Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 27 април 2012 г.
Открито в 9,19 ч.
27/04/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов, Eкатерина Михайлова и Павел Шопов

Секретари: Митхат Метин и Любомир Иванов


(Председателят госпожа Цецка Цачева обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 9,15 ч.)


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Уважаеми колеги, налице е необходимият кворум, откривам пленарното заседание.

Дами и господа народни представители, продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО (продължение).
Припомням, че на вчерашното пленарно заседание са гласувани до новия чл. 26 включително.
Предстои докладване на заглавието на Глава четвърта – „Правомощия на органите на комисията при извършване на проверка”, стр. 26 от доклада. Отложени са дебатите и гласуването по чл. 22 от доклада.
Имате думата, господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: „Глава четвърта – Правомощия на органите на комисията при извършване на проверката.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава четвърта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за наименованието на Глава четвърта.
Гласували 125 народни представители: за 104, против 15, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: По чл. 27 има предложение на Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 27 сегашният текст става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Проверяваният период не може да надвишава законоустановените срокове за съхранение на счетоводни документи или счетоводни регистри.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 27 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Нашето предложение за създаването на тази ал. 2 към чл. 27 беше по текста, приет от Народното събрание на първо четене. Това, което влезе в залата като второ четене, регламентира с новия чл. 26, който приехме вчера, един период, където може да се извършва проверка за срок 15 години назад. При дебата в систематичното място, където се установява срокът за извършване на проверката, аз предложих същия този текст да бъде приет. Той не беше приет от залата, поради тази причина формално оттеглям предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Чукарски.
Изказване ли имате, господин Петков?
Заповядайте!
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Идеята на комисията за оттеглянето на текста безспорно заслужава приветствие, но вътре в първоначалния замисъл така или иначе има един текст, който буди много сериозни въпроси въобще по идеята, която се прокарва и реализира при този закон.
„При проверката се извършва финансово разследване”. Хубаво, текстът ще отпадне. Какъв е замисълът, господин Анастасов? Кой извършва това финансово разследване? С какъв инструментариум се извършва това финансово разследване? Кои са органите, които се ангажират при извършването на такова финансово разследване? Свалянето на текста не означава, че Вие сваляте идеята. Това трябва да е ясно на гражданите – че този закон като цяло е низ от недоразумения, от взаимно изключващи се текстове, от текстове, които грубо нарушават правата на човека и са посегателство върху интересите на стопанските субекти, говоря за законните интереси, с този запис „извършва финансово разследване”.
Независимо че сваляте текста, и залата, и обществото трябва да знаят каква е идеята. Кой извършва, повтарям, финансовото разследване? С какъв инструментариум се извършва това финансово разследване и как гарантираме правата на хората и на стопанските субекти? Защото вътре изрично е направена диференциацията – юридическото лице, а за физическото лице – и на издръжката на живота на семейството му. Това, което вчера, каза господин Бисеров, ако не греша, е, че в този закон се посяга върху семействата на хората. В този закон се правят съвършено откровени посегателства върху правата на човека. Този закон далече надхвърля идеята да се борим с наркотрафика и с терора, а напротив – този закон се превръща в откровен инструмент за репресии.
Свалянето на текста без съмнение не сваля идеята. Вие трябва да разясните каква е идеята за извършване на финансово разследване върху отделните физически лица, техните семейства, а за юридическите лица – включително хората, които са работили за тях, пътувания в чужбина и така нататък. Такива репресивни текстове трябва да бъдат разяснени пред обществото като мотивация. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Има думата господин Иван Петров.
ИВАН ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Петков, по принцип Вие трябва да знаете, че когато се извършва определена дейност и тя е престъпна или се извършват административни нарушения, които също са в кръга на извършвани престъпления, се нарушават права. Ако това не сте го разбрали досега, поне всички тук в залата трябва да са наясно, че законът действително в тази си част е репресивен. Но то е само относно лица – физически или юридически субекти, които извършват престъпление. Не вменявайте и не създавайте впечатление у гражданите, че това, което се върши, е плод на някакво безхаберие или нещо, което определен административен орган е решил да прави.
Кой го извършва и какъв е редът? Вие много добре го знаете. Има съответни органи, които го извършват и сега. Това не е нещо ново!
Административните нарушения и наказания се доказват от съответните компетентни органи. Когато установят това, те естествено, че ще сезират комисията за последващи действия. Смятам, че веднъж завинаги трябва да е ясно, че законът има насоченост към всички онези, които вършат престъпна дейност, независимо дали ще е в наказателноправната сфера или в административноправната. Това трябва да е ясно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Аз много разчитам правилно да сме чули и да осмислим това, което каза господин Петров. И сега в България има компетентни органи, които извършват такива разследвания. Тоест, очевидно в парламентарната група на управляващото мнозинство има народни представители, които си дават сметка, че и сега в страната има компетентни органи, които извършват такива разследвания.
Моят въпрос беше, че тук има запис: „При проверката се извършва финансово разследване”. Кой? Този закон с този текст – каква е идеята, на кого възлага финансовото разследване? На финансовото разузнаване, на икономическата полиция, на прокуратурата, на дознателския апарат ли? Каква е идеята? Или вменява разследващи функции на органите, които се създават с този закон?
Още веднъж искам да повторя това, което казах и вчера. Ние с този закон легитимирахме доносничеството и клеветата. Създаваме, надграждаме институции с този закон. Ние през последните няколко години направихме грешката да създаваме нови и нови институции, с които се опитваме да смаем някой – че сме създали ново звено, което се бори с корупцията и с престъпността, след което се оказва, че това звено не сработва и всички тези, на които искаме да кажем, че имаме политическата воля да създадем новото звено, след 6 месеца ни питат какъв е резултатът от това звено. Какво стана с БОРКОР? Какво стана с някои други звена, които се създадоха? Петнадесет дни ръкопляскания: „Браво, Вие имате волята и ще направите нещо”, след което следва пълен провал. Трябва да си даваме сметка, че това влияе върху авторитета и репутацията на държавата. По този начин ние задълбочаваме впечатлението, че сме държава, в която корупцията е институционализирана и е начин на поведение, начин на мислене.
Хубаво, ще създадем тези органи, ще институционализираме клеветата. Всички, които утре ще кажат: „Браво, имате политическа воля!”, след 6 месеца ще питат за резултата. Ние не оставихме прокуратурата да работи както трябва, а създадохме специализирания съд и прокуратура, но всички виждаме какъв е резултатът – не може да се попълни техният състав. Създадохме БОРКОР, сега ще го разпуснем. Създаваме сега тези комисии, след 6 месеца ще говорим за резултата от тях. Кого лъжем? Себе си ли лъжем, Брюксел ли лъжем? Кого лъжем?
Вие наистина или не разбирате в каква посока тикате държавата чрез отравяне на атмосферата и злепоставянето пред нашите партньори...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ: ...или го правите съвсем съзнателно. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, провокирана съм да направя това изказване от репликата, която прозвуча в залата, от народния представител Иван Петров. Всъщност тя е много показателна за духа на този закон, за начина, по който мисли мнозинството, и за истинската идея, истинската същност на текстовете, които приемаме днес.
Макар и неподкрепен от комисията, този текст, макар и да не се приеме от пленарната зала, в крайна сметка дебатите, които се случват тук, имат значение за тълкуването и за прилагането на тези текстове.
Аз съм изумена от това, което прозвуча от народния представител Иван Петров, защото той каза нещо много просто и много категорично – че всички проверявани по този закон лица са извършили престъпления!
Това е начинът на мислене, който се въплъщава от народните представители от ГЕРБ в текстовете на закона. Това е в остро противоречие с текстовете, които приехме снощи – преди полунощ, когато стана ясно, че обект на тази проверка могат да станат и граждани, които са привлечени като обвиняеми за изключително широк кръг от престъпления, които престъпления изобщо могат да не стигнат до съда. Че обект на тази проверка могат да бъдат и граждани, които са извършили административни нарушения, от които се предполага, че е генерирана облага. Че обект на тази проверка могат да станат и граждани, за които други граждани твърдят, че са извършили административни нарушения, от които според тези граждани може да е генерирана облага над 150 хил. лв., която не може да бъде отнета по друг ред.
Е, всички тези граждани ли са извършители на престъпления? Вие в ГЕРБ изобщо правите ли някаква разлика между административно нарушение и административно наказание, престъпление и присъда, и гражданин, по отношение на който има съмнение, че е извършил престъпление или административно нарушение, от което е генерирана облага?!
Разбирате ли нашите опасения, че това, което се извършва в тази зала, е наистина страшно, защото кръгът от лица, които са клиенти на този закон, е изключително широк и по отношение на всички тези лица ще тегне това, което прозвуча от устата на народен представител от ГЕРБ – че тези хора, които са проверявани от тази комисия, са извършители на престъпления и затова по отношение на тях трябва да има репресивни мерки?
Също цитирам народния представител от ГЕРБ – че по отношение на тях трябва да се извършва финансово разследване включително, неясно от какви органи! Разбирате ли какво се случва в тази зала, за какво става дума?! Това е недопустимо за нито една нормална, демократична, правова държава!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо Манолова, Вие направихте много задълбочен анализ на едно наистина притеснително изказване. Но това, което изпуснахте (аз Ви моля да направите и това в дупликата), е да отбележите факта, че беше посочено, че престъпление, освен физически лица, могат да извършват и юридически лица. Това е нещо, което наистина е, меко казано, озадачаващо.
Поради тази причина моля, като говорим в тази зала по такива важни неща, които са свързани с основни принципи не само на демокрацията, на съвременната цивилизована държава, да си даваме ясно сметка, че всички тези неща влизат в протокола и наистина те ще имат значение при тълкуването на закона – каква е била волята на законодателя, когато е приемал текстовете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, наистина е притеснително, че правната култура на това мнозинство е на такова ниво, при което не се прави разлика… (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова, обръщам Ви внимание да не обиждате народните представители – ще Ви санкционирам по правилника. Не всички са възпитаници на кюстендилската правна школа. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
МАЯ МАНОЛОВА: Тогава ще кажа само, че наистина е притеснително, че народните представители не правят разлика между административно нарушение и наказание, и престъпление; че народните представители не правят разлика за това кой може да бъде субект и на престъпление, и на административно нарушение, но не това е най-страшното.
Най-страшното е, че зад липсата на основни знания по основни понятия и на наказателното, и на гражданското право се крият едни други намерения – да бъдат създадени разпоредби, които да бъдат насочени срещу българските граждани, които не са извършители на престъпления, които не са престъпници; срещу българските граждани, които в определени случаи не са извършители и на административни нарушения или са извършили административни нарушения, от които не могат да почерпят облага в твърдените размери.
Срещу всички тези хора, които, вярвайте ми, по оценка на неправителствени организации в България, сигурно са между 800 хиляди и 1 милион души, избирателно ще бъде насочена репресията на този закон.
Прав беше в своята откровеност господин Петров, когато каза, че това е репресивен закон и че това са едни репресивни разпоредби. Нормално е тези репресивни разпоредби да бъдат насочени срещу извършителите на престъпления, срещу участниците в организирани престъпни групи, срещу тези, които се занимават с трафик на наркотици, с пране на пари, срещу политиците на високите етажи на властта, които реализират корупционни практики.
Но когато това всичкото се насочва срещу обикновените граждани, срещу бизнеса, срещу дребния и средния бизнес, и се реализира от един политически орган, назначен от това мнозинство, това наистина е страшно, защото създава предпоставки не просто за репресия, а за политическа репресия срещу всеки, който е неудобен, несимпатичен и е извисил глас срещу днешните управляващи. Ето това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, две конкретни предложения. Първото е за улесняване на нашата работа и съкращаване на тези дълги дебати. Бих помолил (знам, че Народното събрание може да си го позволи технически) за аудио- или видеовъзпроизвеждане.
Госпожо Манолова, господин Румен Петков, господин Миков, да запишете кратки изказвания от последните си два дни. Основно трябва да съдържат думите „лицемерие”, „мракобесие”, „реваншизъм”. Господин Терзийски, да не забравя и Вас. (Оживление и реплики от КБ.) Ние можем да си ги пускаме даже и на бързи обороти, така че няма никакъв проблем.
Второто ми предложение вече е по същество. На основание чл. 45, ал. 2, т. 3 да бъдат прекратени разискванията по текста, тъй като текстът е с искане да бъде отхвърлен. Не мога да разбера как по конкретен текст се правят общи разсъждения по цялата концепция на закона. Това за мен е недопустимо. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще бъдат допуснати личните обяснения, след като приложа правилника и подложа на гласуване направеното процедурно предложение.
Подлагам на гласуване предложението на господин Анастасов за прекратяване на разискванията по този текст.
Моля, гласувайте.
Гласували 125 народни представители: за 94, против 29, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Лично обяснение – господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Аз много се надявам на един друг подход.
Хубаво е, че в залата са поканени представители на чуждестранните мисии. Ние трябва да им кажем: „Добре дошли!”
Аз съзнавам, че те са поканени с идеята утре някой да им каже: „Нали виждате кои искаме да приемем този закон, с който ще смаем света, и кои са против този закон, с който ще смаем света?”
Убеден съм, че тези хора ще чуят аргументите, които се представят в залата, и много се надявам след шест месеца да продължим този разговор – първо, по ефективността на закона, по резултатите, които той ще постигне.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Личното Ви обяснение на господин Атанасов, господин Петков!
РУМЕН ПЕТКОВ: Второ, за атмосферата в българското общество, която ще създаде той, понеже за записи говорим. Нека да се запише на видеостена и да се пускаме!
И трето, да сме наясно със съдържателната страна на закона. Убеден съм, че след шест месеца всички ще намерим сили да продължим този разговор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Терзийски – лично обяснение.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Господин Анастасов, Вие ме упреквате за това, което аз казвам от трибуната на Народното събрание.
Аз Ви упреквам за това, което Вие вършите, приемайки този законопроект. С този текст, който в момента приемаме и ще приемете, става ясно вече и се сглобява гръбнакът на този закон.
Вие ме обвинявате за това, което съм казал, а аз ще Ви кажа това: преди няколко дни, преди няколко седмици един човек заяви, че ще си подаде оставката, ако не приемете закона в този вид! Вие приемате един закон като инструмент, който ще служи за употреба, за репресия срещу българските граждани. И го приемате съвсем съзнателно. Приемате го, без да се притеснявате от това, което вършите. Ето това Ви казах аз. Казах Ви, че Вие приемате един закон, в който няма граници за това, което може да бъде извършено като реваншизъм, защото той субективно, в много случаи безпринципно прилага правото!
И не съм съгласен с Вашия упрек. Напротив, аз мисля, че Вие трябва да си обясните защо по този екстремен начин приемате този закон, защо приемате тези текстове, защо приемате текстове, които противоречат и на демокрацията, и на българската Конституция? Защото наистина този закон нарушава демократичните права на българските граждани. Давате инструмент в ръцете на един-единствен човек, който заяви, че ще напусне, че ще си подаде оставката, ако не приемете този законопроект.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, още в началото на своето изказване аз заявих, че съм провокирана от изказването на господин Иван Петров, за да го направя. Няма как това изказване да бъде подминато и затова не беше подминато.
И тук аз бих допълнила предложението на господин Анастасов: нека се запише това изказване...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: То е записано!
МАЯ МАНОЛОВА: ...да се запише на аудио- видеотехника и да се пуска като една емблема на този закон, защото той е събирателен образ за това какво е мнението на управляващите за българските граждани.
Всички граждани, които ще минат по реда на тази проверка, са престъпници и затова те трябва да бъдат репресирани. Това беше причината да направя своето изказване.
А наистина е недопустим начинът, по който Вие се опитвате да ни затворите устите, като вземате процедура за прекратяване на изказванията. Народните представители по един толкова важен закон имат правото да се изкажат, да посочат своите притеснения, слабостите на тези текстове, защото наистина това е един закон, който засяга правата и свободите на българските граждани.
Освен това нека да използваме случая и представителите на европейските държави, които приветстваме, да чуят за какво става дума в тази зала. Може би те не са запознати с този закон и ще се наложи да повторим, че този закон допуска сигнали от граждани с твърдения за административни нарушения; че каталогът на така наречените престъпления е достатъчно широк, че реално в крайна сметка обект на тази проверка може да стане всеки гражданин, а отношението към този гражданин ще бъде като към престъпник, както каза господин Иван Петров, и репресията по отношение на него ще се прилага от един абсолютно партийно-политически орган, избран изцяло и единствено от ГЕРБ. Само ГЕРБ ще посочва членовете на този орган. Ето това трябва да се чуе и да се знае!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – процедура, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо председател, аз Ви моля въпреки преумората да се въздържате да коментирате правните школи, на които са представители депутатите, защото, ако ние започнем такава посока на коментар, мисля, че ще стане доста цветисто, интересно и любопитно за медиите.
На второ място, Ви моля да не слагате гилотина на дискусиите и изказванията. Когато се приема един закон в противоречие с основни конституционни принципи, с проектодиректива на Съвета и Парламента, когато се нарушават основни принципи като „Ne bis in idem”, като заложените защити в проекта за директива, е важно да има изчерпване на дискусията и всяко едно мнение да влезе в стенограмата.
Също така Ви обръщам внимание по повод на едно изказване на господин Анастасов – вчера, след 11,00 ч. сутринта аз не съм вземал думата. И ако господин Анастасов смята, че трябва да Ви се запише и да Ви се пусне на мнозинството това, което съм казал, аз бих приел такава позиция, защото то ще бъде и в мотивите до Конституционния съд, то ще бъде и в нашето изложение до Съвета и Европейския парламент за противоречията на приемания закон с основните принципи в проектодирективата и за противоречието с Конституцията, така че Ви моля – Вие, като председател, да се съобразявате с доста обострената и емоционална обстановка, предизвикана от качеството на внесения законопроект. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, споделям препоръката Ви най-вече по отношение на въздържането, защото, ако бях приложила правилника с цялата му строгост, трябваше да отстраня госпожа Манолова от залата.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Отстранете ни всички!?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чета:
„Чл. 133. (1) Председателят може да отстрани за повече от едно заседание, но не повече от три заседания народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание”. (Шум и реплики от КБ.)
Госпожо Манолова, много ясно е записано в стенограмата. Вие оскърбихте Народното събрание, но преценявам, че ситуацията е такава и не бива да започваме с най-тежките санкции от сутринта. Това, че Вие имате Ваше лично мнение, което афиширате по медиите, аз не се срамувам от правната школа, която съм завършила, и тя е на Софийския университет и на неговия Юридически факултет, госпожо Манолова!
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Като искате да се изказвате, вземете думата като народен представител – от трибуната!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви санкционирам, господин Миков! Не се обаждайте от място! Дадох Ви думата, Вие говорихте.
Думата има господин Бисеров. (Шум и реплики от КБ. Народният представител Михаил Миков излиза от пленарната зала.)
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, госпожо министър, колеги! Вземам думата по начина на водене на заседанието. По-скоро става въпрос за начина, по който тръгва да тече заседанието. Основание ми дава поведението на такава фигура като господин Анастас Анастасов – заместник-председател на Народното събрание, председател на докладващата комисия. Тенденцията е следната: пускат се едно-две изказвания от името на опозицията, след което се пуска процедура по прекратяване на изказванията.
Чисто формално, госпожо председател, знам, че има такава процедура, но всички ние знаем, че има така наречената злоупотреба с право. Единственото или малкото от хубавите неща, които имахме в миналите два дни, е, че поне имахме възможност да се изкажем. Сега днешният ден се очертава като ден, в който ние няма да можем да се изказваме.
Исках да се изкажа по чл. 27, който сега ще гласуваме, и ме провокира моят съгражданин от Хасково. Аз ще намеря начин да коментирам неговото изказване. Няма да ми попречите да си направя изказването, но тенденцията е опасна.
Помните ли, имаше един израз от социалистическо време: „Да не се излагаме пред чужденците!”? (Шум и смях.) Днес да не се изложим пред чужденците. Не ми пречете да се изкажа по всеки текст с тази процедура. Намерете аргументи, оборвайте ме, но не ми пречете да се изкажа по всеки текст с процедура и със злоупотреба на процедура.
Госпожо председател, Вие, разбира се, не може да отказвате процедури. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Обаче винаги може да намерите начин, когато има достатъчно, особено предварително заявили желания... Благодаря Ви. Това е моето изказване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Бисеров, разбрах тезата Ви. Благодаря.
Думата иска министър Ковачева.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обявила съм думата на министър Ковачева. (Реплики от КБ.)
МИНИСТЪР ДИАНА КОВАЧЕВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Ваши Превъзходителства! Вземам думата не по повод на разпоредбата, която на практика беше предложено да отпадне, а по повод на това, че неколкократно вече се споменава, че засегнати ще бъдат българските граждани. Затова ми се иска конкретно да посочим за какво точно става въпрос в проекта на закона.
Ще си позволя да попитам дали са почтени български граждани лицата, които ще бъдат обвинени в извършването на следните престъпления: тероризъм, убийство с користна цел, отвличане, склоняване към проституция, трафик на хора, квалифициран грабеж, квалифицирано длъжностно присвояване, квалифицирано иманярство, квалифицирана измама, измама с европейски фондове, изнудване и квалифицирани състави, търговия с акцизни стоки, контрабанда, подправка на парични знаци, пране на пари, данъчни измами в големи размери, измами чрез юридическо лице, нарушаване на граничен режим, тежки длъжностни престъпления, квалифицирана измама, организирана престъпна група, хазарт, производство и търговия с оръжие, изнудване, производство, търговия и трафик на наркотици? Това е каталогът на предложените престъпления. Смятам, че ако едно лице извърши някое от тези престъпления, с право трябва да му бъде повдигнато обвинение.
Също така по отношение на административните нарушения, цитирам вече приетия чл. 24: „има влязъл в сила акт за административно нарушение...”.
Позволих си да цитирам тези текстове, за да представя каталога от престъпления. Разбира се, ако той Ви се стори много широк, решението е във Вашите ръце, но нито едно от тези престъпления не се извършва от обикновени граждани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов – процедура по начина на водене.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по начина на водене, за да възразя, госпожо председател, срещу отношението, което демонстрирате към определени представители на опозицията. Обидно, възмутително, пренебрежително, изключително неподходящо за сериозността и важността на закона, който обсъждаме.
Не опозицията наложи този безумен начин, по който се отнасяте към този закон, и начина, по който го приемаме – дълбоко репресивен по своя характер, с лошо подготвени текстове, с опасни последици за мнозинството от българските граждани, не за престъпниците – за хората, и това се опитват да Ви кажат моите колеги. Вие какво правите? Опитвате се да им отнемете думата, да пресечете възможността да изложат аргументи, не чуваме аргументи от страна на мнозинството и смятате, че това е подходящата среда, за да се работи по този закон.
По силата на кой текст, уважаема госпожо председател, Вие си позволявате да коментирате изказванията на моите колеги? По силата на кой текст?! Правилникът Ви задължава тогава, когато имате изказване, да го направите оттук, не оттук, зад гърба ми. Това място не Ви дава право повече отколкото на другите народни представители да коментирате от тези микрофони. Слезте тук, изкажете се, седнете там и дайте възможност на другите Ваши колеги – заместник-председатели на Народното събрание, да ръководят и да успокоят страстите в тази зала.
Какво си мислите, че ще бъде като последица от днешното обсъждане? Пред кого се опитвате да докажете коя сте и кое е мнозинството? Абсолютно неподходяща среда, възмутителен начин на отношение и на работа по този закон. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Възмутително е и Вашето отношение. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Найденов, вземам думата тогава, когато текст от правилника ми дава възможност за това. Позовах се изрично…
РЕПЛИКА ОТ КБ: Слезте долу!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И тогава, когато водя, трябва да сляза долу?! Въз основа на кой текст от правилника? (Шум и реплики от КБ.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Нямате право да коментирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разискванията са прекратени.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на чл. 27.
Гласували 107 народни представители: за 99, против 2, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: По чл. 28 има предложение от народния представител Христо Бисеров:
„В чл. 28 да отпадне т. 8.
В чл. 28 да отпадане т. 10.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители – в чл. 28, т. 2 думите „и пазарната му стойност към момента на проверката” се заличават.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Тодор Великов и група народни представители:
В чл. 28 се правят следните изменения:
а) т. 2 да отпадне;
б) в т. 11 текстът след думата „придобиването” се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28, който става чл. 27:
„Чл. 27. За проверявания период по чл. 26, ал. 3 органите по чл. 13, ал. 1 събират сведения за:
1. имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му;
2. пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване и пазарната му стойност към момента на проверката;
3. преобразуване на имуществото;
4. приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице;
5. обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му;
6. платените публичноправни парични задължения към държавата и общините;
7. сделките с имуществото на юридическото лице;
8. сделките с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му;
9. пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице;
10. обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети;
11. други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото, начина на придобиването и на преобразуването му.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, анализът на текста, който се предлага от комисията, показва няколко неща.
Първо, текстът, който отменихме преди 3 минути, всъщност ние не го отменихме – той е тук. Господин Румен Петков трябва да е наясно, че финансово разследване ще има, само че терминът няма да бъде употребен.
Второ, анализът на този и на други текстове показва, че госпожа министърката излъга преди малко, като се опита да въведе в заблуждение не нас, а публиката – че само обвинението за тежки престъпления е основание за проверка. Това не е така, защото късно снощи приехме текст, който гласи, че всеки гражданин, който обвини всеки друг гражданин, че е извършил административно нарушение, което му е донесло облага 150 хил. лв., която облага не може да бъде възстановена по друг начин, което обвинение той може да формулира без никакви доказателства, без да има абсолютно никаква, дори административна проверка на обвиненото лице, е основание за започване на проверка. Това е истината. Не е вярно, че ще бъдат проверявани само престъпниците. Това е заложено и в чл. 27.
Имаше емблематично изказване на моя съгражданин от гр. Хасково господин Петров. Ще Ви припомня, че преди около 2 г. той беше направил друго емблематично изказване. Тогава той каза, че като остарее Конституцията, ние няма много да се съобразяваме с тази остаряла Конституция. Чудесно, че най-после членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред започнаха да вземат думата по този закон. Досега това го правеше само господин председателят – човек, който очевидно е подготвен по материята, но другите членове на комисията не знам защо не участваха в дебата. Вашето включване в дебата, уважаеми колеги, всъщност показва за какво става въпрос в този закон.
Затова, уважаеми дами и господа, аз поддържам своите предложения за отпадане на т. 8 и т. 10 в чл. 28.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаема госпожо председател, госпожо министър! Господин Бисеров, доколкото си спомням, чл. 24, ал. 4, която приехме, гласи: „Гражданите, на които са им станали известни обстоятелствата по ал. 3, могат да уведомят комисията за тях”. Никъде не виждам в текста – ако Вие някъде сте видяли, моля да ми го посочите в закона – че въз основа на сигнала, който гражданите ще подадат, и обстоятелствата, които посочат, комисията започва проверка. По този закон има само две обстоятелства – привличането на обвиняем по обвинението на прокуратурата и уведомлението от съответния административно-наказващ орган за влязъл в сила административен акт – ал. 1 на чл. 24.
По отношение на т. 8 и т. 10, които искате да отпаднат, то информацията, която се добива по тях от комисията, е изключително важна за проверката и за формирането на крайните изводи от нея. Разходите, които се търсят по тези точки, са изключително важни като информация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин Бисеров, аз съм напълно съгласен с това, което казахте относно твърдението на министъра на правосъдието, който излъга залата.
Вие също допуснахте грешка и казахте, че става въпрос за престъпници. Хората по Конституция не са престъпници, докато няма влязла в сила присъда.
Аз бях предложил, ние бяхме предложили да има обвързване на проверката с хода на наказателното производство. Залата не прие това. Става въпрос не за хора престъпници, а за хора, които някой ще проверява дали са престъпници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Бисеров, не бяхте пълен в своето изказване, защото госпожо министърката на правосъдието заблуди залата и гостите в залата не само по отношение на възможността – проверка и производство срещу българските граждани да става чрез доноси на други граждани. Тя ги заблуди и по отношение на тъй наречения каталог от престъпления, тъй като във варианта на този каталог са включени и престъпления, за които не е предвидено наказание лишаване от свобода, а глоба и пробация, включително и маловажни случаи на извършване на престъпления. Този текст вчера беше отложен и предстои днес да бъде приет.
За коректност може би тя трябваше да каже, че очаква да бъде прието предложението, направено от вносителите.
Иначе сте напълно прав, че тя въвежда в заблуждение и присъстващите в залата европейски посланици, защото след като едно лице бъде привлечено като обвиняем, има и няколко други хипотези за започване на тази проверка. Едната е с установен акт за административно нарушение, от което се предполага, че може да се извлече облага над 150 хил. лв., но и по сигнали на граждани и други длъжностни лица.
Систематичното място на тези две хипотези е в чл. 24, който урежда начина за започване на проверката. Комисията ще има пълното право да тълкува тези текстове в систематичното им място и в случаите, когато териториалният директор, назначен от ГЕРБ, еднолично може да вземе решение срещу кое лице да започне проверка и срещу кое лице да не започне проверка – чисто от партийно политически позиции въз основа на субективната му преценка за това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин Чукарски, Вие сте прав. Грешката е моя, но явно съм облъчен от моя добър колега Иван Петров, та допускам такива грешки.
Господин Анастасов, а какъв е смисълът на сигнала? Един орган се сезира за определено нарушение, за да предприеме действие за пресичане продължаването на това нарушение, неговото разкриване и възстановяване на щетите от това нарушение и наказване на нарушителя. Няма друг смисъл от сезирането.
Това, че Вие не сте сложили думичка, е хитро, но не е достатъчно. Много е ясно как ще станат работите. Комисията като правоприлагащ орган, защото тя в някакъв смисъл е правоприлагащ орган, ще въведе практика и като имаме предвид, че комисията е безконтролна, ще наложи практика и тълкуване на закона за това, че всъщност всеки сигнал е повод за проверка и всеки директор има право да прецени дали от този сигнал да произтече проверка или да не произтече проверка. Мисля си, че той няма нужда и да прави проверка. Той само трябва да го покаже на човека и да му каже: „Този сигнал, подписан от еди-кой си, да го преценявам ли като достатъчно основание, или да не го преценявам? Ще си помисля, пък като минат изборите, пак ще говорим”. За това става въпрос. Ето Ви злоупотреба! Давам Ви елементарен пример за злоупотреба.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура по начина на воденето – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Тук чухме изказвания да се придържаме към правилника, отправени и към Вас, по начина на водене. Странно защо колегите, които правят тези призиви, най-грубо нарушават правилника. Ще Ви помоля: нека да спазваме правилника!
Чета чл. 74, ал. 3 – „Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение”.
Уважаема госпожо председател, в момента разглеждаме чл. 28 по вносител. Предложенията по този член са от: народния представител господин Бисеров – да отпаднат т. 8 и т. 10; народния представител Юлиана Колева – в т. 2 да се заличат думи, и от народния представител господин Великов.
Уважаема госпожо председател, нека спазваме правилника така, както казва ал. 3, и изказванията да бъдат съобразно направените предложения, а не да се връщаме в изказванията си към вече гласувани текстове, както преди малко чухме в изказванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз не разбрах към какво ме призовавате, господин Лазаров, но ще се справя с текста.
Лично обяснение – господин Анастасов.
ДОКЛАДЧИК АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости, днес станахте свидетели точно как се създава имиджа на българското Народно събрание и на Република България пред света. От два дни на нас ни се обяснява, че какъвто и закон да има, има едни лоши хора, които ще работят в комисията, в териториалните дирекции, които непрекъснато ще мачкат всеки български гражданин, който мине под прозорците на сградата. Няма да има хора, които ще бъдат проверявани. Всички, които ходят по улицата, са заподозрени. Влязат ли вътре – край!
Така че, уважаеми гости, ето по този начин ви обясняват и затова вие имате мнение за българските държавни институции как и по какъв начин работят. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – Тодор Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми гости, уважаеми дами и господа народни представители! Пред нас е може би един от най-важните текстове, според мен, който се предлага на нашето внимание. Аз съм направил две предложения – т. 2 да отпадне и в т. 11 текста след думата „придобиването” да се заличи.
Искам да ви обърна по-основно внимание върху точка втора, уважаеми колеги, за което споменах още във вчерашното си изказване. За 22 години аз все съм си мислил, че комунизмът си е отишъл, а се оказа, че се налага с нова сила и по много, но по-модерен начин. Дано чуждите посланици, които присъстват тук, приложат този законопроект точно в този вид. Точно в този вид искам да го приложите и вие – да следвате примера на България такъв, какъвто вие натискате да бъде приет от българска страна. Така да бъде приет!
Нека се върнем назад в годините. Какво означава точка втора? Чета я дословно – че комисията събира информация за пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване, колеги. Обърнете внимание – към момента на придобиване на имуществото и момента на проверката.
Какво означава това? Означава това, което толкова години се тиражираше в българското общество – че имущество, което е приватизирано за 30 милиарда, е приватизирано за 2 милиарда. Двадесет и осем милиарда имущество де факто е обект на атака, уважаеми колеги. Вие разбирате ли, че това означава национализация? Вие разбирате ли, че това е насаждане на новия комунизъм в Европа? Всеки, който е купил на занижена цена към датата на придобиване, съобразно датата на проверка, е обект на конфискация. Ето това е новият комунизъм, който вие насаждате и за който аз се борих толкова години да бъде изчистен от нашата страна. Двадесет и осем милиарда в момента са обект на атака от ваша страна. Тогава, когато говорим, че вие се опитвате по някакъв начин ...
Какво означава, уважаеми колеги, „пазарната оценка към датата на придобиване”? Кой ще направи тази пазарна оценка? Кой ще направи оценката? Оценители?! Вие тогава няма да признавате нотариалните актове на база, на която са купувани тези имоти.
Госпожо министър, Вие разбирате ли правният абсурд на това, което предлагате в момента? – „Пазарна оценка към датата на закупуване на имота”?! Вие разбирате ли, или не? Защото, като гледам погледът Ви, с който обяснявате за тероризъм, за наркотрафик и за други неща, аз съм „за”, но в България имаше приватизация. Аз не съм чул нито един бивш министър-председател да е обвинен за масова и касова приватизация, която се извършва в нашата страна. Не съм чул за такива повдигнати обвинения.
Сега, като върнем 15 години назад, какво ще стане? В една държава, която е тръгнала към пазарна икономика, вие де факто връщате комунизма в нашата страна. Вие точно това правите. Вие сте новите комунисти на Европа. По този начин, чрез тази ал. 2, вие насаждате комунизъм в съзнанието на хората.
Сега по чл. 24 ще тръгнат маса граждани, които ще кажат: „Откъде-накъде този има пари да купува имоти? Откъде-накъде има пари да прави фирми?” Вие разбирате ли какво насаждате? Вие насаждате нови комунистически отношения в нашата страна, а аз си мислех, че това нещо е отпаднало и че вече сме тръгнали по демократични пътища, по пазарна икономика, а тези посланици, които съществуват, много моля да въведат този законопроект, който в момента така неистово желаете да приемем, в същия вариант и в техните страни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Великов, категорично не съм съгласен с Вас. Това не е комунизъм, това е диктатура. Това е начин за установяване на политическа диктатура от едно лице. Ние видяхме какъв е съставът и как се назначава 5 членката. Видяхме каква е целта на закона – да се възстанови чувство за справедливост у гражданите. Това е такова разтегливо понятие за чувството в закона, че освен даване на свобода за политически репресии с всички останали инструменти, които се включват в закона, с това, че има около 60 състава, които включват дори маловажни случаи, които се оценяват на две минимални заплати за страната или не предвиждат лишаване от свобода, а в някои случаи – глоби или пробация, включително когато е започнало административнонаказателното производство и включително при положението или допускането за започване на административнонаказателното производство. Към всичко това ние добавяме възможността гражданите, когато узнаят подобни обстоятелства, да могат да сезират 5-членката. Това е диктатура! А сега ние виждаме в този член, господин Великов, начинът и средствата. Петнадесет години назад връщаме възможността това обследване, това имуществено обследване, което ще включва и прабаба ми, да бъде инструмент в ръцете на 5-членката и на един човек. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Господин Великов – дуплика.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Терзийски, Вие сте живо доказателство, че понякога и аз бъркам. Мислех, че сте демократ, а Вие се присъединихте към демократичната левица, обаче и аз съм жив човек и аз бъркам, както бъркат много хора.
В крайна сметка не смятам, че в този законопроект това е диктатура. Има и добри попадения. Аз съм „за” да бъде мачкана престъпността, организираната престъпност – за тероризъм, за наркотрафик, за проституция, за всичко. Дори не за 250 хил. лв., а за два лева. Дори и за два лева съм готов за мачкане. Може утре да се окаже, че един наркотрафикант има имущество за 200 хил. лв., както един бандит назидателно се усмихна след излизане от съдебната зала и каза: „Е, какво, намерихте ли два лева?” Дори и да не намерим два лева, ние трябва да ги преследваме, но не чрез административни наказания.
Вие разбирате ли, че административните наказания са камъчето в обувката на България. Това е проблемът, а не останалите наказания, които Вие сте изредили в 65-66 члена от Наказателния кодекс. Аз съм за това този, който бъде признат от българския съд за престъпник – отнемете му всичко. Не на база 250 хил. лв., дори и за два лева, но не и за административните нарушения. Там има други санкции, които трябва да прилагаме, има други разпоредби и други органи, които трябва да налагат тези наказания, но не и конфискация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – госпожа Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Смятам, че след политическите речи, които чухме тук, е време да поработим малко върху закона. Още повече, че и времето напредва.
Имам конкретно предложение – имуществото, за което става дума, и трябва да бъде предмет на проверката естествено има пазарни стойности в различни моменти.
Моето, а и на колегите предложението беше, да не се проверява пазарната стойност към момента на извършване на проверката, защото това не е актуалният момент, в който ще се търси несъответствието в доходите.
Естествено, несъответствието между доходите и имуществото трябва да се търси в момента, в който е придобито дадено имущество. Иначе цялата проверка се лишава от смисъл.
Тъй като и аз, и колегите ми бяхме уверени от членовете на комисията, че пазарната стойност към момента на проверката е необходима на комисията, с цел предявяване на иска и в определени случаи за определяне на неговата цена. Юристите сред нас знаят, че това е важен елемент от даване на исковата молба пред гражданския съд, затова ние оттегляме предложението си в този вид, в който е предложен тук.
Предлагаме след т. 2, която да съдържа „пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване”, да се създаде нова т.3, в която да е записано „пазарната стойност на имуществото към момента на проверката”, за да стане ясно и за да не се остава с впечатление, че тя ще е законът, че това са стойности в две различни времена, които подлежат на някаква съпоставка по време на проверката. (Реплики.) Не, пазарната стойност към момента на проверката би трябвало да бъде само за процесуалните нужди на комисията, за да могат те да предявят редовния си граждански иск. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Колева, какво Ви притеснява в сега направения запис на т. 2? Става ясно, че се търсят двете стойности.
Вие по същество подкрепяте и двете стойности.
ЮЛИАНА КОЛЕВА: Да, госпожо председател. Подкрепяме и двете стойности, но да бъдат оформени в две различни точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Великов.
След това е господин Чукарски.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо Колева, не мога да разбера Вашата логика. Защо тогава ще се търси пазарната стойност към момента на придобиване? Кой позволяваше на българските граждани да придобиват имоти по данъчна оценка? Кой им позволяваше да не е на пазарна стойност? Вие разбирате ли в момента какъв е правният абсурд на цялата работа? Защо е тази пазарна оценка към датата на придобиване? О, кей, да кажем, пазарната оценка към датата на проверката – добре, но защо пазарна оценка към датата на придобиване?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ти се обърка, обратното е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, не е обратното. Много добре го каза, не се е объркал.
ТОДОР ВЕЛИКОВ: Точно така е. Точно това Ви казвам – пазарната оценка към датата на придобиване не е тази, по която са прехвърлили хората. Защото по време на една проверка, човекът ще си покаже нотариалния акт. Като се направи оценка към датата на придобиване, ще има разминаване. Разбирате ли за колко много имущество досега беше позволено да бъде прехвърлено по данъчна оценка, която беше много по-ниска от пазарната?
Разбирате ли правния абсурд на цялата работа и в какви ниши се набиваме с тази ал. 2? Ама, много добре внимавайте в това, за което говорим, защото това са правни аргументи, които утре ще бъдат обосновка за това, че сме приватизирали нещо. Макар че, госпожо Колева, аз нищо не съм приватизирал. Два пъти съм народен представител – от държавата нищо не съм купил.
Отстоявам правото на гражданите, защото на гражданите им беше позволено да приватизират, да купуват на данъчни оценки, много по-ниски от пазарните. За първи път през последните години пазарната оценка, на която хората купуват, и данъчната оценка започнаха да се доближават. Вие разбирате ли, че ще се върнем 15 години назад и ще създадем проблеми на българския гражданин? Това е проблемът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Аз няма да коментирам, госпожо председател, репликата, която направи колегата Великов. Моята реплика е съвсем различна.
Предлагам предложението на госпожа Колева да бъде запазено в този текст, а настоящата пазарна оценка за иска да бъде вкарана в текст, когато стигнем до предявяването на иск.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Колева! Желанията Ви да подобрите текста, ще бъдат безуспешни.
Този текст е писан от хора, които смятат, че няма да бъдат проверявани по този закон. Въобще законът е писан от хора, които мислят, че ще проверяват, и за други, които ще ги проверяват.
Ами, я си представете, че като остане т. 2 и се направи нова проверка на един много важен министър на България?! Ако тя се извърши по този текст, няма да му излезе сметката с имотите. Нали знаете как ги беше придобил и на каква цена!? Ако изчислите шестте апартамента по пазарната стойност – ами, Вие правите инструмент не само да елиминирате опозицията, това е инструмент да се елиминират и неудобните във Вашите редици.
Отговорете ми: при шестте апартамента по пазарна стойност, ще излезе ли проверката на вътрешния министър? Никога няма да излезе!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – госпожо Колева.
ЮЛИАНА КОЛЕВА (ГЕРБ): Уважаеми колеги! Темата за пазарната стойност очевидно ще присъства оттук нататък в нашите дебати, защото тя няколко пъти ще бъде анализирана. Предварително казвам, че оценката на пазарната стойност е необходима като информация – оценката на пазарната стойност и в двата момента. Не възразявам оценката на пазарната стойност към момента на извършване на проверката да бъде записана и в текстовете по предявяване на иска пред съда, но в края на краищата точно това е текстът, който обсъждаме сега – който дава възможност и насочва комисията неизчерпателно към това каква информация да бъде събирана по време на проверката. Двете стойности са необходими, от една страна, за изясняване и съпоставяне на доходите и имуществото към момента на придобиване на това имущество, подчертавам, а другата стойност е необходима за оформяне на исковата молба пред съда.
Учудвам се на това, което господин Великов беше подал като мисъл в своята реплика. Вероятно е така.
Известно ни е, че е масов случаят, в който в нотариалните актове не се записват реални оценки. Но в края на краищата, цел на проверката и въпрос на доказване от страна на органите на комисията е това на каква реална стойност е придобит даден имот. (Реплика от народния представител Тодор Великов.) Това, господин Великов, ми звучи като оправдание за бизнеса, че те са закупували активи на занижени стойности. Това в никакъв случай не го виждам като оправдание – нито като политическо, нито икономическо. Ако те са придобили тези имоти на занижени стойности, това означава, че някое длъжностно лице в административната система им е позволило да придобият на занижени стойности държавния актив. Тогава за какво говорим? Тогава говорим за извършени нарушения, а може би престъпления, за които все пак някой трябва да понесе отговорност в тази страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Ще се опитам съвсем накратко да обясня отново мотивите, с които реагирах на предходния член, защото там много ясно се говореше за финансови разследвания.
Независимо от това, че членът отпада, аз изрично посочих, че в духа на закона остава въпросът дали става дума за създадени органи с разследващи функции, или са създадени органи с правоприлагащи функции. И какво се има предвид, когато в законовите текстове налагаме записи, финансово разследвани? Очевидно, защото със закона ние създаваме предпоставката на тези органи да бъдат вменени разследващи функции. Това би било много груба грешка. Всъщност това дезавуира всички декларации, които прозвучаха от тази трибуна, че ние създаваме закон, който ще бори тероризма, престъпността, търговията на стоки с възможно двойна употреба, оръжие и така нататък, и така нататък финансови разследвания.
Тук се спори по т. 2 – Пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване и пазарната му стойност към момента на проверка. (Силен шум от независимите народни представители.) Какво означава пазарната стойност към момента на проверка? Ние сме свидетели, че цените на…
Госпожо председател, ако ги помолите да са малко по-тихи?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, за ред в залата!
РУМЕН ПЕТКОВ: Или малко по-силно, или доста по-тихо!
Какво означава оценка на стойността към момента на проверката? През 2009 г. месец август пазарната стойност на недвижимите имоти – грубо казано на апартаментите, бяха едни, а месец декември бяха съвършено други. Ние тук слагаме една година плюс шест месеца за извършване на проверката. В кой момент от тази година и шест месеца ще бъде дадена оценката?
В Плевенския регион цената на жилищата, преди да вземем нелепото решение за Белене, беше една, буквално за няколко дни падна с 35-40%. В кой момент на проверката ще бъде оценен съответният имот, съответното имущество?
Когато вчера предлагахме да бъде съкратен периодът за извършване на тази проверка, сме имали предвид тези също нелепи текстове по-нататък.
Пак казвам, въпросите са много тежки – дали говорим за правоприлагащ или за разследващ орган? На този въпрос трябва да дадем ясен отговор.
Второ, сроковете, които слагаме, задълженията, които вменяваме на този абсолютно безконтролен орган – как се изпълняват, кога се разполагат във времето, кой прави оценката кога да бъде извършено съответното действие?
Не на последно място е т. 11 – „други обстоятелства, които имат значение за изясняване произхода на имуществото”. Какво означава в един закон да пишем „други обстоятелства”? Кой определя кои са тези други обстоятелства? На какво основание се определят тези други обстоятелства? Може ли да изразим преди това десет конкретни обстоятелства и накрая да напишем „т. 11 – други обстоятелства”. Това е като изпита за кои са учениците на Кирил и Методий? Наум, Ангеларий, един друг и още двама. Това сте написали тук!
Кои са тези други обстоятелства? Може ли в закон да пишете „други обстоятелства”. Това е законодателна инфантилност. Тези други обстоятелства очевидно ще ги формулират тези, които ще прилагат закона. Значи, това ще е личното усмотрение на съответния ръководител на звеното – било то регионално, било друго. Тази точка просто трябва да отпадне. Ако се има предвид нещо конкретно, нека да се изпише, но „други обстоятелства” е много свободен текст.
Когато пишем, че ще се проверяват пътуванията в чужбина, в това число на хората, които представляват юридическото лице – това означава ли, че на хората, които представляват юридическото лице, ще контролираме личните пътувания в чужбина? Нека да се отрази, че е по служебен повод.
Целият закон като цяло е абсурд. Хубавото е, че тези, които са поканили гостите, имаха възможност да блеснат пред тях в цялата си сила. За Вас е хубаво, че част от гостите си отиват, но нашата покана за разговора след шест месеца остава. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Петков, говорите доста аргументирано, доста правдоподобно, но бихте ли ми отговорили, защото няма как да отговоря на колежката по друг начин освен чрез реплика към Вас. Какво ще се случи с тези хора от българския бизнес, които си накупиха хотели по Черноморието от предишни правителства на занижени цени? Много интересен въпрос. (Реплики.) Аз нямам, не съм си купил, но тези хора развиват бизнес. И сега някой трябва да влезе и да му направи пазарната оценка към датата на придобиването. Изведнъж се получава огромна разлика, госпожо. Огромна разлика! Какво правим с фирми, които, за да направят по-ниска стойността на строежите, които строят, започват да си го строят сами – сами си купуват материали, сами си наемат работници и правят някаква стойност, която е милион. Но влизате Вие с пазарна оценка милион и половина и ето Ви разлика от 500 хил. лв. Какво правим с тези хора?
Вие разбирате ли, че същността на тази административна санкция е неприемлива в този закон? Това е проблемът, който ще създадем на българските граждани. Това е основният ми мотив да се обърна и към господин Петков да ми каже какво правим с тези добросъвестни купувачи, на които държавата им позволяваше години наред да купуват на занижени цени, на стойност 2 млрд. лв. България по думите на големите икономисти е загубила около 28 млрд. лв. Може би и тази приватизация трябваше да бъде извършена от бандитите на Европа, които да дойдат да изкупят България на безценица и сега да се чудим какво да правим? Ето на този въпрос искам отговор, господин Петков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! В предишната реплика стана ясно, че някои проблеми стоят пред бизнеса.
Господин Петков, какво ще ми кажете за обикновения човек от село Глава, Плевенско, на който баба му е решила да му прехвърли къщата, но е покупко-продажба с една занижена стойност, защото баба му му прехвърля къщата. Не е направено обаче дарение, за да няма проблеми с другите братовчеди, наследници и така нататък. Това е практика, която няма човек в кръга на семейството, където това да не се е случило в България, не само в тази зала – баба ти ти го прехвърля за 3000 или по данъчна оценка, обаче идва комисията и ти го оценява на друга стойност. Какво правим тогава?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, госпожо министър, господин министър! Аз за това се опитах да илюстрирам абсурда и той е съвършено правилно разбран от Вас, господин Чукарски, въпреки че говорите ухилен като лауреат по телефона.
Пак казвам, въпросът центрира дейността на тези органи върху обикновения, нормалния, бедния гражданин. В този закон няма абсолютно никакъв, за съжаление, адресат към организираната престъпност, независимо дали става дума за наркотрафик, за терор, за производство и продажба на стоки за двойна употреба, в това число оръжия, дали за незаконнен трафик на хора. Тук адресатът е обикновеният, нормалният гражданин.
Когато, пак казвам, пишем, че определяме пазарната му стойност към момента, ние даваме ресурс на едно лице да определи кой е моментът. Когато определяме в миналото – този закон не защитава тези бедни хора, за които Вие говорите, а те са в цяла България. Това са тези най-мизерстващите, най-ощетените от годините на прехода.
Да погледнем още веднъж какво означава „други обстоятелства”. Другите обстоятелства са този инструментариум, който ще позволи гаврата с бизнеса, притискането на бизнеса; другите обстоятелства са тези, които ще позволят рекета; другите обстоятелства са тези, които създават корупционната среда и които ще наложат, за съжаление, корупционните практики; другите обстоятелства са тези инструменти, които ще позволят по време на изборите да се провежда определен тип политика. Боя се, че тази, която гледахме преди няколко месеца, ще е бледо подобие на тази, която ни предстои да видим.
Като приемем тези закони, ние приемаме бъдещите упреци върху България. Прави се по най-нелепия начин, по най-арогантния начин, лъжем себе си, лъжем нашите партньори и това утре ще удари всички ни по главата, независимо кой на каква позиция е – става дума за българската държава и за българското общество.
Моля Ви чл. 11 да отпадне, чл. 2 да бъде прецизиран или да отпадне.
Господин Анастасов, да има яснота – за правоприлагащ или за разследващ орган става дума, защото очевидната идея е това да бъде и разследващ орган. Вие не бяхте преди малко тук, когато поставих този въпрос. Това е нещо, което ме безпокоеше в отпадналия текст, но отпадналият текст от предния член е доразвит тук и ние вменяваме разследващи функции. Ние тук вменяваме на един неконтролен орган възможността да репресира и да мачка както и когото намери за добре. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други желаещи за изказване?
Господин Миков.
В такъв случай тук ще прекъснем работата по второто четене на законопроекта.
По искането от вчерашния ден тук е министърът на отбраната.
Думата има министър Аню Ангелов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Ще Ви информирам за аварията с учебно-боен самолет „МиГ-29 УБ” на 26 април 2012 г.
На 26 април 2012 г. в 10,35 ч. при излитане за изпълнение на тактически прихват със самолет „МиГ-29 УБ”, регистр. № 11, възниква пожар. Екипажът – пилот майор Илия Дойчинов и втори пилот щурман капитан Петър Методиев, извеждат самолета в безопасна посока и на височина около 200 м катапултират на разстояние около 1,5 км източно от с. Голям Чардак.
Благодарение на бързите, точни и професионални действия на екипажа, както и на групата за ръководство на полети при инцидента са избегнати човешки жертви и не са причинени щети на сгради, инфраструктура и друго имущество.
Наземната група за търсене и спасяване заедно с вертолет за търсене и спасяване са достигнали района на аварията в най-кратки срокове. Пилотите са евакуирани своевременно и са изпратени за медицински прегледи и изследване във Военна болница – Пловдив.
Разчети за противопожарна защита от Авиобаза – Граф Игнатиево, са пристигнали на мястото на аварията и са потушили пожара на горящия самолет без да се допусне разрастване на огъня.
Районът в момента е отцепен от Военна полиция за осигуряване на работата на назначената от мен Комисия за разследване на обстоятелствата и причините за аварията. След като те бъдат изяснени, а заедно с това се провежда следствие и от Военна прокуратура, Вие ще бъдете информирани.
Няколко думи за екипажа. Майор Илия Ангелов Дойчинов е командир на Първа изтребителна ескадрила в Авиобаза – Граф Игнатиево, военен пилот – І клас, летец-инструктор на самолет „МиГ-29”, подготвен и за бойни действия във всякакви условия. Завършил е Военновъздушното училище в Долна Митрополия през 1994 г., има общ нальот над 800 часа и досега само за 2012 г. налетени 27 часа. Като участник в българо-американското учение е изпълнил 4 полета за тактически прихват.
Капитан Петър Валериев Методиев е ръководител на Първо изтребително авиационно звено, военен пилот – ІІІ клас. Завършил е военното училище през 1999 г. и има общ нальот над 300 часа. В конкретната задача капитан Методиев е изпълнявал задълженията на щурман-пилот.
И двамата пилоти са с гръбначна травма, засягаща 6-ти шиен, 8-ми гръден и 1-ви лумбален прешлен. Това са характерни травми при катапултиране. Няма засягане на гръбначния мозък на нито един от пилотите. Снощи двамата пилоти са транспортирани от Военна болница – Пловдив, във Военно-медицинска академия – София, за пълни изследвания. Състоянието и прогнозата и за двамата пилоти е добра и не се очакват трайни увреждания.
Освен това, няколко данни за самия самолет. Изтребителят „МиГ-29” е лек фронтови изтребител. Всички самолети „МиГ-29” са приети на въоръжение във българските Военновъздушни сили през 1989 г., 4 – в двуместен вариант, и 12 – в едноместен вариант.
За 23 години летателна експлоатация българските Военновъздушни сили е загубен само един самолет от този тип „МиГ-29” – през 1994 г., загива командирът на авиобаза „Равнец”, полковник Гаев по причина в техниката на пилотиране.
Самият самолет, регистриран № 11, е произведен на 23 февруари 1989 г. и е в експлоатация в България от 24 март 1989 г. Има налетени общо 757,56 часа. През 2007 г. на самолета, както и на всички останали 15 самолета, са извършени капитално възстановителни ремонти, след които конкретният самолет е налетял 277,13 часа. На всеки 200 часа нальот на него е извършван периодичен преглед и обслужване от инженерно-техническия състав на авиобазата. Всички задължителни мероприятия по техническата поддръжка на самолета са проведени съгласно регламентиращите документи.
За изпълнението на задачата му на 26 април 2012 г. на самолета е направена предполетна подготовка, по време на която не са констатирани неизправности. Последният полет на „МиГ-29” преди аварията е на 25 април, на който е летял и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Попов. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: След изявлението на господин министъра, ще дам почивка. Остават 8-10 минути.
От 11 часа, както е по нашата програма, преминаваме към парламентарен контрол.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Уважаеми колеги народни представители, моля Ви да заемете местата си в пленарната зала.

Продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
В началото – новопостъпили питания за периода от 6 до 26 април 2012 г.:
Постъпило е питане от народните представители Георги Пирински и Мая Манолова към Бойко Борисов, министър-председател на Република България, относно действията на правителството за гарантиране на свободни и демократични избори в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 май 2012 г.
Постъпило е питане от народния представител Антон Кутев към Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, относно политиките на Министерството на труда и социалната политика за ограничаване на безработицата в селата. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 май 2012 г.
Постъпило е питане от народния представител Корнелия Нинова към Симеон Дянков, заместник министър-председател и министър на финансите, относно финансовата политика на правителството. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 май 2012 г.
Постъпило е питане от народния представител Димчо Михалевски към Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката за развитие на територията и икономическия и туристически потенциал на района на Черноморското крайбрежие. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 май 2012 г.
Постъпило е питане от народния представител Димчо Михалевски към Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката за децентрализация на отговорности, функции и ресурси от държавата към българските общини. Следва да се отговори в пленарното заседание на 4 май 2012 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Иван Костов и Иван Николаев Иванов;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народните представители Иван Костов и Иван Николаев Иванов;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Пламен Орешарски;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на отбраната Аню Ангелов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова;
- от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Хасан Адемов;
- допълнителна информация към писмен отговор от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов по въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Румен Петков;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народните представители Любомир Иванов и Михаил Михайлов;
- от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народния представител Александър Ненков;
- от министъра на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Георги Божинов.
С това се изчерпаха писмените отговори.
Преминаваме към парламентарния контрол – първо, въпроси и питания към заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Първият въпрос е на народния представител Десислав Чуколов – относно антибългарски провокации по време на отбелязването на националния ни празник тази година.
Заповядайте, господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин министър, на 3 март 2007 г. в с. Генерал Киселово 32-годишният Несрин Ахмед преби и насили ученици в кръчмата си пред очите на 7-8 мъже, също турци, като е карал българчетата да му правят френска любов по случай националния празник на Република България.
На 3 март 2008 г. двама братя от цигански произход поругават знамето и герба на Република България в двора на училище „Любен Каравелов” в квартал „Аспарухово”, град Варна.
За 3 март през 2009 г. масово се раздават мартенички с вградено в тях турско знаме, и то в подножието на връх Шипка, забележете.
Тези гаври с националното ни достойнство са се случили по време на миналото управление – на тройната коалиция, с мандата на ДПС.
Какво се случва днес в България под управлението на Партия ГЕРБ?
На националния ни празник – 3 март, тази година в село Езерче, Разградска област, е поруган паметник, отбелязващ боя на 26 юли 1877 г. между Русчушкия руски отряд и Източно-дунавската турска армия. Това е изключително важна битка за Освобождението на Лудогорието от турските войски. Загубите на руските православни герои са 81 убити и 173 ранени. Турските загуби са 249 убити и ранени. През 1928 г. е издигнат паметник в чест на героите.
Според данните днес в Езерче живеят предимно мюсюлмани и на 3 март тази година едва ли са чествали бурно празника по случай Освобождението на България от турско робство.
Отново на националния ни празник български знамена са свалени демонстративно на площада в село Вресово, община Руен – както знаете, това е бастион на ДПС. Там националният ни празник не се отбелязва. Напротив, за пореден път са поругани националните ни символи и достойнство.
Въпросите ми към Вас, господин Цветанов, са следните:
Установени ли са извършителите на тези долни деяния? В службите, които ръководите, има ли данни за тези антибългарски елементи? Какво правите за предотвратяване на подобни прояви, поругаващи националното ни достойнство, и то точно на национални празници?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
Искам да уведомя народните представители, че четвъртият въпрос към господин Цветанов от народния представител Четин Казак – относно практиката на Гранична полиция на ГКПП „Капитан Андреево” по отношение на влизащите в страната български граждани, загубили задграничния си паспорт, е оттеглен.
Слушаме Ви, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов, уважаеми гости на Четиридесет и първото Народно събрание днес!
Във връзка с честването на националния празник Трети март в община Разград и в община Цар Калоян, с цел недопускане на нередности и обезпечаване на обществения ред и сигурност, от Министерството на вътрешните работи са предприети всички необходими мерки, проведени са срещи с кметовете на населените места в района, извършен е подробен инструктаж, променена е била единната разстановка на полицейските наряди в двете общини.
По повод организацията и провеждането на честванията на празника от местната власт на община Цар Калоян не са постъпвали искания за осигуряване на допълнителни полицейски сили.
Има постъпил един сигнал – на 3 март, от заместник кмета на община Цар Калоян, за това, че надписът на челната страна и четирите кръста в основата на паметника, част от мемориалния комплекс в местност „Руски паметник”, намиращ се в близост до с. Езерче, е омазан с вещество с черен цвят. По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Работата по досъдебното производство продължава.
Други сигнали за подобни деяния в района на община Разград и община Цар Калоян не са постъпвали.
Във връзка с провеждането в с. Вресово, област Бургаска, на традиционния фолклорен празник „Кукери”, който тази година съвпадна с националния празник на Република България – Трети март, беше извършена проверка, от която се установи, че празничните мероприятия са протекли във времето между 12,00 ч. и 13,30 ч. нормално, без нарушения на обществения ред. За охраната на мероприятието е осигурено и полицейско присъствие от служители на Районно управление „Полиция” – Руен.
За създаване на празнична обстановка част от централната улица на селото е била украсена с временно поставени само за деня флагове на националното знаме на Република България и знаме на Европейския съюз, които са били общо десет броя. Флаговете са били с къси дървени дръжки и са били привързани със стоманена тел за електрическите стълбове, дърветата и оградите в района на мероприятието.
След приключване на официалната част на празненството, проведено в центъра на с. Вресово, кметът на селото разпоредил на две лица, работещи в кметството, да свалят и приберат знамената в сградата на кметството. Работещите са изпълнили разпореждането му, като са свалили и занесли знамената непосредствено след приключване на мероприятието в сградата на кметството.
Флагът, който е на сградата на кметството, е трябвало да бъде свален за подмяна с нов, тъй като е бил похабен и изпокъсан от силния вятър и лошите метеорологични условия. Няма данни спрямо националния флаг да са осъществявани неправомерни действия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин Цветанов, благодаря Ви, че все пак изяснихме случая за с. Вресово. Това, че точно в това село, точно в община Руен, на националния празник се подменя знамето, много не мога да го разбера. Идеята е преди националния празник знамената да са подменени, за да бъде ознаменуван празникът както подобава.
Що се отнася до случая в с. Езерче, Разградско – както и сам казахте, там са поругали, забележете, и Светия православен кръст, с което, освен че по някакъв начин се насажда някакво напрежение между етноси, се насажда напрежение и между религии, което е още по-опасно и което не трябва да се допуска.
Беше изтекла информация в медиите, че тези лица са установени или поне е било на път да бъдат съвсем скоро установени. Явно има някаква информация. За съжаление, пък и въпросът, който Ви задавам, беше доста пъти отлаган, поради различни парламентарни причини, мина и доста време. За съжаление, към днешна дата явно тези лица не са установени.
Аз Ви призовавам да подновите своите усилия да бъдат установени тези лица и съответно предадени на органите, които трябва да въздадат правосъдие. Подобни гаври да се случват на национален празник са, меко казано, недопустими.
И тук ще Ви призова – Вие, като заместник-председател на Партия ГЕРБ, като човек, който има отношение към работата на парламента по някакъв начин, ще Ви призова да използвате своето влияние пред депутатите от Партия ГЕРБ. Ние от „Атака” ще внесем поправки в законодателството, които квалифицират тези деяния, когато се извършват точно на национални празници, с квалифициран състав – наказанията, които да получават хората, които са си позволили да извършат подобна дързост, да бъдат завишени като наказания, защото всъщност цяла България празнува един празник, за който хиляди, хиляди хора са дали живота си, за да можем ние да го празнуваме, а се намират единици, които да си позволяват – първо, да насаждат омраза между етносите и, второ, просто да поругават самия празник.
Ние от „Атака” в най-скоро време ще внесем това предложение и се надявам Вие да го подкрепите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, не смятах да взема отношение повторно по така зададения Ваш въпрос, но понеже има младежи и девойки, които са от община Кърджали, от област Кърджали, заради тях го правя.
Искам да се обърна към всички Вас: нека ние да не участваме в противопоставянето на етноси и да нямаме поведение, което всъщност би могло да провокира ескалация на напрежението и създаване на ситуации, които смятам, че са недобри за времето, в което живеем.
Мога да Ви дам пример – аз си спомням много добре какво направихте, когато отидохте да протестирате пред джамията в София, и когато всъщност възникна един инцидент, който беше изключително нелицеприятен както за българските граждани, така също беше осъден и от международната общественост. Затова Ви моля просто да се придържаме към нормалните принципи на поведение, които са общоприети за българското общество. Смятам, че по този начин действително няма да допуснем подобни инциденти на територията на страната.
Тук искам също така да се обърна както към Вас, така и към Движението за права и свободи. Може би в голямата част в тези смесени райони това са формите и начините, по които дадени политически формации смятат, че могат да правят политика или да привличат свои симпатизанти или членове. Не, това не е политика, с която можете да създавате подобно добро впечатление. Затова се надявам, че всички заедно, с общи усилия, ще участваме активно за установяване на толерантност, която трябва да има между нас, независимо от това кой каква етническа принадлежност има. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва питане на народния представител Калина Крумова относно зачестилите случаи на убити и ранени пешеходци при пътнотранспортни произшествия и политиката на Министерството на вътрешните работи в тази насока.
Слушаме Ви, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми гости, уважаеми колеги! Днешното ми питане е свързано с един проблем, който, за съжаление, през последните няколко месеца има особена актуалност, а именно смъртта на пешеходци на пътя.
За войната по пътищата и жертвите на катастрофите се говори много отдавна, но не е нормално през 2012 г. в България ежеседмично да умират млади хора, които пресичат на пешеходни пътеки.
Аз съм пряк свидетел на това, че се полагат усилия, правят се кръгли маси. Както Вие знаете тази седмица в програмата на Народното събрание имаше внесени проблеми в Наказателния кодекс, за да бъдат спрени или поне намалени този тип престъпления по пътищата, но пък от друга страна, хората казват, че само когато убият някой ли трябва да се случва нещо подобно. Явно има някаква грешка в комуникационния канал. И тъй като аз не мога да си обясня каква е тя, при положение че ние тук, в Народното събрание, вземаме мерки, но очевадно шофьорите по пътищата не се съобразяват, а хората умират и техните близки трябва да се борят за това да има справедливост за тези, които са останали живи, аз на първо място искам да попитам какви са мерките, които Министерството на вътрешните работи взема.
На второ място искам да попитам каква е ролята на местните власти и на държавните власти. Много често се бърка и много често парламентът е обвиняван за това, че на отделни места в страната няма пешеходни пътеки. Малко хора знаят, че поставянето на пешеходни пътеки зависи от кмета на общината и е общинско задължение, а не е задължение на парламента, така че това са първите ми два въпроса. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор на питането – господин Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Крумова, аз Ви благодаря за този въпрос, защото той е продължение на всичко това, което и Вие правите, и това, което направиха и депутатите в дискусията, която беше организирана в българския парламент, заедно с близките на загиналите по пътищата.
Някои неща просто бяха много неприятни – имаше близки, които са получавали известия по пощата за това, че има споразумение с извършителя на тежкото престъпление, което всъщност е отнемане на човешки живот при несъобразена скорост, при употреба на алкохол, дори употреба на наркотични вещества.
Тук искам да благодаря на всички депутати, които ще участват активно в приемането на тези законодателни промени, които всъщност са функция на всички тези дебати, които бяха водени през последните няколко месеца.
Аз искам да изкажа една голяма благодарност и на всички тези близки на загиналите, които въпреки тъгата, въпреки мъката за това, че са загубили най-близките си хора, предимно това са техните деца, че те намериха смелост, за да могат действително да участват активно в този дебат, за да предотвратим това да се случва с други семейства.
Това, което прави българското правителство, и това, което е политика – знаете, че съгласно европейските изисквания всички ние се стремим към намаляване на смъртността по пътищата. Аз мога да кажа, че с предприетите действия през последните години имаме една добра тенденция, но, разбира се, ние се стремим към много по високи резултати.
Само ще дам като статистика, че за 2008 г. убитите по пътищата са 1061, за 2009 г. те са 901, 2010 г. те са 776, 2011 г. те са 657. В абсолютни цифри броят на загиналите през 2011 г. се равнява на броя на загиналите през 1963 г., а Вие знаете колко са били тогава моторните превозни средства и колко са днес.
Разбира се, че това са комплекс от мерки. Тук искам отново да благодаря на парламента за това, което направихте с промяната в Закона за движението по пътищата – със създаването на фонд, който да може да финансира подобни мероприятия, свързани с изграждането на инфраструктура, имайки предвид видеонаблюдение, заснемане на нарушителите и да можем по този начин да имаме една обективност. С тези мерки аз Ви уверявам, че имаме определен напредък.
Искам да благодаря и на българското правителство, респективно на Лили Павлова и, разбира се, на всички колеги, които участваме активно в реализирането на тези стратегически приоритети, свързани с инфраструктурата. С изграждането на автомагистралите, аз Ви уверявам, че и смъртността ще падне чувствително, защото това дава възможност за по-голяма сигурност, когато се придвижваме по българските пътища.
Това, което предприемаме на база фонда, който беше открит. Знаете, че има много инициативи, които се реализират. Те предимно са както с образователна насоченост, така също и най-вече към децата. Установили сме от заседанията, които сме провеждали, че децата реално са най-добрите учители на родителите. Когато са научени добре, а техните бащи и майки правят нарушения, те винаги могат да помагат и да ги възпитават. В тази посока изпълняваме изключително стриктно Стратегията 2011-2020, която сме приели, като основните ни акценти са убитите по пътищата да бъдат с 50% по-малко от нивото, което е от 2010 г., като това трябва да бъде постигнато в периода 2020 г.
Благодаря Ви и за Вашата лична активност – за всичко това, което се прави с близките на загиналите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса, госпожо Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (независим): Господин министър, аз също Ви благодаря. Позволявам си да благодаря и на Вас, и на останалите Ви колеги от кабинета, които вземате отношение по този въпрос, не само от мое име, но и от името на голяма част от родителите на пострадалите, защото Вие знаете, че те, за щастие, имат активна гражданска позиция.
Радостно е наистина – аз го казах, че броят на жертвите по пътищата намалява, но е много тревожно, че броят на убитите пешеходци не намалява. Това е другата част от питането ми. Не като депутат, а като гражданин не мога да разбера как след една инициатива на майка на убито дете от Бургас, в Бургас кметът на града Димитър Николов може буквално за часове да сложи „легнали полицаи” и пешеходни пътеки?
Как може в Стара Загора да има прекрасни пешеходни пътеки и никой да не се оплаква от това нещо, а в други градове на страната това да не може да се случи? Тоест аз не мога да разбера къде е грешката? От кого зависи да има адекватни пешеходни пътеки, шофьорите да се съобразяват и да няма убити пешеходци? Защото Вие много добре знаете и аз много добре съм чула, хората казват: тези депутати в парламента никаква работа не вършат, те не слагат пешеходни пътеки. В крайна сметка пешеходните пътеки не ги слагаме ние.
Ако в Бургас и Стара Загора може да има пешеходни пътеки, защо такива пешеходни пътеки не може да има във Варна? Това е следващото ми питане и Ви благодаря още веднъж.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор на двата въпроса – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Крумова! Само ще допълня – на базата на тези дискусии, знаете, че беше направен анализ на нормативната уредба – както вътрешноведомствената, така също и законодателната. Това, което успяхме да направим, е да бъде отменено едно разпореждане, което е в сила от 1989 г., между министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на вътрешните работи. Така се дава възможност на местната власт на база концентрацията на предпоставки за пътнотранспортни произшествия, по-специално пешеходни пътеки, където има учебни заведения, където има огромен поток от пешеходци, да се предприемат действия със съответните ограничителни мерки, които могат да бъдат направени, така наречените гърбици, както са възприети, за намаляване и убиване на скоростта, с което съм убеден, че ще създадем по-добри условия и намаляване на подобни инциденти.
Що се касае до законодателните промени, аз съм убеден и още веднъж искам предварително да благодаря на Четиридесет и първото Народно събрание, че ще бъдат приети тези законодателни мерки, за да може към тези, които отнемат човешки живот на пешеходна пътека, законът да бъде изключително строг. Няма как при едно ограничение от 40 километра предимно да има подобни тежки инциденти, които да завършват с фатален край. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отношение – госпожа Крумова.
КАЛИНА КРУМОВА (независим): Благодаря Ви, госпожо председател.
Като заключение на темата, която дискутираме. След като стана ясно, че общинските и местните власти са тези, които поставят пешеходните пътеки, аз искам да взема отношение по този въпрос и като водач на моторно превозно средства, за да не обвиняваме само шофьорите като убийци на пътя и тези които, дай Боже, тоест кметовете, ще сложат пешеходните пътеки. Ако искаме пешеходците да се съобразяват с тях, трябва да се погрижим и самите шофьори да се съобразяват с тях. Те биха могли да го направят само тогава, когато знаците за пешеходна пътека не са в храстите, когато има „легнал полицай”, когато пътеката е добре маркирана. Защото, когато един знак не се вижда, когато не се вижда пешеходната пътека, когато няма „легнал полицай” и както е честата част от тези инциденти – въпросното убийство става в тъмната част на деня, затова не може да се съди само единствено шофьорът, така че да бъде разпределена не само отговорността, но и задълженията на всеки участник. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Крумова.
Преди въпроса на народния представител Антон Кутев, от името на Парламентарната група на Коалиция за България господин Стойнев ще направи изявление.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! В навечерието сме на официалното отбелязване на 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност, която 126 години поставя въпросите на трудещите се и техните права в центъра на международната общественост.
Денят на труда и на международната работническа солидарност официално се чества в България от 1939 г. През 1920 г. България се присъединява към семейството на Международната организация на труда и по един категоричен начин демонстрира своята решимост за действия за повече социална справедливост, социална защита, за достоен труд и достойно заплащане и се нарежда сред първите десет държави, ратифицирали най-много конвенции на Международната организация на труда.
Днес, 92 години от присъединяването й към ценностите и философията на Международната организация на труда, 73 години от първото официално отбелязване на 1 май и 5 години от присъединяването на България към семейството на държавите – членки на Европейския съюз, споделящ принципите на солидарността и социалната справедливост, в навечерието на празника на трудещите се, на тези, които със своя труд са допринесли и допринасят за изграждането на нашата страна, поводите за празнуване не са много.
Днес в резултат на действията или на бездействието на българското правителство повече от 380 хиляди души са загубили своята работа и са без препитание, а други 230 хиляди са извън пазара на труда и не търсят работа, защото не вярват, че държавата може да им помогне да си намерят достойна работа. Това са лицата, които са загубили надеждата си за достоен труд. За повече от 610 хиляди души в трудоспособна възраст държавата не предлага алтернативи за заетост. Те и техните семейства са лишени от препитание и от възможности за достоен живот и развитие.
Официалната статистика безпристрастно разкрива, че най-големият провал на днешното управление е именно политиката на пазара на труда. България е сред страните в Европейския съюз с най-бърз темп на спад на заетостта и най-бърз темп на увеличаване на безработицата. Само за две години са загубени 304 хиляди работни места – това е без прецедент в новата история на България. Само за две години загубените работни места за млади хора са 61 хиляди, а за хората между 25 и 34 години закритите работни места са 104 хиляди. Негативни са и промените за работни места за работниците над 55-годишна възраст – 32 хиляди загубени работни места на фона на изключително стръмното увеличение на пенсионната възраст, която изпреварва значително увеличението на средната продължителност на живот.
В близките години пенсионната възраст за мъжете ще се увеличи с две години, а продължителността на живота – едва с девет месеца. Пенсионната възраст за жените ще се увеличи с три години, а продължителността на живота – с една година и три месеца. Това са данните на националната статистика, но те не са повод за злорадство, а за сериозна загриженост, каквато не се забелязва в управляващите.
В България трудът не носи сериозно заплащане. Липсата на реални алтернативи за заетост, на възможности за професионално развитие и най-ниските доходи в целия Европейски съюз са причина 200 хиляди човека да планират в най-скоро време да напуснат държавата.
Още по-тревожно е, че 90 на сто от напускащите са младежи. Това са бъдещите инженери, лекари и научни работници. Това са резултати от съвсем наскоро обявено изследване на Българската академия на науките.
Безпрецедентен е спадът в доходите на хората, а правителството замрази всички доходи. Миналата година преди местните избори бе увеличена минималната работна заплата. Тази година в навечерието на парламентарни избори тя също ще се увеличи още веднъж, но без принципи, без механизъм за нейното определяне, без да се компенсира драстичният спад на покупателната й способност.
В ход в момента е стратегия за сатанизиране на държавните служители, като тя се използва за ограничаване на техните доходи, премахване на редица елементи, които формират тяхната заплата. Премахнаха се редица отпуски, а други се намалиха драстично. Намалиха се и доходите на работещите в сектор „Сигурност”. И всичко това – като първа стъпка за ограничаване на социалните и трудови права на работещите. Икономиите днес обричат работещите на ниски пенсии в бъдеще. Официалната статистика е безмилостна – бедните в България са 21 на сто от населението, а други 50 на сто са застрашени да изпаднат в бедност. България е на първо място в Европейския съюз по показателите „бедност сред младите хора”, „бедност сред работещите в предпенсионна възраст”. На първо място сме по бедност и на тези хора, които се трудят. Работещите бедни е най-срамният показател за Европейския съюз и ние сме на първо място по работещи бедни. Шестдесет и три на сто от хората срещат затруднение за посрещане на битовите си разходи, а 58 на сто не могат да си купуват храна и стоки от първа необходимост.
Днес в европейска България хиляди работници не получават работните си заплати. Значителен е броят на хората, чиито заплати се бавят повече от година. Правителството не може да се справи с този проблем. Липсва политическа воля за предприемането на по-строги мерки, но има воля за пиар акции с краткосрочен ефект. Типичен пример е проблемът с неплащането на заплатите на миньорите от Мадан. Вместо да се предприемат всички действия за изплащането на задълженията към работниците и да се предотвратят бъдещи злоупотреби, те получиха подаяние от държавата – еднократни социални помощи, нещо, което работниците не са искали. Те си искаха заплатите. Те искат само заработени заплати. Това се отнася и за Кърджали, за Марица-изток и Ерма, а и за стотици хиляди души, които изпитват последствията на разтворения над техните работодатели чадър от държавата и нейните институции.
Управляващите направиха редица други реверанси към едрия бизнес. Намалиха многократно санкциите за нарушаване на трудовото и социалното законодателство, с което на практика то не се прилага. Криза е, а официалната позиция на управляващите е: „по-добре сива икономика, отколкото никаква икономика” – изказване на един министър.
Ето защо бих искал да се обърна към Вас, всички народни представители, с апел: да проявим повече мъдрост, да осъзнаем взаимната си отговорност, да предпочетем консенсуса пред конфликта, за да изберем най-правилните и необходими решения, с които да върнем надеждата на работещите, че имат право на достоен труд и достойно заплащане, да върнем надеждата на младите, че могат и трябва да се реализират в собствената си страна, при своите семейства, роднини и приятели, да върнем надеждата на възрастните, че ще създадем условия за техния достоен живот, а тези, които могат и желаят да предадат своя опит – допълнителни възможности за реализация. Да върнем надеждата за един по-добър живот в България! Да върнем надеждата, че можем и трябва да успеем!
В навечерието на Първи май Коалиция за България поздравява всички трудещи се и тези, които са дали своя принос за развитието на нашата родина, да им пожелаем крепко здраве, щастие, много споделени и хубави моменти и удовлетвореност от резултатите, които постигат! Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва въпрос от народния представител Антон Кутев относно политиките на Министерството на вътрешните работи за ограничаване на финансирането на организираната престъпност.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса си.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! По отношение на организираната престъпност един от основните проблеми при борбата с нея винаги е стоял въпросът от къде се финансира тя и какви са политиките за ограничаване на финансирането й. Знаем, че в цял свят се водят последователни политики, част от които са свързани с установяване какви са потоците от пари – каква част от паричното обръщение минава в брой и каква част – по банков път.
Част от финансирането на организираната престъпност винаги минава през различни форми на контрабандни дейности. Знаем, че в България само за последната година увеличението през последните три години на контрабандния поток само за цигарите е с над 1,7 млрд. лв. Тоест 1,7 млрд. лв. годишно от контрабанда на цигари влизат повече в организираната престъпност през последните три години, отколкото са влизали преди това. Ние всички сме наясно, че сигурно контрабанда е имало и преди 2009 г. Става дума за огромни суми пари. Само за цигарите говорим за 1,7 млрд. лв. годишно, които изтичат през каналите за контрабанда на цигари. Тези пари се движат предимно в брой, в резултат на което, когато нееднократно правихте показни акции, господин министър, представители на Вашето министерство след това излизаха и започваха да разказват как в човека, когото сте арестували, са намерили 40 50 70 хил. лв. в брой, както и когато някой загине. Наскоро имахме поредния случай с бизнесмен, който загина, и Вие също пространно се спряхте на въпроса, че в него са намерени 40 хил. лв. в брой. Като че ли това, че в него са намерени 40 хил. лв. в брой, е достатъчно, за да бъде убит, но така звучи във Вашите уста.
Искам да напомня, че свободни парични суми от този порядък има навсякъде, включително и във Вашата собствена къща. Защото всички знаем и е публична тайна, че Вие държите суми от порядъка на 60-70 хил. лв. вкъщи. При това положение какъв е начинът, по който смятате да ограничите потока от пари и как ще спрете финансирането на организираната престъпност?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, толкова сте ми забавен, когато задавате въпросите, че така Ви се възхищавам! (Смях и ръкопляскания в блока на ГЕРБ.) Най много се впечатлявам, когато излизате от равновесие и започвате да се изчервявате.
Уважаеми господин Кутев, ограничаването на финансовите възможности на организираната престъпност и противодействието на процеса – средства придобити от престъпна дейност да се интегрират в легалната икономика на страната и в последствие отново да се използват за продължаване и разширяване на престъпната дейност, е основен приоритет на Министерството на вътрешните работи.
Ще Ви напомня Вашата политика при Вашето управление – Вие закрихте функциите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, която беше възстановена с промените, направени в началото на този мандат.
В тази връзка с цел оптимизиране на управлението и противодействие на организираната престъпност е структурирано самостоятелно звено, сектор „Изпиране на пари”, с компетенции в разкриването на финансови престъпления, свързани с легализиране на средства, придобити по престъпен начин.
Най-важното, когато говорим за подобен вид престъпност, е да имаме трансграничното партньорство с нашите евроатлантически партньори. Защото трансграничната престъпност винаги е свързана с финансовите потоци, които текат от една или друга държава.
Това, което предприе правителството, е да има ясна стратегия и визия в тази посока. Мога да Ви уверя, че през месец август 2011 г. беше приета подобна стратегия, която в момента се реализира.
За мен е изключително удовлетворително, че от всички тези, както Вие казвате – показни акции, бяха неутрализирани много престъпни групи и много финансови потоци бяха пресечени. От съвместните действия между компетентните органи в изпълнителната власт заедно с прокуратурата имаме реализации на сериозни обеми предотвратени финансови средства по ДДС схемите, а също така и по контрабанда и трафик на каквото и да е било.
При тази дейност работим много активно не само по трафика на наркотици, не само по контрабандата на цигари, но и по трафика на хора, и то по-специално с цел сексуална експлоатация.
Няма да Ви споменавам за съвместните операции, които са проведени с нашите евроатлантически партньори, които в голямата си част се координират от Европол или „Евроджъст”, или също така от нашите американски партньори.
Това, което мога да кажа, е, че вие бяхте едно правителство, което всъщност имаше изолацията за подобно партньорство. Само да Ви припомня: за лица, които бяха на възлови места и постове във вашето управление. Понеже преди малко видях тук бившият премиер, който влезе и излезе – той винаги така влиза и излиза, без да се концентрира в дейността си, която е важна, по парламентарния контрол, ...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Това си е негов въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... но, както каза господин Божинов, това си негов въпрос, да. Заради това, че това е негов въпрос, мисля, че беше и негова отговорността при преструктурирането и правенето на Държавната агенция „Национална сигурност” да имате така наречения Устройствен закон за функционирането на службите. Мога да Ви дам за пример, това, което се случи в Национална разузнавателна служба, където 10 г. в управлението на един бивш президент – всъщност всичко това се концентрираше при него, а в момента това, което вече излиза през съответни медии, трябва да Ви кажа, че е доста тревожно, ако се е случило, защото това означава, че вие по някакъв начин сте контролирали тези парични финансови потоци и сте имали активно участие в това.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин вицепремиер, от отговора Ви, ако правилно съм Ви разбрал, това означава, че всъщност за контрабандата милиард и 700 милиона, които има в повече за последните 3 години, годишно, е виновен може би бившият премиер или бившият президент. Пак Ви повтарям, че нито бившият премиер, нито бившият президент са си позволявали – не че е незаконно да държат 70 хил. лева вкъщи, но стоят във Вашата къща, а не в тяхната. Във Вашата къща стоят. (Реплика от заместник министър-председателят Цветан Цветанов.)
Казвате ми, че тези твърдения са неверни ли? Аз съм си направил една специална папчица за Вас, мога да я разлистя конкретно. В тази папчица стои не друго, а Вашата собствена ... (Реплики от ГЕРБ.)
Да, червена папка за господин вицепремиера. В нея стои Вашата собствена данъчна ревизия, която обясняваше откъде сте събрали парите. В тази данъчна ревизия пише как Вие месеци подред, ама месеци подред и години подред сте имали суми между 40 хиляди и 66 хиляди и 500 е най-голямата в брой. Аз мога да си представя защо един човек, който се занимава с хазартен бизнес, носи 40 хил. лева в джоба си, но не мога да си представя защо един заместник-кмет на София, какъвто сте бил Вие тогава, държи 70 хил. лева в къщата си. Това пише във Вашата данъчна ревизия.
По отношение на парите в брой, безспорно, когато един министър или вицепремиер, или заместник-кмет на София държи 70 хил. лева във вкъщи, той няма как да спре парите на организираната престъпност, защото не иска да ги спира. Той работи в брой, въпреки че има банкови сметки. Не ги държи в банковите сметки. Защо? Това е въпрос, на който всеки трябва да си отговори сам.
Следващ въпрос. Аз не знам дали Алексей Петров е глава на организираната престъпност. Вие казахте, че той бил главата на „Октопода”. Аз казвам, че той през цялата тази година е застраховал половината Столична община. Да, той застрахова местата в метрото, той е застраховал местата в столичните театри. Добре, или сте излъгали, когато сте го обявили за глава на организираната престъпност, което Ви се случва често, или, ако не сте излъгали тогава, тогава значи Вие финансирате през Столична община и през Партия ГЕРБ. Едно от двете очевидно е вярно. Вие ще кажете кое. Тоест изводът за мен е, че милиард и 700 милиона, с които се е увеличила контрабандата на цигари само за последните 3 години, няма как да са отишли нито в Сергей Станишев, нито в Георги Първанов. Те са отишли в джобовете на хората, които Вие познавате и ръководите и които се отчитат пред Вас. А как се отчитат, се надявам да ми кажете сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, понеже четете много внимателно всичко това, което е направено като ревизия на мен като физическо лице, мога да Ви кажа, че съм единственият българин, който даде възможност да се осъществи такава проверка и това беше публично оповестено, за да няма подобни спекулации, които в момента се опитвате да правите.
Аз Ви призовавам за този, който се усмихва зад Вас, също да бъде така добър и всички Вие отляво да минете на подобни проверки, да минете на подобна прозрачност и тогава да дойдете, да застанете тук, на тази трибуна, и да говорите това, което всъщност говорите в момента. Защото Вие само се скривате зад думите. Дайте някакви действия, които да дадат тази ваша прозрачност в това, което сте правили, и това, което сте получавали като доходи, за да видим действително кой какво прави и как е оперирал с финансовите си средства. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля без реплики от място!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мога да Ви кажа, че всичко, което съм добил, съм бил на трудов договор. От всичко това, което съм декларирал, е станало ясно за всички тези години, преди да вляза в политиката. Но аз искам да ви попитам вас вляво: какво направихте вие и как забогатяхте, когато станахте политици? Как всъщност декларирате днес доходите си? Дайте да минете на подобни проверки! Защото всички тези, които днес са тук като гости в парламента, искат да знаят и да имат тази прозрачност, която всъщност аз съм допуснал до себе си.
Господин Кутев, бъдете така добър, когато задавате въпроси, първо да минете на подобна данъчна ревизия, както минах аз, а не както някой журналист – тук видях Сашо Диков някъде отвън, където каза, че бодигардовете всъщност са зад мен и затова той не се подлагал на такава прозрачна данъчна ревизия. Господа, това са смешни неща! Дайте да говорим сериозно!
В тази посока аз знам Вашия личен привкус към задаване на въпроси към мен, защото имахте подобни пристрастия и към премиера Борисов, но аз винаги съм отворен да отговарям на Вашите безсмислени въпроси. Надявам се, че ще получите смислени отговори. Надявам се, пък че Вие ще предприемете реални действия, които ще бъдат подплатени с Вашата доходност и Вашето развитие като политик. Защото Вие сте един политик, който всъщност е без абсолютно никакво покритие на това, което говорите и което демонстрирате пред хората. Покажете, че сте прозрачен, минете през такава проверка. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Цветанов, за участието в днешния парламентарен контрол. (Народният представител Антон Кутев иска думата за лично обяснение. Шум и реплики в ГЕРБ.)
Господин Кутев, задавате въпрос, давате реплика след това. Естествено че по начинът, по който ще се обърне вицепремиерът, трябва да спомене името Ви.
АНТОН КУТЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Искам думата за процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Имате думата за процедура по начина на водене.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Извинявам се госпожо председател, но вицепремиерът може да се обръща към мен, но не като ми казва, че съм несъстоятелен политик и не като ме поканва да минавам през каквито и да било данъчни ревизии. През живота си съм минал през доста данъчни ревизии, които могат да бъдат проверени. Днес си подадох декларацията в Сметната палата. (Заместник министър-председателят Цветан Цветанов разговаря с министъра на правосъдието.)
Господин Цветанов, слушате ли, или сте се разсеял? Защото после пак ще задавате въпроси. Господин Цветанов! Той е прекалено зает. (Шум и реплики.) Не знам дали нашият председател го няма и дали Сергей Станишев не е в залата, но този човек е избран от нас, по-скоро от вас, за да бъде на мястото, на което се намира.
Моята данъчна ревизия е ясна. Днес съм подал данъчна декларация пред Сметната палата, в която пише всичко, а именно че нямам нищо – нямам 6 апартамента. Нямам нито един апартамент и държа на това. Влязъл съм в политиката без единия си апартамент и ще изляза от политиката без единия си апартамент. Имам 30 хил. лв. потребителски кредити. Вие, господин Цветанов, можете да проверите всичко това много ясно. Ако Вие можехте поне нещо да ми намерите до момента, бъдете сигурен, че отдавна щеше да е дошъл прокурорът, който казва: „На колене, ти си престъпник!” Ние сме виждали това. Аз знам, че това щеше да ми се случи отдавна, ако имахте и най-малкото основание за какво да ме хванете. Но Вие нямате и не можете да го направите.
Моля, госпожо председател, не позволявайте по този начин да се обръщат към народните представители, защото сега съм аз, утре ще бъде някой от вас. Бъдете сигурни, ще дойде и вашият ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря за предложението Ви, господин Кутев.
Преминаваме към отговорите на министъра на отбраната Аню Ангелов, който ще отговори първо на въпрос от народния представител Александър Радославов относно Устава на войсковата служба на Въоръжените сили на Република България.
Слушаме Ви, господин Радославов.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаем господа министри, уважаеми колеги, гости! Господин министър, във вестник „Българска армия” от месец март тази година се появи една публикация, че от Съвета по отбрана са приети някои промени в Устава на Въоръжените сили, включително и така например отдаването на чест и без шапка. Мотиви, да речем, по-добра хармонизация по натовска линия.
Господин министър, във връзка с приемането на България в НАТО и с обяснение за икономически затруднения, всички ние знаем, че тук горе-долу 20 години, по една или друга причина нашата армия доби символичен размер по личен състав, по въоръжение и по база.
В предишното – Четиридесето Народно събрание, аз бях един от тези народни представители, които гласуваха против предсрочното прекратяване на наборната служба. Това си беше грешка. Радвам се, че и Вие изразихте подобна позиция.
Стигнахме дотам, че както се казва и в Бялата книга е записан текст, че България сама не е в състояние да осигури териториалната си цялост и разчита на членството в НАТО.
Господин министър, и досега според мен няма убедително обяснение пред българския народ защо беше извършено това и дали фактически България с такива традиции като силна армия в Европа и на Балканите не е нужна като силен военен партньор на НАТО.
Та на конкретния ми въпрос, господин министър: не смятате ли, че сме длъжни да запазим поне някакви традиции на българската войска, способствали за формирането на облика, войсковите порядки и дисциплина на поколения български офицери и войници?
Не е ли това и въпрос на национална войнска чест?
Лично аз смятам, че във френската армия, доколкото знам, те пак се обръщат с „мон женерал”, тоест, не са го премахнали и не са се синхронизирали с армията на Съединените щати и това не е основание да се смята, че Франция не е интегрирана пълноценно в НАТО.
Това е въпросът ми: не е ли редно и каква е Вашата позиция по този въпрос? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, господин министър, за отговор на въпроса в рамките на три минути.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радославов, козируването с ръка или отдаването на чест с ръка е поздрав на военнослужещ към военнослужещ.
От осем години България е страна – член на НАТО. От още повече години наши военнослужещи служат в щабове на НАТО, участват в съвместни учения с други армии, мисии и операции зад граница както на територията на страната, така и в чужбина.
Многократно се случва нашите военнослужещи да отдават чест без шапка по неразбираем за съюзниците ни начин и ги поставя в неловка ситуация. Това поставя в ситуация българския военнослужещ, сякаш той не е отговорил на съответния поздрав на чуждестранния военнослужещ. Отдаването на чест с ръка без шапка е въведено дори в китайската военна армия. Все пак всички се съгласяваме, че строим модерна армия, която естествено трябва да спазва традициите, но точно тази традиция едва ли интересува българския народ.
Вие сте прав, че с промените в чл. 117 от Устава на войсковата служба на Въоръжените сили, които съм утвърдил и ще излязат в „Държавен вестник” през близките дни, се регламентира, че когато военнослужещите са без шапка и оръжие във военните обекти, на плавателните съдове и на летищни съоръжения отдават чест с поставена дясна ръка до слепоочието. Подчертавам – само във военните обекти, не и извън тях.
Приетите изменения дават на военнослужещия по-голяма конкретност при служебните им изпълнения в различни ситуации. Ние се стремим да запазим всички традиции. Надявам се, не искате да върнем шаячните дрехи на Българската армия.
Във връзка с Вашата забележка, че съм се изказал „за” наборната армия, аз казах само, че се избързва с въвеждането на изцяло професионална армия. Иначе аз съм изцяло привърженик на изцяло професионална армия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Радославов, имате думата за реплика.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаеми господин министър, може би не ме разбрахте. Като казах за наборната армия – аз бях против предсрочното прекратяване, не че не съм бил по принцип против прекратяване на тази наборна армия. И аз съм за професионална армия, както и Вие. Тогава сме постигнали едно и също становище по въпроса.
Ще използвам този въпрос, господин министър, за да развия една теза. Според мен имаме два варианта за развитие оттук-нататък на нашата армия, на въоръжените ни сили.
Единият е оптимистичен. Тоест, да се опитаме да извоюваме един своеобразен Ренесанс на славната българска войска, покривана с бойна слава в четири войни. За мен това са обединителни войни за България, включително Първата и Втората световна война. Така аз ги преценявам. Именно тази армия с четири хиляди български офицери, генерали и войници са отдали живота си в името на националните ни идеали.
Причините са няколко да вярвам, че е нужен, да го наречем така, този Ренесанс. Първо, вярвам, че в младите български поколения генетично е запазено родолюбивото национално чувство. Вярвам, че нацията ще се събуди и мобилизира за ново Възраждане в българския интерес. Ще се намерят и достойни българи, които да я поведат.
Второ, вярвам, че Европейският съюз като съюз и мега държава е безспорен икономически гигант, рано или късно ще осъзнае необходимостта от развиване на по-голям обем на съвременни общоевропейски автономни въоръжени сили. Не можеш да се стремиш към световна конкурентоспособна позиция, а да си едно военно джудже.
Виждаме с какви бързи темпове се въоръжават Китай, Индия, Пакистан и така нататък. С новия многополярен свят се развива и военна Европа, към която се присъединяваме, ще има нужда от всеки един член с неговата армия да е със значително по-големи възможности.
Другият е песимистичен вариант. Не ми се ще да го коментирам. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Надявам се, че след като Вие дадохте два добри повода за едно полезно поведение като министър – едно, че защитихте да има военновъздушни сили и, второто, че направихте законът да влезе. Надявам се в своята работа да намерите сили и упование да отстояваме повече националната ни самобитност, войскова чест и, дай Боже, да настъпи този Ренесанс с наше участие още в този парламент. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, господин министър? Не желаете.
Преминаваме към питане от народния представител Ангел Найденов относно модернизацията на Българската армия.
Господин Найденов, имате думата да развиете питането.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, господа министри, дами и господа народни представители! Господин Ангелов, през месец април на миналата година беше приета Инвестиционната план-програма за модернизация на Българската армия. Според мен при приемането на тази програма Вие съвсем справедливо заявихте, че чрез нея целите да се определят основните насоки за модернизация на армията, да се намери баланса между необходимите способности на армията и ресурсите, с които разполага държавата, съответно да въведете ред и прозрачност при осъществяването на проектите за модернизация.
Нека да поясним – става дума за програма, която е до 2020 г. Тя включва 13 сериозни проекта и е на стойност близо 2 млрд. лв. Всъщност целите, които посочихте при приемането на инвестиционната план-програма изразяват стремеж, срещу който едва ли някой ще възрази. В план-програмата се очертават отговорностите – Вашите, като министър, на Министерски съвет, на Народното събрание. Съответно това е един своеобразен отговор на натрапваните някога внушения, че проектите за модернизация са някакъв импулсивен каприз на шепа политици и висши военни.
Нека да кажем всъщност, че и модернизацията, съответно и поддържането на наличната техника, струват пари. Ясно е обаче и нещо друго – и аз тук ще се съглася, защото Вие вероятно ще се опитате да отговорите, че сме в условията на криза – да, в условия на криза и особено при един осезаем недостиг на финансови средства, се налагат съкращения.
Изглежда понякога е много примамливо тези съкращения да стават за сметка на проекта за модернизация, превъоръжаването на армията, съответно за проекти, свързани с отбраната. Казвам изглежда и не съм съгласен, че трябва да се правят само и единствено съкращения за сметка на тези проекти, защото зад подобни съкращения често пъти стоят много рискове и опасности за сигурността, включително рискове и опасности тогава, когато не се заделят минимално необходимите средства за поддържане на налична техника, включително и с цената на риск за живота и здравето на българските военнослужещи.
Веднага искам да подчертая, господин министър, моето питане, зададено преди повече от месец – то няма как да има връзка с вчерашния много тежък инцидент в българските Военновъздушни сили, за щастие без жертви и без пострадали. Обаче има връзка с едно твърдение в Доклада за състоянието на отбраната и то е, че неизпълнението на планирания нальот е свързано с липсата на резервни части, ограничения остатъчен ресурс на авиационната техника, забавяне на договори за ремонт и възстановяване на авиационната техника. Казвам това, защото възстановяването и осигуряването на летателна годност е един от тези 13 проекта – № 4, ако не ме лъже паметта.
Във връзка с това моето питане, господин министър, е: какво е реализирано от програмата за модернизация или какво е в процес на реализация и съответно предвиждате ли промени в тази програма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, господин министър – в рамките на 5 минути.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Найденов, няма да повтарям това, което вече казахте като съдържание на Инвестиционния план-програма до 2020 г., но ще подчертая, че той наистина е до 2020 г. Това означава, че в него сроковете са разписани така, че да отчитат конкретното състояние в момента. Затова нямам намерение да се оправдавам с икономическата криза.
Обаче имам намерение да кажа няколко неща във връзка с това какво правихме ние и защо отделни срокове трябваше да бъдат препланирани и съответно отложени във времето. През 2010 г. платих 82 млн. лв., които не бяха предвидени в бюджета, за да възстановя депозита в „Сосиете женерал” за вертолетната сделка. През 2011 г. направих същото. Тази година, благодарение на икономии от фонд „Работна заплата” в края на миналата година, имам да плащам 52 милиона. С това приключвам със старите задължения. Да се надяваме, че в бъдеще време на никого няма да оставя такива тежки товари на раменете, на който и да е министър, на което и да е правителство, на което и да е Народно събрание.
Още нещо, което искам да допълня. Стремежът на този план е да постави единна интегрирана рамка на капиталовите разходи не само за придобиване, но и за цялостна логистична поддръжка за един продължителен период от време. Затова сме се ограничили в тези 13 инвестиционни проекта, наречени приоритетни. Защото досега всички капиталови разходи са включвани в плановите бюджети на Министерството на отбраната само по отношение на придобиването, на доставката. Нито един лев не е бил планиран и не са сключени рамкови споразумения и договори за тяхната следгаранционна поддръжка.
Питате какво е направено? В момента трите самолета „Спартан” са осигурени с рамково споразумение и конкретен договор за 2012 г. за цялостна интегрирана логистична поддръжка, включително и капитален ремонт на този самолет, който катастрофира, по-скоро претърпя авария на Летище Варна.
По отношение на МиГ-29 имаме рамково споразумение със завода производител, в това число и с българска фирма, която участва като подизпълнител за МиГ-29 за срок от 4 години, в който срок са заложени съответно договорите за 2011 г. и 2012 г.
Нямаме все още рамково споразумение за вертолетите „Кугър” и „Пантер”, във връзка с това, че на практика продължаваме преговорите по окончателното разрешаване на проблемите с взаимните искания за неустойки по този договор.
Какво направихме още? Приключихме сагата с осигуряването на наземно електрозахранване за фрегатите „Горди” и „Верни” и за минния ловец „Цибър”. Завършихме бреговата система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница „Екран”, която е един от приоритетните обекти. Също така завършихме доставката на три бойни вертолета.
По отношение на сухопътните войски беше предоговорен рамковият договор и бяха доставени допълнително през 2010 г. и 2011 г. 64 броя автомобилна техника. Сключени са рамкови споразумения за доставка на оръжие и боеприпаси за комуникационни средства и за осигуряване на необходимо вещево продоволствие особено на нашите контингенти.
Трябва да кажа, че на първо място е основният проект на батальонната бойна група, която се подготвя в условията на многонационални учения, най-вече в Германия, с участието на други поделения от Румъния, Чехия, Словакия, Грузия и САЩ.
Вторият приоритетен проект, който е завършил с етапна оценка на възможните решения, е новият тип многоцелеви изтребител. В края на тази и в началото на следващата година министерството ще е готово с пълния анализ и с проекта за инвестиции в размер не по-висок от 400 млн. долара и то за период от 5 години.
Третият проект е за превъоръжаване на трите белгийски фрегати с ново ракетно въоръжение, което ще започне в края на 2013 г. Така планираме.
Колкото до това дали са планирани промени в самия инвестиционен план – ще кажа, не. Целите, принципите и основните проекти остават. Не планираме изключването на никой от тях. Възможна е само промяна в сроковете на изпълнение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата да зададете два допълнителни насочващи въпроса.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз мога да намеря известна логика в оправданието, че сте плащали стари задължения. Със сигурност и тези, които са след Вас, и те ще плащат стари задължения, най-малкото заради факта, че твърдите, че от 2013 г. ще се реализира единият от тези проекти. Следователно тези, които са след Вас, ще наследят задължения, създадени от Вас.
Така че в това не виждам кой знае какъв особен драматизъм.
Факт е обаче, че в рамките на времето, в което управлява ГЕРБ, има последователно намаляване на средствата, които се отделят за отбраната. И ако те за 2010 г. са били към 1,4, с известно въображение, като добавим средствата за военното образование, а за 2012 г. са 1,2. Че това е с над 200 милиона по-малко, и че примерно средствата, които са за капиталови вложения, са на 9 % – почти два пъти по-малко, отколкото примерно планирате като процент за капиталовите разходи.
Намирам в тези данни аргумента за твърдението ми, че всъщност големият проблем за неизпълнение на проектите за модернизация са в неспособността да се осигурят минимално необходимите средства за отбрана, които да позволят реализацията на тези проекти за модернизация. Това впрочем в някаква степен е и Ваше твърдение. Вие казвате: „Няма да променим в основни линии реализацията на тези проекти, но трябва да променим плановете, графиците”. Така че не е само извинението в плащането на старите задължения.
Като уточняващи въпроси искам да попитам – аз успях да изброя до тук около 5 частично започнали да се реализират проекта. Частично, твърдя, защото няма да спорим сега дали и в каква степен те се реализират. Но все пак кажете ми, кой и как поддържа авиационната техника, съответно в частност изтребителите МиГ-29, въз основа на какво?
И второ, бих искал да попитам, казвате, че сте приключили подготовката за закупуването на новия многоцелеви изтребител – кога все пак ще видим някакви разчети и от кого са получени отговори, до които Вие сте изпращали запитване за съответно предложение или оферти за закупуването на многоцелевия изтребител?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговори на допълнителните въпроси на господин Найденов.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Найденов! Аз казах как е осигурена поддръжката на самолети МиГ-29, има рамково споразумение и конкретни договори за 2011-2012 г. за поддръжката на МиГ-29 и с това отговарям директно на Вашия въпрос.
По втория въпрос, който ми поставихте, мога да Ви кажа, че почти всички – без два, всички 11 проекта са в процес на изпълнение. Остават, както ги споменах нарочно, новият тип многоцелеви изтребител и превъоръжаването на трите фрегати, тъй като въоръжението им изтече.
Сега ще Ви отговоря на въпроса защо и вземам повод от декларацията, която беше прочетена тук от господин Стойнев. Защо на нас – на Министерството на отбраната, не ни давате 1,5% от брутния вътрешен продукт така, както е записано в Бялата книга? Защо? Аз питам всички народни представители, не само народните представители от управляващите, а и от опозицията. Когато се прави преценка на коя сфера колко пари да се дадат, трябва да се прави преценка на техните нужди. Аз съм го казал в тази Бяла книга и Вие – народното представителство, се съгласихте с мен, че са необходими минимум средногодишно 1,5% от брутния вътрешен продукт.
Много Ви моля при приемането на Бюджет 2013 и нататък да поддържате това свое решение. (Реплики от КБ.) Не зависи само от Министерския съвет.
Второто, което искам да кажа, е по въпроса дали трябва да продължим да модернизираме армията? Това е риторичен въпрос и отговорът е единствено „да”. Бих искал да отбележа и един факт, който е многозначителен, свързвайки съкращенията с модернизацията – те не си противоречат. Модернизацията не е само ново въоръжение и техника, нито нейното модернизиране. Модернизацията е и професионализмът на българските военнослужещи, тяхното отношение към работата и в това смятам, че имаме определени успехи.
Силно се надявам, че ще имам подкрепата на всички парламентарни групи, когато този път ще поставя пред Народното събрание сериозно въпроса за осигуряването на системата на Министерството на отбраната.
В тази връзка е много важно да се има предвид, че системата на отбраната и този план на модернизация е направен с реализъм. Направен е така, че да бъде изпълнен. Като министър на отбраната мога да Ви уверя, ако съм до края на този мандат министър, че такива задължения нито Народното събрание, нито Министерския съвет ще има. Да, аз ще внеса този инвестиционен проект, както казах в края на тази и началото на следващата година, но този въпрос ще пледирам да бъде оставен на следващото Народно събрание, защото, когато се правят такива проекти, трябва да се правят в началото на мандата, а не в неговия край. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Найденов, имате думата, за да вземете отношение по отговорите на допълнителните въпроси.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз силно се надявам, че твърденията Ви не са безпочвени. Макар че продължавам да мисля, че след като стигнете до решение, свързано с реализацията на проектите, няма как тези около 1 милиард да ги изплатите само и единствено в рамките на Вашето управление дори заради самия факт, че програмата е дългосрочна и обхваща 10 години. Но нека да оставим това на хората, които ще бъдат след нас, за да наблюдават и съответно преценяват дали и в каква степен са изпълнени тези твърдения.
Не ни прехвърляйте отговорността за бюджета. От Парламентарната група на Коалиция за България не сме се съгласявали нито с Бялата книга, нито с разчетите, които са ни представили, нито сме подкрепили бюджета, който беше гласуван от мнозинството, което Ви е излъчило като министър. Отговорността трябва да я търсите в тази част на залата, която е подкрепила този бюджет.
Аз обаче ще се съглася с нещо друго, което казахте, че трябва да се търси – баланс в условията на криза между потребностите на социалните системи, бюджетните системи, хората, които се нуждаят от социално подпомагане и без да се подценяват потребностите на армията, да се търси този баланс. С това ще се съглася! Вярвам, че в някаква степен чрез тази инвестиционна план-програма, казах го и в началото на моето питане, е намерен този необходим реалистичен поглед и съответно баланс.
Господин министър, ако не можете да намерите разбиране във Вашите колеги в Министерския съвет, това не е отговорност на опозицията. Цялото Народно събрание в някаква степен е заложник на решенията на финансовия министър, в това число и Вие, и там е отговорността. Отговорността я търсете при Вашия колега и вицепремиер министър на финансите така, както ние я търсим за всичко останало, което е свързано със здравеопазване, социални плащания, съответно подпомагане на безработни, образование. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, преминаваме към въпрос от народния представител Захари Георгиев относно спазването на Кодекса на труда в „Интендантско обслужване” ЕАД София, клон Калофер, цех Пловдив.
Имате думата, господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди всичко, господин министър, искам да изразя своите съжаления за тежката катастрофа, която се случи с МиГ-29 край Пловдив. Слава Богу, че няма човешки жертви.
Въпросът, който отправям към Вас, е свързан със спазването на изискванията на Кодекса на труда в цеха на „Интендантско обслужване” в Пловдив.
В моята приемна се получи сигнал от работещите в цеха на това търговско дружество „Интендантско обслужване”, на което Вие сте принципал. Този сигнал е срещу действията на изпълнителния директор Соня Неделчева и целия съвет на директорите. Както поне на Вас Ви е известно, това предприятие в Пловдив, сега цех, е с над 40-годишна история. В него работят много опитни работници, те изпълняват качествено своите задължения.
Към началото на тази година в цеха са работили 24 души, но преди 4 години, когато настоящото ръководство влиза в своята ръководна функция, те са били над 100. Всъщност оттогава датира и системното неспазване на трудовото законодателство, като за пълно работно време те не получават дори минималната работна заплата, а получават само месечно възнаграждение между 50 и 130 лв. За някои от тези, които ни слушат, това ще се стори странно и трагично.
На фона на това обаче буди недоумение фактът, който е публикуван в местен ежедневник, че в качеството си на изпълнителен директор и на член на съвета на директорите госпожа Неделчева е получила като бонуси за 2010 г. 28 450 лв., а до юни 2011 г. – 15 684 лв., по данни от Министерството на отбраната.
В началото на тази година ръководството започва действия по закриване на цеха в Пловдив и прехвърляне на дейността в клона в Калофер. На работниците е предложено да работят в Калофер, но без да им се осигурят нито пътни, нито квартирни разноски. Който не желае да последва поделението в Калофер, както е казала директорката, е уволнен с едномесечно предизвестие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Георгиев, задайте въпроса, защото времето изтече.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Само 20 секунди ми трябват. На практика това са всички тези служители там. Голяма част от тях обаче са с над 30 години стаж и са били пред пенсия в рамките на една година.
В тази връзка, господин министър, моят въпрос е: какво е Вашето отношение към този произвол, който се извършва с тези работници, защото видимо от тези факти, които Ви казвам, това са нарушения на законите на страната? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, господин министър, за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! Във връзка с „Интендантско обслужване” – Пловдив, веднъж съм отговарял на един Ваш въпрос – защо това поделение на „Интендантско обслужване” ЕАД търпи големи загуби всяка година.
Към настоящия момент след решение на Съвета на директорите на „Интендантско обслужване” ЕАД са освободени всички работници от цеха в Пловдив и дейността му изцяло е преместена в град Калофер. Решението е взето на базата на анализ, чиито изводи са: материалната база на цеха в Пловдив е невъзстановима, тъй като представляват временни постройки, уплътнени с азбест, което прави работата почти невъзможна с оглед характеристиките на тази изолация; производителността на труда е значително по-ниска от цеха в Калофер и рентабилността на производството не бележи подобрение за разлика от други мощности; цехът генерира годишна загуба в размер на повече от 100 хил. лв.
Също така с цел да се намалят излишните разходи, произтичащи от регионалната разпокъсаност на производството на три места, „Интендантско обслужване” ЕАД концентрира дейността си в Калофер, където се намира основното производство на дружеството. Това е предвидено в бизнес програмата, утвърдена от мен като принципал и в Дългосрочната стратегия за развитие и оздравителна програма на дружеството.
Всички 18 служители на цеха в Пловдив са освободени, като са им изплатени дължимите суми като работна заплата и осигуровки. На всеки, който иска да продължи да работи, е предложено да бъде преназначен в завода в Калофер. Що се отнася до пътни разноски и квартирни, това може да се осигури само в условията на Кодекса на труда, когато това се предвижда.
Бих искал да уточня, че възнагражденията на работниците във всички цехове на „Интендантско обслужване” не са на базата на месечната заплата, а на базата на заработката. Тоест, всеки работник получава толкова, колкото е изработил. В това отношение работниците във всеки един цех на дружеството са равноправни.
В „Интендантско обслужване” ЕАД са извършвани редица проверки от Инспекцията по труда, които не са констатирали нарушение на трудовото законодателство. Всеки един получен сигнал се проверява своевременно и при регистрирани нарушения те се отстраняват.
Ръководството на Министерството на отбраната прави всичко възможно за стабилизиране и развитие на дружеството, което за 2011 г. има загуби от 300 хил.лв. Министерството на отбраната е сключило два договора за ежедневни и строеви униформени облекла, както и лицензионен договор за доставка на камуфлажно облекло. Но доставките на униформи се извършват стриктно – вече Ви отговарях за това, според разпоредбите на Закона за обществените поръчки и за да спечели поръчки „Интендантско обслужване” ЕАД, трябва да бъде конкурентоспособно. За съжаление моите предложения, които бяха за увеличаване на възможностите за in housе обществени поръчки, не получиха подкрепа.
Искам да отговоря и на Вашия въпрос. Това все пак е акционерно, търговско дружество, което се ръководи по съответния закон, така наречения Търговски закон и възнагражденията на директорите, на Борда на директорите се определят от самия борд. Предполагам, че това е известно. Ние сме били коректни да Ви дадем цялата информация за това какви допълнителни възнаграждения са получавали от Борда на директорите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Георгиев, имате думата за реплика.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители! Господин министър, не съм удовлетворен от Вашия отговор по следната причина. Да започнем отзад-напред. Да, това е търговско дружество, но Вие сте човекът, отговорен да наблюдава работата там и да има отношение по това как се работи. В тази връзка аз не считам, че е нормално да се получава възнаграждение от 2-3000 лева месечно общо, че и повече – само като бонуси са това, което е съизмеримо с Вашето, господин министър. Един директор на търговско дружество, което казвате, че генерира над 300 хиляди за миналата година загуби – да получава възнаграждение, което е съизмеримо с това на министъра, според мен, е недопустимо. Струва ми се, че трябва да имате отношение по този въпрос – за бъдещата работа на това дружество.
Що се отнася до твърдението, че не се нарушава Кодексът на труда с това да се плаща за осем часа и половина работно време, това са трудови договори, хора на трудови договори, а не на почасово работно време, за осем часа и половина са длъжни да им плащат поне минималната работна заплата, а тя се плаща наполовината от нея в повечето случаи, че понякога и на една четвърт от нея.
Колкото и да говорим, че се хронометрира трудът и се изчислява на базата на получените резултати, не може да се падне под минималната работна заплата. В тази връзка искам да Ви информирам, за да знаете – направеното точно хронометриране на операциите по изпълнение на тези норми. Тези норми, които са засечени с хронометрирането, че времевите норми са намалени два пъти и те никога не могат да бъдат изпълнени от тези работници.
Но пак искам да кажа – независимо от това, защото не допускам, че Вие, нито пък аз мисля, че тези опитни хора, които правят изключително качествени продукти и облекла за армията и много често тези, които печелят обществените поръчки, ги дават после на тях да ги изпълняват като подизпълнители, са мързеливи, лениви или неможещи да работят. Изключително несправедливо е двадесет и няколко човека с лека ръка да отидат на пазара срещу едномесечно обезщетение. Слага им се един кръст и им се казва: „Ако не искате да отивате в Калофер, да живеете или да пътувате с 50 лв. на месец, си заминавайте който, където иска!” Това е нечестно спрямо тези хора, господин министър!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, ще ползвате ли дуплика? Не.
Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол, който беше изчерпан към министър Аню Ангелов с този въпрос.
Преминаваме към въпрос към министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков, който е от народния представител Павел Шопов относно строителство на колодрум в град Пловдив.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! От дълго време, от години в Пловдив се осъществява строеж на колодрум, както и други големи строежи. Този строеж, този колодрум има значение на многофункционална, многоцелева сграда и би имал значение не само за почитателите на този спорт, а изобщо за гражданите на Пловдив, тъй като може да се използва за най-различни други цели и за цялата страна. Защото се касае за едно много модерно съоръжение.
От три години обаче строителството е замряло и обектът, който вече е в напреднала фаза, се намира в окаяно състояние. Ако го видите – ръждясали железа, разхвърляни тухли, лошо се охранява, с една лека мрежа около него, разграбва се. Докато задавах въпроса преди повече от около месец, нищо не се виждаше да се предприема. Макар че въпросът ми беше зададен преди повече от месец, знам, че има известно движение. Знам, че и Вие от министерството не сте пряко отговорни, но все пак функционално, като министър на спорта, имате отношение към тази тема по този въпрос за това изключително важно в страната съоръжение. Знам, че сте осъществили определени действия по вменяване на задължения на община Пловдив. Но все пак нещата стигат до Вас като министър на спорта и от Вас зависи бъдещето и на законопроекта до голяма степен, тъй като може да се застъпите пред Министерството на финансите за отпускането на средства. Това не е по силите само на община Пловдив като решение.
Затова моля да ми отговорите – какво ще бъде направено за финансирането и продължаването на строителството на обекта? Какви са Вашите действия? Осигурени ли са средства и кога ще продължи изграждането и ще напредне, за да стигне до решителна фаза изграждането на обекта?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин министър, имате думата за отговор на въпроса, който беше поставен към Вас.
МИНИСТЪР СВИЛЕН НЕЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шопов, отправеният от Вас въпрос е свързан със строителството и финансирането на спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон” в гр. Пловдив и Ви уведомявам, че предвид значимостта на този обект в регионален и национален мащаб на свое заседание на 14 декември 2011 г. Министерският съвет взе решение да осигури допълнителни средства на община Пловдив в периода 2012-2013 г. за придобиване правото на собственост при изграждането на комплекса и въвеждането му в експлоатация.
С Постановление № 60 от 14 март 2012 г. на Министерския съвет правителството одобри допълнителни кредити по бюджета на община Пловдив за 2012 г. за придобиване право на собственост върху незавършения строителен комплекс в размер на 7 млн. 770 хил. лв.
В отговор на Ваше запитване с писмо от 28 март 2012 г. бяхме уведомени от община Пловдив, че,предвид гореизложеното и в изпълнение на решение на Общинския съвет на 20 март 2012 г. е сключен договор за покупко-продажба на спортен комплекс – покрит колодрум „Цар Симеон” в гр. Пловдив, между община Пловдив и Пловдивско колоездачно дружество „Цар Симеон”, вписан на 22 март 2012 г. в Агенция по вписванията – гр. Пловдив.
Предстои подписване на приемо-предавателен протокол за обекта, съставяне на акт за общинска собственост, последващи действия по оценка на техническия инвестиционен проект и избор на изпълнител за оставащите строително-монтажни работи.
Като министър на спорта, който ръководи и контролира осъществяването на държавната политика в областта на спорта, не мога да не отбележа важната обществена значимост на този проект не само на регионално ниво за втория по големина град в България, който до този момент няма такава многофункционална спортна зала, но и в национален аспект – с възможността да бъдат провеждани в България значими международни първенства от по-висок ранг, като европейски, световни купи, световни първенства и други. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Шопов, разполагате с възможността да направите реплика.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Благодаря Ви, господин министър, за конструктивния отговор.
По всички въпроси и констатации, които направихте, мненията ни изцяло съвпадат – относно значимостта на обекта, значението му не само за пловдивчани и любителите на този спорт, а изобщо за страната. Бих направил аналогия, че този обект, тази зала, този колодрум ще имат онова значение, което има зала „Армеец” за София и за страната – не само в регионален, но и в национален план. Това ще бъде вторият много сериозен и голям обект.
Неслучайно зададох този въпрос, защото считам, че и той е елемент за стимулирането на процеса за доизграждане на комплекса.
Друг е въпросът, че може би за такъв голям обект отпуснатата сума като цялостно завършване, сам разбирате, няма да стигне. Още отсега искам да заявя това – да имате предвид като министър на спорта продължение и след като бъде изчерпан този лимит, който е отпуснат до този момент, да се направи всичко възможно обектът да бъде довършен, което като въпрос, като тема, като проблем не е по силите само на Пловдивската община, а лежи и тежи преди всичко на Вас като министър на спорта и на Вашето министерство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Желаете ли думата, господин министър? Не.
С това се изчерпват въпросите към Вас. Благодаря Ви за участието днес в парламентарния контрол.
Продължаваме с въпроси и питания към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Първият въпрос е от народния представител Румен Такоров – относно технически паспорти на строежите в Република България.
Господин Такоров, имате възможност да развиете своя въпрос.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители! Моят въпрос е свързан с техническите паспорти на строежите в Република България.
Уважаема госпожо министър, известно е, че Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. определя реда за съставяне, обхвата и съдържанието, реда за предоставяне, регистриране и съхраняване, актуализация на техническия паспорт за нови и съществуващи строежи. Тук ще говоря само за държавните строежи, тъй като другите са от компетенцията на кметовете. Именно областните управители одобряват график за изработване на техническите паспорти на строежите държавна собственост и заявяват необходимите разходи за утвърждаване със Закона за държавния бюджет за съответната година.
Междувременно Вие, госпожо министър, през месец декември 2011 г. подписвате наредба за промяна на Наредба № 5, като увеличавате сроковете с две години на всички съществуващи строежи от трета до пета категория. Разговарях с юристите – има неточност може би в изписването, защото, ако се види текстът, който е направен като извинение в наредбата, в това число и отпадането на строежите по ал. 1, които са държавни и общински, излиза, че промяната на годините касае и тях!
Но ако се прочете текстът с промените, излиза, че срокът за общинските и държавните е изтекъл!
Вие само с тази промяна удължавате сроковете за обектите трета, четвърта и пета категория на строежите смесена държавна и частна собственост, смесена общинска и частна собственост и за частни собственици, които са длъжни да направят технически паспорти за своите обекти.
Моля да ми отговорите и да ми дадете разяснение – промяната кои обекти касае?
Моля да ми отговорите: какви бяха мотивите за промяна на Наредба № 5, колко графика и за колко обекта има одобрение от областните управители?
Колко от тях са за хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения и инсталации?
Какви средства са заделени със Закона за държавния бюджет през 2010-2011 г. за изработване на техническите паспорти на строежите?
Колко от тези средства са реализирани?
Този въпрос го зададох през месец февруари – заради това не е обхваната и тази година. Ако знаех, че ще ми отговорите чак в края на април, щях да обхвана и нея. Може би това ще бъде допълнителен въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Такоров, във връзка с Вашия въпрос за техническите паспорти на строежите съгласно Закона за устройство на територията и наредбата, която издава министърът на регионалното развитие и благоустройството – тази наредба касае обхвата и съдържанието на техническите паспорти и сроковете за тяхната реализация.
През месец декември изменихме сроковете и наредбата. За съществуващите строежи от трета до пета категория сроковете бяха удължени с две години – за трета категория до 2014 г., за четвърта категория до 2016-а и за пета категория - до 2018 г.
Какъв е основният мотив? Мотивът е: получените в министерството многобройни предложения от граждани, от Националното сдружение на общините, както и от областните управители за удължаването на този срок. Разбира се, основните причини, които те изтъкват, са финансовата обстановка и техният лимитиран бюджет, с който да финансират тяхното изготвяне.
Другият мотив обаче е, че за тези сгради със смесена държавна и частна собственост или общинска и частна собственост, тъй като смесената собственост фактически не ни позволява да определим два срока за една и съща сграда, защото сроковете за техническите паспорти на една сграда касаят вида сграда и нейната категория, няма как да определим срокове за различни видове собственост, а можем да определим срокове само за различни категории. Именно затова в зависимост от категорията на строежа е определен и крайният срок за изготвянето на тези технически паспорти.
По отношение на въпроса Ви за одобрените графици по отделните обекти на областните управители – Вие знаете, че ние като министерство и аз като министър имаме ангажимент да издадем наредбата за обхвата, съдържанието и сроковете, но нямаме ангажимент да обобщаваме информация за това какъв е видът сгради, какви са инвестиционните им програми, планове и графици. Това е ангажимент и отговорност или на областните управители, или на общините. Имаме разделение на отговорностите и не можем по никакъв начин да се вмесваме в тяхната дейност или да им изземваме компетенциите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Такоров – реплика.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, не знам отговорът как са Ви го подготвили, Вие сте отскоро в министерството – Вие само контролирате този въпрос по наредба. Искате да кажете, че предшественика Ви не е свършил нищо и затова нито му е виновна тройната коалиция, нито Бутрос Гали…
Изненадан бях и в началото на годината, когато стана инцидента в село Бисер, че много Ваши колеги се опитваха да симулират някакви въпроси по тази тема, като едни искаха да правят списъци, другите – регистри.
Аз мисля, че Вие трябваше да станете и да кажете, че добрата европейска практика е да се създадат тези технически паспорти, защото в тези технически паспорти пише, че при обследването трябва да има необходими мерки за поддържане на безопасна експлоатация, строеж и график за изпълнение на неотложни мерки, срок на завършване на основни ремонти на отделни конструкции и елементи от строежите, срок на извършване на технически прегледи, а дори има указания за инструкция на безопасна експлоатация относно съхраняване целостта на строителната конструкция.
Ако всичкото това нещо беше направено и от областния управител на Хасково, от министъра на регионалното развитие и благоустройството, от министъра на финансите, може би това в село Бисер нямаше да се случи. Ако имаше технически паспорт, той щеше да покаже всичко, което трябваше да се направи.
Вие ми говорите за наредбата. По най-лесния начин Вие оневинихте предшественика си, като увеличихте сроковете с още две години.
Аз мисля, че и за тези две години няма да се издадат тези технически паспорти, защото болшинството от обществените сгради нямат такива. Ами ако се случи някакъв такъв инцидент, каква е отговорността на държавата? (Председателят дава сигнал за изтичане на времето за реплика.)
Завършвам, госпожо председател.
Такива технически паспорти трябва да направят и всички частни лица за собствените си апартаменти.
На практика се показва една сериозна небрежност от страна на държавата. И аз мисля, че Вие сте човекът, който трябва да иска тези технически паспорти да могат час по-скоро да се направят на всички хидротехнически съоръжения в България. Вие давате указанията и Вие контролирате! (Реплики на министър Лиляна Павлова.)
Вие не сте издали наредбата. Наредбата е от 2006 г. Вие с една лека ръка оневинихте предшественика си, като увеличихте срока с две години. Аз Ви казвам, че наредбата не е ясна. Наредбата не е ясна, защото вижте какво пише. Вие казахте по видове...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Такоров, моля Ви! С цяла минута просрочихте времето!
РУМЕН ТАКОРОВ: Свършвам.
„Техническите паспорти за съществуващи строежи – държавна и общинска собственост, се съставят в срок до 31 декември 2011 г.”, точка.
Значи, Вие другите, които ги пишете, те не касаят изцяло държавните и общинските обекти. Те са приключили. Аз знам, че около 10% само са направените паспорти, а за другите 90% кога ще се направят? Разбирате ли? Наредбата вече е приключила действието си. (Реплики на министър Лиляна Павлова.)
Напротив, точно така е написано. Аз Ви го чета.
Госпожо председател, извинявайте за просроченото време.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Преминаваме към въпрос от народния представител Десислав Чуколов относно намеренията на Агенция „Пътна инфраструктура” да даде 313 хил. 421 лева за реклама на магистрала „Тракия”.
Заповядайте, имате думата.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо министър, както и госпожа Михайлова представи въпроса ми, става въпрос за обществена поръчка, която е обявена за реклама на магистрала „Тракия” в началото на тази година.
Според информация от медиите тази сума – точно 313 хил. 421 лева, ще бъде отделена за представяне в обществото на строящите се в момента части от магистрала „Тракия”. Тази сума ще бъде изразходвана, за да се направи сайт, за поддръжката на този сайт, за актуализацията на сайта, също така да се заснеме 8-минутен документален филм, както и да се отпечатат дипляни за строящата се магистрала. Останалите рекламни дейности са свързани със сътрудничество с електронни и печатни медии на регионално и на национално ниво, организиране на пресконференции, дискусии, семинари, работни срещи и други, както и провеждането на форум или конференция.
Моят въпрос към Вас, като човек, който отговоря за тази агенция, е какво налага тази реклама? Какво всъщност ще спечели българското общество, а и Европейският съюз, защото знаем, че част от тези пари идват и от Евросъюза, какво ще спечелим с тази реклама на магистрала „Тракия”? Благодаря Ви предварително за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, господин Чуколов.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, както коректно отбелязахте – да, ние сме планирали 313 хил. лв., която е максималната стойност на обществената поръчка, която е обявена за избор на изпълнител, който да извърши дейности, свързани с реклама и да визуализираме всъщност какво се прави, как се изгражда магистрала „Тракия”, как се изразходват европейските средства и българското съфинансиране, като съвкупност от средствата на българските като част от европейските данъкоплатци, по отношение на тази магистрала.
Вие добре знаете, че магистрала „Тракия” изцяло се финансира по Оперативна програма „Транспорт”. Оперативна програма „Транспорт” като част от оперативните програми, финансирани със средства от европейските фондове, я изпълняваме и въз основа на Регламент на Европейската комисия 1828.
Както в този регламент, така и във всички останали правни документи, на основата на които реализираме тези оперативни програми, изрично е заложено, че при реализацията и финансирането на каквито и да било проекти, независимо дали това са големи инфраструктурни обекти или по-малки проекти, които се финансират със средства от Европейския съюз, задължително във всеки един проект трябва да има предвидени средства за информация и публичност. Тези средства трябва да бъдат до 5% от общия бюджет на всеки един от проектите, за да може да е видимо, да има информационни табели, да има реклама, да има публичност, да има откриваща, закриваща пресконференция и всичко това, което е необходимо, за да може да се визуализира как, къде и по какъв начин са изхарчени европейските средства.
Именно затова ние имаме този ангажимент да обявим тази процедура. Това е задължение и по договора, който ние имаме сключен – договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез който се осигуряват тези средства.
Тези 313 хил. лв. в крайна сметка представляват 0,04% от общата стойност на европейските средства, които влагаме в магистрала „Тракия”. Чисто теоретично ние бихме могли много по-голяма сума да отделим, тъй като бюджетът и указанията казват: „До 5% от бюджета да бъдат изразходвани за публичност и реклама”. Ние изразходваме едва 0,04%.
Още един аргумент – ако ние нямаме тези средства за публичност и реклама, а те са наше задължение, ние ще бъдем санкционирани с финансова корекция, която достига до 25% от бюджета на проекта. Това са около 120 милиона, с които бихме били санкционирани, ако ние не предвидим мерки за публичност, информация и реклама. Това е причината, поради която го правим. За европейските проекти трябва да има визуализация, отговаряща на изискванията на регламентите и на останалите документи, на основата на които ги реализираме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Чуколов, имате думата за реплика към отговора на министъра.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Госпожо министър, правилно казахте, че това са средства до 5%.
Също така правилно е, че за всяка програма на Евросъюза трябва да го има този момент – визабилити дисиминейшън, което на български означава прозрачност и разпространение, само че нека се замислим. Има ли българин, който не знае къде се намира магистрала „Тракия”? Има ли българин, който не е разбрал, че магистрала „Тракия” се строи? През 3-4 дни се правят инспекции, които обилно се отразяват от всички медии. Бойко Борисов реже лентички, и аз вече не знам на какъв принцип, на тази магистрала. Няма българин, няма човек в България, който да не е разбрал, че тази магистрала се строи.
Когато става въпрос за усвояване на евросредства, за публичност, аз предполагам, че публичност трябва да има на подизпълнители, публичност на хората, които са ангажирани в този проект за обществена дискусия за трасето на магистралата, дискусия за обезщетяването на имоти. Аз така ги виждам нещата, защото всъщност какво правим?
Ние усвояваме едни европейски средства, които всъщност са наши средства, защото по наше изчисление ние все още сме донор на Европейския съюз – даваме повече, отколкото получаваме. Усвояваме все пак тези европейски средства, харчим ги в България. Харчим ги в България тези европейски средства по простата причина, че идват избори и да си направим реклама за изборите, това се получава.
Тези рекламни агенции, които печелят такива проекти, са все рекламни агенции, с които след това Партия ГЕРБ сключва договори за предизборно отразяване. Защото за подобен тип средства, които се отпускат за регионално развитие по Програма „Регионално развитие 2007-2013”, това са 660 хиляди без ДДС, по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013” са 135 хиляди, за това, за което говорим досега са 313 хиляди. Събират се към 1 млн. лв. без ДДС. Защо пак тези пари да отиват в рекламните агенции? Европартньорите ни наясно ли са, че няма българска медия, която да не отразява това? Те всъщност в един момент могат да кажат някакъв укор спрямо нас, но идват избори.
Тук ще Ви дам един цитат на Бойко Борисов от 5 януари: „Докато не построим магистралите, няма да излизаме на избори”, категоричен е Борисов. По думите му, това ще стане, когато приключи строителството на всички големи пътни инфраструктури и обекти, като магистралите „Тракия” и „Струма”. Според него обаче, след като пътищата бъдат построени, едва ли ще се намери българин, който да гласува за друга партия, освен за ГЕРБ. Те нещата си идват на мястото! Всъщност с европари Вие си правите кампанията на ГЕРБ.
Това е абсолютно недопустимо. Това е ясно на хората, които сме в тази зала, но, така или иначе, трябва да е ясно и на българските зрители. И така, ако я карате, в един момент ще трябва да правите рекламна кампания и на Софийския централен затвор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър? Няма да ползвате дуплика.
Следва въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно разходите по периодичните проверки, доставката, монтажа, поддържането и ремонта на индивидуалните водомери.
Заповядайте, господин Курумбашев, да развиете въпроса.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски, уважаеми господин Желев, уважаема госпожо Христова, уважаеми господин Такоров, уважаеми господин Николов!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Защо само поименно депутатите от Коалиция за България? (Шум и смях.)
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: На тях им знам имената. (Шум и смях.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Защото има и депутати от другите парламентарни групи.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Да, но не успях да ги науча за три години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Дайте въпроса.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Въпросът ми е свързан с Наредба № 4, която е от 2004 г., за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, която е издадена от предходен министър от правителството на НДСВ. В нея се казва, че потребителите са длъжни да предоставят водомерите си за проверка или да ги подменят и това е изцяло за тяхна сметка.
В наредбата, която ще Ви цитирам, в чл. 11, ал. 5 е записано така: „Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се осъществява от потребителите”. Тоест абсолютно всички дейности. Това обстоятелство, разбира се, допълнително натоварва техните бюджети. Освен че натоварва техните бюджети и те извършват дейност, от която абсолютно не разбират, тези разходи отиват за тяхна сметка, вместо да отидат за сметка на дружествата, които предоставят тези услуги. Аз съм сигурен, че тези дружества, ако ги извършват, поради обема на тази дейност със сигурност биха могли да ги правят по-професионално и на по-ниска цена.
Даже софиянци – понеже мои избиратели ме помолиха да задам този въпрос, получават едни бележки, които казват: ако в един срок не си тарирате или калибрирате водомерите, следват еди-какви си санкции.
Освен това, шмекерията, която се случва, е, че примерно един водомер струва 30 лв., а пък да го калибрираш отново струва примерно винаги 25 или 28 лв., така че един човек, който има 5 водомера, обикновено плаща 125 лв. само за тази операция. Реално той плаща една годишна такса – може би това му е годишният разход. И така на всеки 5 години той е длъжен да плаща още една годишна такса за нещо, което му е въведено като задължение.
Понеже пада голяма борба с монополистите – то бива правителства да са се борили с монополистите, ама Вашето се бори най-много, разбира се – смятате ли, че това задължение трябва да отиде като задължение на монополистите? В случая този въпрос ми беше зададен поради такива писма, които са изпратили от „Софийска вода”, но със сигурност този случай може да бъде разпрострян и върху други дружества в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, имате възможност да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Курумбашев! Безспорно имаме наредба от 2004 г. – Наредба № 4, която регламентира реда и условията за присъединяване на потребителите за ползването на водоснабдителните и канализационните услуги, доставката, монтажа и ремонта на водомерите.
Вие знаете, че водоснабдяването на имотите на потребителите се осъществява, като сградните водопроводни инсталации или вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителната система на цялото населено място чрез водопроводното отклонение, на което има и общ водомер. Това е и водомерът, който изчислява цялото количество подадена вода към определения обект, и търговското плащане се изчислява точно на тази основа. Разбира се, тогава, когато говорим не за къща за едно семейство, а за многофамилна жилищна сграда, където живеят повече от едно семейство, самото употребено количество вода, което се ползва, се разпределя на основата на индивидуални водомери във всеки един от апартаментите. Това изцяло е частната собственост на собственика на апартамента на общите части на една определена сграда.
Друг е въпросът безспорно и аз съм съгласна с това, което казвате и Вие, че на 5 години всеки един от нас потребителите, които ползваме тези водомери, да имаме ангажимент да направим тази проверка, която е на основание на Закона за измерванията и издадената заповед от председателя на Българския институт по метрология, е безспорно ангажиращо и създаващо проблеми плюс финансови затруднения на всички нас, които сме потребители на тази услуга. Още повече че взаимоотношенията между потребителите и ВиК оператора, както е в случая „Софийска вода”, дали той е частен, държавен или общински, няма значение, се регулират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране като абсолютно независими органи от министерството.
Тъй като не само до Вас, и до мен има множество жалби по тази тема – пак казвам, аз и като гражданин, ползвател на тази услуга, считам, че в този процес трябва да има по-голяма ангажираност от гледна точка на операторите, съм инициирала по-скоро, тъй като това са независими органи, и съм поканила и Българския институт по метрология, и колегите от Държавната агенция за енергийно и водно регулиране да изкажат своето становище.
Имаме сформирана и работна група, макар че Вие нали знаете, работната група започва много дълго и обстойно обсъждане. Въпреки всичко имаме работна група, поискала съм тяхното становище в две направления: първо, може ли този срок да не бъде 5 години, а да бъде удължен, имаме ли реална възможност това да е така, и второ – да се види каква е възможността операторите да включат в своята цена и в своите бизнес планове тази дейност и този ангажимент по проверка. Безспорно всеки един абонат, всеки един ползвател трябва да си закупи топломер, електромер или в случая водомер. Това трябва да е ангажимент на всеки, който иска да ползва услугата, но вече неговата проверка – това би могло и би следвало да бъде направен опит да бъде вменено като ангажимент на оператора чрез, разбира се, органите, които трябва да определят тази възможност.
Тази работна група започна своята работа. Сезирала съм органите и се надявам на положително становище и от тях в тази гледна точка, тъй като и аз поддържам Вашето мнение, че това трябва да бъде направено в посока да облекчим потребителите и гражданите да не са зависими да извършват те тази дейност, за която определено не са компетентни, а и не би трябвало да бъдат такива. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Курумбашев – реплика.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми дами и господа народни представители! Не искам да изпитвам злорадство, че и Вие сте потърпевша. Мисля, че всеки един е потърпевш на бележките, които се получават в София от „Софийска вода”, пък сигурно на други места от другите оператори. Аз съм удовлетворен, че работите в посоката да се промени тази наредба. Според мен каквито и становища да Ви представят, в крайна сметка Вие сте министърът и Вие можете да промените тази наредба, тъй като това е наредба, която се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Аналогията, която мога да направя, е с електроразпределителните дружества. Представете си какво би настанало, ако хората започнат да си доставят, монтират и калибрират електромерите? Напротив, даже на много места се взеха мерки хората да не могат да правят това нещо – качиха ги по едни по-високи места, защото иначе се случват разни събития на измервателните уреди. Единственото нещо, което ще поискам от Вас, тъй като виждам, че имате воля да промените тази наредба и да прекратите тази тиха форма на терор върху гражданите, което е 76-и тарикатски начин да им се събират пари, е да се ангажирате пред нас със срок: кога Вие ще промените наредбата, поне що се отнася до чл. 11, ал. 5? Аз Ви я прочетох.
Иначе аз съм задавал въпроси. Например министърът на вътрешните работи промени една своя наредба по мой въпрос, само 18 месеца след като беше зададен. Беше установил, че въпросът е основателен и една работна група, спретната за 18 месеца, му предложи решение.
Вие за колко време ще се ангажирате да се направи тази поправка?
Между другото адмирирам и това – ако може по-рядко да се правят тези проверки. Ако не един път на пет, примерно на десет години, защото очевидно това ще оскъпява разходите както за гражданите, така и за операторите на тези системи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Министър Павлова, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин Курумбашев, това, което съм разпоредила на работната група…
Сега Вие не ми слушате отговора и няма да знаете какъв ангажимент ще поема.
Още веднъж ще кажа, че моите служители спазват разпорежданията и сроковете, които им поставям – имат три месеца, през които да излязат с проверка и предложения за текстове. Надявам се и органите, които не са на мое пряко подчинение, да се съобразят с този срок и да имаме нови текстове на наредба в рамките на следващите три месеца. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря, госпожо Павлова. Като потребители разчитаме това да се случи.
Въпрос на народния представител Димитър Чукарски относно пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици – област Перник.
Заповядайте, господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, касае се за пътна отсечка от с. Враня стена до Добродолски воденици – пътен участък от 10 километра на територията на област Перник. Същият е предмет на множество парламентарни питания през последните няколко мандата. Бих казал, че това е пътната отсечка с най-много питания въобще в страната.
Въпреки моята и на останалите колеги настойчивост, Агенция „Пътна инфраструктура” чрез звеното си в Перник не предприема никакви действия по решаване на изключително наболелия въпрос за състоянието на този участък. Както вероятно Ви е известно, пътят е компрометиран по повод строителството на язовир „Раянци”, започнало преди тридесетина години и замряло във времето. Наличието на този път се явява пряка връзка на хората от района на Краище със столицата. За съжаление състоянието на пътя го прави невъзможен за ползване. Това принуждава хората от района на община Трекляно – най-малката община в страната, в Западните български покрайнини, да пътуват през Кюстендил, което увеличава пътя с около 50 километра.
В това, което изброявам, не включвам трудностите, които създават по-високата стойност на билетите, смяната на различни превозни средства, загубата на време. Хората живеят в район, където безработицата е изключително голяма и основният работодател се явява местната власт.
Във връзка с това въпросът ми към Вас е: ще прояви ли министерството, което ръководите, с компетентните си институции необходимата отговорност за решаване на този проблем, или ще чакаме отговор на следващ актуален въпрос от друг депутат или от мен – към Вас или към следващ министър? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Госпожо министър, имате думата.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чукарски, пътната отсечка от с. Враня стена до с. Добродолски воденици в област е част от територията на област Перник и се поддържа от Областно пътно управление – Перник.
Да върнем хронологията. Казахте, че това е отсечката, за която има най-много питания и дискусии. Сигурна съм, че не всички си спомнят за този въпрос, но съм убедена, че това не е участъкът с най-голямо запитване. Това е участък между две по-малки населени места, с много нисък интензитет на трафика, няма голямо движение по този участък, няма и много хора, които са засегнати.
От друга страна знаете, че още през 80-те години на миналия век е започнало строителството на язовир „Раянци” и по тази причина са извършени отчуждения на земи на територията на селото, които попадат в заливаемата част на язовира. В част от тези заливаеми и отчуждени земи попада и републиканският път. Именно това е причината да има изместване на трасето. Изградено е ново трасе – 10 километра, като обход, за да се обособи бъдещата заливаема част на язовира.
За съжаление строителството на този язовир е преустановено още през 1989 г. Новият обходен път е останал недовършен. Той не отговаря на изискванията за път от републиканската пътна мрежа, тъй като неговата носимоспособност е изключително слаба и е в лошо състояние. В годините от 1989 г. досега не е осигурено финансиране за доизграждането на този пътен участък. Една от основните причини, връщайки се назад в хронологията на събитията и информацията, с която разполагаме, е, че по този път няма голяма интензивност на трафика и никога не е бил приоритизиран да бъде довършен.
Споменахте за хората, живеещи в този регион. От една страна, е Пернишка област, където е с. Раянци, а от друга страна, са населените места на територията на област Кюстендил, тези населени места, които се обслужват от третокласните пътища по направлението Кюстендил – Драговищица - Трекляно. Те са в добро експлоатационно състояние. Макар и да е по-дълго разстоянието, тези пътища са в по-добро експлоатационно състояние и там са насочени повече финансови усилия за поддържането на този път.
За въпросния път в област Перник още през миналата година имаше заделени средства за текущ ремонт, а не за основна рехабилитация. Искам да Ви уверя, че сега за месец май имаме заделен ресурс по програмата, която направихме за запълване на критичните дупки, приоритизирайки на първо място магистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища. Не забравихме и този път. Той е в програмата и до края на месец май ще бъде извършен неговият ремонт, за да бъде в минимално допустимото техническо състояние, за да може да бъде използван от хората, живеещи в тези населени места. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Чукарски, имате думата за реплика.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо министър, вдъхнахте надежда на хората, които от много време са обезнадеждени по този въпрос.
За да разберат малкото колеги в залата – става въпрос за път, който спира да бъде поддържан, защото ще стане дъно на язовир, но ще се прави обходен път. През 1989 г. язовирът спира да се строи. Обходният път не е завършен, старият път не се поддържа. Всичко се оставя на природните влияния в продължение на повече от 20 години. Отсечката е 10 километра, но проблемната отсечка е по-малка. Надявам се, че заделените средства ще отидат за изкърпване на този участък. За хората от Трекляно пътят за Кюстендил през Драговищица е хубав, поддържан. Той обаче е непосилен за хората от гледна точка на заплащане на разходите за билети и гориво, а трябва да се сменят и превозни средства. От Трекляно до София сега се минава през Кюстендил, но ако въпросният път функционира, от Трекляно до София разстоянието ще бъде много по-кратко. Би било добре да има желаещи фирми да превозват пътници по този участък. Надявам се, че през месец май и това ще се случи.
Имам предложение. Вие обичате да ходите на проверки в Пернишка област. Не е много далеч. Не би било зле да отидете и да видите на място тази отсечка. Хората ще Ви посрещнат с голяма надежда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Преминаваме към въпрос от народния представител Деница Гаджева относно позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по отношение на Водна учебна зала на НСА – Несебър.
Заповядайте, госпожо Гаджева, да развиете своя въпрос.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Въпросът ми се отнася до Спортната база на НСА в Несебър. През последните седмици сме свидетели на поредния сблъсък на частен и обществен интерес и начало на строителни работи върху терени, за които продължават споровете между възстановени собственици и НСА. Ситуацията е още по-скандална, защото се извършват изкопни дейности за изграждане на хотел, което грубо нарушава законовите ограничения за строителство в близост до плажната ивица. Студенти от София и Бургас се вдигнаха на протест, за да защитят единствените терени за спортна учебна дейност на черноморския бряг. За тези, които не знаят какво представлява спортната база, тя е уникален комплекс от 85 декара за изучаване на морски видове спорт, без аналог в подобни учебни заведения по света. Ежегодно около 1500 студенти от НСА преминават там 14-дневен курс, изучавайки спортовете плуване, гребане, кану-каяк, водни ски и други.
Моят въпрос към Вас е: какво е бъдещето на Спортната база на НСА в Несебър и как ще се справи Министерството на регионалното развитие и благоустройството с проблема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Госпожо министър, имате думата, за да дадете отговор на този въпрос.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстващ, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Гаджева, безспорно темата с терена и имотите на Водна учебна база на НСА „Васил Левски” в Несебър е изключително актуална в последните дни, тема и въпрос, които са в обхвата на дискусиите през последните 20 години. Много са аргументите и фактите, натрупани в годините назад. Вие знаете, че Националната спортна академия използва тази база и тези съоръжения от 70-те години на миналия век.
Друг е въпросът, че до ден днешен има неприключени граждански административни дела, полицейските и прокурорските проверки продължават.
Вие дадохте обхвата на въпроса и проблема. Няма да се спирам, защото хронологията е много дълга. Казах на колегите да ми обобщят информацията в две страници, но в две страници е невъзможно дори да обобщим основните параметри на тази хронология.
Бих казала каква е ситуацията към днешна дата. В годините назад, когато този терен е бил предоставен за създаването на „Водна учебна база” в Несебър, са предоставени само няколко сгради. В акта за собственост няма актуван прилежащ терен. Това е основният проблем, това е разковничето на проблема, който днес ние виждаме. Предоставени са сгради за използване, но не са актувани терените.
В годините от 1989-а до настоящия момент тези документи не са били дооформени, дооправени вече по реда на новото законодателство, което прилагаме и в момента. В периода 2000 2006 г. това довежда поземлени комисии да реституират, да върнат на собственици част от тези прилежащи имоти и терени. Тъй като Националната спортна академия не може да представи собственост за тези терени, това е довело и до решенията на съда, които са окончателни, с които тези терени се връщат на частни собственици.
От друга страна, всички сме наясно, че това е една изключително важна спортна база, в която има множество студенти, които учат. Към тази спортна база е предоставен и като част от изключителна държавна собственост плажът, плюс един кей, който би могъл да се използва включително и за военни цели, ако се наложи, но и като цяло. Те се концесионират отново от Националната спортна академия, за да могат студентите да спортуват.
Имаме работна група, която беше създадена от всички компетентни институции, включително Националната спортна академия, включително община Несебър. Резултатът е следният: правилният обхват в целия този комплекс е от 135 дка, за който са първоначалните претенции, има терени, които са общинска собственост. Тук е въпрос на преговори, ако общината има волята и желанието тези имоти да бъдат предоставени също на Националната спортна академия. Част от имотите, макар и много малка част, са държавна собственост. Ние имаме готовност, като министерство, да ги предоставим на Националната спортна академия чрез техния принципал Министерството на образованието и науката.
Третата част от терените обаче, постановени от съда, реституирани, са отредени на частни собственици. Оттук всъщност идва и проблемът, защото те започнаха да изграждат сгради, може би хотели, на брега на морето. Аз лично бях там и видях с очите си. Тези сгради са на 6 м от плажа. В момента той е показан към актуална кадастрална и ортофотокарта и неговото заснемане е направено. Аз нося това да се види (показва от трибуната карта), защото много ясно се вижда как всъщност, за мое голямо съжаление, тук ортофотокартата и кадастралната карта показват стесняване на плажа. Всъщност се оказва, че тези така отредени и потвърдени от съда имоти – частна собственост, не са на плажа. Те строят абсолютно законно и имат законно издадени разрешения за строеж от община Несебър. Именно затова тук отварям една скоба, че предложенията ми в Закона за Черноморското крайбрежие са да преустановим в 100-метровата зона от плажа застрояването, за да не се окаже, че такива частни обекти и терени ще бъдат построени на метри от плажа. Видях го с очите си и затова го казвам с пълна убеденост.
Това беше и причината тази седмица да бъде предложено на Министерския съвет за обявяване на този обект с национално значение от принципала на учебното заведение – Министерството на образованието, от Министерството на спорта, което има отношение, и от мен като министър на регионалното развитие и отговарящ за държавната собственост. Министерският съвет прие решението, с което обявяваме този обект с национално значение. Такова решение имаше и преди. То беше отменено от съда. Но разликата, която правим днес, е, че, първо, ние вече не претендираме за 135 дка. Няма основание за 135 дка. Има основание за 85 дка. Това е всъщност претенцията, която ние предявяваме с това решение – обект с национално значение от 85 дка и вече се предявява претенция към самия терен, защото теренът е разковничето на проблема, който имаме към днешна дата.
Оттук нататък, разбира се, съдът ще е компетентният орган, тъй като очакваме жалби. Вече имаме писмо, че такава ще има – да отреди това решение на Министерския съвет за правилно или не.
Използвам случая да се обърна и към вас, макар и много малко на брой в тази зала, всички народни представители, които имат желание да подкрепят този изключително важен и актуален въпрос, имате възможност да изготвите и приемете мораториум върху застрояването и разпоредителни сделки на територията на този обект с национално значение, така както го направихте и за Студентския град, така както го направихте и за царските имоти. Още веднъж апелирам към вас, ако имате желание да се включите в подкрепа на този казус, да приемете и да разгледате възможността за мораториум върху застрояването на тези имоти. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Госпожо Гаджева, можете да отправите реплика към отговора на министър Павлова.
ДЕНИЦА ГАДЖЕВА (Атака): Благодаря Ви отново, госпожо председател.
Госпожо министър, аз съм удовлетворена от Вашия отговор. Виждам, че сте взели присърце въпроса и той наистина е много важен, защото е от изключителна важност студентите от Националната спортна академия да има къде да спортуват лятото и къде да се обучават във водни спортове. Това е безспорен факт.
Ние имаме едно предложение. Да, действително земята е обявявана за обект с национално значение веднъж февруари 2010 г. Сега вече – втори път, след като е паднало от вас обявяването от февруари 2010 г. Всъщност това решение е било отменено от вас. Да, сега за втори път, но това по никакъв начин не би могло да гарантира решението на съда впоследствие, ако се стигне дотам.
Затова ние имаме предложение Народното събрание да обяви за нищожни сделките, които са извършвани на тези 85 дка и да обезщети съответно собственици на имоти и тези, които са започнали строежи и бидейки на хотели и каквито и да било други постройки и сгради. По този начин да се гарантира целостта на спортната база и повече да не се връщаме към този въпрос.
Другата седмица ще го внесем в Народното събрание. Естествено, ще дискутираме. Мораториумът е един вид начин, способ да се прекрати въпросът с тази база. Тя да остане цяла, такава каквато е, и студентите да могат да упражняват дейностите си там. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Ще ползвате ли дуплика, госпожо министър? Не.
Последният въпрос към министър Лиляна Павлова е от народния представител Михаил Михайлов относно дейността и неизпълнението на договорните задължения на Фирма „Строително- предприемачески холдинг” АД, изпълнител по договорите за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 от Интегриран воден проект в гр. Русе по Програма ИСПА.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Още 2010 г. Вашият предшественик Росен Плевнелиев е бил сезиран от областния управител на Хасково Пламен Стоилов, който в момента е кмет на Русе, за неизпълнените договорни задължения на Строително-предприемачески холдинг „Инфраструктура” към 9 търговски дружества от Русенска област. Същата фирма – „Строително-предприемачески холдинг” (СПХ), има неизпълнени договорни задължения за обектите в гр. Пазарджик и в гр. Хасково. Задълженията на фирмата „Строително-предприемачески холдинг”, с управител Георги Георгиев, и в частност на неговата дъщерна фирма СПХ „Инфраструктура” са на стойност над 2 млн. лв. Случаите в Мадан и Кърджали, които наскоро бяха, са камбана за това, което може да се случи в цялата страна.
Моят въпрос към Вас е: защо фирма, която 2008 г. е некоректна към подизпълнителите по договорни задължения, печели големи обществени поръчки на стойност стотици милиони левове? Какви са механизмите, по които министерството Ви контролира изпълнението на договорните задължения на фирмите, спечелили обществени поръчки?
Тук искам само да Ви кажа, че в моя приемен ден в Русе бяха дошли управителите на всички тези девет фирми. Половината от тях, ако не и повече, имат спечелени дела в съда. Самият управител на тази фирма – „Строително-предприемачески холдинг”, Георгиев, признава, че наистина дължат на тези фирми. Но какво се случва?
Три години след като са изпълнили задълженията си, голяма част от тези фирми са изправени пред фалит. Две от фирмите имаха да получават по 600 хил. лв. от тази фирма. Как се случва така, че една и съща фирма, която е абсолютно некоректна към подизпълнителите си, в рамките на години печели навсякъде огромни поръчки за стотици милиони евра, не левове? Какъв е механизмът, по който Вие наистина ще ги санкционирате? Такива фирми въобще не трябва да бъдат допускани до конкурси. Как може фирма, която има наистина десетки милиони вече като задължения – това не са всички неща, пред мен е списъкът с 2 млн. 800 хил. лв. задължения към подизпълнителите, да печели и се явява на следващи конкурси – Хасково, Кърджали, Пазарджик, къде ли не? Явно е с някакви супер протекции, след като печели абсолютно всичко, което е обявено във Вашето министерство като обществена поръчка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на зададения въпрос.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господа народни представители! Уважаеми господин Михайлов, преди да отговоря в конкретика на Вашия въпрос, искам категорично да заявя, че не мога да приема Вашите обвинения, тъй като Министерството на регионалното развитие няма сключени договори към днешна дата със Строително-предприемачески холдинг и обвинението, че постоянно печели договори по поръчки на министерство, е невярно. Моля Ви да оттеглите изказването си. Обвинението категорично не отговаря на истината.
Ако говорим за конкретния въпрос и конкретния проект, за който задавате Вашия въпрос – това е Интегрираният воден проект на град Русе. Проектът е един от първите и доста стар проект по програма ИСПА. Довършен е, когато ние вече се присъединихме към Европейския съюз и срокът за изпълнение на проектите по ИСПА беше удължен. Проектът има избран изпълнител доста назад в годините. Пак казвам, проектът се реализираше повече от 6 години за мое голямо съжаление.
В резултат на това водещ партньор в консорциума, избран за изпълнението и реализацията на интегрирания воден проект на Русе, е чешката фирма OHL – Чехия, с партньор към него – Строително-предприемаческия холдинг. Както много често се случва, безспорно водещият партньор бързо стъпва по време на изпълнението на българските фирми за довършване реализацията на проектите. Такъв е този казус, който имаме тук в реализацията на двата ЛОТ-а от цялостния проект на Интегриран воден проект в град Русе.
ЛОТ-1 беше изпълнен и въведен в експлоатация още през 2007 г. Той успешно е завършен, разплатен, изпълнен, и към момента няма установени дефекти в извършената работата по рехабилитация и разширение на водоснабдителната мрежа на град Русе.
ЛОТ-2 обаче беше проблемният ЛОТ при реализацията на този проект. Не случайно рехабилитацията и разширението на канализационната мрежа, като част от ЛОТ-2, бяха приключени едва през декември миналата година с голямо закъснение. Ние имахме дълги спорове и разправии и с този изпълнител. Той имаше забавяне на сроковете, претенции по финансирането и така нататък. Въпреки всичко, за моя радост, приключихме успешно проекта в рамките на периода на допустимост и реализация на проекта.
Нямаме неразплатени задължения към изпълнителя, към всичко това, което е изпълнил. Друг е въпросът, че той, като два частни субекта, има неразплатени задължения към своите подизпълнители. Нямаме правно регламентиран ред и начин, по който можем да се намесим в тези задължения и да го задължим да ги разплати.
Въпреки всичко, правихме срещи със сериозен апел към този изпълнител, да се разплаща навреме с подизпълнителите, които работят на нашите обекти. Пак казвам, това беше в рамките на добрите пожелания.
Искам да отбележа нещо много важно. Договорът, който имаме, е с партньор „Строително-предприемачески холдинг”, а не е със „Строително-предприемачески холдинг – инфраструктура”. Това е различен субект, с който ние нямаме ангажимент. Много важно е да се отбележи.
В началото на този месец заместник-министърът, отговорен за реализацията на този тип проекти, проведе среща с господин Георгиев и с целия екип, отново апелирайки заради жалбите до нас, в които фирми се оплакват за това, че има неразплатени задължения. Още веднъж апелирахме, предвид че сме разплатили всички дейности по проектите, те да се разплатят с подизпълнителите. Това е максималното, което законът ни позволява.
Вашият принципен въпрос – отново повтарям, в министерството няма сключени нови договори с този изпълнител.
Законодателството не разрешава при провеждане на тръжна процедура да ограничим участието на изпълнители по причина, че са били некоректни, тъй като няма дефиниция за некоректност. Няма начини и форма, предвидени в Закона за обществените поръчки, да ограничим който и да е изпълнител да участва в една или друга открита тръжна процедура с равен достъп. Дори бихме били обвинени в дискриминация.
Ще се радвам, ако Вие като законодателен орган намерите такъв ред, по който ние да не допускаме такъв вид изпълнители до реализацията на тези проекти. Засега такъв не е установен.
Още веднъж Ви уверявам, че към „Строително-предприемачески холдинг – инфраструктура” нашето министерство няма задължения към него. Имахме запитване, включително и от частен съдия-изпълнител, което сме потвърдили като факт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря.
Господин Михайлов, имате думата за реплика.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Съгласен съм с Вас. Аз това наистина не го уточних. Голяма част от тези договори, ако не всичките договори, са сключени по време на Тройната коалиция. Да, така е. Това е факт.
Въпросът е не да е на добра воля, не нещата да се случват по някакво умоляване, защото Вие сте представител на институцията.
Преди две години говорих и имах въпрос във връзка с подобен казус на фирма, която дължи на безкрайно много пенсионери заплати в мините. Тогава госпожа Попова се съгласи с мен, като министър на правосъдието, че всъщност, като министри, трябва да имате законодателна инициатива. Например в Закона за концесиите има механизми, по които фирми, които са некоректни, със задължения като подизпълнители и не могат да изпълняват договорите си. Значи тези фирми не бива да бъдат допускани на такива огромни проекти. Тук говорим за обществени поръчки за стотици, милиони евра.
Ето какво се получава – същото е в Хасково, в Кърджали, в Пазарджик, в Русе. Аз Ви казвам фрапиращи случаи и това са десетки фирми.
Какво прави тази фирма? Тя създава една своя дъщерна фирма, която работи две-три години. В един момент дъщерната фирма се прехвърля на шофьор, на охрана, на еди-кой си. Изпразва се отвсякъде и става нулева фирма. Отиват хората да си получат 1 2 милиона, както е случаят в Русе – с 1 млн. 380 хил. лв., и те им казват: „Ами, фирмата няма нищо”.
В съда има приключени 7 дела, има присъди, но когато се отиде във фирмата – няма нищо.
След това фирмата майка печели друга поредна огромна обществена поръчка на търг. Това е безумие. Наистина е безумие! Това се случва в бананови държави и аз не мога да го приема.
Дайте да се съберем, ако имате добро желание. Ето, колегите от ГЕРБ – един колега току-що ми каза, че същата фирма е спечелила поръчка за 7 милиона в общината в Гоце Делчев и без да има право на подизпълнител, е наела подизпълнител. Случват се наистина страшни неща. Хайде да се хванем наистина, хайде да променим закона и тези фирми да не бъдат допускани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: С това се изчерпаха въпросите към министър Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството. Благодаря Ви много за участието в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси и питания към министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Първият от тях е въпрос на народния представител Димчо Михалевски относно резултата от контролната дейност върху предприятията в България по отношение на условията на труд и редовното изплащане на възнагражденията на работещите.
Заповядайте, имате думата.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин министър! Една от тревожните тенденции през последните повече от две години в България е, че паралелно със силно нарастващата безработица, се увеличават и случаите на сериозно забавяне на изработените трудови възнаграждения към работещите хора от фирмите. За огромно съжаление зачестяват и случаите, когато изработените възнаграждения въобще не се заплащат, а предприемачите затварят предприятията и образно казано изчезват.
Ще бъде изключително наивно и нечестно да обясняваме тези събития и да ги приписваме само на недобросъвестните действия на предприемачите. Да, те трябва да носят своята отговорност и да понесат последствията от нарушените права на работещите граждани. Но тук възниква и другият според мен по-важен въпрос: каква е отговорността на държавата? Какво прави тя и какво ще направи тя, за да спрат тези случаи на ограбване труда на хората?
Очевидно, че на пазара на труда провалът е сериозен. За последните две години и половина загубените работни места по данни на Националната статистика към края на 2011 г. от началото на мандата е 265 792. Това представлява 11% от всички работни места в държавата.
Въпросът, господин министър, е: къде сте Вие, къде е държавата при контрола за създаване на условия за работа и разкриване на работни места?
Едни от последните случаи, които са в ОЦК – Кърджали, и „Горубсо” – Мадан, са особено показателни за отношението на държавата към правото на хората на труд и на заплата. Повече от две години в предприятията очевидно се нарушаваха условията на труд и законодателството на България за елементарното право да работиш, да получаваш заплата, а оттам и да живееш нормално.
Въпросът ми всъщност е: какво направихте през тези две години, че накрая се наложи премиерът да раздава заплати, чийто източник и днес не е много ясен? Вероятно ще ми отговорите, че правите проверки, но следва логичният въпрос: защо тогава агонията на хората и техните семейства в „Горубсо” – Мадан, продължи повече от година и половина, а тази в ОЦК – Кърджали, още не е приключила?
Какъв е смисълът на тези проверки, които правите, и най-вече каква е ползата за хората? Как и кога, господин министър, ще направите така, че нормалните условия на труд и редовното получаване на заплати от трудещите се хора в България няма да бъде извънредно събитие със специалното участие на министър-председателя?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: За отговор има думата министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, аз обичам да говоря с факти. От контролните органи на Инспекцията по труда през миналата година са извършени 53 195 проверки – в 37 560 предприятия в цялата страна, по спазване на трудовото законодателство. Констатирани са общо 235 839 нарушения, като 133 442, или 57% от констатираните нарушения, са в областта на трудовите правоотношения и 101 713, или 43%, са в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Съставени са 20 410 акта за установяване на административни нарушения. Сумата от влезлите в сила наказателни постановления през миналата година е в размер на 15 млн. 572 хил. 329 лв. Най-много актове за установяване на административни нарушения – 80%, са съставени за нарушаване на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения.
През миналата година акцент в дейността на агенцията беше контролът по законосъобразното наемане на работа, работното време и заплащането на труда в предприятията от всички икономически дейности. Констатирани са общо 31 518 нарушения, свързани със заплащането на труда, като 19 372 от тях са пряко свързани с неизплащането и дължими трудови възнаграждения. За отстраняване на тези нарушения, освен дадените предписания, са съставени 2321 акта за установяване на административни нарушения.
След намесата на контролните органи на Инспекцията по труда само за миналата година са изплатени 72 млн. лв. забавени плащания за работни заплати. Или за двете години – 2010 г. и за 2011 г., благодарение на намесата на Инспекцията по труда, напълно са изплатени забавени трудови възнаграждения и други плащания на работниците на стойност над 167 млн. лв. в повече от 3100 български предприятия.
Не се наблюдава тенденция за увеличаване броя на предприятията, които дължат изплащане на забавени трудови възнаграждения и се намалява периодът, за който работодателят дължи неизплатените трудови възнаграждения, като забавата за изплащането рядко надвишава повече от два или три месеца.
В момента тези проблемни предприятия, на база на споразумението между Главната инспекция по труда и Националната агенция по приходите, се проверяват приоритетно – там, където се дължат социални осигуровки, работни заплати или работниците работят повече от четири часа и са назначени на четиричасов работен ден.
Тези проверки ще продължат с пълни данъчни и осигурителни ревизии на предприятията. Само за последните няколко месеца, благодарение на съвместния контрол между Национална агенция за приходите и Главна инспекция по труда, 25 хиляди човека преминаха от четири часа на осем часа, тоест промениха се техните договори, когато Инспекцията по труда по безспорен начин е установила, че те са назначени на четиричасов работен ден и работят повече от четири часа. Тези проверки ще продължат и се надявам, че те ще доведат до съответните резултати.
Предвид това, което споменахте за „Горубсо” – вчера съм говорил с работниците, с техни представители. Хората са доволни, че работят и благодарят на държавата за намесата, която беше осъществена там. Вие също присъствахте на някои от срещите с работниците и би трябвало да сте запознат.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин Михалевски, имате възможност да отправите реплика към отговора на министъра.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин министър, данните, които дадохте за проверките, не са заслуга, а задължение на Инспекцията по труда. Още повече: колко са устойчиви!? Тази намеса, която казахте, за заплащане на 72 млн. лв., не трябва да бъде просто абсолютно изключение, още повече тези 72 млн. лв. на общия трудов пазар в частния сектор, който по средната работна заплата и взетите около 17 милиарда и половина лева на година, представлява 0,4% и не е някаква заслуга.
Обаче въпросът е друг. Споменахте „Горубсо” – Мадан. Те благодарят на държавата. Аз смятам, че не трябва да изпадаме в положение те да благодарят на държавата, а трябва Вие и всички ние, които сме законодателния орган, да създаваме условия на труд.
Тук възниква резонният въпрос. Месец март Вие казвате, че последните две години – 2010–2011 г. в „Горубсо” – Мадан, са извършени над десет проверки. Констатирани са 120 нарушения, в това число съвместно с НАП. При този инструментариум на Инспекцията по труда и по НАП очевидно има търпимост. Ето удостоверението за задълженията на „Горубсо” – Мадан, към края на 2011 г. Цитирам: „Задължения за ДДС – над 1 млн. 440 хиляди; задължения за доходите и физическите лица – над 1 милион 127; задължения към ДОО – над 2 милион 800. Общо сумата е над 8 милиона”.
Каква е тази търпимост към този работодател, при който две години Вие констатирате, че нещата там не са наред по отношение на данъците и по условията на труд, и го търпите. Очевидно тук има сериозен политически чадър. Защото как да си обясниме, че е имало десетки проверки, трупат си задължения, но господин Захариев продължава да си работи абсолютно спокойно?
Господин министър, ето затова ние възразяваме за Вашия двоен стандарт. Не може с едната ръка да му давате право да нарушава всички данъчни и осигурителни закони, а с другата ръка после да отивате и да давате подаяния. Това е абсолютно недопустимо.
Един последен политически въпрос към Вас: смятате ли, че е морално доскорошният директор на „Горубсо”, който е общински съветник от ГЕРБ в Мадан и е един от основателите на ГЕРБ в Мадан, който в момента е реализирал тези задължения към държавния бюджет в размер на 8 милиона, в момента да е шеф на регионалната структура на НОИ? Питам Ви: морално ли е? Не Ви питам дали е правилно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин Михалевски, уважаеми дами и господа народни представители! Ще Ви помоля да не смесвате компетенциите на отделните институции. Националната агенция по приходите си има своите компетенции, Националният осигурителен институт – своите, и Главната инспекция по труда – своите. Това, което правим в момента в тези проблемни предприятия, е обединяване усилията на контролните органи. Що се отнася до Главната инспекция по труда – да, там има съставени над 14 акта в „Горубсо” през периода, за който цитирахте, съставени актове за над 150 хил. лв. на работодателя и на длъжностните лица и затворени двата рудника.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ, от място): Едва сега.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Значи, за да затвориш нещо, господин Михалевски, трябва да си извървял цялата процедура, цялата процедура! Когато има предписания, не се изпълняват актове, а когато няма резултати, тогава се стига до крайната мярка, защото инспекторът по труда трябва да защитава своите действия в компетентния съд, ако се наложи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Следва въпрос от народния представител Ивелин Николов относно неправомерни действия на Дирекция „Инспекция по труда” – Габрово, към Главна инспекция по труда.
Имате думата, господин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, разбрали сте, че става дума за един конкретен случай. След местните избори през месец ноември 2011 г. е извършена структурна промяна в общинската администрация на община Севлиево и мероприятията към община Севлиево – дотук, добре. Данните обаче показват, че четирима от съкратените са уволнени без съгласие на ТЕЛК и в нарушение на Кодекса на труда и Наредба № 5 на Министерството на здравеопазването, и то след разрешение на Областната инспекцията по труда в Габрово.
Става въпрос за това, че единият от съкратените, без съгласие на ТЕЛК, е с протеза на сърцето, другият все още е в нетрудоспособност заради заболяване, третият все още е в болница след прекаран инсулт, а четвъртият има решение на ТЕЛК, че се забранява уволнението заради онкологично заболяване.
Във въпроса си към Вас съм дал конкретните имена на тези уволнени, за да направите проверка и по този повод въпроса ми е: свършила ли е законосъобразно работата си Дирекция „Инспекция на труда” – Габрово, която е дала съгласие за съкращения на работници, за които не са искани нито декларации за здравословното им състояние, нито е получено съгласие от ТЕЛК? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор, министър Младенов, заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаеми господин председател!
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Николов! Да, направихме пълна проверка и ще Ви запозная конкретно с нея. С Решение от 24 октомври 2011 г. на Общинския съвет в Севлиево е одобрена обща численост на общинската администрация в Севлиево, включително структурата към нея. Част от промените касаят трансформацията на естрадно-духов оркестър „Севлиево” в Севлиевска духова музика.
Промяната налага съкращаване на щата на оркестъра с 16 бройки. Две от закритите длъжности са артист - солист, вокалист, на които длъжности са назначени две от посочените във Вашето питане лица Христина Денчева и Нора Трифонова. Другите двама служители са Ангел Ангелски – на длъжност диригент, и Илко Илиев – на длъжност артист-оркестрант.
Проверката на изложения случай показва, че на специална закрила при уволнение е имало право и е ползвала единствено госпожа Нора Трифонова, за която Инспекцията по труда в Габрово е дала предварително разрешение.
Случаят е следният: на 15 март 2012 г. в Инспекцията в Габрово постъпва искане от община Севлиево за предварително разрешение за освобождаване на служителката Нора Трифонова на основание чл. 328, ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда – съкращаване щата, поради ползване от лицето на специална закрила, на основание, че същото е трудоустроен служител и поради това, че е започнало ползването на разрешение и отпуск за временна неработоспособност, на базата на болничните листове.
Към искането има приложени медицински документи – експертно решение на ТЕЛК, поискани и получени от работодателя във връзка с предстоящото прекратяване на трудовото правоотношение. След проучване на документацията Инспекцията по труда в Габрово дава предварително разрешение, тоест тя е спазила формално процедурата.
Тук искам да направя една скоба и да Ви кажа, че когато се уволнява човек със закрила по Кодекса на труда, формално се иска такава процедура да бъде поискана от Инспекцията по труда. Съдът е този, който преценява дали уволнението е правомерно или не. Те само следят дали е спазена процедурата.
Що се отнася до останалите служители, посочени в питането Ви, бих искал да направя следните уточнения: на госпожа Денчева към настоящия момент не е прекратено трудовото й правоотношение; господин Ангелски е освободен на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда поради липса на необходимото образование за изпълняваната работа. Това основание за прекратяване на трудовото правоотношение не попада под закрилата на чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда и работодателят не следва да иска предварително разрешение от Инспекцията по труда.
Господин Илко Илиев е освободен на базата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от Кодекса на труда. Това основание е приложимо, когато трудовото правоотношение е възникнало, след като служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст. В този случай лицето не се ползва от закрилните норми на чл. 333 от Кодекса на труда. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За реплика?
Заповядайте, господин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Уважаеми господин председател, господин министър! Очевидно след задаването на 29 март на въпроса от мен Вашите служители са започнали проверката и има реакция, която по някакъв начин се е опитала да замаже това, което се е случило, защото част от Вашите отговори не съответстват на истината.
Най-куриозното в случая е, че госпожа Денчева, която е била с инсулт в болница, е получила по пощата в пощенски плик заповедта си за уволнение и трудовата си книжка, което е пълен абсурд. А шест дни след като аз съм задал въпроса, служителите са отишли да си поискат обратно заповедта за уволнение и трудовата й книжка. И в момента моята проверка миналата седмица показва, че тя се води на стария щат, като е възстановена, без да е официално отменена заповедта за уволнение.
Колкото за несъответствията за длъжността на господин Ангелски, не е работа на Инспекцията по труда – там смешното поведение на политическата чистка е, че той има документ и образование за диригент на симфоничен оркестър, на естрадно-симфоничен оркестър, но новият кмет е поставил изискване той да бъде документ за диригент на духов оркестър, какъвто документ има само един човек в България. Става въпрос просто за една политическа чистка, защото тези хора са участвали в последните избори като кандидати или застъпници на левицата.
Само седмица след моя въпрос, по същия начин е уволнен икономиста Стефан Станчев, без да е искано разрешение от Инспекцията по труда, който е с онкологично заболяване. А този, който ги насърчава, е директорът на Инспекцията по труда Димитър Димитров – на Областната инспекция, който е общински съветник от ГЕРБ в Севлиево.
Аз Ви връчвам протеста на Съюза на музикалните дейци в България, те са два големи протеста, на които господин Ангелски е заместник-председател, епикризите и медицинските заключения за незаконни уволнения. Заповядайте. (Подава папка с документи на министър Тотю Младенов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще ползвате ли правото си на дуплика, господин министър?
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, господин председател!
Господин Николов, искам да Ви уверя, че ще направя проверка на това, което казахте току-що, и ако действително има нарушения от лица от Инспекцията по труда, ще понесат своята отговорност и ще Ви информирам за резултатите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Продължаваме с питане от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно мерки за компенсиране на лицата, неполучаващи трудовите си възнаграждения за продължителен период от време. Питането ще бъде представено от господин Стойнев.
Заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители!
Господин Младенов, преди един месец Вие с министър-председателя бяхте в Кърджали, в Мадан, тука казвате: трябва да се благодари на държавата. Аз мисля, че по-скоро те трябва да благодарят не на държава, мисля че Вие се объркахте, те трябва да благодарят на Бойко Борисов, на Тотю Младенов – защото такива бяха възгласите „Бойко, Бойко!” „Тотю, Тотю!”.
Но, господин министър, за съжаление в нашата държава има и други такива предприятия, в които се бавят работните заплати. Според Ваши интервюта тези предприятия са около 5000.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Петстотин.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Петстотин – добре, аз само като гледам в София-област и оттам откъдето съм избран са около 30, като гледам в област Пловдив са около 40, но факт е, че това е основен проблем.
Моите въпроси са следните: предвиждат ли се аналогични социални плащания и за останалите без заплати хиляди работници в цялата страна? Какъв е ресурсът, който е заделен в бюджета за 2012 г. за еднократни социални помощи и какво е неговото изпълнение към 31 март? Тъй като, господин министър, Вие в ОЦК-Кърджали, за 519 човека, ако не ме лъже паметта, изплатихте по 325 лв. – пет пъти гарантирания минимален доход и отиваме на 169 хил. лв.
Само че, уважаеми дами и господа народни представители, хората трябва да знаят, че министър-председателят три пъти ползва хеликоптера до Кърджали, два пъти ползва хеликоптера до Мадан, отделно целият ескорт, който върви с него – разходите са приблизително за 100 хил. лв.
Тоест, Вие направихте една PR акция – „Браво Бойко! Браво Тотю!” – за 169 хил. лв., да помогнете на хората, да покажете колко сте загрижени, а в същото време това струваше на българския данъкоплатец 100 хил. лв.
Господин министър, бих искал да Ви попитам: по такъв начин ли ще работите и за другите предприятия? Толкова ли активен ще бъдете? Толкова активен ли ще бъде и министър-председателят? И кога да очакваме Вашите следващи акции? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор – министър Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, това че сме помогнали на хората от Кърджали, не е PR акция, защото те повече от четири месеца не бяха получавали заплати. Ако сте запознат с нормативната уредба, ще знаете, че когато човек или семейство има временни затруднения и няма други доходи, се обръща към Агенцията за социално подпомагане и на базата на законово основание се помага на това семейство, което и направихме.
Искам да Ви обясня, че за тази година със Закона за държавния бюджет са утвърдени средства в размер на 53 млн. 989 хил. 450 лв. по Закона за социално подпомагане, като от тях за еднократни помощи са предвидени 1 млн. 900 хил. лв. Към 31 март 2012 г. еднократните помощи са получили 2258 лица и семейства, изплатена е сума в размер на 611 хил. 314 лв.
Във връзка с бедственото положение в Хасково, отново по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, на 6 февруари 2012 г. Дирекция „Социално подпомагане” е осигурила помощ за неотложни нужди на населението в общините Харманли, Свиленград, Любимец, Гълъбово на 362 лица и семейства, като изплатената сума е 119 хил. лв. През миналата година на 7260 лица и семейства са отпуснати еднократни помощи като изплатената сума е 1 млн. 699 хил. лв. при определен бюджет от 1 млн. 900 хил. лв.
Агенцията за социално подпомагане има готовност и занапред да реагира своевременно при създали се кризисни ситуации, като оказва спешна социална подкрепа на нуждаещи се в рамките на законовата уредба, какъвто е случаят в област Хасково.
Нали сте съгласни, че трябваше да помогнем на хората? И го направихме на третия ден директно, на място!
Действително проблемът с ненавременното изплащане на заплатите на работниците и служителите е изключително сериозен. Това личи и от данните на проверките на Инспекцията по труда. Но тъй като имаше въпрос преди Вас от колегата, аз му обясних как се действа. Искам да Ви уверя, че всички тези предприятия стоят на вниманието на Националната агенция за приходите и на Главна инспекция по труда, включително с пълни данъчни, осигурителни ревизии, включително с всички мерки, които позволява закона.
Знаете за нашето предложение за промени в ГПК, което се обсъжда в момента от социалните партньори, за да може хората в такива затруднени положения да използват начина, който им е дал Кодекса на труда за извлечение на сметките за задължение за работни заплати, с тях да има възможност да се отиде в съда и с решение на съда да се извади изпълнителен лист и със съдия изпълнител да се запорират сметки, имущество. Това беше направено в ОЦК – Кърджали, и в други предприятия.
Когато работодателят в 30-дневен срок не е обявил в съда несъстоятелност, има проблеми с плащанията към контрагенти, като в случая с ОЦК – Кърджали: към ВиК, към община Кърджали, към „Язовири и каскади”, той подлежи на наказателна отговорност от Наказателния кодекс до 3 години лишаване от свобода. Окръжният прокурор беше сигнализиран за това. Така ще се процедира за всички останали случаи, когато механизмите на контрол, на контролните органи в България са изчерпали своите механизми за въздействие.
Това искам да Ви кажа и да подчертая, че съвместните проверки между Главна инспекция по труда и Националната агенция за приходите водят вече до конкретни резултати и те ще продължат. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За два допълнителни въпроса – господин Стойнев, заповядайте.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря ви, господин министър.
Не ме разбирайте погрешно! За мен е нормално, когато има бедствено положение, държавата да бъде на всяко едно място, където хората страдат. Само че след Хасково надали Вие за втори път сте отишли в с. Бистрец, за да видите, че до момента почти нищо не се случва.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Пет пъти съм ходил! Пет пъти!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Хубаво, отишъл сте пет пъти, но виждате, че напредъкът... все още има процедури, все още се бавят процедурите, а хората няма къде да живеят.
Въпросът ми за ОЦК – Кърджали, понеже споменахте законодателството, да погледнем Закона за социално подпомагане. Социалните помощи са месечни, целеви и еднократни. Как така за една нощ, господин министър, всички работници, миньори – как ги оценихте, че могат да вземат максималния размер на еднократната помощ? То се прави оценка, обикновено минават месеци. И изведнъж...
Тези хора не са си получавали заплатите и Главна инспекция по труда е трябвало по някакъв начин да реагира. Но виждате – извънредно положение, пристигат хеликоптерите, министър-председателят, има стачка, Вие сте там, но, забележете, за една нощ на всички работници така сте им прегледали декларациите, които са подали – всеки един от тях подава документи за брутни доходи от трудови правоотношения какви са им били заплатите на тези хора. Всички ли попадат в графата, че могат да получат максималния размер на еднократна помощ, че изведнъж всички получиха 325 лв.? Не ме разбирайте погрешно! Дори 325 лв. може би е малко? Гарантираният минимален доход откакто сте го заварили, Вие въобще не сте го и пипали! Но как така става изведнъж, господин министър? Някой ще понесе ли отговорност? Тоест, след време тези хора ще си получат заплатите. Какво правим? Те ще върнат ли тези социални помощи, когато се вижда, че те де факто не отговарят на условията? Има ли някакво законодателно нарушение?
Много е важно да разбера наистина как за един ден направихте (председателят Анастас Анастасов дава сигнал, че времето изтича), конкретна оценка на всеки един миньор? Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За отговор министър Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, аз се учудвам – не мога да разбера, Вие се притеснявате, че ние сме помогнали на хората, когато са имали нужда ли? Второ, за това, че Министерството на труда и социалната политика и респективно Агенцията за социално подпомагане е действала толкова бързо?
Трето, не се притеснявайте, всеки един човек от ОЦК – Кърджали, който е получил тази еднократна помощ по закон, е подал лично заявление, собственоръчно, както е записано в закона и в правилника за неговото приложение и на тази база се реагира и хората получават тази помощ.
Така че не се притеснявайте, пак казвам, когато има проблеми – законът е такъв, институциите са такива, за да могат да решават проблемите на хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, за да вземете отношение по отговора на министъра, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз не се притеснявам! Аз се радвам, че се реагира и се помогна на хората. Въпросът е дали е станало легално това, което сте направили? Дори да не е хубаво, направили сте го.
Въпросът е къде са другите предприятия? Защо за тях нямаме такава голяма активност, както примерно, знаете, ВМЗ – Сопот? Онзи ден гледах по медиите за „Хладилна техника – София”. Хората, които от 3-4 месеца не са си получавали заплатите, но няма такава организация!
Аз, напротив – искам същата организация, каквато направихте за Кърджали, да бъде за абсолютно всяка една фирма в тази държава. Защото, съжалявам, господин министър, но тогава бих си помислил, че всичко е една PR акция в региони, където Вие нямате избиратели и всичко може би бе насочено главно на там. Защо не помагате и в София, и в София-област, в Пловдив? Хубаво е, когато се изхарчат 100 хил.лв. за хеликоптера, за да отидат 169 хиляди на хората, но не по този начин! Не по този начин! Вие, господин министър, трябва да защитавате интересите на всеки един човек, на всеки един трудещ се.
Вярно е, че България преживява трудни времена. Социалните и трудовите права почти не се зачитат в тази държава. Това е Ваша отговорност и трябва да бъдете на мястото си, за да защитавате всеки един работник. Вдругиден е 1-ви май! Вие трябва с широко отворени очи и с гордост да излезете при хората и да бъдете заедно с тях. Но надали ще бъдете, може би ще бъдете само в Кърджали и в Мадан, защото по този начин Вие направихте всичко друго, но не и да помогнете на хората.
Аз се радвам, дадохте ги тези пари – дали е законно или не е, това е Ваш проблем, по-късно ще бъде, нека хората имат право да получат тази еднократна помощ, но всички по един критерий. Всички пликчета, всички PR акции, разбирате ли, господин министър, хората не го заслужават това! Хората си искаха работните заплати. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
С това приключва днешният Парламентарен контрол. Благодаря на министър Тотю Младенов за участието му в него.
Следващото редовно пленарно заседание е на 2 май 2012 г., сряда, от 9,00 ч.
Закривам заседанието. Приятна почивка и празници! (Звъни.)

(Закрито в 14,06 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председатели:

Анастас Анастасов
Екатерина Михайлова
Павел Шопов

Секретари:
Митхат Метин
Любомир Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ