Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 30 март 2012 г.
Открито в 9,05 ч.
30/03/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Екатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Милена Христова и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, предлагам на основание чл. 45, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да приемем като точка първа в днешното пленарно заседание гласуване на проекти за решения за прекратяване пълномощията на народни представители.
Постъпили са три заявления от народни представители, които желаят предсрочно да им бъдат прекратени пълномощията.
Моля, гласувайте.
Гласували 117 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Преминаваме към:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
С вх. № 254-00-599 от 29 март 2012 г. до председателя на Четиридесет и първото Народно събрание е постъпило заявление от Николай Горанов Коцев – народен представител от 6.Многомандатен избирателен район Враца:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.”
Предвид постъпилото заявление предлагам служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай Горанов Коцев като народен представител от 6. многомандатен избирателен район Враца.”
Моля, гласувайте.
Гласували 124 народни представители: за 115, против 7, въздържали се 2.
Предложението е прието.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим, встрани от микрофоните): Отрицателен вот.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отрицателен вот, когато не е имало дебати по същество, Господин Гумнеров?
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим, встрани от микрофоните): Не може ли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Хайде, заповядайте, кажете си отрицателния вот. (Оживление.)
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми колеги, аз ще направя нещо, което досега не е правено в Народното събрание, понеже много често се разделяме с колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това наистина е прецедент.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ: Оттук искам да кажа, че аз уважавам правото на господин Коцев да вземе своя избор, както уважавам и неговия избор, но от тази трибуна искам да кажа, че аз гласувах „против”, защото смятам, че той беше един много успешен и много полезен депутат. И веднага ще Ви дам пример – когато ние вкарахме в Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика сигналите, че офшорни фирми от Сейшелите са ни изнудвали, той беше един от хората, които реагираха абсолютно адекватно. Затова аз искрено съжалявам, че той напуска и че е взел такова решение.
Искам да му пожелая успех по пътя оттук нататък. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот? (Оживление.) За трети да питам ли?
С вх. № 254-00-601 от 29 март 2012 г. е постъпило заявление от Пламен Георгиев Цеков – народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, избран в мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Желая да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител с решение на Народното събрание.”
Служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Пламен Георгиев Цеков като народен представител от 12. многомандатен избирателен район Монтана.”
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 124, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
На 28 март 2012 г. до председателя на Народното събрание е постъпило писмо от Централната избирателна комисия, ведно с Решение № 1742-НС, постановено на 28 март 2012 г., в което се казва:
„На 28 март 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Ивайло Ангелов Московски, избран от 23.Многомандатен избирателен район София, издигнат от Политическа партия ГЕРБ в Четиридесет и първото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в 23. многомандатен избирателен район София Михаил Владимиров Владов с ЕГН … от листата на Политическа партия ГЕРБ.”
С вх. № 254-00-605 е постъпило заявление от Михаил Владимиров Владов, в което се казва:
„Уважаема госпожо председател, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подавам оставка като народен представител, обявен за избран с мандата на Четиридесет и първото Народно събрание с Решение № 1742-НС от 28 март 2012 г. на Централната избирателна комисия.
Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”
И на Вашето внимание служебен проект на
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Михаил Владимиров Владов като народен представител от 23. многомандатен избирателен район София.”
Моля, гласувайте.
Гласували 132 народни представители: за 120, против 1, въздържали се 11.
Предложението е прието.

Преминаваме към следващата точка от нашата програма, която следваше да бъде точка от вчерашния дневен ред, до която не стигнахме:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
С доклада на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм ще ни запознае господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата.
Моля да бъдат допуснати в залата: Жулиета Хубенова – заместник-министър, Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, Анастасия Венкова – държавен експерт в същата дирекция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението.
Гласували 109 народни представители: за 105, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 102-01-87, внесен от Министерския съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо гласуване на 3 февруари 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 108 народни представители: за 102, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „лизинг, наемане” се заменят с „наемане, лизинг”.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Обекти на обществени поръчки са и:
1. доставка на военно оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него, в това число оборудването, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
2. доставка на специално оборудване, включително всякакви части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
3. строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по т. 1 и 2, за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
4. строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, така както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в Приложение № 5, които се възлагат чрез ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление;
4. обществени поръчки за услуги по чл. 3, ал. 2, включени в Приложение № 6, които се възлагат чрез ограничена процедура, процедура на договаряне с обявление или процедура на договаряне без обявление.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Обществена поръчка, която включва едновременно услуги по приложения №№ 5 и 6, се възлага по реда, предвиден за услугите, чиято стойност е по-висока.”
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 1, т. 1 и 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. Член 8а се изменя така:
„Чл. 8а. (1) Възложителите могат да получават доставки или услуги от или чрез централен орган за обществени поръчки.
(2) Централният орган за обществени поръчки е възложител, който провежда процедури и сключва договори или рамкови споразумения за нуждите на други възложители.
(3) Когато възложителите получават доставки или услуги по реда на ал. 1, се смята, че те са спазили разпоредбите на закона, доколкото централният орган за обществени поръчки ги е спазил. Централният орган и възложителят носят отговорност за законосъобразността на съответната процедура, която провеждат.
(4) Министерският съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма може да създаде централен орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, както е по доклада.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 4, който се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5:
„§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
„а) текстът преди т. 1 се изменя така: „При обекти по чл. 3, ал. 1 законът не се прилага за:”;
б) създават се т. 14 и 15:
„14. договори, възлагани в изпълнение на международен договор, сключен при спазване разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз, между Република България и трета страна и предвиждащ доставки, услуги или строителство на обекти, предназначени за съвместна реализация или експлоатация от подписалите го страни;
15. договори, възлагани по специфични процедурни правила на международна организация.”
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите по ал. 1, т. 14 възложителите уведомяват в 7-дневен срок Агенцията по обществени поръчки за сключените договори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 10.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 6 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 6. Член 13 се изменя така:
“Чл. 13. (1) Законът не се прилага за договори с обект по чл. 3, ал. 2:
1. Възлагани по специфични процедурни правила:
а) съгласно международни договори, сключени между Република България, самостоятелно или съвместно с една или повече държави - членки на Европейския съюз, от една страна, и една или повече трети страни - от друга;
б) на международна организация, която извършва покупки за свои цели или за поръчки, които трябва да се възложат в съответствие с тези правила;
2. Възлагането на които е свързано с предоставяне на информация, чието разкриване противоречи на основните интереси на сигурността на страната, съгласно чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
3. Възлагани за целите на разузнавателни дейности;
4. Възлагани в рамките на програма за сътрудничество въз основа на научноизследователска и развойна дейност, извършвана съвместно от най-малко две държави – членки на Европейския съюз, за разработване на нов продукт и където е приложимо, на по-късните етапи за целия или за части от жизнения цикъл на този продукт;
5. Възлагани в трета страна, когато оперативните нужди налагат договорите да бъдат сключени с изпълнители, разположени в района на операциите, включително за граждански поръчки, извършвани при разполагане на сили извън територията на Европейския съюз;
6. Възлагани от Министерския съвет на друго правителство, свързани със:
а) доставката на военно оборудване или специално оборудване, или
б) строителство и услуги, пряко свързани с оборудването по буква “а”, или
в) строителство и услуги за специфични военни цели или специално строителство и специални услуги;
7. За финансови услуги с изключение на застрахователни услуги;
8. Възлагани в изпълнение на международен договор, свързан с разполагане на войски и осигуряване участието на въоръжени сили и полицейски контингенти в международни мисии и учения.
(2) След приключването на програмата по ал. 1, т. 4 участникът от българска страна уведомява Европейската комисия за дела на разходите за научноизследователска и развойна дейност спрямо общите разходи на програмата за сътрудничество, за споразумението за поделяне на разходите, както и за очаквания дял на покупките на държава – членка на Европейския съюз, ако има такива.
(3) Министерският съвет по предложение на министъра на отбраната, министъра на икономиката, енергетиката и туризма, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите приема наредба, с която се уреждат:
1. критериите и редът за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и
2. редът за възлагане изпълнението на инвестиционни проекти за придобиване и/или модернизация на въоръжение, техника и оборудване за нуждите на въоръжените сили в случаите по ал. 1, т. 6;
3. условията и редът за сключване на компенсаторни (офсетни) споразумения – в случаите по ал. 1, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, така както е по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 11.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 7, който се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8:
„§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите „равни или по-високи от 240 000 лв.” се заменят с “по-високи от 264 000 лв.” и думите “равни или по-високи от 1 500 000 лв.” се заменят с “по-високи от 1 650 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “равни или по-високи от 60 000 лв.” се заменят с “по-високи от 66 000 лв.” и думите “равни или по-високи от 120 000 лв.” се заменят с “по-високи от 132 000 лв.”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато обществените поръчки са с обект по чл. 3, ал. 2, възложителите прилагат процедурите по закона при следните стойности без ДДС:
1. за строителство - равни или по-високи от 4 000 000 лв.;
2. за доставки, услуги и конкурс за проект – равни или по-високи от 400 000 лв.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
(а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите “от 240 000 лв. до 2 400 000 лв.” се заменят с “по-високи от 264 000 лв. и до 2 640 000 лв.” и думите “от 1 500 000 до 6 000 000 лв.” се заменят с “по-високи от 1 650 000 лв. и до 6 600 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “от 60 000 лв.” се заменят с “по-високи от 66 000 лв.” и думите “от 120 000 лв.” се заменят с “по-високи от 132 000 лв.”.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата “поръчки” се добавя “с обект по чл. 3, ал. 1”;
б) в т. 1 думите “от 45 000 до 240 000 лв.” се заменят с “от 60 000 до 264 000 лв.” и думите “от 500 000 до 1 500 000 лв.” се заменят с “от 670 000 до 1 650 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “от 15 000 до 60 000 лв.” се заменят с “от 20 000 до 66 000 лв.” и думите “от 60 000 до 120 000 лв.” се заменят с “от 66 000 до 132 000 лв.”.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея:
а) в текста преди т. 1 съюзът “или” се заменя с “и”, а думите “при разход на средства на следните стойности без ДДС” се заменят с “при поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойност без ДДС”;
б) в т. 1 думите “45 000 лв.” се заменят с “60 000 лв.”, а думите „500 000 лв.” с „670 000 лв.”;
в) в т. 2 думите “15 000 лв.” се заменят с “20 000 лв.”, а думите “60 000 лв.” с “66 000 лв.”;
г) в т. 3 думите “60 000 лв.” се заменят с “66 000 лв.”.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “ал. 4, т. 2 и 3” се заменят с “ал. 5, т. 2 и 3”.
7. Създава се ал. 7:
(7) Възложителите не прилагат процедурите по закона и условията и реда на Глава осма “а” при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойност под посочените в ал. 2, но са длъжни да сключат писмен договор”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на § 8, както е по доклад.
Гласували 83 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 9 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „на над 2 млн. 400 хил. лв.” се заменят с „равна или по-висока от 2 млн. 640 хил. лв.”.
2. В ал. 4 думите „377 469 лв.” се заменят с „391 160 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9, както е по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 11.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 10 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграфа:
„§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „или подновявания”.
2. В ал. 3 думите „по чл. 90, ал. 1, т. 9 и чл. 103, ал. 2, т. 8” се заменят с „по чл. 90, ал. 1, т. 9, чл. 103, ал. 2, т. 8 и чл. 119в, ал. 3, т. 12”.
3. В ал. 4 думите „2 или 3” се заменят с „2, 3 или 4”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 10, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 11 има предложение от народния представител Янаки Стоилов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 16в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят е длъжен да запазва правото за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, когато:
1. предметът на поръчката е включен в списък, утвърден от Министерския съвет, или
2. поръчката се изпълнява по програми за защита на заетостта на лица с увреждания.”
2. Създават се ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 1 специализираните предприятия или кооперации на хората с увреждания участват при условие, че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на поръчката със собствено производство и ресурс или с подизпълнители, които също са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
(4) Национално представителните организации на и за хора с увреждания ежегодно до 30 септември на текущата година публикуват на Портала за обществени поръчки информация за капацитетните възможности на техните членове.
(5) Възложителят открива за следващата календарна година обществена поръчка по ал. 1, т. 1, когато тя може да се изпълни от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания съгласно информацията по ал. 4.
(6) Когато след провеждане на процедура по ал. 1 не е избран изпълнител, възложителят може да открие нова процедура по чл. 16, ал. 8 или чл. 103, ал. 1, без да запазва правото за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Възложителят посочва в решението за откриване причините за прекратяването на предходната процедура.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! В предложението на вносителя на този текст е придадена по-голяма категоричност, въпреки че и досегашната му редакция, трябва да признаем, въвеждаше изискването организациите, които обявяват обществени поръчки, да предоставят част от тях на специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания. Тъй като практиката не беше в съответствие със закона, сега е добавено, че „възложителят е длъжен”, което подсилва същия смисъл.
Използвам случая да призова органите, които имат задължение по прилагането на закона, да започнат вече да изпълняват това изискване.
Моето предложение прави уточнение, като създава по-голяма гъвкавост на режима, изисквайки организациите да имат най-малко 80 на сто от предмета на поръчката като собствено производство и изпълнение, което е изискването на вносителя, но с възможност като подизпълнители да бъдат привличани също предприятия или кооперации на хора с увреждания. По този начин по-голяма част от тези организации могат да включат свои работници и служители в тази дейност, без да се заобикаля основното изискване – тази категория поръчки да бъдат изпълнявани от организации, които отговарят на същото изискване.
Другите предложения са по отношение на процедурата за обявяване на собствените капацитетни възможности на организациите и видовете дейности, както и за сроковете, в които тези, които са ги получили, по-нататък да обявяват съответната част от обществените поръчки.
Приемам редакцията, която е направена от комисията.
Призовавам още веднъж всички компетентни органи, от които зависи прилагането на закона, да създадат условия, необходими за пълноценната трудова интеграция на българските граждани и на хората с увреждания. Благодаря.
Другите предложения няма да обосновавам. Те са свързани с тази идея и са подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря, господин Стоилов.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания по текста? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 12 има предложение от народните представители Радев и Атанасова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12:
„§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 17 думите „чл. 13, ал. 1, т. 3” се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 14”;
б) в т. 22, буква „а” числото „2 400 000 лв.” се заменя с „2 640 000 лв.”.
2. В ал. 3 накрая се добавя запетая и се добавя „както и да утвърждава образци на документи.”
3. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Указанията по ал. 2, т. 1 са задължителни за контролните органи по чл. 123, ал. 1, когато са съгласувани с тях”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, както е по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Предложение от народните представители Радев и Атанасова – комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 13:
„§ 13. В чл. 20а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „10-дневен” се заменя с „14-дневен”.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Едновременно с изпращането на решението и обявлението за откриване на процедурата за публикуване в регистъра, възложителят изпраща до агенцията и утвърдената методика за оценка на офертите - при критерий икономически най-изгодна оферта. В случай че не вземе предвид препоръките в становището по ал. 3, възложителят може да приложи и писмени мотиви.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване нов § 13 с текст, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
„§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „по-голяма от 2 400 000 лв.” се заменят с „равна или по-висока от 2 640 000 лв., а когато поръчката е по чл. 3, ал. 2 – равна, или по-висока от 4 000 000 лв.”;
б) създава се т. 3:
„3. за доставки на стоки по чл. 3, ал. 2 и за услуги по чл. 5, ал. 1, т. 3 по категории, когато общата стойност без ДДС за съответната категория стоки или услуги е равна или по-висока от 1 000 000 лв.”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления, само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 14, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
За стенограмата, ще помоля съответният отдел за окончателните текстове да ми се обадят във връзка с този параграф. Имам забележка по самото съдържание, по начина, по който е подреден. Благодаря.
Заповядайте, господин Червенкондев.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
„§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При възлагане на обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 освен изискванията по ал. 1 възложителят може да предвиди и специални изисквания за изпълнението на обществената поръчка, свързани с възлагането на подизпълнители или такива, с които се цели гарантиране сигурността на класифицирана информация и/или сигурността на доставките.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 15, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
„§ 16. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „т. 2” се поставя запетая и се добавя „когато аспектите и въздействието по ал. 1 са представени в парично изражение”.
2. В ал. 4, т. 2 думите „ ал. 2” се заменят с „ ал. 3”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 15, който става § 16, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 22.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 23, който става § 24.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи от 16 до 23 включително, които стават съответно параграфи съответно от 17 до 24 включително. Тези предложения се подкрепят от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.


ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25:
„§ 25. В Глава трета, раздел IV се създава чл. 33а:
„Чл. 33а. Възложителите признават сертификати от признати органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 24, който става § 25, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26:
„§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “ал. 2” се заменят с “ал. 3”.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При възлагане на обществени поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация, членове на комисията могат да бъдат само лица, които имат разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 26, както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 26 има предложение от народните представители Радев и Атанасова, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 27:
„§ 27. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 думата „включително” се заменя с „или”.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. са налице основанията по чл. 79, ал. 9, т. 2, чл. 83г, ал. 8, т. 2 и чл. 88, ал. 8, т. 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 26, който става § 27, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 27 и 28 по вносител, които стават съответно § 28 и 29 и се подкрепят от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
„§ 30. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. в договори по чл. 3, ал. 2 на стойност над 50 млн. лв. при възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването на договора и в резултат на които договорът засяга законните интереси на някоя от страните.”
2. Създава се ал. 5:
„(5) Възложителят е длъжен да прекрати договор, сключен въз основа на рамково споразумение, което е обявено за недействително на някое от основанията по чл. 41б, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 29, който става § 30, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 30, който става § 31 и се подкрепя от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 32:
„§ 32. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Документите по ал. 1 се изпращат, когато:
1. възложители по чл. 7, т. 1, които са централни органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 2 и 4 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 254 254 лв. – за доставки, услуги по Приложение № 2 и конкурс за проект;
в) 391 160 лв. – за услуги по Приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по Приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
2. възложители по чл. 7, т. 1, които са териториални органи на изпълнителната власт, техни обединения, както и възложители по чл. 7, т. 3, които възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 391 160 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;
3. възложители по чл. 7, т. 1, които осъществяват дейности в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 391 160 лв. – за доставки, и 254 254 лв. – за доставки по Приложение № 4;
4. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са централни органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 254 254 лв. – за услуги по приложение № 2 и конкурс за проект;
б) 391 160 лв. – за услуги по приложение № 2, категория 8, телекомуникационни услуги от категория 5, еквивалентни на референтни номера по CPV 7524, 7525 и 7526, услуги по приложение № 3, както и конкурс за проект, свързан с тези услуги;
5. възложители, които осъществяват дейности в областта на отбраната и са териториални органи на изпълнителната власт, възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 за услуги и конкурс за проект на стойности без ДДС равни или по-високи от 391 160 лв.;
6. възложители по чл. 7, т. 5 или 6 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 1 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;
7. възложители по чл. 7 възлагат обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 на стойности без ДДС, равни или по-високи от:
а) 9 779 000 лв. – за строителство;
б) 782 320 лв. – за доставки, услуги и конкурс за проект;”.
2. В ал. 3 думите „9 475 851 лв.” се заменят с „9 779 000 лв.”
3. В ал. 4 думите „377 469 лв.” се заменят с „391 160 лв.”
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Възложителите изпращат по реда на ал. 1 и предварителните обявления или съобщенията за публикуване на предварителни обявления в профила на купувача, когато обществените поръчки по чл. 3, ал. 1 по категории доставки и категории услуги по приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 имат левова равностойност, равна на или по-висока от 750 000 евро, по официалния валутен курс на лева спрямо еврото, а за поръчки по чл. 3, ал. 2 – на стойности, равни или по-високи от посочените в ал. 2, т. 7. Възложителите са длъжни да изпращат предварителни обявления само когато възнамеряват да използват съкратените срокове по чл. 64, ал. 2, чл. 81, ал. 2 и чл. 104, ал. 1.”
5. В ал. 11, т. 1 думата „попълват” се заменя с „публикуват”.
6. В ал. 13 думите „чл. 12, ал. 1, т. 2-9, 11, 12 и 13 и чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4” се заменят с „чл. 12, ал. 1, т. 2-9, 11-15 и чл. 13, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по текста? Няма.
Подлагам на гласуване § 31, който става § 32 в редакцията на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: По § 32 има предложение от народните представители Радев и Атанасова.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 33:
„§ 33. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава буква „е”:
„е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс –
при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.”
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 накрая запетаята и думата „който” се заличават;
б) в т. 1 в началото се добавя „който”;
в) точка 2 се изменя така:
„2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;”
г) създава се т. 2а:
„2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;”
д) в т. 3 и 4 в началото се добавя „който”;
е) създават се т. 5 и 6:
„5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
6. за когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.”
3. В ал. 4, в текста преди т. 1 думите „ал. 2, т. 2” се заменят с „ал. 2, т. 2 и 5”.
4. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 1 и 3” се заменят с „ал. 2, т. 1, 3 и 4”.
5. В ал. 7 думите „чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, ал. 2, т. 11” се заменят с „чл. 90, ал. 1, т. 12, чл. 103, ал. 2, т. 11 и чл. 119в, ал. 3, т. 10”.
6. В ал. 9 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1-5”.
7. В ал. 10 думите „ал. 2” се заменят с „ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 32, който става § 33 в редакцията на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 34:
„§ 34. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „години” се добавя „а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – през последните 5 години” и се поставя запетая;
б) точка 3 се изменя така:
„3. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – и на вътрешните правила на участника във връзка с интелектуалната собственост; ”
в) в т. 6 думите „институции или агенции” се заменят с „лица”;
г) точка 9 се изменя така:
„9. декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги или строителство, а във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 – и за броя на работниците и служителите и ноу-хау и/или източниците на доставка с указание на географското местоположение, когато то е извън територията на Европейския съюз, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката, за да посрещне евентуалното увеличаване на нуждите на възложителя вследствие на криза или за осигуряване на поддръжката, модернизацията или адаптиране на доставките, обхванати от поръчката;”
д) създава се т. 12:
„12. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, включително за възможността за обработка, съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита, изисквано от възложителя – в случай на поръчки, които съдържат или изискват класифицирана информация.”
2. В ал. 2 думите „ефективност, опит и надеждност” се заменят с „ефективност и опит”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Възложителят може да определи в обявлението допълнителен срок, в който лицата, които не притежават разрешение, удостоверение или потвърждение по ал. 1, т. 12, да представят съответния документ. В срока за получаване на заявления за участие тези лица подават до възложителя декларация за съгласие за извършване на проучване и прилагат необходимите документи по Закона за защита на класифицираната информация, които се изпращат от възложителя до компетентната служба за сигурност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Има ли изказвания по този текст? Няма.
Поставям на гласуване § 33, който става § 34 в редакцията на комисията.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 35:
„§ 35. В чл. 52, изречение първо след думата „предназначение” се добавя „както и във всички случаи на възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме § 34, който става § 35 в редакцията на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 36:
„§ 36. В глава четвърта, раздел I се създава чл. 53в:
„Чл. 53в. (1) В случаите по чл. 51, ал. 1, т. 12 възложителите признават разрешенията за достъп до класифицирана информация, издадени в съответствие със законодателството на държавата – членка на Европейския съюз, в която кандидатът или участникът е установен, при наличието на влязъл в сила международен договор или двустранно споразумение за защита на класифицираната информация, по което Република България е страна. Това не изключва възможността възложителят, при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация, да поиска извършване на допълнителни проучвания в съответната държава – членка на Европейския съюз.
(2) При условията на Закона за защита на класифицираната информация възложителят може да поиска националният орган за сигурност в държавата на кандидата да провери съответствието на помещенията или инсталациите, които евентуално биха били използвани, производствените и административни процедури, които ще бъдат следвани, методите за управление на информацията и/или състоянието на персонала, който може да бъде нает за изпълнението на поръчката.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 35, който става § 36 по комисия.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 37:
„§ 37. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 11 се изменя така:
„11. декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите по чл. 28, ал. 5.”
2. В ал. 3, т. 3 накрая се добавя „или услуги”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 36, който става § 37 по комисия.
Гласували 76 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме параграфи 37, 38 и 39, които стават съответно параграфи 38, 39 и 40 като номерация, по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 40, който става § 41:
„§ 41. В чл. 75, ал. 1, изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 3, ал. 2 – по-малко от три”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Гласуваме § 40, който става § 41 по комисия.
Гласували 73 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
За днес спираме до тук работата си по законодателната дейност на парламента. Ще продължим с парламентарен контрол.
Съобщение:
Уважаеми народни представители, две детски изложби ще бъдат открити в почивката.
В Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „Плакат на мира” – произведенията са на деца от цяла България.
По повод Световния ден за повишаване информираността по въпросите на аутизма – деца и младежи с подобни проблеми ще представят свои рисунки и керамични творби в източния кулоар.
Всички народни представители са поканени да присъстват и на двете изложби, които ще бъдат открити в Народното събрание.
Почивка до 11.00 часа, когато продължаваме с парламентарен контрол.


(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Започваме в 11,00 ч. и ще приключим в 16,00 ч. днес.
Уважаеми колеги, новопостъпили питания за периода от 23 март до 29 март 2012 г.:
- от народния представител Димчо Михалевски към Нона Караджова – министър на околната среда и водите, относно политиката на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на водната стратегия и управление на водните ресурси на страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 април 2012 г.;
- от народния представител Ангел Найденов към Аню Ангелов – министър на отбраната, относно модернизацията на Българската армия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 април 2012 г.;
- от народния представител Емилия Масларова към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно мерки за намаляване на безработицата и увеличение на заетостта в период на криза на пазара на труда. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 април 2012 г.;
- от народните представители Пламен Василев Орешарски и Корнелия Нинова към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи. Следва да се отговори в пленарното заседание на 6 април 2012 г.
Писмени отговори от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Иван Костов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Димитър Горов;
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Светослав Тончев;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Димитър Горов;
- министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на питане от народните представители Меглена Плугчиева и Драгомир Стойнев;
- министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Хамид Хамид;
- министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Четин Казак;
- министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- министъра на външните работи Николай Младенов на въпрос от народния представител Димитър Чукарски;
- министъра на отбраната Аню Ангелов на питане от народния представител Яне Янев.
Първи отговаря заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Първият въпрос е от народния представител Павел Шопов относно идентифицирането и подвеждането под наказателна отговорност на лице от инцидента при джамията Баня Баши на 20 май 2011 г.
Господин Шопов, заповядайте да развиете въпроса си.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин вицепремиер! По време на инцидента при джамията Баня Баши в град София на 20 май 2011 г. на много фотокадри и в репортажите на медиите ясно се открои лице, което държи дълъг прът в ръка. Имаше спор и досега не е ясно дали това е някакъв прът, кол или има предположение, че е част от водосточната тръба на джамията, която е била откъртена от него. Той размахваше пръта, това се виждаше ясно на фотокадрите и на кадрите по българските телевизии, нанасяше с пръта удари срещу участващите в разрешения, повтарям, разрешения митинг на партия „Атака”, както и срещу Вашите служители – срещу полицаите. Това се видя много ясно, защото те се опитваха да го усмирят, да му отнемат пръта.
В тази връзка, моля да ми отговорите: месеци след случилото се органите на МВР идентифицираха ли въпросния ислямист, установиха ли името му, как се казва той, къде се намира лицето в момента и най-важното – образувано ли е срещу него досъдебно производство и на какво правно основание?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте за отговор, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, действително след станалия инцидент пред Баня Баши и поредицата от въпроси от Ваша страна многократно съм давал отчети пред Вас на какво ниво са разследванията, свързани с инцидента. Знаете, че в началния етап имаше установени лица, срещу които бяха предприети действия, имаше повдигнати обвинения. Впоследствие от прегледите на всички видеозаписи бяха установени лицата, за които Вие също сте ми задавали въпроси. Първоначално беше установено лицето с ножа, след това лицето с въпросната тръба. Те са установени и спрямо тях са повдигнати обвинения, като им е наложена мярка подписка като ограничение на техните права. Това мога да Ви кажа.
Надявам се, че с действията и с помощта на всички разгледани информационни материали стигнахме, макар и трудно, до извършителите и подбудителите на това деяние. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин вицепремиер, отговорихте много пестеливо. Разбира се, за нас и за българската общественост е новина, че има образувани някакви наказателни производства. Това е новото, което чуваме днес. Миналия път казахте името на човека с ножа – така да го наречем, но не беше ясно дали по отношение на него има образувано предварително производство. Сега Ви питаме, условно казано, за човека, който размахваше пръта и с него оказваше съпротива и на полицаите. Конкретно Ви питам по отношение на него: кой е той? Настояваме да чуем името му, то трябва да бъде назовано! Какво е основанието за образуване на предварителното производство? Казахте, че му е наложена подписка като мярка за неотклонение. Няма ли опасност той да се укрие, като напусне страната, както се установи по отношение на човека с ножа?
Хората от „Атака”, срещу които е образувано предварително производство, са тук, непрекъснато се привикват. Прави се опит да бъде вменявана вина на лица от високите нива на партийното ръководство на „Атака”, които се призовават и привикват в следствието и непрекъснато биват тормозени, непрекъснато им се вменява вина, каквато те нямат. По отношение обаче на истинските извършители на инцидента – тези, които нападнаха участниците в разрешения митинг на Партия „Атака”, се отговаря мъгляво, а по отношение на хората от „Атака” непрекъснато се пише във вестниците, и то се правят инсинуации. Днес тук ние научаваме от Вас нещо положително, че има повдигнато обвинение. На какво основание? Как се казва лицето – аз желая да получа конкретика в тази връзка от Вашия отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин министър?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, като допълнение към въпроса, който ми зададохте, и отговора, който дадох, процесуално-следствените действия по досъдебното производство № 1369 от 2011 г. са приключени. На 6 март 2012 г. събраните материали по случая са докладвани на наблюдаващите прокурори от Софийска районна прокуратура. Същите са подписали постановление за привличане на лицата Хасан Абу Зарад и Алтай Емре и още петима, за които Вие говорихте преди малко, съпричастни към случая в качеството на обвиняеми за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс. Наложена им е мярка за неотклонение – подписка. Предстои да им бъдат предявени разследванията, след което ще бъдат разпитани в качеството им на обвиняеми. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Следва питане от народния представител Емил Василев относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на терористични заплахи, свързани с крайно леви екстремистки и анархистки организации в България.
Господин Василев, заповядайте да развиете питането си.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, моето питане беше внесено в Деловодството на Народното събрание преди близо месец. Действително поради уважителни причини Вашият отговор беше отлаган на два пъти. Аз се оказах явно лош пророк, защото моето питане сега стана особено актуално след действията на терориста от Ал Кайда във френския град Тулуза.
Повод за моето питане беше изказване в медиите на главния експерт по въпросите на тероризма на Европейския съюз Жил дьо Кершов. Той заяви, че има нови заплахи за Европа, нов тип терористични заплахи, свързани с действащи клетки на Ал Кайда. Той каза: „Голямата Ал Кайда, която направи терористичните актове от 11 септември в Ню Йорк, я няма, но има множество клетки на Ал Кайда, които действат самостоятелно в цяла Европа”.
Същевременно има друг тип нови терористични заплахи, свързани с крайно леви екстремистки организации, които намират добра почва в момента поради икономическата и дълговата криза в Европа. Това всъщност способства за лансирането на някои крайно леви екстремистки идеологии, които граничат с тероризма.
Моите въпроси са следните: има ли установени отношения на български крайно леви екстремисти с представители на нови клонове на Ал Кайда и други терористични организации на ислямистка основа у нас и в чужбина, особено подкрепяни от иранските власти?
Има ли установени отношения на български крайно леви екстремисти с представители на терористични организации на анархистка основа у нас и в чужбина, особено с такива в съседна Гърция?
Налице ли са данни, че организирани криминални групировки си сътрудничат тясно с български крайно леви екстремистки и анархистки организации с цел употреба и пласиране на наркотици?
Изградена ли е в МВР система за обмен на информация с частни служби за сигурност по линия на противодействието на терористичните заплахи, свързани с крайно леви екстремистки и анархистки организации в България?
И последно, какви мерки предприема Вътрешното ведомство за установяване и противодействие на терористични заплахи, свързани с крайно леви екстремистки и анархистки организации на територията на Република България, а така също за разкриване, пресичане и профилактиране на дейността на такива организации в контекста на националната сигурност и вътрешния ред на страната?
Господин вицепремиер, само да добавя, че миналата година излезе доклад на Интерпол. Моите въпроси са в контекста и на този доклад на Интерпол по въпросите на тероризма, където се казва, че: „В момента се наблюдава тенденция на свързаност между терористите и организираната престъпност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
Заповядайте за отговор, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Към настоящия момент в Република България не са регистрирани политически мотивирани действия и екстремистки прояви на крайно леви и крайно десни формирования. Активността на подобни организации е сведена до разпространението на пропагандни материали и участие в публични прояви с незначителен брой участници с цел противопоставяне на официални решения и позиции на България във вътрешен и международен план.
В резултат на съвместни действия на специализираните служби в Германия, Чехия и България на територията на двете чужди държави е неутрализирана организирана престъпна група, ангажирана с подготовката за извършители на терористични актове. Задържани са трима български граждани, които са снабдявали групата с неистински документи за самоличност. Участниците в организираната престъпна група от своя страна са снабдявали с тези документи лицата от терористичната ислямска организация „Джамаат шариат”. За българските граждани е установено, че са криминално проявени, но нямат връзки с крайно леви структури у нас. Точно това е потвърждение на това, което казахте, от доклада на Интерпол, където всъщност има терористични организации, които работят с организирани престъпни групи.
Създадена е добра практика за обмен на информация с гръцки партньори и изпълнение на съвместни мероприятия по линия на противодействие на тероризма. Провеждат се работни срещи между ГДБОП и ДАНС и представители на отдел „Борба с тероризма” на Министерството на защитата на гражданите на Република Гърция. Главната дирекция за борба с организираната престъпност, респективно отдел „Контратероризъм” е постоянен член на полицейската работна група по тероризма. В рамките на групата се обменят данни и за крайно леви екстремисти и техни прояви, като до момента не е получена информация за дейността на български крайно леви екстремисти и анархични организации.
В МВР е създадена база данни за систематизиране на информацията за лица и техни прояви, свързани с терористична активност, получени по линия на Интерпол и Европол. Обобщават се и се анализират данни от информационния обмен, осъществяван чрез офицерите за връзка на партньорските служби от страните на Европейския съюз.
Към настоящия момент не разполагаме с информация за контакти между членове на българските крайно леви организации с представители на клоновете на „Ал Кайда” и други терористични организации. Членове на Федерация на анархистите в България поддържа контакти с организации със сходна идеология основно от Гърция, Румъния и Сърбия, като осъществяват предимно обмен на агитационни материали, организират се и участват в съвместни мероприятия. Не са налице данни за участие на членове на български крайно леви и анархистки организации в криминални групировки, подозирани в разпространение на наркотици. Не са постъпвали сигнали за планирани терористични заплахи, свързани с дейността на крайно леви и анархистки организации на територията на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За два допълнителни въпроса – заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин вицепремиер, видно от Вашия отговор България е някакъв остров на спокойствието и едва ли не не са налице никакви данни за терористични заплахи, които сега са модерни и актуални в Европа, а именно по линия на левия екстремизъм и по линия на клетки на „Ал Кайда”. Аз обаче разполагам с една по-различна информация и бих искал да Ви я поднеса под формата на допълнителни въпроси.
Така например в гр. Пловдив развива дейност една крайно лява екстремистка организация, която се е нарекла „Че Гевара”. Тя е известна на всички граждани на Пловдив. Те си позволяват да застават публично, включително на пресконференции, с маски на лицата. Ходят публично по улиците с хладно оръжие, с палки, с бухалки. Това е една група от психопати и наркомани, за които обществеността в Пловдив много добре знае, че се намира в отношения с организираната престъпност, тъй като тази крайно лява екстремистка организация всъщност представлява една мрежа за пласиране на дрога. И двамата техни лидери, аз междувпрочем споменавам имената им в писменото ми питане, но няма да им правя сега реклама, единият се намира на държавна служба в единия от пловдивските райони, а другият е журналист в пловдивската обществена телевизия. Тоест, Жил дьо Кершов, говорейки за проблемите на Европа, всъщност показва и проблемите в България, които ми се струва, че засега ние не виждаме, тъй като съществуването на тази крайно лява екстремистка организация всъщност потвърждава думите на главния експерт по тероризма в Европа именно за връзка на крайно левите организации с организираната престъпност и за това, че самите крайно леви организации са източник на терористични заплахи.
Затова моля да ми отговорите дали имате информация по отношение на тази специална екстремистка организация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Василев! Сами разбирате, че няма как от трибуната на Народното събрание в такъв публичен формат да можем да казваме абсолютно всичко, което е свързано с някаква оперативна информация. Аз казвам какви са констатациите и това, което отговорих преди малко смятам, че е напълно достатъчно. Разбира се, не бих влязъл в детайли по операциите и информацията, по която колегите работят ежедневно. В тази посока смятам, че това е тема, която не бих искал толкова много да дискутирам в детайли.
Всичко, което имаме като информация, всичко, което имаме като обмен на информация, се предприемат адекватни действия и Ви уверявам, че по всичко, което е свързано с екстремизъм, с тероризъм се предприемат адекватни действия от българското правителство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
За отношение – заповядайте, господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Господин вицепремиер, тук ще се съглася с Вас. Действително може би не е редно тези неща да се коментират в детайли публично по линия на парламентарния контрол. Не се и съмнявам, че особено след това мое питане Вие ще предприемете абсолютно всички предвидени в закона действия от страна на МВР, за да се засили дейността по линия на противодействие на терористичните заплахи, които произтичат от крайно леви екстремистки организации и проислямистки организации.
В България наблюдаваме връзка между левите екстремистки организации и, примерно, някои проислямистки и проирански страници във фейсбук, където, междувпрочем, открито се призовава за насилие, открито се афишират антиевропейски и антиатлантически идеологии. Аз силно се надявам страната ни да остане този остров на спокойствие, който ние в момента сме, но след терористичния акт в Ню Йорк на 11 септември, след терористичния акт в Мадрид, след терористичния акт в метрото в Лондон, след терористичния акт, който беше в Норвегия и след това, което стана само преди няколко дни в Тулуза, би следвало всички ние да се замислим какво още можем да предприемем за противодействие на терористичните заплахи.
И накрая, изцяло в дух на добрия тон, все пак ще си позволя да не се съглася за едно нещо с това, което Вие казахте, а именно, че нямало политически обусловени терористични актове в България. Само преди няколко месеца беше взривена бомба пред партийната централна на Партия „Ред, законност и справедливост”. Бяха арестувани двама фенове на футболния клуб „Левски”, но понеже в ръководството на РЗС само аз съм от ЦСКА, не вярвам това да е причината за този терористичен акт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на поръчковите убийства.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Зададох този въпрос преди около месец и докато стигне до отговор на практика станаха още няколко убийства. Сигурно в някаква статистика е нормално да се случват тези неща. Днес има още една жертва в Благоевград, драматично убийство. Всички научихме вече за Киро Шкафа или както там се казва, но това е доста сериозен проблем, защото става дума за един от свидетелите по „Наглите” и един от хората, които бяха там като отговорност. Тоест, проблемът с поръчковите убийства е изключително сериозен.
Моят въпрос към Вас е преди всичко за това каква е политиката на МВР за ограничаване на поръчковите убийства.
Бих искал отсега да Ви предупредя, защото аз знам за Вашия начин на мислене и знам, че Вие обикновено в такива случаи започвате да обяснявате колко много сте свършили Вие, което е нормално, и как другите преди Вас нищо не са правили. Затова искам отсега да Ви кажа, че тук имам един списък с над 80 поръчкови убийства от периода, в който Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР, а Вие сте били в МВР. Ако трябва ще ги изчета и един по един, но там са Емил Кюлев, Клюна, Поли Пантев и един куп други. Тоест списъкът е доста дълъг, не се изкушавайте да влизате назад, защото можем да се върнем още по-назад.
Затова, моля Ви, отговорете конкретно по тази тема, без да спекулирате политически, ако това изобщо Ви е възможно, каква е политиката на МВР за увеличаване на поръчковите убийства, които, за съжаление, както виждаме, стават ежедневие в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Само да Ви уточня, понеже започнахте да изброявате някакви имена, че Емил Кюлев беше в началото на мандата на тройната коалиция и може би го свързвате с близките отношения, които имаше с бившия президент на страната Георги Първанов.
Генезисът на организираната престъпност е в непосредствено обвързване на политическата власт и икономическите интереси. Нейните корени са в дългите и мъчителни години на прехода в България. В този контекст зададеният ми днес въпрос трябва да бъде задаван непрекъснато към всички управлявали страната ни през последните 20 години – от 1991-а до 2009-а.
Правителството на ГЕРБ издигна в основен приоритет справедливостта и сигурността на гражданите. ГЕРБ реализира политика за превенция и противодействие на организираната престъпност и корупцията, поддържането на вътрешния ред и сигурността в страната и реформите на съдебната система. От началото на мандата на ГЕРБ се създаде качествено ново ниво на междуинституционално сътрудничество между службите от сектора за сигурност и обществения ред, органите на съдебната власт, останалите институции, ведомства и гражданското общество.
Оценката от постигнатото в борбата срещу организираната престъпност е обвързана с оценката, която ни дава българското общество и с оценката от нашите евроатлантически партньори. Работата на българските полицейски служби се оценява високо.
Чрез съвместните и целенасочени действия на Прокуратурата и МВР от началото на 2010 г. сме свели до минимум броя на лицата, срещу които се водят три или повече неприключени разследвания. По отношение на същите са предприети адекватни мерки за налагане на процесуална принуда и реализация на наказателна отговорност. Пресякохме чувството за безнаказаност на контингента от системни извършители на престъпления и ограничихме възможността тези лица да бъдат привличани и от нови структури на организираната престъпност.
Прекратена е дейността на знакови фигури, осъществяващи престъпна дейност под чадъра на политически партии. От 2010 г. са неутрализирани прояви на тежката организирана престъпност. Реализациите от края на 2009 г. до момента доведоха до разкриването и неутрализирането на организирани престъпни групи за поръчкови убийства, сведоха умишлените убийства – тук може би трябва да се съобразим със статистиката, защото Вие казвате, че винаги давам някакви пό насочени отговори, свързани с предишните управления.
През 1998 г. поръчковите или умишлените убийства са били 381 на брой. През 2008 г. те са били 172, а през 2011 г. – 121. Увеличена е разкриваемостта при извършването на умишлените престъпления.
След задържането на групата на „Наглите”, декември 2010 г., в страната няма нито едно отвличане с подобен откуп. След разследването, което беше осъществено, знаете, че бяха намерени труповете на Сапата и на Конфуто, които бяха част от групата на „Наглите” и бяха ликвидирани от самата група. Точно тогава Вие управлявахте, тогава беше емблемата за отвличанията в България. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Що се касае за поръчковите убийства и за групата на „Килърите”, знаете, че в момента тече съдебен процес. От разследванията, които бяха приключени, и обвиненията, които са повдигнати, говорим за добре структурирана организирана престъпна група, която е извършвала поръчкови убийства. А тук, в процеса на всички тези въпроси и отговори в парламента, знаете съпричастността на един от организаторите на тази група – „Килърите”, така нареченият Пешо Сумиста, който беше съветник на Коалиция за България точно в сегашния парламент. Така че може би Вие имате повече информация за дейността на тази група. (Реплика от народния представител Петър Димитров.)
По време на разследването, знаете, от ДНК анализа, от материала, който беше събран от убийството на Румен Рачев, безспорно беше доказана съпричастността на самите извършители, така нареченият Филев и Георгиев, които впоследствие, само преди месеци, бяха намерени заровени в покрайнините на София, също ликвидирани от тази група – като част от нейното функциониране. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплика – господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Господин Цветанов, едно нещо не може да Ви се отрече – това е, че сте напълно предвидим. В такъв случай ще ми се наложи много кратичко да изброя убийствата по времето на Бойко Борисов като главен секретар.
Само част от тях: Поли Пантев, Димитър Димитров – Маймуняка, Антон Милтенов – Клюна, Евгени Стефанов – Женята, Методи Илиенски, Косьо Самоковеца, Стоил Славов, барабар с бодигардовете – общо 5 човека, Златко Баретата – слава Богу, оживял, Бай Миле с куп други, Дмитрий Минев – Руснака, с куп други, Георги Илиев и куп други.
Това са все знакови убийства по времето, когато Вие сте били в МВР и Бойко Борисов беше главен секретар.
Като връщате назад, връщайте достатъчно назад – хората имат памет, за разлика може би от Вас.
Сега по повод на следващата спекулация, която правите. Това и очаквах – че ще заговорите за този човек, когото аз не познавам, и твърдите, че е бил наш съветник. Вече няколко пъти исках да Ви обясня – Вие казахте: „пресякохме чувството за безнаказаност”, че няма как да пресечете чувството за безнаказаност, господин министре, когато през месец януари арестувате някаква банда и за един човек (за когото Вие лично сте се изказали, имам Ваш цитат, че той е глава на организирана престъпна група) се оказва, че месец и половина преди това, 40 дни преди това влиза в Народното събрание безброй пъти по покана на Ваши депутати. Този човек влиза много пъти.
Отгоре на всичкото се оказва, че председателят на Народното събрание не може да установи в края на ноември 2011 г. какво е правил и кой го е поканил в Народното събрание! Само че преди това той е влизал по покана на Ваши депутати, а Вие месец след това го арестувате!
Тоест може председателят на Народното събрание да не е знаела какво прави този човек в парламента, но Вие сте знаели. Вие много добре знаете кои са депутатите, с които се е виждал, включително от управляващото мнозинство. Знаете, че той не е един; знаете, че те са повече. Знаете кои са точно хората.
И Ви питам аз: как се борите с организираната престъпност? Как се борите с поръчковите убийства? И най-важното – как ги предпазвате, при положение че не сте си направили дори труда в този случай?
Вие знаете кои са депутатите от управляващото мнозинство (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), които са се срещали с Любо Къдравия, но аз не знам. Хайде, кажете ми сега от тази трибуна кои са депутатите, които са се срещали с Любо Къдравия! Съгласен съм, че Цецка Цачева не знае, но Вие знаете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика желаете ли, господин министър?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, аз Ви благодаря за оценката, че съм бил предвидим в политиката и в действията, които предприемам като министър и вицепремиер на страната. Но мога да Ви кажа, че ако Вие бяхте толкова адекватни, толкова добри, всички тези убийства поне щяхте да започнете да ги разкривате по време на Вашето управление.
Ако сте слушали внимателно отговора ми, аз говоря за обвързаността на организираната престъпност с политическите партии и много смело мога да го заявя: от 1991 г. до 2009 г. включително са съвместните действия и толерирането на подобни представители на организираната престъпност.
Аз не знам какво имате предвид, когато говорите за Пешо Сумиста. Дали го познавате, или не – важното е, че той е бил съветник на Вашата парламентарна група. (Силен шум и реплики от КБ.)
Що се касае до това, което задавате като допълнение към въпроса – дали има лица, които са се срещали с представители от парламента в днешното статукво, мога да Ви кажа: това е още едно доказателство, че дори да има някакви подобни срещи, ние сме безкомпромисни към лицата, за които има събрани доказателства за намерения за извършване на престъпления на територията на страната. (Реплики от КБ.)
Изпитвах огромно уважение, когато Ви слушах, защото знам колко раздразнителен ставате, когато аз започвам да Ви отговарям. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Така че Ви моля, нека да се уважаваме един друг. Уверявам Ви, че по всяко време, когато прецените, мога да Ви отговарям на всякакви въпроси.
Мога да Ви уверя, че на Ваши пленуми Вие сте дискутирали дали братята Маргини са Вашите приятелчета и те трябва да бъдат пазени, защото са Ваши приятели!
Понеже тук има млади хора, които израснаха в годините на демокрацията (реплики от КБ), точно Вие, с Вашата политика, създадохте тези ценности на бухалките, на мутрите, защото Вие сте участвали в управлението, в политическия процес на страната през последните 20 години! Затова Ви благодаря за оценката, която давате – за моята последователност.
Ще продължим по същия път и Ви уверявам, че ще намаляват убийствата, ще намаляват отвличанията и ще намалява тежката организирана престъпност, което е оценка от нашите евроатлантически партньори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изявление от името на парламентарна група – Коалиция за България.
Господин Петър Димитров, заповядайте. (Шум и реплики.)
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Господин вицепремиер, уважаеми колеги! Бойко Борисов и ГЕРБ загробиха АЕЦ „Белене” с решение на Министерския съвет от 28 март…
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изявлението на парламентарна група, извинявайте, господин Димитров, не касае присъстващите министри и най-малкото парламентарния контрол.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: …и на Народното събрание от 29 март… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Господин председател, ако искате думата, мога след това да продължа – след Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Имаме време. Моля Ви да не ме прекъсвате по време на декларацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Вашите колеги подвикват от залата, господин Димитров.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Беше прекратен Националният проект за втора атомна електроцентрала в Белене. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля за тишина в залата!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Решението в парламента беше прието със 120 гласа, което е точно половината от всички народни представители.
Отговорността за ядрената капитулация пада върху депутатите от ГЕРБ, Синята коалиция и девет „независими” народни представители.
Отказът от строеж на втора атомна централа е фатален за България, за българската атомна енергетика, за всички българи! Цената на това безотговорно решение ще платят българските потребители на ток. (Реплики от ГЕРБ.)
В дългосрочен план България ще бъде изправена пред нуждата от внос на ток на непосилни за мнозинството българи цени. Това антибългарско решение е: първо – директно предателство спрямо националните интереси!
България се лишава от най-големия си стратегически проект, който даваше реален шанс на страната за ускорено излизане от кризата. Това беше единственият високотехнологичен проект, който реализира българската икономика. Заедно с него унищожавате и прилежащия му дял в науката и висшето образование.
Унижихте националното достойнство на българите и на България, като демонстрирахте пред Европа и света, че страната е неспособна да реализира втори ядрен проект за 31 години.
Не, господа управляващи, не българите, а Вие сте неспособни да реализирате този проект. Три години лъгахте хората, преди да вземете това унизително антибългарско решение, а сега ни залъгвате, че след шест години реакторът вече ще работи в Козлодуй. Преместването на единия блок от Белене в Козлодуй не може да стане за по-малко от 15 години. Като отчетем, че срокът за експлоатация на V блок на „Козлодуй” изтича в 2017 г., а на VІ блок – 2021 г., Вие на практика ликвидирате атомната енергетика на България.
Отказът от АЕЦ „Белене” и решението за строителство на газова централа на мястото на ядрения проект ще засили многократно енергийната зависимост на страната от доставките на руски газ и ще застраши националната ни сигурност. След няколко години България ще се превърне във вносител на електроенергия. Това ще влоши силно търговското ни салдо. Електроенергията ще поскъпва бързо и цените ще надминат тези в съседните страни, от които ще внасяме.
Второ – решението Ви е икономическа глупост!
България се отказва от най-изгодния проект не само в регионален, но и в световен мащаб. Практиката показва, че цената за строителството на един ядрен хилядник вече е над 5 млрд. долара. Отказът от проект за строителство на два хилядника на цена от около 6 млрд. евро е икономическа лудост.
Страната ни повторно губи милиарди инвестиции. България отписа огромни пари, които е платила от джоба на данъкоплатците, и се ангажира да плати още много пари, за да дублира проекта в Козлодуй.
Предстоят огромни разходи за ново проучване и проектиране, за строителство и за присъединяване на новите мощности.
Загубите от пропуснати ползи от прекъсването на Проекта „Белене” се измерват с милиарди. Приходите от един реактор годишно са около 800 млн. лв. При забавяне с около 15 години загубите от двата нетръгнали реактора ще бъдат около 30 млрд. лв.
Спекулацията, че липсва интерес в инвеститорите, не отговаря на действителността. При избора на стратегически инвеститор в конкурса участваха десет крупни европейски компании, такива като „Енел”, Е.ОN, „Електра Бел”, RWE и други.
Прогонването на инвеститорите се случи, след като министри от този кабинет започнаха системно да компрометират проекта. По тази причина от него се оттегли немският гигант RWE и френската банка „Париба”.
Изграждането на газова централа в Белене е нелепо. Защо на тази скъпа площадка, пригодена за друго, с каква мощност, на каква цена, с каква себестойност на тока, с какви средства – всички тези въпроси няма защо да се задават, тъй като никой няма намерение да им отговаря.
Не е ясно колко ще струва на българските потребители новата газова централа. Не е ясно и каква ще бъде цената на електроенергията й, но най-вероятно тя ще е над 300 лв. за мегават/час, което е около осем пъти над цената на електроенергията от Козлодуй, тоест – непосилна както за гражданите, така и за българския бизнес.
Дотук всеки български гражданин, заедно с децата и пенсионерите, вече е извадил от джоба си по около 550 лв., за да няма нова атомна централа!
Трето – решението Ви е техническа авантюра, защото битовата представа за реактора като за бидон, който с лекота може да се пренесе от Белене в Козлодуй, буди смях и недоумение.
Разбрахме, че ще платим изцяло вече готовия реактор. Срещу тази сума ще имаме куп железа. Теорията с преместването в Козлодуй е нелепа, защото само получаването на необходимите разрешения за инсталирането му ще отнеме няколко години, а след това трябва да инвестираме в площадката. А дотогава реакторът ще бъде технически остарял.
Къде и как ще се съхранява реакторът в периода до монтирането му? Кой и как ще гарантира качеството на реактора след 15 години, когато трябва да влезе в експлоатация? И кой ще носи отговорността за неговата сигурност?
Четвърто – решението Ви е социална катастрофа, защото спирането на проекта е трагедия за региона на Белене, Плевенска и съседните области и ще легне като персонална отговорност върху председателката на парламента Цецка Цачева.
Отказът от Белене ще доведе до загуба на работни места и поръчки за българския бизнес. Цената на тока в близкото десетилетие ще има наказателен характер спрямо българите. Как те ще понесат тази цена, господа управляващи?
Не можем да отминем с мълчание и нескритата радост на депутатите от Синята коалиция от провала на АЕЦ „Белене”.
На какво се радвате, господа от русофобската опозиция? – На растящата ни енергийна зависимост от „Газпром”? На растящите цени на енергията и на парното ли? На реалната заплаха от износител, България да стане вносител на електроенергия ли?
Руският реактор от Белене отива в Козлодуй, но си остава руски. Нали твърдяхте, че е стар и недостатъчно надежден? След 15 години този реактор ще бъде ли по-млад и по-надежден?
Нали точно Вие твърдяхте, че няма пазар за електроенергията от Белене, а ще има ли пазар, ако реакторът се премести от Белене в Козлодуй?
Вие твърдяхте, че разходите за присъединяване на АЕЦ „Белене” са непосилни, а разходите за присъединяване на газовата централа в Белене ще бъдат ли посилни? Да не говорим, че трябва да се прави и газопровод до Белене.
Във връзка с тази „победоносна” позиция на Синята коалиция искаме да напомним, че затварянето на І до ІV блок на АЕЦ „Козлодуй” е Ваше дело! Че изграждането на двете суперскъпи американски централи в „Марица изток”, заради които непрекъснато се вдига цената на тока, пак е Ваше дело! Че първото и второто спиране на проекта на Белене отново е и Ваше дело!
За пореден път в България връх вземат онези, които рушат, а не онези, които градят. Затова нека не се чудим защо сме там, където сме – в задния двор на модерните европейски нации.
В тази връзка неизбежно възниква въпросът за политическата отговорност на премиера, на цялото правителство и на управляващото мнозинство и той не може да бъде избегнат.
Това отново извежда на преден план въпроса за вот на недоверие по провалената енергийна политика, но не само това. Вотът трябва да бъде за големия провал в икономическата политика на правителството, за надигащата се нова вълна на кризата и за липсата на каквато и да било реакция от страна на правителството. Затова започваме консултации с опозиционните партии и с независимите депутати.
Завършвам с това - Парламентарната група на Коалиция за България настоява:
Първо, спешно да бъде публикуван докладът на консултанта HSBС.
Второ – повторно приемане на решение за АЕЦ „Белене” на база изводите и препоръките в доклада на консултанта.
Трето – организиране на референдум за решаване съдбата на АЕЦ „Белене”.
Парламентарна група на Коалиция за България. (Ръкопляскания от КБ.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Браво!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме с въпрос от народния представител Димитър Главчев относно състава на политическия кабинет на Министерството на вътрешните работи в периода август 2005 – юли 2009 година.
Господин Главчев, заповядайте да развиете въпроса.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Една от най-експлоатираните теми напоследък е темата с бонусите. В общото понятие бонус се вкарват приходи и доходи от съвсем различен източник и характер. Очевидно това е съзнателна цел, тъй като виждаме, че напоследък като бонуси се възприемат дори и пенсиите на пенсионерите. Това не е случайно, тъй като покрай хората, които достойно са получавали някакви доходи, би трябвало да се замаскират и такива, които нищо не са извършили, за да могат да получат нещо. Това е едното разграничение, което трябва да се прави, когато се говори по темата.
Другото разграничение е, когато се насочим към публични средства в държавната администрация – трябва да се прави разграничение между чистите чиновници, които получават пари, и политическите кабинети. Смятам, че това е коректният начин да се правят сравнения. Още по-коректно е, когато се направят сравнения какво се случва сега и какво се е случвало преди.
Другият заместник министър-председател и министър на финансите даде информация в отговор на парламентарен въпрос какво става в централната администрация за периода юли 2009 – февруари 2012 г., от който стана ясно, че числеността на държавната администрация е намаляла с 14%. Това са около 10 хил. души.
Освен това са преструктурирани или закрити 29 структури в държавната администрация. Там обаче изрично е направено уточнение, че в тази информация не се включва числеността в Министерството на вътрешните работи.
Насочвайки се към въпроса, който задавам на министъра на вътрешните работи и заместник министър-председател Цветанов, е да получим яснота какво е ставало с политическите кабинети, всъщност какво се е правило във времето на управлението на ГЕРБ и какво се е случило в Министерството на вътрешните работи, тъй като се появиха спекулации, че там са се раздавали много бонуси. С оглед да стане ясно какво се е случвало през времето и дали е така, дали тези твърдения не са чиста спекулация, задавам към министър Цветанов следния въпрос:
Във връзка с провежданата административна реформа и отправените критики към усилията на правителството на премиера Бойко Борисов и парламентарното мнозинство на ГЕРБ в тази посока, моля да ни информирате за числения състав на политическия кабинет в Министерството на вътрешните работи в периода август 2005 – юли 2009 г. (Реплика на народния представител Михаил Миков.) Моля, също така да предоставите информация за цялостната стойност на възнагражденията и всички допълнителни плащания както за членовете на политическия кабинет в посочения период, така и за служителите, които са обезпечавали работата на политическия кабинет. На базата на тази информация моля да направите сравнение за ефективността за провежданата административна реформа в МВР и в условията на икономическа криза от началото на Вашия мандат като министър на вътрешните работи.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Господин Главчев, това активно мероприятие го чакаме с нетърпение.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Имате го.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Цветанов. Заповядайте, господин министър.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (слизайки от трибуната): Разбирам вълнението Ви, но сега може би ще се успокоите. (Силен шум в блока на КБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, молбата ми е да има по-нормален ред за работа, защото има и външни хора, а трябва да оставим добро впечатление за доброто поведение на политиците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Не за първи път се излагаме пред чужденците. (Смях в залата.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Главчев! Във връзка с предприетата много агресивна адекватна политика на предишното правителство от 2005 до 2009 г., тя трябва да бъде вплетена с много силно изразената ясна политическа воля, което означава, че се нуждае от ясен силен политически кабинет. В тази връзка ще дам статистиката и резултатите от политическите кабинети, които са били в предишното управление и сега.
За времето от ноември 2005 г. до август 2009 г. министър Румен Петков за периода август 2005-а до април 2008 г. е имал политически кабинет от 15 служители, от които 5 заместник министри, един началник на кабинет, един парламентарен секретар, трима съветници и пет експертни сътрудника. Разбира се, че след смяната на Румен Петков трябва да бъде издадена политическата воля още по-силно, което означава, че трябва да бъде увеличен и политическият кабинет в оставащия мандат от лицето Михаил Миков (Оживление в ГЕРБ.).
Във времето от 24 април 2008 г. до юли 2009 г. господин Михаил Миков увеличава числения състав на политическия кабинет, който от 15 става 18, като запазва 5 заместник-министри, един началник на кабинет, един парламентарен секретар, шест съветници и пет експертни сътрудници.
Разбира се, че в оптимизирането на работата и дейността на Министерството на вътрешните работи в сегашния й състав беше закрито (това беше част от мерките, предприети при оптимизирането на министерствата в бъдещия управленски кабинет) Министерството на извънредните ситуации. Всъщност целият този ресурс беше прелят в структурите на Министерството на вътрешните работи.
Аз ще кажа колко е бил и политическият кабинет на госпожа Емел Етем, за да може също да има ясна воля за предотвратяването и ликвидирането на последствията от бедствия и аварии.
За времето на госпожа Емел Етем от месец ноември 2005 г. до месец август 2009 г. политическият кабинет е бил от 12 служители. Мога да кажа какво е състоянието след обединяването и колко е в момента политическият кабинет на Министерството на вътрешните работи. Господин Миков е имал 18 души политически кабинет, а госпожа Емел Етем – 12, сумарно стават 30.
Това обаче, което има сегашният кабинет на Министерството на вътрешните работи след обединението, е 5 служители като политически кабинет – 2 заместник-министри, 1 началник кабинет, 1 парламентарен секретар и 1 началник на Пресцентъра и връзки с обществеността. В тази връзка средствата, които са разходвани, сега са в пъти по-малко отколкото преди. Смятам, че всеки може да си направи равносметка от това, което са правили и колко силно е била изразена политическата воля в борбата срещу отвличанията, поръчковите убийства. Може би затова предишният въпрос, който ми беше зададен от господин Кутев, имаше точно това предвид – как политическата воля се е борила с организираната престъпност. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Главчев – реплика. (Народният представител Михаил Миков иска думата за лично обяснение.)
Господин Миков, ще Ви дам думата за лично обяснение, след като приключи процедурата.
ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник министър-председател, госпожо министър, уважаеми колеги! Господин министър, благодаря Ви за отговора. За да стане по-лесно смилаемо за цялата част на пленарната зала, ще Ви задам един простичък въпрос. Можете ли да кажете колко пари на българските данъкоплатци са спестени от управленски и административни разходи по време на Вашето управление?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Главчев! Всички Вие сте свидетели, когато се обсъждат бюджетите за съответните календарни години и всеки един от нас има възможност да дискутира тук, в пленарната зала, намаляването на бюджетите във всички секторни политики, за да може да се доведе до пълната оптимизация. Разбира се, че винаги Министерството на вътрешните работи в предишните управления е боравило с бюджет общо сумарно за двете министерства с около 1 млрд. 250 млн. лв. Сега знаете, че бюджетът е 999 млн. лв.
Това, което смятам за по-важно, и може би това сте имали предвид – колко са сумарно изчислени разходите за политическите кабинети? Това мога да направя като допълнение към отговора на въпроса, който Вие ми задавате.
За 32 месеца кабинетът на министър Румен Петков за заплати, обезщетения, командировки и представителни разходи е изразходвал 1 млн. 959 хил. 795 лв., а за периода на господин Миков – за 15 месеца той е изхарчил 691 хил.198 лв.
Изхарченото от госпожа Емел Етем за периода от 46 месеца за 12-те служители, които са били в политическия кабинет, е 758 хил. 677 лв.
Това, което мога да кажа за тези 31 месеца от началото на мандата на сегашното правителство – за целия политически кабинет са изхарчени 836 хил. лв. Сумарно, всеки един от Вас може да види как в пъти повече са разходвани средства, като месечно разходите, които се правят за сегашния политически кабинет, са някъде около 10 хил. лв. В предишни период сумата е около 50 хил. лв. месечно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Лично обяснение – заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Госпожо министър, господин министър, уважаеми дами и господа! Господин Главчев, хубав въпрос, защото той ми позволява да направя хубаво лично обяснение. Да, аз имах силен политически кабинет и неслучайно проверките по Шенген в моя период, които той наследи, бяха положителни. Неслучайно проектите по Шенген – 70% от които бяха вложени, за да се играят и да се хвали министърът с тях, се случиха в тази година и нещо. Аз настоявах да има много хора, които са експертно и политически подготвени.
Какво обаче става днес? Практически няма политически кабинет. Министерството се ръководи чрез смесване на политическа и експертна власт и в същото време обаче министърът е избрал друг подход – да усили охранителите. Той се движи с толкова охрана, колкото беше моят политически кабинет. (Ръкопляскания от КБ. Аз нямах охрана, пътувах с шофьор – това е разликата между мен и сегашния министър. Същите пари, само че за охрана, а не за хора, които реално да вършат работа и които, господин министър, могат да Ви дадат и някой ценен съвет – да не се набутвате в такива мокри поръчки. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – заповядайте, министър Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, Вие просто в кое време сте живели и в кое време сте управлявали? Вие просто забравяте. Някаква амнезия Ви хваща и забравяте за какво става въпрос.
Само да Ви кажа: проверките, които бяха осъществявани по Шенген. (Реплика от народния представител Михаил Миков.) Първата проверка беше ноември месец, която беше точно за морска граница, 2009 г. (Реплики от КБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Лъжец! Защо лъжеш?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков, мисля, че това минава всякакви...
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Представяте ли си каква е мотивацията в тези хора, евентуално да станат политици в годините напред? (Реплики от КБ.) Момент! Веднага ще Ви отговоря. Само да ме изслушате малко. (Реплика от народния представител Емилия Масларова.)
Аз имах възможност два-три пъти да си отлагам парламентарните питания, но тук дисциплината просто е станала невъзможна. Не знам в какви условия Вие работите. (Реплики от КБ.)
Господин бивш министър на вътрешните работи, с Вашия политически кабинет, ще Ви кажа нещо, което е изключително важно да го знаят и тези млади хора.
Договорът, който Вие подписахте за българските документи за самоличност, беше на стойност 116 млн. евро. Договорът, който аз предоговорих, е с цена 14 млн. евро по-ниска и това даде възможност да има справедливост, която смятам, че трябваше да бъде направена. Вие реално не защитихте интереса на българските граждани и на Министерството на вътрешните работи. (Реплика от народния представител Михаил Миков.)
Относно охраните. Господин Миков, каква охрана на Вас Ви е необходима? Господин Миков, във Вашия период, във Вашия мандат – 18 отвличания. Вие бяхте безгласна буква и безопасна игла. Как може да говорите? (Оживление в блока на ГЕРБ.)
Защото убийството на адвоката Луков, господин Миков – преди това имаше палеж, имаше побой и това беше в рамките на няколко месеца, за неговото сплашване. Какви действия Вие предприехте, за да ограничите възможността да се извърши това убийство, което беше показно във Велико Търново? Какво направихте, за да ограничите възможността тази група да извърши и следващото убийство – на бизнесмена Румен Рачев, само 1-2 дни преди изборите? Това, което казах преди малко – за Филев и Георгиев, които са физическите извършители на това престъпление – впоследствие бяха ликвидирани от групата, когато беше започнато нейното разследване. Така че каква охрана и какви пет лева за Вас?!
Вие всъщност си изхарчихте парите с този политически кабинет в огромни размери. Трябва да Ви кажа, че във Вашето управление превърнахте Министерството на вътрешните работи в един импотентен орган.
Смятам, че когато говорим за борба срещу организираната престъпност, за ефективност в комплексните усилия за борбата срещу организираната престъпност – няма никакъв проблем, определените личности, които управляват съответното ведомство, да имат и съответната охрана. Това не е желание на министъра, това е отношение, което взема Националната служба за охрана. Така че благодаря Ви за всичко, което правите.
Ще Ви припомня и още нещо. Понеже тук има много млади хора, нека да им кажа: най-скъпата оферта, която е имало в България по отношение закупуване на принтери. За нуждите на дознателския апарат в Министерството на вътрешните работи бяха закупени 1000 принтера в рамките на 3 млн. лв. Отидете във всеки един магазин, за да видите, дали има принтер, който да е 3000 лв., който да може да изпълнява функциите само за разпечатване на това, което правят разследващите полицаи. Господин Миков, загрижен за българските полицаи, им купува принтери с четири цвята.
Това, което направих в моя мандат, е действително да прекратим тази порочна практика на подобна злоупотреба с парите на българския данъкоплатец. Развалих сделката, договора за тези принтери и влязохме в съдебна фаза. На първа и втора инстанция спечелихме всичко, което имахме като претенция. Трябва да Ви кажа, че в края на 2010 г. бяха закупени за 780 хил. лв. 1000 компютъра и 1000 принтера.
Исках да обясня на господин Миков, че за да купиш принтери, преди това трябва да имаш компютър.(Оживление в блока на ГЕРБ.) Защото, ако нямаш компютър, няма как да печатиш на принтера, нали така? След това за 777 хил. лв. мисля, че беше офертата, бяха купени комплект принтер с компютър, за да могат тези принтери не да стоят като някакво помагало или нещо, което да се показва, че може да печати четири цвята, трябваше да има и компютър, който да бъде доставен.
Убеден съм, че сега господин Миков ще вземе думата и ще каже, че тези принтери са купени, защото ползването на консумативите за тях е в пъти по-евтино, отколкото тези, които ние сега сме купили.
Кажете ми, какви са тези консумативи за принтери за 2 млн. 300 хил., които ще могат да компенсират това, което направи този човек, който ме нарече лъжец във Ваше присъствие. Аз няма да заведа дело, защото все пак, когато сме политици, трябва да имаме по-голяма търпимост. Но ако се наложи, ще Ви поканя за свидетели, защото днес Вие бяхте свидетели на цинизма на този човек и на тази политическа партия, която дълги години управляваше и всъщност виждате, че пак се връщат, все едно не знаят за какво става въпрос. (Реплика от народния представител Емилия Масларова.)
Чух и бившия министър на икономиката. Ако сте толкова добри и толкова свестни, защо за тези четири години не реализирахте проекта, наречен АЕЦ „Белене”? Защо не го направихте, за да не бъде компрометиран? Защо не го направихте да бъде ефективен? Защото, мога да Ви кажа, че за „Цанков камък”, въпреки че цената е огромна, въпреки че не трябваше държавата да прави тази политика, ние завършихме нещо, което е започнато.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): И аз Ви наричам лъжец. Вие лъжете всеки път, когато отговаряте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Но това, което е за АЕЦ „Белене”, няма как да го продължиш, при положение че то е компрометирано от самото начало. Тридесет и три години няма реализиране на този проект. Трябваше да има някакъв край, за да има край и на лъжата, и на илюзията, която Вие създавахте дълги години. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Миков – лично обяснение, заповядайте, само че искам да Ви обясня нещо.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, правото на всеки един министър е да се изказва съгласно Правилника на българското Народно събрание. Много добре знаете, че поставяте ръководството на събранието в невъзможност да изпълнява задълженията си, ползвайки правото на лично обяснение и правото да се изказвате, когато пожелаете думата.
Така че Ви моля да се ограничавате в някакви що-годе нормални времеви отрязъци. Благодаря.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, за принтерите нищо няма да Ви кажа, защото евтиното си е евтино, господин министър. Евтиното си е евтино и всички хора го знаят. Но ще Ви кажа за импотентното министерство, което заварихте: главният секретар го направихте Ваш заместник-министър; шефът на „Криминална полиция” стана главен секретар; шефът на Дирекция „Международно оперативно полицейско сътрудничество” днес е Ваш заместник-министър; шефът на БОП, който всъщност отговаряше за същите тези деяния и по мое време, той също отговаряше и по Ваше време, когато имаше отвличания. И днес е още той. Така че, ако успеете да заблудите някой, който не знае тези неща, е добре.
Иначе, ако имахте съветници в политическия кабинет, нямаше да лъжете народните представители, че първата проверка по Шенген е през есента на 2009 г. Ако имахте съветници! Вижте си стенограмата, попитайте хора, които знаят кога са почнали проверките, какви са резултатите от тях. Въобще един съвет: назначете си малко хора, които да Ви помагат в работата. Тя е тежка и отговорна в това голямо министерство. Благодаря Ви. (Единични ръкопляскания от КБ. Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин министър.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Само да се върна малко за Шенген, защото го пропуснах.
Да Ви кажа, че съгласно решението на Европейската комисия – знаете, че 2007 г. държавата декларира своята готовност за присъединяването и влизането в Шенгенското пространство, от 2007 г. започваме да усвояваме така наречената помощ, която получаваме от Европейската комисия, в размер на 140 млн. евро. Само мога да Ви кажа, че през 2007 г. във вашето управление усвоените средства от Европейската комисия са нула или по-разбираемо – зеро.
Това, което също е много важно да знаете, е, че във втората година от тези намерения – 2008 г., всъщност има 1,8% усвоени средства от тези пари, а в края на вашия управленски мандат, юли месец 2009 г., общата усвоена сума е 33%. Това беше презентирано тук, когато идвах и когато ме питахте за Шенген.
Само мога да Ви кажа, че усвояването на тези средства беше възможно до декември месец 2009 г., за да се подпишат договорите. Така че всъщност имахме само 4-5 месеца.
С молбата, която беше отправена от румънския премиер и от премиера на страната господин Борисов, знаете, че Европейската комисия удължи с три месеца възможността да проведем поръчки и да подпишем договори. Това стана март месец 2010 г. Само мога да Ви кажа, че за осем месеца остатъкът от тези 140 милиона, от които, пак повтарям, 33% бяхте усвоили, ние стигнахме за тези осем месеца, за да можем да усвоим тези средства от Европейската комисия в размер на 99,9%.
Трябва да Ви кажа, че никой не вярваше, че това усвояване може да се случи, но то стана на база на добрата експертиза, добрата подготовка и добрите екипи, с които работих през всички тези месеци. За голямо съжаление, не е важно да назначаваш и да плащаш заплати, а е важно да оптимизираш ресурса от наличния, който има в министерството, и съответните дирекции, на които това са основни задължения. Благодаря.
Съжалявам, че господин Миков излезе, защото смятам, че все пак трябваше да чуе и отговора на това, което питаше.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Кутев, процедура искате ли?
Заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене, доколкото вече сме говорили нееднократно за това колко пъти и защо министър или вицепремиер може да взима думата по време на парламентарен контрол.
Аз разбирам, че сигурно спрямо правилника Вие може да си го позволите, въпреки че по духа на правилника това е неправилно и не това е смисълът на парламентарния контрол. Той трябва да отговаря на въпросите, които са му зададени, а не да ни чете общи политически лекции. Още повече, че те, според мен, не му се отдават.
По-важното тук е, че не може да си позволите, господин вицепремиер, и това е част от задълженията на председателя, според мен, да Ви прави забележка, първо, да обиждате по този начин депутат, в този случай. (Реплика от заместник министър- председателят Цветан Цветанов.)
Да, проверете си стенограмата.
Второ, не може да си позволите да говорите с хората отвън, те са граждани. Вие имате власт, те нямат. И това, че някой Ви е казал, че сте лъжец, аз затова се провикнах и казах, че и аз казвам, че лъжете. Вие лъжете при всяко свое изказване. Ако съдите някой, не съдете граждани, съдете мен, защото аз твърдя, че Вие лъжете при всяко свое изказване. Мога да изброя много, но започвам от тези, които казахте срещу мен:
Пешо Сумиста бил съветник на БСП. Много добре знаете, че това не е вярно. Вие знаете, че не е вярно, и лъжете всеки път, когато говорите за това. Вие знаете много добре, че пропускът за Народното събрание на Пешо Сумиста е подписан от Цецка Цачева по искане на един депутат от „Атака”. БСП няма нищо общо. Това е същата процедура, както и с Любо Къдравия. Пропускът на Любо Къдравия също е подписан от Цецка Цачева по предложение на Йордан Бакалов, само че там няма нито един от вашите. С тая разлика, че Любо Къдравия е влизал по покана на ваши депутати. Той е говорил с тях тогава, когато Вие сте го разследвали, по времето, по което Вие сте го подслушвали и сте чували разговора на депутатите и него, защото Вие това сте правили със сигурност. Това е времето, когато Вие много добре знаете кои са депутатите, с които сте говорили. Недейте да лъжете!
Процедурата ми е: всеки път, когато някой от властта, в този случай вицепремиер или министър-председател, защото той го прави често, започне да лъже като невръстен ром, да бъде ограничаван.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Кутев, Вие отсъствахте от залата, когато Ваш колега от парламентарната ви група нарече български министър в тази зала – без да имам никакво отношение към вината на единия или другия, лъжец.
Ако трябваше да спазвам правилника, би следвало да го изгоня и да го отстраня от залата. Така че, ако има някой, който е започнал тази поредица от изказвания, това не е министърът на вътрешните работи господин Цветанов.
Затова помолих преди малко, възползвайки се от правилата на правилника, тъй като този диалог може да продължи безконечно.
Продължаваме с въпроса на народния представител Румен Иванов относно проведена международна полицейска акция с участието на ГДБОП за пресичането на доставка на хероин от България до Македония в началото на месец март 2012 г.
Господин Иванов, заповядайте да развиете въпроса.
РУМЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос към Вас е във връзка с проведена международна полицейска операция с участието на ГДБОП за установяване на получателите на 3 кг хероин в Република Македония от България.
Моля Ви да ни информирате за резултатите от операцията и заради появилите се информации в медиите на двете страни, че един от участниците в трафика на наркотика е македонски гражданин с двойно гражданство.
Моля да предоставите информация доколко отговарят на истината изнесените данни.
В тази връзка Ви моля да ни информирате също и кога лицето е получило българско гражданство и от коя институция му е било дадено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Министър Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, на 6 март 2012 г. на граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево при опит да влязат в страната от Турция, след извършване на щателна митническа проверка, са задържани мъж и жена. Мъжът е с инициали Л. С., с двойно гражданство – македонско и българско. Българското гражданство, след извършената проверка, е придобито по силата на Указ № 70 от 30 юни 2011 г. на вицепрезидента на Република България Ангел Марин. Придружаващата го жена е македонска гражданка с инициали О. К.
Задържаните лица са извършили опит да осъществят незаконен трафик на хероин, открит в изграден тайник в акумулаторната батерия на лек автомобил „Фолксваген Венто”, собственост на мъжа. Задържаното наркотично вещество е с общо тегло 2 кг 920 грама хероин. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Окръжна прокуратура – Хасково.
В хода на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че наркотичното вещество е предназначено за разпространение в Македония. Събраните материали са докладвани на Окръжна прокуратура – Хасково, и на Върховна касационна прокуратура – отдел „Международно сътрудничество”.
С Постановление на наблюдаващия прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково, образуваното съдебно производство № 11 от 2012 г. по описа на Окръжна прокуратура – Хасково, е прекратено. Материалите, заедно с веществените доказателства, и лицата, са предадени на македонската страна.
По искане на прокуратурата на Република Македония на посоченото лице с двойно гражданство с инициали Л. С. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл. 215 от Наказателния кодекс на Македония – нелегално производство и разпространение на наркотични вещества, психотропни субстанции и прекурсори.
Смятам, че подобен въпрос е много уместен и той ще подпомогне и комисията, която се занимава с тази дейност за даване на българско гражданство на лица от чужд произход. Така ще може да прекратим тази порочна практика, да бъдем много обективни и внимателни. Благодаря Ви за този въпрос. Трябваше да е ясно по кое време е издаден указът и от кого в съответната институция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Господин Иванов, заповядайте за реплика.
РУМЕН ИВАНОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Аз също Ви благодаря за изчерпателния отговор и се надявам, че оттук нататък правораздавателните органи на Република Македония ще си свършат работа след брилянтно проведената международна операция с участието на ГДБОП. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Дуплика желаете ли, господин министър? Не.
Продължаваме с въпрос от народния представител Ивелин Николов относно случай на полицейско насилие в гр. Габрово.
Господин Николов, заповядайте да развиете въпроса си.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин министър! От няколко седмици медиите в Габровска област се интересуват от случая, който съм описал в моя въпрос.
В началото на месец февруари тази година е подаден сигнал от граждани на Габрово срещу младеж, който се е опитвал да прави нещо по ключалката на тяхната входна врата, на което правилно полицията се е намесила. Оказва се обаче, че младежът, срещу когото има сигнал, е болен с психични отклонения. При неговия арест необяснимо защо полицията му нанася побой. Заплашват и баща му, който се моли да не го бият, че ако продължава да се намесва, ще набият и него.
Очевидно Вие като специалист би трябвало да прецените доколко е съответствало насилието към необходимостта от намесата на полицията в този случай. Затова въпросът ми към Вас е: какви са обстоятелствата и какво е било опасното поведение на младежа, за да се употреби сила срещу болен младеж? Второ – проведено ли е разследване в Дирекцията на вътрешните работи в Габрово? Какви са резултатите и доколко участвалите полицаи са превишили правата си? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Министър Цветанов, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! На 8 февруари 2012 г. Районна прокуратура – Габрово, е възложила извършването на проверка от Областната дирекция на МВР в гр. Габрово по сигнал на Марин Пенев от гр. Габрово. От нея е установено следното: около 22 ч. на 6 февруари 2012 г. в оперативно дежурната част на Областна дирекция на МВР – Габрово, е постъпил сигнал за извършен побой. По предварителни данни за извършител на деянието е посочен Андрей Пенев – криминално проявен и осъждан за кражба на МПС, грабежи, хулиганство и управление на МПС, след употреба на алкохол. В тази връзка автопатрулен екип от двама полицейски служители на Областна дирекция МВР – Габрово, е посетил адреса на ул. „Боровска” № 1 в гр. Габрово. На място пострадалите лица са потвърдили, че побоят им е бил нанесен от Андрей Пенев.
При посещение на жилището му, за изясняване на случая, същият е започнал да отправя към полицейските служители обиди, закани, ругатни, дори е посегнал да нанесе удар с ръка на един от полицаите. Не е изпълнил полицейско разпореждане за преустановяване на това грубо поведение.
Бащата Марин Пенев също е отправил закани и обиди към служителите на МВР. Впоследствие Андрей Пенев е бил транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ – Габрово, до Държавната психиатрична болница в Севлиево, където е бил настанен за лечение.
В протокола от първоначален преглед на дежурния лекар, приел за лечение Андрей Пенев, е отбелязано, че по тялото му липсват следи от телесни повреди и насилие.
Извършената по случая проверка в МВР сочи, че не са установени данни за извършени закононарушения от страна на полицейските служители, посетили мястото на инцидента. Материалите от проверката по надлежния ред бяха докладвани в Районна прокуратура – Габрово.
След запознаване с преписката, Районна прокуратура – Габрово, не е установила данни за извършено престъпление от полицейските служители. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, господин министър! Вие много добре знаете или поне трябва да са Ви предали, че полицаите не са били двама и второ – очевидно става въпрос за болен човек.
Чудя се за друго. Дали при Вас, като министър, няма статистиката, че за последните две години и половина на територията на Габровска област битовата престъпност е скочила 5 пъти, а убийствата са скочили 3 пъти. Би трябвало да имате тази статистика.
Най-малкото, когато преди две години и половина сте сменили предишното ръководство на Областната дирекция на МВР, аз не познавам никого, нито от предишното, нито от сегашното ръководство, но мотивът Ви при смяната е бил – сменяте ръководството, защото в Габровска област нищо не се случва. Е, сега, като се случва, по-добре ли е?
Ние с Вас се познаваме отдавна, господин министър. Учудвам се, говорейки за операции със специфични имена, например операция „Наглите”, дали не се вживявате прекалено много и да се държите по примера на хората, които са в престъпните групи?!
Преди малко от тази трибуна си позволихте да говорите за някакви дискусии, за братя Маргини в политически партии. Дали до Вас, като шеф на предизборния щаб на ГЕРБ, не е стигнала информация и твърдението на цяла Смолянска област, че един от тези братя е правил кампанията на ГЕРБ в Смолянска област?! Има ли други оперативно интересни лица, които са правили кампания на ГЕРБ за местните избори?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Николов, от списъка, който имам за парламентарен контрол, Вашият въпрос е за случай на полицейско насилие в Габрово.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ: Да, да.
Очевидно господин министърът не е подготвен, ама другата седмица да отговори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин министър, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Николов, разбира се, че можете да хвърлите подобни спекулации за подготовка или провеждане на предизборна кампания на политическа партия ГЕРБ и ползване на подобни криминални лица в публичното пространство.
Мога да Ви кажа, че това е стил на други политически формации, които са го прилагали много, много през последните години.
Ще се отклоня от темата, защото Вие се отклонихте с допълнението към въпроса, който ми зададохте. Що се касае до темата за братя Маргини – това беше на пленум на БСП и беше оповестено публично във всички медии в България, за бившия секретар на Министерство на вътрешните работи Цвятко Цветков, вече покойник, и спорът с вътрешния министър относно това, че Маргините са били добри момчета и да се има предвид, че са наши момчета.
Връщайки се малко назад в предишните въпроси, които ми бяха задавани днес, мога да Ви кажа, че това е още едно доказателство за срастването на организираната престъпност с политическите партии в годините на прехода.
За първи път мога съвсем смело и отговорно да заявя, че има реална политическа роля това нещо да не се допуска. Смятам, че Вие можете да дадете подобна оценка. Няма как да обясните днес, че има групировки СИК, ВИС, компании, които навремето бяха толерирани точно от политическите партии, за да бъде разграбена българската икономика. Всеки един от Вас знае какви са последствията, които имаме в държавата.
Благодаря Ви за това допълнение, което се отклонява от въпроса. Мисля, че отговаряйки Ви по този начин, ще си спестите писането на въпроси, а и на мен – да ме викате следващия петък тук. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Муса Палев относно нападенията, които бяха извършени на частни и държавни имоти, след изборите за местна власт и президент на 30 октомври 2011 г. в община Белица, област Благоевград.
МУСА ПАЛЕВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър! От изборите през 2011 г. за местна власт и президент на Република България изминаха вече пет месеца. След изборите на територията на община Белица бяха извършени редица нападения над частни, държавни имоти и моторни превозни средства от неизвестни до момента лица.
Какво имам предвид?
Двадесет и два часа вечерта след изборния ден десетки граждани в центъра на общината нападнаха общинската администрация – бяха изпочупени прозорците на сградата на общината, бяха запалени гуми на центъра на община Белица, изпочупени бяха витрините на Клуба на Движението за права и свободи в центъра на града. През следващите няколко дни бяха срязани гумите на десетки автомобили на територията не само на града, а и в съседните населени места. Бяха изгорени три хиляди бали слама на животновъд от община Белица. Също така бяха изгорени пчелина и вилата на лидер на политическа партия в общината. Пред погледа на всички протестиращи и органите на реда демонстративно беше пребит на входа на общината лидер на друга политическа партия. През същите тези дни бе подпалена и изгорена колата на кмета на съседната община Якоруда.
Господин Цветанов, въпросът ми към Вас е: до този момент какво са предприели органите на реда, има ли заподозрени за тези действия и съответно задържани граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Палев, действително всички случаи, които изброихте, са регистрирани. Образувани са досъдебни производства и колегите продължават своята работа. Към настоящия момент нямаме заподозряно или задържано лице относно тези вандалски прояви.
Знаете, че в Белица се създаде негодувание и неодобрение от обществеността относно избора, който беше проведен и който беше спечелен от сегашния кмет. Единственото, към което винаги сме призовавали, е, че адекватните компетентни органи трябва да се произнесат за законността и провеждането нормално на един изборен процес – това е българският съд. Във връзка с това знам, че има и внесени жалби против избора на кмета на община Белица и всъщност това създаде провокирането на негодуванието на обществеността в общината.
Надявам се, че когато имаме резултати относно тези досъдебни производства, своевременно ще Ви информирам. Дори и да нямам въпрос, ще го направя писмено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте.
МУСА ПАЛЕВ (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, разбира се, няма как да бъда доволен от този отговор. Неслучайно във въпроса си казах, че вече изминаха пет месеца от изборите. Град Белица е градче с 3500 жители. Уверявам Ви, че всеки ден там се знае всеки един гражданин къде е, какво прави и кога се прибира. Осемдесет процента от нарушенията, които Ви изброих, са извършени пред очите на протестиращите и пред органите на реда. Няма как да не се знае кои са – всеки гражданин в общината знае, изглежда само органите на реда не знаят. Не обвинявам и редовите Ваши служители. Моето съмнение е – не само моето, но и на гражданите на общината, че те са действали по разпореждане на по-висшестоящи служители от тях.
Ако Вие искате да разберете истината по тези случаи, господин министър, изпратете Ваш доверен цивилен служител за един ден, за да пие едно кафе в центъра на общината. Уверявам Ви, че до вечерта ще дойде с всички отговори, от които имаме нужда всички – поименно, по списък кой какво е направил, кой къде е бил и какво се е случило. Пак Ви казвам, градът е с 3500 жители.
Уверявам Ви, че всичко това се знае – кой го е извършил, как го е извършил. Също така има и запис на камерите на къщата на един от пострадалите – кога колата е спряла и кой е извършил нападението над неговия автомобил с нож, тоест срязани са гумите на автомобила му.
Това че не се знае кои са, досега няма заподозрени и няма задържани, въобще не е истина. В смисъл истина е, че няма заподозрени, но това, че не се знаят кои са, въобще не съм съгласен с този отговор. Уверявам Ви, че не са съгласни и жителите на общината. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Трябва да Ви уверя, че работата по изясняването, документирането и задържането на лицата не е спряла.
Като пример мога да дам днешния първи въпрос, който ми беше зададен относно инцидента пред джамията Баня Баши. Това събитие беше през месец май 2011 г. и едва сега през месец март 2012 г. са установени и са внесени съответните обвинителни актове към съответните лица, които са общо седем на брой.
Може би остава усещане в обществото за по-бавното разследване, но понякога има обективни причини. Уверявам Ви, че не сме спрели да работим.
За предложението, което дадохте. Разбира се, че Вие сте в правото си като народен представител също да участвате активно и ако можете да допринесете за разследването на този случай. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Последният въпрос към вицепремиера Цветанов е от народните представители Димитър Чукарски и Тодор Великов относно въвеждане на по-високи изисквания за пожаробезопасност в обществения транспорт.
Слушаме Ви, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! През последните години не са рядкост инцидентите с автобуси и последвали пожари с тежки наранявания и човешки жертви. Известно е, че част от жертвите са намерили смъртта си от задушаване, вследствие на възникнал пожар. Пожарът много често започва в двигателния отсек на моторното превозно средство. Откакто двигателите на автобусите се монтират отзад, възникването на огъня трудно се забелязва своевременно, което причинява големи икономически загуби и сериозни последствия за пътниците като наранявания и смърт.
В много страни като Русия, САЩ, Китай общественият транспорт е оборудван и обезопасен с импулсни пожарогасители. Характерно за тях е, че са бързодействащи, ефикасни и безвредни за околната среда. Те сработват автоматично при пожар, тоест не е необходимо наличието на пожароизвестителни инсталации.
Във връзка с това въпросът ми, уважаеми господин министър, е следният: предвижда ли Министерството на вътрешните работи чрез Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” въвеждането на по-високи изисквания за оборудване на моторните превозни средства с пожарогасители, които сработват автоматично при пожар или с други ефективни средства за защита здравето и живота на пътниците? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чукарски и господин Великов!
Знаете, че основните задачи и дейности на Министерството на вътрешните работи са уредени в Закона за Министерството на вътрешните работи. Осигуряването на пожарна безопасност и извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, извънредни ситуации и защита при бедствия са едни от основните задачи на Министерството на вътрешните работи. За осъществяването на тази задача Министерството на вътрешните работи посредством Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” осъществява държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия, извънредни ситуации, както и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Съгласно чл. 91в, т. 2 от Закона за МВР, органите на „Пожарната безопасност и защита на населението” не извършват държавен противопожарен контрол в обекти на подземната минна промишленост, на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на транспортните средства, с изключение на земеделската техника.
В тази връзка няма основание в подзаконовата нормативна уредба, касаеща дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, да бъдат поставени изисквания към оборудването на моторни превозни средства, различни от земеделската техника.
Безопасността в моторните превозни средства е от компетентността на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Това, което в момента мога да заявя пред Вас, е, че служителите в Министерството на вътрешните работи участват активно в междуведомствени работни групи със съответните други ведомства, в случая Министерството на отбраната, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за разработване на нормативни документи от други министерства и ведомства, когато това е свързано с пожарната безопасност и опазване живота и здравето на хората.
В случай на проявен интерес към направеното предложение от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” и Министерството на вътрешните работи може да участва в обсъждането на евентуални промени в нормативната уредба, касаеща безопасността на транспортните средства.
Аз Ви уверявам, че този въпрос ще бъде поставен и пред моя колега господин Московски, заедно с депутатите и с Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към Четиридесет и първото Народно събрание, да търсим възможност за нормативна регулация на тези неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Благодаря, уважаеми господин министър.
Аз съм изключително доволен от това, че Вие изразихте готовност и като вицепремиер да се включат представители на ръководеното от Вас министерство в изработването на едни по-високи критерии.
Какво имам предвид? Щом се повдигне въпросът, свързан с пожаробезопасност, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията веднага прехвърля отговорността към Министерството на вътрешните работи.
Ще използвам това, с което Вие завършихте, за да изразя надеждата си, че наистина ще се повишат тези изисквания, да можем да ползваме технически достижения, които са последна дума на техниката, за да може инциденти, каквито станаха онзи ден с влака за Видин, с автобуси, просто да бъдат без съществена опасност за здравето и живота на хората. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чукарски! В продължение на развитието на Вашия въпрос и това, което поемам като ангажимент, искам да Ви кажа, че ще разговарям след малко и с председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения господин Вълков, за да може действително да инициираме...
Уверявам Ви, че няма прехвърляне на отговорности между съответните министерства или съответните ведомства, а просто трябва да обединяваме общите усилия. Това, което се полага от съответните контролни органи във ведомствата, които имат отношение по тази безопасност, смятам, че се прилага, но, където е необходимо може да бъде затегнат този контрол или да има пълна гаранция, че всички превозни средства или всички дейности, които биха могли да провокират подобна ситуация – да бъдем адекватни и ако има лек пропуск, да бъде оптимизиран и подобрен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим на вицепремиера Цветанов за участието му в парламентарния контрол днес.
Преминаваме към отговорите на министър Лиляна Павлова за следващите близо два часа.
Започваме с питане от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за развитие на територията на Република България.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Мисля, че сега е времето да поставим една много важна тема за това как България може да използва един от най-важните си ресурси за развитие, а това е именно територията си, хората и процесите, които протичат върху нея.
Способността на една държава да управлява територията си и процесите, които протичат, всъщност са основният показател дали тази държава има реален потенциал за развитие. България притежава не малък опит – както научен, така и практически.
В края на 70-те години на миналия век за пръв път систематично се определят режимите на територията на национално равнище, в резултат на цялостното проектиране на Единния териториален устройствен план на България. Тези режими са определени, като е използвана предварително изготвена много подробна териториална основа на състоянието на територията и посочване на всички ограничители и стимулатори на развитието.
По-късно в средата на 90-те години от миналия век е изработена подробна Стратегия за териториално развитие на Република България от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тази стратегия е имала за цел да предефинира задачите и възможностите за националното пространство в новите условия и пребиваването на генерираните дотогава деформации.
Задачата тогава пред България е била в няколко посоки: отваряне на националното пространство и ревалоризиране на геостратегическото положение на България на Балканите, Европа и света; ситуиране на териториален план на носителите на геостратегия, каквито са инфраструктурните коридори, трансграничното сътрудничество и регионалното сътрудничество; въвеждане на националното пространство на нова координатна система на райониране на основата на европейския опит и стандарт; овладяване и насочване на процесите и явленията от стратегическо значение за бъдещото развитие на нашата страна, а именно урбанизацията, концентрацията, обезлюдяването, териториалните деформации.
Както виждате, немалка част от тези цели и днес – 15 години по-късно, звучат с не по-малка актуалност. Приетият през 2001 г. Закон за устройство на територията предвижда изработване на Национална концепция за устройствено развитие, като до следващата година е изработена методика за нейното изпълнение.
След неуспешния опит за възлагане на изработването на Национално комплексна устройствена схема в края на 2008 г., следващите две години неколкократно Министерството на регионалното развитие и благоустройството твърди, че ще я разработи, като изненадващо в края на 2010 г. се появяват методически насоки за изработване вече на Национална концепция за пространствено развитие на Република България.
Нещо повече – открита е процедура за избор на изпълнител на тази концепция, която вероятно е в развиваща се фаза, още повече при едно обстоятелство – че това понятие към днешна дата не съществува в правния мир.
Каква е конкретната политика на министерството за развитие на територията на България в дългосрочен план, е първият ми въпрос към Вас? Каква е Вашата лична оценка за отменяне изготвянето на Националната комплексна устройствена схема и замяната й с Национална концепция за пространствено развитие? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо министър, имате думата за отговор на питането.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Както казахте, основните насоки и принципи за политиката на устройство на територията е да гарантираме балансирано и устойчиво развитие на нашите региони, на общините и на всички населени места, с цел да създадем благоприятни условия за живот и работа на населението на страната ни.
Именно затова в четиригодишната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството устройственото планиране е определено като една от петте приоритетни области, които са свързани с материалната среда и качеството на живот на всички хора в Република България.
Основната цел на тази политика е да осигурим устройството на територията на национално ниво, обвързано с общото устройство на интегрираност, социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.
За постигането на тази цел в програмата са предвидени разработване на Национална комплексна устройствена схема, за която, както Вие коректно отбелязахте, направихме законодателна инициатива и предложихме да бъде заменена с Национална концепция за пространствено развитие, за която и в момента, както отбелязахте, тече избор на изпълнител, който да ни съдейства в нейното разработване.
Разработване на районни устройствени схеми, както и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране, от една страна, и стратегическото планиране, от друга страна. Това го направихме чрез предложените, които са вече за разглеждане в комисиите в парламента, промени в Закона за устройство на територията, както и промени в Закона за регионалното развитие.
Паралелно с този процес започна и разработването на материалите и подготовката на тези документи, включително правим пилотен проект за разработване на районно-устройствена схема на няколко общини от област Пловдив, а именно община Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово. Това е първата, засега единствена в страната, районно-устройствена схема на група общини и нейната цел е именно да допринесем за социално-икономическото развитие и подобряването на инвестиционната среда и инфраструктура в един окрупнен, уголемен район. По този начин ще осигурим и по-доброто целенасочено усвояване и на европейските средства, които имаме. В момента имаме ангажимент и възможност да планираме тези средства за следващия програмен период, както, разбира се, и опазване на околната среда и изграждане на една по-добра интегрирана инфраструктура.
Въз основа именно на този пилотен проект инициирахме промяната в Закона за устройство на територията и в Закона за регионалното развитие, като по този начин целим реформа в областта именно на стратегическото устройствено планиране на страната и на регионалното развитие.
Попитахте ме каква е личната ми оценка, че беше заменено изготвянето на Национална комплексна устройствена схема с Национална концепция за пространствено развитие. Много е важно да засилим приложимостта на всички стратегически документи, които се разработват в нашата страна. В годините назад опитът показва, че имаме над 150 стратегически документа в много области, но голяма част от тях, за съжаление, остават само добри намерения, пожелания, стратегически документи, които стоят на нашите рафтове, но не са приложими документи, които да използваме на практика в нашето ежедневие и в политиките, които осъществяваме.
Вие знаете, че Националната комплексна устройствена схема, която трябваше да бъде разработена още през 2001 г. – тогава са първите опити за разработването й, повече от десет години не беше разработена, което и Вие сам отбелязахте. Затова съм уверена, че знаете за риска от ненавременната й подготовка за новия програмен период, тъй като такава схема трябваше да има и за настоящия програмен период, който реализираме, но нямахме такава. Очевидно нейното разработване се оказа невъзможно, непостижимо и сложно, след като тя не е разработена десет години.
Именно затова, за да преодолеем тези дефицити, нашето предложение е да направим един по-адекватен, по-опростен, по-практически приложим документ, който да обхваща и да бъде концепция за развитието на цялостната територия на страната, на цялото пространство – именно затова тя се нарича Национална концепция за пространствено развитие. Тази концепция да бъде направена и да отчете специфичните изисквания както на законодателството, така и на практиките, политиките, европейската кохезионна политика, част от която сме и ние, включително да засилим териториалния контекст на всички стратегически документи и нуждите на нашите райони за планиране.
Тази концепция знаете, че в момента вече е в процедура на избор на изпълнител. Лично аз считам, че това е един по-опростен документ от предвидения – устройствената схема. Предполагам, че ще има много по-кратък срок за изработване, след като десет години не можахме да изработим предишния документ. Вярваме, както е предвидено и в тръжната процедура, че за шест месеца ще можем да разработим и да имаме Национална концепция за пространствено развитие. Именно тя в съчетание с останалите стратегически документи в регионалното развитие ще ни даде добра основа правилно и качествено да планираме своите интегрирани инвестиции в следващия програмен период с европейски фондове, разбира се, и с наличните бюджетни средства в тази посока.
Подобни подходи и подобни схеми се прилагат и в страни като Полша, Унгария, Ирландия и други страни. Считам, че това е един целесъобразен документ, който следва да разработим и съгласувано с Вас да приемем. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, имате възможност за два допълнителни насочващи въпроса. Заповядайте.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Госпожо министър, подмяната на Комплексната устройствена схема с Концепцията за пространствено развитие сигурно е обоснована в краткосрочен план, но в дългосрочен категорично не е. Вярно е, ако погледнем фактите, че за последните десет години бяха приети много важни документи за пространственото развитие и устройство на територията на ниво Европейски съюз, беше утвърдена Европейската мрежа за наблюдение на пространственото планиране на Общността, утвърдиха се стратегии за инфраструктурни проекти, за мрежи на територията на континента, за европейските транспортни коридори, за Зеления пояс, за културните коридори.
Вижте обаче краткото сравнение. Комплексната устройствена схема дефинитивно и реално е по-конкретният и с по-голяма приложимост документ за плановия и управленския процес в България, а той в никакъв случай не се основа само на оперативните програми. Първо, защото тази схема може да обоснове и определи режимите за отделните райони от националното пространство на сравнителни предимства, на ресурсния им потенциал, на природното и културното богатство. Отделно от това Комплексната устройствена схема е по-системният, по-конкретен и по-задълбочен като изследване на потенциалите в районите документ и на научнообоснования подход за устройство на територията и извличане на мултиплициращ ефект от това. Комплексната устройствена схема е по-конкретна и приложима и спрямо предстоящия процес за регионално и местно планиране. Вие знаете, че все повече ще трябва да доказваме ефективността и ефикасността на приложените средства от Европейския съюз и техния мултиплициращ ефект.
Другото голямо предимство на Националната комплексна устройствена схема е възможността да използва районната ефективност като инструмент за преструктуриране, защото принципът на субсидиарност, на извличане на максимален резултат от минимални ресурси е възловият мотор за развитието на България.
В крайна сметка Комплексната устройствена схема функционално интегрира административно-териториалните структури и единици на територията на страната.
Вярно е, че Концепцията за пространствено развитие е по-общият документ – Вие го казахте, по-приложимият и от гледна точка на бързата реализация на оперативните програми. За съжаление обаче, той не се основава на сравнителните предимства на отделните райони. Той не съдържа базови индикатори и инструменти. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля да зададете двата си допълнителни въпроса, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ: Отправям следните два въпроса към Вас. Считате ли, че е възможно да направим така, че с измененията, които в момента текат по Закона за устройство на територията, без да засягаме Националната концепция за пространствено развитие, конкретно и целево ориентирана към оперативните програми, да не засягаме и Националната комплексна устройствена схема.
Следователно да се опитаме не просто да предефинираме текстовете от Закона за устройство на територията, но дори да ги разширим в такъв план, така че България да има както Концепция за пространствено развитие за целия програмен период, защото реално тя ни трябва тази година, но да не се отказваме от Комплексната устройствена схема, която ще ни даде по-големия потенциал в пъти, за да използваме националните ресурси за развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, както отбелязах, след като Националната комплексна устройствена схема не беше разработена повече от десет години, това е сложен комплексен документ, очевидно непостижимо да бъде разработен, очевидно по него не можа да се постигне консенсус кой, как и кога да го разработи и какво да включва. Националната концепция за пространствено развитие е документът, който считаме за много по-работещ, по-гъвкав. Той ще позволи да обхванем всички взаимовръзки и да обхванем така регионите, пространството и територията на нашата страна, че да отразим всички териториални специфики, които трябва да отразява. Все пак много по-важно е разработването на районните устройствени схеми и то именно по този пилотен модел, по който ние ги разработваме – за няколко групи общини, така че да има по-голям ефект върху районите за планиране.
Разбира се, възможността промените в закона да придобият друг характер – не по начина, по който сме ги предложили, е във Ваши ръце. Вие сте законодателният орган, който ще вземе окончателното решение какъв да бъде обхватът на закона. Въпреки всичко смятам, че ние трябва да работим с по-опростени, гъвкави стратегически документи и в същия момент документи, които да дават възможност за дългосрочна визия на нашите региони, на нашата страна още сега, а не да чакаме още десет години и да нямаме единна национална концепция какво искаме да бъде развитието на нашите региона и нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, заповядайте за отношение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Госпожо министър, разбирам Вашата позиция, защото сте притисната от времето, макар че можеше и предишните две години да не се губят в тази посока, както бяха загубени и годините преди това.
Първо, смятам, че не е редно Законът за устройство на територията, комплексните и национални документи от първи ранг да започват от чл. 100. Това е сбъркано още при изработването на Закона за устройство на територията. Аз ще поема ангажимент с колегите от парламента да инициираме и предложим текстове между първо и второ четене на този закон за изменение и допълнение, за да можем да оставим и този потенциал, за който говоря.
Много е хубаво да направим концепция, още повече Вие говорихте за районни устройствени схеми, но не бих се съгласил, че те, които са съподчинени на националния документ, могат да изкарат потенциала ни, без да имаме общата национална визия. Повтарям: европейските средства са хубаво нещо, но Вие прекрасно знаете, че те са подпомагащ елемент на националната политика.
Когато нямаме инструмент накъде отиваме в бъдеще, и то в дългосрочно бъдеще, и да мобилизираме собствените си ресурси, да лежим само на европейските средства, е повече от недалновидно. Между другото, последните две години показват, че растежът и инвестициите в България падат благодарение именно на липсата на такива визии, които според мен трябва да изработим.
Аз поемам ангажимента да Ви предложим – на Вас и Вашите експерти, виждания за изменения в Закона за устройство на територията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Продължаваме с питане отново от народния представител Димчо Михалевски относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране и финансиране на дейностите по изграждане, рехабилитация, реконструкция на републиканската пътна мрежа.
Заповядайте, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, това според мен е един изключително важен въпрос, затова неговият акцент е как ние в момента се готвим, така че в следващия планов период 2014-2020 г. да имаме достатъчно проектна и организационна готовност да изпълним важни проекти, свързани с републиканската пътна инфраструктура.
Два са важните фактори за успешната реализация на това задължение, което тук подчертавам, че е задължение, а не заслуга на което и да е правителство – това е наличието на достатъчни по размер финансови средства в бюджета и наличие на готовност необходимите проекти и отчуждителни процедури, археологични и екологични проучвания. Питането ми е именно с този акцент – как се готви настоящото правителство за следващия програмен период?
И, за да дам отправен репер, ще направя едно сравнение с предходното правителство. Предното правителство през периода 2005-2009 г. не само извърши рехабилитацията на над 6 хил. км републикански пътища, подчертавам пълната рехабилитация, и пусна в експлоатация 114 км автомагистрали, но направи нещо много важно – към края на 2009 г., към края на мандата, България разполагаше с един голям, значим и амбициозен пакет от готови проекти, готови като работно проектиране, готови като осигурено финансиране. Автомагистралите бяха с над 9 Лота с обща дължина 246 км и осигурено финансиране 690 млн. евро. Това бяха 3-те Лота на „Тракия” – 116 км, 2-та на „Марица” – 68 км, 2-та на „Струма” 1 и 4 – 32 км и 2 Лота на „Хемус” – връзката СОП-гара Яна и участъка Шумен-Белокопитово. Отделно от това за пътища І, ІІ и ІІІ клас общо бяха подготвени като проектиране и осигурени като финансиране 65 Лота с обща дължина от 2591 км на обща стойност осигуреното финансиране е над 1 млрд. 350 млн.
Така в края на мандата, настоящото правителство завари над 3000 км пътища по приведена дължина за финансиране с над 2 млрд. евро, подготвено финансиране на тези проекти.
За периода 2009 до 2012 г. се постарах да извадя от сайта на Агенция „Пътна инфраструктура” колко обяви за възлагане на работно финансиране са направени. До момента това, което е публикувано, без допроектиране на малки елементи, свързани с изпълнявани проекти – трябва да направя тази коректна забележка – има 32 участъка, в това число допълнителните по ІV етап на Оперативна програма „Регионално развитие” на обща дължина 601 км, които представляват 3% от дължината на Републиканската пътна мрежа. За сравнение това, което беше оставило предходното правителство, беше около пет пъти повече като дължина.
Моят въпрос е: каква конкретна политика и като финансиране, и като план до края на мандата предвиждате и в кои участъци на Републиканската пътна мрежа да осигурите като финансиране, за да може в края на мандата на това правителство безпроблемно да се продължи рехабилитацията на републиканските пътни мрежи и изграждането на нови участъци? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Разбира се, че основен приоритет е развитието на пътната инфраструктура, именно на тези от нас, които отговаряме за нейната подготовка и реализация. Това не само е приоритет и ангажимент на това правителство, това е на всеки един ангажиран в този процес, независимо в кой период говорим. Именно затова, в духа на приемственост, тъй като в една такава политика, ако няма приемственост и продължаване, в момента имаме над 3500 км републиканска пътна инфраструктура, които се изграждат, рехабилитират и реконструират. Те са факт на основата на финансирането, което имаме осигурено по линия на европейски фондове, по линия на заемни средства.
Развитието на пътната инфраструктура, особено говорейки за Националната републиканска пътна мрежа, Вие знаете, се базира на няколко стратегически документа – Стратегията за развитие на транспортната система на България до 2020 г., Стратегията за регионално развитие, регионалните планове за развитие, Бялата книга за европейската транспортна политика, Зелената книга и Националния транспортен мастерплан, който беше приет.
Това, което правим в Агенция „Пътна инфраструктура”, това са текущи и разбира се бъдещи анализи, които планираме на това, как да планираме дейностите по изграждане на реконструкция на цялостната пътна мрежа – 20 000 км е Републиканската пътна мрежа в момента, която изграждаме, рехабилитираме и развиваме.
Какво показват най-общо анализите? Имаме нараснал общ брой на автомобилите, по-високи технически параметри на всичките моторни превозни средства, както и, че по-голямата част от българските пътища към момента са с технически параметри, за съжаление, които не отговарят на европейските стандарти, недостатъчна пропускателна способност по най-натоварените отсечки от основната пътна мрежа. На тази основа е направен и анализът, че преди всичко приоритетно трябва да бъде доизграждането на автомагистралите, скоростните пътища, както и да бъде направена оптимизация на транзитните пътища и пътищата от І, ІІ и ІІІ клас с цел качествено и безпроблемно обслужване на трафика на територията на цялата страна.
Както знаете, магистралите като вид пътища, представляват в момента едва 2% от общата стойност на Републиканската пътна мрежа на територията на цялата страна. Останалата част от пътищата – ІІ и ІІІ клас пътища, представляват над 80% от общата Републиканска пътна мрежа. Те са и в най-лошо състояние, и също не следва да бъдат пренебрегвани за сметка на магистрали, скоростни пътища или първокласни пътища.
Именно затова в Агенция „Пътна инфраструктура” са разработени методически указания, за това каква трябва да бъде методиката и какви да бъдат критериите за оценка на пътните участъци, включително за тяхната приоритизация. Нашият план е приоритетното изграждане на магистралните участъци, включително и скоростни пътища по основните международни трасета с времеви хоризонт 2020 г., да оптимизираме капацитета на съществуващите участъци и, разбира се, да продължим активното развиване на пътната мрежа с обходи през населените места с натоварване на трафика и така нататък. Всичко това, както знаете, в момента се финансира както с европейски средства, над 4 милиарда са общите инвестиции, които в момента имаме за развитие на тази пътна инфраструктура, Оперативна програма „Транспорт”, „Регионално развитие”, заемите от Европейска инвестиционна банка, заемите от Световна банка.
В дългосрочен план започна, разбира се, и подготовката на новия програмен период от гледна точка на европейско финансиране. В момента са средства от Оперативна програма „Регионално развитие”, „Техническа помощ” сме предоставили финансов ресурс на Агенция „Пътна инфраструктура” да разработи и проектира включително технически проекти на пътища от ІІ и ІІІ клас, които да бъдат финансирани и в следващия програмен период с обхват в момента на тези проекти за около 1 млрд. лв. инвестициите в рехабилитация на ІІ и ІІІ клас пътища. Това са инвестициите, които в момента сме предвидили и осигурили на Агенция „Пътна инфраструктура”.
По отношение на големите, стратегическата инфраструктура отново със средства от „Техническа помощ” по Оперативна програма „Транспорт” ще се осигурят и се осигуряват текущо средства за подготовка на приоритизираните 11 ключови приоритетни направления, които искаме да развием, започвайки от довършването на магистрала „Струма”, магистрала „Хемус”, скоростните пътища Русе-Велико Търново, Русе-Шумен, както и изграждането на тунела под Шипка и много други. Както казах най-приоритетните са 11 на брой.
Индикативната стойност към днешна дата на всички приоритетни обекти е 4,5 млрд. евро. Разбира се, даваме си много ясна сметка, че не всички от тях могат да бъдат финансирани с европейски средства. Именно затова ще преминем и към преговори с Европейската инвестиционна банка и със Световната банка, които, както и в момента, осигуряват финансиране за доизграждането на тази част от мрежата чрез реализация на една нова програма за „Транзитни пътища 6”, както и на нова програма за инвестиции, свързани с Европейската инвестиционна банка.
Цялостната политика, за която ме питате, разбира се е преди всичко да поддържаме качествена пътната инфраструктура. Целта не е да правим на дребно изкърпване на пътищата, а да правим дългосрочно планиране и инвестиции, така че да имаме цялостно рехабилитирани пътни отсечки от всички класове пътища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, имате възможност за два допълнителни насочващи въпроса.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви.
Същественото, което казахте, беше в края. Вижте, дайте да погледнем числата. Вашият предшественик обяви в началото на 2011 г. една програма за 2020 г., за седемте магистрали и седемте скоростни пътя, която даже е над 4,5 милиарда, тя е за 4 млрд. 967 млн. евро, без тези, които в момента са в изпълнение. Тази програма очевидно вършеше добра работа за кампанията миналата година, обаче явно е нереалистична до 2020 г.
Аз съм благодарен на Вашия колега Московски, който на запитване в Европейската комисия ни отговори, че за седемте магистрали реалният срок е до 2030 г., а за седемте скоростни пътя – до 2050 г.
По-важно е друго. В момента има ревизиран план на АПИ за Оперативна програма „Транспорт” за 2014-2020 г. – не единадесет приоритетни проекта, а вече шест. Но дори и те са за 2 млрд. 738 млн. евро, които Вие прекрасно знаете, че няма да получим, тъй като очакванията са за не повече от 10-15% в най-оптимистичния вариант – средствата да бъдат повече.
Според Вас възможно ли е буквално в следващите месец-два да се направи реалистичен план: колко проекта по Оперативна програма „Транспорт” ще финансираме и колко пари трябва да се мобилизират за проектиране, защото дори този занижен план на Оперативна програма „Транспорт” на АПИ за следващия период изисква, по много скромни оценки, над 100 млн. лв. за проектиране? А Вие знаете с колко разполага в момента АПИ – харчи между 2 и 3 милиона на година, което очевидно не е достатъчно.
Споменахте „Транзитни пътища 6” – това е добре. Споменахте, че регионалната програма е дала на АПИ да финансира работни проекти по регионално развитие за следващия програмен период. Няма да получим 1 милиард, ще получим в най-добрия случай досегашните 500 милиона с минимално увеличение.
Според мен честно и реалистично е да кажем: тези проекти са възможни и там да концентрираме усилията, за да може в крайна сметка да имаме готови работни проекти навреме.
До момента, за Ваша информация, Оперативна програма „Транспорт” не дава никакви пари. Дори за ЛОТ 2 знаете, че в апликационната форма е включено работното проектиране на автомагистрала „Струма”. Не дава никакви пари от „Техническа помощ”. Това според мен е голяма загуба, защото в крайна сметка Оперативна програма „Транспорт” не е само за жп и за пристанища.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за отговор на допълнителните въпроси в рамките на две минути.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, както и аз отбелязах в отговора на Вашия въпрос, разбира се, че си даваме реална сметка за това колко можем да получим с европейско финансиране, но не европейското финансиране е единственият източник за финансиране на изграждането, поддържането или разширяването на републиканската пътна мрежа, на което ние разчитаме.
Не считам, че трябва да свиваме своите планове – трябва да направим максимален план, на основата на който да имаме добре развита пътна, транспортна инфраструктура на територията на цялата страна. Разбира се, той трябва да бъде направен на принципа на приоритизиране и ние трябва да знаем кои са ни най-приоритетните проекти – това е и нашият подход. Именно затова казах, че имаме 11 приоритизирани, независимо че средствата за подготовка и най-вероятно средствата от следващата Оперативна програма „Транспорт” няма да бъдат осигурени изцяло за тези магистрали и скоростни пътища. Въпреки това трябва да имаме план, трябва да имаме подготовка на тези проекти.
Средствата от „Техническа помощ”, които Вие споменахте. Да, такива досега не бяха предоставени. Те бяха предоставени като част от проектите, които ние изграждаме – както за „Струма”, така и за проектирането на тунела под Шипка. Но независимо от това, в плана за 2012 г. по „Техническа помощ”, по тази оперативна програма има предвиден ресурс и за Агенция „Пътна инфраструктура” – не само за железопътни проекти, с които ние ще финансираме именно проектирането за следващия програмен период на магистралите и скоростните пътища, които предвиждаме като част от цялостния ни план до 2020 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Михалевски, заповядайте за отношение.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Ще ме извините за повторението, госпожо министър, но Ви трябва план – конкретен план, защото към момента е хубаво да имаме амбиции, хубаво е да имаме списъци, но това не са планове. Планът означава конкретен проект с възможно финансиране, с реалистично осигуряване на пари за изпълнението му и ясен срок за работното проектиране.
Напомням Ви, че 62-64 седмици остават до края на мандата. Няма никакво време. Ще изтече, няма да усетим – и Вие, и ние. Тогава ще се окаже, че имаме страхотни планове, обаче нямаме никакви готови проекти. Още повече, че темпът на изпълнение е много обезпокоителен, защото рехабилитираме извън магистралите по 200-240-250 км на год. – 2010,2011 г.
Попитайте специалистите, те ще Ви кажат – при положение че имаме, грубо казано, 19 хил. 500 км републиканска пътна мрежа, трябва поне по 10% - това означава в най-лошия случай по 1500-1800 км на година да правим, за да не се разпадне мрежата.
В последните години поради липса на бюджетни кредити, което очевидно е от влошеното финансово състояние на държавата, ние не можем да отделим достатъчно средства. Концентрирани сме в няколко големи проекта, но през това време мрежата се разпада.
Моята молба към Вас е: разпоредете на хората ясен план. Да видим парите, които се дават – било от Оперативна програма „Транспорт”, било от „Регионално развитие”, било от бюджета най-вече. Да започнат незабавно проектиране.
Между другото, масово българските проектантски фирми стоят без работа. Дори ако трябва, възложете им, обещайте им, че в края на годината или началото на следващата ще платите, но ги използвайте, за да имаме работни проекти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е от народния представител Димитър Чукарски – относно пречиствателна станция в село Вратца, област Кюстендил.
Имате думата, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, колеги! Уважаема госпожо министър, преди две години в актуален въпрос към Вашия предшественик описах подробно ситуацията около проблемите с изградената и нефункционираща пречиствателна станция в село Вратца, община Кюстендил. Впоследствие многократно чрез парламентарния секретар на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и различни високопоставени служители във Вашето ведомство, както и в Агенция „Пътна инфраструктура” се опитах да стимулирам компетентните органи – да доведем до успешен финал въпроса с пускането в действие на тази пречиствателна станция.
Това, за което бях уведомен през периода, е следното. Открит е собственикът на пречиствателната станция, ясно е какви документи липсват и че преди година имотът, върху който е изградена станцията, е даден за изваждане от държавния горски фонд.
Това, което се случи, е следното. Мина още едно тежко, безводно лято и в момента, както всяка зима, тече мътна вода от чешмите.
Във връзка с изложеното въпросът ми към Вас е следният: кога ще може изградената преди повече от пет години пречиствателна станция да бъде пусната в експлоатация и по този начин да бъдат спрени страданията на жителите на едно изключително красиво село, каквото е Вратца, в подножието на Осоговската планина? Благодаря.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чукарски, първо бих искала да започна с това, че силно се надявам – поне по информацията, по официалните документи, с които аз разполагам, че жителите на село Вратца, община Кюстендил, не страдат. Жителите на това село имат и се водоснабдяват от три водоизточника с постоянен дебит. От 2008 г. там не е въвеждан режим на водоснабдяване. Също така информацията, с която разполагам, е, че в момента съгласно Наредба № 9 са провеждани проби на тази вода и мониторингът на качеството на водата не показва съществени отклонения от показателите и нормите в тази наредба. Вярвам, че тук не говорим за страдащи хора.
Тук говорим за едно населено място, село Вратца, с 232-ма жители – поне по информацията, с която аз разполагам. Ако там има пречиствателна станция, която изисква експлоатационни разходи, която може да доведе до повишаване цената на водата, тъй като пречистването на водата изисква сериозни разходи, ще доведе до сериозни проблеми – повече, отколкото до преимущества за жителите на това село. С цялото ми уважение към тези жители.
Да, има изградена пречиствателна станция много отдавна. Тя е изградена преди почти десет години – през 2002 г. Изградена е, много интересен тук е фактът, от Агенция „Пътна инфраструктура” като част от един пътен проект. Обектът е ЛОТ 2а от 1997 г., планиран за гранични преходи по трансевропейската мрежа. Тъй като до необходимостта от изграждането на такава станция се е стигнало в резултат на разрушаване по трасето на дренажни кладенци, именно това е била причината да се предвиди и такава пречиствателна станция.
През ноември 2004 г. директорът на ВиК – Кюстендил, е издал служебна бележка, че няма забележки по изпълнението, но в същия момент той не е приел за експлоатация тази пречиствателна станция. Новият собственик на това ВиК през 2007 г. отказва да приеме пречиствателната станция и всъщност остава безстопанствена, защото не е въведена в експлоатация, няма собственик и има пълен отказ тя да бъде приета.
Също така продължава да стои въпросът за нейната целесъобразност. Целесъобразно ли е в село с 232 души да има пречиствателна станция, която да оскъпява пречистването на водите? Отново повтарям, там имаме три водоизточника с постоянен дебит, няма режим на водата и качеството на водата е в добро състояние.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Чукарски, заповядайте за реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Аз честно казано онемях като чух отговора. Колегите от Кюстендил – госпожа Манолова е в залата – могат да кажат дали при срещите си с хората от селото е имало случай този въпрос да не бъде поставян. Фактите, които казвате, са свързани с наличието на пречиствателна станция и с изграждането й, но не е истина, че водоизточниците са с постоянен дебит. Лятно време дебитът е малък и водата не стига, зимно време дебитът е прекалено голям и водата тече мътна от чешмите.
Що се отнася до целесъобразността, искам да погледнем по-радикално на нещата. България води или би трябвало да води политика за развитие на регионите. Това е малко село, на много малко разстояние от град Кюстендил. Парите вече са вложени. Пречиствателната станция е направена. Единственото, което трябва да се направи, е тя да бъде пусната в експлоатация. Факт е, че всичките инвестиции, които се правят в пречиствателни станции, имат за цел да подобрят качеството на водата, която се подава на потребителите. Аз смятам, че е добре отново да се прегледа и да се види какво може да се направи.
Искам да благодаря конкретно на Вас, защото бяхте прекалено искрена да ми дадете точен отговор, а не както се получи преди две години, когато зададох въпроса – да ми бъде казано, че ще бъде направено всичко и тя ще бъде пусната.
Фактите, които Вие изнесохте, показват – искам да кажа това от трибуната, защото останах поне с такова впечатление – че не си заслужава тя да бъде пускана. Това, от което се притеснявам, е, че от утре ще тръгнат различни орди да разкулачват станцията, а тя изглежда доста добре, все още е запазена и целостта й не е нарушена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Чукарски, мисля, че не ме разбрахте правилно. Тази пречиствателна станция не е годна за пускане в експлоатация. Ако беше годна, ако можеше утре да отидем да я пуснем в експлоатация, аз щях да бъда първата, която да Ви покани, да отидем заедно, да я пуснем в експлоатация. С радост бих зарадвала населението на село Вратца. Но тя не е годна. Имам снимки в мен на нейното състояние. Вие сам отбелязахте – построена е 2002-2003 г. След почти 10 години тя е обраснала, полуразпадната, окрадена и в изключително лошо състояние. За да можем да я пуснем в експлоатация, са необходими допълнителни финансови средства. За да бъде приведена във вид и състояние, та да подлежи на пускане в експлоатация, трябва да бъде свикана приемателна комисия, която по надлежния от закона ред да я пусне в експлоатация.
Въпреки всичко аз съм възложила да се направи анализ – колко точно средства са необходими, за да бъде довършена и въведена в експлоатация. За съжаление ние нямаме предвиден финансов ресурс за нея. Надявам се, че необходимата сума няма да е голяма, за да бъде направено това.
Тук важна е инициативата и на местната власт, най-вече на ВиК-Кюстендил, което да прояви готовност да я приеме, защото както отбелязах – от 2007 г. ние имаме отказ за нейното приемане. Какво може да направи министерството? Ние имаме ангажимент да направим анализ колко са необходимите средства, след което да потърсим източник те да бъдат осигурени, но много важно е ВиК да я припознае, да я приеме, тъй като трябва да има някой, който да я приеме и да я експлоатира. Няма как това да е Пътната агенция. Благодаря.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим, от място): Съгласен съм с това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Въпрос от народната представителка Мая Манолова относно становището на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по доклада на ОССЕ за избори 2011 г.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Като народен представител от Кюстендил не мога да не кажа няколко думи по повод на Вашия дебат с колегата Чукарски, който се чу току-що в тази зала ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, моля да се съсредоточите върху Вашия въпрос.
МАЯ МАНОЛОВА: ... и който, предполагам, се следи от кюстендилци. Наистина тази пречиствателна станция е изключително важна за жителите на село Вратца, макар наистина да става въпрос за 300 души плюс тези, които живеят в селото през лятото. Според мен всеки човек е важен и не е допустимо в началото на ХХІ век хора да нямат питейна вода или да имат такава с изключително лошо качество. Да, проблем има с тази пречиствателна станция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова!
МАЯ МАНОЛОВА: Именно затова колегата Чукарски се обърна към Вас. Аз изцяло се присъединявам към неговото искане – да направите така, че този проблем да бъде решен.
А сега по конкретиката на моя въпрос. Макар че изборите отдавна минаха, темата за изборите продължава да бъде актуална за партиите, които участваха в тях, за неправителствените организации, които следиха за тяхната честност, и за гражданите.
Не е случаен фактът, че темата за изборите, по-точно за тяхното нечестно провеждане, е централна тема в няколко европейски доклада. На практика няма европейски доклад, който да е излязъл през последните няколко месеца, който да касае България и в който да няма акцент върху изборните измами в края на октомври миналата година – като започнем с размазващата критика на наблюдателите от ОССЕ, минем през критиките и забележките на наблюдателите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, вземем предвид поредния мониторингов европейски доклад, който за първи път се занимава с изборните измами в България, и приключим с доклада, който беше оповестен буквално преди дни – Докладът на наблюдателите от Съвета на Европа, който преповтаря тревожните констатации за нечестността на изборите в България и за това, че демокрацията е застрашена, демокрацията е в риск, ако изборите ще се провеждат по този начин. Това означава само едно – че правителството, на което Вие сте член, няма как да се направи на ударено, че подобни доклади не съществуват. Защото стана ясно, а и европейците разбраха онова, което българските граждани много добре знаят – че последните проведени от ГЕРБ избори бяха най-нечестните, най-зле организираните, най-манипулираните и най-купените избори.
В тази връзка е очевидно и нещо друго – че трябва да бъдат предприети законодателни и организационни мерки, че са необходими радикални промени в Изборния кодекс и изборните практики, ако искаме изборите в България да станат по-честни.
В тази връзка ние с колегите Георги Пирински и Янаки Стоилов зададохме въпрос на външния министър господин Младенов, тъй като той е човекът в правителството, който отговаря за международните наблюдатели, с който го подканихме да предприеме необходимите действия за законодателни промени ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля Ви за въпроса.
МАЯ МАНОЛОВА: ... и за организационни промени. Той прехвърли топката към други двама министри – към министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи, а и към Вас, която наблюдава дейността на ГРАО, която е отговорна за съставянето на избирателните списъци.
Моят въпрос към Вас е: кога ще представите исканото от министър Младенов становище с анализ на изборните нарушения и с Ваши евентуални предложения за мерки, за да можем да проследим докрай този процес?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, първо искам да започна с това, че не мога да приема Вашето изказване по отношение класифицирането на проведените Избори 2011 г. като нечестни и манипулирани. Не е такова заключението нито на докладите на наблюдателите, нито като цяло заключението от проведения изборен процес.
Второ, искам да отбележа, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството и аз като министър, отговорен за дейността на ГРАО, нямам ангажимент, нямам отговорност нито по отношение начина на провеждането на изборите, нито по тяхната подготовка.
Това, което Министерството на регионалното развитие и благоустройството има като ангажимент, е единствено и само отпечатването на изборните списъци. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, а дирекция „Гражданска регистрация” в министерството обобщава тези списъци и поддържа База данни „Население”. Това е нашият ангажимент.
Съгласно ангажиментите на дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” на министерството бяха изпълнени задачите, каквито са предвидени по закон, а именно подготовката, информирането и отпечатването на тези списъци, проверките на подписките на избирателите, както и осигуряване на всякакви начини за справка в избирателните списъци – на място, лично по места, по интернет, по телефон, чрез sms, както и, разбира се, справки за гражданите, които са подали заявления да гласуват в чужбина. При тези задачи бяха спазени напълно изискванията на Изборния кодекс и всички решения на Централната избирателна комисия.
Също така в Доклада на ОССЕ за Избори 2011 г., който Вие посочихте, в раздел „Регистриране на избирателите” има ясно направен паралел между резултатите от преброяването, както и включените в избирателните списъци гласоподаватели.
Още веднъж искам да използвам тази трибуна, за да посоча каква е разликата. Двата списъка нямат взаимна връзка един между друг и ние не трябва да манипулираме двата списъка, тъй като имаше много критики в посока, че избирателните списъци не отговорят на данните от последното преброяване. Трябва да отбележим, че обект на преброяването са българските граждани, които живеят постоянно в Република България, а в избирателните списъци се посочват всички български граждани, независимо от тяхното местопребиваване в страната или в чужбина. Целите на преброяването са да бъдат направени демографски, миграционни, социални и други видове анализи на основата на това преброяване.
Основен принцип на преброяването най-вече е декларативността, а именно няма как, не са необходими доказателства или ние не можем да проверим верността на тези данни. От друга страна, избирателните списъци са тези, които са формирани от общините на основата на регистрираните по местоживеене лица в съответните населени места. Така че аналог между двата списъка не може да се прави.
Още веднъж отбелязвам, че 40 дни преди изборния ден бяха обявените списъците, както беше предвидено. Всички желаещи имаха възможност да проверят дали са в списъка и дали данните им са верни. Получихме сигнал за 12 хил. лица, които имат грешка в данните и на над 11 хиляди от тях бяха променени и бяха публикувани и отпечатани коректни списъци, за да имат възможност хората да гласуват.
Ако позволите още две думи по тази тема. Както сама знаете и както е отбелязано в доклада на ОССЕ, никъде в текста не са посочени критики към дейността на ГРАО във връзка с Избори 2011. В този контекст и по този начин е подготвен и отговорът, който още на 19 януари съм изпратила до министъра на външните работи, в който съм уведомила детайлно по целия доклад нашата позиция и становище. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Манолова, имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, наистина съм притеснена от Вашия отговор. Или не сте прочели целия доклад на европейските наблюдатели, което е по-малкият проблем, или изобщо не сте били в България по време на изборите, за да не знаете, че един от най-колосалните проблеми, едно от най-големите безобразия на последните избори, бяха именно избирателните списъци, от които не само не бяха прочистени „мъртвите души”, каквото беше предизборното обещание на ГЕРБ, но на практика бяха извадени и живите. За първи път в изборните практики на България освен избирателните списъци бяха съставени и едни други, така наречените забранителни списъци, в които без всякакво основание попаднаха граждани, които имат право на глас. Абсолютно незаконно десетки хиляди граждани бяха лишени от правото си на глас по непонятни причини. Още по-притеснителното е, че месеци след изборите никой не знае кой, защо и на какво основание състави тези забранителни списъци? Колко души бяха включени в тях? И това, което е още по-притеснително – пълното нежелание и бих казала нехайство и от Ваша страна да предприемете необходимите и законодателни, и практически действия това повече да не се случва на избори.
Знаете ли, че десетки граждани съдят България в Страсбург, защото незаконно бяха включени в забранителните списъци? Освен финансови санкции, които България ще понесе, по-тревожното е, че тя ще понесе морални санкции като страната, в която се провеждат нечестни избори.
Естествено, че Вие сте министърът и Ваше е министерството, което отговаря за дирекция ГРАО. Естествено, че ангажимент на ГРАО е поддържането и актуализирането на избирателните списъци. Една от основните забележки на наблюдателите от ОССЕ е именно към институциите, които са отговорни за поддържането и актуализирането на избирателните списъци.
Ще си позволя да Ви отправя един съвет, тук от тази трибуна: много Ви моля и Ви съветвам лично се ангажирайте с инициирането, на първо място на законодателни промени и на второ място – на организационни промени, които да не допуснат подобна безотговорност, която видяхме през месец октомври по отношение на съставянето на избирателните списъци и незаконното изключване на граждани от избирателните списъци. В противен случай и Ваша ще бъде отговорността затова, че хората наистина не искат да гласуват. Те видяха колосалната изборна манипулация и все повече тяхното мнение е, че няма смисъл да ходят на избори, защото резултатите предварително са написани. Защото манипулацията вече е сглобена. И част от тази манипулация е и нежеланието на отговорните институции да поемат ангажимент, че ще променят нещата за следващите избори. Ние няма да оставим този въпрос така и няма да Ви оставим да се подигравате на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не желаете.
Преминаваме към въпрос от народния представител Антон Кутев относно зимното поддържане на пътищата в Силистренска област.
Господин Кутев, заповядайте.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Случи се, че въпрос, който е зададен в началото на месец февруари, стигна до залата едва ли не през месец април, така че за всички нас да изглежда странно да разсъждаваме по зимното почистване, което беше преди 2 месеца. Наистина тази година беше по-тежка от останалите, но в никакъв случай не беше чак толкова тежка, че да не сме виждали такива зими. За добро или за лошо обаче в България подобни зими се случват веднъж на 5 или 10 години.
Във връзка с това искам да напомня, че в периода между 1 и 13 февруари наистина имаше снеговалежи в цяла България, но Силистра беше едно от най-тежките места. Тежко, защото в Добруджа винаги духа вятър и освен снеговалежът, който не беше чак толкова голям, проблемът е по снегонавяването – проблем, който там винаги срещаме.
Исках само да Ви кажа някои от оценките на кметовете от региона.
Юлиан Найденов, избран от ГЕРБ казва: „Би трябвало през 2-3 часа да се почиства снегът, но не се прави поради липса на средства. Не може с дисаги да се носи хляб до село Ветрен, защото иначе няма как да се стигне.”
Друг кмет, в този случай от БСП (нарочно казвам кои са, защото те са различни и няма политически мотив в това, което казвам) говори за преспи от по 2-4 метра, продължаващи по 6 км – както примерно е между Ситово и Добротица. Между другото в село Добротица 5 дни нямаше доставка на хляб и хранителни запаси.
Крайно време е за по-голямо финансиране специално на тези общини – той предлага коефициент 1,5, защото там никога не стигат парите.
Йорданка Узунова казва, че всичко друго било добре, но слабостта е техниката, с която се разполага – не е подходяща за екстремни зимни условия и така нататък. Парите свършвали за два месеца. Тоест всичко това Вие би трябвало да го знаете.
Моят въпрос към Вас е: колко фирми отговорят за поддръжката на пътя при зимни условия? С какво оборудване разполагат тези фирми и има ли готовност за посрещане на подобни зими оттук нататък?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, госпожо Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, независимо, че зимата приключи, започнахме строителния сезон на 19 март, с най-голямо желание още през февруари бих отговорила на Вашия въпрос, но мисля, че имате много активна дейност по контрол на министрите и не мога да се класирам да отговарям навреме. Радвам се, че поне днес мога да отговоря на почти всички зададени въпроси.
Силистренска област беше една от областите, в които тази зима имаше изключително тежки условия. Вие сам видяхте от информацията, която предложиха колегите от БАН, от анализите, които бяха направени, че такива тежки зими не е имало от много години назад и не е нещо нормално. Метеорологичните данни за зимните стихии тази година са много сериозни, но ако се концентрираме върху поставения от Вас въпрос, имаме открита процедура през декември 2010 г., сключен договор за зимно поддържане, разбира се, текущ ремонт и поддръжка на пътищата в Силистренска област.
Договорът е по Закона за задълженията и договорите с дружество „Пътинженеринг перфект Т” – град Силистра. В него са включени две фирми: „Пътперфект Т” ЕАД – град Силистра, и „Пътинженерингстрой Т” ЕАД – град Търговище.
Съгласно одобрения оперативен план от Агенция „Пътна инфраструктура” за зимното поддържане са необходими минимум 59 броя машини, от които – за снегочистене 36, за опесъчаване 17, лекотоварни 6.
За сезона 2011-2012 г. фирмата осигури допълнително 7 машини. С това машините, които използваше за почистване, са 66 на брой – собствена, както и наета техника.
На 12 януари тази година със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” беше направена проверка за това каква е готовността, каква е техниката за зимно почистване. Установихме наличието на тази техника и изискуемите материали за поддържане на пътищата.
Безспорен факт е, че на 7 февруари зимната обстановка беше изключително тежка – силен снеговалеж, силни снегонавявания, както и Вие отбелязахте. След съгласуване между директора на Пътното управление, Главна дирекция „Охранителна полиция”, както и областният управител, който знаете, че при кризи и бедствия е този, който формира кризисния щаб в съответния регион и планира действията, беше взето решение за затваряне на всички пътища в областта, именно за да се предотвратят тежки инциденти с хора, затънали в преспите, които да не могат да бъдат извадени. Това продължи до обяд на 8 февруари, когато беше най-критичният момент.
Снегопочистването, съгласно правилата и нормите, които ги имаме на разположение, и на Вашето внимание, трябва да има спиране на снеговалежа, в противен случай то е обезсмислено и е загуба на ресурс, средства и енергия, което е безсмислено.
Хронологично пътищата в областта, говоря за основните пътища, бяха отворени още на 8 февруари. Беше отворен пътят Силистра – Шумен. На 9-и бяха отворени пътищата Русе – Силистра, Силистра – Добрич, а на 10-и вече и второкласните пътища в региона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: В процедурата по дуплика можете да продължите.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Паралелно с това пътищата от трети клас бяха почистени съответно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: След това в процедурата по дуплика можете да продължите с отговора си.
Господин Кутев, заповядайте за реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, колеги! Уважаема госпожо министър, аз разбирам, че договори има. Няма съмнение в това, но въпросът е дали в този договор е записано това, което трябва.
Договорът е подписан през декември 2010 г. Аз ще Ви дам няколко цитата с различни факти, защото Вие казахте, че трябват 59 машини. Току-що го чух от Вас, които са били необходими за тази дейност.
Представител на фирмата, казва се Желязко Друмев, извадих го от медиите, е казал, че с наличните и роторни снегорини има 32 броя техника – лека и тежка, тоест не са 59. Отделно обаче от това примерно областният управител Николай Димов пък казва, че всъщност имал само 2 снегорина, а били необходими 7 или 8. Докато фирмата казва, че има 3, областният управител казва, че има 2, а всички сме съгласни, че трябват 7 или 8, което означава нещо друго.
Няколко дни след тази ситуация – ситуацията беше разрешена на 12 и 13 февруари, а на 17-и, ако не се лъжа, е датата на пресконференцията на областния управител, в която той изведнъж открива, че машините, които има предвидени в договора, не са достатъчни и че оттук нататък трябвало да се запишат нови, да се променят условията, дава някакви седмици на фирмата да промени машините, които трябва да поддържа, за да може да извърши почистването. Тоест, за мен е очевидно, че областният управител след няколко дни по-късно е установил, че не му стигат машините, тоест след като е паднал снегът и след като се оказва, че има села, откъснати за по 5-6 дни.
Аз нямам съмнение и се надявам дълбоко, че Вие сега вече постфактум ще си направите изводите, така че ако следващата зима се случи същото нещо, което никак не е чак толкова невъзможно, а хората, които ни гледат в момента, са виждали доста по-тежки зими от тази, не е уникална зимата. Това може да се случи още следващата година и това, което трябва да направим в момента, е да си дадем сметка как да се поддържат пътищата така, че наистина да има ефективност и не областният управител следващата година пак 10 дни, след като минат снеговете и след като се окаже, че пътищата до селата са непочистени, да се сети, че трябва да променя договорите. Защото тук става дума точно за това. Той е дал 10 дни срок след случката, на пресконференция, в която казва: „Ами, ние сега ще искаме пари от държавата и ще искаме увеличаване на техниката, и ще искаме не знам си какво си”...
Преди това е бил друг областен управител. Той е пак от ГЕРБ. Това момче е било ново тогава, когато е правил договора. ОК, аз го разбирам, ама това не е извинение, защото в края на краищата става политика на министерството и на областната управа, които са последователни. Вие също по това време не бяхте министър, имаше друг министър, който е подготвил тези договори, но така или иначе става дума за последователна политика, затова моля да се направи всичко възможно, така че да не се окаже, че следващата година пак ще установим 10 дни по-късно, че са необходими повече машини.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли да вземете думата за дуплика? Не желаете.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Мая Манолова относно зимното поддържане на пътя София – Кюстендил.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Задала съм този въпрос в началото на месец февруари тази година, когато зимата още върлуваше и проблемите на хората, които пътуваха по републиканската пътна мрежа бяха огромни! Слава Богу, зимата свърши, а с нея и проблемите на пътуващите при зимни условия.
Традиционно сред най-потърпевшите по време на зимата и пред необходимостта да пътуват през зимни условия са хората от моя избирателен район. Аз съм от Кюстендил. И предвид икономическата криза и близостта на Кюстендил до София, една голяма част от кюстендилци пътуват практически ежедневно до София.
Искам да кажа, че техният живот тази зима наистина беше абсолютно кошмарен, като в този кошмар участвах и аз. Всеки път, когато чуех прогнозата за времето или започнеше да вали, наистина изпитвах ужас от това, че трябва да пътувам до град Кюстендил.
Какъв е проблемът? Проблемът е в това, смея да твърдя, че нямаше нито един случай, в който пътят София – Кюстендил в участъка Перник – Радомир да бъде почистен, при това разликата между почистването на републиканския път в Кюстендилска област и това в Пернишка област в този участък, наистина беше фрапантно, което показва, че не само атмосферните условия са причина за лошото състояние на пътя София – Кюстендил.
В същото време ние разбрахме, че Вие имате една перфектна организация за наблюдение на пътищата с GPS системи, със снимков материал, с обходи. Цяла зима аз наистина се възхищавах на Вашето умение да бъдете навсякъде, във всички най-критични точки в българската държава, на всички най-проблемни републикански пътища. Затова моят въпрос към Вас е: бяхте ли информирана за състоянието на пътя София – Кюстендил в Пернишка област? Предприехте ли някакви действия това своевременно да бъде променено?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, госпожо Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Манолова, както коректно отбелязахте, наистина през тази зима положихме всички максимални усилия да осъществим контрол – физически, чрез GPS системите, които имаме в Агенция „Пътна инфраструктура”, така че да осигурим в максимална степен почистването на републиканските пътища при тези зимни условия. В областта и пътя, който споменавате, има едно много важно уточнение, което трябва да направим. Аз мисля, че то е в основата, първо, на отговора, който ще Ви дам, но най-важното е и в основата на проблема, който повдигате. Той не е само в тази област, но тук можем да онагледим примера как се случват нещата.
Пътят Радомир – Перник, който цитирате, можем да го разделим условно на две части. Защо е направено така? Това вече е една друга тема. В участъка от Радомир до пътния възел при гр. Батановци, това е всъщност участъкът от пътя, който поддържа Агенция „Пътна инфраструктура”. Остатъкът от пътя, а именно от пътен възел Батановци до гр. Перник не се поддържа от Агенция „Пътна инфраструктура”, а се поддържа от община Перник с фирмата, която тя е наела. Именно затова Вие виждате и фрапантните разлики, виждате всъщност и не еднаквото почистване на този път, защото той е разделен по този начин. Това е навсякъде на територията на страната, където част от републиканските пътища минават през урбанизираната територия на съответната община. Общините са тези, които имат специални споразумителни протоколи на основата, на което това се прави и се поддържат от общините. Аз мисля, че това е основата на проблема, който виждаме в този пътен участък.
Иначе Вие знаете, че самата фирма „Стройинженеринг 94”, с която имаме сключен договор за зимно поддържане и текущ ремонт и поддръжка на пътищата в тази област, беше изключително проблемна цяла зима. Аз регулярно съобщавах за това. Това беше и фирмата, която беше глобявана през всеки един от месеците, тъй като със завишения контрол, който осъществяваме, виждахме, че имаме проблеми. Тази фирма беше санкционирана нееднократно. Януари – 50 хил. лв., още пет хиляди през февруари – за първите сертификати. Към настоящия момент тази фирма е санкционирана с около 150 хил. лв. Има вероятност да увеличим още санкциите.
За съжаление, тази фирма в тръжната процедура, в която играе, на основата на която беше избрана, играе и с много цени, което, според мен, в значителна степен показва, че ниската цена довежда и до лошо качество на почистването. Аз бях на място лично в една от проверките и видях как те всъщност не винаги употребяват ... Снегоринът минава с вдигнато гребло, не винаги използват пясъка. На базата, на която аз лично отидох да видя, имаха пясък, но не го използваха, по необясними за мен причини. Затова бяха санкционирани финансово. Оттук нататък нашият строг контрол ще продължи.
Надявам се, че по този начин отговарям на Вашия въпрос. Безспорно, това не решава проблема. Това, което ние правим като подготовка за следващия зимен сезон, е: от една страна, искам да видим методологията, по която ще осигуряваме финансирането, включително на общините за почистване, тъй като във всяка една община има специфики – едни са планински, други са с по-леки зимни условия. Мисля, че трябва да променим и тази методика, за да имаме по-синхронно почистване. Със сигурност трябва да обмислим въпроса по това републиканските пътища в урбанизираните територии как следва да се почистват и поддържат, за да няма такива фрапантни разлики, за които и Вие самата споменахте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Госпожо Манолова, имате възможност за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо министър, аз не мога изцяло да се съглася с Вас, защото и състоянието на пътя от Радомир до Батановци, тоест абсолютно на цялата територия на Пернишка област беше безобразно. Сравнението между Кюстендилска и Пернишка област е без разлика за това кой участък от каква фирма е бил почистван. Всъщност и аз имам информация, че фирмите, които са почиствали Пернишка област, са предложили и са го вършили с осем, девет или даже десет пъти по-ниски цени от, да кажем, цените в Монтана. Това е още едно доказателство, че ниските цени, макар и да икономисват средства от държавния бюджет, в крайна сметка излизат по-скъпи на българските граждани, предвид и пътно-транспортните произшествия, и състоянието на автомобилите след пътуване по едни абсолютно непочистени пътища.
Тази зима основното средство, с което боравеше вашето министерство и Пътната агенция, беше да обявява пътя за затворен и да предлага на гражданите да търсят обходни пътища, но това също не е решение на проблема, тъй като не става дума за някакъв второкласен, третокласен път. Пътят София – Кюстендил всъщност е международен път след това за Македония и Албания.
Имате достатъчно време да предприемете адекватни мерки, така че, от една страна, фирмите да имат естествено икономически интерес да си вършат работата. Очевидно това няма как да стане само със санкции. От друга страна, да има съотношение между цени – качество. Може би трябва да помислите все пак и за уеднаквяване на цените по снегопочистването в страната, за да се намери именно този баланс между цените, които харчи Министерството на регионалното развитие и благоустройството и между качеството, в крайна сметка, на зимното почистване. Иначе, както изглежда далеч, зимата така ще си дойде. Така че използвайте нашите въпроси, които са закъснели за миналата зима, но пък са достатъчно рано за следващата, за да предприемете всички необходими действия и по договорите, и по проверка на фирмите, и по снабдяване с необходимите материали, защото само с РR-акции пътища не се почистват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика ще ползвате ли? Не.
Преминаваме към въпрос от народните представители Веселин Давидов, Любен Татарски, Георги Андонов, Йордан Андонов, Митко Захов и Емил Гущеров относно реализацията на автомагистрала „Струма”.
Заповядайте, господин Давидов.
ВЕСЕЛИН ДАВИДОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, реализацията на автомагистрала „Струма” е проект с огромно значение за хората от Югозападна България. Същевременно изграждането на автомагистрала „Струма” е проект с приоритетно национално и общоевропейско значение. Известно е, че пътната ос Игуменица – Патра – Атина – София – Будапеща фигурира на седма позиция в списъка с тридесетте най-важни проекта в транспортния сектор за Европейския съюз, което важи и за проекта за доизграждане на автомагистрала „Струма” като основен структурен участък от трансевропейски транспортен коридор № 4.
През 2011 г. в Закона за пътищата бяха реализирани изменения, които предвиждат създаването на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, чийто основен предмет на дейност съгласно чл. 28б е финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море”.
Във връзка с горното е настоящият ни въпрос към Вас:
Какъв е планът за реализация на автомагистрала „Струма” във времето за отделните ЛОТ-ве?
Какъв е актуалният напредък по отделните дейности, предшестващи или съпътстващи строителството за всеки отделен ЛОТ?
Кога се очаква започване на строителство за ЛОТ-ове 2, 3 и 4 на автомагистрала „Струма”?
Кога се очаква да заработи Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” по отношение изграждането на автомагистралата? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте за отговор на поставения към Вас въпрос, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Давидов и групата народни представители, които сте задали този изключително важен и актуален въпрос, тъй като е безспорно, че изграждането на автомагистрала „Струма” е един от най-важните ни приоритети в този, както и в следващия програмен период като ключов приоритет по протежението на коридор 4 – изключително важен за неговата реализация, разбира се, и от европейско ниво.
Както знаете, тази автомагистрала е разпределена в четири лота:
ЛОТ 1, чието изграждане вече е факт. Неговото строителство започна през миналата година. Бих казала, че е вече в активната част на своето изграждане. Неговото строителство е с обща стойност 70 хил. лв. Участъкът е 17 км с множество съоръжения, които се изискват поради участъка и неговите специфики и най-важното заради екологичните изисквания. Там имаме изключително добри темпове на работа на изпълнителя. Въпреки че срокът е август 2013 г. се надявам този участък да бъде готов и по-рано и да бъде пуснат в експлоатация така, както е предвидено. Този участък, трябва да отбележим още веднъж, е участъкът до Дупница.
Следващият участък е ЛОТ 2 – участък, за който всъщност ние имаме сериозен напредък и подготовка. Участъкът е 37 км. Той е в доста напреднала фаза на проектиране, тъй като проектирането му започна, от една страна.
Паралелно с процеса по идейното проектиране обявихме и тръжната процедура за избор на изпълнител, тъй като това ще е една много нова, много различна и процедура, която отнема изключително дълъг период от време. Това ще бъде първата от процедурите, която ние ще приложим не на най-ниска цена, а на икономически най-изгодна цена.
Процедурата беше обявена на 26 февруари с първия етап „Преквалификация” на осем фирми, които да бъдат допуснати по техните характеристики и тяхната способност да изграждат такива обекти. Ще им бъде предоставен идейният проект, чиито срок на приключване е юни тази година, докогато ние ще изберем тези фирми на преквалификация и съответно да бъде избран наистина един добър, качествен, способен изпълнител да реализира и този ЛОТ 2 от 37 километра, за който към момента индикативната стойност по тръжна процедура е около 200 млн. лв.
ЛОТ 3 за момента го пропускам, тъй като това е ЛОТ-ът, който ще изграждаме през следващия програмен период. По ЛОТ а, който изграждаме в този програмен период, е ЛОТ 4 – от Сандански до Кулата, последният ЛОТ от магистралата, 15 км. Стойността на този участък е 67 млн. лв.
Всички вие сте добре дошли и сте поканени на неговата първа копка. Реално неговото строителство и реализация започва следващата седмица. На 5 април, в 12,00 ч. в гр. Сандански ще дадем старта на реализацията и изпълнението и на този ЛОТ.
Паралелно с изграждането на ЛОТ-ове 1, 2 и 4 в този програмен период по Оперативна програма „Транспорт”, ние започнахме подготовката за реализацията на ЛОТ 3. Той е най-сложният и най-скъпият участък. Неговата индикативна стойност е 910 млн. евро. Високата цена се обуславя от необходимостта от този участък. Той е изключително дълъг – 65 км. Ще има три тунела, единият от които е с дължина 13 км. Изключително сложна техника и технология са необходими за неговото първо проектиране и най-вече за неговото изграждане.
Още в този програмен период – до 2013 г., планираме да правим както правим за ЛОТ 2: от една страна, идейното проектиране и, от друга страна, да започнем самата процедура, отново двуфазна, с преквалификация за избор на строител, който да направи технически проект и строителство на този участък от 65 км, така че още в 2014 г., когато ще има избран изпълнител по новата оперативна програма, да можем да сключим договор и да започне реалната реализация и изпълнението и на този участък от магистралата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Реплика?
Заповядайте, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, искам да благодаря за отговора от мое име и от името на колегите, с които зададохме въпроса. Обясним е нашият интерес към реализацията на този важен за държавата, но и за хората, живеещи по протежението на бъдещата магистрала.
Удовлетворени сме от отговора и използвам случая, за да Ви поздравя за усилията, които полагате, така че тези ЛОТ-ове, макар и трудни, да вървят в график.
Надяваме се и ЛОТ 3 – през Кресна, да стане в сроковете и по начина, по който Вие ни представихте. Пожелавам Ви успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Преминаваме питане от народния представител Димчо Михалевски относно планирани промени в политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за извършване на дейности по текущото и зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.
Заповядайте, господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председателстващ.
Уважаема госпожо министър, извършените търгове преди две години за възлагане на дейностите по превантивно, текущо и зимно поддържане, както и при аварийни ситуации, ясно показаха, че резултатът не е добър нито за държавата, нито в масовия случай за фирмите, изпълняващи договорите.
Къде е порокът? Първият порок е: широко прокламираното достойнство на новия тип договори е, че са дългосрочни – до четири години, и дават възможност за изпълнителите да планират своите инвестиции за по-дълъг период. „Да, ама не!”, както казваше един наш уважаван журналист.
Не стана, а и няма как да се случи по две много прости причини. Първата причина е, че тези договори нямат стойност. Имат стотици единични цени, по-точно 247 единични цени за строително-монтажни работи и дейности, обобщени в девет вида сметки със строителни, проекто-проучвателни и организационни дейности. Представете си нещо като меню в ресторант – знаете единичните цени на ястията, но не знаете, колко количество работа ще можете да извършите, тоест да поръчате.
Втората причина е, че Вие като клиент не можете да поръчвате или поне не знаете приблизително какво минимално Ви е гарантирано, като обем работа. Всичко се оказва в ръцете на келнера, разбирайте Агенция „Пътна инфраструктура”. Каквото и да Ви даде да консумирате, това ще изпълнявате по пътните участъци. Така Вие, като изпълнител, нито можете да направите бизнес план, за да инвестирате в техника и логистика, нито дори можете да планувате покриване на текущите разходи, защото нямате яснота по текущите приходи. Заданията се дават от АПИ месец за месец.
Вторият порок е, че се получиха огромни разлики в единичните цени – това дори Вие го признавате – за видовете работи в отделните райони. Сравнението за зимното поддържане: разликите варират до пет пъти ниво на поддържане А – това е ниво до черен асфалт, и стига до седем пъти ниво на поддържане Г, което е проходим път с дебелина на покривката на уплътнения сняг до 10 см.
Не по-различно е положението и при другите видове работи. Постарах се и изкарах съвсем на случаен принцип шест вида работи в няколко областни пътни управления и Ви давам примери:
- почистване на срутища и свлачища, което се случва от 2,93 лв. за куб. м в Хасково, до 9,85 лв. в Плевен. Разликата е 3,4 пъти;
- почистване на втоци и отоци – нещо, което се случва, от 7 лв. в Ловеч, до 25,43 лв. в Плевен. Разликата пак е 3,6 пъти;
- изкърпване единична дупка с асфалт до 4 см. ръчно. В Ловеч е 12,70, а в Плевен – до 41,24. Разликата е 3,2 пъти;
- машинно полагане на асфалтова смес – нещо, което трябва да се случва лятно време, от 92 лв. в Хасково до 175 лв. в Плевен. Разликата е 2 пъти;
- косене на трева – от 30 лв. в Ловеч до 675 лв. в Плевен. Разликата е 22,5 пъти.
Още една последна много интересна сверка – транспорт на асфалтова смес от 15 ст., масово в страната, до 44 ст. – лев на тонкилометър в Плевен. Разликата е 3 пъти.
Всъщност въпросът ми е: каква е оценката за реализираната политика в областта на текущото и зимното поддържане? Как оценявате резултата за държавата, за бюджета, за хората 2,5 години след старта на тези договори? Какво смятате да направите, за да променим тези очевидни несправедливи и неефективни действия в дейността на Агенция „Пътна инфраструктура” за текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Михалевски! Благодаря Ви за активността в контролирането на дейността ми като министър. Тя помага и ми дава възможност да покажем реално извършената работа от нас, разбира се, и за дългосрочните и краткосрочните планове, които имаме, а ние имаме такива и по отношение на поддържането на републиканската пътна инфраструктура.
Вие знаете и отбелязахте, че имаме сериозно и силно ограничен финансов ресурс, с който разполагаме за поддържането, почистването, снегопочистването на пътната мрежа, както и дългосрочното планиране за нейната реализация. Въпреки това успяваме вече 2,5 години да поддържаме в сравнително добро технико-експлоатационно състояние изградените и съществуващите пътища в републиканската пътна мрежа.
Важното, което направихме през този период, е значителното подобряване на качеството върху контрола и изпълнението на задълженията на фирмите, ангажирани както с текущ ремонт и поддръжка, така и с почистване на пътищата при зимни условия.
Въвеждаме нови технологии при строителството, с които успяхме при много по-ниска себестойност и в много по-кратки срокове да реализираме и поддържаме пътищата от републиканската пътна мрежа. Централният институт по пътните технологии към АПИ и в момента провежда лабораторни изследвания и изпълнение на опитни участъци с нови материали, така че да бъдем в крак със съвременните технологии за поддържане на пътищата.
Безспорен факт е, че анализът на договорите, които ние в момента прилагаме, е необходим. Той е необходим, тъй като половината от периода за тяхното използване вече е изминал. В оставащия период, в краткосрочен план са необходими подобрения, каквито ние вече направихме.
Апелирахме към фирмите така, както ни позволява законът, да актуализират своите цени, именно защото има разлики. Вие вече ги споменахте и аз няма да ги повтарям. Със задоволство ще отбележа и ще благодаря на фирмите, че се отзоваха на нашата покана. По голямата част от тях представиха актуализация на тези цени, с цел те в максимална степен да бъдат синхронизирани и да няма такива диспропорции. Това е в краткосрочен план.
Отново в краткосрочен план, разбира се, правим подготовка за новия зимен период, така че това да не започне чак когато зимата дойде, а да го направим още сега, през лятото. Безспорно това, което ние трябва да направим през 2013 г., е да обявим нови процедури, с които да изберем следващите фирми, които ще се занимават с пътно поддържане. Определено смятаме да променим подхода, по който това ще бъде направено.
Както неведнъж сте отбелязали, имаме представена методология. Със съдействието и финансирането на Световната банка и съдействието на Финроуд – компанията, която направи предложение каква би могла да бъде новата методология за поддържане на част от пътищата, ние считаме, че е редно тя да бъде приложена на практика още сега. Тя може да бъде приложена само за новоизградени участъци от магистрали и пътища. Именно затова ние сега ще приложим новата методика за ниво поддържане, а не на ниво изкърпени пътища или ниво почистени пътища. Пилотно ще започнем с магистрала „Люлин”, тъй като тя е с добро качество и добро състояние на работата. Надявам се още лятото на тази година ще направим тази тръжна процедура. Имайки опита от тази процедура, същото ще бъде направено и за магистрала „Тракия”, защото това са нови, новоизградени пътни участъци, за които може да си позволим този стил и начин на поддържане и начин на работа с изпълнителите.
Паралелно с това ще изготвим новата методология и договори, така че да изберем следващите изпълнители за следващия три или четиригодишен период (какъвто бъде преценен), така че да осигурим качествено поддържане на пътищата.
Искам да отбележа нещо, с което започнахте Вашия въпрос – че тези договори нямат цени. Няма как да имат цени, това са четиригодишни договори. Нямаме гарантиран бюджет за тези четири години, така че да можем да кажем, че за четири години тези договори ще струват 100 милиона, тъй като не можем да си го позволим. Не можем да сключим финансово необезпечени договори за четири години. Вие знаете, че бюджетът се прави на годишна основа. Това е причината да няма цени.
Още повече неналичието на такава цена ни позволява да бъдем гъвкави спрямо финансовия ресурс. Вие знаете, че бюджетът, с който разполагаме на годишна основа, е ограничен – за зимно поддържане, за текущ ремонт и поддръжка. Трябва да ограничим своите дейности по възлагане и да ги направим така, че да се възложат най-приоритетните дейности по поддържане на нашите пътища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Можете да зададете два уточняващи въпроса, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Госпожо министър, аз очаквах повече конкретика за това как ще промените условията. Очевидно, разбирам, че няма да се променят до края на мандата и така ще продължим.
Първо, не е вярно, че разполагате с оскъден ресурс за текущо поддържане. България винаги е разполагала от порядъка на 110 до 125 милиона, в най-добрия случай, за текущо и зимно поддържане. Никога парите не са били повече.
Много пъти от тази трибуна се изразяваха цифри, че предните правителства са имали четири пъти повече пари. Това не е вярно. Винаги разходите за текущо и зимно поддържане са били в този мащаб. Останалите средства, обаче е било вярно, че се рехабилитираха пътища, ремонтираха се, преасфалтираха се и затова бяха направени 6 хил. км.
Въпросът е: в рамките на тези средства колко отиват за зимно поддържане? Не е редно преди да са се харчили между 20 и 27 милиона – средно по 25, а сега да се харчат 50. Изключвам дори тежката зима тази година. През миналия зимен сезон, когато почти нямаше сняг, пак се изхарчиха 50 милиона.
Първо, проблемът е, че остават много малко пари за текущо поддържане, защото с 50-60 милиона няма как да покриете зейналите дупки в страната, още повече при дебалансираните цени на асфалтиране на единична дупка и машинно.
Второ, те са крайно недостатъчни, защото са изтекли към зимното поддържане.
Затова питам: ще промените ли условията? Апелирам още веднъж да седнете с шефа на Агенция „Пътна инфраструктура” и час по-скоро да направите нови конкурси. Нищо не Ви пречи старите договори сега да действат до късна есен, а направете нови конкурси с лимитирани цени.
Не съм съгласен с това, че договорите не можели да имат стойност. Как да не могат? Бюджетът не се прави на годишна основа. Имате тригодишна фискална рамка, която всяка година се приема. Дори и Вашият програмен бюджет е сложен на сайта на министерството и там пише: „Бюджет на министерството 2012–2014 г.” Там има и разходните лимити, така че това не е вярно.
Направете го поради две основни причини – да повдигнете ефективността и ефикасността на разходваните средства. В момента твърдя, че средствата изтичат, не влизат там, където трябва.
Ние можем да си говорим тук с Вас, само че всеки ден българските граждани влизат от дупка в дупка по 19 хил. км и се сещате какво говорят по отношение на властта, на всички нас.
Моят въпрос е: ще промените ли все пак условията за тези договори в рамките на мандата, или ще го оставим за следващия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, мисля, че отговорих на Вашия въпрос. Да, когато започнем подготовката на методологията и тръжните документи за избирането на новите фирми, които да поддържат пътищата, ние ще направим (и вече го правим) анализ на съществуващите договори, процедури и начина за техния избор. Те ще бъдат променени така, че да отговарят на изискванията и добрите практики в това отношение.
Вие много добре знаете, господин Михалевски, че ние, спазвайки законите в тази държава, в момента нямаме правно основание, на основата на което да обявим търг, да търсим нов изпълнител, при все че имаме сключен законен договор по Закона за обществените поръчки с определена продължителност. Вие знаете, че няма как по средата на реализацията на тези 4-годишни законни договори, които са в сила, ние да обявим процедура и да изберем нов изпълнител. Това е незаконно, това е нарушение на закона.
Мисля, че ще има такава готовност с част от фирмите или поне с една от тях (по моя информация), да прекратим договора по взаимно съгласие. Там безспорно ще имаме възможност да проведем процедура веднага и тя ще бъде по нов начин, нова методика, както неведнъж поех ангажимент, да бъде избран изпълнител. Но там, където имаме законни договори, няма как да ги прекратим. Това не е предвидено в самите договори и в закона. Благодаря. (Реплика от народния представител Петър Мутафчиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За отношение – господин Михалевски, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Госпожо министър, смятам, че първото законно задължение на правителството е да защитава обществения интерес. Когато той е нарушен, законът Ви позволява да прекратите договорите. Гледах договорите внимателно – няма никакви финансови санкции за държавата, ако ги прекрати.
Второ, бих попитал защо, когато са подадени офертите (многократно и Вие, и господин Лазаров заявявахте, че те стояли с по два пакета оферти и давали високите) и когато Вашите специалисти сравнят, че тревата за косене в Ловеч е 30 лв., а в Плевен е 675 – не се подаде сигнал по системите за предварителна реакция, тогава да защитите обществения интерес?!
Сега Вие ми обяснявате, че не можете да спрете тези договори, защото били законни. Тези договори могат да бъдат спрени веднага, ако има политическа воля – да се спре източването през бюджета по този начин. Не за нещо друго, а защото това коства милиони левове на българските граждани, за да си оправят автомобилите. Даже тази причина вземете като целесъобразност и го направете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Последното питане към министър Лиляна Павлова е от народния представител Димчо Михалевски относно новата политика на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в частта на сектор „Водоснабдяване и канализация”, предвиждана да се реализира чрез измененията в Закона за водите.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Съжалявам, госпожо министър, че се събраха четири питания за един ден, но такава е технологията на Народното събрание. Затова ще гледам да бъда по-кратък.
Запознах се с първия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, който публикувахте в края на годината на страницата на министерството. Сега видях и новия, който е минал през Министерския съвет – има доста промени, не са същите.
Бях на една презентация, затова ще попитам така: какво всъщност е новото, насочено към подобряване на услугата, качеството, нейната ефикасност, позитивното за българските граждани, което въвеждате? Не за нещо друго, а защото общо взето тази реформа като философия, след много тежка работа и борба в предното правителство, успя да се материализира в един Закон за изменение и допълнение на Закона за водите в средата на 2009 г.
С Вас сме коментирали и няма да коментираме, а и то не е към Вас – защо бяха загубени две години и половина и практически нищо не се промени, не се реализира тази реформа?
Искам да попитам: какво мислите Вие и докога ще се реализира с тези промени, които давате, за да може услугата водоснабдяване и канализация да бъде по-достъпна, по-качествена и най-важното по-приемлива за джоба на българските граждани?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Господин Михалевски, разнородни са въпросите днес и това дава възможност да покажем колко всеобхватна е работата на това министерство, част от което сте бил и Вие. В тази си роля сте имали възможността сериозно да работите в посока подобряване на качеството на услугата, която получават гражданите, качеството на питейната вода и всичко това, за което питате.
Безспорно през 2009 г. промените в закона определят собствеността върху ВиК системите като публична собственост, въвежда се нова структура на управление, а именно чрез асоциациите по ВиК и се определят начините на планирането на развитието на ВиК системите.
Какво направихме досега? Бяха изготвени много детайлни списъци на всички ВиК активи, които са собственост на общините и на дружествата. Бяха създадени асоциации по ВиК, бяха сключени договорите с изпълнителите, които да направят регионалните генерални планове за ВиК системите в България, придружени с инвестиционни програми.
Аз вярвам в професионализма на тези изпълнители и още през първата част на есента на тази година инвестиционните програми в дългосрочен план – какви са необходимите инвестиции, за да развием ВиК сектора, ще бъдат готови, а в началото на 2013 г. да имаме и цялостните мастер планове. Те ще бъдат една много добра основа, за да програмираме качествено и в 25-годишен дългосрочен план инвестициите в този сектор, именно, за да подобрим и качеството на услугата, и управлението. България е богата на води, но в същия момент безспорно те се управляват неефективно и неефикасно. Все още има населени места с режим на вода и населени места, където няма пречиствателни съоръжения нито за питейни, нито за отпадни води.
Това, което предложихме като промени в Закона за водите, и в момента вече ще има възможност да бъде разгледано в парламента, са в няколко категории. От една страна, тези промени са наложени от това, че в тези две години и половина, в които беше прилаган законът, се видяха неговите несъвършенства. Като всеки един закон той има своите несъвършенства, част от текстовете в него бяха неприложими и именно затова ние предлагаме прецизиране на част от текстовете в закона, но не това е най-важното. Това, което предлагаме, са промените в закона, а именно да дефинираме по-добре начина, по който се управлява този процес, да дефинираме по-добре първо собствеността, и тя да бъде ясно разграничена, а именно водоизточниците на водата, както и основните довеждащи водопроводи до населените места да бъдат държавна собственост, а съответно съоръжението вече по разпределение на тази вода, разпределителната мрежа, водопреносната мрежа и пречиствателните съоръжения да бъдат общинска собственост.
Всичко това предлагаме да бъде обособено като управление на водния ресурс в 28 обособени територии, които са еквивалентни на 28-те области на територията на нашата страна и във всяка една от тези 28 обособени територии да има само един оператор, който да се занимава с управлението на този ресурс. Вие знаете, че имаме места, където има по 2, 3, 4, 5, на места и 8 оператора, които оперират в една област. Това довежда до тяхното недобро финансово състояние и невъзможност да инвестират в подобряването на инфраструктурата и съответно качеството на услугата по водоснабдяване, която се предоставя на гражданите.
Това са основните компоненти на предложения закон. Целта безспорно и в краткосрочен, и в дългосрочен план е финансово устойчиви оператори, които да инвестират, така че да намалим и загубите на вода по мрежите в краткосрочен план, а в дългосрочен план, пак казвам, да изградим една по-добра система.
Като част от предложените промени има такива, свързани и с управлението на язовирите, нещо което не беше регламентирано ясно и категорично в закона. Това, което е предложено, е управлението на всички големи язовири да бъде прехвърлено изцяло в „Напоителни системи”, което да има цялостно управление и контрол над тези язовири, от една страна, а контролът върху всички язовири на територията на страната, включително микроязовирите, които се използват за напоителни цели, да бъде предоставен за тези от тях, които нямат оператор – на „Напоителни системи”, а тези, които са собственост на общините, те да имат ангажимента и задължението да изберат оператор за тези язовири.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството като имащо ангажименти и отговорност за водната инфраструктура, оттук нататък ще имаме ангажимент да съберем и да изградим един регистър на цялата водна инфраструктура, за да се знае какви са активите, какви са съответно системите, с които разполагаме. Това ще е част от общата ни дългосрочна стратегия, с тези мастер планове, с тази 25-годишна политика за развитие на инфраструктурата и за развитието като цяло на този сектор, за да можем да осигурим по-качествено водоснабдяване на гражданите на нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви.
Два уточняващи въпроса, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо министър, аз внимателно гледах мотивите, слушам и това, което говорите.
Първо, не ми е ясно този Координационен съвет от девет министри, досега 4-5 министерства отговаряха за водите, а сега девет министри в Координационен съвет – каква ще е неговата полезност? Ще Ви помоля да ми отговорите на този въпрос, специално за ВиК.
Нещо друго искам да поставя. Мислите ли, че одържавяването на всички водоизточници, плюс довеждащите водопроводи, носи някаква директна полза в процеса, който искахме да направим, да сближим държавата и местното самоуправление – общините и кметовете, във взимането на общите решения по политиката и по инвестиционните проекти? Каква е добавената стойност на това одържавяване? Аз смятам, че дори да има някаква технологична добавена стойност, без коментара, е ясен ангажиментът на държавата, че тя се натоварва оттук нататък да търси всички пари за довеждащи водопроводи, които трябва да направи и пречиствателните станции за питейни води и резервоарите, но аз мисля, че това действие, защото всъщност не одържавяваме само кладенците в имотите, според мен някак си е поставена каруцата пред коня и искаме да покажем, че ще реши всичко.
Тук възниква вторият въпрос: като е така, откъде, колко и кога ще намери държавата пари, за да реши проблемите? Над 700 населени места от общо 5300 имат проблем с водоснабдяването. Държавата казва по този начин: „Аз ще реша проблема”. Аз Ви питам: откъде и докога, защото хората ще очакват това?
Когато казваме, че правим един оператор на област, това означава, че всички 22, без София, общински предприятия де факто ние ги одържавяваме като дейност.
Аз се постарах и направих една карта, ще Ви я оставя след това, за да видите цените – масово цените в тези 22 общински ВиК ще скочат от два до три пъти. Някой трябва политически да обясни: защо в Сандански, в Троян и в Стамболово водата ще скочи два пъти? Като казвам водата, имам предвид ВиК услугата.
Моят въпрос е: откъде ще намери държавата пари да инвестира в тези мащабни действия, но конкретно и за срокове, според мен, поне глобално? Смятате ли, че този Координационен съвет от девет министри ще е по-полезен от досегашната система?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, госпожо министър, да отговорите на допълнителните въпроси към Вас.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Михалевски, Вие знаете, че собствеността на тази водопреносна система е публична и сега тук не говорим за одържавяване. Това, че тя некоректно е предоставена на един оператор, трябва да бъде променено. Вие ще се съгласите с мен, че днес имаме „Софийска вода”, която е частен оператор, за разлика от останалите, които са общински или публични оператори, най-общо казано.
Не може операторът да е собственост, на които и да било държавни активи, още повече, когато говорим за вода. Собственик трябва да бъде държавата, в най-общия смисъл, независимо дали това е държавата в лицето на едно министерство или общинска собственост, но не може да бъде оператор. Един оператор днес е оператор, но утре не отговаря на изискванията да бъде оператор, не може да изпълнява своите функции и ние трябва да можем да осигурим именно услугата по водоснабдяване на своите граждани, без да сме зависими от съответния оператор. Това е една от основните причини, поради която ние предлагаме това коренно преразпределение на управлението на активите – първо, те да не бъдат собственост на операторите, и второ, държавата да се грижи за водоизточниците и разпределението на тази вода до населените места, а вече в тях тя да се управлява от общините.
Вие знаете, че имаме едни асоциации по ВиК, които имат ангажимент за цялостното управление на този процес. Аз не смятам, че ние одържавяваме нещо или правим нещо, както казахте каруцата пред коня, напротив, правим едно по-качествено управление на този процес, тъй като водата, нека да приемем, че националната сигурност зависи от това, да осигурим качествена вода и достъп до вода. Както Вие казахте, за съжаление, все още имаме населени места с режим на водата. Именно затова искаме държавата да се ангажира по-сериозно с този процес.
За финансовия ресурс. Безспорно финансовия ресурс, който е необходим, е огромен, чуваме най-различни цифри в тази посока. Нямаме бюджетни средства, които са в момента на наше разположение, но ние трябва да планираме дългосрочно и именно затова са инвестиционните програми, които правим и разработваме. Всъщност Вие сте инициатор, което е абсолютно правилно и коректно и за което ние Ви благодарим, за тези мастер планове, за тези инвестиционни стратегии, които бяха разработени. Сега те трябва да бъдат факт, за да може да се види кои са най-добрите източници за инвестиции – европейско финансиране, държавно финансиране, заемни средства, публично-частно партньорство, включително трябва да дадем възможност, разбира се, и на външни инвеститори, които да подпомогнат в изграждането и на язовири, за да имаме по-добро съхраняване на водата, която е необходима.
За координационния механизъм, който ме попитахте. Това е наблюдение на цялостния процес. Това не означава, че ще имаме колективна безотговорност на девет министри да управляват процеса. Както Вие сами виждате, в предвиденото и предложеното в Проекта на изменение на Закона за водите е те да правят координация на този процес, а самите отговорности са ясно дефинирани – Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за ВиК сектора, „Напоителни системи” да отговарят за язовирите, които се използват за напояване, и съответно НЕК чрез язовири и каскади да управлява всички язовири, които се използват, от една страна, за хидроенергетика, но най-важното е за събиране на водата, която използваме за питейни нужди. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Михалевски, имате думата за отношение към отговорите на министъра.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Вижте, аз се опасявам че при обсъждането на промените в закона ще трябва да акцентираме върху философията. Защо тогава бяха направени промените на асоциациите? Защо държавата даде преимущество на общините, за да ги привлече като равностойни партньори, дори на моменти по-важен партньор в общата политика? Тази политика има последствия, тя не само ще се старае да подобри цената на услугата, но неизбежно, инвестирайки средства, усвоявайки европейски фондове, ще налага увеличаване цената на услугата. В този процес трябва непрекъснато да имаме общо убеждение на местните власти, които са най-близо до хората и които непрекъснато ще трябва да обясняват на своите съграждани, които са ги избрали, ние също трябва да обясняваме на тези, които са ни избрали, защо правим всичко това, къде го правим и как го правим.
Дори по логиката на Закона за собствеността, който казва, че една собственост се определя като държавна или общинска преди всичко и само по функциите на тази собственост, няма как да обясним, че стотици, хиляди водоизточници, които обслужват населени места от по 100-200-300-500 човека на територията само на една община, изведнъж държавата застава там. Все още собствеността там не е публична, тя е корпоративна, макар и върху държавни търговски дружества. Смисълът беше да извадим тази собственост и да сложим на масата цялата политика със собствеността, за да се убедим взаимно какви са верните стъпки, какви са възможните стъпки, какви са поносимите стъпки за джоба на българския гражданин. Такъв беше смисълът.
Затова аз опонирам, че държавата в момента се намесва, защото може би това е най-значимата промяна, която Вие предлагате в момента – мощно влизане на държавата, за да покаже колко е силна като собственик. Веднага обаче, госпожо министър, възниква въпросът: откъде държавата ще намери ресурси, за да отговори на естествения въпрос, когато утре и кметовете, и хората, живеещи в Ловешко, примерно когато не падне капка вода през лятото и моментално възниква проблем, ще кажат: „Госпожо министър, Вие сте отговорна”. Бъдете сигурна, че тогава думите: „Сега не разполагаме с бюджетни средства” няма да свършат нито на Вас, нито на нас работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
С това се изчерпаха въпросите и питанията към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Благодаря за участието й в днешния парламентарен контрол. Благодаря Ви, госпожо министър, успяхте най-после да отговорите на въпросите, за които не стигна време миналия път.
Продължаваме с въпроси към министъра на правосъдието Диана Ковачева.
Следва въпрос от народния представител Михаил Миков относно изхранването на лицата, настанени в местата за лишаване от свобода.
Господин Миков, заповядайте, имате думата да развиете въпроса си.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаемо рехаво представителство! (Реплики от КБ.)
Уважаема госпожо министър, зададох Ви този въпрос, защото всички знаем, че затворите едва ли са мястото, където най-добре се хранят гражданите. Мога да Ви прочета менюто, разкладката. В същото време обаче далаверите, които се случват и вече излязоха и в печата, показват, че трябва да се упражни парламентарен контрол по тази тема.
Преди време Ви зададох писмен въпрос относно броя на осъдените. Средногодишно той е около 9 700 лица. Повече не би могъл и да бъде, защото всички знаем пренаселеността на нашите затвори. Едно драстично увеличение ще ни вкара в други приключения относно нормите и условията, при които те са настанени.
В същото време се наблюдава драстично увеличение по количествата на храните, които са поръчани и контрактувани през Софийска стокова борса. Излиза, че за следващите години – 2012 2013 г., количеството олио се увеличава с 64%, фасулът – с 51%, зеленият фасул – 69%, зелен грах, консерви – 121%. Най-високият резултат е постигнат при стерилизирания гювеч, защото явно тази работа е сериозен гювеч за някои хора – 235%, без особено да се увеличава или да се планира увеличение на количеството на лицата, лишени от свобода.
Сделката е сключена на борсата. По данните, изнесени в печата, излиза, че е с фирма, регистрирана единадесет дни преди сделката, и продадена няколко дни по-късно, след като са сключени тези контракти за около 5 млн. лв. Това няма как да се нарече другояче, освен миризлива, мазна и всякаква далавера.
Какво правим с изхранването на затворниците? Може ли и това да бъде предмет на такъв тип практики? Иначе мога много да говоря относно числата, но сигурно и Вие сте запозната с тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, във връзка с Вашия въпрос беше изискана съответната информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. Въз основа на получената справка мога да Ви представя следния отговор.
Според чл. 84, ал. 2, т. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража лишените от свобода имат право на безплатна храна, доставена по химически и калориен състав, съгласно таблици, утвърдени от министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването и министъра на финансите. Хранителните продукти се осигуряват на основание чл. 13, ал. 2, т. 12 от същия закон чрез възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
Договорът от 4 март 2009 г., подписан за период от три години между Министерството на правосъдието и фирма „Панда ИП” ЕООД за хранителни продукти за нуждите на местата за лишаване от свобода, е изтекъл на 4 март 2012 г. Към този момент са обявени дванадесет процедури по Закона за обществените поръчки за хранителните продукти за дванадесетте затвора в страната. Договорите за доставка ще бъдат сключени след приключване на тези процедури. За да се осигури изхранването дотогава, по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП е сключен договор чрез стоковата борса за срок от 2 години, считано от 29 март 2012 г., за 9 вида хранителни продукти, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет.
До 10 април 2012 г. местата за лишаване от свобода ще бъдат снабдени със 141 хил. 854 кг. хляб въз основа на договор, подписан на 5 март 2012 г. между Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и „Хлебни изделия – Лозенец” АД. След тази дата чрез подписания договор ще бъдат обезпечени още 90 хил. 850 кг. брашно. При изчерпване на посочените количества се предвижда процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП за доставка на нови количества.
От Българския червен кръст са предоставени безвъзмездно 60 т. ориз.
Също така във връзка с информация, каквато е достигнала до Вас, тя достигна и до мен, съм разпоредила още преди десет дни проверка на Инспектората на Министерството на правосъдието заради завишени количества на доставките, така че по този въпрос ще има резултат след проверка от страна на Инспектората. Във връзка със забавянето на процедурите по обществените поръчки трима души са били наказани дисциплинарно и уволнени, така че в момента решаваме проблема. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Миков, имате думата за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, какво се е получило? Забавя се умишлено процедурата, след като за всички е ясно кога изтича договорът, за да се вкара през стоковата борса, да се заявят едни количества, за които би трябвало затворниците да се увеличат, специално при гювеча с 235%. Защото менюто на затворника е: кифла с айран – първи вариант, макарони – втори, халва с чай. На обяд 100 г месо, ако не е пиле, в грамажа влиза и кокала, към мръвката се прибавя гарнитура, която може и... И вечеря: постна манджа – боб, леща, картофи или ориз. И в същото време количествата нарастват с тези проценти, които Ви цитирах.
Аз мисля, че не само Вие трябва да направите проверка. Трябва прокуратурата да започне да се занимава с този въпрос. Защото е грехота в тази криза от затворниците…, не, то от държавата се краде. От държавата се краде нагло, безобразно.
И не Ви ли прави впечатление, Вие не коментирате проведената обществена поръчка, фирма, създадена 11 дни преди да се търгува на борсата, с един лев капитал. С един лев капитал фирма се явява...
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): Така го направиха закона.
МИХАИЛ МИКОВ: Да, по закона, който беше направен. И ще убедим Европа, че ние се борим с корупцията. Напротив, стимулира се корупцията. С един лев капитал и само няколко дни след това тези фирми се продават на други лица. Да не говорим, че са свалени онези стари изисквания да има собствено производство и прочие и прочие, и прочие.
Аз специално ще следа тази проверка, даже ще се опитам да запозная нашите евродепутати и Европа да се запознае с това как в България с привидни законосъобразни процедури, защото тази стокова борса... С горите така, със затворите така...
Смятам, че трябва да ускорите проверката и да държите обществото в течение. Не Ви ли смущава нещо, че 11 дни преди сделката се регистрират и няколко дни след това се продават фирмите, спечелили тези пет милиона? Или като при предишната министърка, тя каза, че не е смутена, че е 30 лв. е косенето в Ловеч и 600 лв. в Плевен. Това да се твърди в закона не е достатъчно.
Аз Ви моля за една по-остра и скорошна реакция, с която да запознаете парламента и обществото. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Имате думата за дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Миков, както вече споменах, веднага щом сигналът стигна до мен, Инспекторатът беше сезиран. Ако има данни, които установят нарушение, разбира се, че ще бъде сезирана и прокуратурата. Това е извън всяко съмнение.
Що се отнася до обществените поръчки, те са забавени, защото в момента се обжалват в Комисията за защита на конкуренцията. Това е причината за забавянето.
А що се отнася до Вашия коментар за това, че процедурите са законосъобразни, да, законосъобразни са, законите ги приема Народното събрание. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
С това се изчерпва контролът към министъра на правосъдието Диана Ковачева и преминаваме към парламентарен контрол към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
Първо, въпрос от народния представител Захари Георгиев относно нарушение на Наредба № 47 от 2010 г.
Заповядайте, господин Георгиев, да зададете своя въпрос.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, да Ви е наслука парламентарният контрол.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, моят въпрос, зададен доста отдавна – в средата на февруари към Вашия предшественик, е във връзка с нарушение на Наредба № 47 от 2010 г., която урежда организацията, дейността, условия и реда за финансиране на националните републикански консултанти. Член 2, ал. 2 от тази наредба постановява, че на националните консултанти се хабилитирани лица по упражняваната от тях специалност на медицината, денталната медицина или фармацията, или здравните грижи, както и немедицински специалности в системата на здравеопазването. Според тази наредба, госпожо министър, като институция Вие трябва да определяте със своя заповед списъка на националните консултанти по всяка специалност за съответната календарна година в срок до края на ноември от предходната година и той да се публикува на официалните страници на министерството до края на декември.
Във връзка с това моят въпрос е: съществуват ли нарушения на реда за определяне на националните консултанти, предвиден в Наредба № 47, които нарушения, коректно е да уточним, са извършени от Вашия предшественик?
Съзнавам, че сте в ситуация, в която трябва да отговаряте за действия на друг човек, но така или иначе този въпрос съм задал към него.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор в първия Ви парламентарен контрол. Имате думата.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Георгиев! Благодаря за поздравите и за уточнението, че въпросът е зададен на 16 февруари, тоест много преди датата, на която бях избрана за министър на здравеопазването.
Подготвеният отговор по приложението на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията, дейността, условията и реда на финансиране на националните републикански консултанти е следният:
По силата на чл. 6а, ал. 2 от Закона за здравето, ролята на националните консултанти, видно и от тяхното наименование, е да консултират министъра на здравеопазването чрез изразяване на становище и предоставяне на консултация по конкретни теми и въпроси, поставени им от същия при необходимост. Министърът не е задължен от закона да се допитва във всички случаи до тях, нито да се съобразява с техните становища. Чрез консултациите им министърът може да ползва достатъчно надеждна експертиза в рамките на отделните медицински специалности, както и да получава информация за новостите, практическите и теоретическите постановки по дадени въпроси и да се запознава с представителното мнение на отделните групи от медицинското съсловие, формирани по специалности по съответните зададени въпроси. В този смисъл изискване към лицата, които могат да бъдат определени от министъра за национални консултанти е те да бъдат хабилитирани лица.
Що се отнася до ежегодното определяне на националните консултанти до края на месец ноември на предходната година, то това е едно от правилата, които наредбата въвежда. То е свързано с предоставената от наредбата възможност в определен срок в рамките на предходната година лечебните заведения, висшите училища, както и други организации и отделни лица да отправят до Министерство на здравеопазването предложения за определянето на дадено лице за национален консултант.
Във връзка с това намирам за необходимо да спомена, че на официалния сайт на Министерството на здравеопазването е поместен Проект на наредба за изменение на Наредбата за консултантите, като срокът за нейното обсъждане изтича в края на тази работна седмица. Проектът е изготвен и поместен на сайта преди встъпването ми в длъжност министър на здравеопазването и при необходимост гарантирам, че срокът за обсъждане на проекта ще бъде удължен или евентуално преработеният проект ще бъде поместен отново за ново обсъждане с цел констатираните в практиката проблеми по прилагането на наредбата да бъдат широко обсъдени и отстранени напълно. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Георгиев, имате възможност за реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, всъщност добре е, че се е започнал процес на актуализация на тази наредба. Не зная какви са причините, които са довели до това действие, но това, което предизвика моят въпрос е, че при мен постъпиха сигнали за няколко нарушения на наредбата, първото от които е, че предшественикът Ви е определил националните консултанти не в определения срок в края на предходната година – ноември, а в началото на текущата година. Това е едно от нарушенията. Второ, поне в две от специалностите, не искам да цитирам точно, за да не се превърне в личен този въпрос, но в две от специалностите за национални консултанти са допуснати грешки и са назначени лица, които не са хабилитирани. Хабилитирано лице означава, че трябва да има образователно-квалификационна степен доктор и поне да е доцент в някое от висшите учебни заведения.
Тези нарушения всъщност, всъщност тези ограничения си ги е поставил самият министър в наредбата, която е подписал. И със своите действия, с последващите си подписи нарушава тази наредба. Това е според мен неприемливо. Ако нещо му е пречило, би могъл да го отстрани своевременно. Но тази наредба, както и сама казвате сега, се подготвя вследствие на едно обществено обсъждане с хора, които разбират от материята. И независимо че е директно финансиране на тази дейност, която извършват националните консултанти, може би няма, но има индиректни привилегии от това и хората искат да са убедени, че ще се спазват правилата, при които се определят тези национални консултанти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика ще ползвате ли, госпожо министър?
Заповядайте, имате думата.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Георгиев, всъщност предвидените изменения на наредбата са точно в тези членове, които касаят възможността министърът да назначава и лица, които не са хабилитирани. Тоест моят предшественик д-р Константинов е подготвил проект на този нормативен акт, с който да се даде възможност на лица, които не са хабилитирани, да заемат длъжността „национален” или „републикански консултант”. Аз не споделям мнението на предшественика си. Тоест промени ще има и в този проект, който в момента е на сайта на Министерството на здравеопазването. Както и съм против самия министър на здравеопазването да нарушава собствените си правила, под които се е подписал. Така че мерки ще взема. Благодаря Ви за въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народните представители Мая Манолова и Евгений Желев относно политиката на Министерството на здравеопазването за стимулирането на заетите в сектора през 2010 и 2011 г.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми останали в залата колеги! Ще започна с уточнението ми, че този въпрос беше зададен към предишния министър по един предишен скандал – скандалът с бонусите. Но ако министърът, трети поред за това управление, вече е забравен, скандалът с бонусите няма как да бъде забравен, въпреки усилията на PR-те на ГЕРБ, въпреки театъра с връщането на бонусите, въпреки това, че само в здравеопазването бяха уволнени три ключови фигури от управлението на ГЕРБ. Според мен е ясно, че този скандал ще остане като емблема на управлението на Политическа партия ГЕРБ, емблема за лицемерието, за наглостта и за двойния стандарт, който прилагат тези управляващи.
Вярно е също така, че скандалът с бонусите бързо беше засенчен от поредица други скандали, в които Министерството на здравеопазването има своя принос. Това е скандалът с парите, раздавани по програмите за борба със СПИН, с туберкулоза и малария, от който стана ясно, че чиновници в министерството са получавали десетки хиляди лева, вместо те да бъдат използвани за нуждаещите се и страдащи от тези болести. Скандалът с бюджетите за болниците за 2012 г. и, разбира се, скандалът с цените на лекарствата.
Общото между тези скандали е едно – течът на пари от Здравната каса, и то в условията на криза, в ситуация, в която лекарства не стигат до онкоболните, Спешната помощ не стига навреме поради липса на пари, а болници се закриват, за съжаление, почти ежемесечно.
Моят въпрос към Вас, уважаема госпожо министър, е: каква е била политиката на Вашите предшественици по отношение раздаването на допълнително материално стимулиране и на бонуси и каква ще бъде Вашата политика?
Очаквам конкретен и ясен отговор за това каква част от раздадените 10 млн. лв., за които призна бившият здравен министър, са получени от висши служители в самото министерство и от членове на политическия кабинет? Каква част от тях са стигнали до обикновените служители, здравните работници в Спешната помощ, в домовете за психично здраве и в здравните центрове?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, във връзка с поставения въпрос от Вас и от народния представител Евгений Желев относно политиката на Министерството на здравеопазването за допълнително материално стимулиране на заетите в сферата на здравеопазването, включително администрацията, през 2010 и 2011 г. предоставям на Вашето внимание следния отговор.
Със Закона за държавния бюджет на Република България и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 и 2011 г. е регламентирано допълнително материално стимулиране на служителите в Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
В Закона за държавния служител е регламентирано, че за изпълнение на държавната служба държавният служител има право на брутна заплата, която включва основна заплата и допълнителни възнаграждения. Съгласно чл. 67, ал. 3, т. 6 и 7 и ал. 4 от Закона за държавния служител допълнителни възнаграждения могат да се определят за постигнати резултати и други допълнителни случаи по ред, установен със закон или с акт на Министерския съвет, или с вътрешните правила за работната заплата.
Правни основания за разходване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите на Министерството на здравеопазването са регламентирани в чл. 202, ал. 2, т. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В изпълнение на тази правна норма са утвърдени Вътрешни правила за условията и реда за разходване на средства за допълнително материално стимулиране на служителите на Министерството на здравеопазването.
През 2010-а и 2011 г. изплащането на допълнително материално стимулиране на служителите се е извършвало при спазване на тези правила, които отчитат оценката за изпълнението на длъжността за съответния период, продължителността на ползваните законоустановени отпуски, както и длъжността на съответния служител.
Нормативно установено право на допълнително материално стимулиране имат и:
работещите в националните центрове по проблемите на общественото здраве – на основание чл. 24, ал. 2, т. 2 от Закона за здравето;
работещите в Изпълнителна агенция „Медицински одит” – на основание чл. 116е, т. 4 от Закона за здравето;
работещите в Изпълнителната агенция по лекарствата – на основание чл. 22, ал. 1, т. 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
работещите в центровете за трансфузионна хематология – на основание чл. 5, ал. 7, т. 2 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането.
Националната здравноосигурителна каса регламентира получаването на допълнително материално стимулиране с вътрешни правила, разработени от самата институция. Министерството на здравеопазването счита, че е необходимо държавната администрация и другите работещи в структурите на системата на здравеопазването да получават достойни възнаграждения при отчитане на индивидуалните постижения на работещите.
Изразяваме увереност, че с обсъжданите в Народното събрание нови правила за формиране на възнагражденията в държавната администрация тази цел ще бъде постигната. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо Манолова, имате думата за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, сама разбирате, че Вие не дадохте отговор на поставения от мен въпрос. Не знам по какви причини.
Аз искам да съм достатъчно етична при първи наш сблъсък по време на парламентарен контрол, затова няма да Ви кажа, че един подобен отговор е по-подходящ за юрисконсулт на болница, отколкото за здравен министър!
Слава Богу, че разполагаме с определена информация, най-малкото всеки един от народните представители е направил справка в съответната Спешна помощ, сред служителите на Спешната помощ и на здравните центрове, за това какво допълнително материално стимулиране са получили в края на миналата година.
Публична тайна е, че служителите от Спешната помощ, доколкото изобщо са получавали бонуси, са ги получили в размер на 20-30 до 50 лв., докато за заместник-министрите и за висшите чиновници, всички знаем, че са получили суми от по няколко до 10 000 лв. или това е едно средно разпределение, информация за което също изтече от министерството, на тези пари в рамките на 339 лв. за всички служители, като тук разпределението е като разпределението на свинското със зеле: на едни – свинското, а на другите – зелето.
Вероятно на управляващите министерството се е сторило, че на хора, които получават стотинки за нощен труд и левчета за храна, каквито са служителите в Спешната помощ, тези 20-30 или 50 лв. са достатъчни, но ние с Вас си даваме сметка, че това трябва да бъде променено.
Моят съвет към Вас е: очевидно е, че нямате нито време, нито възможност да направите сериозна реформа в здравеопазването. Никой не го очаква от Вас, но заемете поне с това, което можете да направите, например в Спешната помощ увеличете не бонусите, а възнагражденията на хората, които работят в Спешната помощ. Извинявайте, смешно е един лекар в Спешната помощ, предвид отговорностите и натовареността, която има, да получава по 500-600 или 700 лв., а фелдшерите – по 400-500 лв.
Още повече, че всички ние в тази зала знаем, че тази година Вие получавате 100 млн. лв., тоест Министерството на здравеопазването ги получава от самата Здравна каса. С тези 100 млн. лв. Вие, според закона, можете да се разпореждате еднолично и безконтролно. Дайте тези пари на работещите в Спешната помощ, на работещите в центровете за психично здраве, на работещите в здравните центрове. Направете една малка, но важна стъпка, с която Вашето министерстване наистина да бъде запомнено.
Аз Ви обещавам, че ние от опозицията ще подкрепим тези Ваши усилия. Просто съберете кураж и ги направете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дуплика? Ще ползвате – добре.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, това още миналата седмица заявих като намерение – една от първите ми задачи като министър на здравеопазването да е да се заема с промяна на заплащането на работещите от Спешната помощ. Мисля, че не само народните представители в залата на Народното събрание го чуха, но и всички български граждани.
Наистина очаквам подкрепа от Вас в опита да бъдат увеличени заплатите на работещите в Спешната помощ.
Относно сумите на висшите чиновници – знаете, че всички допълнителни средства като допълнително материално стимулиране, бонуси, както и да бъдат наречени, вече са върнати в една сметка, разкрита в Министерството на финансите. От тези средства вече са осъществени най-различни инициативи, включително и с Решение на Министерския съвет от сряда бяха осигурени 15 хил. лв. за лечението на един български гражданин в чужбина.
Дали ще има промяна в правилата – надявам се да има и отново изразявам увереност, че Народното събрание ще промени правилата за формиране на възнагражденията в държавната администрация.
И на последно място бих искала да кажа, че аз също се интересувах от това какви средства са раздадени в Министерството на здравеопазването. Във времето, когато бях председател на Здравната комисия, тогава д-р Константинов ни предостави цялата информация къде са раздадени средства по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, така че тази информация я има в Комисията по здравеопазването, чийто член сте Вие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Петър Мутафчиев относно заболяването от хепатит А в с. Искра, община Първомай, Пловдивска област.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, съжалявам, че толкова късно се отговаря на този въпрос. Той беше зададен още през месец февруари тази година и касае един много сериозен проблем, който възникна в с. Искра, община Първомай. Мога да кажа, че при една епидемия от хепатит А в това населено място бяха заразени над 80 човека. Това е по официални данни. Те бяха настанени в стационар.
Тогава аз исках да получа от министъра на здравеопазването един ясен отговор, така че гражданите да знаят и какви са причините, както и какви мерки ще предприеме българското правителство, за да бъде ограничена заразата от хепатит А.
За съжаление, не получих отговор на този въпрос в необходимото време, тъй като знаем, че господин Константинов беше поставен като министър в ситуация на оставка, но се надявам поне Вие сега да ми отговорите, какво точно е направено.
Задавам този въпрос с безпокойство и ще Ви кажа защо – защото, следейки случая там и, разбира се, не мога да бъда безучастен, тъй като това е не само моят избирателен район, но е и общината, в която живея, поддържайки контакти с всички институции, моето впечатление беше, че не се правеше всичко както трябва.
Единственото нещо, което се направи, е това, че хората, за които беше установено, че са болни от хепатит А, бяха изолирани в инфекциозното отделение на болницата „Св. Георги” в Пловдив, където – обърнете внимание – е единственото място в Пловдивска област с 50 места! С 50 места! А само заболелите от с. Искра бяха тогава 80. В болницата е имало 180 човека, заразени от хепатит А и се е налагало да откриват нови и нови отделения. Не знам как е ставало.
Не се стигна до яснота откъде е дошла заразата и същевременно не се премина към каквато и да е имунизация.
Не е моя работа да давам съвет за това. Това е работа на здравните служби, но самата реакция на тези здравни служби – говоря за Районната здравна инспекция, начело с д-р Ваня Танчева, вместо да реагира адекватно на това, което ние попитахме чрез медиите, напротив, започна да атакува народните представители, че се интересуват от неща, които не са тяхна работа, а същевременно не информира достатъчно добре обществото по този въпрос.
Моят въпрос към Вас е: установена ли е причината, поради която толкова много хора заболяха от хепатит А в с. Искра?
Въпросът ми беше: какви мерки ще предприемете, а сега ще го задам така: какви мерки бяха предприети и считате ли, че тези мерки са били адекватни? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването госпожа Десислава Атанасова.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо Цачева, уважаеми господин Мутафчиев! Епидемичното разпространение на вирусен хепатит А сред жителите на с. Искра започва на 30 януари 2012 г. До 26 февруари – три дни след като е зададен Вашият въпрос, са регистрирани общо 116 случая като 57% от тях, тоест 66 лица, са заболели в интервал от 3 до 9 февруари 2012 г.
На 27 и 28 февруари 2012 г. не са регистрирани нови заболели. От общия брой заболели – 85 са жители на селото, а 31 са лицата временно пребивавали в населеното място за различни периоди от време в рамките на инкубационния период.
Първите заболели нямат епидемична връзка помежду си – двама от тях работят в хранителни обекти в селото.
От епидемиологичното проучване е установено, че на 21 декември 2011 г. е имало авария на водопровод в центъра на селото. Освен това, поради недостиг на подаваната вода за питейно-битови цели, през по-голямата част от годината, включително и от началото на месец декември 2011 г. до настоящия момент, населеното място е с обявен режим на водоснабдяване. Това затруднява възможността за спазване на добра лична хигиена и е причина жителите на селото масово да ползват вода с недоказани качества от собствени кладенци или местни водоизточници.
При допълнителни проверки, след възникване на епидемичния взрив, при отделни обекти, включително и такива за производство и търговия с храни, са установени незаконни водопроводни връзки, даващи възможност във вътрешните водопроводни инсталации на обектите да се подава вода изцяло от собствени кладенци или да се смесва с водата, подавана от централната водоснабдителна система на селото.
Във връзка с това са предприети съвместни действия от страна на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, „ВиК” ЕООД – Пловдив, за установяване и премахване на тези нерегламентирани водопроводни връзки, включително съставяне на актове и спиране от експлоатация на обекти, при които са установени такива нарушения.
Веднага след регистриране на първите случаи са предприети мерки за засилване на дезинфекцията на питейната вода и повишаване на количеството на остатъчен хлор във водата. Взетите от РЗИ – Пловдив, 14 проби вода от централната водоснабдителна мрежа на селото през периода 15 – 27 февруари 2012 г. не показват отклонения по изследваните микробиологични показатели. Предприети са и други мерки за ограничаване разпространението на инфекцията.
На директора на училището е разпоредено осигуряване на питейна бутилирана вода за учениците, топла течаща вода и средства за дезинфекция на ръцете, както и провеждане на ежедневен филтър за ранно откриване и изолиране на заболелите деца. Детската градина в селото ще остане затворена до 1 март 2012 г.
Неколкократно са провели срещи с кмета на селото представители на община Първомай, общо практикуващите лекари, обслужващи местното население, както и жителите на селото. Изнесени са здравни беседи, разпространени са здравно-просветни материали, безвъзмездно са предоставени необходимите количества дезинфекционни материали с указание за извършване на дезинфекция в засегнатите домакинства.
Може би ще продължа след малко с отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – Петър Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, от това, което ми казахте, още не е ясно кой е източникът на заразата. Тогава за какви адекватни мерки ще говорим, след като не знаем и не е установен къде е този източник?
Повечето Ваши колеги медици говорят, че такова нещо може да се случи основно от водата, тъй като са различни възрасти и така нататък. Аз не знам, не съм медик по професия. Но да говорим за адекватни мерки, при ситуация че говорим включително и за това, че, виждате ли, Районната здравна инспекция е уведомила гражданите. Напротив, точно липсата на информация създаде даже паника в селото – те не пускаха децата си да ходят на училище и тогава се наложи да се мине с брошури и така нататък. Тоест, закъснели действия, госпожо министър, от страна на Районната здравна инспекция.
Ще споделя с Вас нещо, което е много обидно наистина. Вместо да си гледа работата, директорът на РЗИ, на заседание на областния управител заедно с кметовете, най-цинично е казал: „Аз ли да отида да ги измия и да измия ръцете на хората, за да не се заразяват от хепатит?”. Мисля, че работа на РЗИ и на директора е да водят кампания за профилактика на всички тези заболявания, защото всичко друго ще се струпа на Вашата глава.
Според мен подобни политически лица, които освен да правят политика, не правят друго, нямат място в РЗИ. Най-малкото от последния случай, който е станал преди няколко дни в Пловдив, Вие знаете, където двама инспектори точно от същата агенция са хванати за рекет.
Аз Ви благодаря за това, което дадохте като отговор, но той е написан от същата Районна здравна инспекция, затова не е толкова ясен. Целта беше да се чуе от гражданите, че има държава, която може да се погрижи и може да реши такъв сериозен проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Следва въпрос на народния представител Антон Кутев относно заплащането на участие в комисии в Министерството на здравеопазването.
Господин Кутев, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми касае комисиите, които работят в министерството. Те са доста. Не съм убеден, че съм изброил всичките във въпроса си. Става дума за Комисия за лечение в чужбина, за Комисия по етика, за Експертен съвет по туберкулоза, Кредитационен съвет и така нататък. Това са комисии, в които участват различни хора. Голяма част от тях са от администрацията на министерството.
Моят въпрос е: колко човека участват във всяко звено, на какъв принцип се избират членовете им, какви са възнагражденията, които получават извън трудовото си правоотношение във всяко едно от тези звена?
Мисля, че ще бъде полезно да научим. Това са някъде около десетина комисии, тоест има поне още толкова, които не са изброени в моето питане. Надявам се да бъдете коректна и да ми дадете точни цифри, така както съм задал въпроса си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването госпожа Десислава Атанасова.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Кутев, в Министерството на здравеопазването функционират постоянно действащи комисии, съвети, работни групи и други звена, както и такива, които се създават за изпълнение на конкретна задача. В тях участват служители на Министерството на здравеопазването, представители на външни институции и други експерти. По принцип на служителите на Министерството на здравеопазването не се изплащат възнаграждения за участието им в комисии, съвети, работни групи и други, освен в случаите когато изплащането на възнаграждение е предвидено в нормативен акт или във Вътрешните правила за работната заплата на Министерството на здравеопазването. Изплащането на възнагражденията се извършва след одобряване на отчети за извършена дейност и подписани заповеди на министъра на здравеопазването. Включването на лица в състава на комисиите, съветите и другите звена се извършва по начина, определен във всеки отделен нормативен акт. Най-често това е решение на Министерския съвет или заповед на министъра на здравеопазването.
В случаите, когато в нормативен акт е предвидено, че в съответната комисия се включва представител на дадена институция, е установена практика да се изисква писмено предложение от нейния ръководител, след което се извършва проверка дали номинираният кандидат отговаря на нормативните изисквания. Въз основа на това предложение и ако лицето отговаря на нормативните изисквания, образование, квалификация и други, то се включва в състава на комисията.
Представителите на Министерството на здравеопазването се определят от министъра на здравеопазването в зависимост от изискванията на съответния нормативен акт, когато няма нормативно определени изисквания, а е въпрос на преценка по целесъобразност в зависимост от спецификата на съответната задача и компетентност на служителите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Моят въпрос беше съвсем конкретен и се надявах на конкретен отговор, както Ви казах. В смисъл, че когато говорим за възнагражденията, очаквах да чуя от Вас какви са възнагражденията в тези комисии.
Ако трябва, да си перифразирам още веднъж въпроса? Има ли служители на министерството, които, като си вземат заплатата и възнагражденията в комисиите, получават примерно 3 или 4000 лв. на месец, което е повече, отколкото получава народният представител, пък нищо чудно и министърът да получава по-малко от това? Това е въпросът ми и той е ясен. Колко са тези хора, които са служители в министерството и които получават допълнителните възнаграждения?
Тук специално искам да кажа, че не съм против хората да получават допълнителни възнаграждения. Нито аз, нито нашето правителство преди това сме се борили хората да получават по-ниски възнаграждения. Става дума за това обаче, че Вие дойдохте с друга заявка. Вие казахте, че навсякъде ще ограничавате разходите. Вие казахте, че като няма за всички, няма да има и за гол Асан. Оказа се обаче, че има разлика – за всички няма, пък за някои има. Затова задавам въпроса: колко има за някои?
Това е същото, както това, което се случва в момента и в тази зала. Тук има 8 народни представители, които са по-малко от техническия персонал. Било ли е и преди така? Сигурно е било и преди така, само че Вие и Вашата политическа сила дойдохте тук и ни карате да си слагаме пръстовите отпечатъци при всяко гласуване. И какво направихте?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Излизате от темата, господин Кутев. Моля Ви, върнете се към репликата на въпроса, който зададохте, и отговора на министъра.
АНТОН КУТЕВ: Темата е напълно същата – темата е двойният морал. Темата е как в един момент излизате и казвате, че ще замразим заплатите и ще ги ограничим, защото държавата била в тежко състояние. В същото време се оказва, че на едни са им замразени заплатите, на едни са им замразени пенсиите и може трета година да не се вдигат, а на други им се увеличават и получават по 3, по 4000 лв. Аз това исках да кажете. Исках да споменете цифрите, които получават тези хора, защото моята информация е такава. Може би Вие имате друга, но Вие не ми отговаряте на въпроса, за да можем да обсъждаме конкретните цифри.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо министър – дуплика.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаеми господин Кутев, ще Ви предоставя писмена справка за наименованието на комисиите, съветите и други експертни групи в Министерството на здравеопазването, на които се изплащат възнаграждения, както и справка за брой членове – от тях служители на министерството и външни експерти, и определените възнаграждения на председател, заместник-председател, секретар, членове и техническо звено към съответната комисия. Справката е в мен. Ще Ви я предоставя.
Комисиите са:
Национален съвет по наркотични вещества, състоящ се от 30 членове – 5 служители на Министерството на здравеопазването и 25 външни експерти. Председателят, заместник председателят и членовете не получават възнаграждение. Възнаграждение за участие в заседание получава единствено секретарят на комисията в размер на 70 лв.
Експертен съвет по биоциди – общо 16 членове. Служители на министерството – 4, външни експерти – 12. Възнаграждение получават председателят, заместник-председателят, секретарят и членовете, както и техническото звено за участие в заседание.
Научно-експертна технологична комисия по продукти за растителна защита – 15 членове: двама от Министерството на здравеопазването и 13 външни експерти. Възнаграждението за председателя е 100 лв., за заместник-председателя – 80 лв., за секретаря – 70 лв., за членовете – по 80 лв.
Национален координационен съвет за профилактика на оралните заболявания – 15 членове: 7 служители на министерството, 8 външни експерти. Възнаграждения получават председателят, секретарят и членовете.
Комисия за регистриране на службите по трудова медицина – 9 членове, трима от които са служители на министерството и 6 външни експерти. Възнаграждение получават председателят и членовете.
Национален консултативен съвет за редки болести – 12 членове, 5 от които са служители на министерството и 7 външни експерти. Възнаграждение получават председателят, секретарят и членовете.
Акредитационен съвет – 20 членове: 10 служители на министерството и 10 външни експерти. Получават възнаграждение на брой разгледани процедури. Ще видите справката.
Комисия по признаване на професионалната квалификация по регулирана професия: 8 членове – 4 от Министерството на здравеопазването и 4 външни експерти. Председателят, секретарят и членовете получават възнаграждение.
Съвет по стандарти за качество и ефективност на диагностично-лечебната дейност – 16 членове, 9 от които са от Министерството на здравеопазването и 7 външни експерти. Възнаграждение получават председателят, заместник-председателят, секретарят и членовете.
Комисия за лечение в чужбина – 11 члена...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Атанасова, просрочвате времето с повече от една минута. Явно не е възможно да бъдат изчетени всички тези съвети и комисии. Казахте, че ще предоставите материала в писмена форма на господин Кутев.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Да, госпожо председател (предоставя справката).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос на народния представител Ваньо Шарков относно наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда.
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, въпросът, който зададохме на Вашия предшественик д-р Стефан Константинов, беше във връзка с факта, че за периода 2006 г. – 2010 г. в България има 412 незаконни базови станции на мобилните оператори. След контрол от ДНСК са премахнати едва 246 от тях. През 2011 г., тоест само за една година има 583 констативни актове за забрана на ползването на подобни базови станции. В същото време в правния мир продължава да съществува и да работи Наредба на Министерството на здравеопазването от 1991 г., по която се пази здравето на българските граждани и през 2012 г. от въздействието на електрически, магнитни и електромагнитни полета.
На 25 февруари 2011 г. Вашият предшественик създава работна група, на която поставя срок до 31 март 2011 г. (тоест преди една година е изтекъл срокът) да бъде изготвен проект на Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда. Според тази заповед председател на работната група е била д-р Гаврилова, която, доколкото знам, вече е пенсионирана. Влизат също и други лица. Ние Ви предоставихме тази заповед. Всъщност Вие вече сте министър и сте се запознали с нея.
В тази връзка въпросите са: Колко пъти се е събирала тази група? Има ли протоколи от заседанията, за да работи по поставените й задачи? Явно до момента няма готов проект на наредба за максимално допустимите нива на електрически магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда, след като такава не е внасяна за одобрение и вземане на решение. Ако тази работна група не е успяла да се справи с поставените й задачи, какви са причините, довели до това? Защото в ситуацията, в която се намираме, всичко това бездействие, за което Вие нямате абсолютно никаква вина в случая, води до заключението, че имаме имитация на дейност, която е в полза не на гражданите, а на мобилните оператори. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът на здравеопазването госпожа Атанасова.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми д-р Шарков, със Заповед № РД 0956 от 26 февруари 2011 г. на министъра на здравеопазването е създадена работна група, която да изготви проект на Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда. В състава на работната група са включени представители на Министерството на здравеопазването, Националния център по обществено здраве и анализи, Катедра „Радиофизика и електроника” към Софийския университет „Св. Климент Охридски” и други специалисти от съответната област.
Работната група до момента е провела пет заседания, част от които и Вие цитирахте – на 7 март 2011 г., 25 март 2011 г., 13 май 2011 г., 17 май 2011 г. и 15 юни 2011 г. В хода на подготовката на новата наредба работната група констатира необходимост от изменение и допълнение на Закона за здравето с цел създаване на изрично правно основание за изготвяне на наредбата още през 2011 г. Приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето е включено в оперативната програма на министерството за периода 20 октомври – 31 декември 2011 г. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето е изготвен и се съгласува с дирекция „Правно нормативни действия и човешки ресурси” на министерството, след което е представен на ръководството на министерството на заседание на 24 януари 2012 г. След проведено обсъждане от ръководството на министерството е изискано проектът да бъде представен за по широко експертно обсъждане с включване на специалисти от заинтересованите страни. В изпълнение на горното е организирано провеждането на кръгла маса на 14 март 2012 г. с участието на специалистите от работната група по Заповед № РД 0956 от миналата година – от 25 февруари 2011 г., както и с представители на Министерството на транспорта, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Факултет по телекомуникации – Технически университет, Катедра „Радиофизика и електроника” към Физическия факултет на Софийския университет, Катедра „Физика” на Минно-геоложкия университет, преподаватели от Медицинския университет в Плевен и представители на мобилните оператори.
След съгласуване с компетентните институции Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето предстои да бъде представен за одобрение от Министерския съвет, след което да бъде внесен за разглеждане от Народното събрание и едва след това ще бъде възможно да бъде издадена наредбата от министъра на здравеопазването за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в жизнената среда.
Съжалявам, че в продължение на една година не сте получили достатъчно удовлетворение от работата на Министерството на здравеопазването, защото знам, че Вие и господин Иванов сте настоявали и преди за нормативни промени, но към настоящия момент предстои Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето да бъде предложен на Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, всички разбираме колко парадоксална е тази ситуация. На 9 март миналата година ние, от Синята коалиция, внесохме точно такива промени в Закона за здравето. По време на дебатите в пленарната зала беше казано, че не е необходимо да се правят промени в Закона за здравето, защото министърът на здравеопазването ще издаде заповед за работна група, която да промени наредбата. Работната група решава, че не трябва да се променя наредбата, а трябва да се промени законът. Тоест след една година се връщаме към онова, което ние, от Синята коалиция, внесохме като промяна в закона.
Бих искал да отговорите какви са сроковете, в които Вие смятате, че ще бъде променен законът? Защото докато законът бъде променен и влезе в сила новата наредба, която ще бъде продиктувана от този закон, дотогава ще действа наредбата, която е в момента. Аз ще Ви кажа какво има в тази наредба. В тази наредба пише, че стопанинът на излъчващия обект уведомява съответния Общински народен съвет – нещо, което не съществува от 20 години в България, той ще го уведомява. Освен това пише: „Нарушителите на тази наредба, които не спазват изискванията за мощността на излъчването, се наказват по чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания”. Сега ще Ви прочета какво казва чл. 31 от Закона за административните нарушения и наказания: „Който не изпълни или наруши законово разпореждане, заповед или наредба на орган на властта, включително във връзка със стопанските мероприятия на държавата, се наказва с глоба от 2 до 50 лева.” Забележете, глобата е от 2 до 50 лева. Тоест по тази наредба, ако някой от мобилните оператори в момента, а те си позволяват всякакви безобразия, наруши наредбата, се наказва с глоба от 2 до 50 лева. Това е абсолютно безумие, затова моля да кажете какви са сроковете, в които ще бъде променен законът, тъй като от Синята коалиция ще внесем отново нашите предложения за промени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми д-р Шарков, разбира се, текстовете, които току-що цитирахте, са неприложими и остарели. Ангажирам се, че в срок до края на месец април ще бъдат внесени промените на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето в Министерския съвет. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Атанасова за участието Ви във Вашия първи парламентарен контрол като министър.
Преминаваме към изслушване отговорите на Нона Караджова – министър на околната среда и водите.
Първият въпрос към нея ще бъде зададен от господин Петър Мутафчиев относно финансиране изграждането на пречиствателна станция в община Сопот.
Слушаме Ви, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Благодаря Ви за готовността да ме изслушате, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Госпожо министър, на 5 септември 2010 г. официално бе открита пречиствателната станция в община Сопот от премиера Бойко Борисов, която е на стойност близо 18 милиона. Тя е по Оперативна програма „Транспорт” и е със 100% безвъзмездна помощ от държавата – това е финансирането на пречиствателната станция.
За съжаление до този момент са изплатени само 7 милиона от тази сума. Данните ми са официални от това, което съм получил, да се надявам, че нещата са се променили.
Каква е причината? Причината е, че няколко месеца преди да бъде построена пречиствателната станция държавната финансова инспекция успява да констатира нарушения при провеждане на процедурата за това, че са били завишени изискванията към фирмата изпълнител. Констатирано е това от финансовата инспекция, изпратено е до управляващия орган и тогава по Ваше решение има предложение за налагане на 50% корекция върху сумата. Приета е 25% корекция върху сумата, което е близо 5 милиона. Тоест 5 милиона средства, които няма да достигнат от безвъзмездната помощ за изплащане на тези пари за строителството на пречиствателната станция, която е изпълнена в срок и качествено, след като има Акт № 16.
Отгоре на това, тъй като не се изплащат средствата, в момента общината е осъдена от изпълнителя да се изплати цялата сума, а също така и повече от 1 милион лихви.
Моят въпрос към Вас е: по какъв начин ще бъде решен този казус? Кой ще изплати сумата от 18 милиона, които се дължат? Министерството или Вие ще продължите с тази Ваша корекция, защото включително за тези 7,5 милиона, дано това да е истината, общината Ви е гласувала за 1 млн. 750 хил. запис на заповед, за да може да си върнете 25-те процента. Ако не е така, кажете какъв е бил смисълът на този запис на заповед.
Разбира се, другият ми въпрос е, има ли виновни лица и кой ще носи отговорността за тези 5 милиона, които вероятно ще ги изплащат гражданите на Сопот и данъкоплатците? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор, министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Уважаеми господин Мутафчиев, община Сопот има одобрен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”. Договорът за безвъзмездната помощ е сключен през месец януари 2009 г. на стойност 18 млн. 112 хил. лв.
В рамките на договора за безвъзмездна финансова помощ община Сопот е сключила договор за инженеринг, работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в резултат на процедура за обществена поръчка, обявена през месец ноември 2008 г.
При извършването на задължителен последващ контрол на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка и сключения договор за инженеринг е констатирано, че в обявлението за обществената поръчка са заложени критерии, които поотделно и в тяхната съвкупност, са твърде завишени и не съответстват на обема и предмета на поръчката. Впоследствие е извършена и финансова инспекция от страна на Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от одитния орган на България за всички оперативни програма – Дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” към Министерството на финансите, които проверки потвърждават вече направените констатации за заложени ограничителни критерии в обявлението за обществената поръчка.
За да може на община Сопот да бъдат възстановени поне част от разходите по цитирания договор, е наложена финансова корекция в размер на 25% от стойността на договора, съгласно насоките на Европейската комисия за определяне на финансовите корекции.
От началото на изпълнението на проекта до момента са верифицирани и изплатени на общината средства в размер на 10 млн. 463 хил. лв. Последното искане на средства от община Сопот е внесено на 12 март 2012 г. в размер на 1 млн. 246 хил. лв. и след отстраняване от страна на бенефициента на установени несъответствия във внесеното искане за средства, които са технически въпроси, за отстраняване на тези проблеми в самото искане, също ще бъде верифицирано в рамките на регламентирания срок.
Във връзка с втория въпрос Ви информирам, че изпълнението на дейностите по проекта, включително сключването на договори за обществени поръчки, е отговорност на бенефициентите. Това е заложено и в самия договор – че бенефициентът носи цялата отговорност за изпълнение на договора. В този смисъл финансовата корекция е за сметка на общината.
За огромно съжаление, господин Мутафчиев, не само тази община, а и на други общини са наложени финансови корекции. За съжаление, господин Мутафчиев никой до преди известно време не е правил обучение на общините, не е обяснявал какво са това финансови корекции и нямаше национални правила на основа на тези на Европейската комисия. За съжаление общините по една или друга причина, волно или неволно са допускали грешки. В самия договор за безвъзмездна помощ е записано, че отговорността, още нещо, на общината е дадено възможност да кандидатства за допълнителен кредит.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Кой е виновен?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Който е подписал договора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо министър, аз затова добавих и този въпрос: кой е виновен? Вие казахте: Общината. Този, който сключва договор.
По отношение на контрола аз също мога да отправя сериозни упреци към управляващия орган, защото не може толкова късно да се констатира, включително когато една голяма част от строителните работи са извършени.
Да, виновна е общината, както казвате Вие. Не са се съобразили спрямо изискванията. Не е въпросът до незнание на корекцията – какво значи корекция. Въпросът е до това, че трябва да се спазват условията, които се изискват от Европейската комисия по оперативните програми, и тези условия да бъдат допустими, така че да не се стига до корекции, а не да знаем какво значи корекцията и че след като от 18 милиона проект 5 милиона трябва сега да връща общината. Виждате ли, решавайте, вземайте кредити, ние ще ви помогнем от ФЛАГ. Да, но това са пари, които трябва да дойдат от бюджета на общината. Ами лихвите? Лихвите, за които са осъдени? Да, общината отговаря за тях. Не сте виновни Вие, но Вие не сте превели парите.
Откриваме пречиствателната станция, до момента 60% от парите са преведени. Защо не са преведени на 100%? Хайде сложете си корекцията от 25 и тогава няма да има проблеми, примерно. Общината да търси начин и вариант, а пък Общинският съвет да потърси виновните лица, които са в общината, защото това е щета, нанесена на общината за 5 милиона. Това са непредвидени разходи, които им идват за този бюджет. Колкото повече закъсняват, толкова лихви ще плащат. Плюс още един милион и малко лихви. За какво става дума? Аз не виждам Община Сопот при тази ситуация как ще успее да се спаси. И то именно заради това, че нито контролът е достатъчно силен, нито до определена степен и отговорността на местните власти по конкурсите и по оперативните програми е толкова добра, че в края на краищата не се допускат такива сериозни грешки, които са в щета на цялото население.
Аз апелирам: поне Вие си изпълнете ангажимента, а пък има органи, които в края на краищата да потърсят отговорност от виновниците, които са довели ситуацията до там общината да плаща над 6 милиона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Мутафчиев, Оперативна програма „Околна среда” си е изпълнила, поне към момента, напълно ангажимента. Всички входирани разходи до момента са верифицирани. За съжаление, провеждането на обществената поръчка е изцяло отговорност на общината. Кой в общината е сбъркал, може би Общинският съвет ще разбере и съответно ще потърси отговорност. За съжаление, това е положението.
Положили сме много усилия общините да не допускат грешки. От година и нещо съм разпоредила и на страницата на Министерството на околната среда и водите се качиха най-често допусканите грешки от общините, за да могат да се обучават. Вече, след като променихме много правила в програмата през 2010 г., се извършва много точен предварителен контрол. Не отказваме на нито една община консултации, ако има колебание, по какъв начин да се заложи и да си направи съответно документите. Има и много детайлни правила за финансовите корекции, които разработихме през 2010 г. Публикувани са и всички общини в момента са информирани за това и много внимават. За жалост, към онзи момент, когато общината е стартирала обществената поръчка, тоест били са готови тръжните документи с всичките й изисквания, заради което се стигна до тук – това е било началото на 2009 г., не е имало нито национални правила за финансови корекции, разработени на базата на европейските, нито европейските са били качени. Много съжалявам, че се е случило това. Наистина правим всичко възможно да помогнем на общините да не изпадат в такава ситуация. Уверявам Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо министър.
Колеги, в оставащите минути до края на днешния парламентарен контрол ще имаме възможност за чуем въпросите и отговорите на господин Божинов и първия въпрос на господин Тошев. По останалите госпожа Караджова ще продължи в следващ петъчен контрол.
Слушаме, господин Божинов, Вашия въпрос относно разработването на нова Национална стратегия за развитие на водния сектор.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър, добре дошли на парламентарния контрол! Липсвахте ни известно време.
Моят въпрос е зададен на 10 януари 2012 г. във връзка със следното:
„Министерството на околната среда и водите възложи на колектив от експерти да разработи нова Национална стратегия за развитие на водния сектор”.
Въпросът ми към Вас е: в какво се състои заданието, което възложихте на колектива, и в каква степен то съответства на приетите по-късно Енергийна стратегия и Стратегия за национална сигурност и на какъв етап е съгласуването към настоящия момент?
Това питах преди няколко месеца. Сега, когато стратегията предстои да бъде публикувана, има други актуални въпроси, но аз ще остана в рамките на онова, което ме ръководеше тогава.
Защо? Защото според чл.151 от Закона за водите министърът осъществява държавната политика за управление на водите. Той разработва и предлага за приемане на Министерския съвет Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор.
Според същия член, разработва политиката на държавата за двустранни и многостранно сътрудничество в областта на използването и опазването на водите. А в Стратегията за енергетиката, макар и плахо дефинирана и не достатъчно категорично обоснована, има идеята за прехвърляне на води от трансграничните реки с цел производството на електроенергия – идея, която аз горещо подкрепям, но тя трябва да бъде обоснована във Водната стратегия, защото именно Европейската директива за водите позволява прехвърлянето на води в съседен водосборен район, когато е доказан водният дефицит. Тоест не енергията да води, а това да бъде водещото. Още повече, че имаме двустранна спогодба, която ни позволява да използваме 71% от водите на Места. Тоест зададохте ли това като параметър, като условие на колектива, защото това е политика, а те са експерти? Това беше мотивът ми тогава, когато зададох въпроса.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, съжалявам, но наистина по обективни причини не можах по-рано да Ви отговоря.
Пристъпвам направо към последния Ви въпрос – за съвместимостта на Стратегията по околна среда, по-скоро проектът, който е подготвен, с Енергийната стратегия на Република България. Действително в Енергийната стратегия е засегнат въпросът, свързан с увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в общото крайно потребление на енергия. Там изрично е посочено, че с оглед използването в максимална степен на водния потенциал на България усилията ще бъдат насочени към оползотворяване на хидроенергийните възможности на река Дунав, както и на реките Арда и Места. След въвеждането в експлоатация на хидровъзела „Цанков камък” и пренасочване на водите на р. Места към каскада „Доспат-Въча” ще се увеличи използваемостта на изградените, на хидроенергийните мощности. Това е записано в Енергийната стратегия.
Стратегията за развитие на водния сектор в дългосрочен план предвижда по отношение на планирането, на дейностите, отнасящи се до този сектор, включително по четирите подсектора – хидроенергетика, защита от вредното въздействие на водите, хидромелиорации и сектор водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води – това са четирите подсектора, разработване на детайлни стратегии там, където не са разработени.
В този смисъл не е необходимо да преповтаряме вече приетите стратегии или да ги отхвърляме, а това, което сме разработили като проект, казваме, че съответните подсекторни стратегии в детайли ще разработят документа.
Ако приемем, че това е Енергийната стратегия, то вече е заложено в нея и в никакъв случай Стратегията за водния сектор не отхвърля това предложение, а напротив.
Вие знаете, че за сериозен проект, като този на река Места, когото споменахте, е необходимо да бъдат направени необходимите въздействия върху околната среда, оценки за съвместимост, тъй като там са доста обширни зони „Натура 2000” и няма пречка проектът да се случи, след като е заложен в Енергийната стратегия, като важен хидроенергиен обект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, ще се радвам, ако във Водната стратегия на България много по категорично се сложи такъв акцент.
Преди повече от 20 години България имаше великолепен проект. Изразходва огромни средства за така наречения Водостопански комплекс – Рила. Тогава политици, които не искам да характеризирам, организираха всенародно движение и протести и ние спряхме проекта. Резултатът е: Република Гърция получава 100% от водите на река Места. Двустранното споразумение задължава България да гарантира на Гърция 29% от средния многогодишен естествен отток на реката.
Неслучайно Ви казах, че този Двустранен договор и Европейската директива за водите, в частта за трансграничните води, позволява прехвърлянето не когато имаш нужда от електроенергия, а когато другият регион на България доказано се нуждае от повече води за питейни и други нужди. Това казва директивата.
Затова предлагам сега, когато я съгласуваме и след като чух Вашия отговор, да сложим този акцент.
Бил съм на срещи на най-високо равнище с ръководствата на Гърция – и с президенти на България, и с министър-председатели. След името на Македония и двустранните отношения, вторият въпрос е – водите на Места.
Няма да формулирам националния интерес от тази трибуна, но ние трябва да се възползваме и да създадем двустранен орган за качеството, знаете кой документ го изисква. Без негово съгласие не може да се прави нищо друго. А ако няма нищо друго –100% от водите на Места ще отиват в Гърция и нито грам няма да остава в България.
Радвам се и въпросът е, че това влезе в Стратегията за националната сигурност на България, където на Гърция е сложен като висок приоритет и аз им се покланям, че умеят така да защитават своя интерес. Предлагам да го обсъдим тук спокойно, да запишем много категорично и да им кажем на тях и на всички, че ще оползотворяваме 71% български води.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще ползвате ли дуплика, госпожо министър? Няма да ползвате.
Преминаваме към въпросите от народния представител Лъчезар Тошев към министър Караджова.
Първият въпрос е относно позицията на Министерството на околната среда и водите по провеждане на изследване за дълбока подземна въглищна газификация и постоянно складиране на въглероден диоксид в Добруджанското въглищно находище.
Слушаме Ви, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Госпожо председател, госпожо министър, уважаеми народни представители! Това е един от двата въпроса, внесени на тема „Съхраняване на въглероден диоксид в дълбоките земни недра”. Става въпрос за един проект, който е на сайта на Европейската комисия. В Изследователския фонд за въглища и стомана има проект, описани са и партньорите. За България това е компанията „Овъргаз Инк” АД. Има от различни страни – от Солун, от Лисабон, Германия и така нататък.
Проектът включва проучване на нов метод за складиране на въглероден диоксид в земните недра и се предвижда да бъде изпълнен на осем етапа. За мястото на експеримента е избрано Добруджанското въглищно находище.
Тъй като това находище е енергиен източник на България и може да бъде използвано както за добив на газ от въглища, така и за самите въглища по-нататък, когато България реши това, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е отказало на споменатата група да провежда този експеримент в Добруджанското въглищно находище.
Моят въпрос към Вас обаче е свързан с оценката на самата технология, която се предлага. Питам Ви: давало ли е разрешение Министерството на околната среда и водите за изпълнение на проекта на „Овъргаз Инк”АД и партньорите им в Добруджанското въглищно находище? Ако има такова разрешение – кога е дадено? Правена ли е оценка за въздействие върху околната среда на този проект? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, господин Тошев! В Министерството на околната среда и водите не е входиран такъв проект, не е издавано разрешение по нито един от екологичните закони. Тъй като няма проект, не е правена оценка на въздействие върху околната среда.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви за отговора, госпожо министър.
По принцип съм противник на тази технология за инжектиране на течен въглероден диоксид в земните недра, поради опасността при пукнатини и други неочаквани ситуации той да излезе на повърхността и да бъде опасен за хората, за животните, за организмите, които дишат кислород, тъй като измества останалия въздух като по-тежък газ и може да нанесе големи щети. Затова поставих този въпрос, за да сме наясно има ли такъв проект или няма. Това се дискутираше от неправителствените организации.
С Вашия отговор се дава един отговор, който е категоричен, че такъв проект не е обсъждан в министерството. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика? Няма да ползвате.
Благодаря Ви за днешното участие в парламентарния контрол.
Бяхме приели решение, че времето за парламентарен контрол ще бъде удължено. До 16,00 ч. остават по-малко от три минути, в които няма да има време да развиете следващия си въпрос и да получим отговор на него.
Ще обявя край на днешния парламентарен ден.
Следващото редовно заседание на Народното събрание е в сряда , 4 април 2012 г., с начален час 9,00 ч.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)

(Закрито в 15,58 ч.)Председател:

Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:

Анастас Анастасов

Екатерина Михайлова

Павел Шопов

Секретари:

Милена Христова

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ