Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА И ЧЕТИРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 11 април 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
11/04/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: заместник председателите Анастас Анастасов и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Налице е кворум. Откривам заседанието. (Звъни.)
Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Програмата за работа на Народното събрание за 11 и 12 април 2012 г.
1. Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г. (вносители: Анастас Анастасов, Искра Фидосова и Цвета Караянчева).
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане (вносител: Министерски съвет на 3 февруари 2012 г.) – продължение.
3. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12 (вносител: Министерски съвет).
4. Второ четене на Законопроекта за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (вносители: Иван Вълков и група народни представители, приет на първо четене на 14 март 2012 г.).
5. Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови комуникации ИНТЕЛСАТ (вносител: Министерски съвет на 30 март 2012 г.).
6. Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (вносители: Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров на 5 април 2012 г.).
7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (вносители: Министерски съвет, Ивайло Тошев и група народни представители).
8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето (вносител: Министерски съвет на 16 декември 2011 г.).
9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (вносител: Министерски съвет на 14 декември 2011 г., приет на първо четене на 3 февруари 2012 г.) – продължение. Това е точка първа за четвъртък, 12 април 2012 г.
10. Проекти за решения за промяна в състава и ръководството на постоянни делегации на Народното събрание в международни парламентарни организации (вносители: Красимир Велчев, Тодор Димитров и Димитър Главчев на 10 април 2012 г.).
11. Проекти за решения за промяна в състава и ръководството на постоянни комисии на Народното събрание (вносители: Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев).
12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (вносител: Министерски съвет, приет на първо четене на 21 декември 2011 г.) – продължение.
13. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (вносители: Министерски съвет, Огнян Стоичков и Христо Бисеров) – продължение.
14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата (вносител: Министерски съвет на 30 януари 2012 г.).
Моля да гласуваме предложената Ви програма.
Гласували 142 народни представители: за 128, против 6, въздържали се 8.
Програмата е приета.
Постъпило е предложение от народния представител Мартин Димитров – на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. То е с искане за включване в програмата на Народното събрание от 11 до 12 април 2012 г. на Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходването на финансовите средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването и НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005-2011 г., № 254-02-47, от 29 март 2012 г.
След направената проверка се оказа, че не е постъпил докладът на една от комисиите, на които е разпределен проектът за решение, а и не е изтекъл 15-дневният срок по чл. 78, ал. 3 от правилника, поради което аз обясних на господин Димитров, че няма да го подложим на гласуване.
Съобщения.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 4 април 2012 г. до 10 април 2012 г.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Вносители – Ивайло Тошев и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за допълнение на Закона за опазване на земеделските земи. Вносители са Ивайло Тошев и Красимир Минчев. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по бюджет и финанси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за предучилищното и училищното образование. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси, Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
Законопроект за ратифициране Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители – Камен Костадинов, Иван Иванов, Димитър Дъбов и Волен Сидеров. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2011 г. – 31 декември 2011 г. Вносител – Съвет за електронни медии. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Проект за решение за възлагане на Сметната палата на одит на „Център за градска мобилност” ЕООД – гр. София. Вносители – Михаил Миков и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител – Министерският съвет. Разпределен е и на Комисията по труда и социалната политика Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за ратифициране на Изменението на Меморандума за разбирателство относно бъдещето на здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа в рамките на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по здравеопазването. Разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти и финансиране от структурните инструменти на Европейския съюз. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е и на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за промяна на състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие. Вносители – Красимир Велчев, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промяна на състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Вносители – Красимир Велчев, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в ръководството и състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Вносители – Красимир Велчев, Димитър Главчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров.
Проект за решение за промени в състава на ръководството на Комисията по здравеопазването. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров, Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г. Вносители – Анастас Анастасов, Искра Фидосова и Цвета Караянчева.
Проект за решение за промени в ръководството и състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров, Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана. Вносители – Красимир Велчев, Искра Фидосова, Тодор Димитров и Димитър Главчев.
В периода от 3 до 11 април 2012 г. в Народното събрание са постъпили материали от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно:
1. Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за февруари 2012 г.
2. Информация за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2011 г. – предварителни данни; ключови показатели за развитието на икономиката в Република България.
3. Информация за февруари 2012 г. по следните показатели: индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно” без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция.
На 9 април 2012 г. от Сметната палата на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за Сметната палата в Народното събрание е внесена актуализираната годишна програма за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. С писмо на председателя на Народното събрание актуализираната годишна програма е изпратена на Комисията по бюджет и финанси. Актуализираната годишна програма е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 9 април 2012 г. на основание чл. 22а, ал. 6 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Народното събрание е постъпил доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2011 г. С писмо на председателя на Народното събрание докладът е изпратен на Комисията по правни въпроси, на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Същият е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.
На 9 април 2012 г. с вх. № 204-008 в Народното събрание е постъпил Отчет за осъществяване процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 31 декември 2011 г. С писмо на председателя на Народното събрание отчетът е изпратен на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Същият е на разположение на народните представители в Библиотека на Народното събрание.

Продължаваме с точка първа от програмата:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЕЛИКДЕНСКАТА ВАКАНЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА 2012 г.
Вносители – Анастас Анастасов, Искра Фидосова и Цвета Караянчева на 10 април 2012 г.
Проектът за решение ще ни бъде представен от госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, знаете, че в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание имаме разписан текст в чл. 36, ал. 2, в който е казано, че за 10 дни по Великден парламентът излиза във ваканция.
Тъй като този празник всяка година е в различен период от време като дати, се налага изрично решение на пленарната зала за конкретно уточнение на датите за тази Великденска ваканция.
С оглед чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правим предложение за уточнение на тази Великденска ваканция, като предлагаме тя да бъде в периода 13-22 април 2012 г.
Представям на Вниманието Ви Проект на:
„РЕШЕНИЕ
във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 36, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Великденската ваканция на Народното събрание за 2012 г. е от 13 до 22 април 2012 г., включително.”
Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения Проект за решение.
Гласували 134 народни представители: за 123, против 1, въздържали се 10.
Проектът за решение е приет.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - продължение.
Вносител – Министерският съвет на 3 февруари 2012 г, приет на първо четене на 29 февруари 2012 г.
Представен ни е и допълнителен доклад от Комисията по труда и социална политика.
Господин Стойнев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъдат допуснати в зала за участие господин Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, и господин Димитър Арнаудов – ръководител на Инспектората на Агенцията за социално подпомагане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направената процедура.
Гласували 122 народни представители: за 120, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД
към доклад № 253-08-22 от 27 март 2012 г. за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане № 202-01-9, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 29 февруари 2012 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., обсъди отново текстовете на вносителя за параграфи 4, 6 и следващите, както следва.
По § 4 е постъпило предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), което е оттеглено на заседанието на 4 април 2012 г.
Постъпило е предложение на народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС на 4 април 2012 г., което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4:
„§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията за социално подпомагане:
1. изпълнява държавната политика за социално подпомагане;
2. осъществява дейност по предоставяне на социални помощи и социални услуги;
3. разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите „Социално подпомагане” и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората на Агенцията за социално подпомагане;
4. координира и контролира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;
5. разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги, които се утвърждават с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика;
6. разрешава откриване, закриване, промяна на вида и капацитета на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;
7. регистрира лицата по чл. 18, ал. 1, извършващи социални услуги, при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
8. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността в областта на социалните помощи и социалните услуги, които представя на министъра на труда и социалната политика;
9. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;
10. поддържа регистри на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, на осиновяващи при условията на пълно осиновяване и на утвърдените приемни семейства чрез регионалните дирекции за социално подпомагане;
11. извършва и други дейности, определени със закон или с акт на Министерския съвет.”
2. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на труда и социалната политика утвърждава наредба за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, знаете, преди една седмица дискусията в залата бе доста интензивна и съм удовлетворен, че управляващите се вслушаха в мнението, аргументите и в позицията на народните представители от Коалиция за България и преразгледаха промените, които настояваха да бъдат направени в Агенцията за социално подпомагане. Още повече през тази година дейността на Агенцията за социално подпомагане ще бъде доста натоварена, тъй като ще трябва да извършва и социалните плащания, които са от Националния осигурителен институт.
Също така бих искал да изразя своето удовлетворение, че преразгледахте – обръщам се към управляващите, позицията си относно новия ред на дефиниране, финансиране и предоставяне на социални услуги, тъй като акцентът там бе насочен главно към доставчиците на социални услуги, а не към бенефициентите на социални услуги.
Ние ще подкрепим останалите промени, които касаят оттеглянето на предложения, но конкретно по този параграф ще се въздържим, тъй като това, което касае създаването на ал. 3, че министърът на труда и социалната политика утвърждава Наредба за кариерно развитие смятаме, че това трябва да бъде ... (Шум в залата.)
Може ли за малко тишина, господин председател?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, ще Ви помоля за малко тишина в залата.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Това е единствената причина, поради която ще се въздържим относно приемането на § 4, тъй като ние изразихме позиция, че не е дейност на министъра на труда и социалната политика да утвърждава Наредбата за кариерно развитие на социалните работници, а по-скоро е дейност, която трябва да бъде извършена от директора на Агенцията за социално подпомагане. Това е, което бих искал да кажа. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията по § 4, така както е по доклад.
Гласували 119 народни представители: за 115, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията предлага параграфи 6, 7 и 8 по вносител да се отхвърлят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърлянето на параграфи 6, 7 и 8 по вносител.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 9, относно чл. 18а, е постъпило предложение от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности и е работодател на ръководителите на тези услуги, с изключение на случаите на възлагане на управлението по ал. 4.”.
2. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Кметът на общината може да възложи управлението на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4 и 5, които отговорят на изискванията на чл. 18, ал. 2 и 3 чрез конкурс или по договаряне при единствен кандидат.
(5) При възлагане управлението на социални услуги по ал. 4 кметът е длъжен да предостави на доставчика финансовите средства, определени по единен разходен стандарт за делегираните от държавата дейности, в рамките на сроковете на договора.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага § 9 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 100 народни представители: за 19, против 75, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 9.
Гласували 95 народни представители: за 94, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Параграфи 10 и 11 са по вносител.
Комисията предлага да се отхвърлят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на параграфи 10 и 11 по вносител.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 12 има предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева.
Предложението е оттеглено.
Има предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предложението е оттеглено на заседание на комисията на 4 април 2012 г.
Комисията предлага § 12 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 12 да бъде отхвърлен.
Гласували 99 народни представители: за 97, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 13 има предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева.
Предложението е оттеглено.
Предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предложението е оттеглено на заседанието на 4 април 2012 г.
Комисията предлага § 13 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 13 да бъде отхвърлен.
Гласували 95 народни представители: за 93, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 14 има предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева.
Предложението е оттеглено.
Комисията предлага § 14 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 14.
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 15 има предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предложението е оттеглено на заседанието на 4 април 2012 г.
Комисията предлага § 15 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 15 по вносител да се отхвърли.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Параграфи 16 и 17 са по вносител.
Комисията предлага параграфите да бъдат отхвърлени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията параграфи 16 и 17 по вносител да бъдат отхвърлени.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 7.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Стойнев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Благодаря.
Уважаеми дами и господа, той касае промени в Закона за закрила на детето, като се въвежда и се дефинира понятието „приемна услуга” като съвкупност от дейности. Също така се въвежда и нов модел за финансирането й. Разнообразяват се доставчиците на услугата приемна грижа.
Уважаеми дами и господа, не знам защо толкова много бързате, тъй като допреди няколко дни се говореше за Законопроект за детето по Националната програма за реформи. След това този закон изчезна от Националната програма за реформи. Доколкото разбирам, от няколко дни отново се е появил. Не знам защо сега трябва да бързаме да правим промени в Закона за закрила на детето, още повече това е цялостна политика, която касае закрилата на децата.
Ако обаче Законът за детето бъде отхвърлен, тогава някой трябва да понесе политическата отговорност – министърът или заместник-министърът. Виждам, че днес ги няма в залата. В продължение на половин година се обсъждаха промени в Закона за закрила на детето. Ако се правят промени, те трябва да бъдат направени там.
Искам някакъв отговор. Тъй като не виждам нито министъра, нито заместник-министъра, искам да кажа, че народните представители искаме да знаем дали този закон ще се разглежда, на какъв етап е и дали въобще ще влезе в пленарната зала. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания? Също няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 18, който става § 7 и се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 19, който става § 8 и се подкрепя от комисията.
Гласували 90 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 20, който става § 9:
„§ 9. Министерският съвет приема необходимите изменения в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и в Наредбата по чл. 31, ал. 6 от Закона за закрила на детето в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 20, който става § 9, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 10:
„§ 10. Министерският съвет приема необходимите изменения в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане в срок до един месец от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, който става § 10, както е по доклада.
Гласували 96 народни представители: за 95, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 22, който става § 11, което се подкрепя от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията предлага § 23 да се отхвърли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 23 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 12:
„§ 12. Министърът на труда и социалната политика издава наредба за кариерното развитие на социалните работници в срок до шест месеца от влизането в сила на този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 24, който става § 12, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 90, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: По § 25 – предложение от народните представители Станка Шайлекова и Катя Колева, направено по реда на чл. 73, ал. 4, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предложението е оттеглено на заседанието на 4 април 2012 г.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 13:
„§ 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 13, както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет, а с това и законът на второ гласуване в пленарната зала.

Следващата точка от програмата ни е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИЯ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ ДЪРЖАВАТА И НАЦИЯТА, № 202-03-12.
Внесен е от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
Има доклад от Комисията по труда и социалната политика.
Господин Стойнев, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Уважаеми господин председател, процедура – на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде допусната в залата госпожа Весела Караиванова-Начева – подуправител на Националния осигурителен институт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДОКЛАДЧИК ДРАГОМИР СТОЙНЕВ:
„ДОКЛАД
по Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
Комисията по труда и социалната политика на свое редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., разгледа Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На заседанието присъстваха: госпожа Весела Караиванова- Начева – подуправител на Националния осигурителен институт, и госпожа Милда Паунова – директор на дирекция „Правно-нормативна дейност и обществени поръчки” на Министерството на културата.
Проектът за решение бе представен от госпожа Милда Паунова.
С проекта за решение се предлага на Народното събрание на основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да отпусне пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Владимир Иванов Гоев.
Предложението е мотивирано с дългогодишната творческа дейност на Владимир Гоев, който има осезаемо присъствие в българската живопис, като твори в различни жанрове на живописта – пейзаж, морски пейзаж, портрет и натюрморт.
Многобройни са участията му в представителни изложби в чужбина, на които представя и популяризира българската живопис. Безспорни са и заслугите му за развитието и утвърждаването на така наречената Бургаска школа, както и за организирането и провеждането на периодичната изложба „Приятели на морето”.
Владимир Гоев е бил дългогодишен директор на Националната художествена галерия, а от 1953 г. е член на Съюза на българските художници.
Удостоен е с наградата за живопис на Съюза на българските художници на името на Владимир Димитров – Майстора.
В последвалата дискусия за пореден път се акцентира върху необходимостта от създаването на нов механизъм за признаване приноса към държавата и нацията извън пенсионната система, която не следва да се използва за решаване на социалния статус на лицата.
След проведено гласуване с резултати: „за” – 14 гласа, „против” и „въздържали се” – няма, Комисията по труда и социалната политика прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г., на Владимир Иванов Гоев, считано от 1 февруари 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви.
С доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите ще ни запознае председателят на комисията госпожа Даниела Петрова.
Заповядайте, госпожо Петрова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ПЕТРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Представям на Вашето внимание
„ДОКЛАД
относно Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На редовно заседание, проведено на 4 април 2012 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите разгледа и обсъди Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На заседанието на комисията присъстваха: от Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно- нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев – парламентарен секретар, от Националния осигурителен институт – Весела Караиванова, подуправител и Станислава Атанасова, парламентарен секретар.
На основание чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване, Министерският съвет с Решение № 235 от 29.03.2012 г. предлага на Народното събрание Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Владимир Иванов Гоев, от София, считано от 1 февруари 2012 г.
Предложението е мотивирано от творческата дейност на известния български художник Владимир Гоев.
Роден в Бургас, Гоев завършва специалност „Живопис” във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович” – София. Ученик на Илия Петров и Дечко Узунов, той създава изтънчена и деликатна живопис, която носи паметта за едно сложно и противоречиво време. Твори в различни жанрове на живописта: пейзаж, морски пейзаж, портрет, натюрморт. Рисува портрети на Васил Левски, Николай Райнов, Никола Вапцаров. Известни негови картини са „Разпит на Антон Иванов”, „Тузлата”, „Тъкачки”, „Кърпене на мрежи” и др.
Владимир Гоев има творческа биография, която обхваща повече от половин век и е свързана с много награди. Той е бил дълги години в ръководството на Съюза на българските художници и директор на Националната художествена галерия.
Участвал в редица представителни изложби в чужбина, Владимир Гоев е носител на голям брой български и международни награди. През 1984 г. получава наградата за живопис на името на Владимир Димитров – Майстора. От 1987 г. е пожизнен член на Кралската академия в Мадрид.
Националният осигурителен институт подкрепя Проекта за решение на Министерски съвет за отпускане на пенсия за особени заслуги на Владимир Иванов Гоев.
След приключване на обсъждането и проведено гласуване с 12 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, Комисията по културата, гражданското общество и медиите предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване да подкрепи Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията, № 202-03-12, внесен от Министерски съвет на 30.03.2012 г. на Владимир Иванов Гоев от гр. София, считано от 1 февруари 2012 г.” Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания?
Госпожо Масларова, заповядайте.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми колеги, аз искам да заявя от тази трибуна, че ще подкрепя внесеното предложение за решение от Министерския съвет по този въпрос – за отпускане на пенсия за особени заслуги на един действително заслужил български художник, с име, с биография, с присъствие в културния живот на България.
В същото време, според раздадените ни материали се вижда, че ни предстои да разгледаме предложение за още една такава пенсия, може би след ваканцията, за един изтъкнат творец в друг бранш на културата и изкуството – от цирковото изкуство. Той е един от клоуните, известен човек в България.
Аз искам да се обърна обаче, подкрепяйки това предложение, към представителите на управляващото мнозинство в тази зала и към всички нас.
Колеги, продължаваме една създадена практика, която не е благоприятна, която не е редно да я има. Въпреки че беше обещано още в самото начало на Вашия мандат, да я променим, ние не успяхме да го направим. Аз искам да бъда съвършено коректна и точна. Не можахме да направим тази стъпка. Вие поехте ангажимент, тези така наречени пенсии, един вид социални пенсии, да се отделят от Кодекса за социално осигуряване, да се отделят от бюджета на Националния осигурителен институт, да бъдат друг вид плащания.
Уважаеми колеги, този художник – господин Гоев, има пенсия от 369 лв., убедена съм че това е малка пенсия при тези цени, при този стандарт, който трябва да има един такъв изтъкнат творец на културата и изкуството, но не е нормално и това ние непрекъснато да гласуваме пенсии за особени заслуги към държавата и нацията. Как да кажа – противопоставяме хората.
Ако погледнем в историята на предоставянето на такъв вид пенсии ще видите, че с приоритет са били хората на културата, на изкуството. Поклон пред техния труд! Поклон пред всичко онова, което те правят! Ние приемаме тези предложения с радост, с удоволствие, защото това са познати личности. Но ако трябва да бъдем справедливи, има и хора с друг вид заслуги към държавата – в областта на научните изследвания, в областта на химията, на земеделието, на електрониката, на енергетиката, на медицината. Нека не изброявам целия спектър на социално-икономическия живот в страната.
Колеги, обръщам се към Вас, нека поемем ангажимента от името на нашата парламентарна група след ваканцията да внесем промени, с което тези членове в Кодекса за социално осигуряване – 91, 92, 93, които се отнасят за тези специални пенсии, да ги отделим. Нека този вид плащания, това възмездяване на труда, това удостояване с някакво признание от страна на обществото към дадени специалисти, допринесли за развитието на България, без значение в каква област, да си отидат към съответните министерства и да освободим Народното събрание и Кодекса за социално осигуряване, в случая държавното обществено осигуряване, от такъв вид плащания.
Винаги ще има конфронтации и винаги хората ще казват: защо дадохте на този артист, а не дадохте на този хирург; защо дадохте на този художник, а не дадохте на този лекар? Нека да не противопоставяме личностите в държавата.
Подкрепяйки тази кандидатура и това предложение на Министерския съвет, разбира се, тръгнали сме по тази логика, ще подкрепим и следващото такова предложение, но, моля Ви, нека да имаме консенсус по този въпрос. Предлагам на колегите от ГЕРБ да седнем в Социалната комисия и да направим общи промени в Кодекса за социално осигуряване и най-после тази практика да я прекратим.
Искрено се надявам, че Вие ще проявите конструктивизъм. Знам, че Вие имате едно такова принципно становище и виждане по този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря и аз.
Реплики? Няма.
Господин Лютфи, заповядайте за изказване.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Част от моята служебна биография, отпреди да стана политик и народен представител, от около 13-14 години минаха в Министерството на културата, преди се казваше Комитет за изкуство и култура.
През това време имах възможността да познавам изтъкнати дейци на изкуството и културата – хора, пред които наистина ние и целият български народ трябва да се поклоним, защото те имат ярък принос за развитието и разпространението на българската култура в целия свят. Те са много, уважаеми колеги.
Повечето от тези хора през тези 22 години – изтъкнати поети, художници, живяха и загинаха в мизерия. Това е еманацията, каймакът на българското общество. Те са локомотивите на нашето духовно развитие и възвисяване.
Ние трябва да намерим ясни критерии за получаването на тази малка сума, с която сега се опитваме да закърпим издръжката на един или друг изтъкнат деец. Това според мен е палиативна мярка, според мен е някак си измиване на част от нашата гузна съвест пред тези хора.
Владимир Гоев го познавам лично, както и много, много други хора, които заслужават да получат тази социална пенсия, тази помощ, но моето изказване е в една друга посока, в друго измерение, уважаеми колеги.
Това, което каза госпожа Масларова, че по този начин може да противопоставяме един изтъкнат деец с принос към нацията и държавата, на друг, е така. Това са големи личности, с висок авторитет и самочувствие, макар и да живеят мизерно.
Освен това ние трябва да измислим критерии, за да може повече хора както от изкуството и културата, така и от другите браншове да ги получават, защото и добрият лекар е творец, и добрият хлебар е творец – всяка професия е изкуство. Моят апел е не само към мнозинството, но към всички нас, към Социалната комисия, към правителството – да го имаме предвид.
Сега министърът на културата изважда от джоба си Гого от „Тоника”, Владо Гоев – бивш дългогодишен директор на Художествената академия, или някой друг творец, и тук естествено няма нито един човек, който да гласува „против”, защото, пак повтарям, ние сме задължени към тези хора.
На мен ми се иска да има държавна политика към тях, с ясни критерии, уважаеми колеги и уважаеми господин председател. Тук държавните институции – Министерството на културата, не министърът, Министерският съвет, Народното събрание, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, да седнем и да помислим, защото тези хора не са малко, но не са и много, да не пропуснем някого, а така да направим, че тези заслужили хора, повечето от които вече са на преклонна възраст, да изкарат достойно своите старини, защото те го заслужават. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Ще Ви запозная с Проекта за решение, който е предложен на Народното събрание:
„РЕШЕНИЕ
за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 91 и § 6, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към държавата и нацията на Владимир Иванов Гоев, считано от 1 февруари 2012 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се прилагат Разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.”
Моля режим на гласуване.
Гласували 97 народни представители: за 96, против няма, въздържал се 1.
Проектът за решение е приет.
Преди да продължим със следващата точка, уважаеми колеги, по повод на постъпилото искане и Проект за решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за спиране изграждането на АЕЦ „Белене” и провалената енергийна политика на България – с вносители Сергей Станишев и група народни представители, сутринта на Председателския съвет обсъдихме и взехме решение това заседание да се проведе на 23 април 2012 г., понеделник, като извънредно такова.
Взехме решение и на 24 април 2012 г. също да има извънредно заседание.
Тъй като по правилник тези заседания се предлагат със съответния дневен ред, изготвени са два проекта за програмата за двата дни, които ще Ви представя и ще подложа на гласуване всеки един поотделно.
Първият проект е:
„Програма за извънредно пленарно заседание на Народното събрание за 23 април 2012 г.:
Народното събрание на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 23 април 2012 г., понеделник, от 13,00 ч. при следния дневен ред:
Разисквания по Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за спиране изграждането на АЕЦ „Белене” и провалената енергийна политика на България.
Вносители: Сергей Станишев и група народни представители на 6 април 2012 г.”
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Вторият проект е за Програма за извънредно пленарно заседание на Народното събрание за 24 април 2012 г.
„Народното събрание на основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 24 април 2012 г., вторник, от 13,00 ч. при следния дневен ред:
1. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители – Министерският съвет на 8 февруари 2012 г.; Огнян Стоичков – 27 февруари 2012 г.; и Христо Бисеров – 6 март 2012 г. – продължение.
2. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител – Министерският съвет на 30 януари 2012 г.
3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Вносители – Цветан Костов и група народни представители на 16 февруари 2012 г.; Светлана Ангелова, Станка Шайлекова и Галина Банковска – 13 март 2012 г.
4. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки. Вносител – Министерският съвет на 6 януари 2012 г., приет на първо четене на 9 февруари 2012 г.
5. Гласуване на Проекта за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов за спиране изграждането на АЕЦ „Белене” и провалената енергийна политика на България. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители на 6 април 2012 г.”
Тази точка всъщност ще зависи от това кога ще приключат разискванията по предходната програма, тъй като гласуването по вота на недоверие е не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
Моля, гласувайте.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.

Точка четвърта от днешната програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Вносители – Иван Вълков и група народни представители на 15 февруари 2012 г., приет на първо четене на 14 март 2012 г.
Доклада ще ни представи господин Вълков – председател на комисията.
Заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Красимира Стоянова – директор на дирекция „Правна” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
Заповядайте, господин Вълков.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: „Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на законопроекта, което се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 1 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„§ 1. В Глава четвърта, Раздел ІV се създават чл. 112е и 112ж:
„Чл. 112е. (1) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с решение на Министерския съвет върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав може да се учреди право на строеж в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище по чл. 107 или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по чл. 111а, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
(2) Правото на строеж по ал. 1 се учредява, когато това е необходимо за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или за трайно задоволяване на обществени потребности.
(3) Правото на строеж по ал. 1 се учредява безвъзмездно.
(4) Подробният устройствен план по Закона за устройство на територията се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава и разрешение за строеж за изграждането или разширението на обектите по ал. 1.
(5) Към проекта на подробен устройствен план по ал. 4 се изработва и прилага специализирана схема, с която се определят:
1. пристанищната акватория;
2. разположението на пристанищните съоръжения, включително плаващите съоръжения;
3. разположението на средствата за навигационно осигуряване.
Чл. 112ж. (1) Обектите по ал. 112е, ал. 1 са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна.
(2) Предназначението на обектите по чл. 112е, ал. 1 не може да се променя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 1, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: „Заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименование на подразделението, което се подкрепя от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 2 има предложение на народните представители Иван Вълков, Цветомир Михов, Теодора Георгиева, Емануела Спасова, Светослав Тончев и Петър Петров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:
„§ 2. В Закона за устройството на територията се създава чл. 189а:
„Чл. 189а (1) С подробни устройствени планове може да се предвижда застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на река Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.
(2) Строителството на обектите по ал. 1 се извършва от държавата или общината, след учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 2, както е по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 92, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: По § 3 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 3, което се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 88, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет, а с това и законът е приет на второ гласуване.

Следващата точка от програмата ни е:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЕНОНСИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЪТНИКОВИ КОМУНИКАЦИИ ИНТЕЛСАТ.
Вносител е Министерският съвет на 30 март 2012 г.
Има доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, с който ще ни запознае господин Иван Вълков – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Биляна Золкова – държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество, информационни технологии и съобщения” в същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 5 април 2012 г., бе обсъден Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На заседанието присъстваха господин Камен Кичев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Законопроектът беше представен от господин Камен Кичев – заместник-министър.
Република България е член на Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 26 януари 1996 г.
През 2000-та година Асамблеята на страните на ИНТЕЛСАТ единодушно решава да бъде приватизирана спътниковата дейност на организацията. По силата на това решение ИНТЕЛСАТ бива разделена на две: междуправителствена Международна организация за спътникови телекомуникации, която има единствено мониторингови функции и която от този момент нататък ползва абревиатурата ITSO, и приватизиран оператор на спътникови услуги, който поема търговските функции на ИНТЕЛСАТ и който от този момент нататък се нарича Intelsat Ltd. Приватизираният Intelsat Ltd има мандат за осигуряване на публични телекомуникационни услуги, да предоставя на търговска основа международни публични телекомуникационни услуги по начин, който да осигурява изпълнението на основните принципи на Организацията за поддържане на глобална свързаност и глобално покритие и осигуряване на недискриминационен достъп до спътниковата система. Международната организация за спътникови телекомуникации ITSO има функции да надзирава правилното прилагане на основните принципи от вече частната компания Intelsat Ltd за период от 12 години.
Тези изменения в Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации са ратифицирани от Народното събрание на Република България през 2001 г.
Споразумението за ITSO остава в сила за 12 години от момента на прехвърляне на спътниковата система от ITSO на приватизираната компания Intelsat Ltd. (до 18 юли 2013 г.). След изтичането на 12-годишния период на действие Асамблеята на страните следва да вземе решение за прекратяване на действието на споразумението или за неговото продължаване.
Съгласно Споразумението за публични услуги, сключено между ITSO и Intelsat Ltd., Intelsat Ltd. поема ангажимента за финансиране дейността на ITSO до изтичане на 12-годишния срок на споразумението – 18 юли 2013 г., до когато от страните членки, включително Република България, не се изисква да плащат членски внос.
Финансирането на дейността на ITSO след този период подлежи на допълнително договаряне между генералния директор на ITSO и главния изпълнителен директор на Intelsat Ltd. и на условието годишният размер на финансирането да не надхвърля 1,8 млн. щатски долара. Intelsat Ltd. може да откаже финансиране на организацията като в този случай финансирането ще трябва да бъде поето от страните членки.
С оглед на факта, че Република България е член на ИНТЕЛСАТ, а впоследствие на правоприемника й ITSO, от 1996 г. тя не е участвала по никакъв начин с държавни средства в набирането на капитала за създаването, пускането в употреба и експлоатацията на спътниковата флота на организацията до приватизирането й. Следователно при отказ от членството си в организацията страната ни няма да претърпи преки или косвени финансови загуби.
Възможността за едностранно денонсиране на Споразумението е регламентирана в чл. 14, ал. „а” от споразумението. Това става чрез официално писмено известие до депозитара на споразумението, който съгласно чл. 20 от Споразумението, е правителството на Съединените американски щати, както и до генералния директор на организацията. Доброволното едностранно оттегляне влиза в сила три месеца след официалното представяне на инструмента за излизане от Споразумението.
Съгласно чл. 14, ал. „с” от Споразумението от момента на представяне на инструмента за денонсиране на споразумението съответната страна престава да има права и задължения съгласно Споразумението за ИНТЕЛСАТ/ ITSO.
След проведената дискусия и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 12 гласа „за” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътниковите телекомуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Вълков.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови комуникации ИНТЕЛСАТ, № 202-01-18, внесен от Министерския съвет на 30 март 2012 г.
На редовно заседание, проведено на 5 април 2012 година, Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Република България е член на Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 26 януари 1996 г. През 2000 г. Асамблеята на страните на ИНТЕЛСАТ единодушно решават да бъде приватизирана спътниковата дейност (и съответно флотът) на организацията. По силата на това решение ИНТЕЛСАТ бива разделена на две: междуправителствена Международна организация за спътникови телекомуникации, която има единствено мониторингови функции и която от този момент нататък ползва абревиатурата ITSO и приватизиран оператор на спътникови услуги, който поема търговските функции на ИНТЕЛСАТ и който от този момент нататък се нарича Intelsat Ltd.
Съгласно представените от вносителя мотиви, Република България не е участвала с държавни средства в набирането на капитала за създаването, пускането в употреба и експлоатацията на спътниковата флота на организацията до приватизирането й. Следователно при отказ от членството си страната ни няма да претърпи преки или косвени финансови загуби.
Същевременно при продължаване на членството ни в организацията (независимо дали тя ще продължи своето съществуване след 18 юли 2013 г., или не) за страната ни ще възникнат финансови задължения след юли 2013 г.
Министерският съвет счита, че към настоящия момент възможните ползи от членството на Република България в Международната организация за спътникови телекомуникации са изчерпани.
С оглед на изразеното очакване от страна на ITSO след 18 юли 2013 г. всяка страна – членка на организацията, включително Република България, да поеме финансови ангажименти, произтичащи от прекратяване или продължаване на дейността на ITSO, както и при липсата на ползи за нашата страна от това членство, считаме, че Република България следва да се оттегли от Международната организация за спътникови телекомуникации.
Едностранното денонсиране на споразумението се осъществява чрез официално писмено известие до депозитара на споразумението – правителството на Съединените американски щати, както и до генералния директор на организацията.
Доброволното едностранно оттегляне влиза в сила три месеца след официалното представяне на инструмента за излизане от споразумението. От момента на представяне на инструмента за денонсиране, съответната страна престава да има права и задължения съгласно Споразумението на ИНТЕЛСАТ/ITSO.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с тринадесет гласа „за“ и един глас „въздържал се“ прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България да денонсира със закон Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Изказвания? Няма.
Ще Ви запозная с Проекта за решение:
„ЗАКОН
за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Член единствен. Денонсира споразумението на Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 20 август 1971 г. с измененията от 2000 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
Това е предложеното решение от страна на Министерския съвет.
Изказвания? Няма.
Подлагам на първо гласуване така предложения Ви проект.
Гласували 77 народни представители: за 77, против няма, въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения предлага да бъде приет и на второ гласуване законопроектът, който току-що гласувахме на първо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направената процедура.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Господин Терзийски – по начина на водене, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз апелирам заседанията на Народното събрание да не се провеждат формално. Току-що гласувахме на първо четене един законопроект. Предложи се да бъде гласуван и на второ четене.
Аз гласувах „против”, не защото съм против конкретно законопроекта, а защото преди да започнем разглеждането му гласувахме в залата да бъде допуснат заместник-министър. Заместник-министърът не влезе. Ние прегласувахме закона в негово отсъствие.
Мисля, че това е пренебрежително и формално отношение към дейността на Народното събрание.
Приемаме тук да присъства заместник-министър, разглеждаме законопроект, а той не влиза в залата. Сега предлагаме законопроекта да бъде гласуван на второ четене – заместник министърът също го няма.
Предлагам или да не гласуваме формално допускането в залата на лица, които отсъстват, или да присъстват тук. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Заповядайте, господин Вълков, да представите законопроекта за второ гласуване.
ДОКЛАДЧИК ИВАН ВЪЛКОВ:
„ЗАКОН
за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ
Член единствен. Денонсира Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ от 20 август 1971 г. с измененията от 2000 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване така предложения ви Проект за Закон за денонсиране на Споразумението за Международната организация за спътникови телекомуникации ИНТЕЛСАТ.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Законът е приет и на второ гласуване.

Следва:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Вносители са Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров на 5 април 2012 г.
Със становището на Правната комисия ще ни запознае председателят на комисията госпожа Фидосова.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще прочета Становището на Комисията по правни въпроси относно Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание № 254-02-52, внесен от Камен Костадинов, Иван Петров, Димитър Дъбов и Волен Сидеров на 5 април 2012 г.
„Комисията разгледа на свое заседание, проведено на 5 април 2012 г., внесения Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Проектът за решение беше представен от един от вносителите – господин Камен Костадинов.
След представянето на Проекта за решение, провелата се дискусия и последвалото гласуване, единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага на Народното събрание следния Проект на:
РЕШЕНИЕ:
за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Параграф единствен: В чл. 18 се създава ал. 5а:
„(5а) След пълен цикъл на ротация по ал. 5 Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия от представители на парламентарните групи извън най-голямата парламентарна група.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
От името на вносителите няма изказвания.
Подлагам на гласуване така предложения ви Проект за решение от председателя на Правната комисия.
Гласували 75 народни представители: за 74, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.

Следва:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ.
Вносители са Министерският съвет, на 24 ноември 2011 г.; Ивайло Тошев и група народни представители на 4 април 2012 г.
С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по правни въпроси относно законопроекти за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление № 102-01-81, внесен от Министерския съвет, и № 254-01-52, внесен от народния представител Ивайло Тошев и група народни представители
На свои две заседания, проведени на 26 януари и 5 април 2012 г., Комисията по правни въпроси обсъди двата законопроекта.
Първият законопроект беше представен от името на вносителя от господин Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Със законопроекта се цели регламентиране на произтичащите задължения на Република България от Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.
Съгласно регламента, компетентният орган на всяка държава–членка на Европейския съюз, в съответствие с националното право и практика извършва проверка на представените изявления за подкрепа от поддръжници на гражданската инициатива и издава на организаторите удостоверение по образец, с което се удостоверява броят на действителните изявления за подкрепа за съответната държава членка.
Предвидено е, че за целите на прилагането на чл. 8, § 2 от Регламента, всяка държава членка следва да определи един компетентен орган, отговорен за извършване на проверката и издаване на удостоверението.
Като компетентен орган за извършване на предвидената в него проверка е определено Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ извършва проверки на подписки в подкрепа за провеждане на национални и местни референдуми, национални и граждански инициативи и общи събрания, поради което тя ще извършва проверка и на изявленията за европейска гражданска инициатива.
Предлага се терминологично уеднаквяване на използваните понятия в Закона.
Народният представител Красимир Ципов изтъкна, че внесените промени чрез създаването на нова разпоредба на чл. 48а са недостатъчни за изпълнението на регламента и не са съобразени с предмета и формите на пряко участие, уредени в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
За да се изпълни регламента е необходимо всяка държава членка да приеме конкретни разпоредби, с които да се уредят и други въпроси, като например тези относно подаване на изявления за подкрепа онлайн и определянето в тази връзка на компетентен орган, съответно на правомощията му, относно защитата на личните данни на лицата, взели участие в инициативата, относно санкциите при нарушения на регламента.
Тези и други въпроси, които не са намерили отговор в законопроекта, налагат извода, че законопроектът между първо и второ гласуване, следва да бъде усъвършенстван чрез създаването на редица разпоредби на съответното систематично място в закона.
На заседанието, проведено на 5 април, от името на вносителите вторият законопроект беше представен от народния представител Красимир Ципов.
Съгласно чл. 8, § 2 от Регламента, компетентният орган на всяка държава – членка на Европейския съюз, в съответствие с националното си законодателство, трябва да извършва проверка на представените изявления за подкрепа от поддръжници на гражданската инициатива и издава на организаторите удостоверение по образец, с което се удостоверява броят на действителните изявления за подкрепа за съответната държава членка.
В чл. 15, § 2 от Регламента е предвидено, че всяка държава членка следва да определи един компетентен орган, отговорен за извършване на проверката и издаване на удостоверението.
Съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към МРРБ извършва проверки на подписки в подкрепа за провеждане на национални и местни референдуми, национални и граждански инициативи и общи събрания, поради което тя ще извършва проверка и на изявленията за европейска гражданска инициатива.
Предлага се Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да е компетентният орган за удостоверяване на системата за онлайн събиране на изявления за подкрепа от поддръжниците на предложената европейска гражданска инициатива.
Предвидена е защита на личните данни на лицата, взели участие в инициативата.
Предлага се необходимите финансови средства за извършването на проверката на изявленията за подкрепа на европейската гражданска инициатива да се осигуряват от държавния бюджет.
След проведената дискусия и обсъждане, единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 102–01–81, внесен от Министерския съвет на 24 ноември 2011 г.; и
- единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 254-01-52, внесен от народния представител Ивайло Тошев и група народни представители на 4 април 2012 г.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Докладът на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще бъде представен от господин Ненков.
ДОКЛАДЧИК АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 102-01-81, внесен от Министерския съвет
На редовно заседание, проведено на 15 декември 2011 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 102-01-81, внесен от Министерския съвет.
В заседанието на комисията взеха участие господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, господин Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
С § 1 от законопроекта се предлага Главна дирекция ГРАО към МРРБ да бъде определена за компетентен орган, който извършва проверка и удостоверява броя на действителните изявления за подкрепа, събрани на територията на страната, в случаите, когато е организирана европейска гражданска инициатива, като се определят редът, условията и сроковете, в които това следва да бъде направено.
Това предложение е във връзка с разпоредбите на чл. 8, § 2 и чл. 15, § 2 от Регламент /ЕС/№211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от месец февруари 2011 относно европейската гражданска инициатива, съгласно които при такава инициатива всяка държава членка следва да определи един компетентен орган, отговорен за извършване на проверката и издаване на удостоверението.
Законопроектът предвижда средствата, необходими за проверката на подписките по европейска гражданска инициатива, да се осигуряват от държавния бюджет.
С § 2 от законопроекта се предлага необходимите средства за извършване на проверки на подписките за местен референдум, местна гражданска инициатива и за общо събрание на населението да се осигуряват от бюджета на съответната община и да се предоставят по бюджета на МРРБ.
От страна на НСОРБ бе изразено несъгласие с предложението по § 2 общините да заплащат разходите на ГД ГРАО за извършване на проверка на подписките за местен референдум, местна гражданска инициатива и за общо събрание на населението, тъй като това поставя общините в неравностойно положение. В становището на сдружението бе обърнато внимание на факта, че проверката се извършва на база на данните за населението, които се предоставят от общините безвъзмездно на ГД ГРАО, и че следва да се обсъди възможността общините самостоятелно да извършват проверките на подписките.
В хода на дискусията народните представители се обединиха около необходимостта от приемане на предложените промени и подкрепиха законопроекта.
Същевременно бяха изразени становища между двете гласувания да се обсъди предложението на общините и да се прецени дали са в състояние самостоятелно да извършват проверки на подписките, свързани с произвеждането на местен референдум, местна гражданска инициатива и общо събрание на населението. Обърнато бе внимание, че в действащия закон, както и във внесения законопроект не се съдържат изрични разпоредби, с които да е предвидено задължение на съответния държавен орган при проверка на подписките при национален референдум и национална гражданска инициатива да заплащат на ГД ГРАО за извършване на проверката от собствения си бюджет. Не е ясно дали това е задължение на съответните органи, при които постъпват подписките, или средствата се осигуряват по бюджета на МРРБ от държавния бюджет. Във връзка с това е целесъобразно този въпрос да бъде разрешен между двете гласувания, като съответните разпоредби бъдат разписани на систематическото им място в зависимост от подхода, който ще бъде възприет.
Наред с това бе обърнато внимание, че условията и редът за организиране и провеждане на европейската гражданска инициатива подробно са разписани в регламента и не съдържат уредба в действащия закон, тъй като регламентите имат пряко действие. В тази връзка и с оглед на правна прецизност в случая е необходимо в текста на предложената разпоредба в новия чл. 48а изрично да се посочи, че става въпрос за европейска гражданска инициатива съгласно Регламент /ЕС/№211/2011 на Европейския парламент и на Съвета и че ГД ГРАО е компетентният орган по смисъла на чл. 8, § 2 от Регламента. Това уточнение се налага, тъй като с чл. 6, § 3 от Регламента се допуска изявленията за подкрепа да се събират онлайн, като в тези случаи също се изисква съгласно чл. 15, § 1, да бъдат определени компетентни органи, отговорни за издаването на предвидените в същия член удостоверения, което не е предмет на предложения законопроект.
Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 102-01-81, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
От името на вносителите някой желае ли думата?
Господин Тошев, заповядайте.
ИВАЙЛО ТОШЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, в мотивите към нашия законопроект сме изложили подробно съображенията си, поради които предлагаме промените за допълването на закона. От изложените мотиви и обстоятелства в прочетените доклади също се вижда необходимостта от възприемане и въвеждане на изискванията на цитираните регламенти. Касае се за определяне на органите, които ще следят за подписките, които ще се събират във връзка с европейски инициативи.
Аз ще Ви помоля да подкрепите на първо четене предложения законопроект. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Изказвания по законопроектите? Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 102-01-81, внесен от Министерския съвет на 24 ноември 2011 г.
Гласували 82 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, № 254-01-52, внесен от Ивайло Тошев и група народни представители на 4 април 2012 г.
Гласували 77 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 3.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Следващата точка от програмата ни е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Внесен е от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
Уважаеми колеги, господин Терзийски е излязъл, но той направи едно изказване.
Тъй като проектът е внесен от Министерския съвет и министър Атанасова поиска да участва в обсъждането му, независимо че е 10,53 ч., ще дам почивка до 11,40 часа.
Така че, колеги, в 11,40 ч. започваме със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, заемете местата си!
Госпожо министър, заповядайте.
Точката, която предстои да разгледаме, е осма – Първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето.
Вносител е Министерският съвет, 16 декември 2011 г.
Имаме три доклада на три комисии. Най-напред ще се запознаем с доклада на Комисията по здравеопазване.
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА-ПРОДАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предлагам на Вашето внимание
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 15 февруари 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2011 г.
На заседанието присъстваха д-р Стефан Константинов – министър на здравеопазването, представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и представители на неправителствени и съсловни организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването. Той информира присъстващите, че с него се цели ограничаване употребата на енергийни напитки от подрастващите, поради съдържанието на вещества с неблагоприятен ефект върху здравето на децата. Със законопроекта се предвижда забрана за продажбата на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст и забрана за реклама на енергийни напитки, насочена към тази възрастова група.
Доктор Константинов изтъкна, че друга важна промяна, която се предвижда със законопроекта, е въвеждането на забраната за тютюнопушенето в закритите обществени места и на изрично изброените открити обществени места, като изключение се допуска единствено в обособени помещения на летищата.
В хода на дискусията бе отбелязано, че законопроектът урежда проблема с невъзможността да се сформират детски експертни лекарски комисии, поради липсата на кадрова обезпеченост. Обърнато бе внимание, че затрудненията при създаването на детските експертни лекарски комисии е довело до трудности при освидетелстването и преосвидетелстването на деца до 16-годишна възраст.
Членовете на комисията се обединиха около становището, че забраната за тютюнопушенето на обществени места е сериозна стъпка към ограничаването на негативните последици за здравето на хората и е сериозно постижение в областта на профилактиката и превенцията. Обсъдено бе становището на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, които настояват да не бъде променян настоящият ограничителен режим до 2014 г., тъй като от въвеждането му в края на 2010 г. са инвестирани около 50 мил. евро за покриване на нормативните изисквания към обособените помещения за пушене, както и че бизнесът се нуждае от стабилна и предвидима среда.
Изразено бе безпокойство както от народните представители, така и от представителите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, че е налице необходимост от прилагане на нотификационна процедура по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти, и правила относно услугите на информационното общество по отношение на забраните, касаещи енергийните напитки.
Представителят на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма информира народните представители, че процедурата е с продължителност най-малко три месеца, през които Европейската комисия и другите държави членки имат право да изразят подробни становища и/или да правят коментари.
Предложено бе преди приемането на законопроекта да се реализира нотификационната процедура, тъй като липсата на нотификация представлява неизпълнение на задълженията по Договора за функциониране на Европейския съюз и се санкционира, като е възможно срещу българската държава да започне наказателна процедура.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” - 17, „против” и „въздържали се”- няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерски съвет на 16 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо Дариткова.
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта – заповядайте, госпожо Банковска.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА БАНКОВСКА: Благодаря, господин председателстващ.
„ДОКЛАД
относно първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
На свое редовно заседание, проведено на 28 март 2012 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
На заседанието присъстваха: госпожа Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, д-р Димитър Димитров – Министерство на здравеопазването.
Госпожа Атанасова представи мотивите за изготвяне на законопроекта. Предложени са три групи изменения.
На първо място се предлага забрана за продажба на енергийни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, както и на територията на детски градини, училища, общежития за ученици, лечебни заведения и по време на спортни и обществени мероприятия. Въведена е легална дефиниция на понятието „енергийна напитка”, както и забрана за реклама на такива напитки, насочена към лица под 18-годишна възраст.
Втората група промени е свързана с въвеждането на забрана за тютюнопушене на закрити обществени места, както и на изрично изброени открити обществени места, като например училища и детски градини. Предвидено е забраната да влезе в сила от 1 юни 2012 г.
Третата група промени се отнася до закриването на детските експертни лекарски комисии, като се предвижда освидетелстването на лица до 16-годишна възраст да се извършва от териториалните и националните експертни лекарски комисии с участието на специалист по детски болести. Госпожа Атанасова поясни, че не е спазена процедура по нотификация на някои от текстовете, отнасящи се до употребата на енергийни напитки, което е изискване на Европейския съюз.
Получени са писмени становища от Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Държавна агенция за закрила на детето, Съвета за електронни медии, Асоциация на рекламните агенции в България, Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори, Коалиция за живот без тютюнев дим, Националния съвет за саморегулация, Българския лекарски съюз, Център за защита правата в здравеопазването и Дружество на кардиолозите в България, които подкрепят законопроекта.
Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциацията на хранителната индустрия в Австрия, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Българската асоциация на рекламодателите не подкрепят законопроекта.
В дискусията взеха участие народните представители проф. Станислав Станилов, Ивелин Николов, Стефани Михайлова, Хамид Хамид, Галина Банковска, Снежана Дукова, Георги Терзийски и Огнян Стоичков.
Народните представители се обединиха около мнението, че предлаганите промени регулират отношения от висок обществен интерес и приветстваха предлаганата забрана за продажба и реклама на енергийни напитки на лица под 18-годишна възраст, както и забраната за тютюнопушене на обществени места. Посочена бе необходимостта от добавяне на „работните места” към забранените за тютюнопушене обществени места, като в същото време бе изразено притеснение относно изразходваните от собствениците на заведения средства за разделяне на помещенията за пушачи и непушачи при предишното изменение на Закона за здравето.
В хода на дискусията беше обсъдена важността на спазването на нотификационната процедура по отношение на енергийните напитки и притеснението относно евентуални неблагоприятни последици за България. Предложено бе и включването не само на енергийните напитки в обхвата на забраната за продажба и реклама, но и на енергийните храни (бонбони).
Във връзка със закриването на детските експертни лекарски комисии бе изказано мнението, че е належаща реформа в тази сфера, особено с оглед липсата на специалисти по детски болести за сформиране на специализираните детски комисии, но бе изразено притеснение относно тежестта на мнението и правомощията на специалиста по детски болести в общите състави на тези комисии.
След приключване на дискусията и проведено гласуване с резултати: „за” - 13 гласа, „против” и „въздържали се” - няма, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Следва докладът на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Заповядайте, за да докладвате становището на комисията.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 22 февруари 2012 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.
На заседанието присъстваха от: Министерството на здравеопазването – д-р Кирил Добрев, заместник-министър, д-р Димитър Димитров, директор на дирекция „Обществено здраве”, Таня Андреева, началник на кабинета на министъра; Министерството на културата – Милда Паунова, директор на дирекция „Правно нормативна дейност и обществени поръчки”, Боян Милушев, парламентарен секретар; Съвет за електронни медии – Доротея Петрова, юрисконсулт; Българското национално радио – Елица Иванова, юрисконсулт.
От името на вносителя законопроектът бе представен от д-р Кирил Добрев.
Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето се предлага въвеждането на законодателни мерки за ограничаване употребата на енергийни напитки от деца; забрана за тютюнопушенето в закритите обществени места, както и на изрично изброени открити места; регламентиране на изискванията към водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване; закриване на детските експертни лекарски комисии (ДЕЛК), като дейността им да се извършва от общите състави на териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), с участието на специалист по детски болести.
Със законопроекта се предвижда забрана за реклама на енергийни напитки, която: е насочена към лица под 18-годишна възраст, както и излъчването й в предавания или публикуването й в печатни издания, предназначени за тях; използва лица под 18 годишна възраст като участници в такава реклама; свързва употребата на енергийни напитки със спортни и физически постижения; съдържа неверни твърдения относно полза за здравето.
Рекламата на енергийни напитки трябва да бъде съпроводена изрично с предупреждение: „Не се препоръчва за лица под 18 годишна възраст”.
Предлаганата забрана е мотивирана с обстоятелството, че децата са рискова група, за която се наблюдават неблагоприятни ефекти при прием на кофеин (съдържащ се в енергийни напитки) и то при много по-ниски дози, отколкото при възрастните. Комбинираният прием на енергийни напитки с алкохол и/или наркотични вещества крие значителен здравен риск, особено при млади хора, тъй като стимулиращият ефект на енергийните напитки „маскира” токсичното действие на алкохола и наркотичните вещества.
С измененията в законопроекта в чл. 218 се предвижда и увеличаване размера на санкциите, касаещи продажбата и рекламата на алкохолни и енергийни напитки.
По време на дискусията народните представители предложиха: при рекламата на енергийни напитки към предупреждението „Не се препоръчва за деца под 18-годишна възраст” да бъде добавено „и бременни жени”; да бъде завишена долната граница на предлагания размер на санкциите. Повдигнат бе и въпросът дали е необходима нотификационна процедура по отношение на промените, касаещи енергийните напитки; разисквана бе и темата за пълната забрана за тютюнопушенето.
От представителите на Министерството на здравеопазването бе отговорено, че ако има текстове или срокове, които са в нарушение на хармонизирането на българското законодателство с европейското, имат готовност за корекция на текстовете в законопроекта между първо и второ гласуване.
В становищата си Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори, Националният съвет за саморегулация, Асоциацията на рекламните агенции – България и Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) подкрепят предложените промени и предлагат да бъде въведен механизъм на ко-регулация на рекламата и търговската комуникация по подобие на този в Закона за радиото и телевизията по отношение на търговските съобщения.
След проведените разисквания Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 12 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 102-01-88, внесен от Министерския съвет на 16 декември 2011 г.” Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Госпожо министър, ако желаете, имате възможност да представите законопроекта.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Разбира се, достатъчно коректни бяха докладите на комисиите, които са разгледали Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето. Отразили са всички бележки, които бяха направени при разглеждането, затова ще бъда съвсем кратка.
Основните промени са в няколко аспекта.
На първо място е забраната за тютюнопушене на закрити обществени места.
На второ място е забраната за продажба и реклама на енергийни напитки, която е насочена към лица под 18-годишна възраст.
И на трето място се предвиждат промени в работата на детските експертни лекарски комисии, като се предлага освидетелстването на децата до 16-годишна възраст да се извършва от общите състави на ТЕЛК, с участие на специалист по детски болести.
По тази тема бих искала да кажа, че към настоящия момент на практика детските експертни лекарски комисии не извършват експертиза на вида и степента на увреждане на деца до 16 годишна възраст и не издават експертни решения, тъй като има много сериозен проблем и редица затруднения при създаването на експертните лекарски комисии, които касаят определяне на експертизата за деца. В много области на територията на страната не могат да се сформират такива, така че това налага да се преосмисли необходимостта от съществуването на ДЕЛК, както и тяхната кадрова обезпеченост, сформирането и функционирането им.
Както вече казах, другата промяна касае разпоредбата на § 2, с който се регламентира забраната за продажба на енергийни напитки на лица под 18 години, на лица в пияно състояние, на територията на детските градини, училища, общежития за ученици и лечебни заведения, както и на спортни прояви.
С разпоредбата на следващия параграф се предвижда и забраната за реклама на енергийни напитки, насочена към лица под 18 години.
Вследствие на данните от Национално проучване за храненето при учениците от 2010 г. се очертават редица проблеми с употребата на енергийни напитки от деца в България, което наложи и законодателна инициатива, както и въвеждане на регулаторни мерки. Безспорен факт е, че когато са правени предложенията за промяна в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, не е била предвидена процедурата по нотификация. Това би довело до сериозни проблеми, пред които може да бъде изправена Република България, но ако текстът се приеме на първо четене, Министерството на здравеопазването има готовност да започне такава нотификационна процедура. Тоест би могло веднага да се изпълни това условие.
Относно промените в Закона за здравето за забраната за тютюнопушенето в закрити обществени места, за Министерството на здравеопазването е важно да провежда тази политика с цел запазване и осигуряване на общественото здраве на населението на България.
Ако има допълнителни въпроси, ще отговоря. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, госпожо министър.
Колеги, пристъпваме към обсъждане на законопроекта.
Има ли желаещи за изказвания?
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Явно на мен се пада честта да открия дебатите по първото четене на този законопроект. (Възгласи в блока на ГЕРБ: „Браво, браво”.) Дано не бъда единственият, който ще участва в дебатите.
На заседанието на комисията подкрепих този законопроект, противно на общото ми поведение да бъда опозиция. Подкрепих го в неговите три аспекта. Считам, че това е правилна политика, правилна позиция.
Ще се спра по-конкретно на аспекта за забраната на тютюнопушенето в закрити обществени помещения. Естествено, че това беше необходимо да се направи. Аз го подкрепям. Ще го подкрепя и в залата.
Не мога обаче да се въздържа да не направя два коментара.
Първият е да поздравя новия министър за решителността, която проявява, и за това, че на нея й се пада честта да внесе този законопроект.
Второ, да не отправя своята критика по отношение на управляващото мнозинство и на Министерския съвет за това, че за три години управление проявяват изключително нерешителна политика, защото това решение в момента влиза една година след решението, с което приехте заведенията да бъдат разделени за пушачи и непушачи. Дребният и средният бизнес, към които се числят обикновено собствениците на кафета и ресторанти, инвестира десетки милиони левове, за да може да се удовлетвори това решение, което беше прието. А това определено беше в ущърб на бизнеса, защото сега всички тези преустройства, преграждания, инсталации стават излишни.
Ето защо не мога да не отправя критика за тази нерешителна политика на ГЕРБ, която се провежда вече в продължение на три години. Тази политика още миналата година трябваше да бъде реализирана и забраната трябваше да настъпи още миналата година, а не след това половинчато решение Вие да нанесете този удар на дребния и средния бизнес и чак сега да вземете нужното и необходимото решение, което е по изискване по отношение на европейското поведение и по отношение на опазването на здравето. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин Терзийски.
Има ли реплики? Не виждам.
Заповядайте за изказване, господин Караниколов.
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Преди да направя своето изказване, искам да декларирам, че нямам конфликт на интереси. Не съм в този бизнес, не притежавам нито магазин, нито склад за тютюневи изделия, нито самият аз съм пушач. Това беше важно да се знае. Нямам конфликт на интереси.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Наистина ли нямате конфликт на интереси?
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Да, нямам.
А сега по същество във връзка с този закон. Ние като управляващи имахме желание и намерение да вкараме този закон в пленарната зала и да го приемем още преди една, даже преди две години. Умишлено не го направихме. Съобразихме се с желанието на бизнеса, с условията, в които се развиваше тогава, с тезите и мотивите, че решението, което ние щяхме да вземем, щеше да се отрази по някакъв начин на дребния бизнес. Оказа се, че това забавяне по никакъв начин не е допринесло за развитието. Защото във всички страни (имам предвид страни не само от Европейския съюз, но и близки нам страни), в които е наложена тази забрана с такъв закон, има временен спад в оборотите в рамките на 2-3-4-5 седмици, след което отново старите обороти са се възстановили. Така че не мога да се съглася с тезите, изтъкнати досега в пленарната зала и в медиите, че този закон в този му вид и с тази философия ще ликвидира бизнеса. Напротив! Смятам, че той ще даде своите плодове и бизнесът ще се развива, защото не този закон спъва бизнеса, а много други, които ние сме приели.
Защо трябва да се гласува този закон? Защото е факт, който никой не може да оспори, че тютюнопушенето вреди на здравето на пушещите, но също така в не по-малка степен вреди и на тези, които имат нещастието да бъдат до пушачите в една задимена зала.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Да не стоят!
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Факт е, че всяка година милиони пасивни пушачи (ако не се лъжа, техният брой в Европа е над 3 милиона) са имали неблагоразумието да работят или да бъдат в такава атмосфера. Сам по себе си този факт показва, че ако законът бъде гласуван – нещо, за което аз апелирам и което ще бъде подкрепено от Парламентарната група на ГЕРБ, ще окаже своето важно влияние, защото не трябва да се говори само за пари, само за икономика, бизнес и финанси, а трябва да се говори за най-важния капитал на една нация – здравето. Смятам, че този закон е важен. Изключително е необходимо да бъде приет час по-скоро. Нямаме никакви сериозни мотиви да го отлагаме, защото той ще възстанови отново моите права – бидейки в любимото си заведение, да дишам чист въздух и да се радвам на своята свобода.
Ето защо аз апелирам: всички в тази зала, а и тези, които са в кулоарите, да дойдат и да го подкрепят, защото законът е изключително важен! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Гумнеров.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Първо искам да Ви кажа, че аз съм непушач, но ще гласувам против този закон.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Браво!
КИРИЛ ГУМНЕРОВ: И преди, когато за първи път го разглеждахме, и сега аз Ви казах: да, такъв закон е необходим, но не сега, не в момент на криза, когато малките заведения и обекти едва живеят. Безсмислено е ние допълнително да нарушаваме техните приходи.
Ще Ви дам пример. Преждеговорившият колега каза, че са забелязани спадове на оборота от 4-5 седмици. Не е вярно! Оборотите, когато се забрани тютюнопушенето, спадат рязко в продължение на година-година и половина. Трябва ли точно в този момент допълнително да утежняваме бизнеса на хората, които едва си изкарват хляба?! Не, аз не смятам! И преди предложих нещо, което никой от Вас не пожела да изслуша. Дайте да направим заведенията за непушачи, които бъдат определени, да не плащат данъци, а тези, в които се пуши, да плащат завишени 4-5 пъти данъци. Само че никой не пожела! Аз Ви уверявам, че тогава парите, които влизат в хазната, щяха да са поне толкова.
Тук бе казано, че едва ли не пушачите дискриминирали непушачите. Да, донякъде е така, само че кой пречи на непушачите да преминат в залата за непушачи? Никой!
Пак казвам – аз не съм пушач, но смятам, че приемайки сега този закон, ние за пореден път ще утежним бизнеса, и то не на големите вериги, не на олигарсите, не на богатите, а на онези, които едва си изкарват хляба, които сутрин отиват и работят в кафето си и разчитат днес да изкарат 20 лв., за да си купят хляб. Затова казвам – аз ще гласувам „против” този закон с ясното съзнание, че подобен закон трябва да има, но не сега, когато кризата е най-жестока за хората, и не в този му вид. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли реплики?
Заповядайте за първа реплика, господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги! Господин Гумнеров, не е вярно, което казвате за годината и половина. Няма такова нещо. Няма такива факти. Статистиката показва леки промени – лек спад в рамките на два-три месеца, няколко седмици, както каза колегата. Това е статистиката от много страни. Недейте да спекулирате с тези цифри.
Единствените, които губят от забраната на тютюнопушенето, са производителите и търговците на тютюневи изделия. Ако Ви е направило впечатление, те обаче не се появяват на сцената. На сцената и под прожекторите се изтласкват да протестират заведенията, хотелите, ресторантите, защото са манипулирани, че ще им паднат оборотите. В целия свят няма зафиксирано такова нещо.
Битката с тютюнопушенето се води от десетилетия. Статистиките говорят точно обратното.
Разбира се, винаги може да се намeри мотив против тази забрана, винаги може да се каже, че не е сега моментът. Ако човек погледне, не би следвало да правим никакви промени, защото, разбирате ли, винаги има нещо, което е по-важно и по-спешно в момента.
Сега е моментът. Ние пропуснахме няколко момента. Сега е моментът. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Господин Тодор Димитров има втора реплика.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Уважаеми колега Гумнеров, имам само една реплика към Вас. В момента гледаме законопроекта на първо четене. Той не включва единствено и само забраната за тютюнопушенето. Тук има и други важни параграфи, които според мен трябва да подкрепим на първо четене. На второ четене, ако имате съображения и сте против конкретния параграф, може да гласувате „против”. Така че Ви призовавам да подкрепим Закона за здравето на първо четене, а на второ четене може да гласувате за съответния параграф както решите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Трета реплика? Няма.
Дуплика – господин Гумнеров, заповядайте.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Господин Димитров, принуден съм да се съглася, че репликата Ви има основание. Наистина на второ четене ще може много по-ефективно да се атакува точно този параграф.
Що се отнася до репликата на моя уважаем колега господин Петров.
Първо, искам да кажа, че наистина борбата срещу тютюнопушенето се води десетилетия наред в цяла Европа. Първата държава, която е забранила тютюнопушенето, е фашистка Германия по времето на Адолф Хитлер, ако това Ви говори нещо.
Що се отнася до самата статистика, искам да Ви уверя, че статистиката е много разтегливо понятие. Според статистиката в България трябва да живеем по-добре от средния европеец, но на практика животът ни не е толкова добър. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Гумнеров.
Продължаваме разискванията.
Желаещи за изказване?
Заповядайте, госпожо Дариткова.
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще бъда съвсем кратка, защото чух оттегчени възгласи, но все пак темата е важна. Не е лесно да се забрани в България пушенето. Факт е, че и предишните управляващи са заложили отлагателен срок за действието на този закон, така че ние дойдохме в заварено положение.
Изразявайки икономически съображения, въведохме ограничения, които да осигурят по-чиста жизнена среда и по-добри условия за живот и за непушачите, и за пушачите. Това е действащо вече две години. Имаме практика в прилагането му.
Когато обаче се говори на тема тютюнопушене, трябва да се говори не като за дебат между пушачи и непушачи – това е дебатът за здраве или за нездраве. Инвестирайки в здравето на гражданите, ние осигуряваме инвестиции с висок дивидент в бъдещето. Не може да има никакви икономически съображения, които да правят това наше намерение с отлагателен срок във времето.
Призовавам Ви да го направим именно сега, защото демографските условия, застаряването на нацията ни – всички тези фактори, които впоследствие ще оказват сериозен икономически натиск върху системата на здравеопазване, е възможно да бъдат облекчени с превантивна мярка, която наистина да гарантира здравословна жизнена среда.
Призовавам Ви да подкрепите на първо четене законопроекта и заради забраната за пушене в закритите обществени заведения, и заради другите текстове, които съществуват. Дебатът ще продължи, но аз смятам, че това е сериозна стъпка напред в условията на финансова криза за постигане на по-добра профилактика и превенция и за по-добро здраве на нацията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли реплики? Няма.
Други изказвания, колеги? Не виждам заявки за други изказвания.
Закриваме дебата.
Колеги, пристъпваме към гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето с вносител Министерски съвет от 16 декември 2011 г. – първо четене.
Режим на гласуване!
Гласували 113 народни представители: за 99, против 4, въздържали се 10.
Законопроектът е приет на първо четене.
Девета точка от програмата е обявена за четвъртък, като точка първа.

Преминаваме към десета точка от програмата:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Ще докладва господин Тодор Димитров.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, ще Ви запозная с проектите за решения:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ирена Любенова Соколова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като член на Интерпарламентарната асамблея по православие.
2. Избира Иван Йорданов Божилов от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за член на Интерпарламентарната асамблея за православие.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има още един Проект за решение. Можете да го представите.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Представям на Вашето внимание втория Проект на
„РЕШЕНИЕ:
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, буква „а” и буква „с” и чл. 26 от статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
1. Освобождава Красимир Неделчев Минчев от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
2. Освобождава Александър Руменов Ненков от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ като заместващ представител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
3. Избира Александър Руменов Ненков от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за основен представител и заместник-ръководител на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
4. Избира Ирена Любенова Соколова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в ПАСЕ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
Има ли изказвания по двата проекта за решение? Не виждам заявки.
Гласуваме Проекта за решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие, както Ви беше докладвано.
Гласували 93 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Пристъпваме към гласуване на следващото решение за промяна в състава и ръководството на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, така както беше докладвано.
Режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
Точка десета е изчерпана.

Преминаваме към точка единадесета:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Ще започнем с предложенията от Парламентарната група на ГЕРБ.
Заповядайте, господин Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
„РЕШЕНИЕ
за промени в ръководството и състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Емил Йорданов Радев за член на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, тук трябва да уточним, че става въпрос само за решение за попълване състава на комисията, а не и ръководството, както е в заглавието.
Заглавието следва да се чете по следния начин:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика”.
Това е редакционната поправка.
Има ли изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложения ни Проект за решение.
Гласували 84 народни представители: за 84, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира Даниела Атанасова Дариткова-Проданова за председател на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Галина Стефанова Милева-Георгиева за заместник-председател на Комисията по здравеопазването.
3. Избира Светомир Константинов Михайлов и Станка Лалева Шайлекова за членове на Комисията по здравеопазването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Проекта за решение за промени в състава и ръководството на Комисията по здравеопазването.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в ръководството и състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Красимира Щерева Симеонова и Иван Йорданов Божилов като членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
2. Избира Снежана Георгиева Дукова за член и заместник-председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
3. Избира Петър Иванов Даскалов и Валери Маринов Ангелов за членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Изказвания? Няма.
Режим на гласуване!
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Георги Иванов Андонов като член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
2. Избира Златко Димитров Тодоров за член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Диан Тодоров Червенкондев, като член на Комисията по бюджет и финанси.
2. Избира Антоний Венциславов Кръстев и Светлин Димитров Танчев за членове на Комисията по бюджет и финанси.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Пристъпваме към гласуване на проекта за решение.
Гласували 88 народни представители: за 86, против 1, въздържал се 1.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по външна политика и отбрана
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Светлин Димитров Танчев и Красимир Неделчев Минчев, като членове на Комисията по външна политика и отбрана.
2. Избира Ангел Георгиев Даскалов и Михаил Ненов Николовски за членове на Комисията по външна политика и отбрана.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Не виждам заявки за изказвания.
Режим на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по труда и социалната политика
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Ангел Георгиев Даскалов, като член на Комисията по труда и социалната политика.
2. Избира Красимира Щерева Симеонова за член на Комисията по труда и социалната политика.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Не виждам заявки за изказване.
Пристъпваме към гласуване.
Гласували 86 народни представители: за 85, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ):
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20 ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Пламен Тенев Русев, като член на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Диан Тодоров Червенкондев за заместник-председател на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
3. Избира Георги Иванов Андонов и Доброслав Дилянов Димитров за членове на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Няма изказвания.
Гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Последният проект е:
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7, и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Михаил Ненов Николовски и Емил Йорданов Радев, като членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
2. Избира Александър Стойчев Стойков и Пламен Тенев Русев за членове на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Решението е прието.
Точката е изчерпана.

Следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
Вносител е Министерският съвет.
Законопроектът е приет на първо четене на 21 декември миналата година.
Следва продължение на второто четене.
Госпожа Михайлова, стигнали сме до § 51.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Да, господин председател. Параграф 51 е част от редакцията на § 41 по вносител, който съответно се превръща в параграфи от 43 до 58. Ние сме на § 51.
„§ 51. Създават се чл. 123а и чл. 123б:
„Чл. 123а. (1) Емисионните норми по чл. 123, ал. 1, т. 1 при нормални експлоатационни условия:
1. не надхвърлят емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия; тези емисионни норми се отнасят за същите или за по-кратки периоди от време и за същите референтни условия като емисионните нива, определени в решенията, или
2. се различават от нивата по т. 1, но осигуряват съответствието на емисиите с емисионните нива, определени в заключенията за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия.
(2) Съответствието по ал. 1, т. 2 се гарантира чрез извършване на мониторинг на емисиите и оценка на резултатите от контролния орган най-малко веднъж годишно.
(3) Алинея 1 не се прилага, в случай че разходите по прилагането й не могат да бъдат обосновани с полза за околната среда поради:
1. географското положение на инсталацията;
2. характеристиките на околната среда в района на площадката;
3. техническите характеристики на инсталацията.
(4) В случаите по ал. 3 емисионните норми не трябва да водят до значително замърсяване на околната среда и трябва да осигуряват постигане на висока степен на опазване на околната среда.
(5) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 може да разреши да не се прилагат разпоредбите на ал. 1 и 2, чл. 121, т. 1 и чл. 123, ал. 9 при изпитване и прилагане на най-нови техники за общ срок до 9 месеца. След изтичане на определения в разрешителното срок прилагането на техниката се прекратява или емисиите от дейността се привеждат в съответствие с емисионните нива съгласно определената НДНТ.
Чл. 123б. (1) Едновременно с подготовката на проекта на комплексно разрешително компетентният орган по чл. 120, ал. 1 изготвя техническа оценка, в която обосновава приложимите условия в комплексното разрешително. Техническата оценка съдържа:
1. мотивите, на които се основава решението;
2. резултатите от консултациите, проведени преди вземане на решението, и обяснение за начина, по който са взети предвид;
3. заглавието на референтните документи и заключенията за НДНТ и приложими към съответната инсталация или дейност;
4. мотивите за определяне условията на разрешителното, включително нормите за допустими емисии, спрямо НДНТ и емисионните нива, свързани с тях;
5. при прилагане на чл. 123а, ал. 3 - конкретните причини за прилагането въз основа на критериите и условията на същата разпоредба.
(2) В случаите по чл. 123, ал. 4 и 5 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта им.
(3) В случаите по чл. 123а, ал. 3 в техническата оценка компетентният орган по чл. 120, ал. 1 описва предоставените доказателства за приложимостта й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Да гласуваме § 51 с чл. 123а и чл. 123б.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Не се приема! Обявете резултата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Гласували 69 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 6.
Гласовете не са достатъчни за приемане на текста. Текстът не е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА (встрани от микрофоните): Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожа Михайлова поиска процедура и предлага прегласуване. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Друга процедура?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА (встрани от микрофоните): Първа ли бяхте? Добре.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на ГЕРБ моля за 10 минути почивка. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Давам 10 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да влязат в залата – продължаваме с второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за околната среда. (Шум и реплики.)
Поименна проверка:

Александър Владимиров Радославов - тук
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Стойчев Стойков - тук
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анастас Василев Анастасов - тук
Анатолий Великов Йорданов - тук
Ангел Георгиев Даскалов - тук
Ангел Петров Найденов - тук
Андрей Лазаров Пантев - тук
Анна Георгиева Янева - тук
Антон Константинов Кутев - отсъства
Антоний Венциславов Кръстев - отсъства
Антоний Йорданов Йорданов - тук
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - отсъства
Аспарух Бочев Стаменов - тук
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Белгин Фикри Шукри - отсъства
Бисерка Борова Петрова - отсъства
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Крумов Грозданов - тук
Борислав Тодоров Стоянов - отсъства
Валентин Николов Иванов - тук
Валентин Тончев Микев - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Маринов Ангелов - тук
Ваньо Евгениев Шарков - тук
Ваня Донева Георгиева - тук
Величка Николова Шопова - тук
Венцислав Асенов Лаков - тук
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Веселин Велков Давидов - тук
Веселин Методиев Петров - тук
Владимир Цветанов Тошев - тук
Владислав Евгениев Димитров - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Димитрова Петрова - тук
Галина Димитрова Банковска - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - тук
Геновева Иванова Алексиева - тук
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Георгиев Плачков - тук
Георги Данаилов Петърнейчев - отсъства
Георги Иванов Андонов - тук
Георги Тодоров Божинов - отсъства
Георги Цвятков Терзийски - тук
Георги Чавдаров Анастасов - тук
Гинче Тодорова Караминова - тук
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - тук
Даниел Георгиев Георгиев - отсъства
Даниела Анастасова Дариткова–Проданова - тук
Даниела Димитрова Миткова - тук
Даниела Маринова Петрова - отсъства
Дарин Величков Матов - тук
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Жекова Танева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джема Маринова Грозданова - отсъства
Диан Тодоров Червенкондев - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Анастасов Карбов - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Асенов Колев - тук
Димитър Бойчев Петров - отсъства
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Иванов Аврамов - тук
Димитър Йорданов Атанасов - тук
Димитър Йорданов Чукарски - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - отсъства
Димо Георгиев Гяуров - тук
Димчо Димитров Михалевски - тук
Доброслав Дилянов Димитров - тук
Драгомир Велков Стойнев - отсъства
Дурхан Мехмед Мустафа - отсъства
Евгени Димитров Стоев - тук
Евгений Желев Желев - отсъства
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елин Елинов Андреев - отсъства
Емануела Здравкова Спасова - тук
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Генов Василев - отсъства
Емил Делчев Димитров - отсъства
Емил Димитров Гущеров - тук
Емил Димитров Караниколов - тук
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Кирилов Иванов - отсъства
Емилия Радкова Масларова - отсъства
Ердоан Мустафов Ахмедов - отсъства
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Димитров Тодоров - тук
Зоя Янева Георгиева - тук
Ивайло Георгиев Тошев - тук
Иван Дечков Колев - тук
Иван Димитров Иванов - тук
Иван Йорданов Божилов - тук
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Петров Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Ивелин Николаев Николов - тук
Ивелин Николов Николов - отсъства
Илия Иванов Пашев - тук
Ирена Любенова Соколова - тук
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - тук
Искра Фидосова Искренова - тук
Йоана Милчева Кирова - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - отсъства
Калина Венелинова Крумова - отсъства
Камен Костов Костадинов - отсъства
Камен Маринов Петков - отсъства
Касим Исмаил Дал - отсъства
Катя Ангелова Чалъкова - тук
Катя Костова Колева - тук
Кирил Боянов Калфин - тук
Кирил Владимиров Гумнеров - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирчо Димитров Димитров - тук
Корман Якубов Исмаилов - отсъства
Корнелия Петрова Нинова - отсъства
Костадин Василев Язов - отсъства
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Неделчев Минчев - тук
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимира Щерева Симеонова - тук
Кристияна Методиева Петрова - отсъства
Лили Боянова Иванова - тук
Лилия Кирилова Христова - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - отсъства
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Петров Татарски - отсъства
Любомила Станиславова Станиславова - тук
Любомир Владимиров Владимиров - тук
Любомир Тодоров Иванов - отсъства
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мартин Димитров Димитров - тук
Мая Божидарова Манолова - тук
Меглена Иванова Плугчиева – Александрова - отсъства
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милена Иванова Христова - тук
Мирослав Николов Петков - тук
Митко Живков Захов - тук
Митхат Мехмед Табаков - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Ненов Николовски - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михаил Рашков Михайлов - тук
Моника Ханс Панайотова - тук
Муса Джемал Палев - тук
Неджми Ниязи Али - отсъства
Недялко Живков Славов - тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер - отсъства
Николай Димитров Костадинов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Хинков Рашев - тук
Николай Янков Пехливанов - отсъства
Огнян Андонов Пейчев - тук
Огнян Димитров Тетимов - тук
Огнян Стоичков Янакиев - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Илиев Димитров - тук
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петко Валентинов Петков - тук
Петър Атанасов Курумбашев - отсъства
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Даскалов - тук
Петър Иванов Хлебаров - тук
Петър Методиев Петров - тук
Петя Николова Раева - отсъства
Пламен Василев Орешарски - отсъства
Пламен Дулчев Нунев - тук
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Тенев Русев - отсъства
Рамадан Байрам Аталай - отсъства
Ремзи Дурмуш Осман - отсъства
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Иванов Такоров - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Кирев Данев - тук
Румен Стефанов Стоилов - тук
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - тук
Светлин Димитров Танчев - отсъства
Светомир Константинов Михайлов - тук
Светослав Неделчев Неделчев - отсъства
Светослав Тончев Тончев - тук
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - тук
Снежана Георгиева Дукова - тук
Спас Янев Панчев - отсъства
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - отсъства
Станка Лалева Шайлекова - тук
Стефан Господинов Господинов - тук
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - отсъства
Стефани Михнева Михайлова - тук
...
Налице е кворум – явили са се 122-ма.
Заседанието продължава.
Заповядайте, госпожо Михайлова, за процедура.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
Правя процедура – моля за прегласуване на § 51 от законопроекта.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Обратна процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За каква обратна процедура? Да не се гласува?
Има ли такава? (Шум и реплики от КБ.)
Добре, госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искането за прегласуване вече е недопустимо, тъй като процедурата по гласуване на въпросния текст е изчерпана преди искането за почивка от госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Не е вярно! Не си била в залата!
МАЯ МАНОЛОВА: Погледнете за справка чл. 61 от правилника, в който е казано ясно, че резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
Следваща алинея: Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда да бъде извършено прегласуване.
Впрочем такава е константната практика и на предишни, и на това Народно събрание.
Госпожа Цачева нееднократно е препятствала каквито и да е други процедури с аргумента, че сме в процедура по гласуване. От началото до края на процедурата по гласуване – независимо дали тя включва искане за прегласуване, и това ръководство на Народното събрание никога не е давало възможност да се извършват други парламентарни действия, други процедури. След като е дадена почивка, с гласуването на въпросния текст, тъй като е започнала процедура по искане за гласуване, е приключено.
Ако Вие допуснете прегласуване при тази ситуация, с това ще създадете, уважаеми господин председател, прецедент, който оттук и занапред ще може да се ползва от всички във всякаква ситуация, освен че, както е очевидно, ще нарушите парламентарния правилник.
Всеки път оттук и занапред, когато госпожа Цачева дълбокомислено обяснява от трибуната, че започнала ли е процедура по гласуване не може да се прави нищо друго, а направи ли се нещо друго, процедурата по гласуване е приключила, ще напомням днешния случай с това пленарно заседание, с този законопроект, когато, за да си спасите въпросния член, който не приехте, допуснахте нарушение на правилника.
Извинявайте, осигуряването на кворум при закони на Министерския съвет си е работа на мнозинството. Като сте си разпуснали дисциплината в парламентарната група...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ... решавайте си проблема по друг начин (силен шум и реплики от ГЕРБ), без нарушение на парламентарния правилник.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Член 54, ал. 2 от същия правилник: „Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано...” (Шум и реплики от КБ.)
Подлагам на прегласуване § 51 от законопроекта.
Моля, гласувайте. (Шум и реплики.)
Гласували 111 народни представители: за 100, против 2, въздържали се 9.
Текстът е приет.
По начина на водене – госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, радвам се, че сте в добро настроение, че и залата е в добро настроение преди празниците.
Разбира се, че Вие сте мнозинство и можете да си правите каквото си искате. Това всъщност са проблемите на всички мнозинства – мислят си, че като диктуват правилата, защото имат повече народни представители, всичко им е позволено. Току-що нарушихте парламентарния правилник.
Оттук и занапред Ви предупреждавам – Вие сте грамотен юрист, с добра памет, че във всяка подобна ситуация, когато започне процедура по гласуване и на нас ни хрумне, че нещо не ни устройва, може да искаме почивка, други процедури и да приключваме с тази процедура, когато си искаме, и ще се позоваваме на Вашето днешно решение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вие сте наясно, защото сте грамотен. Колегите, предполагам, че и те дотам са схванали вече парламентарния правилник. Че е извършено нарушение, това е ясно не само за всеки юрист, но и за всеки народен представител вече с двугодишен стаж.
Току-що нарушихте правилника и следва да си понесете отговорността за това. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По начина на водене – господин Бисеров, заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Във връзка със спора, който повдигна госпожа Манолова, и по начина на водене – искам да припомня на колегата Корнезов и на госпожа Манолова как в миналото Народно събрание по един текст от Закона за лова, ако си спомняте, господин Тасим, господин Корнезов проведе прегласуване по текста на другия календарен ден. (Силен шум, реплики и ръкопляскания от ГЕРБ.) Така че практиката на това Народно събрание и на някои предходни е доста богата и само тя не може да бъде извор на тълкуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Госпожо Михайлова, нека да продължим с работата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Лично обяснение. (Силен шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, господин Корнезов – лично обяснение.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Господин Бисеров, Любен Корнезов винаги е прилагал творчески правилника за нашата работа. (Ръкопляскания и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Сега малко по-сериозно вече.
Заповядайте, госпожо Михайлова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин председател.
„§ 52. Член 124 се изменя така:
„Чл. 124. (1) Комплексните разрешителни по чл. 117 са безсрочни, освен в случаите, когато нормативната уредба по околна среда предвижда конкретни крайни срокове за прекратяване дейността на инсталациите.
(2) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 преразглежда разрешителното, когато:
1. поради причинено от инсталацията значително замърсяване на околната среда е необходима промяна на поставените в разрешителното емисионни ограничения или включване в условията на разрешителното на нови емисионни ограничения;
2. операторът е планирал промени в работата на инсталацията;
3. не е налично заключение за НДНТ, но развитието на прилаганата НДНТ позволява значително намаляване на емисиите;
4. е настъпила промяна в изискванията за експлоатационна безопасност на инсталацията, налагащи използването на други техники;
5. са настъпили промени в нормативната уредба по околна среда;
6. е публикувано заключение за НДНТ, прието с решение на Европейската комисия, свързано с основната дейност на дадена инсталация.
(3) При преразглеждането на разрешителното по ал. 2 компетентният орган преценява необходимостта от изменение на условията в разрешителното – в случаите по ал. 2, т. 1, или от актуализирането му – в случаите по ал. 2, т. 2-5.
(4) В случаите, когато операторът прекрати дейност по Приложение № 4 или част от нея, в резултат на което на площадката, за която е издадено комплексното разрешително, не са налични инсталации в обхвата на приложението, за които е необходимо издаването на комплексно разрешително, компетентният орган по чл. 120, ал. 1 отменя решението за издаване на комплексно разрешително.
(5) Преразглеждането по ал. 2, т. 6 и последващото актуализиране:
1. се извършват до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия;
2. осигуряват съответствие с изискванията на тази глава;
3. вземат предвид всички нови или актуализирани заключения, приети с решение на Европейската комисия след издаването на разрешителното или неговото последно актуализиране и които са приложими към инсталацията.
(6) Актуализираните условия на разрешителното във връзка с ал. 2, т. 6 се изпълняват от оператора в срок до 4 години от публикуването на решението на Европейската комисия.
(7) При преразглеждането компетентният орган използва всяка налична информация, включително в резултат от собствен мониторинг или проведен контрол.
(8) При актуализиране, когато се прилага чл. 123а, ал. 3, или при изменение във връзка с ал. 2, т. 1 на комплексно разрешително, компетентният орган осигурява достъп на заинтересованите лица до проекта за актуализиране, съответно изменение по реда на чл. 122а, ал. 5.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 52, както е по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Параграф 53. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. (1) Операторът на инсталацията е длъжен да:
1. информира министъра на околната среда и водите и компетентния орган по чл. 120, ал. 1 за всяка планирана промяна в работата на инсталацията;
2. изпълнява условията в комплексното разрешително;
3. изготвя и изпълнява съгласуван план за собствен мониторинг в съответствие с условията в комплексното разрешително;
4. информира редовно контролиращия орган за резултатите от мониторинга и незабавно да го осведомява за всички инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда;
5. осигурява условия на представителите на контролиращия орган при всички необходими проверки на инсталацията за вземането на проби и събирането на необходимата информация за изпълнението на задълженията им по закона;
6. изготвя и предоставя на контролиращия орган годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.
(2) При нарушаване условията на разрешителното операторът (Обръщам внимание, че в доклада е допусната техническа грешка и номерацията започва от 5, а трябва да се чете 1):
1. информира незабавно контролния орган;
2. предприема незабавно необходимите мерки, с които осигурява възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок;
3. изпълнява всички допълнителни мерки за възстановяване на съответствието, изискани от контролния орган;
4. спира експлоатацията на инсталацията до възстановяване на съответствието в случаите, когато нарушението създава непосредствена опасност за човешкото здраве или заплаха за непосредствено значително отрицателно въздействие върху околната среда.
(3) При възникване на инциденти или аварии със значително отрицателно въздействие върху околната среда операторът предприема действията по ал. 2 за ограничаване на последиците и предотвратяване на възможни последващи инциденти или аварии.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 53 за съдържанието на чл. 125 с корекцията в номерацията в ал. 2, която Ви бе докладвана от госпожа Михайлова.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 87, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Параграф 54. Създава се нов чл. 126:
„Чл. 126. (1) В едномесечен срок от постъпване на информацията по чл. 125, ал. 1, т. 1 министърът на околната среда и водите преценява наличието на съществена промяна и уведомява оператора за необходимостта от издаване на ново разрешително в съответствие с чл. 117, ал. 2.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 2 министърът на околната среда и водите изисква операторът да представи на компетентния орган по чл. 120, ал. 1 в срока по ал. 1 необходимата информация и определя нейния обхват, включително:
1. описание на промяната;
2. резултати от собствения мониторинг на емисиите;
3. доклад за базовото състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12;
4. доказателства за прилагане на НДНТ, в това число сравнение между избраната техника и приложимите заключения за НДНТ, включително емисионните нива, определени с тях;
5. доказателства за наличието на обстоятелства по чл. 123а, ал. 3, в случай че операторът не планира прилагане на чл. 123а, ал. 1.
(3) В едномесечен срок от предоставянето на информация по ал. 2 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 преразглежда комплексното разрешително и се произнася за необходимостта от неговото актуализиране.
(4) В едномесечен срок от приключване на преразглеждането по ал. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 актуализира комплексното разрешително при необходимост.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, гласувайте § 54.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Параграф 54 е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: „Параграф 55. В чл. 127, ал. 1 след думата „оповестява” се добавя „от компетентния орган по чл. 120, ал. 1”.
§ 56. Член 128 се отменя.
§ 57. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. копие на решението;
2. копие на разрешителното;
3. актуална техническа оценка;
4. данни относно влизането в сила на решението;
5. информация за мерките, предприети от оператора по чл. 121, т. 8.”
2. Досегашната ал.2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Данните по ал. 2, т. 1-4 се предоставят от компетентния орган по чл. 120, ал. 1.”
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Изпълнителната агенция по околна среда поддържа публичен регистър на интернет страницата си за резултатите от мониторинга на емисиите, предвиден в комплексните разрешителни.
(5) Контролните органи по чл. 120, ал. 5 предоставят на Изпълнителната агенция по околна среда информацията по ал. 4 на електронен носител.
§ 58. Член 130 и чл. 131 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Не виждам.
Моля, гласувайте текстовете.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
Текстовете на параграфи от 55 до 58 включително са приети.
Следва § 42, който по новата номерация става §59.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 59.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 43, който става § 60 със следната редакция:
„§ 60. В чл. 131м, ал. 3 се изменя така:
„(3) Министърът на околната среда и водите отчита в Националния регистър по чл. 131к, ал. 1 генерираните от одобрени дейности по проекти редуцирани единици емисии на парникови газове в съответствие с Регламент (ЕО) № 2216/2004”.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 61.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 45, който става § 62.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 46, който става § 63 със следната редакция:
„ § 63. Член 134 се изменя така:
„Чл. 134. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е компетентният орган за регистрация на организации, разположени в Европейския съюз, съгласно чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009.
(2) Директорите на РИОСВ предоставят на организациите по ал. 1 информация в съответствие с чл. 32, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно приложимите правни изисквания, свързани с околната среда и начините за доказване на съответствие с тези изисквания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи от 59 до 63 включително, по новата номерация.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Продължаваме със следващите параграфи.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 47 до 55 включително, които стават параграфи от 64 до 72 включително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по тези текстове? Няма.
Гласуваме параграфи от 64 до 72 включително, по новата номерация.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
Преминаваме към следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 56, който става § 73 със следната редакция:
„§ 73. Създава се чл. 154а:
„Чл. 154а. (1) Контролните органи по чл. 120, ал. 5 разработват, преразглеждат и при необходимост актуализират план за проверки на инсталациите в обхвата на Приложение № 4 за контролираната от тях територия.
(2) Планът по ал. 1 включва:
1. обща оценка на значителните въздействия върху околната среда;
2. територия, обхваната от плана;
3. списък на инсталациите;
4. процедури за разработване на програми за планови проверки;
5. процедури за извънпланови проверки;
6. правила за съвместяване на проверки с други контролни органи - при необходимост.
(3) Въз основа на плановете по ал. 2 контролният орган изготвя редовно програми за планови проверки, в които се посочват честотата на проверките на място за различните видове инсталации.
(4) Честотата на проверките по ал. 3 се определя въз основа на системна оценка на риска за околната среда от съответните инсталации и е най-малко веднъж годишно за инсталациите, които представляват най-голям риск, и три години за инсталациите, които представляват най-малък риск.
(5) При установено с проверка значително несъответствие с условията на разрешителното контролният орган извършва нова проверка на място в срок до 6 месеца от последната проверка.
(6) За системната оценка на риска за околната среда по ал. 4 се прилагат най-малко следните критерии:
1. потенциалното и реалното въздействие на съответните инсталации върху човешкото здраве и околната среда, като се отчитат нивата и видовете емисии, чувствителността на местната околна среда и рискът от аварии;
2. спазването на условията на разрешителното;
3. валидна регистрация на оператора съгласно схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009.
(7) В едномесечен срок от получаването на жалби и сигнали, аварии и инциденти, свързани с опасност за околната среда или случаи на несъответствие с условията на комплексното разрешително, се извършват извънпланови проверки, а в случаите на открита процедура по реда на чл. 117 или 124 – преди приключването й.
(8) По време на всяка проверка на място контролният орган съставя констативен протокол. Въз основа на констативния протокол след проверката контролният орган подготвя доклад, съдържащ констатирани факти и обстоятелства относно съответствието на инсталацията с условията на разрешителното и, при необходимост, задължителни за оператора предписания, както и предприети от контролния орган административно¬наказателни мерки.
(9) Контролният орган:
1. запознава оператора с доклада по ал. 8 не по-късно от два месеца от приключване на проверката;
2. публикува доклада по ал. 8 при спазване на изискванията за обществен достъп до информацията за околна среда не по-късно от 4 месеца от приключването на проверката.
(10) Независимо от прилагането на чл. 125, ал. 2 операторът изпълнява предписанията, дадени от констативния протокол, в съответствие с предписаните срокове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по текста на § 73 по новата номерация? Няма.
Гласуваме § 56, който става § 73.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Продължаваме със следващите параграфи.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, 58 и 59, които стават съответно § 74, 75 и 76.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Моля, режим на гласуване на тези три параграфа.
Гласували 81 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 60, който става § 77 със следната редакция:
„§ 77. В Глава девета, раздел ІІІ се създава чл. 157е:
„Чл. 157е. В случаите на извършване на контрол по искане на засегнати лица разходите за установяване на нарушенията се заплащат от съответния нарушител.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Няма изказвания.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам заявки.
Гласуваме текста.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 62, който става § 79 със следната редакция:
„§ 79. В Чл. 164 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Оператор на инсталации и съоръжения, извършващи дейности в обхвата на Приложение № 4 без комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 и 2, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 50 000 лв.
(4) Прилагането на ал. 3 не спира действията по чл. 158, т. 4 до издаване на комплексно разрешително.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по този текст? Няма.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 80.
Комисията предлага да се създаде нов § 63а, който става § 81:
„§ 81. В чл. 166а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 116д, ал. 1, т. 2” се заменят с „чл. 116д,
ал. 1”.
2. В ал. 2 думите „чл. 116д, ал. 2” се заменят с „чл. 116д, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на двата параграфа.
Режим на гласуване.
Гласували 84 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Колеги, с това днешната работа по този законопроект ще приключи.
Припомням ви, че утре от 9,00 ч. ще започнем с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки и след това ще продължим по реда на номерацията до края на програмата.
Благодаря Ви.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 13.57 ч.)


Заместник-председатели: Анастас Анастасов
Христо Бисеров
Секретари: Пламен Нунев
Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ