Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 9 май 2012 г.
Открито в 9,03 ч.
09/05/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Павел Шопов

Секретари: Любомир Иванов и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект на програма за работата на Народното събрание за времето от 9 до 11 май 2012 г.:
1. Прекратяване пълномощията на народен представител – подадена е оставка от Михаил Николовски.
2. Проекти за решения за промени в състава на постоянни комисии на Народното събрание. Вносители: Красимир Велчев и Димитър Главчев на 3 май 2012 г.; Станислав Станилов на 3 април 2012 г.
3. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Михаил Миков; Анастас Анастасов и група народни представители – продължение от пленарното заседание в предходния петък.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. Вносител: Министерският съвет, приет на първо четене на 8 март 2012 г.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите. Общ законопроект, изготвен въз основа на приетите на първо четене на 8 февруари 2012 г. три законопроекта с вносители: Иван Николаев Иванов, Екатерина Михайлова и Веселин Методиев – първи законопроект; вторият е на Министерския съвет и третият на народния представител Димитър Атанасов.
6. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Вносител: Министерският съвет – предвидено е като точка втора за четвъртък.
7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за автомобилните превози. Вносител: Министерският съвет.
8. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Вносители: Министерският съвет; Иван Вълков и група народни представители; Мартин Димитров и Кирчо Димитров.
9. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки. Вносител: Министерският съвет, приет на първо четене на 9 февруари 2012 г. – продължение от започналото гласуване на второ четене на законопроекта.
10. Проект за решение за създаване на Временна парламентарна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с действия и инициативи на длъжностни лица от органи на изпълнителната власт, както и на граждани, при и по повод помилване, опрощаване на несъбираеми държавни вземания, и даване и възстановяване на българско гражданство и освобождаване и лишаване от него през периода 2002 – януари 2012 г. Вносители: Яне Янев и група народни представители.
11. Парламентарен контрол.
Разисквания по питането на народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова към заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков относно Национална програма за реформи.
Уважаеми дами и господа народни представители, това ще бъде т. 1 за четвъртък, 10 май 2012 г., поради отсъствие на министър Дянков на 11-ти в петъчния ден. По общо решение на Председателския съвет разискванията, повтарям, ще бъдат утре точка първа.
Продължаваме в петъчния ден от 11,00 ч. с отговори на въпроси и питания.
Моля да гласуваме.
Гласували 119 народни представители: за 103, против 7, въздържали се 9.
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 е постъпило предложение от народния представител Ваньо Шарков – заместник-председател на Парламентарната група на Синята коалиция, който предлага като точка от дневния ред в настоящата седмична програма да бъде включен Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 2011 г., внесен от Мартин Димитров и група народни представители.
Кой ще защити предложението?
Не виждам господин Шарков.
От името на групата отношение ще вземе господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! От името на Синята коалиция предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включена точката с искане за одит от страна на Сметната палата на ценообразуването на лекарствата. Този одит трябва да обхване периода 2008-2011 г. От Сметната палата получихме пълните уверения, че може да бъде готов около месец септември тази година.
Защо този одит е много важен? Видя се, че има сериозни проблеми с ценообразуването на лекарствата в България. Видя се, че цените на редица лекарства в България са по-високи от съседните страни и няма разумна причина българските граждани да плащат по-високи цени от гражданите на Турция, на Македония, на Сърбия.
Одитът, който ще направи Сметната палата, ще включва и европейски сравнения. Ще включва ценообразуването в редица европейски страни, ще види най-добрите европейски практики. Ще направи връзка и контакти със сметните палати в тези страни и ще види какъв е механизмът, какво е ценообразуването в Европейския съюз, в съседни страни на България, което да гарантира добро разходване на публичните средства и ниски цени на лекарствата. Този одит е важен не само като инструмент, който ще покаже недостатъците. Ще видим не само проблемите, но ще видим и най-добрите европейски решения. Тогава българският парламент и новият министър на здравеопазването ще имат пред себе си сериозен аналитичен доклад, от който ще може да бъде извадена най-добрата европейска практика и да бъде взето най-доброто решение. Надявам се, че с участието на българския парламент ще бъде предприето именно такова решение за подобряване на ситуацията.
Госпожо председател, уважаеми колеги, има положително решение на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване, така че предлагам тази точка да бъде включена в седмичната програма и ако има съгласие, то конкретното ми предложение е да бъде като т. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Поставям на гласуване предложението на господин Ваньо Шарков, защитено от господин Мартин Димитров и доразвито – да бъде като т. 4 в нашата програма.
Моля, гласувайте.
Гласували 129 народни представители: за 53, против 3, въздържали се 73.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 28 април 2012 г. до 8 май 2012 г.:
Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод двадесетата годишнина от приемането на Република България за член на Съвета на Европа. Вносители: Лъчезар Тошев, Ваньо Шарков, Мартин Димитров, Цветан Костов, Асен Агов, Димо Гяуров и Иван Николаев Иванов. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по здравеопазването.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Проект за решение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Вносители са Красимир Велчев и Димитър Главчев.
Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение във връзка с разисквания по Питане № 254 05-76 от 29 март 2012 г. от народните представители Пламен Орешарски и Корнелия Нинова до господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно Национална програма за реформи.
Вносители са Пламен Орешарски и група народни представители.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
На 7 май 2012 г. в допълнение към внесения Годишен отчет за дейността на БАН за 2011 г. председателят на Академията проф. Никола Съботинов е депозирал в Народното събрание извлечение от стенографския протокол на заседанието на Съвета на настоятелите на БАН, на което е обсъден и приет Годишият отчет. Материалът е изпратен и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Същият се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.
На 7 май 2012 г. в Народното събрание с вх. № 203-02-17 е постъпил Мониторингов доклад за 2011 г. за изпълнението на Националния план за действие по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, внесен от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов в качеството му на председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Докладът е предоставен на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по труда и социалната политика, Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Комисията по културата, гражданското общество и медиите и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и е на разположение на всеки от народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 7 май 2012 г. от Националния статистически институт са постъпили материали, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: „Общ индекс на цени на производител в промишлеността и индекси на цени на производител на вътрешния пазар за март 2012 г.”; „Бизнес климатът в промишлеността, строителството, търговията и услугите през април 2012 г.”; „Резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2012 г.”; „Информация за образованието в Република България през 2011-2012 учебна година”. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 7 май 2012 г. с вх. № 210-00-55 в Народното събрание е внесен Отчет за изпълнението на бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите за 2011 г.” като Приложение № 3 от бюджета на държавното обществено осигуряване. Отчетът е предоставен на Комисията по труда и социалната политика и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 7 май 2012 г. председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова е предоставила на Народното събрание „Четвъртата ревизия на Директивата на НАТО по сигурността на информацията”. За постъпването на материала е уведомена Комисията по външна политика и отбрана. Материалът се намира на съхранение и за ползване в регистратурата на „Чуждестранна класифицирана информация – НАТО” при отдел „Сигурност на информацията” – пл. „Княз Александър I”.
На 7 май 2012 г. от председателя на Европейския парламент господин Мартин Шулц е предоставен доклад „Междупарламентарни отношения между Европейския парламент и националните парламенти по силата на Договора от Лисабон – 2010 2011 г.”. Докладът е изготвен от Ръководната група на Европейския парламент за връзка с националните парламенти. Одобрен е от Съвета на председателите на политическите групи. Изпратен е за сведение на членовете на Европейския парламент и на всички председатели на национални парламенти. Докладът е предоставен на парламентарните групи в 41-то Народно събрание и на Комисията по европейските въпроси и Контрол на европейските фондове. Електронната версия на доклада може да бъде намерена на интернет страницата на Европейския парламент. Материалът се намира на разположение на народните представители в Библиотеката на парламента.

Точка първа от програмата ни днес е:
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ.
С писмо, № 254-00-877, е постъпило заявление от Михаил Ненов Николовски, народен представител от 11. многомандатен избирателен район Ловеч, с което заявява, че на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България подава оставка като народен представител, избран с мандата на Четиридесет и първото Народно събрание:
„Желая пълномощията ми да бъдат прекратени предсрочно с решение на Народното събрание.”
Едно пояснение: господин Николовски преминава на дипломатическа работа.
Представям на вниманието Ви служебен Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за прекратяване на пълномощията
на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Михаил Ненов Николовски като народен представител от 11. многомандатен избирателен район Ловеч.”
За изказване, заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, въпреки че решението е служебно, искам да използвам повода, за да благодаря на господин Николовски за работата и активната му дейност като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията.
Искам да му пожелая успех в нелеката му мисия като бъдещ наш посланик в Тунис – държава, която тръгна по пътя на демократичните промени, и където тепърва ще има много предизвикателства за тази държава и за взаимоотношенията ни с нея.
Убеден съм, че опитът и познанията на господин Николовски в тази област ще му помогнат да бъде достоен наш дипломат.
Също така искам да използвам повода, за да призова ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ да предложи в най-скоро време заместник на господин Николовски като член в Делегацията на Парламентарната асамблея на франкофонията, тъй като предстоят важни заседания на различните органи на асамблеята. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Поставям на гласуване Проекта за решение за прекратяване пълномощията на народен представител.
Гласували 118 народни представители: за 116, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Следващата точка от нашата програма е:
ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Първото предложение е от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ и също е внесено от народните представители Красимир Велчев и Димитър Главчев:
„На основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме Проект за решение на Народното събрание за промяна в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите”.
Представяме Ви Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Валери Маринов Ангелов като член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.
2. Избира Иван Йорданов Божилов за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.”
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения Ви проект за решение.
Гласували 98 народни представители: за 96, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и решението.
Следващото решение, също предложено от колегите Красимир Велчев и Димитър Главчев, е за промяна в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
Представям Ви Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за промени в състава на Комисията по културата, гражданското общество и медиите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Нели Иванова Калнева-Митева като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
2. Избира Валери Маринов Ангелов за член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.”
Изказвания по така предложения проект за решение? Няма.
Подлагам на гласуване предложеното Ви решение.
Гласували 96 народни представители: за 95, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
На същите основания с подписите на колегите Красимир Велчев и Димитър Главчев е внесено предложение за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Представям Ви Проект на:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Ралица Тодорова Ангелова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения проект за решение.
Гласували 95 народни представители: за 94, против 1, въздържали се няма.
Проектът за решение е приет.
Постъпили са и предложения от името на Парламентарната група на Партия „Атака”.
Първото е подписано от проф. Станислав Станилов. Същото е за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика, с приложени мотиви. Ще ви докладвам Проекта за решение:
„РЕШЕНИЕ
за попълване състава на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Десислав Славов Чуколов за член на постоянната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика.”
Изказвания по този въпрос, колеги? Няма.
Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.
Гласували 88 народни представители: за 75, против 10, въздържали се 3.
Решението е прието.
Следващото предложение, подписано от проф. Станилов, е със същите основания – за увеличаване и попълване състава на Комисията по околната среда и водите с мотивите към него. Проектът за решение е следният:
„РЕШЕНИЕ
за увеличаване и попълване състава на Комисията по околната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по околната среда и водите от 20 на 21 народни представители.
2. Избира Павел Димитров Шопов за член и заместник-председател на Комисията по околната среда и водите.”
Изказвания по този проект? Няма.
Подлагам на гласуване така предложеният ви Проект за решение.
Гласували 90 народни представители: за 29, против 7, въздържали се 54.
Проектът за решение не е приет.
Следващото предложение също от Парламентарната група на „Атака” е за увеличаване и попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Проектът за решение е следният:
„РЕШЕНИЕ
за увеличаване и попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите от 18 на 19 народни представители.
2. Избира Николай Янков Пехливанов за член на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите.”
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така предложения ви Проект за решение.
Гласували 91 народни представители: за 22, против 8, въздържали се 61.
Проектът за решение не е приет.
Следващото предложение, със същите основания от името на Парламентарната група на „Атака”, е за увеличаване и попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проектът за решение е следният:
„РЕШЕНИЕ
за увеличаване и попълване състава на Комисията
по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от 18 на 19 народни представители.
2. Избира Огнян Стоичков Янакиев за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.”
Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване така направеното предложение за Проект за решение.
Гласували 92 народни представители: за 16, против 6, въздържали се 70.
Проектът за решение не е приет.
Заповядайте за процедура, господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да се обърна към ръководството на Партия ГЕРБ: вече няколко пъти поставяме въпроса, че един от независимите народни представители не е в нито една комисия. Тук, от трибуната на Народното събрание, председателят на Народното събрание госпожа Цецка Цачева и госпожа Фидосова поеха ангажимент да бъдат преразгледани квотите, съобразно това на напуснали народни представители от парламентарни групи. Вече ще свърши мандатът на това Народно събрание, все още народен представител в лицето на Камен Петков не е в нито една комисия. Това е просто шокиращо. Аз не мога да разбера докога ще поставяме този въпрос?! Едно нещо, което имахте да свършите, като се поеме ангажимент към един народен представител, да може той да изпълнява 100% своите задължения и вие не го изпълнявате.
Обръщам се с молба: господин председател, вземете отношение по този въпрос и още другата седмица да бъде отхвърлен и решен, като Камен Петков бъде представен в някаква парламентарна комисия. Направили сме предложение до ръководството на парламента. Много Ви моля, изпълнете си ангажимента!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Великов.

Следващата точка от програмата ни е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС – продължение.
Вносители: Михаил Миков – 19 март 2012 г.; Анастас Анастасов и група народни представители – 28 март 2012 г.
По повод на започналите разисквания в петък по двата законопроекта са се изказали народните представители Михаил Миков, Калина Крумова, Станислав Иванов и Петър Мутафчиев.
Времето, което остава на парламентарните групи, предвидено по правилник, не е удължавано. На Парламентарната група на ГЕРБ са останали 16 минути и 47 секунди; на Парламентарната група на Коалиция за България – 4 минути и 50 секунди; на Парламентарната група на Движението за права и свободи – 18 минути; на Парламентарната група на Синята коалиция – 16 минути; на Парламентарната група на „Атака” – 15 минути; на независимите народни представители остават 8 минути и 22 секунди.
Продължаваме с разискванията.
Господин Ремзи Осман беше заявил желанието си за изказване, но не го виждам в залата.
Има ли други желаещи за изказвания по законопроектите за изменение и допълнение на Наказателния кодекс? (Народният представител Калина Крумова иска думата.)
Госпожо Крумова, вече сте се изказвали по същество, така че няма възможност.
Ако няма други желаещи за изказване, моля народните представители да влязат в залата. Предстои гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс под № 254-01-42, внесен от народния представител Михаил Миков на 19 март 2012 г.
Гласували 92 народни представители: за 22, против 37, въздържали се 33.
Законопроектът не е приет на първо гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс под № 254-01-47, внесен от Анастас Анастасов и група народни представители на 28 март 2012 г.
Гласували 91 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 9.
Законопроектът е приет на първо гласуване.

Следваща точка от нашата програма е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ.
Вносител е Министерският съвет на 21 ноември 2011 г.
Законопроектът е приет на първо четене на 8 март 2012 г.
С доклада за второ гласуване ще ни запознае госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо, ще направя процедурно предложение, на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за допускане в пленарната зала на господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите и госпожа Лилия Борисова – съветник в Политическия кабинет на вицепремиера и секретар на Съвета за административна реформа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.
Гласували 76 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля поканете гостите.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 102-01-78, внесен от Министерския съвет на 21 ноември 2011 г., приет на първо гласуване на 8 март 2012 г.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 66, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 1 и 2, които се подкрепят от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 3 има постъпило предложение от народните представители Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 11, ал. 2, т. 6 думите „и допълнителните възнаграждения” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 3, както е по доклад.
Гласували 67 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение от Тончев и група народни представители за създаване на нов параграф.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 4.
„§ 4. В чл. 29, ал. 2 думите „и основанията за тяхното получаване” се заменят с „основанията за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 4 със съдържание, както е по доклад.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 4 е постъпило предложение от Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията предлага следната редакция на § 4, който става § 5.
„§ 5. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „брутна” се заменя с „основна”.
2. В ал. 2 думата „брутната” се заменя с „основната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 4, който става § 5, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 5 има предложение от народните представители Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
„§ 6. В чл. 61, ал. 3, думата „брутната” се заменя с „основната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 5, който става § 6, както е по доклад.
Гласували 72 народни представители: за 69, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 6 – има постъпило предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
„§ 7. Член 67 се изменя така:
„Брутна заплата
Чл. 67. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.
(2) Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по чл. 107а от Кодекса на труда и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(3) Минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения, както и редът за получаването им се определят с наредба на Министерския съвет и не могат да бъдат по-ниски от определените в трудовото законодателство.
(4) Органът по назначаването определя индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител, като отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.
(5) Индивидуалната основна заплата на служителя може да се увеличава:
1. въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността;
2. при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;
5. при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б;
6. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната заплата.
(6) Определянето и увеличаването на индивидуалния размер на основната заплата на държавния служител се извършва по реда на наредбата по ал. 3.
(7) Допълнителните възнаграждения са:
1. допълнително възнаграждение за нощен труд;
2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;
3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници;
4. допълнително възнаграждение за времето на разположение;
5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
(8) Допълнителното възнаграждение по ал. 7, т. 5 се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, като се изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари – за предходната година, въз основа на оценка по ред, определен в наредбата по ал. 3.
(9) Разходите за допълнителните възнаграждения по ал. 7 са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(10) Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 7, т. 5, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.
(11) На държавния служител не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този закон. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на държавния служител.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Янаки Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Това е един от основните текстове в изменителния законопроект, който определя начина на формиране на заплатата, съчетаването на основната заплата и допълнителните възнаграждения.
Този текст, в сравнение с предложения от вносителя, има две подобрения.
Едното е, че вече се определя и съотношението между допълнителното и основното възнаграждение по отношение на индивидуалната заплата, тъй като в първоначалния вариант това се отнасяше само до общия размер на средствата в дадена администрация. Така че това създава едно по-ясно регулиране на формирането на заплатата.
Другото е, по мое предложение се възприе като критерий, който органът по назначаването трябва да отчита при определяне на индивидуалния размер на основата заплата на държавния служител, освен заеманата длъжност и професионалният опит да се има предвид неговата квалификация.
Въпреки отбелязаните промени, смятам, че остава проблемът, който поставихме остро още при първото четене на законопроекта за това, че отпада класът – задължителното отчитане на трудовия стаж, който лицата имат. При това положение сега заемащите длъжности в администрацията еднократно ще бъдат компенсирани, но времето, което те са прослужили, няма повече да бъде задължителен фактор, да бъде отчитано при формиране на тяхната заплата. Това трябва да се приеме като тяхно ощетяване, като отстъпление от нещо, което вече е завоювано в продължение на десетилетия.
Предупредих, че тази стъпка най-вероятно не след дълго време ще бъде последвана и от промяна в Кодекса на труда. Така че днес за държавните служители, след някой месец или година за всички, работещи в България.
Призовавам синдикатите да излязат от този спокоен тон, от този дискусионен ракурс, в който поставят проблемите на труда, и отсега да се подеме темата, защото тя най-вероятно ще се появи и отново ще бъде в противовес на интересите на работниците и служителите в България.
На това обръщам Вашето внимание и това само по себе си е основание ние да не дадем подкрепа за предлагания параграф. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Госпожо Фидосова, заповядайте – първа реплика.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, това е принципен въпрос, който разглеждахме на първо четене. Колеги, това наистина е основният текст в законопроекта, с който променяме основата и начина на формиране на работната заплата на държавните служители в администрацията. Смятаме, че трябва да се премахне и затова премахваме допълнителното възнаграждение за прослужено време, което сега влизаше в заплатата. То е един несправедлив критерий за всички работещи български граждани, включително и на състава държавни служители, защото в момента се заплаща не за постигнати резултати от служителя в съответната администрация, а се заплаща за престой в нея – колкото по-дълго е престоял в администрацията, толкова по-голямо допълнително възнаграждение получава.
Ние смятаме, че това е един остарял подход и начин, който не отговоря нито на реалната ситуация, нито пък води до стимулиране на работниците и служителите, които са в администрацията като държавни служители, да изпълняват своите задължения.
Паралелно с това не трябва да забравяме, че ние усъвършенстваме и системата за оценка на служителите в администрацията, като отново слагаме акцент върху постигнатите резултати. Този, който е постигнал по-добри резултати, ще има по-високо възнаграждение. Смятам, че това е нормалният принцип, който следва да се спазва във всяка една развита и правова страна, като нашата Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Дуплика?
Господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, госпожи и господа народни представители! Госпожо Фидосова, според мен въвеждането на атестирането, индивидуалната оценка за труда на служителя е в подкрепа на моята идея, защото, ако даден служител не покрива определени изисквания, ако продължително време той получава обосновано ниски оценки за своята дейност, той въобще не трябва да бъде в администрацията, независимо от неговия трудов стаж. Но след като това лице изпълнява на приетото ниво своите задължения, или на по-високо, сам по себе си фактът, че той продължително изпълнява тази функция, също трябва да бъде зачитан.
В днешните условия е немалък проблем, защото през последните години някои млади и подготвени хора преминават за две-три години през държавната администрация, получават познания, допълнителна квалификация, след това отиват в частния сектор и по този начин администрацията трудно формира специалисти, които трайно да работят за държавата. Според мен този проблем остава.
Използвам случая в моята дуплика да обърна внимание на логическото, на концептуалното противоречие между ал. 9 и ал. 10. Казах, добър сам по себе си е фактът, че се въвежда праг на допълнителното индивидуално възнаграждение. Забележете, Вие предлагате това допълнително възнаграждение да не надвишава 80 на сто от основната заплата, тоест по пътя на допълнителното възнаграждение да се формира едва ли не паралелна заплата на основната, докато в рамките на цялото ведомство на администрацията тези средства не би трябвало да надвишават 30 на сто. Ето известно разминаване, което според мен не следва единна логика в предлаганото решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За изказване – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Неслучайно още на първо четене този въпрос, тази точка предизвика много остър дебат. Решаването на този въпрос ще бъде с много далечни последици и ще преобърне едно правило, един ред, който досега в десетилетията се е сложил в България традиционно и който работи, според мен, перфектно.
На всички трябва да ни е ясно, че всъщност се касае за премахването на така наречения клас „прослужено време” за държавните служители – нещо, което либералстващи икономисти и някои кръгове отдавна се опитват да направят. Правеха се опити в предишните издания на Народното събрание и от предишните управляващи. Явно, сегашните управляващи от ГЕРБ са на път да го направят.
Аспектите са в много отношения.
Първо, на практика се цели намаляване на заплатите на държавните служители и нищо друго. Обещанието, че те ще бъдат компенсирани после по начина, по който това се предвижда – с атестации и с определяне от страна на преките им ръководители на допълнителни възнаграждения, не може да премахне впечатлението и това, което на практика ще стане, за намаляване на заплатите на държавните служители. Това, от една страна.
От друга страна, когато беше разискван законопроектът на първо четене, всички коментираха и бяха наясно, че се отнася до въвеждането на възможности за произвол от страна на преките ръководители на държавните служители, които по правило се назначават и са повечето хора от управляващите и хора на властта.
Това е другата цел на законопроекта. ГЕРБ през своето тригодишно управление досега и оттук нататък, както досега се опитваше и ще продължи да се опитва да назначава на възлови постове свои кадри, свои хора, които всъщност ще определят по тяхно усмотрение, по едни много произволни критерии заплатите на държавните служители, които са им подчинени и на които те са началници. Това е втората цел на този законопроект – да бъдат обхванати все повече в примка държавните служители от назначените от ГЕРБ техни началници и шефове, за да бъдат послушни, за да бъдат под контрол.
Третата неблагоприятна последица от премахването на клас „прослужено време” ще бъдат междуведомствените и вътрешноинституционални войни, които ще се разгорят. Това няма да бъде съревнование за по-добра работа на държавните служители, за да получат по-големи възнаграждения и по-добри заплати, а ще разгори вътрешните вражди, вътрешните съперничества, които ще доведат до вътрешноведомствени и вътрешноинституционални войни.
Ние от „Атака” не виждаме смисъл и каквато и да е полза от премахването на клас „прослужено време”, което да доведе до някакви благоприятни добри последици, свързани с по-добре свършена работа от работниците и служителите. Затова се обявяваме категорично „против” този много сериозен удар по отношение на работниците и служителите, който ще намали заплатите им и ще доведе до такива неблагоприятни последици, а и в много други отношения, каквито сега не могат да бъдат предвидени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика, заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, от Вашето изказване останах с впечатление, че изобщо не сте прочели целия законопроект и по-специално доклада за второ четене.
Ще се спра накратко, в рамките на две минути, на трите неблагоприятни последици, които изброихте. Слагам ги в кавички, разбира се.
Първо, „намаляване на заплатата на държавните служители”. Ако си направите труда да прочете докрай доклада, в § 86 ще видите, че има изключителна гаранция, когато влезе в сила този законопроект на 1 юли, че основните заплати не могат да са по-ниски от получаваната до този момент брутна работна месечна заплата. Това означава, че това, което в момента получава един държавен служител като основна заплата плюс класа, който ние премахваме, ще бъде минималната работна заплата, която ще му бъде заложена след 1 юли.
По отношение второто, което казахте, че ще има произвол от страна на преките ръководители по отношение оценяването при атестиране на държавните служители, това също не е така. Първо сме разработили и усъвършенствали системата на атестиране и за първи път даваме възможност от служителите, които са оценявани от прекия ръководител, да възразят, да обжалват тази оценка пред контролиращия ръководител. Това е по-горният ръководител, който може да увеличи или да намали с една единица съответната оценка, получена от прекия ръководител.
Надявам се, че сте запознати с действащия почти осем години Закон за държавния служител и не отричате в своите изказвания изобщо съществуването на тези критерии, по които досега правим оценяване на работата на държавните служители.
По отношение на третата „неблагоприятна последица”, че ще се разгорят междуинституционални и вътрешни войни, господин Шопов, сега един домакин в една администрация може да получава 500 лв. заплата, а в друга администрация или агенция да получава 1000 лв. С този нов начин на формиране на работната заплата на тази длъжност „Домакин” или „Експерт”, или „Главен експерт” ще се получава едно и също основно първоначално възнаграждение, което ще бъде заложено за тази заплата. Оттук нататък всеки, според постигнатите резултати, според опита и квалификацията, ще получава този размер на допълнително възнаграждение, който, веднъж е в рамките на 30% от това, което се полага на съответната администрация като бюджет и, втори път, с ограничението, че годишно тази заплата не може да надхвърли неговата заплата и може да бъде в размер до 80% от годишното му възнаграждение. Може да бъде 10%, може да бъде 20%, може да бъде 30%, това е преценка на работодателя, на ръководителя, който оценява съответния служител.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втора реплика? Няма.
Дуплика – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо Фидосова, още при разглеждането на законопроекта на първо четене стана ясно, и то абсолютно ясно и безспорно – това ние го признаваме, че ще се запази размерът на трудовото възнаграждение само през първата година. Спомняте си каква логика имаше в това отношение.
След това, след първата година, когато вече започнат другите атестации, тогава във всички случаи, и в това отношение безспорно е направен разчетът, той беше направен и от профсъюзите, стана ясно, че заплатите ще тръгнат надолу. Това е просто, ясно и безспорно.
За първата година Вие сте прави – първата година работниците и служителите няма да почувстват намаляване на заплатите си, но след това намаляване на заплатите ще има, защото оттам нататък ще бъдат загубени базата и критериите за тази първа година и заплатите ще може и ще започнат да намаляват. В това няма никакво съмнение и хората трябва да бъдат наясно, че ще бъде така.
Колкото до другото правило, че можели работниците и служителите да обжалват атестацията на прекия си ръководител, която ще им бъде дадена пред по-горния си началник, това Ваше успокоение, така да го наречем, е абсолютно несъстоятелно. Защото и по-горният началник ще бъде пак от управляващите. Дори за него е още по-сигурно, защото колкото по-нагоре са длъжностите на шефовете, те са по-близо до управляващите, защото се започва – и такава е логиката на реформите и смяната на кадрите – отгоре-надолу, от по-висшите шефове към по-нисшите. След като по-долният шеф не атестира работника или служителя според заслугите му и това, което прави и умее, въпросът ще бъде отнесен към по-горния шеф. Но по-долният шеф е от ГЕРБ, по-горният шеф също е от ГЕРБ. Така се стига до по-горния шеф, който отново е от ГЕРБ. Какво ще направи той? Той не е някаква особена юрисдикция, не е обективен правораздавателен орган, съд, който да отмени, и по-горният шеф от ГЕРБ ще потвърди решението и атестацията на по-долния шеф, разбира се.
Виждате ли до какво безумие се стига – да се обжалват вътрешноведомствени, вътрешноучрежденски актове и действия по повод на заплати – неща, които са смешни, несъстоятелни, които наистина ще предизвикат вътрешноведомствени и вътрешноинституционални войни. Аз го казвам по този начин –„вътрешноведомствено” и „вътрешноинституционални войни”, но те са чисто човешки ежби, вражди и противоречия, които във всяка една институция, във всяко едно учреждение съществуват. Те просто ще избухнат и ще видите какво ще стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания?
Господин Бисеров.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, на пръв поглед изглежда, че този текст е подобрен в сравнение с текста на господин Дянков, с който той толкова много се хвалеше, и който имаше няколко механизма за заобикаляне на идеята за контрол върху безконтролните допълнителни възнаграждения. Припомням Ви точки 5, 6 и 7 от текста на вносителя, където се говореше за допълнително възнаграждение за постигнати резултати, допълнително възнаграждение за изключителни резултати и допълнително възнаграждение с непостоянен характер, определени с акт на Министерския съвет. Сега народните представители са положили усилие поне последните две основания да отпаднат, което е усилие в положителна посока. И в крайна сметка сме изправени пред въпроса само за допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
Тук обаче, когато анализираме след това механизмите, какво забелязваме? Първо, не се реализира заявената пак от вносителя Дянков тенденция, защото той не го беше предложил като текст от закона, допълнителните възнаграждения да са в рамките на 30%. Забележете, че тази идея беше лансирана не като общият бюджет за възнаграждения да бъде до 30%, а като идея, че освен това индивидуалният бонус ще се движи в тези рамки. Тук нещата коренно са променени. Тоест това, което на нас ни се говореше на първо четене, изобщо не се реализира на второ четене. Използват се аналогични числа, но това е игра с числа. Тридесет процента остана само общият бюджет. Разпоредителят с бюджетни кредити не може за годината да определи повече от 30% общо раздадени допълнителни възнаграждения от своя бюджет. Това – добре. Оказа се обаче, че на отделния държавен служител могат на практика да му се дадат 80% от дванадесет заплати. Текстът говори за това, че четири пъти в годината тази преценка ще се прави и четири пъти в годината ще се изплаща допълнително възнаграждение. На първо четене се създава впечатление, че четири пъти в годината може да му се даде по една заплата, или по-точно 80%.
Всъщност, оказва се в ал. 10, че не става въпрос за това. Става въпрос, че на четири пъти таванът, който може да му се изплати, ще бъде 80% от дванадесет заплати. Това е ал. 10. Говоря го, за да е ясно, че става въпрос за плащане на практика на допълнителни около десет заплати. Създаден е механизъм, при който един държавен служител може да бъде възнаграден с десет допълнителни заплати на година. Така излиза от текста, защото става въпрос за съответните основни заплати, какъвто е изразът на края на ал. 10. Ако има некоректно тълкуване, неправилно тълкуване от моя страна, нека да го изчистим, защото трябва да е ясно какво гласуваме.
Аз смятам, че ако това тълкуване е правилно, ние не можем да подкрепим този текст. Не можем, защото се създава възможност за раздаване на големи бонуси на определен кръг хора. Ако е така – трябва да е ясно.
Не можем да подкрепим текста и по другата причина, че отнемането, премахването на допълнителното възнаграждение за прослужено време се извършва по един абсолютно безпардонен начин. Българските граждани са абсолютно неподготвени за това. Казвам българските граждани, защото прав е колегата Стоилов, че това е първа серия. Втората серия ще бъде много скоро и това възнаграждение ще бъде премахнато и за служителите на трудов договор. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Първа реплика – господин Шопов. Заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Господин Бисеров, наистина е така. Дотук българските държавни работници и служители получаваха законно свое възнаграждение, което се измерваше с прослуженото време и стажа, който имаха, предвид презумпцията, че опитът, който са натрупали и имат, предполага, че трябва да получават по-големи суми от тези, които са започнали току-що своя трудов стаж и работа. Оттук нататък Вие използвате думата „бонуси”, а всичко ще бъде въпрос какви бонуси ще получават. И тук думата „бонуси”, досега използвана в неблагоприятен смисъл, се превръща в едно правило, с което да бъде наречено онова, което би трябвало законно и нормално да получават работниците и служителите.
След скандалите с бонусите, които наистина увредиха много на имиджа на управляващите, ГЕРБ се опитват да усъвършенстват и да намерят някаква нова система, някакъв благоприятен вид за получаване не на друго, а точно на бонуси. И то не по един път на годината, а четири пъти на годината. Когато нещата се стекат до такъв подход и станат по преценка на прекия ръководител, наистина ще се разгорят тези личностни и междуинституционални, междуведомствени борби, от които няма да произтече нищо добро.
Така че думата, която употребявате Вие – „бонуси”, най-точно приляга и обяснява това, което ще стане. Ако досега обществото биваше скандализирано с получаването на бонуси един път на годината, оттук нататък това ще стане нещо непрекъснато. Непрекъснато, през четири месеца, ще се говори за бонусите на един или друг работник и служител в едно или друго ведомство, в една или друга институция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли?
Господин Тончев, заповядайте – втора реплика.
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин Бисеров, уважаеми колеги! По отношение на това, което заявихте – не съм съгласен с изказаното от Вас. Законопроектът е категоричен. В ал. 7 сме разписали видовете допълнителни възнаграждения, които могат да получават държавните служители, като в точки 1, 2, 3 и 4 са записани допълнителните възнаграждения, които са задължителни за изплащане на държавните служители.
Това, което е записано в т. 5 като допълнително възнаграждение за постигнати резултати, така както го наричат някои хора в залата – допълнително материално стимулиране, или бонуси, не се изплаща задължително. Това е правна възможност, която се предоставя на органа по назначение на държавния служител.
В ал. 8 сме записали, че това допълнително възнаграждение се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и се изплаща четири пъти годишно. Но това е допълнителна правна възможност, само и ако има точно и в срок изпълнение на поставените задачи.
Това допълнително възнаграждение сме го ограничили по още един начин в ал. 9, като сме казали, че общите разходи по точки 1, 2, 3, 4 и 5 на ал. 7 не могат да надхвърлят 30% от съответния бюджет, размерът на който е определен с бюджета на съответното държавно учреждение за самата година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика има ли? Няма.
Господин Бисеров, заповядайте за дуплика.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Тончев, аз се учудвам, че Вашият текст е много по-добър от текста на Дянков – че това е правна възможност.
Това, което казва обаче, е следното – че за един държавен служител отваряме правна възможност, да е ясно, да получи близо 10 месечни заплати за една година допълнително! Тоест да получи 22 заплати. Трябва да е ясно.
Трябва да е ясно, че има механизъм за раздаване на бонуси на партийния актив. Тоест тезата, че законът ще препятства злоупотребата, изобщо не е вярна. Ако 80-те процента бяха 30 или 40, тогава можехме да говорим за правна възможност, защото възможността не е редно да е двойна заплата. Това трябва да е ясно на всички, за които важи законът, и на всички, които го гласуват.
Пропуснах да маркирам интересната ал. 11, която забранява на други закони и други народни събрания, включително и това Народно събрание, да променят този режим. Не знам тук как сте приложили Закона за нормативните актове и не знам как Правната комисия (съжалявам, че не бях на това заседание) прие този законопроект, обаче е абсурдно в един закон да забраняваме текстове в някой друг и да си самозабраняваме със закон, не дай си Боже, и на следващото Народно събрание, в което Вие, така или иначе, няма да имате мнозинство и новото мнозинство ще погледне може би с насмешка на този текст. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Михалевски, заповядайте за изказване.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да погледна предложените текстове, дори и подобрени, от един друг ъгъл – как влияе измененият начин на формиране на заплащането на държавните служители по отношение на оценката за тяхната лоялност, защото по презумпция държавният служител трябва да бъде лоялен към държавата. Досегашната система, която отчиташе неговата основна заплата, плюс отчитане на времето, което той е прослужил, бяха ясен и предварителен критерий, от който впоследствие не зависеше на всяко тримесечие да бъде оценяван и съответно да бъде възнаграждаван за своите усилия.
Защо го казвам? Защото работейки в държавната администрация, и не само в нея, преди това е имало достатъчно механизми да бъде оценена лоялността на държавния служител. Системата на атестиране е изключително ясна – дори и в момента подобрена, тя дава възможност в минали периоди да се каже един държавен служител дали е вършил своята работа, дали е бил лоялен към държавните интереси и дали неговият престой в държавната администрация е полезен. Тук много силно възразявам, че механизмът, по който досега е оценявано възнаграждението, отчитайки този допълнителен елемент от неговото възнаграждение за прослужено време, е несправедлив. Напротив, той е много съдържателен, защото оценява дали съответният служител е бил лоялен към българската държава. Не са малко случаите, когато такива държавни служители са преминали през различни политически ръководства на държавните служби.
Обаче заменяйки го с новия механизъм (като оценката за допълнителното възнаграждение над основната заплата, което е много съществено – 30% от заплатите; има консенсус, че на много места държавният служител получава ниско възнаграждение), всъщност изведнъж става зависим от оценката за неговата тримесечна лоялност от неговия пряк ръководител.
Тук възниква много съществен допълнителен въпрос. Казвате, че ще се оценява допълнителното възнаграждение по повод изпълнението в срок и качествено на неговите задачи. Кой определя срока, обема и качеството на задачите, които той трябва да изпълни? Същият човек, който после ще ги оценява. Това е пар екселанс конфликт – едно и също лице да определя правилата и да дава оценките за изпълнението на тези правила!
Нямаше да бъда толкова обезпокоен, ако не ни е позната в момента практиката, която на Вас Ви е още по-добре позната, която Вие прилагате по регионите в страната.
Уважаеми колеги, когато се назначава един държавен служител, се очаква той да бъде лоялен към държавата. Аз Ви питам: защо в момента (масови случаи в страната при назначаване както по служебно, така и по трудово правоотношение) са карани хора, които постъпват на работа, да попълват заявление за членство в ГЕРБ и, забележете, за лоялност към ГЕРБ?!
Възниква един много дълбок въпрос: този човек, след като го назначавате на държавна служба и го поставяте в раздвоението да бъде лоялен и към държавата, и към ГЕРБ, има едно-единствено обяснение, че за Вас държавата е равна на ГЕРБ.
Нали се сещате, че с механизма, който прилагате в момента, тази лоялност към ГЕРБ ще бъде тествана на всеки три месеца?! Ако човекът не е демонстрирал достатъчна активност да защити лоялността си в очите на този, който му е осигурил работното място, ами той ще бъде порязан с 30%! Аз разглеждам другия случай, който колегата Бисеров преди малко засегна – за стимулирането на тези, които ще декларират, ще проявят и ще защитят лоялността към ГЕРБ.
Уважаеми колеги, държавата е много по-силна от всички политически партии – тя затова е държава. Партиите идват и си отиват, държавата обаче трябва да остане. Затова тези механизми, които залагаме, трябва да гарантират на държавните служители, че от тях изискваме единствено лоялност към държавата – към нищо друго! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Павел Димитров – първа реплика.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Михалевски, мисля, че това, което твърдите за подписването на някакви декларации за лоялност и симпатизанти на ГЕРБ, е пълна измишльотина. Вие говорите общи приказки и в момента манипулирате народните представители. Държа в дупликата си да посочите поне един конкретен случай. Аз съм лидер на Варненска област от ГЕРБ и твърдя, че няма нито един такъв случай. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика?
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михалевски, във Вашето изказване чухме откровени неистини, бих използвала даже и думата „лъжи”. Не само че се опитвате да манипулирате с това изказване народните представители, но и всички български граждани.
Уважаеми колеги, Законът за държавния служител е приет и действа от малко повече от седем или осем години. Този закон не сме го променяли по отношение нито на назначаването, нито на обявяването и провеждането на конкурси, нито по отношение на атестирането, израстването в ранг и така нататък. Всички държавни служители, които се назначават в страната, в която и да било администрация, спазват разпоредбите на този закон. Няма как, който и да било, който провежда конкурс, да изисква като задължително основание принадлежност, лоялност към когото и да било, най-малко пък ние като управляващи.
Господин Михалевски, ние не сме сменяли назначените от Вас преки или контролиращи ръководители, ако трябва да използвам термините, които сега сме заложили в закона и които са били досега термини осем години в наредбите, които прилагат разпоредбите, свързани със Закона за държавния служител, и начина на определяне на възнаграждението. Категорично искам да заявя, че е крайно несъстоятелно и обидно това да се говори тук, от тази трибуна, за когото и да било, включително за нас като управляваща партия.
По отношение на това дали ще получават пет-десет допълнителни заплати.
Колеги, обръщам внимание отново какво предлагаме ние в чл. 67. Има основна заплата. За разлика от досега, към нея няма да се прибавя допълнително възнаграждение за клас, а ще се прибавя друго допълнително възнаграждение – колегите взеха отношение в предходното изказване, което е определено какво е в ал. 7 на този член от т. 1 до т. 4. Ако приемем, че един държавен служител сега е имал 30 години трудов стаж и получава по 1% годишно, той получава 30% клас. Сега ще получи тези 30% в основното възнаграждение и допълнително от това ще получи за извънреден труд, нощен труд, официални празници и чак тогава ще дойде това за постигнатия резултат, но то няма да е повече от тези 80% в цялото това съчетание с всичките точки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Трета реплика?
Господин Бисеров, заповядайте.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Господин председател, колеги! Първо, използвам репликата, за да направя предложение за отпадане на второто изречение на ал. 11 – „В други закони не може да се определя допълнително възнаграждение на държавния служител”. Нека да остане първото изречение, а поне второто да отпадне. Остава да напишем: „Други народни събрания не могат да приемат текстове, различни от текстовете, които приема това Народно събрание”.
А по отношение на темата, всъщност за какво става въпрос? Пак повтарям, 80% това са близо 10 заплати на година. Това са пари, с които се създава партийна аристокрация – за това става въпрос. Аристокрацията е малко по-тясна като състав, обаче високоплатена. Това създавате!
Бонусите за партийната аристокрация остават, господин Михалевски.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика?
Заповядайте за дуплика, господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо Фидосова! Да, Законът за държавния служител трябва да е най-консервативният закон, и така трябва да бъде. Той действа не от 7-8 години, а от 1999 г.
Тук не става дума, че сте променяли нещо по атестирането. Слава Богу, че не променяте. Но аз казвам, че когато има ясни правила да се атестира един държавен служител два пъти в годината, няма нужда от допълнителни механизми – на три месеца да му се определя една значителна част от заплатата според мнението на неговия контролиращ началник. Още повече че ние в момента не знаем точно какъв е механизмът, тъй като в ал. 3 е записано, че това ще става с наредба на Министерския съвет, обаче практиката, която виждаме...
И тук ще отговоря на Вашия колега Димитров. Ще Ви дам конкретен пример, без конкретни имена, защото знаем какво се случва, след като кажем конкретните имена. Случаите са от края на миналия месец – в данъчното в Кърджали и във ВиК – Кърджали, преди да бъдат назначени, са извикани в офиса на ГЕРБ да попълнят заявление за членство и декларация за лоялност към ГЕРБ. Проверете си вътре, в парламентарната група, какви са Ви практиките и аз се надявам, че такива практики ще бъдат прекратени. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Горанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Уважаеми господин председателстващ, госпожи и господа народни представители! Откроих два основни въпроса в дискутираните текстове, които според мен трябва внимателно да бъдат обсъдени не само в контекста на политическото говорене, а и в контекста на това дали в държавната администрация, вследствие на предложените изменения, ще се вкара ред при определяне на нейното възнаграждение, или ще останат съмненията, с каквито аргументи в момента се оспорват предложените текстове.
Принципната позиция, че продължителността на работа, житейският опит на един експерт не трябва да води до по-високо възнаграждение и това, че един експерт е с 30 години стаж, а друг – с 5, е нещо, което според нас с времето трябва да намери регламентация не само по отношение на държавната служба. Доколкото в момента коментираме изменения на Закона за държавния служител, ние сме твърдо убедени, че приносът за изпълнение на съответните служебни отговорности по никакъв начин не трябва да е свързан само с физическия престой или с житейския опит на съответния експерт.
Що се касае до дебата, свързан с това дали 80% са много или малко. Според нас основното достойнство на всички изменения, които сме предложили, се свързва с това, че в момента в над 50 отделни закона се въвеждат различни форми на допълнителни плащания към служителите в администрацията, като по този начин, от една страна (многократно сме получавали критики тук, очаквах подкрепа от всички страни), се натоварва бизнесът чрез определянето на такси и други плащания към определени държавни учреждения с единствената цел да се създадат схеми за бонуси, принципите за които и тяхното разпределение няма да видите в нито един закон.
Основното достойнство на предложените изменения е, че те за първи път решават една дълго дискутирана в различни правителства и в различни мандати тема за системата на заплащане в държавната администрация и многобройните, натрупани през годините, изключения от общите правила.
В следващите изменения, след този, разбира се, възлов текст, ще видите колко много на брой закони се налага да променим, за да можем да подчиним на принципите, на които трябва служителите в държавната администрация да отговарят, за да можем да вкараме ред в тази система и никой занапред да не бъде укоряван по какъв начин се формират заплатите в определена институция. Напротив, не променим ли този текст, не вкараме ли общите принципи, укор и упрек към отделните държавни органи, с много по-силно основание ще може да продължи да съществува.
Трябва да имаме предвид, че държавната администрация не е враг на хората. В този смисъл може да водим дебат колко трябва да бъдат максимално възможните допълнителни възнаграждения, които може служител в държавната администрация да получи, но не смятам, че предложените текстове са по-лоши от съществуващата практика. Напротив, те вкарват единни правила по отношение на цялата държавна администрация. Забележете, по този закон не са назначени органите на държавна власт и техните заместници. По този закон не са назначени и ръководителите на административни единици. По този закон работят държавните служители, като най-високата възможна длъжност е главният секретар.
Спекулацията, че тук се въвежда нов модел за отличаване на едни или други партийни номенклатури, е несъстоятелен, доколкото действащият в момента режим е по-благоприятен за подобна негативна практика.
Завършвайки, ще кажа, че имахме много дебати в Работната група към Комисията по правни въпроси и на самото заседание на Правната комисия.
Искам да обърна внимание върху нещо друго. По-нататък, в края на законопроекта, ще видите текст, който категорично гарантира, че с нито една стотинка няма да намалеят получаваните досега възнаграждения на служителите. Съотношението 70 към 30 на сто гарантира според нас модерна система за управление на човешките ресурси, която е масова практика не само в държавните администрации по света, но и в частния бизнес. По-пряката и по-честата връзка между индивидуалното трудово изпълнение и възнаграждението, което ще получи съответният служител, според нас ще допринесе за повишаване качеството на работата на администрацията.
Да, рискове от девиантно поведение на определени ръководители винаги е имало и винаги ще има, но системата на структуриране на държавната администрация е такава от 1999 г., както коректно цитирахте първата година на приемането на законопроекта.
Системата на администрацията винаги предполага властнически отношения между ръководител и подчинен. Тя няма как да бъде друга. Но с този законопроект ограничаваме правомощията на Министерския съвет до минимум и вкарваме единни правила на ниво закон – такива, каквито понастоящем законодателството няма. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания по текста? Няма.
Приключваме с разискванията.
Първо, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров – в ал. 11 да отпадне второто изречение от текста, а именно: „В други закони не могат да се определят допълнителни възнаграждения на държавния служител”.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров.
Гласували 81 народни представители: за 24, против 13, въздържали се 44.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7, със съдържание и текст, както е по доклада.
Гласували 92 народни представители: за 71, против 17, въздържали се 4.
Текстът е приет.
Има искане за прегласуване.
Заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще Ви помоля да преосмислите това свое решение, защото с него слагате край на десетилетна добра практика, която съществуваше в България – държавните служители да бъдат оценявани според стажа, който имат. Това е чудесен критерий, по който те получаваха повече или по-малко в зависимост от това какъв опит са натрупали в държавната администрация. С това гласуване и с премахването на това много добро правило в нашето законодателство, в нашата практика и в трудовото право хвърляте нещата в непредвидими води.
Оттук нататък ще видите, че онова, което правите, е да разгорите междуличностни борби и вражди. Ще видите, че партизирате определянето на трудовото възнаграждение и го вкарвате в рамките на партийната котерия – определени политически лица, които са шефовете и ръководителите, да определят на чисто политически принцип възнаграждението. Хвърляте нещата от проста и ясна регламентация – за една година 1% увеличение, каквото беше досега, тази материя да се определя от 50 други закона и нормативни акта. Представете си каква сложна система! Същата тази система ще създаде и роди нова администрация – допълнителни служители, които да правят тази преценка. Защото един шеф, който трябва да определя тези възнаграждения, няма да може да го прави сам, защото ще се касае до много служители, на които ще трябва да определя възнаграждението. Ще трябва да бъдат назначавани нови служители, които да се занимават с тази материя и с този проблем.
Затова Ви карам да преосмислите още веднъж това свое решение. Не го правете и гласувайте моето предложение – проектът да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване редакцията на комисията за § 6, който става § 7, със съдържание на текста, както е по доклада.
Гласували 91 народни представители: за 69, против 15, въздържали се 7.
Текстът е приет.
Обяснение на отрицателен вот – народният представител Георги Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Господин председател, колеги! Тази система за заплащане на държавния служител е в противоречие с конституционното изискване държавният служител, държавната служба да бъдат деполитизирани. Премахването на възнаграждението за прослужено време, прехвърлянето на цялата преценка доколко служителят си върши работата на текущата оценка на текущия политически ръководител, е пряко противоположна на това основно конституционно изискване.
Господин Горанов каза, че няма как отношението между държавен служител и ръководител да не бъде властово. Уважаеми колеги, неслучайно в държавната администрация имаме политически назначения, политически кабинети, където се предполага ръководителят да възлага политически задачи, и държавна служба, за която се предполага, че ще бъде относително независима, автономна, която ще може да дава мнения, становища и предложения на текущото политическо ръководство въз основа на натрупан опит, въз основа на относително независима оценка за същината на въпроса.
Да се премахне възнаграждението за натрупан опит, за прослужен стаж, пряко торпилира създаването на стабилна държавна служба и стабилни държавни служители, които изграждат възможността да преценяват, да дават една оценка на база на натрупан опит и да имат самочувствие, че имат пред себе си една пожизнена професионална кариера, като въз основа на своята работа и своя трудов стаж ще получават и възнаграждение за това.
Един от основните, възловите въпроси на държавата ни днес, е, че нямаме достатъчно стабилизирана държавна служба, която да може да защити онова, което и Вие прокарвахте в последните законопроекти – обществения интерес, ако щете и чувството за справедливост.
Господин председателю, благодаря Ви за тези няколко секунди повече, но наистина считам, че с този текст ГЕРБ вкарва един недопустимо политизиран подход при възнаграждението на държавните служители, който уронва държавата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Друго обяснение на отрицателен вот? Няма.
Госпожо Фидосова, заповядайте за следващия текст.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 7 има предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 8:
„§ 8. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Повишаването в ранг се извършва въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител: при две или три последователни годишни оценки – за младшите рангове, и при три или четири последователни годишни оценки – за старшите рангове, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 76, ал. 11.”
2. В ал. 2, изречение първо думите „при условие че при атестирането е получил най-високата оценка” се заменят с „при условие че е получил най-високата годишна оценка на изпълнението на длъжността”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 7, който става § 8, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 62, против 3, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Постъпило е предложение за нов параграф от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 9:
„§ 9. След чл. 75 се създава наименование: „Раздел VІІа. Оценяване на изпълнението”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 9 със съдържание и текст, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 64, против 2, въздържали се 8.
Текстът е приет.
По § 8 има предложение на народните представители Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 10:
„§ 10. Член 76 се изменя така:
„Оценяване на изпълнението на длъжността”
Чл. 76. (1) Държавният служител ежегодно се оценява за изпълнението на длъжността.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от 1 януари до 31 декември на съответната година.
(3) Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една календарна година, подлежи на оценяване.
(4) Оценяването на изпълнението на длъжността на служителя се извършва от оценяващ ръководител, на когото служителят е непосредствено подчинен.
(5) Оценяването на изпълнението на длъжността се извършва въз основа на:
1. постигането на предварително определени цели или изпълнението на преките задължения и поставените задачи;
2. показаните компетентности.
(6) Целите по ал. 5, т. 1 трябва да са в максимална степен конкретни, постижими, съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното звено, измерими по обем, качество и срокове.
(7) Оценяващият ръководител е длъжен да извърши оценката на изпълнението на длъжността безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства. Годишната оценка на изпълнението на длъжността се мотивира писмено, като държавният служител се запознава с направената му оценка.
(8) Оценяващият ръководител предава на контролиращия ръководител, на когото той е непосредствено подчинен, годишната оценка на изпълнението на длъжността на държавния служител.
(9) В 7-дневен срок от запознаване с направената му оценка държавният служител може да я оспори пред контролиращия ръководител, като подаде мотивирано писмено възражение.
(10) След изтичането на срока по ал. 9 контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка на държавния служител или да я промени с една оценка.
(11) Редът за оценяване на изпълнението на длъжността се определя с наредба на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 8, който става § 10, както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Остават две минути до 11,00 ч. – почивка до 11,30 ч.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Заповядайте, професор Пантев, за изявление от името на парламентарна група.
АНДРЕЙ ПАНТЕВ (КБ): Почитаемо, макар и многозначно, и най-вече малобройно Народно събрание! Днес е особен ден, който, чудя се, защо не беше отбелязан при стотиците други дребни дати, които бяха използвани тук. Днес е особен ден, намираме се на особено място, особено присъствие и сме в непразнично, но особено настроение.
Да ви кажа нещо кратко ретроспективно: преди да целуне Козлодуйският бряг Христо Ботев изпраща две телеграми до европейски, в случая френски, осведомителни агенции. Той иска да каже, че това, което прави, е европейска идея, идеал и дело. Той не казва, че отива да се бие срещу варвари, просто защото иска свобода и независимост. Така че с тази телеграма беше осъществена една непрекъсната тъкан между нас, българите, и европейския свят.
Днес ние отбелязваме 5-годишнината откогато вече и административно сме членове на този съюз, но в същото време ние лежим в темелите на това, което наричаме еврохристиянска цивилизация. Защото, господа, Европа не е физически обособена. Тя няма ясно очертани географски и топографски граници. Европа е идея. Не зная дали знаете, но в Библията няма думата „Европа”. Европа беше създадена като един културно-исторически абсолют, в който и като процес ние имаме съществен принос.
Може би леко и да се надсмиваме над нашите исторически изхвърляния, но едно е ясно – че ако има историческа репутация, ние принадлежим към нея дори и тогава, когато Европа нехаеше за нас. Така че днес ние отбелязваме една особена дата, една особена идея, към която сме съпричастни всички. Нищо, че от лявата страна се сетиха, нищо, че няма в модерната история с по-голям или по-малък успех, в която и да е страна – повтарям, да няма социалистическа партия и идея, образование и перспектива.
Но днес ние отбелязваме и една друга дата – 9 май изпъди германците от половин Европа. Страни, които бяха заличени от картата – Полша, Чехословакия, Югославия, бяха възстановени независимо какво следваше след това. Това също е част от истината, това също е част към подвига. И онези мужици, които според много руски филми са били герои, а според много немски филми не са имали какво да правят при атаката на Берлин освен да изнасилват невинните фраута, също допринесоха за тази победа. След това светът се разедини, но тези държави останаха на картата и в това отношение ние отправяме почит към идеята от 1950 г.
Най-сетне, дами и господа, изискани и одухотворени народни представители, най-сетне един план за обединение на Европа беше условно, частично, скептично осъществен по ненасилствен път. Защото има всякакви идеи за обединение на Европа.
В последната си реч през април 1945 г. Хитлер също говори за спасяването на Европа. Този път беше осъществен един съюзнически проект, към който България имаше честта да бъде удостоена, присъединена. Най-сетне ние преодоляхме своя многовековен комплекс, изразен с онази фраза на Алеко: „Европейци сме ний, но не дотам”. Най-сетне с този парламент, с атмосферата, която той предизвиква, с предишните успешни или неуспешни процедури, избори ние заявихме едно вековно наше присъствие, съпричастност и общност с една култура.
Администрацията нищо не означава, дами и господа. Администрацията само може да въведе сухарните технологии на началници, лъскави „Мерцедес”-и, ръкостискания и усмивки. Европа е културно-историческа идея и не друг, а един монетарист като Моне казваше: „Ако трябва да започнем, трябва да започнем ...” – спори се дали е казал „образование и култура”. Ако питате мен, трябва да се започне с образование, защото в края на ХIX век – малко да ви отегча, Европа беше не по-малко културно интегрирана. Ние знаем какво стана с потомците на Достоевски, Шекспир и Гьоте. Това вече няма да се случи.
Угнетени или не, недоволни или не, трябва обаче да престанем да смятаме, че Европейският съюз е добрата леля, която дава – дали е кравай или субсидия. Ние също трябва да бъдем европейци. Европеизмът е колективна идентичност и аз съм горд, че вие сте най-доброто умствено, антропологическо и порядъчно свидетелство за това. А на онези, които ни се подиграват, онези, които изразяват скепсиси, шегички, упражнения в словоблудства, ние им казваме с историческа, културна и съвременна аргументация: „Тук сме и тук ще останем”. (Единични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, професор Пантев.
Уважаеми колеги, само няколко думи към това, което каза професор Пантев. Трябва да помним, че Втората световна война почна със своите конфликти още през 1931 г. и до края на тази война загинаха над 60 милиона жители на земята, от тях над 70% или близо 70% бяха цивилни граждани.
Това, което искам да ви кажа, е, че тези, които сме тук сега, или тези, които ще бъдат в бъдеще тук, трябва да направят всичко възможно това да не се повтаря по никакъв начин.
Продължаваме, госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател.
Параграф 9 – направено предложение от народните представители Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 11:
„§ 11. В чл. 77, ал. 2 думите „брутната си заплата” се заменят с „основната си заплата, определена към момента на събитието”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложената редакция на § 9, който става § 11, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 65, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 10, който става § 12 и се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 11 – предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11, който става § 13:
„§ 13. В чл. 85, ал. 3 думата „брутната” се заменя с „основната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, който става § 13, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители за създаване на нови параграфи.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат нови параграфи 14, 15, 16, 17 и 18.
„§ 14. В чл. 86 заглавието се изменя така: „Командироване в друго населено място”.
§ 15. Създава се чл. 86а:
„Командироване в друга администрация
Чл. 86а.(1) Органът по назначаването, след получено писмено съгласие на държавния служител, може да командирова държавния служител временно да изпълнява службата си в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването.
(2) За времето на командироването държавният служител получава от приемащата администрация задачи, свързани с неговата квалификация и опит, основани на досегашната му служба.
(3) За времето на командироването държавният служител получава основната си заплата, съответно основното си възнаграждение, и допълнителни възнаграждения от изпращащата администрация. Ръководителят на приемащата администрация изпраща периодично на изпращащата администрация оценка за работата на командирования служител и друга информация, необходима за оценяване на изпълнението на длъжността му.”
§ 16. В наименованието на Глава пета думите „и награди” се заличават.
§ 17. В Глава пета в наименованието на Раздел І думите „и награди” се заличават.
§ 18. В чл. 88 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „и награди” се заличават.
2. В ал. 1 думите „и награди” се заличават.
3. Алинеи 3, 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нови параграфи 14, 15, 16, 17 и 18 със съдържание, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 12 – предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 19:
„§ 19. В чл. 104 се правят следните изменения:
„1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато заповедта за прекратяване на служебното правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда, държавният служител има право на обезщетение в размер на основната си заплата, определена към момента на признаването на уволнението за незаконно или на неявяването му да заеме службата, за цялото време, през което не заема държавна служба, но не за повече от шест месеца. Когато е бил назначен на друга държавна служба с по-ниска заплата или е получавал възнаграждение за друга работа в по-нисък размер, той има право на разликата в заплатите или на разликата между заплатата и възнаграждението, изчислени въз основа на основната заплата, съответно основното възнаграждение.”
2. В ал. 2 думата „брутната” се заменя с „основната”.
3. В ал. 3 и 4 думата „брутни” се заменя с „основни”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма изказвания.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 12, който става § 19, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 13 – предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 20:
„§ 20. В чл. 105, ал. 3 думата „брутната” се заменя с „основната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 13, който става § 20, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 14 – предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 21:
„§ 21. В чл. 106 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „брутна” се заменя с „основна” и навсякъде думата „брутни” се заменя с „основни”.
2. В ал. 4 думата „брутната” се заменя с „основната”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 14, който става § 21, както е по доклад.
Гласували 82 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 15, който става § 22 и се подкрепя от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 75, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 16 има предложение от народния представител Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 23.
„§ 23. В чл. 107а, ал. 1, изречение първо думата „брутна” се заменя с „основна”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 23, както е по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 17 – предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 24:
„§ 24. В чл. 122, ал. 3 думата „брутната” се заменя с „основната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 17, който става § 24, както е по доклад.
Гласували 77 народни представители: за 74, против 2, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението, което се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 18 – предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 25:
„§ 25. В Кодекса на труда се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 107а:
а) в ал. 5 накрая се добавя „и основанията за тяхното получаване”;
б) алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) Разходите за основни заплати на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, и на държавните служители по Закона за държавния служител и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер, не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(9) Минималните и максималните размери на основните заплати по нива и степени, размерите на допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, както и редът за получаването им се определят с наредба на Министерския съвет.”;
в) създават се нови ал. 10 и 11 и ал. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„(10) Индивидуалният размер на основната заплата се определя в зависимост от нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит.
(11) Индивидуалната основна заплата на служителя може да се увеличава:
1. въз основа на годишната оценка на изпълнението на длъжността;
2. при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;
5. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната заплата.
(12) Определянето и увеличаването на индивидуалния размер на основната заплата на служителя се извършва по реда на наредбата по ал. 9.
(13) Допълнителните възнаграждения на служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, са:
1. допълнително възнаграждение за нощен труд;
2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;
3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници;
4. допълнително възнаграждение за времето на разположение;
5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати.
(14) Допълнителното възнаграждение по ал. 13, т. 5 се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и се изплаща четири пъти годишно – през месец април, юли и октомври през текущата година и през месец януари – за предходната година, въз основа на оценка по ред, определен в наредбата по ал. 9. Размерът на допълнителното възнаграждение по ал. 13, т. 5, което може да получи служителят, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.
(15) Разходите за допълнителните възнаграждения по ал. 13 са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджетни кредити.
(16) На служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в този кодекс. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на служителите.
(17) Възнаграждението за платен годишен отпуск и обезщетенията по този кодекс за служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, се определят въз основа на индивидуалната основна месечна заплата към датата на започване ползването на отпуска или датата на възникване на основанието за получаване на съответното обезщетение.”;
г) досегашната ал. 10 става ал. 18 и в нея думите „се атестират” се заменят с „ежегодно се оценяват за изпълнението на длъжността”;
д) досегашната ал. 11 става ал. 19.
2. В чл. 416 ал. 9 и 10 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Не знам какъв е точно замисълът, който се влага в текстовете, редактирани от комисията, но така изписано както тук, така и в текста, касаещ държавните служители, излиза, че задължително трябва да им се плаща четири пъти годишно допълнително възнаграждение.
Вижте какво пише: „Допълнителното възнаграждение се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи и се изплаща четири пъти годишно.” Значи, трябва на всички допълнително да им се заплаща четири пъти годишно. Ако нямат добри резултати, защо трябва да им се плащат въобще допълнителни възнаграждения?
Според мен трябва да има редакционна поправка. Преди думата „четири” да има „до” – „...и се изплаща до четири пъти годишно”. Тоест да не са длъжни работодателите на всеки три месеца да проверяват дали има, или няма основания за допълнително възнаграждение, а когато преценят. Може да е веднъж годишно, може само в края или в средата на годината да изплатят еднократно допълнително възнаграждение, но не задължително четири пъти годишно да проверяват дали има основание, или не. В момента законът ще задължи и наредбата по този начин – да изпише в императивен порядък. За мен е по-удачно и тук, както и в предходния текст, да се запише „до четири пъти годишно”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Това е ал. 14, нали така? Да, благодаря.
Реплики?
Първа реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин Казак! Допълнителното възнаграждение на служители и работещи по трудово правоотношение, където в момента коментираме промените в Кодекса на труда, така и в приетия от нас чл. 67, не касае само постигнатите резултати. Възнагражденията, които се имат предвид за допълнителни, са и тези за нощен труд, и тези – за извънреден труд, и тези – за работа в празник. Тъй като те не влизат в основната заплата, трябва да бъдат начислени и изплатени на работниците и служителите – както в единия случай, така и в другия случай.
А дали ще получат по т. 5 – за изпълнение, и какво ще получат, е въпрос на преценка и оценка за извършената от тях работа, за постигнатите резултати и за изпълнение на плана – ако говорим за държавната администрация, там има план за дейността, който се приема. За тези по Кодекса на труда, които са по трудово правоотношение, те нямат такъв, но имат поставени конкретни задачи, които трябва да изпълнят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо Фидосова, в ал. 14 изрично е посочено, че се касае единствено и само за допълнителните възнаграждения по ал. 3, т. 5, тоест само и единствено за възнагражденията за постигнати резултати, а не за останалите видове допълнителни възнаграждения за извънреден труд, за работа през официалните празници и т.н.
Алинея 14 и огледалният й образ в Закона за държавния служител касаят единствено и само допълнителните възнаграждения за постигнати резултати. Аз пак казвам, че не трябва да се връзват ръцете и на Министерския съвет, приемайки съответните наредби по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, задължително да се изписва „четири пъти годишно” и работодателят да проверява и да изплаща допълнителни възнаграждения. Нека да му се остави по-голяма свобода да прецени – има ли постигнати резултати в един по-дълъг период от време. Три месеца е крайно кратък период, за да се прецени дали има постигнати резултати, съобразно план-програмата на съответната администрация на съответното ведомство.
Мисля, че нищо няма да измени като замисъл текста, ако се добави думата „до” преди думите „четири пъти годишно”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Горанов, заповядайте за изказване.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЛАДИМИР ГОРАНОВ: Господин председател, госпожи и господа народни представители! През цялото време водещият принцип в работата ни между първо и второ гласуване беше да разпишем максимално конкретно и прецизно текстовете, така че да избегнем своеволията, които биха могли да се проявят като рецидив в определени администрации на органите на държавна власт.
Донякъде има резон в това, което казва господин Казак. Но нашата идея е била конкретно, акуратно и окончателно да изброим периодите, в които органът на държавна власт има възможност да извърши оценка и за тези периоди да определи допълнително възнаграждение, което, разбира се, не може да надвишава в годишния размер посоченият лимит в нормата.
Практическите проблеми, които биха могли да възникнат от добавянето на думата „до”, се свързват с това, че на практика в някои администрации може никога да не се извърши подобна оценка на изпълнението и да бъдат определяни допълнителни възнаграждения или това да се прави тенденциозно в точно определено избран от органа момент.
Според нас това трябва да е принципно решение, което да важи за всички администрации, а не да се дава правна възможност на отделния орган на държавна власт да преценява периода – един период да го включва в процеса на оценяване, а друг период – да не го включва.
Разбирам мотивите Ви, те са в полза на по-гъвкаво прилагане. Според нас обаче, тази гъвкавост в случая ни отпраща в другата крайност, даваща възможност за по-висока субективност и некоректно прилагане на закона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания има ли? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Четин Казак – в ал. 14 на предложения текст след израза „и се изплаща” и преди израза „четири пъти годишно” да се добави „до”.
Моля да гласуваме.
Гласували 82 народни представители: за 15, против 10, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 18, който става § 25, както е по доклад.
Гласували 77 народни представители: за 68, против 4, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 19, който става § 26 и се подкрепя от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 20 има предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 20 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Първоначално имах намерение да поставя въпроса защо Икономическият и социален съвет избягва общия замисъл на закона да се уеднакви режимът за всички държавни органи, за всички независими държавни органи и институции по отношение статута на служителите в техните администрации. Тук ми беше споменато, че Икономическият и социален съвет е създаден въз основа на една специална директива като структура на гражданското общество и там не може да има държавни служители. Аз съм склонен да приема този довод, ако някой може да ме увери, че и в Европейския икономически и социален съвет служителите нямат статут на европейски служители, тоест не са подчинени на единния статут на европейските служители. Но ако служителите в Европейския икономически и социален съвет имат статут на европейски служители, аз не виждам по принцип пречка и някои от служителите към българския Икономически и социален съвет да имат статут на държавни служители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 20 да бъде отхвърлен.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 21, който става § 27 и който се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 22 има предложение на Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 28:
„§ 28. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр...) се правят следните изменения и допълнения:
„1. В чл. 27, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на съвета;”.
2. В чл. 28:
а) в ал. 1 след думата „администрация” се поставя запетая и се добавя „за която се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон”;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.”;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 и ал. 4, 5 и 6 се отменят.
3. В чл. 51, ал. 2 думите „за капиталови разходи” и „за подобряване на материалната база, за квалификация и обучение” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 22, който става § 28, както е по доклад.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 23 е постъпило предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 29:
„§ 29. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 ал. 4 и 5 се отменят.
2. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „Към комисията се обособяват” се заменят с „Комисията се подпомага от администрация, организирана в”;
б) създава се ал. 7:
„(7) За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.”
3. В чл. 20:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.”;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Служители на комисията не могат да бъдат лица, които не отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител, съответно на чл. 107а от Кодекса на труда и които:
1. упражняват контрол върху поднадзорното лице, или притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;
2. са членове на управителни или контролни органи на поднадзорното лице, или са оправомощени да управляват или представляват поднадзорното лице, без да са членове на неговите управителни или контролни органи;
3. работят по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.”
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Служителите от администрацията на комисията подават декларация по чл. 29 от Закона за държавния служител, съответно по чл. 107а, ал. 5 от Кодекса на труда. Друго имущество предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с правилника за устройството и дейността на комисията”.
4. В чл. 21:
а) заглавието се изменя така: „Права”;
б) алинеи 1, 2 и 3 се отменят;
в) в ал. 5 след думата „трудов” се добавя „или служебен”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 23, който става § 29, както е по доклад.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 30.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 24, който става § 30 и който се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 25 има предложение на народния представител Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 31:
„§ 31. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. ...), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12:
а) алинея 9 се изменя така:
„(9) Комисията се подпомага от администрация, която включва и териториалните звена, които са със статут на дирекции. За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.”;
б) създава се нова ал. 10:
„(10) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.”;
в) досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12.
2. В чл. 13, ал. 2 се създава т. 6:
„6. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията.”
3. В чл. 15, ал. 1 думите „ал. 10” се заменят с „ал. 11”.
4. В чл. 17, ал. 1 думите „ал. 10” се заменят с „ал. 11”.
5. В чл. 18 навсякъде думите „ал. 10” се заменят с „ал. 11”.
6. В чл. 20 думите „ал. 10” се заменят с „ал. 11”.
7. В чл. 22, ал. 3 думите „ал. 10” се заменят с „ал. 11”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 25, който става § 31, както е по доклад.
Гласували 75 народни представители: за 71, против 3, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 26 има предложение на Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 26, който става § 32:
„§ 32. В Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22а:
а) ал. 4 се създава изречение второ: „За администрацията на комисията се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.”;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Дейността на администрацията се осъществява от държавни служители и от лица, работещи по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.”;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „на комисията” се добавя „и на администрацията”;
г) досегашната ал. 6 става ал. 7.
2. В приложението към чл. 12, т. 2 навсякъде думата „разкриване” се заменя с „установяване”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 26, който става § 32, и е със съдържание, както е по доклад.
Гласували 70 народни представители: за 68, против 2, въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 27 е постъпило предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27, който става § 33:
„§ 33. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 33:
а) създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Дейността на Националния осигурителен институт се осъществява от администрация, в която работят лица по служебно и по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.
(4) За администрацията на Националния осигурителен институт се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този кодекс.”;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно нова ал. 5 и ал. 6.
3. В чл. 37, ал. 5 се създава т. 10:
„10. упражнява функциите на:
а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;
б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение”.
4. В чл. 38, ал. 3 накрая се добавя „т. 1-9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 27, който става § 33, така както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 70, против 2, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 28 е постъпило предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 34:
„§ 34. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Служителите в централното управление, районните здравноосигурителни каси и поделенията на районните здравноосигурителни каси заемат длъжности по служебно или по трудово правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от Кодекса на труда.”;
б) създава се ал. 5:
„(5) За структурните звена на НЗОК по ал. 2 се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е предвидено в този закон.”;
в) досегашната ал. 4 става ал. 6.
2. В чл. 19, ал. 7:
а) в т. 11 думите „директорите на РЗОК и с работещите в централното управление на НЗОК” се заменят с „и директорите на РЗОК”;
б) създава се т. 11а:
„11а. упражнява функциите на:
а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;
б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на НЗОК;”.
3. В чл. 20, ал. 1 т. 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, който става § 34, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 71, против 1, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29, който става § 35.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 36.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за § 29 и § 30, които стават съответно § 35 и § 36 и които се подкрепят от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 69, против 2, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 31 – предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 37:
„§ 37. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 91 ал. 5, 6 и 7 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 31, който става § 37, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 71, против 2, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 32 – предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 38:
„§ 38. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 11, ал. 2 т. 2, 3 и 4 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 32, който става § 38, така както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 33 – предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 39:
„§ 39. В Закона за Българската агенция по безопасност на храните (ДВ, бр. 8 от 2011 г.) в чл. 13 т. 11 и 14 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 33, който става § 39, така както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 3, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 40.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 34, който става § 40 и който комисията подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 35 – предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 41:
„§ 41. В Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинея 4 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 35, който става § 41, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 36 има предложение на Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията предлага следната редакция на § 36, който става § 42:
„§ 42. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. …) в чл. 6 ал. 6 и 7 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 36, който става § 42, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 43.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме параграфи 37 и 38 по вносител, които стават съответно параграфи 43 и 44, подкрепени от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 68, против 3, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 39 има предложение на Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 45:
„§ 45. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения:
1. В чл. 10а, ал. 3 т. 8 и 9 се отменят.
2. В чл. 24 ал. 2 се отменя.
3. В чл. 116е т. 2, 3 и 4 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 39, който става § 45, както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 70, против 2, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 46.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 47.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 42, който става § 48.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за параграфи 40, 41 и 42, които стават съответно параграфи 46, 47 и 48, подкрепени от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 65, против 3, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 43 има предложение на Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 49:
„§ 49. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. …) в чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3, 8 и 10 се отменят.
2. В ал. 2 т. 4 и 5 се отменят.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 43, който става § 49, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 69, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Няма изказвания.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 44, който става § 50 и се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 45 има предложение от Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 51:
„§ 51. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. …) чл. 18 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 45, който става § 51, както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 64, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 46, който става § 52.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за § 46, който става § 52 и се подкрепя от комисията.
Гласували 70 народни представители: за 63, против 3, въздържали се 4.
Текстът е приет.
По § 47 има предложение на народния представител Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 53:
„§ 53. В Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (обн., ДВ, бр. ...), в чл. 9 се правят следните изменения:
1. в ал. 2 точки 2, 3 и 4 се отменят.
2. алинея 3 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 47, който става § 53, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 63, против 2, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 55.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 56.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи от 48 до 51 включително, които стават параграфи от 54 до 57 включително – същите се подкрепят от комисията.
Уважаеми колеги, присъствието Ви в залата е уникално! Да вземем да сложим по един отпечатък някъде?!
Гласували 76 народни представители: за 70, против 2, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 52 има предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 58:
„§ 58. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. ...) чл. 25а се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 52, който става § 58, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 69, против 2, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 59.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 60.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 61.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложенията на вносителя – от параграфи 53 до 56 включително, които стават съответно 59 до 62 включително – същите се подкрепят от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 68, против 3, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 57 има предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 63:
„§ 63. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. ...), в чл. 53 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) в т. 3 тирето и думите „25 на сто от средствата, събрани по ал. 1 т. 2” се заличават;
в) точка 6 се отменя.
2. Алинея 5 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията по § 57, който става § 63, както е по доклада.
Гласували 73 народи представители: за 67, против 3, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 64.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 58, който става § 64 и се подкрепя от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 65, против 3, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 59 има предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепа предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 65:
„§ 65. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. ...), в чл. 4б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3, 6 и 9 се отменят.
2. Алинея 2 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за § 59, който става § 65, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 66, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 66.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 61, който става § 67.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 68.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителите за параграфи от 60 до 62 включително, които стават съответно параграфи от 66 до 68 включително и се подкрепят от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 63 е постъпило предложение от народния представител Тончев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 63 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 63 по вносител да бъде отхвърлен.
Гласували 75 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 64, който става § 69.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 65, който става § 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 64 и 65, които стават съответно § 69 и 70 и се подкрепят от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Постъпило е предложение от народните представители Борислав Стоянов и Петър Хлебаров, което комисията подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 71:
„§ 71. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. ...) в чл. 34, ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто, а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители! Малко странно ми се вижда въобще допускането на този текст от Комисията по правни въпроси, предложен от двама народни представители, тъй като няма нищо общо с предмета и обхвата на гласувания от нас законопроект. Ние гласуваме Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и е пределно ясно за всички, въпреки че с него се изменят редица други закони. Общо взето темата е ясна – регламентира се възнаграждението на лица, работещи по служебно и трудово правоотношение в различните органи на държавната власт.
Изведнъж странно и, според мен, абсолютно неправомерно Правната комисия е допуснала и дори е подкрепила по същество едно предложение, което излиза извън обхвата на закона и което касае възнагражденията на общински съветници.
Уважаеми колеги, знаете много добре, че общинските съветници нямат нищо общо нито с държавните служители, нито със служителите по трудово правоотношение, било то в държавните органи, било то в местната администрация. Това са политически лица, чието правоотношение възниква по избор – избор, и то от суверена, избрани пряко от гражданите точно така, както ние с вас сме избрани и имаме статут на народни представители. Не може техните възнаграждения да се регламентират и това да става между първо и второ четене в един закон, който касае възнагражденията на служителите в държавната и местна администрация.
Само на това основание ми се струва, че този текст въобще не е трябвало да бъде разглеждан и приеман. Трябвало е да бъде отхвърлен още от Правната комисия като излизащ извън обхвата.
На второ място, що се отнася до неговото съдържание, на мен ми се струва парадоксално да се прави такава генерално обобщена регламентация на тези възнаграждения, без да се държи сметка нито за натовареността на съответния общински съвет, нито за броя жители, тоест размера на общината.
Не на последно място, специално ограничението, което се поставя за първи път – за заплащането на председателя на общинския съвет. Досега не е имало такова ограничение. Сега се предлага въвеждането на такова ограничение – възнаграждението на председател на общинския съвет да бъде 90 на сто от средната брутна заплата в съответната общинска администрация. Не знам дали колегите, които са го предложили, си дават сметка?! За щастие, това не са депутати от управляващата партия ГЕРБ, но те са го приели. Какво означава председател на общинския съвет да получава 90 на сто от средната заплата в съответната администрация? Тоест, той ще получава по-малко от директор на дирекция или ще получава колкото един началник отдел. Все едно председателят на Народното събрание да получава 90 на сто от средната работна заплата в администрацията на Народното събрание. Представяте ли си какво означава?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Горе-долу е така. Заплатата на председателя е по-ниска от на някои други.
ЧЕТИН КАЗАК: Аз не вярвам, заплатата на председателя на Народното събрание да е по-ниска от средната заплата в администрацията на Народното събрание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Вярвайте ми!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): По-ниска е, да.
ЧЕТИН КАЗАК: Това ми се струва парадоксално, ако е истина. Ако е истина, е парадоксално и не говори добре. За пореден път не говори добре за статута на народния представител.
За мен този текст се нуждае поне от разисквания, ако не и от отхвърляне.
Правя формално предложение да се отложат разискванията и гласуването по този текст и специално да се уточни неговото съдържание, въобще дали трябва да се приема или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: По-скоро да приемем предложението Ви за отхвърляне на предложения параграф, а не за отлагане на разискванията и да обсъждаме?
ЧЕТИН КАЗАК: Да, първото ми предложение е за отхвърляне, тъй като излиза извън обхвата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги народни представители! Мога да добавя малко към това, което каза господин Четин Казак по въпроса. Не бива да се месим по такъв начин в Закона за местното самоуправление и местната администрация, защото наистина обектът на разглеждането и самият законопроект не се простира върху тази материя и мисля, че допускаме голяма грешка, защото снижаваме до такава степен нивото. Искаме да мачкаме ли общинската власт в лицето на председателя и на общинските съветници? Какво става с децентрализацията, с това местните органи да решават въпросите си? Не е разгледан въпросът по различните общини по размер.
Различна е ситуацията. На някои места това, което се предлага, вероятно ще сработи, особено за малките общини. Но като цяло законопроектът не е прецизиран и най-правилното е, първо, ако вносителите го изтеглят, ще бъде най-мъдрото – да не подлагат на изпитание управляващите да приемат такъв текст, който е абсолютно недопустим. Мисля, че ако се приеме, ще бъде една наистина голяма грешка.
Ако това не стане, ако вносителите не го оттеглят, аз предлагам просто да гласуваме да отпадне от този законопроект и мисля, че това ще бъде правилното решение, защото през годините на прехода законът в тази му част – говоря за Закона за местното самоуправление и местната администрация, е бил променян, къде успешно, къде не толкова, но като цяло си мисля, че последният текст, сега действащият, по някакъв начин е балансирал отношенията в местната власт. Мисля, че ще бъде наистина по-доброто, ако не го пипаме във вида, в който поне досега действа.
Предложението ми е текстът да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли реплики? Няма.
Заповядайте за изказване, господин Татарски.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Няма да коментирам дали мястото на този текст е точно в този Закон за изменение и допълнение, но като човек, който се е сблъсквал на практика с тази материя, да изразя моето мнение и позиция по въпроса. Разбира се, ще направя и предложение.
Когато се въведе това право на общинските съветници да получават заплащане, в много общини настъпи едно брожение, даже имаше изкривяване на смисъла на това изменение в някаква степен да бъде възнаграден трудът на общинския съветник, въпреки че е избран от хората да помага, да работи за тяхно добро и така нататък, освободен е от работа, когато заседава общинският съвет. В някои общини имаше до такава степен изкривявания, че се гласуваха максимално възможните суми като възнаграждения, а в по-малки общини, колеги, бъдете сигурни, че в общинските съвети не се работи чак толкова интензивно. Има 2-3 заседания на комисия, едно заседание на общински съвет – 5, 6 до 10 часа в месеца. Така че да се говори по принцип за възнаграждение е малко спорно – дали трябва да бъде възнаграден трудът на общинския съветник.
Да не забравяме, че както и в сега съществуващия текст в закона, той е „до” на база на реално ... Текстът, който съществува, е „общият размер на възнаграждението на общинския съветник за месец не може да надвишава 60 на сто”, като не визира заплатата или възнаграждението на председателя на общинския съвет. Но това е в съответствие с реално изработените часове. Така че не непременно 60% от средната брутна работна заплата отива като възнаграждение на общинския съветник, така че това малко заблуждава.
Спорно е, също така и моето мнение не е еднозначно, дали трябва да се заплаща трудът на общинския съветник. Обаче за председателя на Общинския съвет, който все пак организира дейността на Общинския съвет, има много повече работа и повече отговорности и смятам, че възнаграждението трябва да бъде регламентирано. В този случай не приемам текста, който вносителите са предложили, възнаграждението да бъде в размер на 90 на сто от средната брутна работна заплата на съответната община. Подкрепям колегите, които казаха, че това е направо несериозно.
Затова предлагам този текст да бъде видоизменен и вместо тази част на изречението – „90 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие”, да се замести с думите: „от определената заплата на кмета на общината”.
Мисля, че това е по-коректен текст – председателят на Общинския съвет да получава процент от заплатата, която кметът получава, а не от средната брутна работна заплата в общинската администрация. Особено за по-големи общини това е несериозно. Там общинските съвети работят повече, заседават много по-дълго време и са по-ангажирани.
Моето предложение към конкретния текст е, думите: „средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие” – да се заменят с: „определената заплата на кмета на общината”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Може би трябва да е „на съответната община”?
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Да. Нека да е: „заплатата на кмета на съответната община”. Това предлагам.
Предлагам в текста, който в момента четем и обсъждаме, да се промени последната част на ал. 2: след „90 на сто от” – отпада до края на изречението и става: „от заплатата на кмета на съответната община”. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Не е така.
„Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто, а на председателя на Общинския съвет – 90 на сто от средната брутна работна заплата...”. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.) Да, разбрах – очевидно текстът изцяло трябва да се преформулира.
Не искам да коментирам какъв да бъде размерът на възнаграждението на общинския съветник – смятам, че някъде и 30 е много, а някъде, като в Столична община, и 60 е малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Уважаеми господин Татарски, колеги, правим коренна промяна на текста.
Ние сме на второ гласуване – или да се отхвърли текстът, или не знам. Не казвам какво да стане, но по-добре ми дайте писмено предложение, което да гласуваме.
Има две предложения за отхвърляне на текста, ние ще ги подложим съответно на гласуване.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ: Добре. Аз ще формулирам писмено предложение за преформулировка на частта от текста на ал. 2.
Смятам, че възнаграждението на председателя на Общинския съвет трябва да бъде процент от заплатата на кмета на съответната община. Това е смисълът на моето изказване.
Относно размера на възнаграждението на съветниците – навсякъде е различно и дали е 30, дали е 60 – все ще бъде неточно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики?
Първа реплика – госпожо Фидосова, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Ползвам възможността за реплика, за да направя уточнение по това, което господин Татарски каза, как да звучи текстът.
В закона е записано, че възнаграждението на общинските съветници се определя на базата на средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация.
По отношение на възнаграждението на общинските съветници – това трябва да остане като основа, като предложението на колегите вносители е било да бъдат променени процентите, като бъдат намалени.
Предложението на господин Татарски, по отношение на председателя на Общинския съвет, е: база за неговото възнаграждение да не бъде средната работна заплата в администрацията, а да бъде възнаграждението на кмета.
Затова в първата си част трябва да остане „по отношение на общинските съветници” и текстът трябва да звучи: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на Общинския съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община”.
Промяната е, че това, което е за председателя, отива накрая на изречението и се уточнява от възнаграждението на кмета. Това всъщност е предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Колеги, моля Ви, дайте предложението в писмен вид.
Втора реплика има ли?
Господин Гагаузов.
АСЕН ГАГАУЗОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Предложението не е обмислено достатъчно добре, не звучи и не отразява сегашното съотношение както между малките общини, така и на тези, които са от по-голям мащаб.
Какво значи 30% от средната работна заплата, при положение че средната заплата в една община е от порядъка на около 400-500 лв.? В една малка община дори е по-малка, а за София е съвсем различно.
Ще направите нещо прибързано, с което ще си имате главоболия с всички общински съветници. Съотношението между заплатата на кмета и на председателя на Общинския съвет е решавано по различни начини, но близки, в продължение на доста време.
Заплащането на общинските съветници е сериозен въпрос, който трябва да се разгледа, без да се злоупотребява с това. Не са отишли за заплати там, но все пак трябва да има някакво диференциране между отделните общини, защото иначе ще се получи голямо недоразумение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли трета реплика?
Господин Такоров, заповядайте.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги! Моята реплика е наистина в защита на това, което каза господин Татарски за 90-те процента от възнаграждението на председателя на общинския съвет, но искам да разберете нещо – че с тези 30%, които даваме от средната брутна заплата на съответната община, ние един вид наказваме общинските съветници, че те са се кандидатирали и са избрани за общински съветници. Вие много добре знаете, че един общински съветник ползва неплатен отпуск в дните на заседание. Когато възнаграждението му е по-малко от това, което получава, какво излиза? Ние го наказваме! Това ли трябва да бъде в този закон? Аз мисля, че не е редно.
Наистина този процент трябва да се диференцира за различните общини в зависимост от големината им. Затова предлагам в момента текстът да отпадне, да се върне в комисията, да се разгледа отново и да влезе в пленарната зала, за да го обсъдим. Разберете, ще направим голям гаф! Просто ние ще откажем хората, които могат да дадат и да допринесат за местното самоуправление в съответните общини, и ще ги накараме на следващите избори да не се записват в списъците. Това ли е целта? Аз мисля, че не! Ние трябва да вкарваме винаги по-умни, по-добри и по-талантливи хора! А кои са те? С тези 30% хората от бизнеса трябва въобще да ги изключим от този списък на общински съветници. Разберете го!
Това е моето предложение, господин председател – за отлагането на разглеждането на този текст.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Дуплика – господин Татарски, заповядайте.
ЛЮБЕН ТАТАРСКИ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
От репликите, които са направиха, по принцип приемам формулировката, която предложи госпожа Фидосова, защото и аз това исках да посоча, че председателят на общинския съвет и сега взема възнаграждение, но то не е регламентирано. Една такава формулировка – до 90 или до 80 на сто, колкото се реши, но все пак да е ясно до каква степен, до какъв размер той може да получава възнаграждение спрямо заплатата на кмета.
По отношение на общинските съветници, наистина не е еднозначна преценката колко да бъде – 30%, 50%, 60%, както реши Народното събрание. За председателя на общинския съвет моето мнение е, че трябва да регламентираме точен размер на неговото възнаграждение в съответствие със заплатата на кмета на съответната община.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
За изказване – господин Шопов, заповядайте.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! Това е поредното издание на коментар, на разискване, на дебат и на промени в правилото относно заплащането на общинските съветници. Прави го всеки парламент, както миналия парламент, с тази разлика, че в миналия парламент дебатът беше изключително остър, спомням си. Предишният дебат доведе до значително намаляване на възнаграждение на общинските съветници, защото през миналото - 40-тото, Народно събрание се беше стигнало до едно абсолютно изкривяване в посока нагоре – към огромни възнаграждения на общинските съветници. Тогава политическата воля на тогавашните управляващи за първи път беше да се нормира възнаграждението на общинските съветници.
Дали ще бъде 30, 40 или 50%, това зависи и от възможностите на страната в условия на криза и от волята, разбира се, на властуправляващите, така че аз няма да коментирам процентите.
За мен е по-важен другият въпрос – неочакваното предложение, което беше внесено тук от господин Татарски. Първо, това предложение променя философията на закона, приет на първо четене. То е направено в пленарна зала на това заседание, без да е минало през комисията, и е от поредицата много често правените от управляващите предложения, които изцяло изкривяват логиката и философията на закона, приет на първо четене. За мен то е недопустимо. Затова и да го представи господин Татарски в писмен вид, господин председателю, аз Ви призовавам да не го подлагате на гласуване. Пак повтарям, най-малкото не е минало през комисия. То е импровизирано и явно цели тук набързо да бъде ангажирана волята на управляващите и да мине това предложение. То по същество е несъстоятелно и лошо, затова не бива да бъде възприемано. Погледнете чисто политически и политологически – статутът на председателя на общинския съвет не е по-различен от този на председателя и зам.-председателите на Народното събрание. Имаме аналогията като избор на органи. Председателят на общинския съвет е пръв между равни, тоест между общинските съветници, както и председателят и зам.-председателите на Народното събрание са също равни с всички други народни представители. Критерият за възнаграждението на председателя на общинския съвет трябва да бъде съобразен с този на останалите, на другите общински съветници. То може да бъде по-голямо или може да бъде, както е в правилника на Народното събрание, по аналогия – 1% по-голям, отколкото на другите общински съветници, но в никакъв случай не бива да е обвързано със заплатата, с възнаграждението на кмета, който е съвсем друг орган, съвсем друга институция. Наистина там той е избираем, той е първата фигура, така да се каже, изпълнителната власт на местното самоуправление и е избираем за разлика от министър-председателя, който не е избираем пряко на избори. Но тук да следваме аналогиите, които са проверени и които са се сложили в държавното устройство и конституционно, и законово, и трябва да работят на всички нива и на всички подобни аналогични нива.
Подобно е положението с общинския съвет. Там, където фигурите на общинския съвет и на кмета са еднакво важни и никой не е издигнат конституционно по-нагоре или другата фигура е сведена по-надолу, да се съобразява заплатата на председателя на общинския съвет със заплатата на кмета, е вече вкарването му в една друга, втора категория лице, номинално като фигура, като орган на държавна власт, а това е абсолютно неприемливо.
Затова кметът си е кмет, нека той да си има своето възнаграждение, каквото бъде формирано според правилата в държавата и тези правила, които ние гласуваме, но да отграничим фигурата на общинския председател, шефът на общинския съвет, и да я съпоставим с другите общински съветници.
Иначе се получава неравновесие, несъответствие. Това вече създава дисбаланс не само в чисто икономически план като възнаграждение, а създава дисбаланс и символично в друг, чисто държавен, чисто политически план.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики?
Господин Михов, заповядайте – първа реплика.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, колеги! Господин Шопов, ще си позволя да не се съглася с част от изказването. Напротив, аз мисля, че точно общинският съвет, председателят на общинския съвет и длъжността на кмета са доста обвързани, и то от гледна точка на възнагражденията. Тези, които са се занимавали и са участвали в местното самоуправление, знаят, че заплатата на кмета освен законово регламентирана като максимум, е такава, каквато я гласува общинският съвет. Така че общинският съвет е органът, който гласува възнаграждението и размера на заплатата на кмета. Така че е нормално и аз мисля, че е много нормално, възнагражденията на кмет, председател на общински съвет и общински съветници да бъдат взаимно обвързани, а не обвързани със заплатите в администрацията. Администрацията си е една изпълнителна власт, която в повечето случаи изпълнява решенията на общинския съвет, а общинският съвет е законодателната власт, начело с председателя и кмета, който също е изборна длъжност.
Пак повтарям, заплатите и, ако щете, командировъчните, които се дават на всеки три месеца на отчет пред общинския съвет, и на кмет, и на председател на общинския съвет, се приемат с решение на общинския съвет. Нормално е възнагражденията на тези три фактора и институции да бъдат обвързани помежду си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (АТАКА): Абсолютно несъстоятелна логика, господин Михов! Аз изложих моите мотиви в изказването си.
Не може да се обвързва възнаграждението на един от общинските съветници, който с нищо не е по-различен от другите общински съветници – това Ви го повтарям, с възнаграждението... Възнаграждение – не, а вече заплатата, защото говорим за различни неща. Едното е заплата, която получава кметът, а другото е възнаграждение. Дори не го наричаме хонорар, нямаме наименование на това. Така че това са съвсем различни категории заплащане. В никакъв случай не бива да се обвързват две различни фигури, да се вкарват в една зависимост, една към друга, каквато не съществува. Защото те изпълняват съвсем различна роля, имат съвсем различна функция в местното самоуправление.
На нас ни е ясно, разбира се, защо ГЕРБ иска това. Защото ГЕРБ имат много председатели на общински съвети и по някакъв начин искат да доближат статута им към многото кметове, които те имат. Но ще направите една много голяма грешка, която има политологическо и политическо, и конституционосъобразно значение. Тя на пръв поглед е невинна и няма да окаже някакво кой знае какво въздействие, но нека спазваме пропорции и съотношения, които така или иначе са се сложили и произтичат от естеството и от същността на държавнически задължения и функции. И тук чисто теснопартийните Ви съображения да приближите статута на председателите на общински съвети по отношение на заплащането с кметовете, които получават, разбира се, по-добри, по-големи заплати, просто е грешка от Ваша страна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: За изказване – народният представител Ремзи Осман.
Заповядайте, господин Осман.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Нашият колега от парламентарната група преди малко е направил изявление, позиция на ДПС, че по обсъждания въпрос е отсъствал по време на първото четене на законопроекта. Вие, господин председател, като опитен юрист, знаете, че е недопустимо, когато не е обсъден на първо четене един такъв текст в Законопроекта за държавния служител, да се променят, и то съществени текстове в Закона за местната администрация и местното самоуправление, не е сериозно. Не е сериозно, нарушавайки правилника, ние в последния момент да вкарваме текстове, които променят по същество работата на общинските съвети и на председателите на общински съвети.
Преди малко отделни колеги заявиха, че работата на председателя не била толкова важна, можела да се намали или обратното. Уважаеми народни представители, ние сме приели принципа да има кмет на община, да има и председател на общински съвет. И правомощията на общинския съвет са заложени в закона. Щом като сме приели принципа да имаме и председател на общинския съвет, техният статут – заедно с кмета, е еднакъв. Това, че единият представлява като изпълнителен орган общината, а другият – общината по закон, води заседанията на общинския съвет – това е един подход и изисква време, за да го разберем. Приемайки, че общините са част от изпълнителната власт, приемайки, че държавата ще делегира максимални правомощия на общините, трябва да има и необходимото възнаграждение за тези председатели и тези общински съветници.
В кратката история на самоуправлението в България имаше няколко промени по тези текстове. Първоначално нямаше граници, имаше злоупотреби в предишни години. Даже се стигаше до три средномесечни заплати за страната. И точно поради тези причини в предишното Народно събрание се промени текстът за възнаграждението на общинските съветници и се стигна до разумното – да се вземе някакъв процент от брутното за общината. Така бяха ощетени големите общини. В една малка община – тук господин Михов е прав, общинските съветници са по-малко ангажирани, но в големите общини няма кой да бъде ангажиран да отиде да работи там само за да си възстанови пътните разходи. Ако ние желаем да няма безлични общински съветници, тогава трябва да бъдат вдигнати и възнагражденията. Демокрацията също струва пари. Ние не можем да ги оставим. Този подход е възприет.
Господин председател, според мен най-правилното е да помолим вносителите и Вие като председател да не допуснете подобно предложение да бъде гласувано. Голямата грешка е направена в Правната комисия, изобщо не е бивало да се разглежда. Това е много съществен проблем и основателно колегите повдигат въпроса, че е недопустимо да се разглежда. Моите уважения към колегите, но аз не съм видял, не съм чул в комисията, която господин Татарски ръководи, някой от общинските съветници или председатели да е злоупотребил да взема максимум заплащане.
Две изречения за председателите на общински съвети. Много е важно според Закона за местното самоуправление дали има самоуправление или не, статутът на този общински председател. И ако ние прочетем Европейската харта за местното самоуправление, ще видите, че общините имат този статут. Направени са няколко големи крачки напред и ние сега ще се връщаме обратно назад!
Завършвайки, още един път ще помоля и вносителите, и председателя – наистина този текст не може на крак да бъде обсъден от трибуната в последния момент. Не е сериозно и за Народното събрание, макар и с ясното убеждение, че може би колегите вносители са имали добра идея, но правилникът не допуска това.
Разбира се, Вие можете да го подложите на гласуване, но една грешка не може да се поправи с друга грешка, колеги! По-хубаво навреме да спрем, да не допуснем и втора грешка, защото без това големите общини са ощетени от действащия текст. Тогава не успяхме да намерим по-добър текст. В тази посока трябва да бъдат разсъжденията. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Господин Казак – първа реплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Осман, Вие пропуснахте да споменете, че трябва да се поиска и становището на Националното сдружение на общините, тоест пряко засегнатите от този текст също трябва да се произнесат. Въобще, това е една материя, която не може по този начин – тихомълком, между капките, да се гласува. Тя ще засегне немалко хора, свързани с всички основни политически сили, на първо място свързани с управляващата партия. Според мен е разумно този текст сега да се отхвърли. Проблемът е достатъчно сериозен, заслужава да се обсъди сериозно в рамките на Комисията по регионална политика и местно самоуправление, да се иска становището на Националното сдружение на общините и тогава да се пристъпи към промяна на действащия режим. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли?
Дуплика желаете ли, господин Осман? Не. Благодаря.
За изказване – господин Захари Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Този текст е некоректен. Той некоректно попада в обхвата на закона. Не зная Правната комисия как не го е забелязала. Попада некоректно, защото е извън първоначалния обхват. Не зная какви са мотивите на колегите Стоянов и Хлебаров да го предложат, но той е некоректен и по простата причина, че промяната на сега съществуващите текстове не е обвързана с други ограничения, които остават и са налични в закона.
Колегата Такоров отбеляза, че неплатената отпуска по време на изпълнение задълженията на общински съветници е ограничител. Нали така, господин Татарски? Внимателно Ви слушах, когато говорихте, моля да направите същото и когато аз говоря.
Това ограничение за неплатения отпуск ги поставя в ситуация: когато ходят на заседания и изпълняват други функции, които им се възлагат, да ползват неплатен отпуск и да получават по-малко средства, тоест губят, когато ходят на заседания и други задължения. Това не са взели предвид колегите.
Основното, за което апелирам, като пак казвам – не зная какви са мотивите, да бъдат така добри да ги съобразят тук, защо се налага извън рамките на обхвата на закона да внасят нещо, което нито е спешно, нито е належащо, а и много дискутируемо. Както казаха и другите колеги преди мен – много неща могат да се кажат в тази връзка.
Тъй като не виждам колегите в залата, няма как те да го оттеглят, затова аз също съм на мнение, че този текст не трябва да бъде подкрепен, а по-скоро да бъде подложено на гласуване отхвърлянето му. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Първо ще подложа на гласуване предложението на народните представители Четин Казак и Пенко Атанасов – новопредложеният § 71 да бъде отхвърлен, което се подкрепя от колегите Гагаузов, Такоров, от Павел Шопов, от колегата Георгиев.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители господин Казак и господин Атанасов за отхвърляне на § 71.
Гласували 80 народни представители: за 16, против 50, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Господин Казак, заповядайте – прегласуване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за прегласуване, надявайки се все пак разумът да надделее. Може би наистина има проблеми тук-таме, може би наистина има напрежение, може би наистина тук-таме в някои общини има ситуации, които се отклоняват от нормата. Но не може по такъв начин, тихомълком, през задната врата да се гласува текст, който ще засегне всички общини в България, статута на всички общински съветници и председатели на общински съвети, без дори водещата комисия да се е занимала с проблема, без да е искано становище от Националното сдружение на общините! Ще възникнат спорове, уверявам Ви, и специално във Вашите среди – на управляващата партия, бъдете сигурни. Не може по този начин да се законодателства.
Нещата трябва да се обсъдят внимателно. Трябва да се поискат становища, трябва да се види, да се направи диференциация. Има общини, където натовареността е ниска – там може да се определи по-ниско възнаграждение. Но има общини като Столична, където натовареността е несравнимо по-висока, дори за редовите общински съветници – да не говорим за председателя на Общинския съвет.
Така че с един кратък текст генерално да се решават всички тези проблеми, които не са били решени 20 години досега?! Ще има проблеми.
Още един път Ви призовавам този текст да отпадне. Не казвам, че съм против по принцип да се сложат някакви граници, но това да стане в резултат на сериозно обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението от народните представители Четин Казак и Пенко Атанасов предложеният § 71 да бъде отхвърлен.
Гласували 81 народни представители: за 19, против 52, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Процедура – заповядайте, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Едно от най-характерните неща на съвременната демокрация е дебатът. Когато има такъв спорен текст, той трябва да бъде подложен на дебат, но не само тук – в пленарната зала. Другото измерение на дебата е общественият дебат, а и дебатът между заинтересованите – тези, които имат отношение.
Тук като че ли сме някакъв клуб, събрали сме се – управляващи, опозиция. В един момент в пленарната зала на господин Татарски му идва може би доброто предложение на устата и го прави. Но го прави той и го коментираме само в този кръг – ние не сме клуб.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Ние сме парламент.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Не само парламент, ние сме изразители на волята на много по-широк кръг от субекти, не казвам хора – субекти, включително тези, които представляват органите за местно управление. Досега никой не е дебатирал този въпрос. Има Сдружение на общините, има разни сдружения между различните общини, групи от общини – едни, държани от опозицията, други – от управляващите. В общините има представители на разни политически сили, които не са и представени в парламента. Никой не ги е питал по този въпрос, а той е важен.
В тази връзка моето процедурно предложение е да отложим гласуването и да проведем този дебат или разговор, както искате го наречете, да ги питаме тези хора – и от Сдружението, и от общините, и тогава да гласуваме този текст. Няма да пострада процедурата, приемането на този закон от едно такова действие.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване направеното предложение от господин Шопов за отлагане на гласуването по § 71.
Гласували 78 народни представители: за 17, против 50, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Прегласуване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Прегласуване – господин Корнезов, заповядайте.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми народни представители, правя процедурно предложение за прегласуване и искам да Ви обърна внимание на един конституционен въпрос, защото въпросът е конституционен, освен по същество.
Както знаете, чл. 88 от българската Конституция гласи, че законите се приемат на две четения. Законите се приемат на две четения!
При първото и вносителят – при първото гласуване въобще не фигурира Законът за местното самоуправление и местната администрация! Него го няма в правния мир! На първо четене е приет Законопроектът за държавния служител. Между първо и второ четене двама народни представители прибутват промени в Закона за местното самоуправление, което въобще не е предмет на разглеждане! Тук сега един такъв спорен въпрос ще го претупаме и ще го решим!
Защо трябва да се отнасяме до Конституционния съд?
Обръщам се към Вас с цялото си уважение, господа народни представители – правим груба грешка и от конституционна гледна точка. Не ме карайте сега да ходим пак в Конституционния съд. Благодаря Ви.
Господин председателю, Вие отговаряте. (Весело оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на прегласуване предложението на народния представител Павел Шопов за отлагане на гласуването по § 71.
Гласували 83 народни представители: за 17, против 47, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
От колегите Татарски и Фидосова е постъпило предложение за промяна на предложения текст на ал. 2. Всъщност от основния текст се извежда изразът: „а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от...”, който става второ изречение на основния текст, и се добавя: „възнаграждението на кмета на съответната община”. (Реплика от КБ.)
Не е по същество, господин Георгиев, правите грешка. Тук се предлага по същество как се определя възнаграждението. Промяната на формирането на възнаграждението не е по същество.
„Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет – до 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община”.
Това е текстът, който е предложен от колегите.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 71, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
За прегласуване – господин Осман, заповядайте.
РЕМЗИ ОСМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Мисля, че народните представители не разбраха същността на направеното предложение – една част, ако не всички, затова искам прегласуване на този текст.
Уважаеми колеги, не мога да разбера защо мнозинството от ГЕРБ се плаши да се развие демокрацията в големите градове? Ако мислите, че някой, основно в големите градове, ще работи без възнаграждение, допускате голяма грешка. Тук е един от министрите, вицепремиерът на държавата. С всеки изминал ден държавата ще възлага и ще делегира все повече и повече права на общините.
Друг е въпросът, че нарушихме всякакви правила, господин председател. Обръщам се към Вас – този текст ще предизвика големи реакции в Националното сдружение на общините. Не сме получили никакви сигнали дали има нарушения. Аз разбирам, както предните години, някой да е нарушавал, да е злоупотребявал с право. Такива сигнали не сме получавали. И най-важното, вече има една практика, трябва да се доверим – те много отговорно се отнасят по този въпрос. Можеше тук да се изкара справка в кои общини какво възнаграждение се получава. Не е сериозно! Нямаме никаква информация!
В нарушение на всякакви правила, както в една селска кръчма след втората ракия, почваме да гласуваме нещо. Извинявайте за израза! Никога българският парламент не е изпадал в такава ситуация – без да е обсъден на първо четене, някой на второ четене предлага някакъв текст.
Затова предлагам да се прегласува текстът, господин председател. Апелирам – Вие по принцип имате възможност като председател днес да не допускате изобщо този текст да се обсъжда. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Подлагам на прегласуване текста за ал. 2 на § 71 по чл. 34, ал. 2, така както Ви е предложен от колегите Татарски и Фидосова.
Гласували 83 народни представители: за 69, против 12, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Стоилов, заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин председател, господин министър, госпожи и господа народни представители! Разбира се, че трябваше да се гласува против този текст, тъй като той е неправилен. Не е въпросът дали някои го смятат за целесъобразен или не. Как допускате критерият за заплащането на общински съветници да бъде на различна основа? За съветниците е въз основа на средното възнаграждение в администрацията – не обсъждам дали това е подходящо или не, а за председателя на общинския съвет – като процент, почти приравняващ го към заплатата на кмета.
Председателят на общинския съвет е преди всичко съветник, пръв сред равните, по подобие както е председателят на парламента сред народните представители. Вие бихте ли приели заплатата на народните представители да се изчислява на базата на средната заплата на администрацията в Народното събрание, а само на председателя на Народното събрание да бъде приравнена към министър-председателя? Разбирате ли какъв абсурд гласувате? Това е абсурд, защото няма съпоставимост на основата. Ако в случая по първоначалното предложение на вносителя, тоест не на вносителя, защото това се появява в хода на обсъжданията, разликата във възнаграждението на председателя и другите съветници може да бъде трикратна, по критерия, който приехте, тя може да е 7-8 пъти, а вероятно и по-голяма, като размер на средствата, които получават.
Аз отчитам, че председателят на общинския съвет има доста повече задължения и много повече време е ангажиран в дейността на местната власт, но до такава степен да бъдат разделени за това че, да речем, някакъв партиен гаулайтер, както е в повечето случаи, става и председател на общинския съвет, трябва да бъде рязко отделен от другите съветници. Мисля, че това е крайно непоследователно решение, срещу което трябва да се противопоставят съветниците, независимо от коя политическа партия са. Ако много от тях имат достойнство, сега да се сменят председателите на общинските съвети от партията, която им е наложила това решение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Втори отрицателен вот – господин Такоров, заповядайте.
РУМЕН ТАКОРОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Явно от репликата, която направих на господин Татарски, не бях разбран, защото това, което направихте в момента, е удар върху местната власт. Защо? Защото аз тогава го казах с думи, сега ще се опитам да Ви го кажа и с цифри. Всички общински съветници, които участват в заседанията на общинския съвет и в комисиите му, са в неплатен отпуск. Да Ви кажа пример – в един месец има 5 заседания на комисиите на общинския съвет. Човек, който получава 2 хил. лв. заплата – да вземем 2 хил. 200 лв., за да може по-лесно да възприемете и да смятате, на ден надницата му е 100 лв. За тези 5 дни той ще изкара 500 лв., когато си е на мястото, където работи, а за 5-те дни от общинския съвет ще вземе само 100 лв. Защо наказваме с 400 лв. този човек, който е отишъл да работи в името на общината и развитието на местното самоуправление? Нима не разбирате това, което направихте?! Именно заради това гласувах „против”, защото този текст трябва да отпадне. Както каза и господин Корнезов, съгласно Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание той не трябваше да влиза в залата днес. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Трети вот има ли? Няма.
Процедура – господин Тончев, заповядайте.
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение да продължим работата на Народното събрание до приключване на тази точка от дневния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 76 народни представители: за 65, против 8, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 71 с текст и съдържание, както беше гласувано, с предложението на госпожа Фидосова и господин Татарски.
Гласували 77 народни представители: за 67, против 7, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Има предложение на народния представител Тончев и група народни представители: да се създадат параграфи 65а, 65б, 65в, 65г, 65д, 65е, 65ж, 65з, 65и, 65к, 65л и 65м.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83:
„§ 72. В Закона за горите в чл. 275 ал. 3 се отменя.
§ 73. В Закона за защитените територии в чл. 74 ал. 3 се отменя.
§ 74. В Закона за лова и опазване на дивеча в чл. 96 ал. 5 се отменя.
§ 75. В Кодекса на търговското корабоплаване в чл. 360 ал. 6 се отменя.
§ 76. В Закона за стоковите борси и тържищата в чл. 5, ал. 3 думите „включително за повишаване квалификацията на служителите” се заличават.
§ 77. В Закона за пощенските услуги в чл.106а ал. 2 и 3 се отменят.
§ 78. В Закона за гражданското въздухоплаване се правят следните изменения:
1. В чл. 64б ал. 7 се отменя.
2. В чл. 122в, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 79. В Закона за защита от дискриминация в чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „атестиране” се заменя с „оценяване”.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 80. В Закона за дипломатическата служба се правят следните изменения:
1. Член 54 се отменя.
2. В чл. 57, ал. 1 думите „и награди” се заличават.
§ 81. В Закона за Министерството на вътрешните работи в Глава петнадесета, Раздел ІV се създава чл. 192в:
„Чл. 192в. Министърът на вътрешните работи, след получено писмено съгласие на държавния служител, може да командирова държавния служител временно да изпълнява служба в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването.”
§ 82. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се създава чл. 72б:
„Чл. 72б. Председателят на агенцията, след получено писмено съгласие на държавния служител, може да командирова държавния служител временно да изпълнява служба в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването.”
§ 83. В Закона за отбраната и въоръжените сили се създава чл. 290а:
„Чл. 290а. Министърът на отбраната, след получено писмено съгласие на цивилния служител по служебно правоотношение, може да командирова цивилния служител по служебно правоотношение временно да изпълнява служба в друга администрация за срок до две години, с възможност за еднократно удължаване на срока на командироването.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания?
Заповядайте, господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря, господин председателю.
Искам да обърна внимание на народните представители – отново нарушаваме Конституцията. Чрез Преходните и заключителните разпоредби отново променяме десетки закони, които не са съществували при внасянето и гласуването на Закона за държавния служител. Всъщност ще минат на едно гласуване, което е нарушение на чл. 88 от Конституцията.
Господин вицепремиер, този закон е продукт на правно невежество.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Господин Корнезов, недейте така.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Четете, четете, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Чета, чета. (Смях и оживление в залата.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Законът за държавния служител, който приемаме, има 24 текста, а Преходните и заключителни разпоредби имат 87 текста. Разбирате ли какво правим?!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Защото в продължение на пет години, господин Корнезов...
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Чрез един променяме десетки други.
И още един проблем, господин председателю, обръщайки се към Вас. Практика е, традиция е в българския парламент чрез закон да не се променя кодекс!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Освен когато...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): ...има нужда!
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: В предните парламенти винаги сме спазвали този принцип! Сега с новия параграф, който ни се пробутва, даже на едно четене, с § 65г променяме със Закона за държавния служител Кодекса за търговското корабоплаване, което е недопустимо, поне в парламентарната традиция на България! Но, какво да се прави. Невежеството е демонична сила.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към господин Корнезов?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Правя предложение да не се гласуват. Ако трябва да бъдем точни, не трябва да ги допускате до гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Това процедурно предложение ли е? Да считам ли, че трябва да го подложа на гласуване?
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие творчески тълкувате думите ми, господин председател.
Добре, правя това предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли реплики към господин Корнезов?
Заповядайте за реплика, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Корнезов, най малко от Вас очаквам да използвате обидни квалификации като „правно невежество” и други по отношение на всички нас тук.
Колеги, защо променяме 68 закона в Преходните и заключителните разпоредби? Защото в продължение на пет години във всичките тези 68 закона (и Вие, господин Корнезов, сте били тук, в тази зала) са гласувани тези текстове, които дават възможност за допълнително материално стимулиране на работещите в тези администрации – тъй наречените бонуси.
Какво пише в Кодекса за търговското корабоплаване? Ние предлагаме отмяна на чл. 360, ал. 5. Ще Ви кажа какво пише в чл. 360, ал. 5.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Зная какво пише.
ИСКРА ФИДОСОВА: Не, не знаете. Пише: „Служителите от „Морска администрация” получават допълнително възнаграждение към основното месечно възнаграждение при условия и по ред, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Средствата в размер на 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата в Изпълнителна агенция „Морска администрация” се осигуряват с бюджета на Министерството на транспорта”.
Хей това отменяме, господин Корнезов. Всичките текстове, които се създадоха бавничко, бавничко във всичките тези 68 закона за получаване на бонуси, ние сега не бавничко, а с политическа воля, със замах с един законопроект ги отменяме. Благодаря.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Правим го заради Вас! Нали Вие бяхте против бонусите?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Недейте репликира от място. Господин Велчев, искате ли да направите реплика от трибуната? После? Добре, после. Ще Ви дам тази възможност.
Има ли други реплики? Няма.
Дуплика – господин Корнезов.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаема госпожо Фидосова, в знак на уважение към Вас правя дупликата. Член 360 от Кодекса за търговско корабоплаване е от 2001 г. Има девет алинеи, защото ме обидихте и засегнахте, че не зная дали те се повтарят в сега действащия закон. Многократно е променян – и 2012 г. е променян, и 2011 г., и по време на вашето управление е променян.
Въпросът, който аз поставих тук, е не за бонусите, против бонусите или начина... Сега по друг начин се изчислява възнаграждението на държавния служител, което вече е прието.
Тук става въпрос, че Кодексът на търговското корабоплаване го нямаше внесен като проект, който е внесен от Министерския съвет и гласуван тук. Това значи, че ние гласуваме законопроекта на едно четене, а не на две четения. Плюс това чрез закон променяме кодекс, което не е традиционно за българския парламент.
РЕПЛИКА СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Днес традициите не са това, което бяха.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Ако ние не си спазваме традициите, млади колега, има и парламентарни традиции, има прецеденти, нали трябва да се предава един парламент на друг парламент – аз на Вас, Вие на други. Така че казах го в най-добрия смисъл. Ако съм засегнал някой, моля да бъда извинен. Не може така – веднъж така, друг път иначе, съобразно интересите. Не бива така да се законодателства. И не го правим за първи път. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли други желаещи за изказване? Не виждам.
Господин Корнезов, съжалявам, но не мога да откажа да бъде гласуван текстът по разбираеми причини, по причини, които не са в нашия правилник. Това е невъзможно и аз мисля, че Вие също не бихте могли да откажете да се постави на гласуване едно предложение, минало през комисия и внесено в пленарната зала по надлежния ред.
Подлагам на гласуване предложението да се създадат параграфи от 72 до 83 включително, по предложение на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 66 има предложение от народния представител Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 66, който става § 84:
„§ 84. В срок до един месец от обнародването на този закон в „Държавен вестник”:
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Изказвания има ли? Няма.
Режим на гласуване по отношение на § 66, който става § 84 по редакцията на комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 67 има предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 85:
„§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Тончев, извинете, ще Ви направя чисто правна забележка. През цялото време наричахте алинеите параграфи. За протокола и за прецизност – става въпрос за алинеи.
Има ли изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване по отношение на § 67, който става § 85.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: По § 68 има предложение от народния представител Светослав Тончев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 68 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението § 68 да бъде отхвърлен.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Има предложение на народния представител Светослав Тончев и група народни представители да се създадат § 68а и § 68б.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 86 и 87:
„§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване създаването на § 86 по редакцията, която беше прочетена.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Господин председател, не съм прочел § 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Това ще прочетем след това.
Подлагам на гласуване само § 86, така че сме в режим на неговото гласуване.
За § 87 не е имало и дебат.
Колеги, за прецизност уточнявам още веднъж, че подлагам на гласуване само § 86.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ: Във връзка с § 86 трябваше да прочета и § 87, който е подкрепен от комисията. Сега ще направя това.
„§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Има ли желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 87.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието, а с това е приет и на второ гласуване Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
Колеги, следващото пленарно заседание ще се състои утре от 9,00 ч. по програмата, която сме приели.
Закривам заседанието. (Звъни.)


(Закрито в 14,17 ч.)
Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председатели:
Анастас Анастасов

Павел Шопов


Секретари:
Любомир Иванов

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ