Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИСТА ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 30 май 2012 г.
Открито в 9,02 ч.
30/05/2012
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Анастас Анастасов

Секретари: Любомир Иванов и Любомир Владимиров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.)
Откривам пленарното заседание
Дами и господа народни представители, предлагам на Вашето внимание Проект за програма за работата на Народното събрание за времето 30 май – 1 юни 2012 г.:
„1. Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителните плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от Националната здравноосигурителна каса за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 - 2011 г. Вносители са Мартин Димитров и група народни представители.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Вносител е Министерският съвет.
3. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случая, изнесен в медийното и общественото пространство, на купуване и продаване на избори за кмет на Сливен с участието на ръководни кадри от Българската социалистическа партия, бивши министри от тройната коалиция и скандални фигури от подземния свят. Вносители са Искра Фидосова и група народни представители.
4. Второ четене на Законопроекта за виното и спиртните напитки, продължение.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Министерският съвет.
7. Второ четене на Законопроекта за публично-частното партньорство. Вносител е Министерският съвет.
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България” между Глобалния фонд за борба срещу спин, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. Вносител е Министерският съвет.
9. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка за оказване на подкрепа при изпълнението на проекти, финансирани от структурните инструменти на Европейския съюз. Вносител е Министерският съвет.
10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, продължение.
11. Парламентарен контрол.”
Той е предвиден за петък, 1 юни 2012 г., с начален час от 11,00 ч.
Моля да гласуваме.
Гласували 139 народни представители: за 117, против 7, въздържали се 15.
Предложението е прието.
По реда на чл. 43, ал. 3 от нашия правилник са постъпили три предложения.
Първото предложение е от народния представител Мартин Димитров относно Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителните плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от Националната здравноосигурителна каса за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 - 2011 г. Току-що приехме това да бъде точка първа от седмичната ни програма, затова няма да подлагам на гласуване това предложение.
Останалите две предложения са, както следва:
Народният представител Павел Шопов предлага в предстоящата седмична програма да бъде включен Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, в това число председател и заместник-председател, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители.
Господин Шопов, слушаме Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители и господин вицепремиер, който също имате отношение по проблема, като отговорен в Партията ГЕРБ и като вицепремиер.
Касае се за проблем, който от Партия „Атака” сме поставяли сигурно десетки пъти – с искания за разглеждане по реда на чл. 43, ал. 3, също така и в нашите изказвания. Проблемът е, че България се намира в състояние фактически на конституционен преврат по отношение на една важна институция, каквато е Комисията за защита от дискриминация. Вече две години и три месеца не се прави промяна и не се избира нов състав на тази комисия. Мандатът й е изтекъл през месец март, април, май преди две години и от квотата на президента, и от квотата на Народното събрание. Народното събрание първо трябва да избере от своята квота представители в тази комисия, за да може и президентът да го направи – така е по закон.
Ние се чудим каква е причината за това. Комисията се оглавява от лицето Кемал Еюп. Считаме, че за да не се осъществява това, се правят задкулисни уговорки на ГЕРБ с ДПС. Друго обяснение за нас няма. Не може ГЕРБ да няма свои кандидати, да няма кадри за тази комисия, каквито винаги е имало, представяло, изваждало, номинирало и те са били избирани. Това е единственото обяснение. Тази комисия е много важна за ДПС. Не се прави промяна в нейния състав, не се избира нов състав. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, изтекоха двете минути.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Нашето искане е най-после да бъдат изпълнени конституционните задължения на Народното събрание и да бъде избрана комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Поставям на гласуване предложението на господин Шопов за включване в седмичната програма на Проект за решение за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация.
Гласували 140 народни представители: за 37, против 25, въздържали се 78.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, за мен е немислимо да има въздържали се по тази точка. Не се касае за друго, освен Четиридесет и първото Народно събрание в състава си да изпълни конституционното си задължение и нищо друго.
Призовавам Ви при прегласуването да гласувате „за” това наше предложение. То е направено в чисто персонален смисъл и няма никаква причина много бързо и може би с не особено ожесточени дебати то да мине и да бъде избран новият състав на комисията.
Другото обяснение е, че продължава протакането, отлагането, комисията продължава да бъде нелегитимна. В момента тя е нелегитимна, издава свои актове и някакви решения, които не могат да пораждат каквито и да било последици. Това продължава вече повече от две години.
Колеги, гласувайте „за” избирането на новия състав на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на прегласуване предложението на господин Шопов.
Моля да гласуваме.
Гласували 133 народни представители: за 35, против 39, въздържали се 59.
Предложението не е прието.
Следващото предложение по реда на чл. 43, ал. 3 от правилника е от господин Чуколов, направено от името на Парламентарната група на Партия „Атака”, който предлага в седмичната програма да бъде включен Проект за решение за отмяна на Декларация на Народното събрание от 11 януари 2012 г., осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Господин Шопов, слушаме Ви.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Преди 3 месеца Четиридесет и първото Народно събрание в този му състав гласува едно позорно решение. И това е решение, с което се осъжда така нареченият Възродителен процес. Внесоха го сините, разбира се, по поръчка на определени кръгове и среди. Те много пъти са изпадали в такова безчестие да осъществят едно, за нас от „Атака”, истинско национално предателство. Повтаря се тази тема, този въпрос много пъти в различните състави на други народни събрания, правят се едни заклинания, едно посипване на главите ни с пепел, едни национални харакирита. Нищо не налагаше това решение да бъде внесено, освен че то беше наредено отнякъде. И разбира се, от ДПС решението беше поето със задоволство и сведено до това решението да бъде гласувано. То беше гласувано и криминално, набързо, някак си неусетно, но решението мина с гласовете на мнозинството и на почти всички членове от настоящото Народно събрание.
Ние от „Атака” никога няма да се примирим с подобни предателства, с такива актове, които са пряко срещу националната сигурност, националното достойнство и изопачават историческата истина за факти и събития от най-новата история, които са се случили много скоро, които ние помним и които знаем, че не са били такива, каквито са. (Председателят дава знак, че времето е изтекло.)
Затова ние искаме да се преразгледа това решение, като внасяме свое решение за отмяна на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ: В същото време, когато същият този парламент не гласува нашето проекторешение, предложение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, дадох Ви знак два пъти, ще Ви отнема думата.
ПАВЕЛ ШОПОВ: Последно изречение – …за геноцида на българите по време на турското робство. Това не беше направено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на господин Чуколов, защитено от господин Шопов в пленарната зала, за включване в дневния ред на Проект за решение за отмяна на Декларация на Народното събрание, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани.
Моля, гласувайте.
Гласували 123 народни представители: за 16, против 42, въздържали се 65.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения за времето от 23 до 29 май 2012 г.:
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания. Вносители Димо Гяуров и Мартин Димитров. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Вносител Красимир Велчев и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Разпределена е още на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случая, изнесен в общественото и медийното пространство, за купуване и продаване на избори за кмет на Сливен с участието на ръководни кадри от Българската социалистическа партия, бивши министри от тройната коалиция и скандални фигури от подземния свят. Вносител Искра Фидосова и група народни представители.
Отчет за изпълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. Вносител – Националният осигурителен институт. Разпределен на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по труда и социалната политика.
Обобщен годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет и за дейността на Инспектората към Висшия съвет за 2011 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2011 г. Вносител – Комисията за защита на конкуренцията. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Обобщен годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2011 г. Вносител – Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2011 г. Вносител – Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Разпределен е на Комисията по бюджет и финанси.
На 23 май 2012 г. с вх. № 220-00-32 в изпълнение Разпоредбата на чл. 261а, ал. 5 от Закона за електронните съобщения, Комисията за защита на личните данни е предоставила на Народното събрание обобщена информация по чл. 261а от Закона за електронните съобщения за времето януари-декември 2011 г. С мое писмо материалът е изпратен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и на постоянно действащата подкомисия към Комисията по правни въпроси, която осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение, както и материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
В периода от 23 до 30 май 2012 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2012 г. „бизнес климата” в промишлеността, строителството, търговията и услугите през май 2012 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
Преди да преминем към предвидените точки от дневния ни ред, тук е вицепремиерът и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов.
Имате думата, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! По повод ситуацията в страната през последните дни като представител на българското правителство и отговарящ за координацията и взаимодействието по ликвидиране на последствията от бедствия и аварии днес съм тук, пред Вас, като парламентаристи, за да Ви запозная с действията, които бяха предприети от компетентните органи във връзка със земетресението от 22 май.
Ще дам хронология от анализа, който е подготвен – смятам, че е важно да бъдете запознати и всеки от Вас да си направи равносметка дали би могъл да помогне, дали действията, които предприема в публичното пространство, са адекватни на ситуацията, или чисто и просто търсим допълнителни спекулации в публичното пространство.
Около 3,00 ч. на 22 май 2012 г. възникна земетресение с епицентър на територията на Пернишка област с магнитуд около 5,9 по скалата на Рихтер. Оперативният дежурен в Националния оперативен център незабавно установява връзка с дежурните в Геофизичния институт на БАН. На третата и на четвъртата минута са уведомени министърът на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, главният секретар на Министерството на вътрешните работи чрез дежурния на Оперативния дежурен център в Министерството на вътрешните работи.
По разпореждане на главния секретар чрез дежурния на МВР са уведомени оперативните части на основните структурни звена на Министерството на вътрешните работи за предприемане на действия за изясняване на обстановката.
В 3,23 ч. на 22 май 2012 г. от БАН е уточнено, че епицентърът на земетресението е на 23-25 км югозападно от София – в района на Перник. Изпратени са съобщения на дежурните по министерства и на средствата за масово осведомяване за епицентъра и магнитуда. В изпълнение на дадените указания за привеждане на плана за действие на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в частта „При земетресение” започва събирането на свободния от дежурство състав към областните дирекции за сформиране на резервни екипи при необходимост.
Разпоредено е да бъде подготвен резерв от сили и средства на съседни области – София, София-област, Кюстендил и Благоевград. Чрез дежурните е установена връзка с дежурния на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за наличието на поражения върху обектите на националната енергийна система, състоянието на язовирите, потенциалните опасни обекти – АЕЦ „Козлодуй”, „Лукойл”, „Нефтохим” и железопътния транспорт.
На мястото на произшествието за осъществяване на взаимодействие, контрол, участие в съвместния с областния управител щаб и организиране изпълнението на дейностите по защита на населението в 4,10 ч. пристига група от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” под ръководството на главен комисар Николов.
По разпореждане на областния управител на Перник и кмета на общината е проведено съвместно заседание на щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия в частта „Действия при земетресение”. Тези планове бяха своевременно въведени и бяха проведени съвещания за изпълнение на предвидените мерки.
Към 4,30 ч. е усетен още един трус със същия епицентър и сила около 4 бала по Рихтер. Около 5,10 ч. – със същия епицентър и сила отново около 4 бала по Рихтер. Последваха вторични трусове през следващите дни. Няма данни за жертви и нанесени материални щети при регистрираните вторични земетресения.
За предотвратяване на паниката сред населението бяха организирани преки включвания в основните медии, за да могат да бъдат информирани гражданите за предприетите действия.
Със заповед на областния управител на област Перник от 22 май 2012 г. е обявено бедствено положение. Започват работа щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия на област Перник и общините Перник и Радомир. В 6,00 ч. е проведено съвместно заседание на областния и общинските щабове. На него са набелязани допълнителни мерки на база получената информация от кметовете на населени места и изготвено съвместно съобщение за средствата за масово осведомяване.
Със заповед на кмета на община София също е въведен Планът за защита при бедствия. Беше сформиран щаб, създадена беше организация за установяване на щетите, нанесени в столицата, уточняване състоянието на инженерната инфраструктура и транспортните съоръжения – ТЕЦ, летищен комплекс „София” и железопътната инфраструктура.
В периода 3,30 – 4,30 ч. от съвместни екипи са извършени проверки за уточняване състоянието на стените на големите хидротехнически съоръжения в близост до важни стратегически обекти – на язовирите „Искър”, „Студена”, „Кърджали”, „Лобош”, „Чаира”, „Белмекен” и други.
За избягване на паниката сред населението на изходните пунктове и на основните кръстовища бяха разположени екипи на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи и служители от „Пожарна безопасност и защита на населението”, които да оказват помощ на нуждаещите се граждани и съдействие при необходимост.
Резултатите от проверките и получената информация от дежурните на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, „Напоителни системи” и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за състоянието на хидротехническите съоръжения бяха обобщени и беше подадена информация до медиите за състоянието им. Основната роля на МВР беше свързана с осъществяването на координацията и взаимодействието между основните съставни части на Единната спасителна система. Оказваше се помощ при евакуирането на възрастни и трудно подвижни хора, разпъването на палатки, отстраняването на опасни предмети, части от сгради, обезопасяването на сгради.
От 3,00 до 7,00 ч. на 22 май са регистрирани 1845 сигнала на телефон 112, като са обработени 5460 обаждания. Сигналите своевременно са подадени на оперативните дежурни за Единната спасителна система. Тук ще вмъкна едно уточнение – в голямата си част гражданите в такава ситуация възприемат телефон 112 като информационен, а той е предназначен за реакция на компетентните институции, за спасяването на човешки живот или на лица, които са изпаднали в беда.
Искам да уточня също, че пет пъти е увеличен обменът на информация, която е входирана на телефон 112, а сами разбирате, че има определен капацитет. Затова заявените обаждания са 1845, но реално обработените са 5460 в рамките на четири часа.
На 23 и 24 май структурите на Министерството на вътрешните работи в София и Перник, екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението” са посетили 960 обекта след постъпил сигнал на граждани във връзка със земетресението. Най-честите сигнали са били свързани с напукани стени, паднали комини, керемиди, трошаща се мазилка. Служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” оказаха помощ при евакуирането на възрастни и трудно подвижни хора.
В провеждането на дейностите бяха включени и дежурните служители на СДВР и Областна дирекция – Перник, като участваха 74 автопатрула с 680 служители на Полицията, 75 единици техника от „Пожарна безопасност и защита на населението” с 830 служители.
Представители на МВР взеха участие в работата на областните и общинските щабове и координираха дейността по оказване помощ на населението.
За определяне на реда за уведомяване и координация при земетресение в МВР от главния секретар на Министерството на вътрешните работи със заповед бяха разпоредени допълнителни мерки, които трябва да бъдат изпълнени от оперативните дежурни на МВР и дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността”.
За подобряване обмена на информация с Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН беше изградена допълнителна линия от МВР и беше регламентиран редът за своевременното изпращане на информация.
На 25 май 2012 г. беше проведено заседание на Областния кризисен щаб, съвместно с общинските щабове на град Перник и град Радомир. В него взе участие и ръководството на Министерството на вътрешните работи.
В община Перник са постъпили над 2000 молби за подпомагане на гражданите, живеещи в пострадалите сгради. При земетресението са засегнати около 60% от сградния фонд на община Перник – разбира се, в различни параметри. За оценка на нанесените от земетресението щети са сформирани 48 комисии от съответните общински власти както в Радомир, така и в Перник.
За конструктивно обследване на сградите работят четири комисии. Тук може би възниква и проблемът, който всъщност се дискутира през последните дни. Знаете, че в тези комисии трябва да има лицензирани оценители за проверка на здравината и надеждността на сградите при тяхното евентуално обитаване. Това е от компетентността на местната власт, но това, което предприе правителството, и това, което предприе министърът на регионалното развитие и благоустройството, е, че със своя заповед да осигури 21 служители, които да подпомогнат дейността на тези комисии.
По предварителни данни за възстановяването на пострадалите обществени обекти на община Перник към настоящия момент са необходими около 3 млн. лв., за Столична община – около 1 млн. 300 хил. лв. Говорим само за обществените сгради.
Към настоящия момент като неизползваеми са определени 41 сгради.
Създадена е организация за приемане на молби от граждани, като по решение на общинския съвет същите са освободени от местни такси.
Тук искам да спомена също за възникналите проблеми, за които бях уведомен при моите посещения в село Дивотино, община Перник. Проблемът възниква от това, че местната администрация не успя да си създаде необходимата организация за изнесени бюра и центрове за обслужване на гражданите. Те трябваше да издават данъчни оценки, които трябва да се представят заедно с документацията пред съответните междуведомствени комисии.
Продължава дейността на „Пожарна безопасност и защита на населението” по предотвратяването, преодоляването на последствията от земетресенията в град София и град Перник. За крайно нуждаещите се са осигурени 75 палатки за 480 човека и 36 фургона за 102 човека. Първите палатки са доставени с товарни автомобили на „Пожарна безопасност и защита на населението”. Поради забрана за движение на товарни автомобили през почивните и празнични дни, беше създадена организация съвместно с органите на КАТ за ескортирането на платформите, доставящи фургоните.
Съвместно с Българския червен кръст се организира раздаването на помощи за бедстващите.
За създалата се ситуация вследствие на земетресението своевременно беше подадена информация в съответствие с Механизма за гражданска защита при извънредни ситуации на Европейския съюз. Тези действия свидетелстват за изключително адекватната реакция при създалата се ситуация.
Разбира се, че освен всичко това, което споменах, има и мерки, които биха могли да подобрят бъдещите ни действия. Това са: подобряване на информационно-разяснителната дейност сред населението за действия при бедствия, пожари и други извънредни ситуации; трябва да се заложи в учебните планове в училищата и включването при необходимост на задължителен предмет „Защита при бедствия”; в училищата трябва да се повиши качеството при работа с подрастващите относно начините за действия при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; изготвяне на информационно-обучителни материали – книжки, дипляни, брошури и други; засилване на ангажираността на медиите и подобряване взаимодействието с тях с цел осигуряване на пълна и своевременна информираност на обществото и недопускане на паника; да продължи да се подобрява ефективността на междуведомствената и вътрешноведомствената координация и комуникация в централните органи на държавната власт, териториалните органи на местната власт, неправителствените организации и работодатели при пожари, бедствия и други извънредни ситуации; подобряване на комуникацията между органите на Единната спасителна система; подобряване взаимодействието с общините с цел повишаване ефективността на реакциите при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.
Най-голямото предизвикателство пред държавата след закриване на военната служба и след като вече нямаме военно обучение, то е предизвикателство и за всички нас, е да разработим Стратегия за развитие на доброволното движение на база европейския опит. Това ще е първа стъпка за предстоящо приемане на Наредба за създаване и организиране на дейността на Държавната комисия.
Уважаеми дами и господа народни представители, само искам да спомена, че през всичките тези години – 2009, 2010, 2011, част от учебния план в дейността на „Пожарна безопасност и защита на населението” е провеждането на обучения, които бяха проведени на територията на страната през последните години. Те дадоха възможност за по-бърза и по-адекватна реакция за сработването на всички тези планове, които са разработени и които са под ръководството и координацията на областния управител и съответните представители на местната власт.
Основният акцент също така е подобряване на професионалното обучение на служителите от „Пожарна безопасност и защита на населението”. Мога да кажа, че за тези последни три години –2009 г. обучаеми са били 536 служители, 2010 г. – 962-ма, през 2011 г. те са 1173.
В много подобни случаи се създава предпоставка за политическо говорене, което може би донякъде е разбираемо от гледна точка на това, че някои от политиците през последните години реално не познават обстановката, нито пък имат пряка ангажираност при подпомагането на гражданите, на жителите на съответните населени места.
Ще дам за пример това, което направихме при бедствието в село Бисер. Знаете, че тогава при възникналата ситуация по разпореждане на премиера на страната бяха изпратени всички министри, които имаха пряко отношение за подобряване на усвояването на помощта, която трябваше да бъде оказана на местното население, за сработването на всички планове, които бяха предварително изработени.
Това, което мога да кажа, е, че когато бяхме в село Бисер в продължение на пет дни – на петия ден, когато беше погребението на жертвите от стихийното бедствие – наводнението, тогава чак видях представители на една политическа формация, които просто, да Ви призная честно, се чудеха какво да правят и какво да обяснят на хората, ако те ги попитат нещо.
Тук искам да призова всички политически формации: винаги, когато имаме такава ситуация, всеки един от нас трябва да бъде солидарен, трябва да бъдем съпричастни и с каквото можем да подпомогнем допълнително, освен компетентностите, които има държавата и Междуведомствената комисия при бедствия и аварии, която може да възстановява щети, разбира се, при входирането на съответния комплект документи, за да могат да се направят оценки.
Това, което допълнително може да бъде предприето – знаете, че Българският червен кръст излезе с една инициатива и откри сметка, в която всеки един гражданин като физическо лице, като работодател или пък представители на политическите формации имат възможност също да подпомогнат възстановяването от тези поражения, които възникнаха от наводнението.
Аз мога да дам пример с това, което направи Политическа партия ГЕРБ – внесе 1 млн. лв. Това беше използвано, по него имаше политическо говорене както от ДСБ, така и от БСП, но мога да Ви уверя, че след становището, което даде Сметната палата, най-добре беше всяка една от тези политически формации да бъде солидарна и да даде определени финансови средства за възстановяването на това населено място.
Това, което мога да кажа във връзка със създалата се ситуация в Перник – разбира се, че обемът от работа, която трябва да бъде свършена, е огромен. Междуведомствената комисия е в готовност при входирането на първите комплекти с документи както за община Радомир, така и за община Перник, за община София веднага да може да бъде свикана извънредна междуведомствена комисия, за да осигурим веднага необходимите средства, но след вземането на решения от нея.
Тук е моментът също да спомена за добрите практики, които бяха реализирани през последните две години и половина и по-специално след интегрирането и обединяването на „Гражданска защита” и „Пожарна безопасност”.
Може би трябва да спомена, че от всичко това, което чувам като политическо говорене и още повече, че се готви входирането на Проектозакон за възстановяване на Министерството на извънредните ситуации, мога да Ви кажа, че това просто няма как да се случи. Към настоящия момент с интегрирането, което постигнахме в сектора, реакцията на Министерството на вътрешните работи е много по-адекватна. Повярвайте, че при всяко едно бедствие има необходимост от взаимодействие на всички компетентни институции, органи, които трябва да реагират.
Давам Ви за пример това, което се случи в началото на моя мандат, когато бяха проливните дъждове в Добрич. Трябва да Ви кажа, че тогава на един обект отиваха екипи и от „Гражданска защита”, отиваха и екипи от „Пожарна безопасност”. Това означаваше, че останаха непокрити обекти. Всъщност имахме две действащи системи, които обаче по никакъв начин не бяха координирани от техните оперативни дежурни центрове.
В момента мога да кажа, че тези центрове са единни и действията, които се предприемат, са изцяло координирани на база възможностите, техническите параметри, които са необходими за отстраняване последствията от подобни бедствия.
Във връзка с това искам само да Ви дам няколко примера, за да може по-нагледно да осъзнаете това, което говоря. В Министерството на вътрешните работи и в Министерството на отбраната част от основните неща, които се реализират като политики, е съответните ведомства да имат свои информационни системи и преносна мрежа за предаването на база данни. В МВР основен приоритет беше разработването на ТЕТРА системата, а в Министерството на отбраната беше системата „Странджа”. Трябва да Ви кажа, че са изхарчени милиони левове, за да може да бъде обезпечена цялата страна с подобна мрежа. Към настоящия момент имаме само изразходвани средства, но нямаме нито една от тези две системи на двете министерства, които да са обезпечили цялата страна. Мисля, че за една държава като България – колкото по-малко структури, толкова по-малко разходи за администрация.
В духа на политическото говорене, което чухме през последните дни от Българската социалистическа партия, може би идеята е за устройването на техните политически кадри на съответните политически кабинети. Ще Ви припомня равносметката от това, което направихме след закриването на Министерството на извънредните ситуации, заедно с обединяването в Министерството на вътрешните работи. В предишния период, в края на мандата на предишното управление на Тройната коалиция, политическите кабинети на двете министерства се изравняват на 30 служители, а в момента, след обединението, политическият кабинет на сегашното Министерство на вътрешните работи е от петима служители, така че направете сметка. Предприели сме действия, с които тези 25 служители, които реално са съкратени, са пренасочени като действащи структурни единици в определените дирекции, които могат да имат отношение.
Това, което смятам, че също е важно да знаете – всичко, което се предприема от правителството, е само и единствено както в превантивната дейност, така също и в бързата реакция при действията, които трябва да имаме при подобни бедствия.
Това, което също смятам, че е важно и което премиерът алармира преди няколко дни, е тревожното състояние на автомагистралите и по-специално на мостовете, защото, знаете, че през всички тези години, когато имахме определени бюджетни излишъци, те не отидоха за тази превантивна дейност, а бяха изхарчени по места и по начини, с които тези финансови средства можеха да бъдат използвани допълнително в съответните кампании, за да си плащате и да си купувате избори, господа народни представители.
При бедствията, които имаме в страната през последните седмици и месеци, мога да Ви кажа, че във връзка с прогнозата за проливните дъждове бяха предприети адекватни мерки. Бяха изпратени превантивно 300 000 чувала, които при необходимост да могат да бъдат използвани за определените реки, където можеше да има застрашаване на човешки живот в населените места.
Най-голямото бедствие за страната, което се е случило през последните 20 години, не е земетресението, което беше в Перник, не са всички останали бедствия, които е имало през последните 20 години от метеорологичните условия, но най-голямото бедствие за страната беше безотговорното, безхаберно управление на Българската социалистическа партия. (Силен шум и реплики от КБ.)
Благодаря Ви за вниманието и ако имате някакви допълнителни въпроси, ще се постарая да Ви отговоря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на група ли, господин Найденов? (Реплика от народния представител Ангел Найденов.)
Няма друга процедура.
От името на парламентарна група – господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа народни представители! Оценяваме желанието на министър Цветанов да информира Народното събрание в началото на пленарната седмица, представяйки една хронология на действията на държавните структури. Разбира се, по-важното в този случай беше да чуем и анализ доколко и в каква степен са сработили плановете, доколко и в каква степен адекватно са реагирали звената в държавната администрация, как и по какъв начин са подпомогнали хората в първите часове след бедствието. Имаше някакъв опит за този анализ. Не мога да се съглася, че плановете са сработили по начина, по който те са разработени, нито пък мога да се съглася с факта, че е преодоляна паниката, която беше създадена в първите минути в населението на територията на Пернишка община.
Няма да се съглася и с оценката, че е сработила информационно-оповестителната система, защото на практика информация за земетресението, съответно успокояване на населението, че няма пукнатини в язовирната стена, беше получена часове по-късно. Беше създадена вече паника – няколко хиляди човека се бяха изнесли от Перник под влияние на слуха, че има напукване и се очаква заливане на териториите под язовир „Студена”. Но това е едната страна на въпроса. В някаква степен мога да кажа, че имаше реакция след първия час – това е факт.
Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, иска ми се да вярвам, че няма различие в оценката ни за бедствието и за тежките последици от него за хората на територията на Пернишка област. Поне от наша страна няма нито подценяване, нито омаловажаване на онова, което се случи на територията на общините Перник, Радомир и в някаква степен на територията на община Ковачевци. Вече имах възможност в изявление от името на парламентарната група да подчертая, че свеждането на щетите от земетресението до паднали комини и счупени керемиди създава една много превратна и много вредна, и, разбира се, много невярна представа за онова, което се случи в населените места на Пернишка област.
Там впрочем, уважаеми господин министър, има населени места, където са засегнати до 90% от сградите и за съжаление част от тях са негодни за обитаване. И не са само 41 сградите, и не са само на територията на гр. Перник. Те са в една голяма част от населените места и всеки един, който е имал възможност да посети тези населени места, би могъл да потвърди тази информация. За щастие, няма жертви и силно се надявам, че въпреки продължаващите трусове няма да има човешки жертви.
Тук ще направя едно отклонение и ще кажа, че в някаква степен се създава паника и страх в хората тогава, когато вървят полицейските коли, за да оповестяват с високоговорителите населението след настъпване на труса.Поне вчера впечатлението беше такова в част от хората,след като бяха задействани екипите на ОДП на Министерството на вътрешните работи,за да информират хората за труса в 10,23 ч.
Уважаеми господин министър, не зная какви са Вашите очаквания и кое Ви дава повод да говорите за политизиране и съответно политически атаки от страна на опозицията, в частност от страна на Българската социалистическа партия. Нашата отговорност се изразява и в това – да дадем информация, съответно да реагираме и да кажем какво според нас не е съвършено, не е задействано и какво трябва да бъде направено. Не мисля, че в това отношение Вие имате основание за претенции към говоренето и съответно към действията от страна на Парламентарната група на Коалиция за България.
Аз не зная дали ще Ви изненадам, но ще отбележа сравнително бързата реакция и адекватната намеса на структурите на общинската администрация. и няма да се съглася с Вашата негативна оценка за действията на община Перник, на кмета на община Перник или на общинските структури. И ще добавя – своевременната и сравнително адекватна реакция и на държавните структури, в това число и на звената, които са на Ваше персонално подчинение. Ето, имаме основанието да го признаем, имаме и доблестта да го кажем, за разлика от Вас, които си позволявате във всяка намеса и всяко действие на БСП или на представители на БСП да търсите някакви провокативни реакции или инициативи.
Уважаеми дами и господа, в първия, във втория и в част от следващите дни мога да призная, че са осигурени, в това число и със съдействието на БЧК, необходимите количества – на първо време питейна вода и пакетирана храна. Доставени са палатки и фургони, осигурено е убежище на част от хората, останали без домове, настанени в здравни заведения и училища.
Тук ми се ще да кажа, че не е особено добра координацията на работа между общинските звена и Областния кризисен щаб, каквито и да са уверенията на моите колеги от Парламентарната група на ГЕРБ от Пернишкия избирателен район. Имаше поне два случая на нарушена комуникация, едва ли не на мерене на силите и правомощията, в резултат на което се прекъсваше комуникацията и връзката в действията между областната и общинските структури. Нека да вярваме, че това е преодоляно.
Уважаеми дами и господа, много по-важно от това, което чухме като хронология и отчет, е да чуем какви ще бъдат действията, които трябва да бъдат преодолени или които се предприемат за преодоляване на последиците и на щетите от земетресението.
Господин министър, на първо място бих добавил и бих предложил да се обмислят действия, които наистина да са свързани със своевременна информация и недопускане на паника.
Второ, за своевременно задействане на информационно-оповестителната система. Няма да коментирам идеята – полицаи с мегафони вървят и информират населението, но помислете за друг начин, по който да се достигне по-своевременна и убедителна информация за това, което се случва на територията на населените места или на територията на страната.
Трето, подчертахте, че не били осигурени достатъчно специалисти и екипи, които да обработват сигналите на гражданите. Няма как това да се случи само със силите на общинската администрация.
Първият проблем е недостиг на оценители. Няма как община Перник да мобилизира лицензирани оценители, чиито оценки на щетите да бъдат признавани, когато трябва да бъдат отпускани обезщетения.
Второ, няма как с усилията на община Перник или Радомир да бъдат осигурени необходимият брой инженери или конструктори, които да участват в тези комисии за оглед и оценка на щетите. И оценителите, и конструкторите – това очевидно трябва да бъде помощ от страна на държавата.
Трето, факт е, че има забавяне в обработването на заявленията и писмените сигнали на хората. Това няма как да стане само със силите на администрацията на община Перник. Те имат ограничен брой служители, които няма как да работят в рамките на тези близо 70 или 80 екипа или комисии, които трябва да бъдат назначени, за да обходят всички домове.
Четвърто, необходимо е да има яснота какъв е размерът на обезщетенията, които ще бъдат дадени на хората със засегнатите домове и какъв е размерът на социалното подпомагане, тъй като чуваме различни информации. Силно се надявам, че днес на заседанието на Министерския съвет ще стане ясно каква е сумата, която ще бъде отпусната. Тя в никакъв случай не се измерва само в рамките на тези 5 млн. лв., които се коментират. Щетите на обществените сгради по най-обща оценка на общинската администрация са над 10 млн. лв. – 10 млн. 400 хил. лв. към този момент. Поне още толкова са щетите на индивидуалните домове и на жилищата на хората по оценката на екипите. Така че – минимум 20 милиона. По това трябва да се мисли.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От името на Парламентарната група на „Атака” – господин Волен Сидеров.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители, господин вицепремиер! Когато стане природно бедствие, забелязал съм, че в българския парламент става раздвижване и много голяма част от политиците се хранят от природните бедствия като кърлеж с кръв.
Ние от „Атака” предлагаме действия, а не думи. Тук има много приказки, които се завъртяха в момента, но те не водят до нищо реално.
Разбирам, че господин премиерът идва в Народното събрание с идеята да покани представители от всички парламентарни групи, за да обсъждаме нещо, което още не е ясно точно какво е. От медиите научаваме, че господин премиерът предлага на българското Народно събрание да се превърне в конвент, да заобиколи Закона за обществените поръчки и някак си бързичко веднага да сложи няколко фирми, които да започнат работа по укрепването на мостовете в България. Вярно е, че мостовете в България са в лошо състояние и те не са поддържани досега. Вярно е също така, че правителството на ГЕРБ не направи нищо, за да ги поддържа през трите години, през които управляваше. Естествено, като стане земетресение, правителствата се сещат и за мостовете.
Какво предлага „Атака”? Като прочетохме намеренията на господин премиера, които обаче не са конкретизирани, не са ясни, а са общи идеи, ние вчера изготвихме проекторешение, госпожо председател, което днес сутринта внесохме в деловодството. То вече е там. Можете да го съобщите от трибуната, ако имате доброто желание. Това проекторешение казва:
„Народното събрание на Република България възлага на Министерския съвет и на Министерството на отбраната на Република България да предприеме всички възможни действия за спешен ремонт на мостове и виадукти от републиканската пътна мрежа, като за целта се привлекат инженерните части и формированията на Българската армия. При необходимост да бъде мобилизирана строителна техника и специалисти по силата на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.”
Точка втора от решението, което предлагаме да гласувате, дами и господа народни представители, е:
„2. За осигуряване на първоначално необходимите финансови средства Министерският съвет да предприеме мерки за незабавно прекратяване на българското участие в мисията ИСАВ в Афганистан.”
По официални данни тази мисия струва на България, на всички нас – българските данъкоплатци, над 55 млн. лв. Ето, тук преди малко стана въпрос за 10 милиона, за 20 милиона лева, които са нужни. Ето ги 55 млн. лв., които веднага могат да влязат за ремонт на сгради и за укрепване на съоръжения – поне първоначално. След това уважаемите управляващи, които се надявам, че са направили вече сметка откъде да вземат пари, ще добавят и други средства. Но тези веднага могат да бъдат вкарани там. По принцип казваме, че е добре да се укрепят съоръженията, за които говори премиерът, но това според нас трябва да стане с оттегляне на мисията от Афганистан и с участието на Инженерни войски, а не с търсене на фирми по лобистки начин, които вероятно ще бъдат фирми – близки до правителството. По този начин ние ще гарантираме и по-евтино, и по-качествено изпълнение, под пълния контрол на държавата.
Много бих се разочаровал – не че ще е за първи път – от правителството, ако се окаже, че в резултат на тези идеи на господин премиера бързо и със заобикаляне на Закона за обществените поръчки бъдат търсени фирми и се окаже, че поредната турска фирма ще укрепва мостовете в Република България и ще обере огромната част от парите, които ще бъдат платени, след което ще бъдат дадени трохи на българските строители с по 600-700 лв. заплата, докато турските работници ще получават по 2000 евро. Това нещо вече го имаше, наблюдавахме го и сме против то да се повтаря.
Така че, госпожо председател, призовавам Ви да вкарате (Вие можете, ако искате) бързо в дневния ред нашето проекторешение, то да влезе в пленарната зала и дори тук, пред очите на премиера да бъде гласувано, защото то е разумно, национално отговорно и ще носи печалба на България в темата, която сега обсъждаме и която предстои да обсъждаме в кабинета на председателя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Непосредствено, след като е заведено в Деловодството на Народното събрание, Вашият Проект за решение е раздаден на народните представители. В рамките на днешния пленарен ден няма как да стане точка от дневния ред. Това би могло да се случи до края на седмицата.
Господин Цветанов, заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Използвам възможността да дам отговор на поставените въпроси от господин Ангел Найденов и господин Сидеров.
Изцяло съм съгласен с мнението на господин Сидеров, че когато има подобни природни бедствия, винаги има раздвижване на политиците в българския парламент. За мен не е важно политиците да се раздвижат в българския парламент, а е важно политиците да бъдат по местата, откъдето са избрани за народни представители. Специално искам да поздравя депутатите от Политическа партия ГЕРБ, които и днес са в Перник и Пернишка област. Разбира се, това, което господин Найденов спомена и което говореше – не мога да разбера това ли е официалната позиция на Българската социалистическа партия, или това е позицията, която трябва да бъде заявена от трибуната на парламента? Знаем какво е мнението на Ваш депутат, който във фейсбук неглижираше и през цялото време с подигравка се отнасяше към трагедията на жителите от област Перник. (Реплики от КБ.)
Не знам откъде господин Найденов ползва информация, но може би я ползва от източници, които въобще не кореспондират с това, което извършва съответната институция, имаща отношение към осигуряването на средствата от междуведомствената комисия. Мога да Ви кажа, че говорим за суми, които трябва да бъдат осигурени, след като бъдат входирани всичките документи в междуведомствената комисия и след като бъдат предоставени от съответните комисии, съставени от местната власт.
Не бих искал да давам оценка на кмета на Перник, но мога да дам оценка на кмета на Радомир – също район, който беше засегнат. Мога да Ви кажа, че в днешния ден ще бъдат входирани всички документи за оценките, направени от създадената комисията и от щаба, работил в община Радомир.
Ще припомня на господин Найденов това, което се случи и в село Бисер. Знаете, че тогава БСП отново започнаха да дават оценка за това как правителството дава оценка на кмета на Община Харманли. Искам да Ви кажа, че бях на място и видях как работят плановете и организацията, създадена от местната власт в Свиленград, в Харманли и в Любимец. Надявам се, когато се правят подобни коментари в тази посока, те да бъдат обективни. Ние не сме критици на местната власт, ние сме партньори на местната власт с действията, които трябва да предприемем всички заедно.
Споменатото за патрулните автомобили и оповестяването на населението с мегафоните. Всички Вие знаете, че Министерството на вътрешните работи и служителите на Министерството на вътрешните работи трябва да бъдат в услуга на обществото. Това е допълнителен момент, в който може да бъде използвана информираността на обществото чрез компетентните органи, когато имат съответната информация. Разбира се, че много важно е информацията да бъде постъпваща от медиите, но не винаги, когато хората напускат жилищата си, могат действително да прослушат информацията, която излиза в медиите.
В тази посока сме предприели действия, чрез които смятаме, че можем да създадем по-добра информираност на обществото и, разбира се, да създадем условия, за да няма допълнителна паника.
Това, което казвате за оповестителната система. Сами разбирате, че в стреса, който беше в ранните часове на 22 май, няма как да сработи оповестителната система, защото съм убеден, че това щеше да създаде допълнително напрежение.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Трябва да купят повече мегафони.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Понеже се обаждате, искам да Ви попитам: какво направихте, за да купите подобни мегафони, докато бяхте министър на вътрешните работи? Това, което знаем за Вас, е, че всъщност само ползвахте кабинета, за да може да си отчетете в CV-то, че Вие сте били министър на вътрешните работи – без нищо конкретно и реално, което да сте свършили.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Засрами се!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Относно обезщетенията мога да Ви кажа: нека експертите да дадат оценката, а не да я давате, господин Найденов, Вие, който досега в Перник сте били два пъти за по половин час. Може би за Вас е разбираемо, защото Вие все още сте в меден месец с Вашата любима от Вашата парламентарна група. (Реплики и възгласи от КБ.)
Понеже сте доста критични, бих могъл да Ви призова: нека все пак да имаме предвид, че имате възможност допълнително да подпомогнете хората, изпаднали в беда и имат необходимост от определена помощ. Затова Политическа партия ГЕРБ е взела политическо решение – от държавната субсидия да преведем 300 хил. лв. за област Перник, които да бъдат разходвани, разбира се, по прозрачен начин и под контрола както на местната власт, така и на областната управа и, разбира се, с местните инициативни комитети, създадени за разходването на подобни средства. В тази посока молбата ми е не да ползвате информация от източници, които може би Ви захранват по телефоните, с които разговаряте, а с това, което реално е свършено, прави се, с това, което се предприема. Уверявам Ви, че изпълнителната власт може да реализира реалните си политики в помощ на местната власт, когато работим заедно. Нека да не даваме оценка за действията на дадени кметове, а за това, което реално е свършено и предстои да бъде свършено. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По начина на водене – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, с искрено и дълбоко уважение към Вас искам да възразя за начина, по който водихте заседанието и не възразихте на грубото, неуместно, за да не кажа арогантно партизиране на национална трагедия от страна на вицепремиера на Република България и министър на вътрешните работи.
Господин вицепремиер, разбира се, че когато една партия е на власт, когато държи в ръцете си областната управа и целия държавен ресурс, носи и най-голямата отговорност, носи и най-голямата тежест. Проявете малко скромност, не партизирайте по този грозен начин, защото хората гледат и се срамуват от Вашето поведение! (Частични ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – заповядайте, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Неуважаеми господин министър и уважаеми дами и господа народни представители! Позицията на Парламентарната група на Коалиция за България беше изразена в изявлението ми от името на Парламентарната група на 23 май. Това, което е направено като коментар от страна на господин Кутев, вече имах възможност да заявя, че е възмутително. Това може да бъде коментар на човек, който наистина няма реална представа за случилото се на територията на Пернишка област. Казах, че това е скандално изявление и почтеното отношение в случая изисква извинение от страна на господин Кутев, което съм поискал той да направи към перничани – не като акт на политическо лицемерие, а като дължимо отношение към жителите на Перник. Това е и нашето разбиране.
Госпожо председател, струва ми се, че в тези случаи на абсурдно и провокативно поведение от страна на министрите, трябва да се намесите. Колкото и да проявявам деликатност към Вашата ситуация, не мисля, че министър Цветанов може да принизи пленарната зала на българския парламент до страница от жълт вестник. Ако това е поведение, което той следва и разбира – това е друга страна на въпроса, нека да го прави или в дома си, или съответно в сградата на своето министерство. Лошото възпитание обаче няма как да бъде компенсирано. Ако бях на това ниво, щях да кажа, че това е просташко поведение. Аз не съм на това ниво, затова няма да използвам този израз. Моля Ви обаче, намесвайте се, когато един министър си позволява в пленарната зала на българския парламент да има подобно отношение към народни представители.
Дали съм бил и по колко време съм бил на територията на населените места, това ще кажат хората от Пернишка област. От първите часове, господин министър, по всички населени места на посещение в домовете, които са засегнати! Но едва ли на Вас трябва да давам отчет и едва ли тук е мястото, където трябва да се изповядваме. Хората знаят кой какво прави.
Сега да Ви кажа, господин министър: не се справяте с онова, което трябва да правите на територията на населените места в Пернишка област. И каквито и да са отчетите и времето, и промоцията, която тук представяте...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето Ви изтече, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ...няма да опровергаете това мнение, което доминира в усещанията на огромната част от перничани. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да благодарим за информацията, изнесена от вицепремиера и министър на вътрешните работи господин Цветанов и да преминем към нашата седмична програма.

Точка първа:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ДА ИЗВЪРШИ ЦЯЛОСТЕН ОДИТ НА ДЕЙСТВИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО РАЗХОДВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТРАЛНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВА, ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ПЛАЩАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА ЛЕКАРСТВА ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ И РАЗХОДВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ТРАНСФЕРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ПЕРИОДА 2005 – 2011 Г.
Доклад на Комисията по бюджет и финанси, с който ще ни запознае председателят й госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси по Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителните плащания на НЗОК за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от НЗОК за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 г. – 2011 г., № 254-02-47, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 29 март 2012 г.
На заседание, проведено на 5 април 2012 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването.
На заседанието присъстваха следните представители на Сметната палата: Валери Димитров – председател, Цветан Цветков – заместник-председател, и Таня Константинова – директор на Дирекция „Одити на изпълнението”.
Проектът за решение беше представен от народния представител Кирчо Димитров, който изтъкна, че би искал да бъде направена корекция в текста на решението, като се промени периода на проверката, а също така и сроковете за извършване на проверката и внасянето на заключителния доклад.
Членовете на комисията подкрепиха единодушно това предложение. Съгласие с него изрази и председателят на Сметната палата.
След обсъждането се проведе гласуване което приключи при следните резултати: „за” – 18 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект за
РЕШЕНИЕ
за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата
Р Е Ш И:
1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2011 г.
2. Срокът на извършване на одита е до 30 септември 2012 г.
3. Срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата е 31 октомври 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Стоянова.
Преди да чуем доклада на Комисията по здравеопазването, уважаеми народни представители, искам да ви съобщя, че на балкона наши гости са ученици от Националната финансово-стопанска гимназия – София, които единствени в България изучават стенография по Европейски проект „Бързописът – ключ към ефективна комуникация”.
Това са нашите млади надежди, някои от които след години ще обслужват със своите стенографски умения и българския парламент. Да ги приветстваме. (Ръкопляскания. Учениците стават прави.)
Докладът на Комисията по здравеопазването ще ни представи нейният председател госпожа Дариткова.
ДОКЛАДЧИК ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА: Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители!
„На свое редовно заседание, проведено на 3 май 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителните плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от Националната здравноосигурителна каса за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 – 2011 г., № 254-02-47, внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 29 март 2012 г.
На заседанието присъстваха госпожа Десислава Атанасова – министър на здравеопазването, и господин Валери Апостолов – заместник-председател на Сметната палата.
Проектът за решение и мотивите към него бяха представени от името на вносителите от д-р Ваньо Шарков. Той заяви, че вносителите са съгласни с предложението на Сметната палата за прецизиране предмета на одита и промяна на проверявания период, а именно да се възложи на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2011 г. Също така д-р Шарков изрази съгласие с приетите от Комисията по бюджет и финанси промени в Проекта на решение: срокът на извършване на одита да бъде до 30 септември 2012 г. и срокът за внасяне в Народното събрание на окончателния доклад на Сметната палата да бъде 31 октомври 2012 г.
Заместник-председателят на Сметната палата разясни на народните представители, че с предложените и приети от вносителите и Комисията по бюджет и финанси промени в проекта на разглежданото решение в рамките на одита ще се изследва ефективност, ефикасност и икономичност или ще се установи степента, до която се постигат целите, заложени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и по-специално в Глава дванадесета „Цени на лекарствените продукти”. Отбеляза, че коригираните периоди и срокове са разумни и съответстват на сроковете, визирани в Закона за сметната палата.
В хода на дискусията бе отбелязано, че би могло Сметната палата да направи запитване до аналогични органи на държавите –членки на Европейския съюз, за опита им при извършването на такива одити.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 14, без „против” и „въздържал се” – 1, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходване на финансови средства за централни доставки на лекарства, здравноосигурителните плащания на Националната здравноосигурителна каса за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели и разходването на предоставените трансфери на Министерството на здравеопазването от Националната здравноосигурителна каса за заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия за периода 2005 – 2011 г., внесен от Мартин Димитров и група народни представители на 29 март 2012 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Дариткова.
От името на вносителите – народният представител господин Ваньо Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми гости! Предложеният от нас Проект за решение за извършване на цялостен одит на действията на Министерството на здравеопазването по разходването на финансовите средства, ценообразуването и разплащането от различните институции за лекарствоснабдяване има няколко причини.
Първата е, че всички ние си даваме ясна сметка, че лекарствената политика е един от най-важните елементи на системата на здравеопазването, за финансирането на който се ползват повече от 20% от публичните средства в сектора.
Второ, извършването на одит от страна на Сметната палата е необходимо, за да идентифицира проблемите, включително и пробойните, свързани с неправилно или нецелесъобразно финансиране, или финансиране в услуга на определени доставчици на лекарствени средства.
Този одит има за цел да доведе до изграждане на нова лекарствена политика в полза на пациенти и пресичане на корупционни практики там, където бъдат установени такива. Един от основните елементи на извършването на този одит, една от основните цели е да се установи доколко е изпълнена целта, заложена в Закона за лекарствените средства, а целта е ясно разписана – да бъде гарантиран достъпът на всички български граждани до лекарствените средства на пазара, който съществува в България.
За всички нас е повече от ясно, че тази цел не е изпълнена в максималния обхват, тоест нямаме гарантиран достъп и поради тази причина голяма част от българските граждани купуват лекарства от съседни на България държави, защото там цените са по-достъпни.
Това е одит, който искаме да бъде направен, одит на изпълнението, което включва три неща: ефективност, ефикасност и качество. Разбира се, след разговорите, които проведохме с представителите на Сметната палата, заявявам и от парламентарната трибуна това, което казах в Комисията по здравеопазване, ние сме съгласни с промяната в предмета на дейност и онова, което възлагаме с този одит.
Имахме гаранция от страна на представителите на Сметната палата, че ще влязат във връзка с представители на подобни институции, които съществуват в останалите държави и които са извършвали такъв цялостен одит, тъй като досега цялостен одит не е извършван. Извършван е по отношение на лекарствата за онкоболните и по отношение на други по-малки секторни сфери от лекарствената политика.
Считаме, че с промяната, с конкретизирането на дейността на онова, което трябва да направи Сметната палата, и с достатъчно дългия срок, който даваме до месец септември, можем да постигнем резултат съвместно с анкетната комисия, която направихме в Народното събрание, резултат, който да подобри лекарствената политика в страната и който преди приемането на бюджета за следващата година да може да даде основните механизми, с които да променим тази лекарствена политика, така че да бъде в полза не на олигархичните структури в страната, които се занимават с лекарствопроизводство и лекарствоснабдяване, а да бъде лекарствена политика в полза на пациентите и лечебните заведения в страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Шарков.
Дискусията е открита. Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да дадат заявка за това.
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Безспорно темата за цените на лекарствата е особено актуална за всеки български гражданин; особено за лекарствата, които сe плащат с публични пари – темата за драстичното увеличение на лекарствените средства, плащани с парите на хората, с парите на седящите в тази зала, на здравноосигурените и данъкоплатците, които, между другото, се увеличиха в пъти в рамките на това управление. Стигна се до ситуация, в която никой българин, нито институция има обяснение как така в сравнение с 2009 г. цените на лекарствата се увеличиха с по 100, 200, 300 процента. Наистина въпросът е изключително тревожен за хората. Темата беше предмет на парламентарни дискусии в Здравната комисия и в пленарната зала. Тема е на различни пленарни питания и развили се след това пленарни дебати. По повод на нея беше създадена и нарочна парламентарна комисия, която трябва да проучи действията и бездействията на изпълнителната власт в периода след 2009 г., довели до този драстичен скок в цените на лекарствата и най-вече на тези, които се плащат с публични пари.
Станаха ясни част от обясненията за този проблем, а именно –децентрализацията на търговете за лекарства от Министерството на здравеопазването към болниците; прехвърляне заплащането на част от други лекарства от Министерството на здравеопазването към Здравноосигурителната каса, без да бъдат съобразени цените, постигнати на договорени търгове; забавянето в издаването на наредби, които се отнасят до регулиране на цените на лекарствата, и неизвършването на действия от страна на Здравната каса за договаряне на отстъпки с производителите и търговците на лекарства.
Като член на парламентарната комисия, изучаваща причините за драстичния скок на цените на лекарствата, трябва да призная, че наистина тази комисия среща изключително сериозни трудности при изясняването на фактите, които имат значение за крайните изводи.
Единият от проблемите е с липсата на достатъчен експертен потенциал, на достатъчно експерти, които да не са заинтересовани и да не са, ще кажа направо, в конфликт на интереси по отношение определянето цените на лекарствените средства. Да, това наистина е проблем и да, това е една от причините парламентарната комисия да не може да приключи в срок своето разследване, отнасящо се до нереално високите цени на лекарствата.
Във връзка с това аз питам, включително вносителите на този проект за решение: защо считат, че този експертен потенциал, с който среща трудности комисията по лекарствата в Народното събрание, някак си ще бъде осигурен от органите на Сметната палата? Защо мислите, че един проблем, с който трудно се справя парламентарна комисия, ще се справи ей така без проблем одитът на Сметната палата? Защо се пристъпва към едно подобно търсене на решение за неудачите в лекарствената политика, след като Сметната палата, не вярвам вносителите да не го знаят това, е извършила многобройни одити на Министерството на здравеопазването и на Здравната каса, включително по отношение определяне цените на лекарствата и изразходването на публични пари за тази цел.
Пред мен е една папка с одити, с одитни доклади, с които се снабдих от сайта на Сметната палата – официална информация на Сметната палата. Това са ежегодни одити, които са правени на Здравноосигурителната каса от 2005 г. – периодът, за който настояват първоначално вносителите.
Отделно от това има няколко тематични одита, които касаят изразходването на средства за лекарства за лечение на злокачествени заболявания за периода от 2006-а до 2009 г. и един допълнителен одитен доклад на Сметната палата за изпълнението на препоръките, отправени в първоначалния одитен доклад.
Има последващи одити, които касаят формирането на цените на лекарствените средства за диализноболните, включително изразходването на публични пари за тези лекарства. Има одит, който не е приключен, който е за един изключително дълъг период, а именно – 2005 - 2009 г., за начина, по който са провеждани процедурите за възлагане на обществени поръчки за лекарства в Министерството на здравеопазването и Здравната каса.
Защо, след като се разполага с един наръч от одити и одитни доклади, според вносителите, решението на проблема е в следващ, повторен, потретен, не знам кой по степен, одитен доклад отново на Сметната палата?
Какво ще прави Сметната палата – ще прави одит на одита, ще прави проверка на проверката? Какво ще прави?! Сметната палата сама ще проверява себе си как е извършила предишните одити. Или тук намерението на вносителите и на подкрепящите е друго – да ритне топката назад и да я прехвърли в един достатъчно дълъг период във времето. Защо винаги базата започва от 2005 г.?! Всеки българин знае, че проблемите се създадоха в рамките на това управление в периода 2009 - 2011 г. Цените на лекарствата през 2009 г. се дават за база – за сравнение, за това колко нереално и драстично са се увеличили в рамките на управлението на ГЕРБ. Това бяха и мотивите за създаване на парламентарната комисия.
Всъщност ние няма от какво да се притесняваме, защото в предишното управление по данни на експертите цените на лекарствата намаляха с 30-40%, а сега се увеличиха 100, 200, 300 пъти. Недоумявам защо става практика на парламента да се възлагат допълнителни одити, които да одитират предишни одити. Това става практика на това управление и както се оказва, практика при възлагането на одитни доклади от българския парламент. Никоя проверка не е окончателна, тя винаги може да бъде проверена от следваща проверка, която да проверява предните проверяващи. Очаквам някой да даде отговор на тези въпроси, защото наистина проблемът с цените на лекарствата е сериозен и органът, който трябва да даде отговор и да направи предложение, е парламентарната комисия, респективно българският парламент.
Тук ще задам още един въпрос: защо отчетът за изпълнението на бюджета на Здравната каса за 2010 г. не се разглежда в пленарна зала, след като има толкова ангажирани, включително с харченето на публични пари за лекарствени средства? Вече е месец юни и идва ред в парламента да се внесе Докладът за изпълнението на бюджета на Здравната каса за 2011 г., а парламентът още не е разгледал как са харчени парите на данъкоплатците и на здравноосигурените български граждани за лекарствени средства за 2010 г. Това също са въпроси, които би следвало да интересуват вносителите на този проект за решение.
Аз все пак чакам отговор: защо периодът на този одит, както е предложен, е от 2005 г.? Защо?! Нещо, което е очевидно, че е невъзможно да бъде направено от Сметната палата, да прави проверка за десет години назад, за да се размие проблемът, за да не се реши и в крайна сметка наистина да не бъдат посочени отговорните за това лица.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – господин Ваньо Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо Манолова, за да чуете отговорите на всички тези въпроси, трябваше да бъдете на последното заседание на Комисията по здравеопазване, на която сте член. Там от Сметната палата отговориха подробно на всички тези неща. Аз през цялото време имах подозрения кой е гласувал „въздържал се”. Сега се сещам, че беше от Вашата група, този, който е гласувал „въздържал се” да се възложи този одит. Всички други са съгласни да се възложи одита, Вие се въздържате.
Освен това, като не сте били на заседанието на групата, поне слушайте докладите на комисията. Периодът започва от 2008 г., а не от 2005 г., но Вас пак Ви притеснява, че година и половина са от Вашето управление. Проблемът не е да се търси виновникът, единствено и само да се търси кой е причинил ситуацията, целта е да намерим механизмите, с които да направим по-добра тази лекарствена политика в държавата. Вие непрекъснато търсите някакво оправдание за времето, през което сте били на власт.
Щом по Ваше време са се намалили цените на лекарствата с 30-40%, аз ще отида и ще Ви купя една голяма торта, ако ми донесете едно лекарство, на което цената е паднала 30% по време на Вашето управление, само едно, на което цената от 2005-а до 2009 г. е паднала с 30%. Българските граждани не са тръгнали от 2009 г. да си купуват лекарства в Гърция и в Румъния, ходят от години и всички хора, които са се занимавали със здравеопазване го знаят. Вие отскоро сте член на Комисията по здравеопазване, но поне слушайте докладите – периодът не е 2005-а, а 2009 г.
Сметната палата заявиха категорично, че имат експертна готовност да го правят. Заявиха категорично, че за периодът, който им даваме като време, могат да излязат с доклад. Заявиха категорично, че могат да се справят с поставената задача и че досега такъв одит не е правен. Вие вадите други секторни одити. Това е съвсем различно. Слушайте какво казва Сметната палата и не е необходимо да задавате въпроси, на които вече е отговорено. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – госпожа Менда Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Манолова, Вие бяхте права за това, че има ежегодни проверки от страна на Сметната палата, на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Аз искам да кажа на колегите, че относно Сметната палата, ако си спомняте, когато дни наред приемахме Закона за Сметната палата, мисля, че тогава на всички се изясни в детайли каква дейност и какви видове одити извършва тя – извършва различни видове одити.
Това, което Вие показахте като доклади, са ежегодните заверки от страна на Сметната палата, на финансовите отчети, на балансите на тези държавни органи и институции, а този одит, който Ви призовавам и се надявам да подкрепим, е един много сериозен одит, който се върши от страна на Сметната палата относително рядко, защото е тежък и изисква специални познания. Именно одитът на изпълнението, в съответствие с международните одитни стандарти, трябва да изследва ефикасността, ефективността на действията на политиката на нормативните документи, които регламентират тази дейност.
Затова аз смятам, че този одит е важен, защото би дал на Народното събрание аргументи, препоръки за законодателна промяна или на подзаконови нормативни документи, чрез които наистина да се постигне по-добра ефикасност при изразходването на публичните средства за лекарства. Не смесвайте нещата! Този одит е важен и призовавам цялата зала да го подкрепи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Шарков, зададох Ви този въпрос като вносител на Проекта за решение за възлагане на този одит на Сметната палата. Във Вашия проект за решение ясно е записано, че Вие предлагате извършването на одит за периода 2005 - 2011 г., за начина по който са изразходвани публични пари за лекарства в периода 2005 - 2011 г.
Моят въпрос беше: кое Ви накара да формулирате по този начин проекта за решение? Слава Богу, че Сметната палата Ви е обяснила, че това, което искате е невъзможно, на Вас го е обяснила (реплика от народния представител Ваньо Шарков) и по време на заседанието на Здравната комисия.
Въпросът ми е в рамките на оня виц: „Чукча е писател, чукча не е читател”. Това сте написали Вие и сте се подписали. Затова Ви питам, след като много добре знаете, в рамките на Комисията по лекарствата, в която двамата участваме, че проблемът наистина е с експертизата, с експертния потенциал, който да даде отговор на тези изключително важни и сложни въпроси: защо смятате, че като ритнете топката към Сметната палата и като върнете лентата от 2005 г., оттам наготово ще се предложат верните решения?
Аз недоумявам защо няколко години, след като вече ни управлява Политическа партия ГЕРБ, всички въпроси се отправят към управлението, започвайки от 2005 г. Защо не го възложихте този одит от 2001 г. например или някоя друга година? За всеки разумен човек е ясно, че Сметната палата не може да направи одит за четири години назад, даже тук не е за четири, а за шест години. (Реплики.) Това са го казали експертите на заместник-председателя на Сметната палата на заседанието на Здравната комисия, има и публични протоколи, ето елате, ще ги четем заедно. (Реплики и оживление.)
Уважаема госпожо Стоянова, Вие сте права, че част от тези одити, които цитирах, са ежегодните стандартни одити на дейността на Сметната палата и на Министерството на здравеопазването. Но част от одитите, които цитирах, са наистина специализирани одити, конкретно за формирането на цените на лекарствата и за харченето на публичен ресурс за лекарствата за онкоболни и за лекарствата за диализноболни. Това са два специализирани одитни доклада плюс един, който в момента се прави, за процедурите за извършване на обществени поръчки.
Аз лично не съм против да се направят и хиляда одита, стига да се предложат добри решения за промени в лекарствената политика. Но Вас не Ви ли притеснява...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...че се започва с една порочна практика, в която всеки одит е предпоследен, всяка проверка е предпоследна – одит на одита, проверка на проверката, Сметната палата – сама себе си, този състав, предишният. Ето това беше моето притеснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли други народни представители за изказвания?
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма как под формата на лично обяснение, след реплика и дуплика. Имате възможност за изказване – вземете думата за изказване и ще дадете отговор, госпожо Стоянова.
Слушаме Ви, госпожо Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Госпожо Манолова, явно не познавате Закона за Сметната палата, въпреки че бяхте един от най-активните изказващи се по времето на неговото приемане. Именно в този нов Закон за Сметната палата ние създадохме възможност да се извърши такъв специален одит, който да отчита ефективността и ефикасността на действия – одитът на изпълнението.
Тези специализирани одити, за които Вие говорите, са одити на съответствието. Те показват доколко държавните органи, администрацията е извършила своите действия в съответствие със Закона за обществените поръчки или със Закона за лекарствата. Но те нямат за предмет и не могат да имат за предмет, защото са различни одити по своя характер, да дадат отговор на това изразходваните публични средства ефективно ли са изразходвани, довели ли са до необходимия резултат от това изразходване.
Аз смятам, че Сметната палата има друг експертен потенциал, различен от този, който ползва Комисията по лекарствената политика, за която Вие отговаряте. Няма нищо лошо да използвате този експертен потенциал, този финансов поглед на нещата, за да вземете решения в тази комисия, които да предложите на Народното събрание, именно за промяна на законови и подзаконови нормативни документи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики?
Госпожа Мая Манолова има думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо Стоянова, ще се опитам да Ви го обясня с думи прости (викове от ГЕРБ: „Е-е-е!”), за да Ви обясня каква е моята тревога.
Създадена е нарочна парламентарна комисия, която изследва причините за драстичното увеличение на цените на лекарствата, плащани с публични пари. Тази парламентарна комисия работи вече трети месец и Ви казвам, че не по нежелание, включително и на народните представители от ГЕРБ, нейната работа буксува, а по една причина – липса на достатъчен експертен потенциал по темата и конфликт на интереси на всички действащи лица, участвали в определянето на цените на лекарствата.
Сега Вие се опитвате да кажете, че експертният потенциал, който парламентът не може да осигури за своята парламентарна комисия, може да бъде осигурен за друг орган в държавата!? Или искате да подмените работата на тази комисия с един удобен одит, който да бъде извършен от Сметната палата? Точно защото много добре познавам Закона за Сметната палата, точно затова се опасявам за изводите и за анализа, който ще бъде направен от Сметната палата.
Тук и аз на свой ред мога да задам един въпрос. Защо например не се разглежда, със забава вече почти една година, отчетът за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса? Комисията го разгледа, но парламентарната зала не го е разглеждала. Защо не влиза в дневния ред? Защо, ако наистина управляващите се интересуват от скока на цените на лекарствата с публични пари, не направим един хубав дебат по това как са харчени пари през 2010 г. от Здравната каса? Или тук казваме стоп на времето, на работата на комисията, на работата на парламента и чакаме едноличния орган Сметната палата да ни свърши работата с едни удобни изводи за управляващите. Ето, казах най-накрая просто и ясно какво е моето притеснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Стоянова? Няма да ползвате.
Господин Мартин Димитров има думата за изказване.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Някак си се загуби дебатът в думите – те станаха много, а смисълът остана твърде малко.
За какво става въпрос? Първо, имаме ли проблем? Имаме проблем! Цените на много лекарства в България са по-високи от тези в Сърбия или в Турция, да речем. Това означава, че държавната политика не е ефективна. Тя на практика се проваля и хората плащат ужасно скъпи лекарства.
Хората, които се противят на този одит, на практика искат този проблем да не бъде разрешен. В своята парламентарна практика госпожа Мая Манолова има добри попадения в тази зала, задавала е сериозни въпроси. Сега ми изглежда като човек, който иска истината да бъде скрита и да не бъде извадена пред обществото. Добре, нека да работи Вашата парламентарна комисия. Направете Вашите анализи, изведете Вашите изводи. Защо да няма допълнителна експертиза и от Сметната палата? Защо? Какво от това Ви притеснява толкова? Какъв е този неадекватен протест да има още един сериозен анализ по тази тема? Какво толкова Ви плаши?
Аз смятам, уважаеми дами и господа, че трябва да бъде подкрепен този одит със следните аргументи. Провалът на регулаторната политика означава следното нещо – че много други страни в Европейския съюз имат по-ефективно решение на този въпрос, държавата по-добре регулира цените на лекарствата и затова цените на тези лекарства са по-ниски, отколкото в България. Такова сравнение на ефикасността, ефективността и икономичността на държавната политика Сметната палата в България никога не е правила за лекарствата. Такъв одит няма, никой не е правил. Като бъде направен, като се сравни политиката в Сърбия и в Турция и се види защо заради тази политика цените там са по-ниски, ще знаем повече и ще имаме един инструмент за решение повече и този инструмент тогава ще трябва да бъде приложен. Парламентът ще поиска да бъде приложен от което и да било правителство. Дори в този мандат това трябва да започне да се случва.
В противен случай какво става? Като нямаме поглед върху най-добрите европейски политики, се търсят някакви решения на парче – на някой нещо му хрумнало, друг имал друга идея, трети – трета идея, и нямаме системно решение.
Ние в момента трябва да направим следното нещо, колеги! Трябва да вземем най-добрата европейска практика за регулиране на цените на лекарствата и да я приложим в България. Най-добрата европейска практика дори не означава само Европейския съюз, а означава и съседните на България страни.
Това очаквам аз от Сметната палата и съм го казвал в директен разговор с тях. От Сметната палата да вземат анализите и одитите на органите в тези страни, за да се види как се постига такова регулиране, че цените да бъдат най-ниски. Защото това искат от нас българските граждани.
Българските граждани искат от българския парламент да осигурим качествени и най-вече евтини лекарства. Това не им го осигуряваме и по никакъв начин тази експертиза, която ще дойде от Сметната палата, няма да попречи, госпожо Манолова, на Вашата комисия, ако има друго решение, да го предложи. Но, предложете! Какво ще Ви спре Вашата парламентарна комисия Вие да предложите Вашите решения? Нека да има максимално много идеи и решения, за да направим най-добрите действия оттук нататък.
Защо 2008 - 2011 г.? За да има данни от работата на поне две правителства, за регулаторната политика в поне два мандата – част от единия и част от другия мандат.
Искам да Ви кажа следното нещо, колеги. Ако искате по-добро регулиране на цените на лекарствата, ако искате истината да бъде извадена наяве, ако искате цените на лекарствата, за които съм убеден, че във всеки многомандатен район Ви питат: „Защо България не осигури ниски цени на лекарствата? Защо хората трябва да пътуват до Турция и Сърбия, за да купуват по-евтини лекарства?", Вие трябва да подкрепите този одит.
Накрая пак Ви казвам: не разбирам упорството, ината, защо някой го е страх да бъде показана истината. Колеги, ако този одит, за който има определени съмнения, не бъде докрай изчерпателен, ще поставим отново въпроса и ще търсим разкриването на истината докрай. Въпросът е следният: ще решим ли проблема, или няма да го решим? Ако искаме да го решим – да подкрепим одита. Всеки, който не подкрепи одита, всъщност не иска решаването на проблема. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова – първа реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Димитров, наистина не разбирам Вашия патос за какъв инат и за какво упорство става дума. Имате си мнозинството с гласовете на ГЕРБ, ще си възложите одита. Какво? Оспорвате правото ми да изразя различно мнение или опасения по темата?!
Едното ми опасение е, че всъщност истинското желание, което се крие зад този одит, е не проблемът да бъде наистина решен, а да бъде политизиран – нещо, което наблюдаваме от сутринта в тази зала. Никой от Вас не даде смислен отговор защо началната дата на предложението за одита е 2005 г. Защо 2005 г., какво се е случило точно през тази година?! Това е желание просто да се прехвърли топката, да се започне вечният разговор за предишното управление, а не за днешните проблеми и как да бъдат решени. Вие изобщо не се интересувате от това и то личи в проекта за решение, който сте внесли.
Второто, което ме притеснява, е последователното принизяване на парламента в този му състав. Защо очаквате Сметната палата да реши проблем, който стои на вниманието на българския парламент поне от шест месеца? Ако наистина искате решаване, защо не внесете предложение да се разгледа отчет за изпълнението на бюджета на Здравната каса? Защо не предложите адекватни мерки за действия на парламентарната комисия? Защо едноличната Сметна палата трябва да даде отговор на въпроси, на които трябва да даде отговори парламентът – това не разбирам.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Никога няма да го разбереш.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Госпожо Манолова, отново ще споделя пред Вас и колегите, че не разбирам Вашата позиция. Пак искам да кажа, че сте имали добри попадения в това Народно събрание, но по тази тема просто не мога да си обясня упорството, с което не искате разкриването на повече информация.
С развитието на света се е стигнало до разделната компетентност. Видяло се е, че по различните теми трябва да има различни органи, които да правят различни анализи. Иначе нямаше да има Сметна палата, а само временна анкетна комисия към българския парламент с ръководител примерно Мая Манолова. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Нямаше тогава да има Сметна палата, нямаше да има данъчни, тогава тук щяхме да правим временни анкетни комисии по всеки въпрос, който Вие повдигнете.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Това правим.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Какво ще донесе този одит? Той ще донесе повече информация и чрез тези, които желаят да я прочетат и да вникнат в съдържанието й, ще доведе до законодателна инициатива – който я желае, който не желае, няма да я прочете, няма да й обърне внимание и да се ангажира с нея.
Въпросът е: Вие познавате ли най-добрите европейски практики? Знаете ли кой модел трябва да вземем в България, за да понижим цените на лекарствата? Знаете ли кои са най-добрите европейски практики? Не знаете, аз видях, че не знаете. Убеден съм, че и парламентът няма пълното знание по тази тема.
Нека тогава да поискаме от Сметната палата сравнителен анализ на европейските практики, включително по ценообразуването – тогава анализът ще бъде полезен. Абсурдно е да отидеш в Сърбия и да видиш, че цените са по-ниски отколкото в България. Това е абсурдно, разбирате ли, госпожо Манолова?!
Ако искаме проблемът да бъде решен, защо да нямаме повече експертиза? Ако видим, че Сметната палата няма капацитет да осигури тази експертиза, което е възможно, ще продължим да я търсим и по друг начин, по всички възможни канали.
Чудя се тази временна парламентарна комисия, както Вие сама признахте, че нямаме най-добрите европейски практики, как ще реши проблема, госпожо Манолова? Вие ли ще откривате топлата вода тепърва, това ли е целта?! Как ще се справите с този сложен въпрос? Защо не искате да имате повече информация при неговото разрешаване?
Вижте, ако се притеснявате нещо за мандата на тройната коалиция, за което се убедих лично – имате сериозни притеснения, тези неща не могат да бъдат скрити. Дали ще бъде одит на Сметната палата, дали ще бъде нещо друго, тези неща не могат да се скрият. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Това не може да бъде Ваше основание.
Колеги, най-накрая отново призовавам Народното събрание с голямо мнозинство да подкрепи точна експертна оценка на проблема с ценообразуването, за да търсим след това заедно и поотделно решаването на този въпрос!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доктор Нигяр Сахлим – за изказване. Ще чуем нейното изказване, ще направим почивка, след това д-р Ваньо Шарков и д-р Адемов дават заявка.
НИГЯР ДЖАФЕР (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще кажа някои съображения с цел да внеса някаква яснота в дискусията или да я объркам още повече.
Първо, да поясним. Ако Народното събрание сега подкрепи това решение, формулирано така: „По предложение на Сметната палата и на Комисията по бюджет и финанси ще се възползва от правото си да възлага до 5 одитни доклада годишно”.
Първо, позволете ми да се съглася със следното. Преформулировката, направена от колегите от Комисията по бюджет и финанси и от Сметната палата, е по-добра от формулировката, предлагана ни от колегите ни от Синята коалиция. Защо? Формулировката на колегите от Синята коалиция е прекалено амбициозна.
Уважаеми колеги, периодът, който предлагате да се одитира, е от 2005-а до 2011 г. Много по-разумно е това да се случи в рамките на 2008 - 2011 г. Вие имате амбицията Сметната палата да направи анализ на работата на Комисията по реимбурсния списък, на Комисията по позитивния списък, на Националната здравноосигурителна каса, на Министерството на здравеопазването, както и да анализирате техните бюджети. Тази формулировка е много по-удачна: да се направи одит на изпълнението, да се изследват ефективност, ефикасност и икономичност, тоест не да се каже дали едни милиони или почти половин милиард лева са изхарчени за лекарства, защото най-вероятно ще се окаже, че това е така, но да се прецени дали с тези пари са купени лекарства на най-ниските възможни цени. Тук стигаме до анализ на постигнатите максимални резултати, на използваните финансови ресурси.
Трябва да се очаква в доклада да бъде описано кои са били възможно най-ниските разходи за лекарства, а не просто дали половин милиард лева, колкото харчи българската държава с публични средства, са отишли за лекарства. Това е целта и мисля, че тази формулировка наистина е по-разумната. Ето защо ще я подкрепим.
Вярно е, че в този период има доклади на Сметната палата няколко пъти. Едни от тях са тематични, например докладът за 2006 - 2009 г. за доставката на средствата за злокачествени заболявания. През 2011 г. Сметната палата е направила втори доклад с цел изпълнението на препоръките в предишния доклад. Нещо повече, има още два одита през това време на същата тема – за болните на хемодиализа, както и анализ на обществените поръчки за доставка на лекарства.
Ние бихме подкрепили това предложение въпреки всичко, защото смятаме, че може да ни даде нужните изводи, необходими ни като законодатели, необходими за формулиране на лекарствената политика въобще.
Разбира се, притеснително е, че в някаква степен това припокрива работата на временната анкетна комисия, но не мисля, че би било в конфликт за работата на двете комисии във връзка с одитния доклад. Напротив, ако това помогне да изкристализират изводи, би било в полза на цялото общество.
Искам да репликирам господин Мартин Димитров с това, че също много е амбициозно да очакваме в този одитен доклад да намерим анализите защо цените на лекарствата в Сърбия и Турция са по-ниски, защото Сметната палата заявява, че може да влезе в сътрудничество с европейски сметни палати и да анализира европейската практика. Оказа се, че съседни нам държави не могат по закон нито да се ползват като референтни, нито да се ползват като база за сравнение. Ето защо не можем да очакваме, че в страни като Сърбия и Турция, където явно има държавна лекарствена политика и желание цените да са максимално ниските за населението, няма как да бъдат използвани като база за сравнение и да бъдат включени в този одитен доклад.
Отново заявявам, че ще подкрепим това предложение, и то в стеснените времеви рамки 2009 - 2011 г. и преформулираната тема на одитния доклад.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Сахлим.
Първа реплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Госпожо Джафер, аз наистина уважавам Вашите знания в сферата на здравеопазването и във формирането на цените на лекарствата, но наистина не разбирам защо считате, че Сметната палата е органът, който може да проучи европейския опит в лекарствената политика. Сметната палата може да обменя данни за това как други сметни палати правят одити. Това е нейният предмет на дейност. Тя няма как да проучи как се формират цените на лекарствата нито в Турция, нито в Македония, нито в някоя от страните – членки на Европейския съюз. И тук е голямата заблуда на вносителите на този Проект за решение.
Абсолютно не приемам тезата, че тези, които имат резерви по отношение одита на Сметната палата, са за това цените на лекарствата да останат нереалистично високи по време на това управление. Прекалено е да се правят подобни изводи. Но да се възлагат свръхочаквания на Сметната палата, при това за един период, за който никой от вносителите не ми отговори защо е от 2005 г. – извинявайте! Просто за мен истината е следната – желание да се политизира този въпрос. И напротив, тези, които хвърлят топката в нереалистичен период назад, според мен, по-скоро искат да заметат истинския проблем, който е днес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика? Няма да ползвате.
Уважаеми колеги, след обявяване на почивката, в Клуба на народния представител ще бъде открита изложбата „В името на розата” на ученици от Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов” в Казанлък. Творбите на младите таланти са посветени на един от най-красивите национални символи – българската роза. Всички народни представители са поканени на откриването.
Почивка до 11,35 ч.


(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дами и господа народни представители, заседанието продължава.
Квесторите, поканете народните представители в залата.
Господин Шарков, слушаме Ви – изказване.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, искам да припомня някои неща.
Първо, ние от Синята коалиция предложихме пакет от мерки за промяна на лекарствената политика в страната. Едно от нещата в този пакет от мерки беше възлагането на цялостен одит на Сметната палата по отношение на доставките на лекарства, както и ценообразуването им.
Второ, като част от тези мерки, които предложихме – готови сме и ще внесем промени в Закона за лекарствените средства, които да гарантират преустановяване на възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро, дистрибутор и аптека чрез поредица от мерки.
Трето, предложихме промени в Закона за данък върху добавената стойност, които сме предлагали в предния парламент – по времето на тройната коалиция. Тогава БСП – в управление, и сега в опозиция пак не го подкрепя, което не го разбирам като грижа за намаляване на цените на лекарствата в Република България.
Сега предлагаме одит и виждаме, че пак няма желание за подкрепа на подобно действие в българския парламент, което е гарантирано според закона – че можем да възложим такъв одит.
За да бъда пределно кратък, отговарям на поредицата от въпроси и на най-важния от тях – защо 2005 г.? Защото от 2005-а до 2009 г. е периодът, който е пълен с добри практики. Добри практики на тройната коалиция, довели, по Вашите думи, до намаление с 30 40% на цените на лекарствата. Тези добри практики трябва да бъдат обследвани от Сметната палата и да бъдат предложени. Ако Вие не сте съгласни Сметната палата да покаже добрите Ви практики за 4-годишно управление, гласувайте „против”.
Вие не сте съгласни да бъде 2005-а, не сте съгласни да бъде и 2008 г.! Вие сте съгласни да бъде може би само последната година.
Защо се съгласихме да бъде 2008 г.? Не защото Сметната палата не може да провери периода от 2005-а до 2011 г., а защото според думите на Сметната палата това ще затрудни тяхната дейност и ще увеличи периода от време, който им е необходим за извършване на този одит.
След като Ви отговорих защо 2005 г., сега питам: Вие, като се запъвате толкова много, чий интерес защитавате в този парламент? Чий интерес? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Честно казано, не разбирам драматичните изказвания на Синята коалиция. Да, ще бъде подкрепен този проект за решение – достатъчни са Вашите гласове и гласовете на ГЕРБ. Каква е драмата? Но не ми отнемайте правото да задавам въпроси и да изразя принципни несъгласия, които вече се уморих да повтарям в тази зала!
Това чий интерес ние защитаваме е ясно от всичките действия, които сме предприели в рамките на този парламент, и лично от моите действия като член на Здравната комисия и като народен представител – с въпроси, питания, включително с предложението да бъде създадена парламентарна комисия, която да провери как се харчат публичните пари за лекарства!
Не мисля, че има народен представител, който да не е наясно какви са моите интереси! Да, моите интереси са да се прекратят безобразията с драстичните надценки на цените на лекарствата, които се плащат със здравноосигурителните вноски на хората! Моят интерес е да се спре точенето на Касата както в посока към държавния бюджет и да се ползва за други цели, така и с цел облагодетелстване на фармацевтични компании и дистрибутори на лекарства! Това е моят интерес – аз нямам друг интерес.
Питам: какъв е Вашият интерес да искате одитът да се прави за периода, считано от 2005 г.? Пет пъти Ви питах!
Считате ли, че е нормално в този парламент и в това управление непрекъснато да се правят проверки на проверките, одити на одитите, едни да проверяват предишните?! И защото не вярвам в обективността на одитите и в тяхната възможност – Сметната палата да осигури необходимата експертиза! След като и Вие пределно добре знаете, че за парламентарната Здравна комисия има такъв проблем!
И това, което се говори от тази трибуна, са глупости – че Сметната палата ще анализира начина, по който се формират цените на лекарствата в другите страни! Сметната палата изобщо няма такива правомощия! Тя може да проучи опита на другите европейски страни за това как се правят одити! Сметната палата няма да Ви реши проблема! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Реплика от ГЕРБ: „Хайде, времето!”.)
Това просто е поредният опит да се политизира въпросът и да се отдалечи от неговото реално решаване!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Манолова.
Втора реплика?
Дуплика – господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Осемнадесет изказвания – едно и също, едно и също, едно и също. (Реплика от народния представител Мая Манолова.) Поне някакви аргументи против извършването на одита! Някакви аргументи защо да не се прави одитът! Някакви аргументи изложете, кажете: „Това са причините да не се прави”!
Едно и също – защо 2005-а, защо 2008-а, защо не 2001 г.?! Когато Ви предлагаме различни механизми, с които може да бъде подобрена лекарствената политика в страната, Вие непрекъснато сте против!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Сещай се защо!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място.
ВАНЬО ШАРКОВ: А коя политика чии интереси защитава – Вие не казвате чии интереси защитавате, а казвате кое на Вас Ви е интересно!
Вижте, пак повтарям, целта на одита е да покаже къде са пробойните и да могат да се намерят механизмите, по които да бъде направена по-добра лекарствената политика в страната. И защото такъв одит не е правен – правени са отделни секторни одити досега, както и отделно на министерството и на Националната здраноосигурителна каса. Вие обаче си говорите едно и също нещо, само и само да оправдаете едно действие при гласуването, което ще остане неразбираемо за избирателите Ви. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Доктор Адемов – за изказване.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Започвам с това, че нашата парламентарна група ще подкрепи предложения проект. Аз обаче искам да разсея всякакъв тип завишени очаквания към този одит на Сметната палата – вижте какво е казано в Закона за Сметната палата. Какво прави всъщност Сметната палата?
„Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.”
Тоест това, което може да направи Сметната палата, е да каже дали публичните средства са изразходвани законосъобразно, целесъобразно, тоест дали е спазен Законът за държавния бюджет, дали е спазен Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. За голямо съжаление на тези, които очакват такъв тип доклад на Сметната палата, тя няма как да се произнесе по отношение на цените на лекарствените продукти!
Виждам като безсмислена тази дискусия – коя част от Народното събрание е за намаляването на цените и коя е против намаляването на цените на лекарствените продукти. Едва ли има народен представител, който е за това да не се спазват законите.
Вижте какво е казано в Конституцията, в чл. 105: „Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външна политика”.
Член 52, ал. 5 от Конституцията: „Държавата осъществява контрол върху производството на лекарствените продукти”. Тоест това е регулирано производство – лекарствените продукти, цените са съгласно действащи закони!
В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина е казано: „Лекарствената политика е част от държавната здравна политика, осъществява се от Министерския съвет и се ръководи от министъра на здравеопазването”!
Има наредба, много добре знаете, за условията, правилата, реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Държавата е тази, която може да се намесва при реферирането на цените на производител, може да се намесва при надценките на търговеца на едро, на търговеца на дребно и по този начин да реализира лекарствената политика!
Сметната палата, дори и да направи анализ на дейността на европейските сметни палати, от гледна точка на предмета на този одит, може да ни каже единствено и само по какъв начин се извършва одит, а не по какъв начин се определят цените на лекарствените продукти.
Затова, уважаеми колеги от Синята коалиция, ние ще подкрепим този проект за този одит с надеждата най-накрая Министерският съвет, който прави политиката, да направи Национална лекарствена политика.
За никого не е тайна, че такава политика няма. Такава политика няма! Тази политика трябва да даде основните аргументи на Народното събрание за приемане на такова законодателство, което да регулира цените на лекарствените продукти, така че да не се допускат изкривявания, каквито имаше през последните години.
Пак повтарям: ще подкрепим този Проект за решение за одит на Сметната палата. Този одит ще даде на Народното събрание някакъв тип финансови инструменти, но не може да ни даде методология, начин, по който да намалим цените на лекарствените продукти. Няма как да стане! С голямо съжаление го казвам. Това трябва да го направи Министерският съвет. Това пише в законите, които сме приемали тук, в Народното събрание. Така пише и в Конституцията.
Няма лошо, че ще има такъв одит, защото трябва да има прозрачност. Никакъв проблем! И добри, и лоши практики, дори да не ги каже, Сметната палата има определен инструментариум, има и определена територия на действие и нищо повече не може да направи.
Затова, уважаеми колеги, малко по-леко с ентусиазма по отношение на очакванията от дейността на този одит. Той ще ви каже законосъобразно ли са разходвани средствата или не, но нищо друго. Пак повтарям, че е безсмислено тази дискусия да разделя народните представители на такива, които едва ли не са против намаляването на цените, и останалите. За пореден път казвам, че този одит няма да каже как ще се намалят цените на лекарствените продукти. Това е друга тема.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми господин Адемов, Вие сте един добър лекар и когато говорите по Вашата специалност, аз уважавам Вашето становище. В случая разбирам, че нямате пълно понятие за темата, защото „одит на изпълнението” означава ефективност, ефикасност, икономичност, а не означава спазване на закона, а означава дали парите са изхарчени добре или не, тоест от Вашето изказване разбирам, че нямате пълно разбиране и понятие за естеството на този одит. Той няма просто да провери дали са законни тези разходи, както Вие твърдите. Той ще провери дали икономично, ефективно и ефикасно са похарчени парите. Казано по-простичко – дали цените на лекарствата са могли да бъдат по-ниски. Казано още по-ясно – дали има по-добри европейски модели.
Доколко Сметната палата ще изпълни тази тежка, сериозна задача по начина, по който на нас ни се иска, на Вас Ви се иска, на цялото Народно събрание се иска, е отделен въпрос, но съм убеден, че ще бъде събрана повече експертиза и повече факти, от които в момента разполагаме. Със сигурност това няма да навреди. Със сигурност! Но дали ползата ще бъде 100 % или ще бъде 40-50-60 %, никой предварително не може да каже.
Във водещите европейски икономики, господин Адемов, една от институциите, която прави такива одити и събира такава информация са именно сметните палати. В Германия, във Франция именно те събират такава база данни, оценяват икономичността, ефективността и ефикасността и виждат дали една държавна политика е успешна.
Каква е алтернативата? Алтернативата е някоя неправителствена организация или пък някоя частна фирма да направи същото, но винаги ще изглежда много по-пристрастно, не че е лошо. Винаги ще изглежда много по-пристрастно! Това се прави от Сметната палата. Тези факти тогава изглеждат и е вероятно да бъдат по-принципни, по-категорични и по-ясни. Така би трябвало да бъде.
Иначе няма лошо, господин Адемов, няма лошо и правителствени организации, и в политическите партии съответните експертни отдели да направят своите анализи.
Аз зададох на госпожа Манолова един много простичък въпрос: знаем ли най-добрите европейски практики за ниски цени на лекарствата? Госпожа Манолова ме погледна в очите и каза: не знаем. И аз казвам: точно така, не знаем. И тази Временна анкетна комисия в парламента, и тя не знае. Не очаквайте от някой, който не знае, да Ви реши проблемите, затова нека да имаме този одит.
Може би сте прав, че той ще има успешност 50-60%, но ще бъдем една-две крачки по-напред. Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми д-р Адемов, с ясното съзнание, че Вие направихте едно от най-сериозните и смислени изказвания по време на този дебат, все пак искам да кажа няколко неща.
Първото е, че не можеш да имаш големи очаквания, ако нямаш големи изисквания. Ако имаш малки очаквания, няма смисъл въобще да тръгваш нанякъде.
Второто е, че по закон Народното събрание има право да възложи одит. В това няма спор. Има ли право да възложи одит на изпълнението? Няма спор, че има право да възложи. (Реплики.)
Аз разбирам, че заради това подкрепяте проекта. Има обаче още нещо. Вие казвате, че Сметната палата може да отговори на въпроса: целесъобразно ли или нецелесъобразно са изразходвани публичните средства за лекарствената политика в страната? Само че, ако се отговори, че са нецелесъобразно изразходвани, ще се даде отговор и на въпроса: защо е нецелесъобразно? И благодарение на отговора на въпроса: защо е нецелесъобразно, по точките можем да намерим механизмите, по които да се спре нецелесъобразното харчене на пари по отношение на лекарствената политика на страната. В това е смисълът на одита, който възлагаме.
Иначе, наистина нашите очаквания са големи. В същото време предполагам, че очакванията на всички български граждани са големи в един момент да се спре с това безхаберие в лекарствената политика. То не е от вчера, не е от 2009 г., не е от 2008 г., не е от 2005 г. То е от 2001 г., когато НДСВ наложи 20% ДДС за лекарствата. Оттогава се започна с цялата тази история.
Аз помня от предишния парламент, че колкото пъти се пипа Законът за лекарствените средства, толкова пъти трябва да се мисли защо и кой, поради какво влияние пипа Закона за лекарствените средства. Вижте предния мандат, вижте и този мандат колко пъти се пипа Законът за лекарствените продукти! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – няма. Дуплика – д-р Адемов.
ХАСАН АДЕМОВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, уважаеми д-р Шарков!
Отзад напред по това защо се променят често законите за лекарствената политика. Вие знаете, че това е една от най-динамично развиващите се индустрии. Говоря за фармацевтичната индустрия. Там регулацията, включително и на европейско ниво, е изключително динамична и се изисква регулиране на законодателството от гледна точка на съгласуване.
На следващо място – господин Димитров, аз Ви съветвам да прочетете чл. 2 от Закона за Сметната палата. Нищо друго освен това, което е написано там, не съм казал. Нищо друго!
Член 2 от Закона за Сметната палата казва какво прави Сметната палата. Друг е въпросът, че съвсем спорен е въпросът дали Националната здравноосигурителна каса е бюджетна организация. Това е огромен спор. Освен публични пари, Националната здравноосигурителна каса харчи пари на българските работодатели, харчи пари на самонаетите. Това е друга тема.
Националната здравноосигурителна каса по дефиниция е публична, а не държавна институция. Не е единствено и само бюджетна институции, но това са детайли, които очевидно Вие ги разбирате, но не ги споделяте.
Що се отнася до това, което каза д-р Шарков: д-р Шарков, когато установи незаконосъобразно изразходване на бюджетни средства, Сметната палата има законовите задължения да сезира други органи, включително и Народното събрание. Докладът трябва да бъде предаден тук.
Аз пак се връщам на основната теза: подкрепяме проекта за този одит на Сметната палата, защото ние знаем, че той може да даде информация, а от повече информация няма нищо лошо! Въпросът е да не очакваме от този одит решаването на въпроса с цените на лекарствата. Вие ни кажете, има ли в Сметната палата експерти, които да кажат защо са определени тези 9 държави, с които реферираме цените на производител? Някой може ли да го каже? Това не може да го каже никой в държавата, както не могат и експертите на Сметната палата. Затова аз се изказах по този начин и не разбирам защо не приемате моите аргументи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, д-р Адемов.
Има ли други народни представители, желаещи да вземат думата? Няма желаещи.
Дискусията е закрита.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване Проекта за решение по Доклада на Комисията по бюджет и финанси, така както в залата с неговото съдържание ни запозна госпожа Менда Стоянова.
Гласуваме Проекта за решение на Бюджетната комисия.
Гласували 98 народни представители: за 97, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – Емил Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Тъй като се оказах единственият гласувал „против”, се почувствах морално задължен да обясня отрицателния си вот.
Дебатите по тази точка се сведоха до това – защо държавата не могла да проведе през последните години политика, която да доведе до намаляване на цените на лекарствата в България?
Проблемът може би ще се реши с един одит от страна на Сметната палата, но според мен проблемът ще се реши с един в кавички одит на прокуратурата, тъй като причините за високите цени на лекарствата в България са корупционните практики в Министерството на здравеопазването и в Здравната каса, които държавата не може да преодолее през последните години. Там е проблемът, колеги, да знаете!
Самият факт, че списание „Форбс” сред десетте най-влиятелни българи посочи името на шеф на фармацевтична компания, дава обяснение на нещата. Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към следващата точка от седмичната ни програма:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.
Преди това – процедура.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, моля за процедура – да направим промяна в дневния ред, като разменим местата на точка пета и точка седма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, постъпи процедурно предложение: точка пета – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, да мине на мястото на точка седма, а тя е Второ четене на Законопроекта за публично-частното партньорство.
Режим на гласуване.
Гласували 99 народни представители: за 89, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.
С Доклада за второ четене на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае госпожа Галина Милева-Георгиева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Уважаема госпожо председател, колеги, правя процедурно предложение за допускане в залата на господин Веселин Вучков – заместник-министър, и на Кристина Лазарова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното предложение.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Моля, поканете гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 202-01-14, внесен от Министерския съвет на 6 март 2012 г.”
„Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По параграфи от 1 до 8 включително няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи от 1 до 8 включително, които се подкрепят от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 80, против 2, въздържали се 10.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9:
„§ 9. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 11 думите „наредби, инструкции и заповеди” се заменят с „наредби и инструкции”.
2. Създава се т. 11а:
„11а. издава заповеди във връзка с изпълнението на своите правомощия;”.
3. В т. 14 думите „Европейската общност” се заменят с „Европейския съюз”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 9, както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 8.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 10, което се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
„§ 11. В чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „директорите на главните дирекции по съответното направление” се заменят с „директора на Главна дирекция „Национална полиция” по направление”.
2. В т. 7 думите „отговарят за управлението на” се заменят с „управляват”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 11, както е по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 12, който се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 13 има предложение на народния представител Михаил Миков – в § 13 точка 2 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 89 народни представители: за 40, против 42, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносители за § 13, който се подкрепя от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 80, против 1, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По параграфи 14, 15, 16 и 17 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване текстовете на параграфи от 14 до 17 включително по вносител, които се подкрепят от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 82, против 1, въздържали се 4.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 18 има предложение на народния представител Михаил Миков:
В § 18, в ал. 2, т. 5, буква „г” от предлаганата нова редакция на чл. 52 изразът „и/или в Интерпол” отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 25, против 55, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 18, който се подкрепя от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 19 комисията подкрепя текста на вносителя.
Комисията подкрепя текста на вносителя и за § 20.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване параграфи 19 и 20 по вносител, които се подкрепят от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 21 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21:
„§ 21. В чл. 52г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създават се нови т.18 и т. 19:
„18. определяне на пожарните характеристики на строителни продукти и тактико-техническите и експлоатационните показатели на пожаро-техническо и аварийно-спасително оборудване и гасителни вещества;
19. разработване на методики за установяване на причините за възникване на пожари;”;
б) досегашната т. 18 става т. 20.
2. В ал. 4 думите „точка 1, 2, 4-6” се заменят с „точка 1-6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 21, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 22 и § 23 комисията подкрепя текста на вносителя за тези параграфи.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за параграфи 22 и 23, които се подкрепят от комисията.
Гласували 80 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 24 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24:
„§ 24. В Глава седма, Раздел I се създава чл. 52п:
„Чл. 52п. (1) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС:
1. подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
2. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
3. осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз;
6. осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България;
7. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
8. анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;
9. осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 24, както е по доклада.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 25 и 26.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на вносителя за параграфи 25 и 26, които се подкрепят от комисията.
Гласували 79 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 6.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 27 има предложение от народния представител Михаил Миков – в § 27 се правят следните изменения:
1. В т. 1 изразът „и/или в Интерпол” отпада.
2. В т. 6 изразът „и/или в Интерпол” отпада.
3. Точка 7 отпада.
4. В т. 10, в текста на предлаганите нови редакции на чл. 69а, ал. 11 и ал. 12 изразът „и/или в Интерпол” отпада.
5. В т. 11, в текста на предлаганата нова ал. 13 изразът „и/или в Интерпол” – отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 27:
„§ 27. В чл. 69а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Полицейските органи могат да изземват временно вещ, за която има сигнал за издирване на ШИС и/или в Интерпол. Издирваната вещ се предава доброволно или се изземва от лицето, в което е открита, за срок до 30 дни.”
2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Протоколът се подписва от лицето, което предава откритата вещ. Копие от протокола се предоставя на лицето.”
3. В ал. 3 думите „временно за срок до 30 дни” се заличават.
4. В ал. 4 след думата „протокола” се добавя „по ал. 2 или 3”.
5. В ал. 5 думите „от която е иззета” се заменят с „в която е предадена или иззета”.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) След съставяне на протокола по ал. 2 или 3 той се представя незабавно, но не по-късно от 24 часа, за утвърждаване от прокурор в окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта. За предаването или изземването се уведомява държавата, въвела сигнала за издирване в ШИС и/или в Интерпол.”
7. В ал. 7 след думите „в ШИС” се добавя „и/или в Интерпол”.
8. В ал. 8 текстът преди т. 1 се изменя така: „Ако в срока по ал. 1 не бъде получена молба за правна помощ или друго волеизявление, направено от съответната държава членка, въвела сигнала за издирване, в което се съдържа информация, отнасяща се до въведения сигнал, и/или потвърждение на сигнала от компетентен орган на държавата членка, въвела сигнала, съдържащо изрично искане за връщане на вещта, вещта се връща на лицето, от което е предадена или иззета, в 5-дневен срок с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта, освен ако:”.
9. Алинея 9 се отменя.
10. Алинеи 11 и 12 се изменят така:
„(11) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, се предава на държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или Интерпол, освен ако вещта попада в категориите по ал. 8, т. 1 - 3.
(12) Открита изгубена вещ, обявена за издирване, която не бъде потърсена от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол в срока по ал. 1, се смята за изоставена в полза на държавата.”
11. Създават се ал. 13-17:
„(13) Предадена или иззета вещ, за която не е постъпило искане за връщане от държавата членка, въвела сигнала за издирването й в ШИС и/или в Интерпол, и не попада в приложното поле на ал. 8, се смята за изоставена в полза на държавата.
(14) При предаване или изземване на празни бланки за официални документи, издадени лични документи, включително обявените за недействителни документи за самоличност, свидетелства за управление на моторно превозно средство и документи за пребиваване, както и документи за регистрация на моторни превозни средства и регистрационни табели, включително обявените за недействителни, ако не попадат в категориите по ал. 8, т. 1-3, се предават по установения ред на съответното дипломатическо или консулско представителство на държавата членка, издала документа, с постановление на окръжната прокуратура по местопредаване или изземване на вещта.
(15) Постановленията на окръжната прокуратура по ал. 8 и 13 не подлежат на обжалване.
(16) Отговорността за нанесените щети на заинтересовано лице, причинени във връзка с изпълнение на сигнал за издирване в ШИС, се търси съгласно националното законодателство и разпоредбите на Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници.
(17) За съхранение в структурите на МВР на предадена или иззета вещ след срока по ал. 1 се заплаща такса в размер, определен от Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател!
Уважаеми народни представители, уважаеми представители от Министерството на вътрешните работи. И тук съм предложил, както и преди малко – да отпадне „и/или Интерпол” по следната причина: отнемането на вещи от гражданин, когато става въпрос за правната уредба на Европол, почива на Шенгенската информационна система и на Шенгенския кодекс. В крайна сметка се базира върху европейско право.
Уважаеми народни представители, Интерпол, в който членуват 188 държави, нямат нито тази правна уредба, нито основния въпрос за реципрочността. Дали законодателството на Бурунди, или на някоя страна от Латинска Америка предвижда същите действия по отношение на вещите – става въпрос за накърняване на човешки права. Ако Шенгенският кодекс е дал достатъчно гаранции и възможности за защита на тези права в Европейското пространство, то по отношение на Интерпол това не стои по този начин. Неслучайно е предвидено да се изчака получаване на молба за правна помощ.
Забележете и друго „волеизявление, направено от съответната държава членка”. Добре, ако това е волеизявление на полицейски участък в Бурунди, без да има молба за правна помощ, ние ще предаваме ли вещта? Мисля, че в това отношение България ще бъде първата държава в света, която, без да държи сметка за реципрочност в уредбата, въвежда такъв текст, затова навсякъде съм предложил да отпадне „и/или Интерпол”. Интерпол е съвсем друга организация от това, което представлява Европол – има съвсем други регулации.
Искам да обърна внимание, че днес Вие ще отмените и ал. 9, която досега защитаваше добросъвестните собственици, тоест „когато собствеността върху вещта е придобита добросъвестно, тя се връща на лицето, от което е иззета с разрешение на окръжната прокуратура”. Имаме и прокурорски контрол. Премахвайки този текст може да се окаже, че на един добросъвестен собственик ще му бъде отнета вещта и ще бъде предадена на държавата Бурунди или която да е друга държава, независимо на кой да е континент от тези 188 държави, които членуват в Интерпол.
Още веднъж Ви обръщам внимание, че Интерпол е по-скоро информационна структура за разлика от Европол, която почива на ясна уредба със защита на човешките права.
Аз задавам въпрос към представителите на вносителите: има ли друга държава в света от тези в Интерпол, която на реципрочна основа е приела такова пряко прилагане на правилата от Шенгенския кодекс? Абсурдно е това, което приемате. То не защитава интересите и на добросъвестните, особено след отпадането на ал. 9.
Смятам, че тази дискусия тепърва трябва да я отворим, защото когато се въвеждаше в нашето законодателство материята за отнемане на вещи и за предаване по Шенгенския кодекс, тогава ние отидохме твърде далеч. Сега вече това е извън всякакви разумни правни рамки. Аз мисля, че има нужда от някакво обяснение.
Имат ли всички тези 188 държави приети такъв тип разпоредби във вътрешното законодателство? Появява се бюлетин в Интерпол: отнемаме вещта – предаваме вещта, след това една, две, три години се оказва, че била на добросъвестен собственик. Кой отговаря за нанесените вреди? Това е част от наказателния суверенитет на всяка държава и отстъплението от този суверенитет трябва да става, разбира се, в полза на борбата с престъпността, но на базата на ясна правна основа и минимум на някаква реципрочност. Минимум на някаква реципрочност! Иначе ние ставаме най-смешната държава, която няма нито национално достойнство, нито защитава интереса на своите граждани, даже не само на своите граждани, а на чуждите граждани, които пребивават на територията на България. Мисля, че това е доста съществен въпрос. Дори да го приемете, защото вие си приемате всичко така, той няма да спре дотук. Обещавам ви, че ще почне една сериозна, включително и обществена дискусия по този въпрос – как правителството защитава интересите на гражданите?
Пак казвам, Европол има ясна правна рамка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: И аз благодаря.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Миков, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 16, против 55, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 27, така както е по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 66, против 3, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28 и предлага следната редакция:
„§ 28. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „ако те не могат да бъдат осъществени по друг начин” се заменят с „когато това е абсолютно необходимо”.
2. В ал. 2 думите „ако защитата от нерегламентирания достъп не може да бъде осъществена по друг начин” се заменят с „ако това е абсолютно необходимо”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, както е по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 29.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на вносителя за § 29, който е подкрепен от комисията.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 30 и предлага следната редакция:
„§ 30. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „като крайна мярка” се заменят със „само когато това е абсолютно необходимо”.
2. В ал. 2 думите „по възможност да пазят” се заменят с „да направят всичко възможно да запазят”.
3. Създават се нова ал. 5 и 6:
„(5) Полицейските органи преустановяват употребата на оръжие незабавно след постигането на законната й цел.
(6) Забранява се употребата на оръжие за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 30 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 32 и предлага следната редакция:
„§ 32. В чл. 77, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „с лицата, осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност” и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „осъществяващи дейност по Закона за частната охранителна дейност”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 32 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме!
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 34 и предлага следната редакцията:
„§ 34. В Глава седма, Раздел ІІ се създава чл. 91м:
„Чл. 91м. За осъществяване на функциите по чл. 52п органите на дирекция АФКОС:
1. обменят информация със структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, и с ОЛАФ относно нередности и измами със средства на Европейския съюз;
2. контролира процедурите по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;
3. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности;
4. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически и физически лица документи и информация;
5. вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
6. извършват проверки на място или по документи с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
7. изискват съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 34 по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По параграфи от 35 до 44 включително няма постъпили предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок поставям на гласуване параграфи от 35 до 44 включително по вносител, подкрепени от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По § 45 има предложение от народния представител Анастас Анастасов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45:
„§ 45. В чл. 212 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „до три работни дни" се заменят с „на един работен ден";
б) точка 5 се отменя.
в) в т. 9 думите „чл. 105, ал. 1-3” се заменят с „чл. 104, ал. 1-3”.
2. В ал. 4 думите „и 5” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания?
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители, става въпрос за отнемане на социални придобивки, които от години съществуват. В групата на ГЕРБ има достатъчно бивши служители на Министерството на вътрешните работи. Най-вече става въпрос за отпуска за преместване на служителя, който е до 3 работни дни – на 1 работен ден. Все пак преместването не е обикновено пътуване. В отделни случаи включително става въпрос за преместване на семейството.
Предполагам, че от Вас – народните представители от ГЕРБ, някои са ползвали такъв тип отпуск.
Вторият въпрос обаче е по-важен. За отмяната на точка 5, която досега дава възможност за допълнителен платен отпуск до 5 работни дни за календарна година при награждаване с „обявяване на благодарност” от министъра, заместник-министрите и главния секретар, и до 3 работни дни при награждаване ръководителите на основните структури, се правеше опит за компенсиране на недостатъчното заплащане, и то строго индивидуално, и то по отношение на служители, за които има основание за обявяване на благодарност.
Финансовото състояние на Министерството на вътрешните работи е такова, че не могат да се дават парични и някакви други награди. Това се приемаше като форма, с която се стимулират отличилите се по някакъв начин служители, тоест моралната награда „обявяване на благодарност” да бъде съпроводена и с платен годишен отпуск до 5 дни по преценка на ръководителя, който предлага.
Няма нужда от това, още повече, че от Министерството на вътрешните работи не е поискано да се прави такава промяна в закона.
Пак казвам: недостатъчен бюджет, недостатъчно средства за материално стимулиране – нека да остане тази форма с платения отпуск. Много често тя е свързана с операции, при които служителите не се прибират по няколко дни вкъщи, по няколко дни не си сменят гащите и чорапите. Това сега се отнема, а при успешно приключила операция има възможност чрез „обявяване на благодарност” да се дадат няколко дни платен годишен отпуск. Сега тази възможност отпада. Кое го налага? Каква е позицията на ръководството на Министерството на вътрешните работи? Това е една придобивка, която съществува не знам откога. Много от Вас са служили в МВР и сигурно знаят откога съществува това нещо. Така че сме против това предложение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Има ли реплики? Няма.
Господин Вучков поиска думата.
Заповядайте, господин Вучков.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, господин Миков! Ние подкрепяме предложението, което е формулирано от няколко народни представители. Става дума за текстове от Закона за МВР във връзка с допълнителните отпуски, които в момента, а и в последните няколко години – 7-8, почти не са се ползвали от служители на МВР. Става дума за отпуск заради преместване в друго населено място, както казахте преди малко – „до 3 работни дни”, се заменят с „1 работен ден”. Пак казвам: това е разпоредба, която почти не се е прилагала в последно време.
Тъй като Вие повдигнахте въпроса: какво е нашето отношение към тези предложения, искам да кажа, че на 1 април тази година в Министерството на вътрешните работи се състоя голям Съвет за социално партньорство, в който освен вицепремиерът Цветанов участваше и министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. На този съвет подробно бяха дискутирани обемите от отпуски, които ползват държавните служители на Министерството на вътрешните работи, включително и проблемът с натрупаните до началото на 2012 г. немалко неизползвани отпуски от държавните служители на МВР.
За тези, които не знаят, ще кажа само, че общо взето всеки държавен служител от МВР годишно има право на около 40 работни дни редовен платен годишен отпуск. Дори да бъдат наградени служители с допълнителните дни, които са визирани в няколко текста на Закона за МВР, те не могат да ги ползват.
По тази причина абсолютно всички синдикати в МВР след срещата, която имаха с вицепремиера Цветанов и министър Младенов, се обединиха категорично около становището наистина да се предложат такива редакции за промяна в Закона за МВР така, щото по този начин да изглеждат разпоредбите. Тези допълнителни годишни отпуски за преместване в друго населено място, както и тези, които са предвидени като възможност за награда от страна на министър, заместник-министър и главен секретар, да бъдат редуцирани или премахнати, като втората група – обявяване на благодарност, с допълнителен платен годишен отпуск ще бъде заменена с обявяване на благодарност и компенсиране с някакви парични награди, които са формулирани малко по-нататък в параграф 47 от законопроекта.
Така че около тези текстове, които са предложени от няколко народни представители, има пълно единодушие и подкрепа от всички синдикални организации на Министерството на вътрешните работи и, разбира се, от наша страна като политическо ръководство на Министерството на вътрешните работи. Те по никакъв начин няма да нарушат действителното, съществуващото положение, няма по никакъв начин да ограничат социални нива на защита, достигнати от държавните служители в Министерството на вътрешните работи. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 45, както е по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 66, против 4, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46:
„§ 46. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при условията, по реда” се заменят с „при условията”.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Редът за ползване на отпуските по ал. 1 се определя с акт на министъра на вътрешните работи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 46, както е по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 64, против 6, въздържали се няма.
Текстът е приет.
Отрицателен вот.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми народни представители, гласувах „против”, защото смятам, че редът за ползване на отпуски от служителите на МВР е добре да бъде уреден на законово равнище. Ако Кодексът на труда, който досега регулираше реда, е общ нормативен акт и ако се търсеше някаква специфика за МВР, тя трябваше да се уреди в този закон. Сега какво става?! Условията ще бъдат в Кодекса на труда, а редът ще се определя със заповед на министъра, което създава нестабилност и обособеност на служителите на Министерството на вътрешните работи, създава една, ако щете извънредност.
Европейският модел за развитие на системата на вътрешен ред предвижда по-скоро обратното. С изключение на уредбата, която отразява спецификата на дейността, всичко останало да се урежда от другото законодателство – Закона за държавния служител, Кодекса на труда, каквато е била и философията на този закон. Веднъж днешните управляващи, страдайки от старото разбиране за устройство на Министерството на вътрешните работи като част от системата на отбраната, на националната сигурност, а не от модерното европейско разбиране като обособена система за вътрешен ред, направиха такива промени. Това не е добре и за самите служители, защото министърът по едни или други съображения, разбрал се, неразбрал се със синдикатите, със синдикатите, които са притиснати, или синдикатите, които са близки, може да променя. Сменя се единият министър, идва друг министър, той веднага променя и това води до нестабилност в статута. Това е една поредна стъпка към нестабилността на статута на служителите в Министерството на вътрешните работи, която, подчертавам още веднъж, не кореспондира и с членството на България в Европейския съюз, и с развитието на сектора. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Благодаря Ви и аз.
Друг отрицателен вот? Няма.
Заповядайте, госпожо Милева.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Предложение на народния представител Анастас Анастасов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 47:
„§ 47. В чл. 215, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. Обявяване на благодарност с парична награда в размер:
а) до 200 лв. – при награждаване от министъра, заместник-министрите и главния секретар на МВР;
б) до 120 лв. – при награждаване от ръководителите на основните структури по чл. 186, ал. 1;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нов § 47, така както е по доклад.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението и текстът са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 47, който става § 48.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 49.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 49, който става § 50.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложенията на вносителя за параграфи от 47 до 49 по вносител, които стават съответно от § 48 до § 50 и които се подкрепят от комисията.
Гласували 71 народни представители: за 68, против 1, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 50, който става § 51:
„§ 51. В чл. 258, ал. 1 в текста преди т. 1 думата „униформа” се заменя с „униформено облекло”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 51 в редакцията, която ни се предлага от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 52:
„§ 52. Създават се чл. 274а и 274б:
„Чл. 274а. (1) Физическо или юридическо лице, което произвежда продукти за пожарогасене на територията на Република България или внася такива продукти в нарушение на изискванията на Наредбата по чл. 52г, ал. 5, се наказва съответно с глоба от 1000 до 10 000 лв. или му се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(2) При повторност на нарушенията лицата по ал. 1 се наказват съответно с глоба от 10 000 до 20 000 лв. или им се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.
Чл. 274б. На търговци по чл. 91е, които осъществяват презареждане на носими и возими пожарогасители с продукти за пожарогасене, за които не е удостоверено съответствието с изискванията по Наредбата по чл. 52г, ал. 5, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 52 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 52, който става § 53.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Комисията подкрепя текста на вносителя с номера от § 53 до § 61 включително, като съответно стават параграфите с номера от § 54 до § 62.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок поставям на гласуване наименованието на „Преходни и заключителни разпоредби”, параграфи с номера от § 53 до § 61 по вносител, които се преномерират съответно в параграфи с номера от § 54 до § 62.
Гласували 85 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 63:
„§ 63. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн; ДВ, бр...) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция” (ГДОП)” се заменя с „Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП)”.
2. В чл. 113:
а) в ал. 1 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
б) в ал. 2 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция” се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция”.
3. В чл. 114:
а) в ал. 1 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
в) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция” се заменят с Главна дирекция „Национална полиция”.
4. В чл. 115:
а) в ал. 1 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
б) в ал. 2 в текста преди т. 1 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
в) в ал. 4 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция” се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция”.
5. В чл. 116:
а) в ал. 2 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”;
б) в ал. 3 думите „Главна дирекция „Охранителна полиция” се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция”;
в) в ал. 4 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”.
6. В останалите текстове на закона съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”.
7. В Приложение № 2 към чл. 108, ал. 1 и 3 съкращението „ГДОП” се заменя с „ГДНП”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 63 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГАЛИНА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА: По параграфи от номер 63 до 69 няма предложения.
Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи, които съответно стават с номера от § 64 до § 70.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Анблок поставям на гласуване параграфи от номер 63 до 69 по вносител, които стават съответно параграфи с номера от § 64 до § 70 включително.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието, а с това и на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.
Господин Ципов, заповядайте.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за промяна в дневния ред от Програмата за работата на Народното събрание, като т. 3 да стане т. 4, а съответно т. 4 да стане т. 3. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за промяна в реда на Програмата за днешния ден, като места следва да разменят точки 3 и 4 от проекта.
Гласували 80 народни представители: за 78, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ.
С надежда сме днес да приключим с този законопроект.
Приети са след гласуване членове от 47 до 177 включително. Предстои да бъде докладвано наименованието на Раздел Х, страница 156 от доклада.
Госпожо Танева, слушаме Ви, докладвайте по раздели.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на раздела и предлага следната редакция на Раздел Х, който става Раздел ІХ:
„Условия за внос и предлагане на пазара на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки от трети държави”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението на комисията за наименованието и номерацията на Раздел ІХ.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По чл. 178 има предложение от народните представители Венцислав Върбанов, Тодор Великов и Димитър Чукарски: в чл. 178 ал. 2 се изменя, както следва:
„(2) Изискванията на ал. 1 не се прилага за държави – членки на Европейския съюз, или такива, с които Европейският съюз има спогодби за свободна търговия.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 178:
„Чл. 178. (1) Внасяните от трети държави с цел предлагане на пазара етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки трябва да са в съответствие с изискванията за производство и търговско предлагане в държавата на произход, което се установява с атестация в оригинал, издадена от официален орган в държавата на произход. Продуктите, предназначени за пряка консумация, трябва да са придружени и от протокол от изпитване, издаден от оторизиран орган в държавата на произход.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър със заповед определя официалните органи по ал. 1. Списък на определените със заповедта органи се публикува на интернет страницата на министерството, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник”.
(3) Списъкът по ал. 2 може да бъде допълван след официално уведомление от посолството (търговското представителство) на съответната държава.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Върбанов, Великов и Чукарски, което комисията не подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 10, против 49, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 178 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел ХІ, който става Раздел Х:
„Раздел Х – Складиране и движение на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 179:
„Чл. 179. Складирането и движението на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се извършват съобразно изискванията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел ХІ, който става Раздел Х, ведно с текста на чл. 179.
Гласували 68 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава десета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 180:
„Чл. 180. (1) Физико-химичен и микробиологичен анализ на продуктите по чл. 1 се извършва от лаборатории, акредитирани съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
(2) Лабораториите, които извършват физико-химичен и микробиологичен анализ за целите на контрола, се определят от:
1. министъра на земеделието и храните – за изпитване на продуктите по Приложение № 1;
2. министъра на икономиката, енергетиката и туризма – за изпитване на напитките по чл. 121, ал. 3.
(3) Официалните анализи в лозаро-винарския сектор се извършват от лабораториите на ИАЛВ.
(4) За извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на продукти в лабораториите по ал. 2 и 3, се събират такси, определени със:
1. тарифата по чл. 2, ал. 5 – за лабораториите, определени по реда на ал. 2, т. 1 и ал. 3;
2. тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за държавните такси – за лабораториите, определени по реда на ал. 2, т. 2.
(5) Министърът на земеделието и храните и министърът на икономиката, енергетиката и туризма определят национални референтни лаборатории с правомощия, определени с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 181:
„Чл. 181. (1) Методите за изпитване за определяне състава на продуктите по чл. 1 и правилата, по които се установява дали тези продукти са преминали през обработки, които не съответстват на разрешените енологични практики, са съотносими на препоръчаните от Международната организация по лозарство и винарство (OIV) и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз методи за изпитване и енологични практики.
(2) Когато липсват методи и правила, препоръчани от OIV, за изпитване се прилагат методи, приети от Европейската комисия. До приемането на такива правила се използват методите и правилата, определени в действащото законодателство.
(3) Условията и редът за вземане на проби от продуктите по чл. 1 се определят в правилника за прилагане на закона.
(4) Органолептична оценка на вина, гроздови ракии и бренди се извършва от дегустационни комисии по чл. 7 и Централна дегустационна комисия към министъра на земеделието и храните.
(5) Устройството и дейността на дегустационните комисии по ал. 4 се определят с правилника за прилагане на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Глава единадесета:
„Глава единадесета – Контрол”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция на Раздел І:
„Раздел І – Контрол върху производството и търговията на лозаро-винарски продукти”.
По чл. 182 е постъпило предложение на народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Танева, Гюзелев, Христов и Янчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 182:
„Чл. 182. (1) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрол по спазване изискванията на закона по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти, както и на продуктите по чл. 83, ал. 3.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и виното осъществява контрол в лозаро-винарския сектор съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”), Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино, за изменение на регламенти (ЕО) № 1493/1999, (ЕО) № 1782/2003, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 3/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2392/86 и (ЕО) № 1493/1999 и Регламент (ЕО) № 1601/1991 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти, както и на следните прилагащи регламенти:
1. Регламент (ЕО) № 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно общата организация на пазара на вино по отношение на програмите за подпомагане, търговията с трети държави, производствения потенциал и проверките в лозаро-винарския сектор;
2. Регламент (ЕО) № 436/2009;
3. Регламент (ЕО) № 606/2009;
4. Регламент (ЕО) № 607/2009 от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти.
(3) Контролът върху производството и търговията на лозаро-винарски продукти се осъществява от длъжностни лица, оправомощени от изпълнителния директор на ИАЛВ. При упражняване на контролните си правомощия, длъжностните лица имат право на свободен достъп до:
1. лозовите насаждения;
2. обектите за производство, съхранение и търговия на лозаро-винарски продукти, включително до търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност;
3. транспортните средства, превозващи лозаро-винарски продукти;
4. дневниците по чл. 47, счетоводните и други документи, необходими за целите на контрола, като могат да изискват заверени копия от тях.
(4) При осъществяване на контрола по ал. 3 длъжностните лица от ИАЛВ могат да изискват съдействие от други органи на изпълнителната власт.
(5) При извършване на проверки по ал. 3 длъжностните лица от ИАЛВ се легитимират със служебна карта.
(6) Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава образец на служебната карта по ал. 5.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 183:
„Чл. 183. При осъществяване на контролните си правомощия длъжностните лица по чл. 182, ал. 3:
1. извършват документални проверки и проверки на място;
2. вземат проби от лозаро-винарски продукти за физико-химичен и микробиологичен анализ, и органолептична оценка;
3. дават задължителни предписания и определят срок за изпълнението им;
4. при неизпълнение на задължителните предписания в срока по т. 3, предлагат на изпълнителния директор на ИАЛВ да издаде заповед за спиране експлоатацията на обект за производство или на части от него, или за спиране на определена дейност в обекта;
5. пазят производствената и търговска тайна и не разгласяват данни от извършените проверки;
6. уведомяват съответния специализиран орган за контрол, когато е налице нарушение на друг нормативен акт.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 184:
„Чл. 184. (1) Нарушенията на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му по отношение на производствения потенциал, гроздето, предназначено за производство на вино, производството, преработката и търговията на лозаро-винарски продукти, както и на продуктите по чл. 83, ал. 3 се установяват с актове, издадени от длъжностните лица по чл. 182, ал. 3.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от изпълнителния директор на ИАЛВ или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 185:
„Чл. 185. (1) При осъществяване на контролните си функции ИАЛВ си взаимодейства с други органи на изпълнителната власт в рамките на тяхната компетентност.
(2) При необходимост от провеждане на съвместни проверки изпълнителният директор на ИАЛВ писмено уведомява органите по ал. 1 за вида на изискваното съдействие.
(3) В уведомлението по ал. 2 се посочват обектът на проверката, нейният вид и продължителност.
(4) Изпълнителният директор на ИАЛВ може да изисква от съответния орган по ал. 1 предварителна информация във връзка с проверката, която се предоставя в срок до 7 работни дни.
(5) В случай на извършване на проверка от друг контролен орган, ИАЛВ предоставя информация по компетентност в срок до 7 работни дни от постъпване на искането.
(6) В случай на установяване на нарушение по закона при извършване на проверка по ал. 5, съответният контролен орган уведомява ИАЛВ в срок до 10 работни дни за предприемане на действия по компетентност.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 186.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания по Раздел І и текстовете от чл. 182 до чл. 186?
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми колеги, предложение за техническа редакция – в чл. 182, ал. 2, т. 1 думата „държави” да се замени със „страни”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Става дума за Регламент на ЕО относно определяне на подробни правила за прилагане на друг регламент – там, където се казва „търговията с трети държави” да бъде „с трети страни”.
Поставям на гласуване тази редакционна бележка, която се предлага от комисията.
Гласуваме в чл. 182, ал. 2, т. 1 думата „държави” да бъде заменена със „страни”.
Моля, гласувайте.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега гласуваме Раздел І, ведно с членове от 182 до 186 в редакцията им по доклада на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По Раздел ІІ комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието и предлага следната редакция:
„Раздел ІІ – Контрол върху производството и търговията на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 187:
„Чл. 187. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма осъществява контрол по спазване изискванията на закона по отношение на производството и търговията на етиловия алкохол от земеделски произход, дестилатите и спиртните напитки”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 188:
„Чл. 188. (1) Контролът върху производството на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртните напитки се осъществява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) При осъществяване на контрола длъжностните лица:
1. извършват проверки на място на производствените обекти за установяване:
а) наличието на необходимите технологични възможности за производство на заявените напитки и/или продукти;
б) изправността на наличното технологично оборудване за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, както и за съответствието му с вписаното в регистъра по чл. 132, ал. 2;
2. извършват проверки относно спазването на технологичните изисквания при производството на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки;
3. извършват документални проверки и проверки на място за редовността и верността на вписванията в дневниците по чл. 146 и за съответствието им с придружителните документи и стоковата наличност;
4. вземат проби от етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки за физико-химичен анализ и за органолептична оценка;
5. дават задължителни предписания и определят срок за изпълнението им;
6. дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
7. пазят производствената и търговска тайна и не разгласяват данни от проверките;
8. уведомяват съответния специализиран орган за контрол, когато е налице нарушение на друг нормативен акт.
(3) При упражняване на контролните си правомощия длъжностните лица по ал. 2 имат право на свободен достъп до:
1. обектите за производство и съхранение на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки;
2. дневниците по чл. 146, счетоводните и други документи, необходими за целите на контрола, като могат да изискват заверени копия от тях.
(4) Длъжностните лица по ал. 1 могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 189:
„Чл. 189. (1) При осъществяване на контролните си функции Министерството на икономиката, енергетиката и туризма си взаимодейства с Министерството на вътрешните работи, Министерството на земеделието и храните, Агенция „Митници”, Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите и с други органи на изпълнителната власт в рамките на тяхната компетентност.
(2) Взаимодействието между Агенция „Митници” и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при прилагането на разпоредбите на този закон и на Закона за акцизите и данъчните складове се урежда със споразумение за взаимодействие, подписано от ръководителите на двете ведомства”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 190.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 191:
„Чл. 191. (1) В случаите, когато друг контролен орган в рамките на своите правомощия планира извършването на проверка на производители и/или търговци на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, при необходимост изисква съдействие от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Съдействието може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при извършване на проверката.
(2) Органите по ал. 1 уведомяват Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за резултатите от извършените проверки в 7-дневен срок от приключване на проверката”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 192:
„Чл. 192. (1) Нарушенията на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му по отношение на производството и търговията на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се установяват с актове, издадени от длъжностните лица по чл. 188, ал. 1.
(2) Наказателните постановления за нарушенията по ал. 1 се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания”.
По чл. 193 има постъпило предложение от народния представител Меглена Плугчиева, което комисията подкрепя по принцип.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 193:
„Чл. 193. (1) Контролът по спазване на изискванията на закона по отношение на търговията на дребно с бутилирани спиртни напитки се извършва от Комисията за защита на потребителите (КЗП) към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Контролът се извършва с цел защита на потребителите срещу рискове от придобиване на продукти, които не съответстват на установените изисквания.
(2) За целите на контрола по ал. 1 длъжностните лица от КЗП извършват проверки по документи и по партидни номера за установяване произхода на продуктите, както и проверки на място в търговските обекти за продажба на бутилирани спиртни напитки съгласно Закона за защита на потребителите.
(3) При осъществяване на контролните си функции длъжностните лица от КЗП:
1. имат право на свободен достъп до търговските обекти, подлежащи на контрол;
2. изискват сведения и документи и получават копия от тях на хартиен носител;
3. вземат проби и мостри за лабораторни изследвания;
4. могат да привличат експерти в съответната област, когато проверката е особено сложна и изисква специални знания;
5. съставят актове за установяване на административни нарушения”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 194:
„Чл. 194. (1) Когато се установи, че определен продукт или партида продукти, предлагани за продажба, не съответстват или е вероятно да не съответстват на нормативните изисквания, председателят на КЗП е длъжен съобразно условията за търговия на продукта/продуктите да:
1. разпореди временно спиране продажбата на продукта за периода, необходим за извършването на проверка и оценка на съответствието на продукта с нормативните изисквания;
2. разпореди и организира незабавно и ефективно изтегляне на продукта от пазара, както и да отправи предупреждение към потребителите за несъответствието на продукта с изискванията на закона;
3. разпореди или координира, или, ако е необходимо, организира съвместно с търговците и дистрибуторите изземване на продукта от потребителите и неговото унищожаване по ред и начин, определени в наредба на Министерския съвет;
4. уведоми съответните органи за несъответствието на продукта с цел сътрудничество и взаимно информиране за резултатите от контролната дейност, както и предприемане на действия в рамките на тяхната компетентност.
(2) В срок до три дни от приключване на оценката по ал. 1, т. 1, в случай на установяване на съответствие на продукта с нормативните изисквания, председателят на КЗП отменя приложената мярка за временно спиране на продажбата на продукта”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 195.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 196:
„Чл. 196. Принудителните административни мерки по чл. 194 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 197 и чл. 198.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 199:
„Чл. 199. (1) В случаите, когато друг контролен орган планира извършването на проверка на търговци на бутилирани спиртни напитки, при необходимост той изисква съдействие от КЗП. Съдействието по ал. 1 може да бъде под формата на предоставяне на информация и/или участие на длъжностни лица от КЗП при извършване на проверката.
(2) Органите по ал. 1 уведомяват КЗП за резултатите от извършената проверка в срок до 7 работни дни от приключване на проверката”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 200:
„Чл. 200. Действията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки по Закона за акцизите и данъчните складове, както и на задържаните етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки се извършват от органа, който ги е задържал, под контрола на митническите органи съобразно Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки и в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания няма.
Преминаваме към гласуване на Раздел ІІ с членове от 187 до 200 включително.
Гласуваме.
Гласували 75 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава дванадесета.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 201:
„Чл. 201. Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава, или държи с цел производство или продажба в помещения за производство, преработка, складиране, опаковане или в транспортни средства суровини и материали за производство на вина, вина и/или лозаро-винарски продукти, при производството на които не са спазени изискванията на чл. 54, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 30 000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 30 000 до 100 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 202:
„Чл. 202. Който превозва, продава или предлага за консумация вина и/или лозаро-винарски продукти, и такива продукти от внос, за които не са спазени изискванията за превозването, етикетирането и представянето им по чл. 75-77, чл. 79, 80, 82, 83, 86-90, чл. 92-98, чл. 101-104, чл. 110 и 116, ал. 1, 3 и 4, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 203:
„Чл. 203. Който при етикетиране и представяне на вина и/или лозаро-винарски продукти използва чуждо наименование и/или чуждо седалище и адрес на управление на производител, бутилиращо предприятие, изба или друга стопанска единица, се наказва с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 204:
„Чл. 204. Който наруши разпоредбите на чл. 47, ал. 1, чл. 48 и чл. 50, се наказва с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 205:
„Чл. 205. Който предлага за продажба или за консумация вина и/или лозаро-винарски продукти, които са закупени от нерегистрирани по реда на този закон производители, се наказва с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.”
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 206:
„Чл. 206. Който наруши разпоредбите по чл. 10, ал. 2, чл. 15, ал. 6, чл. 16, ал. 1, 2, 8 и 14, чл. 18, ал. 7, чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 9, чл. 26, ал. 6, чл. 30, ал. 2, чл. 33, ал. 1, чл. 36, чл. 39, ал. 3, чл. 41 - 43, 45, ал. 1, чл. 54, ал. 4, 5 и 7, чл. 55, чл. 56, ал. 1 и 2, чл. 57, ал. 2, чл. 59, чл. 60, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, ал. 2, 3, 5 и 6, чл. 63, чл. 64, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 69, чл. 70, чл. 71, ал. 2, чл. 75, ал. 2, 4–6, чл. 77, ал. 1 и чл. 181, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв. - за физическите лица, съответно с имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 207:
„Чл. 207. (1) В случаите на налагане на административно наказание за нарушение по чл. 33, ал. 1, чл. 36, чл. 39, ал. 3, чл. 41, чл. 56, ал. 1 и 2, чл. 57, ал. 2, чл. 59, чл. 60, чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 62, ал. 2, 3, 5 и 6, чл. 65, ал. 1 и 2, чл. 69, 70, чл. 75, ал. 2, 4–6 и чл. 77, ал. 1 при необходимост ИАЛВ прилага и принудителна административна мярка - запечатване на обекта или обектите и/или на съда или съдовете за винопроизводство, където е установено нарушението.
(2) Принудителната административна мярка по ал. 1 се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществената санкция е заплатена изцяло, както и че установените нередности са отстранени.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 208:
„Чл. 208. Който произвежда, предлага за продажба или продава етилов алкохол и дестилати, предназначени за производството на спиртни напитки, при производството на които не са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008 и на чл. 121 и 128, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 209:
„Чл. 209. Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава спиртни напитки с търговски наименования, класифицирани в категории от 1 до 46 съгласно Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 110/2008, но напитките не отговарят на изискванията на тези категории и на чл. 122, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 210:
„Чл. 210. Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава продукти и напитки по чл. 123, които не отговарят на изискванията на закона, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 211:
„Чл. 211. Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава спиртни напитки и продукти, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 110/2008 и на техническите спецификации по чл. 142, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 212:
„Чл. 212. Който предлага за продажба или продава спиртни напитки в нарушение на чл. 131, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 213:
„Чл. 213. Който произвежда етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, без да е вписан в регистъра по чл. 132, ал. 2, или извършва производството в нарушение на чл. 132, ал. 6, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 214:
„Чл. 214. Който в срока по чл. 139, ал. 1 не заяви промени във вписаните в удостоверението по чл. 132, ал. 4 обстоятелства, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 215:
„Чл. 215. Който произвежда етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки без заверена техническа спецификация по чл. 142, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 216:
„Чл. 216. Който не изпълни задължението си за подаване в срок на декларация или справка по чл. 143, 144 или 145, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 217:
„Чл. 217. Който не води дневници по чл. 146, ал. 1 или извършва вписвания в дневници, които не са заверени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по реда на чл. 146, ал. 3, или вписва неверни данни в дневниците, или не ги представя за проверка в срока по чл. 146, ал. 10, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 218:
„Чл. 218. Който произвежда спиртни напитки с географско указание в нарушение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 110/2008 и чл. 155, ал. 1 се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 100 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 219:
„Чл. 219. Който произвежда, рекламира, предлага за продажба или продава спиртни напитки в нарушение на разпоредбите за описание, представяне, етикетиране и предлагане на спиртни напитки, определени в Регламент (ЕО) № 110/2008 и в чл. 164-166, чл. 170, 172 и 173, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 50 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 220:
„Чл. 220. Който при означаването на спиртните напитки използва чуждо наименование и/или чуждо седалище и адрес на управление на производител, бутилиращо предприятие, изба или друга стопанска единица, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 221:
„Чл. 221. Който подправя данни върху етикетите на спиртните напитки и продуктите по чл. 120, търговските книжа и амбалажа, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 222:
„Чл. 222. Който използва търговска марка, знаци или други означения върху етикетите, опаковката, амбалажа на спиртните напитки, от които се създава представа за местен продукт или за продукт от внос, а са означени с неистински произход, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 3000 до 100 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 223:
„Чл. 223. Който предлага за продажба или за консумация етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки, които са закупени от невписани в регистъра по чл. 132, ал. 2 производители, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 224:
„Чл. 224. (1) При повторно извършване на нарушенията по чл. 201-223 глобите или имуществените санкции са в двоен размер.
(2) Повторно е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 225.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага чл. 226 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване Глава дванадесета с членове от 201 до 225 включително и предложението на комисията за отхвърляне на чл. 226.
Гласували 86 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Допълнителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 76 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 1 е постъпило предложение от народните представители Пенко Атанасов и Захари Георгиев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Постъпило е предложение от народните представители Пенко Атанасов и Георги Анастасов.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2, а по т. 1 беше оттеглено.
Предложение от народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева – в Допълнителна разпоредба, § 1, т. 45 след думите „получено е от” се заличава думата „собствени”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народните представители Десислава Танева, Стоян Гюзелев, Христо Христов и Христина Янчева.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Алкохолно съдържание” е съдържанието на чист етилов алкохол в съответните продукти, изразено в обемни проценти.
2. „Ароматизанти” са продукти, които не са предназначени за консумация като такива, а се влагат в храни, за да им предадат мирис и/или вкус или да променят мириса и/или вкуса им.
3. „Ароматичен препарат” е продукт, различен от ароматично вещество, получен от:
а) храни посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси или в сурово състояние на материала, или след преработка, и/или
б) материали от растителен, животински или микробиологичен произход, различни от храни, посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси.
4. „Ароматично вещество” е определено химическо вещество със свойствата на ароматизант.
5. „Безопасни” са вината, продуктите от грозде и вино и спиртните напитки, които не съдържат или съдържат в рамките на регламентираните норми физични и/или химични, и/или биологични, и/или радиологични замърсители или добавки, в резултат на което при нормална и правилна консумация не могат да причинят токсични, канцерогенни, мутагенни, алергични или други увреждания на човешкото здраве.
6. „Бутилиращо предприятие” е физическо или юридическо лице или група от тези лица, които извършват поставяне на съответния продукт в съдове с търговска цел за своя сметка лично или чрез други лица.
7. „Винарска година” е периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата.
8. „Вино” е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или на гроздова мъст.
9. „Вино от презряло грозде” е продукт, който е произведен без обогатяване и има естествено алкохолно съдържание над 15 обемни процента, общо алкохолно съдържание не по-ниско от 15 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-ниско от 12 обемни процента.
10. „Вино от стафидирало грозде” е продукт, който е произведен без обогатяване, от грозде, оставено на слънце или сянка с цел частична дехидратация, и има общо алкохолно съдържание не по-ниско от 16 обемни процента, действително алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента и естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 16 обемни процента (или 272 грама захар на литър).
11. „Винопроизводство” („Винификация”) е преработката на прясно грозде, смачкано или не, на гроздова мъст, на частично ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок или на млади вина в процес на ферментация във вино чрез пълна или частична алкохолна ферментация.
12. „Винен оцет” е продукт, получен изключително чрез оцетно-киселата ферментация на вино и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.
13. „Винени утайки” са утайките, които се отделят в съдовете, съдържащи гроздова мъст или вино след ферментацията, при съхранение или след извършване на разрешена обработка, както и утайките, получени след филтриране или центрофугиране на продукта.
14. „Винени лозя” е поземлен имот с определени граници, засаден с трайни лозови насаждения от винени сортове, намиращи се или не в плододаване.
15. „Винени сортове лозя” са лозя, чието грозде е предназначено за преработка във вино или сок. Гроздето на винените сортове притежава плодов, а при някои – и мискетов вкус, който се запазва и преминава в букет във виното.
16. „Винено грозде” е плодът на винени сортове лози.
17. „Винарска изба” е производствена структура, в която се извършва винопроизводство.
18. „Вторични продукти” са гроздовите джибри и винените утайки.
19. „Гроздови джибри” са твърдият остатък от пресоването на прясно, ферментирало или неферментирало грозде.
20. „Гроздова мъст” е течен продукт от прясно грозде, получен по естествен начин или с физични средства, притежаващ действително алкохолно съдържание, непревишаващо 1 обемен процент.
21. „Гроздов сок” е течен неферментирал продукт с действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент, получен чрез подходяща обработка, предназначен за консумация. Гроздовият сок е получен:
а) от прясно грозде или гроздова мъст;
б) чрез рехидратация на концентрирана гроздова мъст или на концентриран гроздов сок.
22. „Действително алкохолно съдържание” е наличното съдържание на чист алкохол при температура 20°С.
23. „Денатуриране” е действие, при което към вторичните продукти от винопроизводството се добавя натриев хлорид или литиев хлорид, което ги прави негодни за пряка консумация.
24. „Дестилерия” е обект, в който се извършва дестилация на алкохолсъдържащи продукти с цел получаването на дестилати.
25. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения” е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
26. „Добри практики” е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, които се прилагат при производството и търговията с винено грозде, вино, спиртни напитки и други продукти от грозде или вино, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на продуктите чрез производствена или човешка дейност.
27. „Експеримент” е манипулация или манипулации, извършени в рамките на добре определен изследователски проект с отделен експериментален протокол.
28. „Енолог” е инженер-бакалавър или инженер-магистър, който е завършил специалността „Технология на виното” или приравнени на нея специалности.
29. „Енологични практики” са специфични технологични практики при производството на гроздова мъст, частично ферментирала гроздова мъст, частично ферментирала гроздова каша, прясно спиртована гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, ректифицирана гроздова мъст, вина, млади вина в процес на ферментация, вино, годно за производство на трапезно вино, шумящи вина и специални вина.
30. „Естествено алкохолно съдържане” е общото алкохолно съдържание на продукта, считано преди всякакво обогатяване.
31. „Естествено ароматично вещество” е ароматично вещество, получено посредством подходящи физични, ензимни или микробиологични процеси от материали от растителен, животински или микробиологичен произход, които съответстват на естествено срещащите се вещества и се откриват в природата.
32. „Етикетиране” са всякакви думи, знаци, търговски марки, маркови имена, картинни изображения или символи, поставени върху всякакъв вид опаковка, документ, листовка, етикет, карта или лента, придружаващи или посочващи даден продукт.
33. „Засаждане” е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.
34. „Здрави и с приемливо качество винени утайки” са утайките, които не са с отклонение в цвета и/или аромата и са безопасни.
35. “Извеждане на вторични продукти под наблюдение” е действие по денатуриране и освобождаване на вторичните продукти от мястото за извършване на винификация (напускане територията на производствения обект или преместване към площадката за дестилация).
36. „Изпращач” е лицето, което държи на правно основание лозаро-винарски продукти, спирт, дестилати и спиртни напитки и което извършва или възлага да се извърши техният превоз.
37. „Изоставено лозово насаждение” е такава площ, засадена с лози, която вече не се обработва редовно с цел получаването на продаваем продукт.
38. „Искрящо вино” е продукт, който е получен от вино, ако това вино е с общо алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента, с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 7 обемни процента. Налягането на разтворения ендогенен въглероден диоксид в затворени съдове и при температура 20°С е не по-ниско от 1 бар и не по-високо от 2,5 бара и се съхранява в съдове с вместимост от 60 или по-малко литра.
39. „Искрящо газирано вино” е продукт, който е получен от вино и има действително алкохолно съдържание не по-ниско от 7 обемни процента и общо алкохолно съдържание не по-ниско от 9 обемни процента. Налягането на разтворения въглероден диоксид, получено в резултат от неговото пълно или частично прибавяне в затворени съдове и при температура 20°С, не е по-малко от 1 бар и не е по-високо от 2,5 бара и се съхранява в съдове с вместимост от 60 или по-малко литра.
40. „Качествени ароматизирани пенливи вина” са качествени пенливи вина с действително алкохолно съдържание над 6 обемни процента и общо алкохолно съдържание от 10 обемни процента, получени при направата на ферментационна смес само чрез използване на гроздова мъст или на гроздова мъст в процес на ферментация, получена от определени ароматни винени сортове лози. При направата на ферментационната смес за качествени ароматизирани пенливи вина, произвеждани по традиционен метод, се използват и вина. Налягането на разтворения въглероден диоксид в затворени съдове при температура 20°С не е по-ниско от 3 бара.
41. „Качествено пенливо вино” е продукт, получен чрез първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, гроздова мъст или вино, който при отварянето на съда отделя въглероден диоксид, получен изключително от ферментацията. Налягането на разтворения въглероден диоксид в затворени съдове при температура 20°С не е по-ниско от 3,5 бара. Общото алкохолно съдържание на ферментационните смеси, предназначени за производството му, не е по- ниско от 9 обемни процента.
42. „Концентрирана гроздова мъст” е продукт, получен чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20°С да не бъде по-ниска от 50,9 процента. Продуктът да произхожда изключително от грозде на класифицирани сортове лози и да притежава действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.
43. „Концентрирана ректифицирана гроздова мъст” е продукт, получен чрез частично дехидратиране на гроздова мъст, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20°С да не бъде по-ниска от 61,7 процента. Суровината за получаване на продукта да е претърпяла разрешените обработки по намаляване на киселинното съдържание и отстраняване на другите компоненти освен захарта. Суровината да произхожда изключително от класифицирани сортове лози и да притежава действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.
44. „Концентриран гроздов сок” е гроздов сок, получен чрез частично дехидратиране на гроздов сок, извършено по всички разрешени методи, различни от директно нагряване, така че рефрактометрично определената плътност при температура 20°С да не бъде по-ниска от 50,9 процента, и има действително алкохолно съдържание, ненадвишаващо 1 обемен процент.
45. „Купажиране” е смесването на вина или на гроздова мъст с различен произход, различни сортове лози, различни реколти или различни категории вино или гроздова мъст. Като различни категории вино и мъст се разглеждат:
а) червено вино, бяло вино и мъст или вина, подходящи за получаване на една от тези категории вино;
б) вина без защитено наименование за произход/географско указание, вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или защитено географско указание (ЗГУ), както и гроздова мъст или вина, подходящи за получаване на една от тези категории вино.
46. Не е „купажиране”:
а) обогатяването с добавяне на концентрирана гроздова мъст или ректифицирана концентрирана гроздова мъст;
б) подслаждането.
47. „Ликьорно вино” е продукт с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 15 обемни процента и не повече от 22 обемни процента и с общо алкохолно съдържание не по-ниско от 17,5 обемни процента, което се получава от гроздова мъст в процес на ферментация, вино или комбинация от тях и притежаващо първоначално естествено алкохолно съдържание не по-ниско от 12 обемни процента, към което е добавен самостоятелно или в комбинация неутрален алкохол с винен произход, включително алкохол, произведен чрез дестилация на стафиди, с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 96 обемни процента, винен дестилат или дестилат от стафиди с действително алкохолно съдържание не по-ниско от 52 обемни процента и не по-високо от 86 обемни процента. За коригиране на захарното съдържание се допуска добавянето на частично ферментирала гроздова мъст, получена от стафидирано грозде, концентрирана гроздова мъст, получена чрез директно нагряване, която отговаря, като се изключи тази манипулация, на определението за концентрирана гроздова мъст, концентрирана гроздова мъст, или комбинация от тях.
48. „Лоза” е растение, от което се произвежда грозде, консумирано в прясно състояние (десертни сортове лози) или преработвано във вино (винени сортове лози).
49. „Лозаро-винарски продукти” са виненото грозде, предназначено за производство на вино, гроздовата мъст, продуктите, получени от грозде и вино и продуктите по Приложение № 1.
50. „Лозарска зона В ІІ” включва площите, засадени с лозя, в Северния лозарски район „Дунавска равнина”, Източния лозарски район „Черноморски” и Подбалканския лозарски район „Розова долина”.
51. „Лозарска зона В ІІІ а)” включва площите, засадени с лозя, в Южния лозарски район „Тракийска низина” и Югозападния лозарски район „Долината на Струма”.
52. „Лозарски имот” е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.
53. „Лозарски парцел” е селскостопански парцел съгласно член 2, точка 1а) от Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосаното спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета, който е засаден с лози.
54. „Лозарски район” е съвкупност от територии с еднородни и специфични природни условия, с насаждения с характерен сортов състав и технология на отглеждане и с установени лозаро-винарски традиции.
55. „Лозарско стопанство” е стопанска и технологична единица с единно управление, намираща се на територията на един лозарски район, която се състои от лозарски имоти и в която производителят на винено грозде е собственик на лозарските имоти или ги ползва на друго правно основание.
56. „Лозово насаждение” („Лозе/Лозя”) е имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.
57. „Местен винен сорт лози” са лози, които имат първичен местен произход от дивата лоза в резултат на естествена селекция и се отглеждат само в Република България.
58. „Младо вино в процес на ферментация” е вино, чиято алкохолна ферментация не е приключила и което не е отделено от винените утайки.
59. „Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози” е съвкупност от права на засаждане, попълвана и управлявана с цел регулиране на лозарския потенциал.
60. „Общо алкохолно съдържание” е сумата от потенциалното и действителното алкохолно съдържане.
61. „Обособяване на обекти за дестилация” е физическото разделяне на съоръженията за винопроизводство от съоръженията за дестилация с цел осъществяване на контрол.
62. „Пенливо вино” е продукт, получен чрез първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, гроздова мъст или вино, който при отварянето на съда, отделя въглероден диоксид, получен изключително от ферментацията и при който налягането на разтворения въглероден диоксид в затворени съдове при температура 20°С не е по-ниско от 3 бара. Общото алкохолно съдържание на ферментационните смеси, предназначени за производството му, не е по-ниско от 8,5 обемни процента.
63. „Пенливо газирано вино” е продукт, който е получен от вино без защитено наименование за произход или защитено географско указание, който при отварянето на съда отделя въглероден диоксид, получен изцяло или частично от добавянето на този газ. Налягането на разтворения въглероден диоксид в затворени съдове при температура 20°С не е по-ниско от 3 бара.
64. „Плодово вино” е вино, получено в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на плодове, различни от грозде.
65. „Потенциално алкохолно съдържание” е алкохолното съдържание, което би се получило при пълна алкохолна ферментация на съдържащите се в съответния продукт захари.
66. „Предлагане за консумация” е продажба на пазара на продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди, потребности на хората в зависимост от техните вкусове и предпочитания.
67. „Представяне” означава всяка информация, предоставена на потребителите чрез опаковката на съответния продукт, включително формата и вида на бутилките
68. „Презасаждане на винени лозя” е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, със същия или различен сортов състав.
69. „Присаждане” е дейност, чрез която се сменя сортовият състав на съществуващо лозово насаждение чрез присаждане на част от едно растение (присадник) върху съществуващо растение (подложка).
70. „Промяна на местонахождението на лозя” е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.
71. „Прясно грозде” („грозде, предназначено за производство на вино”) е плодът на лозата, намиращ се в технологична зрялост, годен да бъде преработен и да претърпи алкохолна ферментация.
72. „Подсилени вина” са продукти:
а) притежаващи действително алкохолно съдържание, не по-малко от 16 обемни процента и не повече от 24 обемни процента;
б) получени изключително чрез добавяне на неректифициран продукт, произхождащ от дестилация на вино, несъдържащо остатъчна захар, и притежаващ максимално действително алкохолно съдържание 86 обемни процента;
в) притежаващи максимално съдържание на летливи киселини
1,5 грама на литър, изразено като оцетна киселина.
73. „Семейна консумация” са произведените вино и ракия, които нямат търговско предназначение, получени са от собствени грозде и/или плодове, ограничени са по количество и са предназначени за консумация от едно домакинство.
74. „Сертификат за автентичност” е документ, удостоверяващ съответствието на определено количество гроздова ракия или бренди с изискванията за производство и типичност на органолептичните характеристики.
75. „Сертификат за произход” е документ, удостоверяващ произхода на определено количество грозде или качествено вино от определен район.
76. „Синтетичен спирт” е течен алкохолен продукт, който не е получен чрез ферментация, дестилация и ректификация на суровини от земеделски произход, водното съдържание на продукта не е с произход от вложените суровини и физико-химичните показатели не отговарят на определените в Приложение І на Регламент (ЕО) № 110/2008.
77. „Система за анализ на опасността и критични контролни точки (НАССР)” е система от процедури, чрез които се осъществява самостоятелен контрол и се осигурява безопасността на продуктите за човешкото здраве в съответствие с изискванията на Кодекс Алиментариус.
78. „Спиртована гроздова мъст (мистел)” е течен продукт, притежаващ действително алкохолно съдържание равно или повече от 12 обемни процента и по-малко от 15 обемни процента, и получен чрез добавяне към неферментирала гроздова мъст, притежаваща естествено алкохолно съдържание не по-малко от 8,5 обемни процента и произхождаща от грозде на разрешени или препоръчани сортове лози на:
а) неутрален алкохол от винен произход, включително алкохол – резултат от дестилацията на продукт, получен от сухо грозде, имащ алкохолно съдържание по-малко от 80 обемни процента;
б) неректифициран продукт, произхождащ от дестилацията на вино, имащ действително алкохолно съдържание, не по-малко от 52 обемни процента и не повече от 80 обемни процента.
79. „Трета държава” e всяка държава, която не е членка на Европейския съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Танева, тук направихме корецкия: вместо „трета държава”, стана „трета страна”. Легалното понятие трябва да бъде: т. 79 „Трета страна”.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Трета страна” е страна, която не е членка на Европейския съюз.
80. „Търговско наименование” е наименованието, под което спиртната напитка се предлага на пазара.
81. „Уникален регистрационен номер в ИСАК” е номер, получен след регистрацията съгласно чл. 31, ал. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
82. „Ферментационна смес (cuvée)” е гроздовата мъст, виното или сместа от гроздова мъст и/или вина с различни характеристики, предназначени за направата на определен тип пенливи вина.
83. „Форсмажорни обстоятелства” е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи като смърт на производителя, дългосрочна професионална неработоспособност на производителя, тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно лозовите насаждения.
84. „Частично ферментирала гроздова мъст” е течен продукт, произхождащ от ферментацията на гроздова мъст, притежаващ действително алкохолно съдържание повече от 1 обемен процент и по-ниско от три пети от общото му алкохолно съдържание.
85. „Частично ферментирала гроздова мъст, получена от презряло грозде” е течен продукт, получен от презряло грозде с общо съдържание на захар минимум 272 грама на литър, претърпял частична алкохолна ферментация, вследствие на която има естествено и действително алкохолно съдържание, не по-малко от 8 обемни процента.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на народните представители Юнал Тасим, Гюнер Сербест и Петя Раева, което комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 12, против 54, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на комисията, в това число и т. 79, където коректното понятие „трета държава” – целият закон възприема този термин с изключение на текста, който променихме и стана „страна”.
Гласуваме § 1 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 8.
Предложението е прието.
Тъй като изтече предвиденото по правилника ни време за продължителност на пленарното заседание, ще бъде даден край на заседанието.
Утре продължаваме в 9,00 ч. с „Преходни и заключителни разпоредби” по същия законопроект.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)


(Закрито в 14,14 ч.)Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Анастас Анастасов


Секретари:
Любомир Иванов

Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ