на връщане на площадката към състоянието преди започване на работа на инсталацията и подобряване на контрола по спазване на условията в комплексното разрешително от страна на компетентните органи.
Въвеждат се и изискванията на ревизираните Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС и Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията, предвиждащи изменение на мерките за прилагането на доброволните схеми – EMAS, и екомаркировката на Европейския съюз. С предложените промени се предвиждат санкции при нарушение на разпоредбите на двата регламента, включително при неправомерна употреба на логото и екомаркировката на Европейския съюз.
Като цяло със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда се цели хармонизиране на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз и изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация.
В комисията беше постъпило писмено становище от отдел „Европейско право”, което беше представено и съгласно което предложеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за околната среда като цяло пренася изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г., но има някои пропуски и неточности, които трябва да бъдат прецизирани за второ гласуване.
След откриването на дебата отношение взеха народните представители Джевдет Чакъров, Искра Михайлова, Димитър Лазаров, Костадин Язов и Георги Божинов. Госпожа Караджова отговори на поставените въпроси в изказванията.
След проведените разисквания Комисията по околната среда и водите с 16 гласа „за”, без ”против” и ”въздържали се” единодушно подкрепи законопроекта и изразява следното становище:
Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-76, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Михайлова.
Госпожа Моника Панайотова ще ни запознае със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря, госпожо председател.
„СТАНОВИЩЕ
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 102-01-76, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2011 г.
На заседанието, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосочения законопроект.
В заседанието на Комисията взеха участие представители на Министерство на околната среда и водите – Клементина Денева – главен секретар, и Бойко Малинов – директор на Дирекция „Превантивна дейност”.
Първо, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда има за цел да приведе българското законодателство в съответствие с изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).
Второ, Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета oт 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността установява правила за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, произтичащо от промишлени дейности, както и правила, предназначени да предотвратят или в случаите, когато това е практически неосъществимо, да намалят вредните емисии във въздуха, водите и земята; да предотвратят генерирането на отпадъци, с цел постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло. Въвежда изисквания за притежаване на разрешително за експлоатация на всички инсталации, включително горивни, инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. Определят се условия, при които да се издават тези разрешителни – включително като се отчитат референтните документи за най-добри налични техники и заключенията за най-добри налични техники. Определят се условия за преразглеждане и актуализиране на издадено разрешително, както и изискванията към оператора при окончателно закриване на дейността по отношение на връщане на площадката към състоянието преди започване на работа на инсталацията.
Трето, към законопроекта могат да бъдат отправени следните бележки от правно-технически характер, които да бъдат взети под внимание от водещата Комисия. Те са подробно записани в пълното становище. Сега няма да ги прочета, тъй като са правно-технически.
Четвърто, предвид направените бележки и въз основа на гореизложеното може да се направи заключение, че предложеният законопроект съответства на изискванията на правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 11 гласа „за” и 3 гласа „въздържал се” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона опазване на околната среда, № 102-01-76, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Дискусията е открита.
Има ли народни представители, желаещи да вземат отношение по обсъждания законопроект на първо четене? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Гласували 121 народни представители: за 111, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Съгласно програмата следваше да обсъждаме на второ четене Законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Не е постъпил доклад за второ четене, поради което няма как да проведем обсъждане и гласуване по тази точка от дневния ред.

Преминаваме към:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОБЩО АВИАЦИОННО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ГРУЗИЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА.
С доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения ще ни запознае господин Тончев.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви прочета доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейският съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 15 декември 2011 г. бе обсъден Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерски съвет на 2 декември 2011 г.
Законопроектът беше представен от господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Сключването на споразумение за общо авиационно пространство с Грузия е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство. Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави–членки на Европейския съюз и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Част от политиката за съседство на Европейския съюз е да се извърши замяна на тези мрежи от двустранни споразумения чрез създаването на общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите съседи. В този смисъл разпоредбите на споразумението ще заместят съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между страните и ще гарантират постепенното създаване на общо авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия, покривайки в това число и мярка № 3 „Осигуряване и поддържане високи нива на качество на аеронавигационното обслужване в контекста на Единното европейско небе” на Цел 38 от горецитираната Програма на правителството.
Споразумението предвижда възможността Грузия да се присъедини към основното многостранно споразумение с европейските държави – Общоевропейското авиационно пространство (ЕСАА), подписано през 2006 г., в чиито рамки европейските и грузинските авиокомпании ще могат да предоставят въздухоплавателни услуги без ограничения.
Споразумението поставя следните основни цели:
- постепенно отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитета на взаимна основа;
- недискриминация и равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, които се основават на принципите на Договорите на Европейския съюз;
- привеждане в съответствие на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването със законодателството на Европейския съюз по въпроси като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
Посочените цели съответстват на Приоритет І.8 „Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура” и по-специално на Цел 38 „Подобряване на функционирането на авиационния сектор” от Програмата на правителството на европейското развитие на България за периода 2009-2013 г.
Споразумението позволява условията му да бъдат едновременно валидни в 27-те държави членки, прилагайки еднакви правила без дискриминация и в полза на всички въздушни превозвачи от Съюза, независимо от тяхната национална принадлежност. Тези превозвачи ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Грузия, което понастоящем не е възможно.
Премахването на ограниченията за пазарен достъп между Европейския съюз и Грузия ще привлече навлизащи сега участници на пазара, ще създаде възможности за обслужване на по-малко използвани летища и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи в Европейския съюз. Според оценката от консултативен доклад, изготвен за Комисията през 2008 г., общото авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия би генерирало допълнително 25 000 пътници, а през първата година на дейност след отварянето на пазара ползите за потребителите ще достигнат до 17 млн. евро.
Споразумението осигурява и достъп на въздушните превозвачи от Европейския съюз до търговски възможности, като например възможността за свободно ценообразуване и равнопоставени условия на конкуренция между всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и Грузия, а за това е необходимо тясно регулаторно сътрудничество, което може да бъде достигнато само на равнище Европейски съюз. Държавите членки ще продължат да извършват обичайните административни дейности, които изпълняват в контекста на международния въздухоплавателен транспорт, но следвайки общи и еднакво прилагани права.
След проведената дискусия и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 12 гласа “за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще чуем и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
ДОКЛАДЧИК МОНИКА ПАНАЙОТОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
„СТАНОВИЩЕ
относно проект на Закон на Споразумението на общо авиационно пространство между Европейският съюз и неговите държави членки от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
На извънредно заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа горепосоченият законопроект.
В заседанието на Комисията взе участие Людмила Тренкова – и.д. директор на Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
I. На основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България с настоящия законопроект се предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави-членки от една страна, и Грузия, от друга страна.
II. Горепосоченото Споразумение е подписано на 2 декември 2010 г. в Брюксел. Сключването му представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство, както се посочва в Съобщение на ЕК COM (2005)79 относно „Развитие на програмата за външна политика на Общността в областта на въздухоплаването“, както и съгласно Съобщение COM (2008)596 „Обща авиационна зона със съседните страни до 2010 г. – Доклад за напредъка“. В допълнение, към момента въздухоплавателните услуги между отделните държави – членки на ЕС и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Част от политиката за съседство на ЕС е именно извършването на замяна на тази мрежа от двустранни споразумения чрез създаване на общо авиационно пространство, посредством влизането в сила на настоящото Споразумение, което ще ги замести.
III. Със създаването на общо авиационно пространство между държавите – членки на ЕС и Грузия, ще се създадат еднакви условия за достъп до пазара за всички въздушни превозвачи на ЕС, както и ще се установят нови договорености за регулаторно сътрудничество между ЕС и Грузия, които са от съществено значение за безопасното, сигурното и ефективното функциониране на въздухоплавателните услуги.
Премахването на ограниченията за пазарен достъп между ЕС и Грузия ще привлече сега навлизащи участници на пазара, ще разшири възможностите за обслужване на летища с по-ниска експлоатация и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи в ЕС. Според оценката от консултативен доклад, изготвен от ЕК през 2008 г., общото авиационно пространство между ЕС и Грузия, би генерирало допълнителни 25 хил. пътници, а през първата година на дейност след отварянето на пазара ползите за потребителите възлизат на 17 млн.евро. От друга страна, влизането в сила на Споразумението гарантира, че Грузия ще приведе в съответствие законодателството си с това на ЕС по въпроси от съществено значение като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
IV. Ратифицирането от държавите-членки на Споразумението и последващото му влизане в сила би оказало положително влияние върху политиката за съседство на ЕС чрез преодоляване на мрежата от двустранни споразумения между държавите-членки и Грузия и преминаване към интегриране и консолидиране на отношенията чрез общо Споразумение. В допълнение, не бива да се пренебрегва и ползотворното икономическо въздействие върху пазара на въздухоплавателни услуги, което би оказало влизането в сила на Споразумението.
С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави – членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще чуем доклада на Комисията по правни въпроси.
Заповядайте, господин Костадинов.
ДОКЛАДЧИК НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно
Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
На свое заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
На заседанието присъства господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който представи законопроекта от името на вносителя.
Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави – членки на Европейския съюз, и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Целта на настоящето споразумение да се заместят съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между страните и да се гарантира постепенното създаване на общо авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия. Същото е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство.
Основните цели на споразумението са отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути на взаимна изгода; равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, основаващи се на принципите на договорите на Европейския съюз; привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването със законодателството на Европейския съюз по въпросите за безопасност, сигурност и управление на въздушното движение и ефективно функциониране на въздухоплавателните услуги.
Споразумението предвижда възможност за присъединяване на Грузия към многостранното споразумение с европейските държави – Общоевропейско авиационно пространство, подписано през 2006 г., в чиито рамки европейските и грузинските авиокомпании ще могат да предоставят въздухоплавателни услуги без ограничения.
В резултат от премахването на ограниченията за пазарен достъп между Европейския съюз и Грузия ще се привлекат навлизащи участници на пазара, ще се създадат възможности за обслужване на по-малко използвани летища и ще се улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи в Европейския съюз.
Със споразумението се осигурява възможност за свободно ценообразуване и равнопоставени условия на конкуренция между всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и Грузия, за което е необходимо тясно регулаторно сътрудничество, следвайки общи и еднакво прилагани правила.
След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 21 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Сега ще чуем доклада на Комисията по външна политика и отбрана.
Заповядайте, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по външна политика и отбрана относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
„На редовно заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Съгласно представените от вносителя мотиви, сключването на споразумението е приоритет за Европейския съюз и представлява важен елемент в развитието на европейската политика за съседство. Понастоящем въздухоплавателните услуги между отделните държави – членки на Европейския съюз, и Грузия функционират въз основа на двустранни споразумения. Част от политика за съседство на Европейския съюз е да се извърши замяна на тази мрежа от двустранни споразумения чрез създаването на общо авиационно пространство между Съюза и неговите съседи.
Споразумението предвижда възможността Грузия да се присъедини към основното многостранно споразумение с европейските държави – Общоевропейското авиационно пространство (ЕСАА), подписано през 2006 г., в чиито рамки европейските и грузинските авиокомпании ще могат да предоставят въздухоплавателни услуги без ограничения.
Според вносителя, споразумението поставя следните основни цели:
- постепенно отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитета на взаимна основа;
- недискриминация и равнопоставени условия на конкуренция за икономическите субекти, които се основават на принципите на договорите за Европейския съюз;
- привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването в съответствие със законодателството на Европейския съюз по въпроси като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище, а именно:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Остана да чуем и доклада на Комисията по бюджет и финанси.
Заповядайте, госпожо Йорданова.
ДОКЛАДЧИК ДИАНА ЙОРДАНОВА: Уважаема госпожо председател, колеги, представям на вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави – членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.
На заседание, проведено на 14 декември 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави – членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, внесено от Министерския съвет.
Законопроектът беше представен от Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави – членки и Грузия цели отваряне на пазара по отношение на достъпа до маршрути и капацитетна взаимна основа, равнопоставени условия на конкуренция на икономическите субекти и привеждане на грузинското законодателство в областта на въздухоплаването към законодателството на Европейския съюз по въпроси като безопасност, сигурност и управление на въздушното движение.
Досега въздухоплавателните услуги между отделните държави – членки на Европейския съюз, и Грузия са осъществявани на двустранни споразумения. Настоящото споразумение ще замести тези двустранни споразумения и ще гарантира създаването на общо авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия и поддържането на високо ниво на качество на аеронавигационното обслужване.
Споразумението позволява условията му да бъдат едновременно валидни в 27-те държави – членки, прилагайки еднакви правила без дискриминация и в полза на всички въздушни превозвачи от Съюза. Те ще могат да предоставят свободно услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Грузия, при свободно ценообразуване и равнопоставени условия на конкуренция между тях. На реципрочна основа ще се освобождават от данъци, налози, мита и такси, обичайното оборудване, горивото, смазочните материали, консумативите за техническа поддръжка на въздухоплавателното средство, както и безмитните стоки и провизии, предназначени за продажба на пътниците по време на полет и всички други стоки, предназначени или използвани единствено във връзка с експлоатирането или обслужването на въздухоплавателното средство, участващо в международен въздушен превоз.
Премахването на ограниченията за пазарен достъп между Европейския съюз и Грузия ще привлече навлизащи сега участници на пазара, ще създаде възможност за обслужване на по-малко използвани летища, ще улесни процеса на консолидация на въздушните превозвачи в Европейския съюз.
След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 и 7 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави – членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, № 102-02-29, внесен от Министерския съвет на 2 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дискусията е открита.
Моля народните представители, които имат желание!
Шефът на групата за приятелство с Грузия – господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Апелирам към всички да подкрепим единодушно Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и Грузия, тъй като това ще бъде една реална стъпка към приобщаване на бих казал братския грузински народ, защото грузинците много ни обичат. България има традиционни връзки с Грузия и това ще бъде конкретен принос на българския парламент.
При неотдавнашното посещение на парламентарно-правителствената делегация, под ръководството на председателя на парламента госпожа Цачева, бяхме посрещнати много радушно. Там поехме ангажимента да съдействаме за по-скорошната интеграция на Грузия. Мисля, че с този акт днес българският парламент ще даде своя принос.
Апелирам към всички единодушно да го подкрепим. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, желаещи да вземат отношение? Няма.
Господин Радославов е бил достатъчно убедителен в призива си към нас да подкрепим законопроекта.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна.
Гласували 113 народни представители: за 112, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Вълков, заповядайте за процедура.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъде приет и на второ гласуване току-що гласуваният законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 113 народни представители: за 111, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
Член единствен. Ратифицира споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, подписано на 2 декември 2010 г. в Брюксел.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване законопроекта за ратификация.
Гласували 117 народни представители: за 117, против няма, въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Господин Димитров, заповядайте за процедура.
ДОБРОСЛАВ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за отпадане на следващата точка от дневния ред, а именно Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Polising.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение за отпадане от дневния ред на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между Република България и правителството на Румъния.
Гласували 112 народни представители: за 110, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
С това гласуване е изчерпан дневният ред от програмата за работа на Народното събрание за настоящия пленарен ден.
Едно съобщение:
Уважаеми дами и господа народни представители, днес от 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде представена френската версия на интернет страницата на Народното събрание. Проектът е реализиран по програма „Нория” на Парламентарната асамблея на Франкофонията.
През 2010 г. Народното събрание спечели конкурс по програмата, в рамките на която ще бъде поддържана френската версия на парламентарния сайт.
Френския вариант на интернет страницата на Народното събрание ще представи ръководителят на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Франкофонията господин Четин Казак.
Поканени са всички народни представители да присъстват на събитието.
Преди да закрия последното заседание за настоящата календарна година пожелавам на всички светли коледни празници, една щастлива Нова година.
Следващото редовно пленарно заседание ще бъде след ваканцията, на 11 януари, сряда, по дневен ред, който ще бъде съобщен по правилата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 9,48 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Секретари:
Петър Хлебаров
Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания