Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 23 май 2012 г.
Открито в 9,20 ч.
23/05/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Анастас Анастасов и Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

(Председателят Анастас Анастасов обявява регистрация, но поради липса на необходимия кворум отлага началото на заседанието за 9.20 ч.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ (звъни): Налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Първо ще направя съобщения, уважаеми колеги:
Постъпили законопроекти и проекти за решения за периода 16-22 май 2012 г.:
Проект за решение за избиране на член на Комисията за защита от дискриминация, постъпил на 16 май 2012 г. Вносители са народните представители Волен Сидеров, Венцислав Лаков и Деница Гаджева.
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, постъпил на 18 май 2012 г. Вносител е народният представител Моника Панайотова, разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Има думата за изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България народният представител Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Вярвам, че всеки един от народните представители в пленарната зала има представа за щетите, причинени от земетресението, особено на територията на населените места от Пернишка област и съм убеден, че както аз, така и моите колеги – народните представители от многомандатния Пернишки избирателен район, имаме непосредствена представа от посещенията си в тези населени места.
Всъщност държа да подчертая, че снощните кадри от посещението на министър-председателя в Перник и във Витановци дават една много превратна представа за това, което се случва и за страховете и опасенията на хората в тези населени места.
Всъщност държа да подчертая, че резултатите от земетресението не се измерват само с уплаха, стрес или с нервни кризи. В поредица населени места на територията на Пернишка, Радомирска, Ковачевска общини последиците от земетресението не са само падналите комини и изронените мазилки. На практика имаме нарушена цялост на покривите, силно пропукани стени, по същество къщите са необитаеми. За съжаление същото е положението и с част от детските градини на територията на Пернишка област. Всъщност трябва да подчертая, че за тях ще бъдат необходими месеци за ремонт, ако изобщо подлежат на ремонт. За съжаление същото е положението и с част от училищните сгради.
Оценката на щетите, най-общо казано, уважаеми дами и господа, по мнение на кметовете се измерва с милиони, ако не и с десетки милиони. Голяма част от хората прекараха нощта в колите си, прекараха нощта в част от здравните заведения на територията на Пернишка община или в пригодените за тази цел физкултурни салони на училищата и не само заради страха от нови трусове, които за съжаление се усетиха и през тази нощ на територията на Пернишка област. Допълнителни усложнения имаше и има в резултат на проливните дъждове. Всъщност това прави невъзможно, дори при най-голямо желание на хората, връщането им в техните домове.
Уважаеми дами и господа, очевидно е, че преодоляването на последиците от земетресението не е само по силите на хората. Ще бъде грешка тези усилия да бъдат оставени само в ръцете и във възможностите на общините и на общинските администрации. Бързам веднага да кажа, че е необходима намесата на държавата.
Особено тревожна е ситуацията с оглед предстоящите четири почивни дни, в които, сами разбирате, че държавните структури и общинските администрации освен дежурства не могат кой знае какво друго да предложат. Но това не успокоява хората.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Тази намеса на държавата и участието й в преодоляването на последиците, според Парламентарната група на Коалиция за България, не се изчерпва само с посещението на министри. Чудесно е, че те са на място. Чудесно е, че посещават общинските центрове, но също така е хубаво да правят тези посещения и в населените места, и в домовете, за да се убедят сами в последиците от земетресението.
С оглед на това, господин председателю, правя първото предложение да изслушаме или министър-председателя, или вицепремиера Дянков, или министъра на регионалната политика и благоустройството – по тяхна преценка, за организацията на работата на държавните структури, за организацията на работата на Кризисния щаб и съответно за действията, които ще помогнат за преодоляване на последиците от земетресението на територията на засегнатите общини в Пернишка област.
Второ, необходимо е да чуем информация доколко и какви средства допълнително са осигурени за социално подпомагане на домакинствата, които се нуждаят от подобно подпомагане.
Трето, необходими са допълнителни средства за ремонти и обезщетения – споменах вече, те се измерват с милиони, ако не с десетки милиони. Затова е необходимо да имаме съответно информацията и от министъра на финансите.
Четвърто, необходими са допълнителни материали – полиетилен и строителни материали, които да подпомогнат хората при ремонтите на техните домове.
И не на последно място, уважаеми дами и господа, необходими са допълнителни количества минерална вода и пакетирана храна за хората, които не са в състояние да посрещнат тези свои нужди и съответно които не могат да се завърнат по домовете си.
Иронията Ви е абсолютно неуместна! Трябва да отидете и да демонстрирате подобно ехидство там, пред хората, за да чуете какво ще Ви кажат.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не политизирай.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: И накрая, искам да подчертая, че Парламентарната група на Коалиция за България ще направи дарение от средствата на народните представители по сметка на засегнатите общини, с което се обръщам и към останалите парламентарни групи да направят същото,...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Може би от бонусите.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ:...за да подпомогнем, поне в рамките на минималните възможности, които имат парламентарните групи, хората и общините.
Уважаеми дами и господа народни представители, в немного празнично настроение в навечерието на 24 май искам, вземайки думата от името на Парламентарната група на Коалиция за България, да поздравя с настъпващия празник всички дейци на образованието, просветата, културата и науката, да се обърна към всички ученици и да им честитя празника, да им пожелая добро настроение и успехи. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Уважаеми колеги, постъпило е искане, на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – същото е направено от колегата Мартин Димитров, то е с предложение за включване в дневния ред от програмата за седмицата с днешна дата 23 май 2012 г., на Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителни плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005-2011 г. Същото е с № 254-02-47 и е внесено на 29 март 2012 г.
Господин Димитров, за съжаление миналата седмица гласувахме програмата за предходната и за тази седмица, затова няма как да го подложа на гласуване. Предполагам ще остане за програмата през другата седмица.
Заповядайте за процедура, господин Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин председателю, Вие оставихте без коментар, без последица предложението, направено от господин Найденов, за изслушване днес в Народното събрание на отговорен представител на правителството – било министър-председателя, било някой от министрите. Това би могло да стане веднага след почивката, ако влезете във връзка с Министерския съвет, те съответно създадат организация, подготовка един от министрите след почивката да дойде и да ни информира по всички поставени въпроси. Те са напълно обосновани, много актуални и според мен Народното събрание е длъжно, не просто би било добре, да бъде напълно в течение какво прави правителството и ако е нужно, парламентът да се ангажира със съдействие.
Господин Найденов спомена за размер на щетите, надхвърлящ милиони, което предполага може би акт на Народното събрание, с който да бъдат разрешени такива разходи, тъй като в бюджета има за непредвидени, за неотложни нужди. Министърът на финансите обаче е длъжен да каже точно колко са и иска ли съгласие от Народното събрание.
Моля Ви да коментирате какво смятате да предприемете във връзка с въпроса, поставен от господин Найденов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин Пирински. Току-що се разбрах с господин Бисеров да поеме председателството и щях да изляза от залата, за да го свърша.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ, встрани от микрофоните): Чудесно, просто го съобщете.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Ще го съобщя. Благодаря.

Следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ.
Вносител е Министерският съвет на 6 януари 2012 г. Приет е на първо четене на 9 февруари 2012 г., продължение.
Госпожо Танева, заповядайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, стигнахме до заглавието на Раздел ІІІ.
Заповядайте за процедура, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Първо правя предложение по процедурата за допускане в залата на госпожа Цвета Димитрова и Маргарита Писанова от дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Предложение за допускане в зала.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 94 народни представители: за 94, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване за наименованието на Раздел ІІІ.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Наименованието на Раздел ІІІ е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 47 на вносителя има предложение от народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 47:
„Чл. 47. (1) Регистрираните производители на вино и на продукти от грозде и вино са длъжни да водят дневници за лозаро-винарските продукти, суровини и енологични манипулации.
(2) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект.
(3) Формата, съдържанието и начинът на водене на дневниците по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 48:
„Чл. 48. (1) Вписванията на продуктите, суровините и енологичните манипулации в дневниците по чл. 47, ал. 1 могат да правят само регистрираните производители или упълномощени от тях енолози, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 27, ал. 8.
(2) Вписванията в дневниците се извършват за всеки отделен продукт, суровина и енологична манипулация без оставяне на празни полета и страници, в хронологична последователност по незаличим начин.
(3) Вписванията на продукти в дневниците се извършват не по-късно от края на работния ден, следващ деня на постъпването им в обекта, а в случаи на извеждане на продукти от обекта, вписването в дневниците се извършва не по-късно от третия работен ден, следващ деня на извеждането им.
(4) Вписванията на суровините в дневниците се извършват не по-късно от края на работния ден, следващ деня на постъпването им в обекта или извеждането им от него, а в случаи на употреба вписването на суровините се извършва в деня на употребата.
(5) Вписването на енологичните манипулации в дневниците се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня на манипулацията, а в случай на повишаване на естественото алкохолно съдържание, повишаване или намаляване на киселинното съдържание – в деня на извършване на манипулацията.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 49:
„Чл. 49. (1) Регистрираните производители водят дневниците по чл. 47 на хартиен носител или в електронен вид при условие, че:
1. дневниците на хартиен носител са с последователна номерация и с трайно прикрепени страници (прономеровани и прошнуровани);
2. дневниците, водени в електронен вид, са създадени чрез компютъризирана система в съответствие с изискванията на чл. 48 и за извършване на вписване в тях се използва подходяща счетоводна система, при условие че данните, които трябва да бъдат записани, са предвидени в системата.
(2) Данните, вписвани в дневниците, водени в електронен вид, са идентични с тези, водени на хартиен носител.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50:
„Чл. 50. (1) Дневниците по чл. 47 се приключват ежегодно и се заверяват за следващата отчетна година от ТЗ на ИАЛВ.
(2) Регистрираните производители съхраняват дневниците на територията на производствения обект, за който се водят, за срок от 5 години. При извършване на проверка дневниците се предоставят на контролните органи на ИАЛВ.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
„Чл. 51. Производителите на винен оцет и търговците на дребно на лозаро-винарски продукти не водят дневници по чл. 47.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 52:
„Чл. 52. Продуктите, суровините и енологичните манипулации, които подлежат на вписване в дневниците по чл. 47, задължителната информация за вписване и допустимите загуби от изпарения при съхранение, от извършени манипулации или от промяна в категорията на продукта, се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Уважаеми колеги, има ли изказвания по тези текстове – от чл. 47 до 52 включително? Не виждам изказвания.
Първо ще подложа на гласуване текстовете на членове от 47 до 50 включително, които са подкрепени по принцип от комисията и имат нова редакция.
Гласували 91 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
По чл. 51, който беше докладван, нямаше дебат. Комисията не подкрепя текста му и предлага своя редакция.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 51.
Гласували 91 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 9.
Текстът на комисията е приет.
По чл. 52 комисията също не подкрепя текста на вносителя и предлага нова редакция.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 52.
Гласували 85 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 9.
Член 52 в редакцията на комисията е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 53 на вносителя има предложение на народния представител Румен Петков – в чл. 53, ал. 1 да отпадне „Поради дублиране на документацията при описване на технологичните процеси”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 53:
„Чл. 53. (1) Вписванията в дневника по чл. 76 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. ...), извършвани от лицензирани складодържатели, се приемат и за вписвания, извършени по този закон.
(2) Вписванията в дневника по ал. 1 се извършват в сроковете, определени в чл. 74, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания, колеги? Не виждам заявки.
Пристъпваме към гласуване. Най-напред подлагам на гласуване предложението на господин Румен Петков за отпадане на ал. 1 в чл. 53.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 22, против 45, въздържали се 14.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване чл. 53 с двете му алинеи по редакцията на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
Сега преминаваме към Раздел ІV, по който няма предложения на народни представители, всички текстове са подкрепени по принцип от комисията и тя дава своя редакция. Затова предлагам да докладвате целия раздел.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 54:
„Чл. 54. (1) Разрешените енологични практики, приложими към производството и съхраняването на продуктите по Приложение № 1, условията за прилагането им и граничните стойности при употребата им, както и спецификациите за чистотата и идентичността на веществата, използвани в енологичните практики, се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) Енологичните практики по ал. 1 не се прилагат по отношение на:
1. гроздов сок и концентриран гроздов сок;
2. гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст, предназначена за приготвяне на гроздов сок.
(3) Разрешените енологични практики се използват само за осигуряване на правилната винификация, правилното съхраняване или правилното пречистване на продукта.
(4) Ограниченията, приложими към производството и съхраняването на продуктите по приложение № 1 се определят с правилника за прилагане на закона.
(5) Прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, концентрирана гроздова мъст, концентрирана ректифицирана гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, спрян чрез добавка на алкохол, гроздов сок, концентриран гроздов сок и вино или смеси от тези продукти, които произхождат от трети държави, не могат да бъдат преработени в продуктите по приложение № 1 или добавени към такива продукти на територията на Европейския съюз.
(6) Изключенията от ограниченията, посочени в ал. 5 по отношение на продукти с произход от трети държави, се определят с правилника за прилагане на закона.
(7) Условията и редът за извеждането на вторичните продукти под наблюдение се урежда с правилника за прилагане на закона.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 55:
„Чл. 55. (1) Разрешените енологични практики и ограниченията по отношение на повишаване на естественото алкохолно съдържание и повишаване или намаляване на киселинното съдържание на пенливи вина, качествени пенливи ароматизирани вина и ликьорните вина се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) Разрешените енологични практики по ал. 1 се прилагат, без да засягат общите енологични практики и ограничения по чл. 54.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 56:
„Чл. 56. (1) Купажирането на вина се извършва при условията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията от 10 юли 2009 г. относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологични практики и приложимите ограничения (ОВ L 193, от 24.7.2009 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 606/2009.
(2) При купажирането по ал. 1 се смесват вина или гроздова мъст – с различен географски произход, получени от различни винени сортове грозде, от различни реколти или различни категории вино или гроздова мъст, произведени на територията на страната и/или на територията на държава членка на Европейския съюз.
(3) Различни категории вино и мъст по смисъла на ал. 2 са:
1. червено вино, бяло вино и гроздова мъст или вина, подходящи за получаване на една от тези категории вино;
2. вина без ЗНП/ЗГУ, вина със ЗНП/ЗГУ, както и гроздова мъст или вина, подходящи за получаване на една от тези категории вино.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 57:
„Чл. 57. (1) Посочените в чл. 54 разрешени енологични практики и ограничения не се прилагат за производство на плодово вино.
(2) Условията и редът за производството, признаването и предлагането на плодово вино се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания, колеги, по целия Раздел ІV? Не виждам заявка за изказване.
Пристъпваме към гласуването на Раздел ІV със заглавие по вносител и текстовете на чл. 54 до чл. 57 включително, подкрепени по принцип от комисията с редакция на всеки един от тези членове, предложена от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Продължаваме със заглавието на Раздел V.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 58.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по заглавието на Раздел V и по чл. 58 по вносител? Няма.
Моля, гласувайте заглавието и чл. 58 по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Сега давам думата на господин Красимир Велчев за изявление от името на парламентарна група.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата да изкажа нашето съгласие и с инициативата на БСП, и с нашия колега Ангел Найденов. Похвално е, че се създава такава традиция, каквато ГЕРБ първи започна. Ние винаги сме се отзовавали на бедствията, на нуждата, която имат хората, от помощ.
Искам да заявя, че тези дни – и вчера, и днес, нашите колеги от Перник непрекъснато са ни информирали за състоянието и за проблемите на хората там. Естествено, ние не излязохме да кажем, но още вчера сме взели решение (по начина, по който помагахме досега на бедстващите райони от предишните наводнения и на деца), че също ще направим дарение.
Надявам се и останалите парламентарни групи да вземат отношение по този въпрос, защото това не е политически PR, а наше задължение – когато има проблеми, когато в такива критични моменти хората се нуждаят от помощ, затова сме ние, да се отзоваваме.
По отношение на предложеното от господин Найденов да дойдат тук хора от правителството – също сме на мнение, че това трябва да стане. Единствената причина сега да не мога да кажа кога ще стане това е посещението на руската делегация при премиера. Предполагам, че до минути ще се обадят и ще се отзовем на Вашето предложение – да присъства човек от правителството, който да каже по-конкретно какво се прави и какво се предвижда в близките дни. Благодаря Ви, колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря, господин Велчев.
В този ред на мисли, господин Найденов, току-що говорих с Министерския съвет – имаме уверението на господин Дянков, че след 11,30 ч. ще направи всичко възможно да присъства. Предполагам (което каза господин Велчев – с оглед на официалната руска делегация), че ще има и тук присъстващ от Министерския съвет, но точно кой и точният час – по-късно ще стане ясно. Благодаря.
Госпожо Танева, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 59 на вносителя има предложение от народния представител Лъчезар Тошев:
В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „захароза” се заличава;
б) в т. 2 думите „на захароза” се заличават.
2. Алинея 2 се заличава.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 59:
„Чл. 59. Повишаването на естественото алкохолно съдържание по обем, посочено в чл. 58, ал. 2, може да се извършва само чрез:
1. добавяне на захароза, концентрирана гроздова мъст или ректифицирана концентрирана гроздова мъст – за прясното грозде, частично ферментиралата гроздова мъст и младото вино в процес на ферментация;
2. добавяне на захароза, на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст, или чрез частична концентрация, включително чрез обратна осмоза – за гроздова мъст;
3. частична концентрация посредством охлаждане – за вино.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Господин Тошев, заповядайте.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми народни представители, по този въпрос вече съм говорил в едни дебати – отдавна, на 10 септември 1999 г., когато обсъждахме същата тема по този закон. И тогава, както и сега, съм предлагал да не се добавят дизахариди в неферментиралата гроздова мъст, преди да се извърши ферментацията. Захарозата е такъв дизахарид, който се състои от две молекули – от глюкоза и от фруктоза. При ферментацията очевидно 50% от количеството е фруктоза, което всъщност води до това, че се произвеждат вина с по-ниско качество, отколкото тези, които не съдържат захароза. Това е въпрос, по който има дебати в редица страни.
Всъщност откъде води началото си добавянето на захароза във виното? След Френската революция, по времето, когато Наполеон още е консул, започва да се произвежда захар от цвекло, за да може да се конкурира вносът на английска тръстикова захар. През 1801 г. един френски химик – Жан-Антоан Шаптал, ето неговия портрет (показва го, оживление), мога да Ви го подаря, за първи път добавя захароза във виното, за да могат да се произвеждат по-големи количества вино, което, между другото, е било нужно за армията и прочие.
Още тогава има протести в Южна Франция (в района на Лангедок например и в други райони) – че по този начин се произвеждат големи количества наистина, но некачествено вино.
В момента в света има страни, в които този процес на добавяне на захар в неферментиралата гроздова мъст, което се нарича шаптализация – по името на Жан-Антоан Шаптал, е забранен. Такива страни са Италия, Гърция, Испания, Португалия, Кипър. В Южна Франция, в Сицилия например има специален закон за забрана на шаптализацията и прочие.
Тези страни, които изброявам, са с производство, с което нашите вина се конкурират на международния пазар. Когато се знае, че в техните страни е забранено да се добавя захар, дори цената да е малко по-висока, това вино е предпочитано. Затова смятам, че ако ние вземем решение да произвеждаме по-качествени вина чрез забрана на шаптализацията, ще имаме възможност по-успешно да се конкурираме със страните, които изброих. Това е аргумент, който трябва да се сблъсква с другия аргумент.
Другият аргумент, който беше изтъкнат в комисията, е, че ние произвеждаме, вярно, по-некачествени вина, на които има пазар в Русия или в други страни, където нямат същата култура на употреба на вино, както, да речем, в района на Средиземноморието. Те предпочитат вина, в които е добавена захар.
Има ли начин да се избегне добавянето на захар, за да се повиши градусът, когато това е необходимо? Още в нашата стара традиция има такива начини. Например в Мелник самото грозде се оставя да изсъхне малко, за да се повиши неговият градус на захарно съдържание. Има и друг начин, който пък е известен например в района на Свищов – за сгъстяване на гроздовата мъст. Той се предлага и в закона тук.
В момента има още по-модерни начини за сгъстяване чрез криотехнологии, чрез замразяване и отнемане на водата от гроздовата мъст, така че да се вдигне концентрацията на гроздова захар в нея и виното да има по-висок градус. Има начини да избегнем добавянето на захароза във виното.
Смятам, че не трябва да се пренебрегва предложението, което правя, както това направи комисията, но тя не беше единодушна. Да вземем решение да забраним и ние, както другите страни, добавянето на захар в неферментиралата гроздова мъст. По този начин да се знае, че българските вина са със същото високо качество, както тези в страните, в които е забранена шаптализацията. Благодаря Ви за вниманието. Надявам се на Вашата подкрепа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики?
Първа реплика – господин Чукарски, заповядайте.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаеми господин Тошев, аз съм съгласен и не мисля, че има някой, който е консуматор на хубави български вина, да не е съгласен с Вашето предложение.
Репликата ми обаче е породена от нещо друго – основното производство, което все пак българската винена индустрия експортира, е в сегмента на евтините вина. По принцип няма страна в света, където ние да експортираме, дори и в най-добрите години, когато държавата чрез „Винимпекс” заделяше огромни пари за реклама на българското вино на британския пазар. Ние никога не можахме да влезем дори в средната ценова категория за предлаганите от нас вина. Затова аз искам да апелирам залата да не се създават пречки на българските производители да бъдат конкурентоспособни на пазара.
Засега ние успяваме да сме конкурентоспособни на пазара на виното единствено с цената си, говоря за чужбина. На българския пазар ние познаваме по-добре качествените български вина, но те намират прием, ако не единствено, предимно на българския пазар.
По този повод моята реплика е, че е изключително важно ние да дадем възможност на българските винопроизводители да продължат да работят по начин, който ги прави конкурентоспособни на международния пазар. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Втора реплика има ли? Няма.
Заповядайте за дуплика, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Чукарски, това, което казвате, не отговаря напълно на истината, тъй като например във Великобритания имаше видове български вина, които в момента няма да спомена, за да не правя реклама, които в началото на 90-те години се продаваха на рафтове на 110 сантиметра от земята. Това е едно изключително добро представяне на вино – и за българското вино е било така.
Бъкингамският дворец беше закупил големи количества българско вино тогава, защото то имаше една цена, която беше добра за качеството, което беше високо, защото специално в тези вина, които те закупуваха, нямаше захар. Това бяха значителни количества. (Реплики на народния представител Димитър Чукарски.)
Да, за съжаление по-нататък производството ни на вино се тласна към производство на некачествени вина на ниска цена, които се продават на хора, които, да кажем най-общо, не разбират от вино, и могат да пият и такова вино, но тези хора остават все по-малко – тези, които не разбират какво е хубаво вино.
Все повече се купуват на тези пазари, за които говорите Вие, качествени вина, все повече, обаче не български, защото ние не им предлагаме такива. Купуват се от другите страни – от Италия, от други места, където е забранено добавянето на захар, където няма шаптализация.
Ето един аргумент против това, което казвате. Въпросът е в коя посока ще се развива България – към производство на голямо количество некачествено вино или на по-скъпо, качествено вино, но цената му да бъде конкурентна на вината от тези други страни, за които говорим и където е забранено добавянето на захар.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Лъчезар Тошев, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 9, против 21, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 59, така както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 60 на вносител – комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 60. (1) Добавянето на захароза по чл. 59 се осъществява само чрез добавяне на неразтворена във вода захар – сухо подслаждане.
(2) Добавянето на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст по чл. 59 не трябва да води до повишаване на първоначалния обем на смачканото прясно грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или младото вино в процес на ферментация с повече от 6,5 процента.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за чл. 60, така както е по доклад.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 61 на вносителя, комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция:
„Чл. 61. (1) Концентрацията на гроздова мъст или на вино, подложени на манипулациите по чл. 59, не трябва да води до намаляване на първоначалния обем на тези продукти с повече от 20 процента.
(2) Манипулациите по чл. 59 и концентрацията по ал. 1 не трябва да повишават общото алкохолно съдържание на прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация и младото вино в процес на ферментация или виното над 13 обемни процента в лозарска зона В II и над 13,5 обемни процента в лозарска зона В III а).
(3) Стойностите на обемните проценти по ал. 2 не се прилагат за вина със ЗНП.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 61, така както е по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 62 на вносител има предложение от народния представител Румен Петков:
В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „1,50 грама на литър” се заменят с „2 грама на литър”.
2. В ал. 5 думите „1 грам на литър” се заменят с „2 грама на литър”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. (1) Прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация, младо вино в процес на ферментация и виното могат да бъдат подложени на повишаване или намаляване на киселинното съдържание.
(2) Повишаването на киселинното съдържание може да се извършва многократно до максимална гранична стойност от:
1. 1,50 грама на литър, изразено като винена киселина, или 20 милиеквивалента на литър за прясно грозде, гроздова мъст, гроздова мъст в процес на ферментация и младо вино в процес на ферментация;
2. 2,50 грама на литър, изразено във винена киселина, или 33,3 милиеквивалента на литър за вината.
(3) Намаляването на киселинното съдържание на вината може да се извършва многократно до максимална гранична стойност от 1 грам на литър, изразено във винена киселина, или 13,3 милиеквивалента на литър.
(4) На частично намаляване на киселинното съдържание може да бъде подложена и гроздова мъст, предназначена за концентрация.
(5) За един и същ продукт не се допускат манипулации за повишаване на киселинното съдържание и повишаване на естественото алкохолно съдържание и манипулации за повишаване на киселинното съдържание и намаляването на киселинното съдържание.
(6) Повишаването или намаляването на киселинното съдържание на вина се извършва в обекта за винопроизводство и в лозарската зона, където е добито използваното прясно грозде.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по текста – няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Петков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 11, против 56, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Сега подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 62, така както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 63:
„Чл. 63. (1) В срок до 24 часа преди извършване на манипулации по чл. 59 и чл. 62 производителите подават в ТЗ на ИАЛВ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, в което се посочват датата и началния час на извършване на манипулацията.
(2) При невъзможност за осъществяване на заявената манипулация, в срок до 24 часа производителят уведомява ТЗ на ИАЛВ за настъпилата промяна.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 63, така както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 64:
„Чл. 64. В срок до три работни дни след извършване на манипулация по чл. 59 и 62 производителят подава в съответното ТЗ на ИАЛВ декларация за извършената манипулация по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 64, така както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 65:
„Чл. 65. (1) Манипулации по чл. 59, т. 1 и 2 се извършват еднократно, по време на винифициране на прясното грозде, гроздовата мъст, гроздовата мъст в процес на ферментация или младото вино в процес на ферментация в срок до 31 декември на текущата календарна година.
(2) Концентрацията по чл. 59, т. 3 се извършва целогодишно в лозарската зона, където е добито използваното прясно грозде.
(3) Манипулации по чл. 62, ал. 2, т. 2 и ал. 3 се извършват целогодишно.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 65, така както е по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Раздел VІ – Експериментално използване на нови енологични практики”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел VІ, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 63, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66:
„Чл. 66. (1) Производителите, желаещи да експериментират прилагането на нови енологични практики, подават в ИАЛВ заявление по образец, утвърден по реда на чл. 2, ал. 7, придружено с изискуемите документи, посочени в него.
(2) Експериментални практики се прилагат към количества, които не надхвърлят обем от 50 000 хектолитра годишно за всеки експеримент и за период не по-дълъг от три години.
(3) Заявлението по ал. 1 се разглежда в срок до 10 работни дни от подаването му от определен със заповед на изпълнителния директор на ИАЛВ експертен съвет, в който участват и представители на висшите училища и научните институти, занимаващи се с изследвания на лозаро-винарски продукти. Със заповедта се определят и правила за работата, и годишна работна програма на експертния съвет.
(4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страницата на ИАЛВ.
(5) В срок до 7 работни дни от разглеждане на заявлението и представените документи експертният съвет писмено уведомява заявителя за установени непълноти и/или нередности, като определя срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или нередностите в определения срок заявлението и представените документи се оставят без разглеждане.
(6) В срок до три работни дни от изтичането на определения по ал. 5 срок експертният съвет изготвя предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за издаване на заповед за начало на експеримента или постановяване на отказ.
(7) Въз основа на предложението на експертния съвет изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед за:
1. начало на експеримента;
2. отказ.
(8) Заповедта по ал. 7, т. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомява министъра на земеделието и храните за началото на експеримента и условията за извършването му, който своевременно уведомява Европейската комисия и останалите държави – членки на Европейския съюз, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 66, така както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 67:
„Чл. 67. (1) Вината, получени в резултат на експеримент, подлежат на:
1. физикохимичен и микробиологичен анализ от лабораториите по чл. 180;
2. органолептична оценка от Централната дегустационна комисия.
(2) Условията и редът за вземане на проби от вината по ал. 1 и процедурата и критериите за оценка на резултатите от експеримента се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 67, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68:
„Чл. 68. (1) Резултатите от експеримента се отчитат от производителите пред експертния съвет, който в срок до 10 работни дни от отчитането им оценява експеримента и изготвя предложение до изпълнителния директор на ИАЛВ за приключване, продължаване или прекратяване на експеримента.
(2) Въз основа на предложението по ал. 1 изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед за приключване, продължаване или прекратяване на експеримента.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителната агенция по лозата и виното уведомява министъра на земеделието и храните за приключване или прекратяване на експеримента, който в срок до три месеца уведомява Европейската комисия по реда на чл. 66, ал. 9.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 68, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Раздел VІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел VІІ:
„Раздел VІІ – Условия и ред за преработка и унищожаване на лозаро-винарски продукти”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на Раздел VІІ, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 69 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69:
„Чл. 69. Продуктите по Приложение № 1, произведени чрез различни от разрешените енологични практики и в нарушение на ограниченията за производството и съхраняването им, подлежат на унищожаване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 69, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 70 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 70:
„Чл. 70. (1) Продуктите по чл. 69 се преработват в дестилерии или предприятия, използващи ги за индустриални цели.
(2) Продуктите по ал. 1 се денатурират с натриев хлорид в количество 8 грама на литър.
(3) Изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед разрешава на производители или търговци да:
1. извършват денатуриране на продуктите;
2. съхраняват денатурираните продукти до транспортирането им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 70, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 71 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 71:
„Чл. 71. (1) Заповедта по чл. 70, ал. 3 съдържа:
1. основание за денатурирането;
2. описание на продуктите, подлежащи на денатуриране;
3. срок за извършване на денатурирането;
4. състав на комисията, която ще контролира денатурирането.
(2) Денатурирането се извършва от упълномощени представители на производителя или търговеца в присъствието на комисията по ал. 1, т. 4.
(3) За денатурирането на продуктите се съставя протокол, който съдържа:
1. основание, дата и място на съставяне;
2. трите имена и длъжност на лицата, извършили денатурирането;
3. трите имена и длъжност на лицата от комисията, присъствали на денатурирането;
4. вид, количество и описание на денатурираните продукти;
5. място, дата и час, в който е извършено денатурирането.
(4) Протоколът се съставя в два екземпляра – един за ИАЛВ и един за производителя или търговеца и се подписва лицата по ал. 3, т. 2 и 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 71, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 72 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 72:
„Чл. 72. (1) За транспортирането на продуктите по чл. 69 с цел преработка изпълнителният директор на ИАЛВ издава заповед, която съдържа:
1. основание за преработката;
2. описание на продуктите, подлежащи на транспортиране с цел преработка;
3. срок и начин на транспортиране;
4. наименование на дестилерията или предприятието по чл. 70, ал. 1, в която ще се извърши преработката на продуктите.
(2) За транспортирането на продуктите с цел преработка ТЗ на ИАЛВ съставя протокол, който съдържа:
1. основание, дата и място на съставяне;
2. трите имена и длъжност на лицата, транспортирали продуктите;
3. трите имена и длъжност на служителите на ТЗ на ИАЛВ, присъствали на транспортирането;
4. трите имена и длъжност на представителите на дестилерията или предприятието, приели продуктите за преработка;
5. вид, количество и описание на транспортираните продукти;
6. място, начин, дата и час, в който е извършено транспортирането.
(3) Протоколът се съставя в три екземпляра – един за ИАЛВ, един за производителя или търговеца и един за дестилерията или предприятието, приели продуктите, и се подписва от лицата по ал. 2, т. 2, 3 и 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 72, както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 73 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 73, който се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74:
„Чл. 74. При изчерпване на възможностите за преработка, както и в случаите, когато продуктите по чл. 69 не са безопасни, те се унищожават при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 74, както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Глава седма.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Глава седма:
„Глава седма – Етикетиране и представяне на лозаро-винарски продукти”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за наименованието на Глава седма, както е по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел І по вносител, което се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Текстът се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 75 на вносител е постъпило предложение от народния представител Меглена Плугчиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75:
„Чл. 75. (1) Правилата за етикетиране и представяне на продуктите по Приложение № 1 целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и стимулирането на производството на качествени продукти.
(2) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат и за вината, които са бутилирани, но все още не са предложени на пазара или не са изнесени.
(3) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат при етикетирането на продуктите, при извършването на вписвания в дневниците по чл. 47 и в електронни административни документи по Закона за акцизите и данъчните складове.
(4) Правилата за етикетирането и представянето се прилагат и когато се поставят знаци и надписи на съдовете, в които се съхраняват продуктите по Приложение № 1, на запушалките, етикетите и опаковките.
(5) Задължителните и незадължителните данни се изписват само на български език или на български език и на един или повече от официалните езици на Европейския съюз върху етикетите на лозаро-винарски продукти, произведени от винопроизводители, регистрирани по реда на чл. 27, и предназначени за българския пазар.
(6) Задължителните данни се вписват на български език върху етикет, отговарящ на изискванията, посочени в чл. 9 от Закона за защита на потребителите при предлагане на пазара на лозаро-винарски продукти – внос от трети държави и/или произведени в Европейския съюз.
(7) Признато от Европейската комисия ЗНП, ЗГУ или традиционно наименование се изписва върху етикета на езика или езиците на съответната държава-членка на Европейския съюз.
(8) Етикетирането не е задължително за:
1. грозде, превозвано от лозови насаждения до място за винификация или преработка;
2. вина и ракии за семейна консумация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 75 по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 76 на вносител е постъпило предложение от народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов – в чл. 76 се създава ал. 3 със следното съдържание:
„(3) При етикетирането на плодови вина с еднакъв по големина шрифт се посочва плодът, от който е произведено плодовото вино.”
Комисията не подкрепя предложението.
Постъпило е предложение от народния представител Меглена Плугчиева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 76:
„Чл. 76. (1) Данните, използвани при етикетирането и представянето на продуктите по Приложение № 1 не трябва да въвеждат в заблуждение потребителите относно:
1. характера, естеството и свойствата на продукта, тяхното съдържание, включително действителното алкохолно съдържание, цвета, произхода, качеството, сорта грозде, реколтата и действителния обем на съда;
2. физическите или юридическите лица, които са участвали при производството и/или при първоначалното пускане в обръщение на продуктите.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и в случаите, когато данните са преведени и е посочен действителният произход на напитките и продуктите или са придружени от изрази като „род”, „тип”, „метод”, „имитация”, „марка”, „стил” или други сходни наименования.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Господин Атанасов, изказване? Нямате.
Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 17, против 53, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 76 по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77:
„Чл. 77. (1) При етикетирането и представянето на продуктите по Приложение № 1 се посочват само разрешените по закона данни.
(2) Напитките и продуктите по Приложение № 1, чиито етикети или представяне не отговарят на изискванията по закона, не могат да бъдат предлагани на вътрешния пазар на Европейския съюз или изнасяни в трети държави.
(3) Върху етикетите на продуктите по Приложение № 1, които са предназначени за износ в трети държави, могат да присъстват допълнителни данни, когато това се изисква от законодателството на съответната страна и да се посочват на езици, различни от тези на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 77, както е по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 78.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на вносителя за чл. 78, подкрепен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 79 има предложение от народния представител Меглена Плугчиева – чл. 79 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79:
„Чл. 79. Задължителните данни и търговското наименование трябва да са разположени в едно и също зрително поле върху съда по начин, позволяващ да се четат едновременно, без да се налага завъртане на съда.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Меглена Плугчиева, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 23, против 42, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 79 по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 80, 81 и 82 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за текстовете на чл. 80, 81 и 82, които се подкрепят от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, което се подкрепя от комисията.
Гласували 76 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 83 има предложение от народните представители Танева, Гюзелев, Христов и Янчева, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 83:
„Чл. 83. (1) Етикетирането и представянето на лозаро-винарски продукти, които се предлагат на вътрешния пазар на Европейския съюз или са предназначени за износ в трети държави, съдържат следните задължителни данни:
1. категорията на лозаро-винарския продукт в съответствие с Приложение № 1;
2. означението и името на съответното „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“ – за вина със ЗНП или ЗГУ;
3. действителното алкохолно съдържание по обем;
4. обозначение на мястото, откъдето произхожда продуктът;
5. наименованието на бутилиращото предприятие или наименованието на производителя или търговеца – за пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино;
6. вносителя в случай на вина от внос;
7. захарното съдържание – за пенливо вино, газирано пенливо вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино;
8. номиналното количество на продукта и знак „е” – в случаите на предварително опаковани продукти с еднакви количества;
9. номер на производствената партида;
10. съдържанието на сулфити.
(2) Допуска се данните по ал. 1, т. 6, 9 и 10 да са разположени извън зрителното поле, в което са разположени останалите данни по ал. 1.
(3) Освен за категориите лозаро-винарски продукти по Приложение № 1 използване на думата „вино“ се допуска и за продукти, получени от ферментацията на плодове, различни от грозде, ако се придружава от името на плода под формата на съставно наименование.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 83, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 84 и 85 няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за чл. 84 и 85.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по тези текстове? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за текстовете на чл. 84 и 85, които се подкрепят от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 62, против 4, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 86 и предлага следната редакция:
„Чл. 86. (1) Действителното алкохолно съдържание по обем се изразява в цели проценти или в половини от проценти.
(2) След числото, обозначаващо действителното алкохолно съдържание, се добавя „об. %”, като преди него може да се изпише „действително алкохолно съдържание“, „действителен алкохол“ или „алк.“.
(3) Указаното върху етикета действително алкохолно съдържание не може да се различава с повече от 0,5 обемни процента от полученото чрез анализ съдържание.
(4) Алкохолното съдържание на продуктите със ЗНП или ЗГУ, съхранявани в бутилки в продължение на повече от три години, пенливите вина, качествените пенливи вина, пенливите-газирани вина, искрящите вина, искрящите-газирани вина, ликьорните вина и вината от презряло грозде, без да се засягат допустимите отклонения, определени за използвания референтен метод за анализ, не може да се различава с повече от 0,8 обемни процента от полученото чрез анализ съдържание.
(5) Действителното алкохолно съдържание се посочва върху етикета с цифри с височина най-малко 5 mm, ако номиналният обем на съда е по-голям от 100 cl, 3 mm – ако е равен или по-малък от 100 cl и по-голям от 20 cl, и 2 mm, ако е равен или по-малък от 20 cl.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 86, както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 87.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 87, който се подкрепя от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 88 и предлага следната редакция:
„Чл. 88. (1) Наименованието и адресът на бутилиращото предприятие се допълват от думите „бутилиращо предприятие” или „бутилирано от”.
(2) За вина със ЗНП или ЗГУ към информацията по ал. 1 се допълва и наименованието на лозарското стопанство на производителя или помещенията на група производители.
(3) Условията за използването на обозначенията по чл. 76, ал. 2 на вината със ЗГУ и ЗНП, се определят с Правилника за прилагане на закона.
(4) В случаите на бутилиране по договор с гроздопроизводител указанието за бутилиращото предприятие се допълва от „бутилирано за” или „бутилирано от – за”.
(5) При бутилиране на място, различно от бутилиращото предприятие, към посочените данни се добавя и точното място, където е извършено. При извършване на бутилиране в друга държава-членка на Европейския съюз към посочените данни се посочва името на съответната държава членка.
(6) В случаите, които се прилагат за пълнене на други съдове освен бутилки, текстът „бутилиращо предприятие” и „бутилирано от” се заменя съответно с „опаковащо предприятие“ и „опаковано от”, освен когато в използвания език такава разлика не съществува.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 88, както е по доклада.
Гласували 65 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 89.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 89, което се подкрепя от комисията.
Гласували 65 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 90 и предлага следната редакция:
„Чл. 90. Наименованието, съответно името, и адреса на вносителя се изписват след думите „вносител” или „внесено от”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 90, както е по доклада.
Отменете гласуването! Отменете гласуването!
Уважаеми колеги, едно съобщение: в 11,00 ч. в Северното фоайе ще бъде открита изложба, посветена на 150-годишнината от рождението на големия български учен, общественик и радетел на обединена Европа проф. Иван Шишманов. Експозицията е по повод на 5-годишнината от членството на България в Европейския съюз и 20-годишнината от присъединяването на Българя към Съвета на Европа.
Изложбата „България в Европа” ще представи министърът на външните работи Николай Младенов.
Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването.
Почивка до 11,25 ч.
Благодаря.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля народните представители да заемат местата си. Заседанието продължава.
В очакване сме на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков и на министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова, които ще ни информират за действията на правителството по повод на неотдавнашното земетресение с епицентър в района на град Перник.
Уважаеми народни представители, гости на Народното събрание са председателят на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация Валентина Матвиенко и водена от нея парламентарна делегация.
Нашите руски колеги са на официално двудневно посещение. В програмата им са включени срещи. Вече се състоя срещата с министър-председателя на Република България господин Борисов. Приключи и пленарната среща с ръководството на парламента и Групата за приятелство между парламентаристите на България и Русия. Предстои среща с вицепрезидента на България госпожа Маргарита Попова.
Моля да приветстваме с „Добре дошли” гостите в българския парламент, които се намират на балкона. (Всички стават. Ръкопляскания.)
Искам да допълня, че членовете на официалната делегация, водена от госпожа Матвиенко, ще вземат участие в тържествата в София по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Имаме ли информация за движението на вицепремиера и министър Павлова?
Моля, господин Дянков и министър Павлова да бъдат поканени в залата. Информирана съм, че са в сградата на парламента. Очакваме техните изявления.
Госпожо Танева, след това ще продължим с гласуването, тъй като трябва да чуем информацията на вицепремиера и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Има процедурно предложение за пряко предаване, което не е гласувано.
Господин Найденов, заповядайте да направите процедурното предложение.
Госпожо Танева, временно прекъсваме работата по законопроекта.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Госпожо председател, благодаря, че ми давате думата.
Вземам думата, за да направя предложение за пряко предаване на изявленията на вицепремиера Дянков и съответно на министър Павлова, защото е важно информацията, която те ще предоставят, да се чуе в пленарната зала, но още по-важно е да я чуят хората, към която тя е адресирана, включително жителите на засегнатите населени места, а и, разбира се, общинските администрации и служителите в държавните структури. Много по-важно е те да знаят какви ще бъдат грижите и отговорностите на държавата, съответно и средствата, които ще бъдат на разположение на общините.
Правя процедурно предложение и силно се надявам колегите да подкрепят предложението за пряко предаване на изявленията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
Подлагам предложението на гласуване.
Гласували 83 народни представители: за 82, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
В каква последователност желаете да вземете думата? Първо –госпожа Павлова.
Имате думата, госпожо Павлова.
МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви за възможността днес пред Вас да споделим какво предприе държавата и правителството във връзка с неприятния инцидент, който всички ние изживяхме през изминалите дни, а именно земетресението, което е много сериозен фактор и се отрази и нанесе сериозни щети, но слава Богу само материални, преди всичко на област Перник, София и други засегнати региони. По-важно е да кажем какви мерки бяха предприети и какво беше направено, каква е ситуацията към днешна дата, ако можем да я обобщим като такава.
Преди всичко ще използвам възможността от тази трибуна да изкажа благодарността си на екипа на областния управител, който съгласно закона свика Кризисния щаб още в 03,15 ч., след първия и най-основен трус на земетресението. В цялата област Перник веднага беше създадена организация на Кризисния щаб. Бяха мобилизирани и органите на МВР, на „Пожарна безопасност” и на „Превенция на бедствията”, за да се вземат спешни мерки. Това се случи веднага. Екипите се отзоваха и беше направено всичко необходимо.
Лично аз още в ранната сутрин тръгнах в тази посока с екип на Пътната агенция и екипа на лаборатория към Пътната агенция, тъй като при такъв сериозен трус, при такава висока степен на земетресение – почти 6 по Рихтер, имаше голяма опасност и вероятност пътната инфраструктура и пътищата в региона също да бъдат със сериозни повреди. С радост мога да споделя с Вас, че направихме детайлна инспекция, особено на магистрала „Люлин” и „Струма”, които бяха приоритетно инспектирани в ранната сутрин, и проверката и лабораторните тестове показаха, че нито на мостовите съоръжения, нито на тунелите по магистралата има щети. Така изградената магистрала, както и участъкът на магистрала „Струма”, наречен ЛОТ 0, са изградени да издържат до 8 степен. Оказа се, че това е факт. Няма абсолютно никакви щети на тази част от републиканската пътна мрежа. След това екипите на пътните управления направиха проверка на останалите пътища. Съвместно с общините бяха проверени първи, втори, трети и четвърти клас на пътищата. Уверявам Ви още веднъж, че засегнати пътища в най засегнатия регион – област Перник, няма.
Много важна тема и важна част от дейностите, които се извършиха спешно сутринта, е, че екипът на ВиК беше мобилизиран и бяха направени редица тестове, изпитания и проверки на язовирната стена на язовир „Студена”.
За мое голямо съжаление междувременно имаше изключително неприятно провокиране на напрежение у населението, когато беше казано, че язовирната стена има поражения и може да се скъса и като се скъса – съответно, да залее всички населени места по поречието в региона. Още веднъж искам да кажа пред Вас: това категорично не е вярно и информацията беше подвеждаща.
Много съжалявам, че някой си е позволил да бъде създадена такава ситуация в условия на паника и криза, когато преди всичко трябва да се мобилизират мерките, за да се създаде спокойствие на населението, на гражданите, на всички нас.
Именно затова в 03,30 ч. започнаха тестовете и проверките на язовирната стена, на клапаните на изпускалите. Още един път потвърждавам, че и до ден днешен тези проверки продължават. Правят се извънредно и регулярно. Те показват, че язовирната стена е в такова състояние и експлоатационно качество, в каквито е била преди земетресението, а те са напълно отговарящи на изискванията.
Последният доклад за техническото състояние на тази язовирна стена е правен през декември месец на миналата година. Той потвърждава, че е в добро състояние и не е застрашена.
Разбира се, има предписани мерки за рехабилитация. Мерките поетапно ще бъдат изпълнявани. Стената не е рискова, не е в състояние да е под напрежение или под риск от потенциално скъсване. Разбира се, ние не можем да предвидим какво може да се случи оттук-нататък. Безспорно, ако във времето напред имаме ново земетресение с толкова висока степен, с различен магнитут – да не е хоризонтално, а да е така нареченото нагънато, както казват специалистите (не съм специалист и съжалявам, ако не използвам правилния термин), то тогава това може да се случи. Към настоящия момент риск от скъсване на язовирната стена няма, не е имало и няма заплаха за населението в региона.
Това беше и моята цел вчера, посещавайки този регион. Бях там целият ден – от рано сутринта до през нощта, обикаляйки населените места, именно за да успокоя хората, да са уверени, че няма риск и могат да се върнат по домовете си, без да се притесняват. Обаче въпреки всичко, за успокоение на всички нас – най-вече на живеещите в този регион, в понеделник следващата седмица сме поканили екип от ВИАС – хора, специалисти в тази област, които да направят извънредно замерване. Това е екипът, който през месец декември прави замерването на язовирната стена и ще направи контролно замерване по ключови показатели, за да можем и чрез външен оценител да докажем качествата и характеристиките на язовирната стена, за да сме уверени за живота и здравето на хората в региона.
Извън тези две важни дейности, а именно от гледна точка на водна и пътна инфраструктура, заедно с екипа на областния управител направихме преглед на ключови инфраструктурни обекти, преди всичко от социалната, здравната и образователната инфраструктура, започвайки с болницата, училищата и детските градини на територията на областта. Концентрирахме се специално на територията на община Перник.
Това, което видяхме, е, че в едно от тези училища, което съвсем наскоро беше реновирано, но за съжаление само външно, и бяха направени мерки за енергийна ефективност по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” – отвън нямаше пукнатини и беше в добро състояние, но отвътре училището не беше ремонтирано и е в много лошо състояние. Бих казала, че доста по-леките поражения, които по-скоро са в посока напукана мазилка, стени и тавани, което е преодолимо и в рамките на следващите почивни дни ще може да бъде оправено, но стълбището има конструктивно поражение – арматурата стърчеше. Лично бях там, училището трябва да бъде затворено и да бъде конструктивно укрепено – опасно е за ползване от учениците, които днес трябваше да имат матура в същото училище.
След като направихме преглед и анализ – до обяд бяха инспектирани абсолютно всички училища в региона, стана ясно, че има няколко от тях, които биха били годни за използване, но учениците трябва да бъдат пренасочени.
Именно затова вечерта инициирахме спешни срещи на Кризисния щаб, след което докладвахме и на министър-председателя риска от това, че въпреки че има училища, които са в сравнително добро състояние и бихме могли да пуснем ученици в тях, данните, които имаме от Българската академия на науките, от института, който правеше изследванията за продължаващите земетресения, макар и доста по-леки и с доста по-широк диапазон на своята честота, могат да предизвикат паника и биха могли при трус (вчера лично присъствах и преживях три от тях и те са изключително неприятни, тъй като са със силен тътен, силно разтърсване на града), да предизвикат паника в учениците. Две хиляди младежи след VІІ и ХІІ клас трябваше да се явят на тази матура и би могло да се получи паника – да се опитат много бързо да се евакуират от сградата, което може да доведе до сблъсъци, до жертви, до инциденти.
Именно затова, след обсъждане в късните часове на вчерашния ден, беше взето решение, че животът и здравето на децата са по-важни и матурата, специално за област Перник, да бъде пренасочена за следващата седмица във вторник, външното оценяване – понеделник, и по този начин да се даде равен шанс, равен достъп на тези деца да се явят на матура, без да са стресирани.
Очакванията на колегите, на специалистите, които се занимават с изследването на сеизмичната активност в региона, са, че дотогава те би трябвало да отшумят, да намалеят, за да не се образува напрежение в населението. Още веднъж казвам: това, което имаме като информация, е, че поне в следващите три, пет, а може би и седем дни леките трусове ще продължат, което означава, че е нормално населението да е притеснено. Предприели сме всички необходими мерки, за да създадем спокойствие в региона и да успокоим ситуацията.
Беше направен и анализ на проблемите, щетите, които има в жилищата на всички хора, на територията на областта. Над 390 са сигналите, жалбите, които вече са получени и се обработват от общините, от щабовете, които са създадени за тази цел. По този начин ще може да се направи равносметката и да се кандидатства пред Междуведомствената комисия, чрез която да бъдат осигурени средства за най-спешните ремонти, които са приоритизирани – болницата, училищата, детските градини, административните сгради, след което ще се премине и към анализ на жилищния фонд, който също е повреден.
Тук трябва да отбележим много важен елемент. Ще бъдат осигурени средства, включително и чрез дарителска кампания, каквато се направи съвместно с Червения кръст и за село Бисер. Такава вече сме инициирали още във вчерашния ден да бъде направена и за ситуацията, която се случи в региона на област Перник – с тази дарителска кампания да се помогне за ремонта на къщите.
Тук отбелязваме, че ще се ремонтират къщи, които имат собственици – къщи, които са законно построени. Няма как държавата, правителството да стимулира или да ремонтира незаконно построени къщи или бараки в неурбанизирани територии. Това със сигурност трябва да го гарантирам. Това е по отношение на инфраструктурата.
Още веднъж бих искала да използвам възможността и да Ви кажа на какви технически параметри, технически характеристики трябва да отговарят като цяло сградите и жилищните сгради в нашата страна. Знаете, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за техническите правила и норми на строежите в България. Следим много сериозно критериите и параметрите, на които трябва да отговарят строежите в страната.
До 1987 г. строежите трябваше да отговарят на степен 7-а, а всички сгради след 1987 г. трябва да са до степен 9-а. Това в момента е нормативната база, която се прилага. Добрата новина е, че българското строителство, че сградите, строени, да кажем изминалите 50 години, са устойчиви и са стабилни, тъй като видяхме, че в съседни наши страни, включително и това, което се случи в Италия, показа, че при аналогична степен, разрушенията са много по-сериозни, има и жертви, има и почти изцяло сринати населени места. Това не се случи в България. Това доказва, че стабилността на сградния фонд е добра. Това със сигурност не трябва да ни обезверява и със сигурност не трябва да ни демотивира оттук-нататък да се грижим за нашите сгради.
Оттук възможностите са няколко. Следващата важна стъпка, за която лично аз като министър на регионалното развитие ще настоявам – е спешната подготовка, реализация и изпълнение на техническите обследвания и паспортизацията на сградите на територията на цялата страна. Техническите паспорти ще дадат много ясна представа на всички нас, които живеем в тези сгради – каква е земетръсната устойчивост на сградите, какъв е животът и продължителността, а също така и качеството на тези сгради, тъй като това е въпрос, с който много се спекулира вече дълги години и въпрос, за който много се говори. В крайна сметка никой не знае каква е тяхната конструктивна устойчивост, каква е устойчивостта, от гледна точка на това – колко години живот им остава, както се казва, и най-вече – независимо по коя скала ги измерваме, на какво земетресение, биха били устойчиви. Техническите паспорти са основният фактор, по който ще го направим.
Чрез програмата за енергийна ефективност, чрез програмата за обновяване на българските домове, която министерството финансира и започва още на 1 юли тази година, освен средствата, които даваме за строителство, обновяване и енергийна ефективност на тези сгради, задължително изискване е всяка една сграда, която ще кандидатства и ще участва в този процес, да има конструктивно обследване и технически паспорт. Независимо дали по линия на програмата тази сграда ще продължи и ще получи финансиране или не, ние ще направим технически паспорти на тези сгради, които се включват в този процес и ще ги подарим на собствениците на тези многофамилни жилищни сгради, за да знаят какво е тяхното състояние – дали са устойчиви или не, и какви са мерките, които трябва да предприемат, за да ги направят. Така че с категоричност първите 200, а със сигурност обследвания можем да направим и на много повече от 200 сгради, ще бъдат направени, държавата ще изготви и ще бъдат реализирани допълнителни механизми, за да подкрепим гражданите, за да направят обследвания и да знаят каква е категорията и качеството на сградите, в които живеят.
След като бъдат направени тези конструктивни обследвания, тези технически паспорти оттук нататък за конструктивно устойчивите сгради ще предоставим финансиране – над 50% държавата ще финансира безвъзмездно, за да бъдат обновени тези сгради, да бъдат направени мерки за енергийна ефективност. Защото включително след инцидента в област Перник, видяхме, че реновираните сгради на общини, на детски градини и на училища, в които има мерки за ефективна ефективност, основната част на сградата беше и остана неповредена, след като тя е била конструктивно устойчива.
Това е накратко по дейностите, които извършихме вчера. Аз мога още много да говоря. Виждам, че съм говорила 15 минути, със сигурност съм готова да споделя с Вас и още много други дейности, които направихме вчера. Те не остават само за вчера. Продължава работата в регионите. Нашите екипи са там и ще съдействат на областта и на общините в региона, така че да оразмерим сградите, екипи от конструктори и инженери да обиколят във всяка една жилищна сграда, за да може да се вземат мерки. Най-важното за населението, най-важното за гражданите е да знаят безопасно ли е да се върнат в домовете си или по-скоро трябва да им се подсигури възможност за временно настаняване, докато те не бъдат укрепени и реновирани. Такава възможност за временно настаняване вече е предоставена в болницата за долекуване, където са настанени над 80 човека, 58 от които са деца. Също така е осигурен един физкултурен салон. Там също са настанени хора, които ги е страх или имат притеснение, че сградите, в които живеят, са конструктивно неустойчиви.
Имаме готовност, имаме наличност и на палатки. Бихме могли в допълнение да направим палатков лагер, както съгласно закона се прави на територията на стадиони. Така че има пълна мобилизация за всички сгради, които се окажат конструктивно неустойчиви или опасни за хората в региона, за тях да бъдат осигурени условия, включително храна и напитки чрез Българския червен кръст, така че всичко това да бъде предоставено и да създадем комфорт и спокойствие на хората, които най-много пострадаха от земетресението през последните дни. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря на министър Павлова.
Господин вицепремиер, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СИМЕОН ДЯНКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Веднага след първоначалния силен трус по-миналата вечер получих указание от премиера да организирам финансовите експерти, занимаващи с процедурите в Комисията по бедствията и авариите, така че да сме готови още от следващия, вчерашния ден, вече да приемаме документи в тази комисия – първо, за обществени сгради, като приоритет са болници, детски градини и училища, а след това, и за частни сгради. Ако е необходимо, ще организираме и извънредни заседания на комисията.
През изминалия ден аз и мои експерти бяхме в региона, говорихме с част от кметовете, които вече имат първоначални данни – в Перник, в Радомир и в някои от селата, обяснихме по какъв начин се попълват документите. Това са сравнително лесни за попълване формуляри. Също казахме, че сме готови с вчерашна дата, и от днес, разбира се, да приемаме такива документи. Комисията може да се събира на извънредни заседания и в празниците – и утре, и вдругиден, и в събота, и в неделя, така че още от тези дни да започне възстановяването на сградите.
Междувременно в някои от кметствата разбрахме, че в детските градини, дори от днес да започне работата, ще бъде необходимо по-дълго време, за да бъдат напълно възстановени. Затова като ресорен министър в разговор с премиера и с министър Сергей Игнатов направихме организацията още днес да подпише заповед, с която се дава възможност на част от децата, чиито детски градини са в по-лошо състояние, да могат временно да се преместят в други детски градини, дори това временно да увеличи броят на децата в определени групи, докато можем да отреагираме на 100% във всички тези обекти и случаи.
В бюджета за 2012 г. има 85 млн. лв., предоставени за бедствия и аварии – за радост, огромна част от тези пари са в наличност, можем да ги използваме, имаме тази готовност, имаме финансовите експерти. Готови сме да имаме извънредни комисии днес, утре и вдругиден, когато е необходимо, за да можем в най-бърз срок от време и финансово, а и организационно в съвместна работа с областните управители и с кметовете да възстановим разрушенията.
Имаме възможност в 14-дневен срок да приемаме молби от граждани. Там процедурата също е опростена, така че със свидетелство за собственост, със снимки, които показват какви са разрушенията и с някакви първоначални данни от тяхна страна какво смятат, че ще струва това, като, разбира се, след това комисията ще проверява, сме готови да окажем съдействие и в тази област, разбира се, с уговорката, за която току-що спомена министър Павлова, само за законни строежи и сгради.
Вече казах, че 85 милиона са парите в бюджет 2012 г. за бедствия и аварии. Голяма част, огромната част от тях са налични. Има възможност държавата и това е работата на държавата да осигурява сигурността на гражданите и в публичните, и в частните сгради.
Като ресорен вицепремиер на министъра на образованието няколко часа през изминалия ден работихме и по въпроса с матурите. Първоначалната ни идея беше да видим дали има достатъчно учебни заведения – училища, на територията на област Перник, в които може да се осъществи изпитът – матурите, оказа се, че има такава готовност. Благодаря особено на министър Сергей Игнатов и на неговия екип, който също беше цял ден, а вече и втори ден, в областта. Подготвиха се пет учебни заведения, така че всички тези, близо 2 хиляди, млади хора там да могат да се преориентират.
След това обаче, след някои от докладите, особено на министър Павлова и на други министри, които бяха в региона, и на нашите експерти, видяхме, че макар технически да сме готови да направим матурите и в област Перник, уплахата, която е разбираема – всички ние я почувствахме в изминалите денонощия беше такава, че решихме, че е много по-добре матурите да се преместят за следващия вторник, 29 май 2012 г. Това не беше леко решение, то е прецедент. Знаете, че националната матура е сравнително нова институция в България и следователно за първи път се налага такова решение. Така че го обсъждахме много и в състав на почти целия Министерски съвет всъщност, до късно вечерта. Взехме това решение и съм радостен, че го взехме, защото след това, до малките часове на тази сутрин, някои от нас бяха в региона и видяхме много деца и майки, които все още бяха достатъчно уплашени, че не бяха в къщите си, в апартаментите си, а в колите, те бяха навън. Това е правилното решение, макар че беше трудното решение.
Само преди няколко минути официално вече бедственото положение в област Перник вече е паднало, така че там обстановката се нормализира и се надявам, че всички стъпки, които вече сме предприели, а те ще продължат и в днешния ден, и през празничните дни, така че колкото се може по-бързо област Перник, всички градове и населени места в тази област да се върнат към нормализиране. Ние ще работим ден и нощ това да стане. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря на министър Дянков и на министър Павлова за това, че уважиха народното представителство и представиха тази информация, която беше необходима и важна.
Продължаваме с:
Член 90 от Законопроекта за виното и спиртните напитки, който поставих на гласуване преди почивката.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 90, така както по доклад.
Гласували 88 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 14.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 91 и 92.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по тези два текста? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на вносителя за членове 91 и 92, които се подкрепят от комисията.
Гласували 81 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 12.
Двата текста са приети.
Ще помоля да бъде направена проверка преди почивката за кой текст отменихме гласуването.
Разбирам, че е за чл. 90. Сега гласуването беше за него. Благодаря.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 93:
„Чл. 93. (1) Термините брют натюр, екстра брют, брют, екстра сухо, сухо, полусухо и сладко, указващи типа на вината по чл. 34, ал. 2, се означават върху етикета на пенливо вино, пенливо-газирано вино, качествено пенливо вино или качествено ароматизирано пенливо вино съгласно Приложение № 2, част I.
(2) Ако съдържанието на захар, изразено като фруктоза и глюкоза (включително захароза), позволява използването на два от термините, посочени в ал. 1, се избира само един от тези два термина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 93, както е по доклада.
Гласували 78 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 9.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 94.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 94, което се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 95 има предложение от народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски:
Член 95, предложеният текст става ал. 1 и се добавя нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Изискването на ал. 1 се отнася до производство и търговия на пенливо газирано, искрящо газирано вино, осъществявани в България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 95.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване първо предложението на народните представители Върбанов, Великов и Чукарски, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 75 народни представители: за 13, против 39, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 95, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за членове 96 и 97.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по двата текста? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за членове 96 и 97, които се подкрепят от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 98:
„Чл. 98. За обозначаване съдържанието на сулфити могат да се използват термините „сулфити” или „серен диоксид”, изписани след думата „съдържа”, както и да бъде използвана пиктограмата съгласно Приложение № 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 98, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, което се подкрепя от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 99:
„Чл. 99. Етикетирането и представянето на лозаро-винарски продукти, които се предлагат на вътрешния пазар на Европейския съюз или са предназначени за износ в трети държави, могат да съдържат следните незадължителни данни:
1. година на реколтата;
2. наименование на един или няколко винени сортове лози;
3. захарното съдържание;
4. традиционни наименования – за вина със ЗНП или ЗГУ;
5. символа на Европейския съюз, указващ ЗНП или ЗГУ;
6. изрази, свързани с определени производствени методи;
7. наименование на друга географска единица, която е по-малка или по-голяма от определения район, даващ ЗНП или ЗГУ – за вина със ЗНП или ЗГУ;
8. търговско наименование;
9. препоръки за консумиране на виното;
10. данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката;
11. наименование, съответно име, седалище и адрес на дистрибутора и/или търговеца на дребно;
12. данни за историята на виното или на производственото предприятие;
13. подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното;
14. медали и отличия.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 99, както е по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 7.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 100:
„Чл. 100. (1) Годината на реколтата може да се посочи върху етикетите на продукти съгласно чл. 99, т. 1, при условие че най-малко 85 на сто от гроздето, използвано за производството на продуктите, е добито през съответната година.
(2) В процента по ал. 1 не се включват количествата продукти, използвани за подслаждане, експедиционен ликьор, тиражен ликьор и продукти, използвани за производството на ликьорни вина.
(3) За продукти, които традиционно се получават от грозде, набрано през януари или февруари, годината на реколтата, която се посочва върху етикета на вината, е предходната календарна година.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Моля да гласуваме редакцията на комисията за чл. 100, както е по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 101:
„Чл. 101. За сортовите вина без ЗНП или ЗГУ, годината на реколтата може да бъде посочена, при условие че са изпълнени изискванията на чл. 100 и определените с правилника за прилагане на закона изисквания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 101, както е по доклад.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 102:
„Чл. 102. (1) Наименованията на винените сортове лози или техни синоними могат да се посочват върху етикета на лозаро-винарските продукти, при условие че са включени в класификацията на винените сортове лози.
(2) Условията за използване на наименованията на винените сортове лози или техните синоними за вина с произход от трети държави са в съответствие със:
1. правилата, приложими за винопроизводителите в съответната трета държава; и
2. имената на винени сортове лози или техни синоними, посочени в поне един списък, изготвен от следните представителни професионални организации:
а) Международна организация по лозарство и винарство (OIV);
б) Международен съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV);
в) Международен съвет за растителни генетични ресурси (IBPGR).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 102, както е по доклад.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 103:
„Чл. 103. (1) За продукти със ЗНП, ЗГУ или с географско указание на трета държава наименованието на един винен сорт лоза или неговия синоним може да бъде посочено, при условие че най-малко 85 на сто от продуктите са произведени от този сорт при спазване изискванията на чл. 99.
(2) За продукти със ЗНП, ЗГУ или с географско указание на трета държава наименованията на два или повече винени сортове лози или техните синоними могат да бъдат посочени, при условие че 100 на сто от съответните продукти са произведени от тези сортове при спазване изискванията на чл. 102.
(3) В случая по ал. 2 винените сортове лози се посочват в низходящ ред според използваната пропорция и с букви с еднаква големина.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 103, както е по доклад.
Гласували 72 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 104:
„Чл. 104. (1) За сортовите вина без ЗНП или ЗГУ наименованията на винените сортове лози или техни синоними могат да бъдат посочени, при условие че са спазени изискванията на чл. 103 и определените с правилника за прилагане на закона изисквания.
(2) При смесване на сортови вина без ЗНП или ЗГУ с произход от различни държави – членки на Европейския съюз, върху етикета не се посочва винения/ите сорт/ове лози, освен ако едната от държавите членки не даде съгласие за това и осигури възможност за провеждането на съответните процедури по сертифициране, одобрение и контрол.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 104, както е по доклада.
Гласували 66 народни представители: за 65, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 105 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 105.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Гласуваме предложението на вносителя за чл. 105, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 106:
„Чл. 106. Когато наименованието на винен сорт лоза съдържа или се състои от ЗНП или ЗГУ, това наименование не се използва при етикетирането на лозаро-винарски продукти, освен при етикетиране на продукти със ЗНП, ЗГУ или с географско указание на трета държава, при условие че са били одобрени съгласно европейските правила към 1 януари 2007 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 106, както е по доклад.
Гласували 65 народни представители: за 64, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 107:
„Чл. 107. Наименованията на винените сортове лози и техните синоними, които съдържат отчасти ЗНП или ЗГУ и пряко посочват географския елемент на ЗНП или ЗГУ, могат да се посочват само върху етикети на продукти със ЗНП, ЗГУ или с географско указание на трета държава, при условие че са били одобрени по реда на чл. 106.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 107, както е по доклад.
Гласували 64 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 108:
„Чл. 108. Съдържанието на захар, изразено като глюкоза и фруктоза, се посочва върху етикета на продуктите, съгласно приложение № 2, част І.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 108, както е по доклад.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 109:
„Чл. 109. Когато съдържанието на захар в продуктите позволява използването на два от термините, посочени в Приложение № 2, Част ІІ, върху етиката се посочва само един от термините.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 109, както е по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 110.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за чл. 110, което се подкрепя от комисията.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 111:
„Чл. 111. Условията за посочване на традиционните наименования върху етикетите на вината със ЗНП и ЗГУ се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 111, както е по доклада.
Гласували 66 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 112:
„Чл. 112. (1) Условията за посочване на символите на Европейския съюз върху етикетите на вината се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) Наименованията „защитено наименование за произход” и „защитено географско указание” в рамките на символите по ал. 1 могат да бъдат заменени с еквивалентни изрази на друг официален език на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на комисията за чл. 112, както е по доклада.
Гласували 66 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 113:
„Чл. 113. Условията за посочване на указания за определени производствени методи върху етикетите на вината, предлагани на пазара, се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 113, така както е по доклада.
Гласували 65 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 114:
„Чл. 114. Условията за посочване на наименованието на географската единица и указанията за географския район върху етикетите на вината със ЗНП, ЗГУ или с географско указание на трета държава, както и условията, при които се използва наименование на географска единица, по-малка от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание, се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания по този текст? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 114, така както е по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 115:
„Чл. 115. Препоръките за консумиране на вината се прилагат за ястията, с които се препоръчва да бъдат сервирани, начина на съхраняване и сервиране, рецепти за коктейли и други.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 115, както е по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава осма и Раздел I.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за наименованията на Глава осма и на Раздел I, които се подкрепят от комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 116 – предложение на народния представител Румен Петков:
В чл. 116 да се процедират алинеите, защото виното е акцизна стока и се съпровожда с АДД (Закон за митниците и данъчните складове).
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева:
В чл. 116, ал. 2 след думите „ректифицирана гроздова мъст” се добавят думите „и плодова мъст в съдове с обем над 100 литра”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски:
В чл. 116 ал. 5 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 116:
„Чл. 116. (1) Производителите, вносителите и търговците съставят придружителен документ при превоз на територията на страната или друга държава-членка на Европейския съюз, на:
1. винено грозде и гроздова мъст - когато превозът е на разстояние по-голямо от 40 километра;
2. концентрирана гроздова мъст, концентрирана и ректифицирана гроздова мъст, вино, както и наливни вина в съдове с обем над 60 литра.
(2) Придружителен документ по ал. 1 се съставя на хартиен носител или в електронен вид, като съдържанието на електронните придружителни документи и тези на хартиен носител е идентично.
(3) Придружителният документ по ал. 1 се заверява от ТЗ на ИАЛВ при превоз на:
1. продуктите по ал. 1, т. 1;
2. продуктите по ал. 1, т. 2 – когато са произведени в обект на малък винопроизводител по смисъла на чл. 4, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове;
3. винено грозде, гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст и концентрирана и ректифицирана гроздова мъст на територията на страната и на територията на държава - членка на Европейския съюз – след оформяне на внос и освобождаване за потребление.
(4) Придружителният документ по ал. 1 се съставя от изпращача или вносителя и се използва само за един превоз.
(5) Не се съставя придружителен документ по ал. 1 при превоз на лозаро-винарски продукти в случаите, посочени в чл. 25 от Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ L 128, от 27.05.2009 г.).
(6) Образците на придружителните документи, както и условията и редът за превоз на продуктите по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Имам предложение за редакция в ал. 5 – както е текстът, слагаме запетая, тъй като този регламент се цитира и по-нататък в текстовете, и добавяме „наречен по-нататък Регламент (ЕО) 436/2009”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Реплики? Няма.
Има ли други изказвания? Няма.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Румен Петков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 64 народни представители: за 3, против 55, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Следва предложението на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което не се подкрепя от комисията.
Гласуваме.
Гласували 64 народни представители: за 4, против 50, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски, което не се подкрепя от комисията.
Гласувайте.
Гласували 64 народни представители: за 2, против 51, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Следва предложението от народния представител Десислава Танева: в чл. 116, ал. 5 по редакцията, предложена от комисията, накрая след текста се поставя запетая и се добавя „наричан по-нататък Регламент (ЕО) 436/2009”.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 65 народни представители: за 62, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
И сега гласуваме редакцията на комисията за чл. 116, така както е по доклад, с току-що гласуваното предложение на госпожа Танева.
Моля, гласуваме.
Гласували 64 народни представители: за 63, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 117 – предложение на народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски:
В чл. 117, ал. 1, т. 2 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 117:
„Чл. 117. (1) При превоз на вино под режим отложено плащане на акциз (РОПА) на територията на страната или от и до територията на друга държава-членка на Европейския съюз, се издава електронен административен документ (е-АД) по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и не се съставя придружителен документ по чл. 116, ал. 1.
(2) При превоз на освободено за потребление вино се съставя придружителен документ по:
1. чл. 116, ал. 3, т. 3 – когато превозът е на територията на страната;
2. чл. 76а от Закона за акцизите и данъчните складове - когато превозът е до територията на друга държава-членка на Европейския съюз.
(3) При превоз на вино, освободено за потребление на територията на друга държава-членка на Европейския съюз, до територията на страната, се съставя придружителен документ по чл. 76в от Закона за акцизите и данъчните складове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, това е чл. 117.
По него има предложение, което не е подкрепено от комисията, както разбрахте.
Има редакция на комисията по този текст.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Пристъпваме към гласуване на предложението на колегите Върбанов, Великов и Чукарски.
Моля да гласувате предложението, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 66 народни представители: за 15, против 39, въздържали се 12.
Предложението не се приема.
Сега гласуваме текста на чл. 117 по редакция на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 118:
„Чл. 118. (1) При внос на продукти по чл. 54, ал. 5, при подаване на митническата декларация за допускане на стоките за свободно обращение, вносителят представя специална гаранция – безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на Агенция „Митници” в размер 30 на сто от декларираната входна цена на съответната партида.
(2) Специалната гаранция по ал. 1 не се дължи при внос на вино, което е бутилирано и етикетирано по начин, указващ, че продуктът е с произход от трета държава.
(3) При подаване на декларацията по ал. 1 вносителят посочва мястото, където ще съхранява, складира, обработва, преработва, бутилира или етикетира внесените продукти и декларира писмено, че няма да ги преработва в продукти по Приложение № 1 или да ги добавя към такива продукти на територията на Европейския съюз.
(4) В срок до 24 часа от допускане на стоките за свободно обращение Агенция „Митници” изпраща копие от декларацията по ал. 3 на ИАЛВ.
(5) В срок до 12 месеца от подаване на декларацията по ал. 1 вносителят представя в Агенция „Митници” писмено становище от ИАЛВ, че са спазени ограниченията по чл. 54, ал. 5, а когато продуктите са употребени за производството на вино, то е с етикет, указващ неговия произход.
(6) Гаранцията по ал. 1 се освобождава след представяне на становището по ал. 5.
(7) При мотивирано искане на вносителя и след положително писмено становище на ИАЛВ, срокът по ал. 5 може да бъде удължен еднократно от митническите органи със 6 месеца.
(8) Когато в срока по ал. 5 или 7 вносителят не представи становище от ИАЛВ по ал. 5, банковата гаранция се задържа, а продуктите се преработват или унищожават по реда на чл. 71-74.
(9) Условията и редът за издаване на писменото становище на ИАЛВ по ал. 5 и ал. 7 се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по заглавието на раздела и по чл. 118? Не виждам.
Гласуваме заглавието на раздела, както е по вносител, и чл. 118 по редакция на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на раздела и чл. 118 са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава девета.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване.
Гласували 67 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 3.
Наименованието на главата е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел I:
„Раздел I – Категории спиртни напитки”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Режим на гласуване, моля.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Наименованието на Раздел І е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 119:
„Чл. 119. Спиртните напитки се определят и класифицират в категории.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Не виждам.
Гласуваме чл. 119 по редакция на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на Раздел ІІ да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на наименованието на Раздел ІІ.
Гласували 66 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 2.
Този текст е отхвърлен.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 120 на вносителя има предложение на народния представител Румен Петков – в чл. 120, т. 2, буква „б” така написан текстът дава предпоставки за нелоялна конкуренция между производителите на вътрешния пазар. Да се заложи някакъв регламент.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски – в чл. 120, т. 2 се създава буква „д” със следното съдържание:
„д) независимо от определението в настоящия член, напитките класифицирани с кодове 2203, 2204, 2205, 2206 и 2207 не следва да се считат за спиртни напитки.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 120:
„Чл. 120. (1) Спиртна напитка е алкохолна напитка, която е предназначена за човешка консумация, има специфични органолептични качества, минимално обемно алкохолно съдържание от 15 процента и е произведена:
1. директно или:
а) чрез дестилация на естествени ферментирали продукти, със или без добавяне на ароматични продукти, и/или
б) чрез накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход и/или дестилати от земеделски произход и/или спиртни напитки по смисъла на настоящия закон, и/или
в) чрез добавяне на ароматични продукти, захари или други разрешени подслаждащи продукти и/или други земеделски продукти и/или храни към етилов алкохол от земеделски произход и/или към дестилати от земеделски произход и/или към спиртни напитки по смисъла на настоящия закон;
2. или чрез смесване на спиртна напитка с едно или повече от следните:
а) други спиртни напитки, и/или
б) етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, и/или
в) други алкохолни напитки, и/или
г) напитки.
(2) Етилов алкохол от земеделски произход е течност, притежаваща следните свойства:
1. органолептични характеристики – без установим вкус, различен от този на суровината;
2. минимално алкохолно съдържание 96,0 обемни процента;
3. максимална стойност на остатъчните вещества:
а) обща киселинност – 1,5, изразена в грамове оцетна киселина на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
б) естери – 1,3, изразени в грамове етилов ацетат на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
в) алдехиди – 0,5, изразени в грамове ацеталдехид на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
г) висши алкохоли – 0,5, изразени в грамове метил-2-пропанол-1 на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
д) метилов алкохол – 30, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
е) сух екстракт – 1,5, изразен в грамове на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
ж) летливи азотни основи – 0,1, изразени в грамове азот на хектолитър алкохол при 100 обемни процента;
з) фурфурол – без следи от наличие на такъв.
(3) Дестилат от земеделски произход е алкохолна течност, получена чрез дестилация след алкохолна ферментация, която е получена изключително от суровини, посочени в чл. 128 и не притежава свойствата на етилов алкохол или спиртна напитка, но е запазила аромата и вкуса на използваните суровини.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по чл. 120? Няма.
Подлагам на гласуване най-напред предложението на народния представител Румен Петков. То не се подкрепя от комисията.
Моля, гласувайте. (Реплика на народния представител Любен Корнезов.)
Бележката на господин Корнезов е правилна, но от уважение към народния представител Румен Петков подлагаме на гласуване неговото предложение. Гласуването продължава.
Гласували 62 народни представители: за 4, против 55, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на колегите Върбанов, Великов и Чукарски.
Гласували 64 народни представители: за 6, против 43, въздържали се 15.
И това предложение не се приема.
Поставям на гласуване чл. 120 в редакцията, която Ви беше докладвана от името на комисията.
Гласували 66 народни представители: за 62, против 1, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 121 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 121:
„Чл. 121. (1) Техническите определения и изисквания за категориите спиртни напитки, етилов алкохол от земеделски произход, дестилат от земеделски произход, както и основните понятия при производството на продуктите (видовете суровини и технологични операции и практики), са установени в Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, от 13 февруари 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 110/2008”.
(2) При производството на спиртни напитки не се разрешава влагането на етилов алкохол от неземеделски произход (синтетичен спирт).
(3) Категориите спиртни напитки са: ром, уиски (whisky или whiskey), зърнена дестилатна спиртна напитка, винена дестилатна спиртна напитка, бренди (brandy или weinbrand), дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри или гроздова джиброва дестилатна спиртна напитка, дестилатна спиртна напитка от плодови джибри, дестилатна спиртна напитка от стафиди или raisin brandy, плодова дестилатна спиртна напитка, ябълкова дестилатна спиртна напитка и крушова дестилатна спиртна напитка, медена дестилатна спиртна напитка, hefebrand или дестилатна спиртна напитка от утайки, bierbrand или eau de vie de bière, topinambur или дестилатна спиртна напитка от йерусалимски артишок, водка, дестилатна спиртна напитка (предхождана от името на плода), получена чрез накисване и дестилация, geist (с името на използвания плод или суровина), спиртна напитка от тинтява, хвойнови спиртни напитки, джин (gin), дестилиран джин (gin), London gin, кимови спиртни напитки, аkvavit или aquavit, анасонови спиртни напитки, pastis, рastis de Marseille, аnis, дестилиран anis, спиртни напитки с горчив вкус или bitter, ароматизирана водка, ликьор, крем от (следвано от името на използвания плод или суровина), сrème de cassis, guignolet, рunch au rhum, sloe gin, sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino, nocinо, ликьор на яйчна основа или advocaat, или avocat, или advokat, яйчен ликьор, mistrà, väkevä glögi или spritglögg, berenburg или beerenburg, меден нектар или нектар от медовина.
(4) Етиловият алкохол, използван при производството на спиртни напитки и на всичките им съставки за разтварянето на оцветителите, ароматните вещества или другите разрешени добавки при производството на спиртни напитки, трябва да бъде със земеделски произход и предназначен за хранителни цели.”
По чл. 122 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания? Няма.
Пристъпваме към гласуване на двата текста. Първият текст е по доклада на комисията, а другият – по вносител.
Моля, гласувайте чл. 121 и чл. 122.
Гласували 66 народни представители: за 65, против няма, въздържал се 1.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 123 на вносителя има предложение от народните представители Николай Петков, Силвия Хубенова и Димитър Лазаров:
В чл. 123 се добавя нова точка 6А както следва:
6А) „Карловска анасонлийка” е винена дестилатна спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 54 об. %, която е:
а) получена чрез двойна или тройна дестилация до 65 об. % на вино, получено от грозде, от сорта Червен мискет, като виното, получено от 100 кг. грозде, не може да надвишава 75 литра;
б) ароматизирана с прибавка на семена от звездовиден анасон (lllicum verum) или зелен анасон (Pimpinella anissum) в процеса на последната дестилация в количество, не по-малко от 1 гр. семена на алкохолен градус с добавяне или без добавяне на натурална дъвка Мастикс (Mastix) или дъвково масло;
в) със специфична органолептинна характеристика.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 123:
„Чл. 123. (1) Традиционни български спиртни напитки и продукти са напитки и продукти, приготвяни в Република България по специална технология в места или региони, придали им специфични характеристики и свойства. Традиционни български спиртни напитки и продукти са винена, гроздова, джиброва и плодова ракия, ракия от плодови джибри, анасонова спиртна напитка „Мастика”, мента, винен, зърнен и плодов дестилат.
(2) Винена ракия е винена дестилатна спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 обемни процента, която е:
1. получена чрез дестилация до 86 обемни процента на вино, подсилено вино или чрез редестилация до 86 обемни процента на винен дестилат;
2. със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо на 125 грама на хектолитър, при 100 обемни процента алкохол;
3. с максимално съдържание на метилов алкохол 200 грама на хектолитър при 100 обемни процента алкохол;
4. със специфични органолептични характеристики.
(3) Когато е отлежала, винената ракия може да продължи да се предлага с наименованието „винена ракия”, при условие, че е отлежала в дъбови съдове в продължение най-малко на една година или в продължение минимум на 6 месеца в дъбови бъчви с вместимост, по-малка от 1000 литра.
(4) Гроздова ракия е винена дестилатна спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 40 обемни процента, която:
1. е получена чрез единична или двойна дестилация до 65 обемни процента на вино, получено от грозде, като виното, получено от 100 килограма грозде, не може да надвишава 75 литра, и
2. по състав и органолептични характеристики отговаря на изискванията за производство на винена ракия.
(5) Когато е отлежала, гроздовата ракия може да продължи да се предлага с наименованието „гроздова ракия”, при условие че е отлежала в дъбови съдове в продължение най-малко на една година или в продължение минимум на 6 месеца в дъбови бъчви с вместимост, по-малка от 1000 литра.
(6) Джиброва ракия (ракия от гроздови джибри) е дестилатна спиртна напитка от гроздови джибри с минимално алкохолно съдържание 37,5 обемни процента, когато:
1. е получена от ферментирали и дестилирани гроздови джибри или директно чрез водна пара, или след добавяне на вода;
2. количеството винени утайки, добавено към гроздовите джибри, не надвишава 25 кг на 100 кг използвани гроздови джибри;
3. количеството алкохол, извлечено от винените утайки, не превишава 35 на сто от общото алкохолно съдържание в крайния продукт;
4. дестилацията е извършена в присъствието на самите джибри до 86 обемни процента;
5. е извършена редестилация до 86 обемни процента;
6. има съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 140 грама на хектолитър при 100 обемни процента алкохол, и с максимално съдържание на метилов алкохол 1000 грама на хектолитър при 100 обемни процента алкохол.
(7) Плодова ракия е плодова дестилатна спиртна напитка с минимално алкохолно съдържание 37,5 обемни процента, която е:
1. получена изключително чрез дестилация до 86 обемни процента на ферментирал месест плод или мъст на месест плод в присъствието или не на костилките от плода;
2. със съдържание на летливи субстанции, равно или по-голямо от 200 грама на хектолитър, при 100 обемни процента алкохол;
3. с максимално съдържание на метилов алкохол до 1000 грама на хектолитър при 100 обемни процента алкохол;
4. със съдържание на циановодородна киселина, не по-високо от 7 грама на хектолитър, при 100 обемни процента алкохол за плодова ракия, произведена от плодове с костилки;
5. със специфични органолептични характеристики.
(8) Плодовата ракия може да носи наименованието „ракия”, допълнено с името на плода, като например: „сливова ракия” (от сорта „Prunus domestica), „кайсиева ракия” (от сорта „Armeniaca vulgaris”), ракия от праскови, ябълки, круши, смокини, мирабели, цитрусови плодове или от друг плод, когато е произведена изключително само от посочения вид плод.
(9) Крушовата ракия може да носи наименованието „Вилямова” („Williams”), когато е произведена само от круши от сорта „Williams”.
(10) Плодова ракия по ал. 7 е и спиртната напитка, получена от два или повече вида плод, когато са ферментирали и дестилирани заедно.
(11) Ракия от плодови джибри е дестилатна спиртна напитка от плодови джибри с минимално алкохолно съдържание 37,5 обемни процента, която е:
1. получена чрез ферментация и дестилация до 86 обемни процента на плодови джибри;
2. с максимално съдържание на метилов алкохол 1500 грама на хектолитър при 100 обемни процента алкохол;
3. със специфични органолептични характеристики.
(12) Анасонова спиртна напитка „Мастика” е спиртна напитка със специфични органолептични характеристики, с минимално алкохолно съдържание 47 обемни процента, която е получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с анетол, изолиран чрез ректификация на етерични масла от звездовиден анасон (Illicium verum), зелен анасон (Pimpinella anissum), резене (Foeniculum vulgare) или от друго растение, което съдържа същия основен ароматен компонент в количество, не по-малко от 2,5 грама на литър, захар, не по-малко от 40 грама на литър, с добавяне или без добавяне на дъвково масло и/или ароматен дестилат.
(13) Мента (ментовка) е спиртна напитка - ликьор със специфични органолептични характеристики, с минимално алкохолно съдържание 25 обемни процента, която е получена чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ментово масло със съдържание, не по-малко от 0,2 грама на литър и със съдържание на захар в крайния продукт, не по-малко от 130 грама на литър.
(14) Винен дестилат е алкохолна течност, притежаваща показателите съгласно Приложение № 4, която е получена чрез единична и/или двойна дестилация до 86 обемни процента на ферментирали:
1. вино;
2. вино, подсилено вино или комбинации от тях, или
3. виноматериали.
(15) Зърнен дестилат е алкохолна течност, притежаваща показателите съгласно Приложение № 4, която е получена чрез единична и/или двойна дестилация до 95 обемни процента на озахарена чрез ензими мъст от зърнени култури или продукти от тях, ферментирали под въздействието на дрожди.
(16) Плодов дестилат е алкохолна течност, притежаваща показателите съгласно Приложение № 4, която е получена чрез единична и/или двойна дестилация до 86 обемни процента на ферментирали един или повече видове месест плод или мъст от него.
(17) Основните физико-химични показатели на традиционните български спиртни напитки и продукти по ал. 2, 4, 6, 7, 11, 14 , 15 и 16 са определени съгласно Приложение № 4.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, това е чл. 123.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението от народните представители Николай Петков, Силвия Хубенова и Димитър Лазаров, което не е подкрепено от комисията.
Моля режим на гласуване.
Гласували 66 народни представители: за 24, против 13, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 123 в редакцията по комисията.
Гласували 69 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, който става Раздел ІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 124:
„Чл. 124. Производителите и търговците на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки са длъжни да:
1. осигуряват безопасността на продуктите;
2. прилагат добри практики на всички етапи от производството на продуктите, тяхната дистрибуция и предлагане на пазара.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 125.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 126.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 127:
„Чл. 127. При производството, съхранението, превоза и предлагането на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се разрешава използването на съдове и съоръжения, изработени или вътрешно покрити само с материали, разрешени за контакт с хранителни продукти.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 128.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 129:
„Чл. 129. При производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, освен посочените в т. 3-10 от Приложение 1 на Регламент (ЕО) № 110/2008, са разрешени и технологични практики съгласно Приложение № 12.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 130:
„Чл. 130. (1) При производството на спиртни напитки могат да се използват добавки и оцветители към храните при условията на наредба на министъра на здравеопазването за изискванията към използване на добавки в храните.
(2) При производството на спиртни напитки се използват само естествени ароматични вещества и ароматични препарати, освен когато изрично е предвидено друго в Регламент (ЕО) № 110/2008 или в този закон.
(3) Ароматизанти могат да се използват при условията на наредба на министъра на здравеопазването за изискванията към използване на ароматизанти в храните.
(4) Не могат да се използват ароматични вещества при производството на следните ликьори:
1. плодови ликьори: касис, череша, вишна, малина, черница, боровинка, цитрусови плодове, дива къпина, арктическа къпина, червена боровинка, блатна боровинка, морски зърнастец, ананас;
2. ликьори от растения: роза, мента, тинтява, анасоново семе, алпийски пелин, лековити билки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 131 и предлага следната редакция:
„Чл. 131. (1) Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) спиртни напитки.
(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за продажби между регистрирани производители на спиртни напитки.
(3) Забранява се опаковането (бутилирането) и продажбата на спиртни напитки в пластмасови опаковки.
(4) Разпоредбата на ал. 3 не се прилага за продажба на спиртни напитки в опаковки (бутилки) с вместимост до 0,5 литра включително.
(5) Забранява се предлагането на пазара на винени ракии, гроздови ракии, джиброви ракии и бренди, произведени в Република България, които не притежават сертификат за автентичност.
(6) Всяка партида от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат от земеделски произход и спиртни напитки се придружава от протокол от изпитване, издаден от акредитирана лаборатория.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ:
Колеги, това е целият Раздел III.
Има ли желаещи за изказвания по тези текстове? Не виждам.
Пристъпваме към гласуване на наименованието на Раздел III и текстовете на членове от 124 до 131 включително – по вносител и в редакция на комисията.
Режим на гласуване!
Гласували 66 народни представители: за 62, против 1, въздържали се 3.
Този раздел, заедно с наименованието му и съдържанието на членове от 124 до 131, е приет.
Да чуем наименованието на Раздел IV и текста на чл. 132.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел IV, който става Раздел III.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 132 и предлага следната редакция:
„Чл. 132. (1) Производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки с цел продажба се извършва от търговци, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по националното им законодателство, които са вписани в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.
(2) В Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се води регистър на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.
(3) Регистърът по ал. 2 се води по образец съгласно Приложение № 5. Регистърът е публичен, поддържа се в електронен вид и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) При вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се издава удостоверение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощен от него заместник-министър.
(5) Удостоверението по ал. 4 съдържа: номер и датата на регистрация; наименование (фирма); седалище и адрес на управление на заявителя; единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър; местонахождение на инсталираните производствени мощности; описание на производствените мощности; списък на произвежданите напитки и продукти; трите имена и единен граждански номер (ЕГН) на лицето/лицата, представляващо производителя; трите имена и ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) на лицата, които водят производствения процес и правят вписвания в дневниците по чл. 146.
(6) В един производствен обект производство може да извършва само едно регистрирано лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Подлагам на гласуване наименованието на Раздел IV по вносител и текста на чл. 132 в редакция на комисията.
Гласували 66 народни представители: за 63, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
Колеги, до края на раздела има само две предложения от народни представители – едното е прието по принцип, другото е оттеглено.
Госпожо Танева, можете да докладвате раздела до края.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 133 има предложение от народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 133 и предлага следната редакция:
„Чл. 133. (1) Ракии за семейна консумация се изваряват от грозде и плодове – собствено производство на физически лица, в специализирани малки обекти за дестилиране по смисъла на чл. 4, т. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за производство на ракия (пунктове за изваряване на ракия) и регистрирани по реда на чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Собственици или наематели на специализирани малки обекти за дестилиране (пунктове) могат да бъдат само лица, които са правно и икономически независими от който и да е друг обект за дестилиране и не осъществяват дейността си по предоставен лиценз.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 134 и предлага следната редакция:
„Чл. 134. Производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, предназначени за продажба, се регистрират в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, като подават следните документи:
1. заявление за регистрация с посочване на ЕИК по Закона за търговския регистър или данни за търговска регистрация по националното законодателството с приложен документ, който я удостоверява и отразява лицето, което представлява търговеца;
2. техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете и техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4. техническа спецификация за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати или спиртни напитки – два екземпляра;
5. декларация от производителя за извършване на производство съгласно изискванията на този закон по образец съгласно Приложение № 6;
6. списък с трите имена и ЕГН (личен номер или личен номер за чужденец) на лицата, които водят производствения процес и извършват вписвания в дневниците по чл. 146;
7. документ за платена такса за вписване в регистъра в размер, определен с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 135 и предлага следната редакция:
„Чл. 135. (1) В срок до три работни дни от получаване на заявлението по чл. 134 оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица извършват проверка на приложените към него документи.
(2) В срок до три работни дни от приключване на проверката, длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя за отстраняване на установени непълноти и/или неточности по представените документи. В срок до 14 работни дни от получаване на уведомлението, заявителят отстранява непълнотите и/или неточностите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 136 и предлага следната редакция:
„Чл. 136. (1) В срок до 10 работни дни от приключване проверката по чл. 135, ал. 1 или от датата на отстраняване на непълноти и/или неточности по чл. 135, ал. 2, длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма извършват проверка на място на производствените обекти.
(2) В срок до 10 работни дни от приключване на проверката по ал. 1 длъжностните лица по ал. 1 изготвят доклад за резултатите от проверката и предлагат на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощен от него заместник-министър да издаде удостоверение за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, съответно мотивирана заповед за отказ.
(3) Удостоверението за вписване се връчва на производителя или на негов представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.
(4) В случай на изгубване, кражба или унищожаване на удостоверението за вписване в регистъра, производителят подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на дубликат.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 137 и предлага следната редакция:
„Чл. 137. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър отказва с мотивирана заповед вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки:
1. при непълноти и/или неточности в представените документи, които не са отстранени в срока по чл. 135, ал. 2;
2. когато заявлението е подадено преди изтичането на 12 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра по чл. 140, ал. 1, т. 4, буква „б” или т. 5, или преди осигуряването на необходимите условия в случаите по чл. 140, ал. 1, т. 4, буква „а”, освен ако заповедта за заличаване е била отменена от съда като незаконосъобразна;
3. когато при извършената проверка е установено, че заявителят не разполага с необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти.
(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 138.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 139.
По чл. 140 има предложение на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което беше оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 140:
„Чл. 140. (1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване от регистъра по чл. 132, ал. 2:
1. по молба на производителя;
2. при заличаване на търговеца от търговския регистър;
3. при смърт на физическото лице – търговец;
4. при установяване с влязъл в сила акт на контролен орган, че:
а) производителят не може да осигури необходимите технологични и санитарно-хигиенни условия за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки;
б) е налице спиране на производството от производителя за период 12 месеца;
5. при предлагане на пазара на спиртни напитки и продукти, които не отговарят на изискванията на този закон и на техническите спецификации на производителите или на спиртни напитки с географско указание в нарушение на изискванията на чл. 155, за което на нарушителя са наложени две или повече административни наказания с влезли в сила наказателни постановления.
(2) В срок до 14 дни от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изготвят доклад и предлагат на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да издаде заповед за заличаване от регистъра на производител на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.
(3) В срок до 14 дни от получаване на предложението по ал. 2 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър издава заповед за заличаване от регистъра.
(4) В заповедта по ал. 3 се включва разпореждане за предварителното й изпълнение, когато това се налага с цел осигуряване на живота и здравето на гражданите и с оглед на това, че от закъснението на изпълнението на заповедта може да последва значителна или трудно поправима вреда.
(5) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
По чл. 141 има постъпило предложение на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което комисията подкрепя.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 141:
„Чл. 141. Производител, който е заличен от регистъра при условията на чл. 140, ал. 1, т. 4, буква „б” или т. 5, може да подаде заявление за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки не по-рано от 6 месеца от влизането в сила на заповедта за заличаване от регистъра, а в случаите по чл. 140, ал. 1, т. 4, буква „а” – след осигуряване на необходимите условия.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 142.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева.
Уважаеми колеги, това бяха текстовете на членове от 133 до 142, включително.
Има ли желаещи за изказване? Няма.
Пристъпваме към гласуване на текстовете, както бяха докладвани от госпожа Танева.
Моля режим на гласуване на членове от 133 до 142, включително, по вносител и по редакцията на комисията.
Гласували 65 народни представители: за 59, против няма, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Господин Велчев, имате предложение за прегласуване ли?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Не е за прегласуване.
Господин председател, уважаеми колеги, искам да бъде направено поименно преброяване.
(В залата влизат народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Колеги, пристъпваме към процедура по прегласуване на членове от 133 до 142, включително.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Текстовете са приети.
Госпожо Танева, докладвайте следващия раздел.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел V, който става Раздел ІV.
„Раздел ІV – Декларации”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 143:
„Чл. 143. Ежегодно, в срок до 31 януари регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма декларация по образец съгласно Приложение № 7 за произведените, наличните и реализираните през предходната година количества и асортименти етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 144:
„Чл. 144. В срока по чл. 143 декларация по Приложение № 7 подават и получателите на внесените в страната етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 145:
„Чл. 145. (1) Производителите на етилов алкохол от земеделски произход представят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма справки за:
1. произведените, съхраняваните и реализираните количества алкохол в срок до 15-то число след изтичането на всяко тримесечие;
2. прогнозираните количества алкохол – два пъти годишно за текущата година.
(2) Данните в справките по ал. 1 се попълват в хектолитри чист алкохол (100 обемни процента).”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване Раздел V, който става Раздел ІV със заглавие „Декларации” и текстовете на членове 143, 144 и 145, както бяха докладвани от госпожа Танева.
Гласували 70 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 5.
Разделът с наименованието и посочените текстове са приети.
Преминаваме към следващия раздел.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Раздел VI – Дневници.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VI, който става Раздел V.
По чл. 146 има постъпило предложение на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 146:
„Чл. 146. (1) Регистрираните производители на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки водят дневници по образци съгласно Приложение № 8, в които вписват данни, позволяващи да се определят и контролират автентичността, произходът, категорията на стоките и извършените производствени манипулации.
(2) Дневниците се водят в електронен вид, чрез унифициран софтуер или на хартиен носител.
(3) Дневниците на регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки преди извършване на вписване в тях се заверяват в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. За дневниците, водени в електронен вид, министерството одобрява електронния им формат.
(4) Дневници се водят поотделно за всеки производствен обект и подобект.
(5) Вписвания в дневниците могат да правят само лица, вписани в удостоверението за регистрация по чл. 132, ал. 4.
(6) Вписванията в дневниците се извършват без оставяне на празни полета и страници, в хронологична последователност на всеки ред и при точно отразяване на технологичния процес, като операциите се изписват с думи съгласно текста в отделните колони. Вписванията в дневниците на хартиен носител се извършват по незаличим начин.
(7) Приетите суровини и материали за преработка, завършените технологични практики и производствени манипулации, вложените суровини и материали, бутилираната и реализираната крайна за производителя продукция се вписват в дневниците в деня на извършването им.
(8) Когато продуктът е претърпял промени, които не се дължат на производствена манипулация и в случай на ферментация на гроздова мъст, плодова мъст, плодови каши и зърнени хидролизати, в Дневник № 1 се вписват количеството и естеството на продукта, получен след тази трансформация.
(9) При производството на спиртни напитки с географско указание в Дневник № 1 се вписва районът на получаване на изходната суровина за тяхното производство.
(10) Дневниците се приключват ежегодно на 31 декември след пълна инвентаризация на продукцията и се представят ежегодно до 15 март на следващата година в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за проверка.
(11) Дневниците се съхраняват на територията на производствения обект и се намират непрекъснато на разположение на контролните органи.
(12) Дневниците се съхраняват от регистрираните лица за срок 5 години.
(13) Начинът на водене на дневниците по ал. 1 се определят с инструкция на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 147.
„Чл. 147. В Дневник № 1 се вписват постъпилите грозде, плодове, зърнени култури, други суровини и материали за ферментация и технологични цели и получените след ферментацията продукти.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 148.
„Чл. 148. В Дневник № 2 се вписват извършените производствени манипулации.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 149.
„Чл. 149. В Дневник № 3 се вписват продуктите за дестилация и/или ректификация, както и получените дестилати или/и етилов алкохол от земеделски произход.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 150.
„Чл. 150. В Дневник № 4 се вписва заприходената за реализация продукция с точното търговско наименование на продуктите.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 151.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания по докладваните текстове? Не виждам.
Ще гласуваме Раздел VI, който по новата номерация става Раздел V – със заглавие „Дневници”, и това са членове от 146 до 151, включително.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Заглавието на раздела и докладваните текстове са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага след чл. 151 да се създаде наименование – Раздел VІ:
„Раздел VІ – Преработка на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които не отговарят на изискванията на закона”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 152:
„Чл. 152. Допустимите размери на загуби при съхранение и транспорт на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се определят с наредба на министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания? Няма.
Колеги, ще гласуваме новото заглавие на нов Раздел VI, както беше докладван и новата редакция на чл. 152 по комисия.
Режим на гласуване на тези две предложения.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Раздел VII.
Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Това е само наименованието на Раздел VII. Има ли изказвания? Няма.
Колеги, гласуваме предложението на комисията за отхвърляне наименованието на Раздел VII.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Предложението на комисията за отхвърляне на наименованието на Раздел VII е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в чл. 154 и предлага следната редакция на чл. 153:
„Чл. 153. Допустимите размери на загуби при манипулации на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се определят съгласно Приложение № 9.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в чл. 200 и предлага следната редакция на чл. 154:
„Чл. 154. Преработката на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които не отговарят на изискванията на закона, се извършва с цел последващата им реализация като годен краен продукт или тяхното оползотворяване по друг подходящ начин.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Има ли изказвания по тези два члена? Няма.
Гласуваме чл. 153 и чл. 154 по комисия.
Режим на гласуване.
Гласували 69 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
Следва Раздел VIII, който става Раздел VII.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел VIII, който става Раздел VII.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 155:
„Чл. 155. (1) Производството на спиртни напитки с географско указание се извършва:
1. при спазване на правилата за производство съгласно Регламент (EO) №110/2008 и този закон;
2. в географски район, където те получават своите специфични или окончателни характеристики и свойства;
3. след утвърждаване със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма съгласно приложение № 10.
(2) За утвърждаване на спиртни напитки с географско указание производител или производители на спиртни напитки подават заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Заявлението по ал. 2 съдържа данни за заявителя или заявителите (наименование на търговеца, седалище и адрес на управление, ЕИК) и към него се прилагат:
1. топографска карта на географския район в мащаб 1:25 000, на която се нанасят границите на общините, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименованията на местностите и местонахождението и границите на насажденията;
2. почвена скица на географския район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;
3. справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури;
4. справка за сортовия състав на плодовете и сортовата структура на засадените терени по т. 3;
5. справка за характеристиките на гроздето или плодовете – захарно съдържание, киселинност, механичен състав и други;
6. описание на автентична или традиционна технология за производството на спиртната напитка с географско указание – бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете за ферментация, метод на дестилация, начин на съхраняване, методи за обработка и други;
7. справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географския й произход;
8. анализно свидетелство за основните физико-химични показатели съгласно нормативните изисквания за съответния продукт, издадено от акредитирана лаборатория;
9. протокол на регионалната дегустационна комисия за извършен органолептичен анализ и оценка;
10. копие от сертификат за автентичност по чл. 10, ал. 1, т. 2;
11. декларация за верността на обстоятелствата по т. 3 – 7;
12. документ за платена държавна такса съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, за разглеждане на документите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 156:
„Чл. 156. (1) Заявлението и документите по чл. 155 се разглеждат от постоянно действаща комисия, определена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, в срок до 30 дни от постъпване на документите. В заседанията на комисията могат да участват и представители на различни организации със съвещателен глас.
(2) Заседанията на комисията по ал. 1 се смятат за редовни, когато присъстват най-малко две трети от състава й.
(3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите на заседанието членове с право на глас.
(4) Комисията приема правила за своята работа, които се утвърждават със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 157:
„Чл. 157. В срок до 7 дни от разглеждане на заявлението и представените документи по реда на чл. 156, ал. 1, комисията писмено уведомява заявителя за установени непълноти и/или неточности, като определя срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в определения срок заявлението и представените документи се оставят без разглеждане.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 158:
„Чл. 158. (1) След разглеждането на заявлението и представените документи по реда на чл. 156, ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или неточностите по чл. 157 министърът на икономиката, енергетиката и туризма публикува в два централни ежедневника информация за постъпилото по чл. 155 заявление като определя срок за представяне на възражения и предложения.
(2) Постъпилите в определения срок възражения и предложения по ал. 1 се разглеждат от комисията по чл. 156, ал. 1 по ред, определен с правилата за работата й.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 159.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 160:
„Чл. 160. В срок до два месеца от изтичането на определения срок по чл. 158, ал. 1 комисията разглежда представените документи, възражения и предложения и изготвя предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за:
1. утвърждаване на спиртна напитка с географско указание или;
2. постановяване на отказ – при основателни възражения по чл. 158 или недоказване на изискването по чл. 155, ал. 1, т. 2.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 161:
„Чл. 161. (1) В срок до 14 дни от получаване на предложението по чл. 160 министърът на икономиката, енергетиката и туризма утвърждава спиртната напитка с географско указание или отказва утвърждаването с мотивирана заповед.
(2) Утвържаването се извършва със заповед по образец съгласно Приложение № 10, която се обнародва в „Държавен вестник” и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Изменения и допълнения в заповедта по ал. 2 се извършват по реда на чл. 155-160.
(4) Заповедта за отказ по ал. 1 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 162:
„Чл. 162. Производителят или производителите на спиртна напитка с географско указание подават заявление до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация на спиртна напитка с географско указание. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса, определена с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси, за вписване на географско указание в удостоверението.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 163:
„Чл. 163. Заявлението и документите за всяка утвърдена спиртна напитка с географско указание се съхраняват в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Колеги, това беше Раздел VІІІ, който става Раздел VІІ по новата номерация, членове от 155 до 163 включително.
Има ли изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване тези текстове.
Гласували 72 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Текстовете на Раздел VІІ по новата номерация са приети.
Госпожо Танева, имаме време да докладвате текстовете на следващия Раздел ІХ, който става Раздел VІІІ.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел ІХ, който става Раздел VІІІ:
„Раздел VІІІ – Описание, представяне, етикетиране и предлагане на пазара на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 164:
„Чл. 164. (1) Правилата за описанието, представянето, етикетирането и предлагането на пазара на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара и стимулирането на производството на качествени продукти.
(2) Правилата за описанието, представянето, етикетирането и предлагането на пазара на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се прилагат и при извършване на вписвания в дневниците по чл. 146, както и когато се поставят знаци и надписи на съдовете, в които се съхраняват напитките и продуктите по чл. 120, на запушалките, етикетите и опаковките.
(3) При описанието, представянето и етикетирането на напитките и продуктите по чл. 120 се използват един или повече от официалните езици на Европейския съюз по начин, позволяващ на крайния потребител да разбере всеки елемент от информацията, освен ако тя не се предоставя на потребителя с други средства.
(4) Не се изписват на български език върху етикета, както и при представянето на напитките и продуктите по чл. 120 термини, определени в Регламент (EO) № 110/2008.
(5) В случай че напитките и продуктите по чл. 120 произхождат от трети държави, за описанието, представянето, етикетирането и предлагането им на пазара може да се използва официалния език на третата държава, в която са произведени, ако данните са предоставени и на някой от официалните езици на Европейския съюз по начин, позволяващ на крайния потребител да разбере всеки елемент от информацията.
(6) Когато напитките и продуктите по чл. 120 са произведени в държава – членка на Европейския съюз, и са предназначени за износ, данните, използвани за описанието, представянето, етикетирането и предлагането им на пазара могат да бъдат посочени и на език, различен от официалните езици на Европейския съюз.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 165.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 166:
„Чл. 166. (1) Не е разрешено предлагането на пазара на напитки и продукти по чл. 120, които не са означени в съответствие с изискванията на закона и на определените в Регламент (EO) № 110/2008 изисквания.
(2) Напитките и продуктите по чл. 120, които са предназначени за износ, могат да бъдат означени по начин, различен от установения в закона, при условие че законодателството на държавата на вносителя го допуска.”
Комисията подкрепя текстовете на вносителя за членове 167, 168 и 169.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 170:
„Чл. 170. (1) При етикетиране на спиртна напитка, произведена в Република България и предназначена за българския пазар, се вписват следните задължителни данни на български език:
1. търговско наименование на напитката;
2. номинален обем;
3. знак „e” – количеството на напитката отговаря точно на посоченото в етикета;
4. действително алкохолно съдържание на напитката;
5. номер и/или дата на производствената партида, като пред тях се поставя знак „L”;
6. номер на техническата спецификация на напитката;
7. наименование (фирма) и седалище на производителя;
8. наименование (фирма) и седалище на бутилиращото предприятие, когато напитката е бутилирана или налята в съдове с вместимост 60 л и по-малко;
9. номер на удостоверението за регистрация на производителя;
10. суровина, използвана при производството на етилов алкохол от земеделски произход, и съдържание на етиловия алкохол в проценти, когато е вложен при производството на спиртната напитка; при използването на два или повече етилови алкохола със земеделски произход се изписва тяхното съдържание в низходящ ред съобразно количеството, вложено в производството.
(2) При етикетиране на спиртна напитка, която не е произведена в Република България, но е предназначена за българския пазар задължителните данни се вписват на български език върху етикет, отговарящ на изискванията, посочени в чл. 9 от Закона за защита на потребителите.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 171:
„Чл. 171. (1) Търговското наименование на спиртната напитка се определя съобразно категориите по чл. 121, ал. 3 и чл. 123.
(2) Търговските наименования на спиртните напитки се използват при тяхното означаване, при условие че напитките отговарят на изискванията на този закон.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 172:
„Чл. 172. (1) При етикетирането на спиртна напитка може да се вписват следните незадължителни данни:
1. име на географския район, където напитката е произведена;
2. име на плода или на плодовете или наименование на суровината, от които е произведена напитката;
3. търговско наименование;
4. препоръки за ползване на напитката;
5. медали и отличия;
6. начин на съзряване и стареене на напитката;
7. начин на производство;
8. кратност на дестилацията;
9. информация за историята на напитката и на производственото предприятие;
10. данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката.
(2) Търговското наименование на спиртна напитка може да бъде допълнено с географско указание, при условие че фазата на производство от добиването на суровината до получаването на специфичните или окончателните характеристики и свойства на спиртната напитка се извършва в посочения географски район и при условията на чл. 155 – 163. Търговското наименование на спиртна напитка може да бъде допълнено с географско указание за съответните напитки по Приложение № 11 и/или със символа на Европейския съюз за спиртна напитка с географско указание.
(3) Името на плода или суровината, от които е получена спиртната напитка, може да се впише при етикетирането й, при условие че е произведена от посочения плод или суровина.
(4) При дестилацията на два или повече видове плодове техните имена се изписват в низходящ ред съобразно количеството, вложено в производството.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 173.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 174:
„Чл. 174. При предлагане на пазара на гроздова, винена и джиброва ракия, и бренди, произведени в Република България, продуктът се придружава със сертификат по чл. 10.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 175:
„Чл. 175. За издаване на сертификата по чл. 174 регистрираните производители на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки подават заявление до съответната регионална лозаро-винарска камара.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 176:
„Чл. 176. Сертификатът за автентичност се издава от регионалната лозаро-винарска камара, в чийто териториален обхват е извършено производството.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 177.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря Ви.
Има ли изказвания, колеги? Не виждам.
Подлагам на гласуване заглавието на Раздел ІХ, който става Раздел VІІІ с нова редакция, и текстовете на членове от 164 до 177 включително, както бяха докладвани от името на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
Колеги, с това приключваме за днес.
Следващото ни заседание ще бъде на 30 май, сряда, от 9,00 ч.
Весели празници на всички!
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,03 ч.)

Председател: Цецка ЦачеваЗаместник-председатели: Анастас Анастасов

Христо Бисеров

Секретари: Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни заседания