Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ДВАДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 11 януари 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
11/01/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателите Менда Стоянова и Павел Шопов

Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум – откривам пленарното заседание. (Звъни.)

Съгласно приетата от нас седмична програма, като точка първа за днес – 11 януари 2013 г., е прието:
НОВО ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПРИЕТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 29.11.2012 г. И ВЪРНАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С УКАЗ № 422 ОТ 12.12.2012 г. ПО ЧЛ. 101 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Преди това – едно съобщение.
С писмо № 302-00-2 от 10 януари 2013 г. министър-председателят Бойко Борисов ме уведомява и изпраща Решение № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за оттегляне проекта на Закон за допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен за разглеждане от Народното събрание.
Постъпил е доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм относно Указ № 422 на Президента на Републиката.
Господин Мартин Димитров ще ни запознае със съдържанието на доклада.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо – процедура за допускане до залата на госпожа Елена Пищовколева, изпълняващ длъжността директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” и господин Илия Табаков, експерт в дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, и двамата – от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 118 народни представители: за 118, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете гостите, моля.
Слушаме Ви, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ:
„ДОКЛАД
относно Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и мотивите към Указа
На свое редовно заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Указ № 422 на Президента на Република България, постъпил на 13 декември 2012 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: Елена Пищовколева – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”, и Илия Табаков – експерт; от Министерството на правосъдието: Велина Тодорова – заместник-министър, и Катя Матева – директор на дирекция „Българско гражданство”; Екатерина Захариева – главен секретар на Президента на Република България и други.
Указът на Президента на Република България и мотивите към него бяха представени от Екатерина Захариева. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България, Президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на § 24, § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв“ и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
По отношение на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите беше подчертано, че една от областите, в които държавата трябва да положи повече усилия, за да насърчи инвестициите, е интелектуалната собственост. А в този сектор благоприятната среда изисква предвидимост и стабилност и в тази връзка е необходимо всички условия, при които държавата ще подкрепя този вид инвестиции, да са уредени в закон. Според Президента разпоредбата на чл. 27 от закона няма ясно нормативно съдържание. Липсват условия и мерки за насърчаване на този вид инвестиции, което на практика води до несигурност в правния мир. Още повече че с ал. 2 на същия член изрично е изключено прилагането на глави трета и четвърта от закона, с които се урежда прилагането на конкретни мерки за насърчаване на инвестициите.
С § 32, т. 2, буква „а”, подбуква „вв“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се създава т. 16 в чл. 25, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.
Президентът смята, че този нов текст не допринася за постигането на основната цел на закона, а именно да се насърчат инвестициите. С него се въвеждат необосновано завишени изисквания за предоставяне на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.
Анализът на подобни разпоредби в държавите – членки на Европейския съюз, показва че те са значително по-облекчени по отношение на изисквания, при които се получава право на пребиваване срещу инвестиции, а регламентите за пребиваване (продължително или постоянно) са силно ефективен инструмент за стимулиране на инвестициите в по-бедни региони и такива с по-висока безработица.
В заключение Президентът изтъква, че създаването на допълнителни изисквания и завишаването на критериите пред инвеститорите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване не кореспондират с интересите на страната и с обявените приоритети в тази област.
С § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите се правят и промени в Закона за българското гражданство, като се създава нов чл. 14а. В него се предвиждат предпоставки, при наличието на които лице, което не е български гражданин и отговаря на условията на чл. 12, т. 1 и т. 3 от същия закон, може да придобие българско гражданство по натурализация.
По отношение на българското гражданство подходът следва да бъде различен, доколкото институтът на гражданството по своята природа е коренно различен от правото на пребиваване. Нещо повече, според Президента съвременното схващане за правата на чужденците, което е отразено в чл. 19, ал. 3 и чл. 26, ал. 2 от Конституцията на Република България и в цялото ни законодателство, на практика доближава много двете категории – гражданин на държавата и чужденец с право на постоянно пребиваване.
Президентът изтъква, че единствените разлики в двата статуса са в правото да се заемат определени публични длъжности и в част от политическите права, които остават резервирани за български граждани. Тези минимални различия водят до извода, че по отношение на възможността да се инвестира в България статусът на постоянно пребиваващ в страната осигурява необходимите условия, права и гаранции. Няма пряка връзка на някое от субективните права, присъщи само за гражданите на Република България, и възможността да се прави успешен бизнес в страната.
Президентът отбелязва в мотивите си, че когато се урежда правната възможност за придобиване на гражданство по натурализация, е важно да се отчита неговата същност като политическа и правна връзка на лицето с държавата. Тази връзка има траен и устойчив характер и от нея произтичат посочените специфични права и задължения, свързани с института на гражданството.
Според Президента водещи тук би следвало да са заслугите на лицето към Република България и интересът, който държавата има от това да създаде посредством натурализацията политическата и правна връзка държава-гражданин.
В хода на дискусията народният представител Петър Курумбашев изрази становище относно § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Той подчерта, че според него е разумно бюджетът на Република България да е предимно за подпомагане на българската култура, както и че логиката при насърчаване на инвестициите в киното е да се стимулират малките производители на филми. Той предложи разпоредбата на § 24 да бъде разгледана на съвместно заседание с Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
В тази връзка народният представител Доброслав Димитров изрази мнение, че със Закона да насърчаване на инвестициите се стимулират инвестициите като такива, независимо от областта, в която са направени.
В хода на обсъждането представители на Асоциацията на независимите продуценти и на Националния съвет за кино подчертаха, че настояват този текст да отпадне от Закона за насърчаване на инвестициите и да намери своето място в Закона за филмовата индустрия.
По отношение на § 34 от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, народният представител Корнелия Нинова подчерта, че подкрепя мотивите на Президента и връщането за ново обсъждане на тази разпоредба.
След приключване на дискусията и проведено гласуване Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм прие следното становище:
Предлага на Народното събрание да не приеме повторно Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г., и да проведе ново обсъждане на оспорените му разпоредби. Становището е прието с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Димитров.
Дискусията е открита.
Моля народните представители, които желаят да участват в нея, да го направят. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на повторно гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание на 29 ноември 2012 г. (Шум и реплики.)
Колеги, в момента върви процедура по повторно гласуване, за да бъде уважено ветото на Президента. Законопроектът не бива да събира необходимите гласове за минаване „за”. (Шум и смях.) Как по-ясно да Ви го кажа?! (Шум и реплики. Смях.)
Гласували 124 народни представители: за 3, против 26, въздържали се 95.
Предложението не е прието. Тоест, законът не е приет, уважено е ветото на Президента. (Шум и реплики.)
Първи отрицателен вот – господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Налага се да мотивирам отрицателния вот, защото в него има и известно противоречие. Когато тук беше обсъждан законопроектът за промяна в Закона за инвестициите, ние възразихме срещу отклонението от принципа, че гражданството изразява трайна връзка и принадлежност между лицето и държавата – било по силата на произход или чрез натурализация, но при всички случаи, изразявайки едни отношения, които не могат да бъдат сведени до техните финансови и икономически последици. Тогава президентът каза, че Парламентът продава много скъпо българското гражданство и трябва да бъдат облекчени условията, за да идват тук различни хора, наричани обикновено инвеститори, и срещу не толкова големи средства, по облекчен ред и по-бързо да получават българско гражданство.
Когато гласувахме „против”, гласувахме, защото бяхме срещу това решение, заложено в закона при неговото приемане, но ние в голяма степен сме и против мотивите на Президента, независимо че трябва в случая да потвърдим своя вот към закона. С това именно завършвам, за да е ясна позицията на Българската социалистическа партия и на Парламентарната група на Коалиция за България. В този случай ние гласувахме както срещу закона, така и срещу мотивите, с които президентът е върнал този закон, защото той не предлага промяна в принципа, приет от мнозинството, а предлага да се задълбочи опазаряването на българското гражданство – дай милион, дай два или по-малко, и ставаш български гражданин. Благодаря Ви за вниманието.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Как е в Европа при европейските социалисти?
ЯНАКИ СТОИЛОВ (встрани от микрофоните): Не, не, ние сме в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – господин Мартин Димитров.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (встрани от микрофоните): Извинявайте, госпожо председател, тъй като не завърших, имах още няколко секунди. (Силен шум, реплики и смях.)
Знаете ли, че най-богатият французин Бернар Арно, който поиска белгийско гражданство, при тясната връзка между Белгия и Франция – там му беше отказано, защото той не отговаря на всички условия. На най-богатия французин! Така че и това е Европа, това е и България. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Използвам времето за отрицателен вот, за да отделим спорното от безспорното.
Господин Янаки Стоилов очевидно не е добре запознат с ветото на Президента (силен шум и реплики), защото там ясно е казано, че един от проблемите, които се виждат от президентската институция, е именно възможността срещу пари да се придобива гражданство. Това наистина е спорен въпрос. Това е и ветото на Президента, господин Стоилов. Вие като бивш председател на Правната комисия трябва да сте добре осведомен, преди да взимате думата, защото сте уважаван и много сериозен наш колега. Не върви някак си, без да познавате същината на един документ, да го оспорвате.
Но кое е по-важното, колеги? Няма нужда да има облекчена процедура за българско гражданство, особено срещу пари. Правото на продължително и на постоянно пребиваване е достатъчно. Грешката, която допусна според мен българският парламент, е, че изключително много завиши условията и критериите за получаване на право на пребиваване.
Естония – най-бързо развиващата се страна от Източна Европа от бившите социалистически страни, има между 15 и 20 хил. евро условие за инвестиция, за да получи един инвеститор право на пребиваване. Е, каква е логиката в България този праг да бъде 4 милиона, тоест да бъде 30-40 пъти по-висок?! Нали искаме да привличаме инвестиции и инвеститори? Каква беше логиката – волята на Икономическата комисия да бъде изменена от Народното събрание от наши колеги, които ни казаха, че едва ли не това пречело на Шенген, без да могат да се обосноват по нито един начин как точно това пречело на Шенген?
Ако искаме България да е с бързо развиваща се икономика, а нашата икономика сега е болна, без чужди инвеститори тя не може да се раздвижи, защото те ще я завъртят, ще осигурят работни места. Това е начинът, по който в цяла Източна Европа се гарантира и осигурява развитие там, където е направено по правилния начин, така че това е безспорното, което ние трябва да приемем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Курумбашев – трети отрицателен вот.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Може би беше 9,00 ч. сутринта и никой не се сети да вземе думата по същество и сега тръгнахме през тези отрицателни вотове.
Аз искам обаче да изясня нашата позиция за това, че ние подкрепяме ветото на Президента в частта му за филмовата индустрия. Знаете, че написахме едно писмо до него заедно с моите колеги Стефан Данаилов и Антон Кутев и аз обясних тази логика. Докато има нужда да се стимулират инвеститори с по-големи инвестиции, в киноиндустрията е точно обратното – там трябва да се наложи горен праг и оттам нагоре тези, които са големи филмови продукции, да не получават помощ от българската държава. Помощта трябва да се получава за малките филми, за малките производители, и още един път да Ви обясня – за българските филмопроизводители, а не за чуждите, защото има български културен тест, защото имаме българска национална политика, която може и да се провежда през нашата родна филмова индустрия, а не да си даваме за примери как се гледат турските сериали и какво показват в тях.
В тази част ние подкрепяме ветото на президента.
Искам да предупредя отсега някои колеги от ГЕРБ, които чувам, че отново ще се опитат през този закон да направят нещо между първо и второ четене. Не е мястото на поправки за филмовата индустрия в този закон. Има Закон за филмовата индустрия, има Комисия по културата, има Министерството на културата. Това е редът, а не през този закон „по терлици” между първо и второ четене да се внасят подобен род предложения, за да се налага ние да алармираме и в случая да ни чуе и Президентът на Републиката. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Курумбашев. (Народният представител Янаки Стоилов иска думата за лично обяснение.)
Няма основание за лично обяснение. (Шум и реплики в блока на КБ.)
Колеги, двама души от Коалиция за България вземат отрицателен вот с две абсолютно взаимно изключващи се становища. Първо, господин Янаки Стоилов каза категорично „против”, след това господин Курумбашев заяви как частично в една част са „за”.
Хайде сега под формата на лично обяснение да ни кажете каква всъщност е позицията на Вашата сила.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, аз не коментирам мотивите на господин Курумбашев, които засягат друга тема, която не е била предмет на изложеното…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега ще кажете, че сте лично засегнат. Говорехте и аз реших, че сте лично засегнат от господин Курумбашев.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Говоря не по повод казаното от него, тъй като той включва допълнителна тема от мотивите. Аз говоря за това, което каза господин Мартин Димитров.
Още когато Президентът възрази, преди да напише мотивите си за възражението, той каза, че са много високи финансовите условия за получаване на постоянно пребиваване, респективно на гражданство. Тогава някои услужливи вестници написаха нашите мотиви за неговото вето в заглавието, че Президентът е срещу купуването на българско гражданство. Всъщност той критикуваше мнозинството, че поставя значителни финансови бариери. Сега ще проличи какви са действителните мотиви на мнозинството – дали срещу 500 000 лв. покупка на някакъв недвижим имот в България те ще предоставят гражданство, или други подобни възможности.
И като говорите за Европа, това няма да подобри възможностите на България да даде аргументи, че е в състояние да се присъедини към Шенген. Защото зад част от тези пари могат да стоят и много други интереси, нямащи нищо общо с развитието на инвестициите, създаването на заетост и доходи за българските граждани.
Това пояснение е необходимо да направя. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ – продължение.
До момента на второ четене са гласувани от § 11, който става § 10, до § 81, който става § 101 включително. Това за вчерашния ден.
Предстои да бъде докладван § 82, който комисията предлага да стане § 102-117, на стр. 85 от Допълнителния доклад.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад - § 82 по вносител.
Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102, и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6, а именно:
По § 82:
1. В частта си за ветеринарните лекари да се заличи.
4. По т. 3:
Създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв. – да се заличи.
(2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв. – да се заличи.
(3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв. – да се заличи.
5. По т. 14:
„Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.” – да се заличи.
6. По т. 27:
Чл. 480е – да се заличи или след думите „глоба от” да се измени така: „50 до 100 лв.”.
Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 3, което е отразено на систематичното му място в § 102, и не подкрепя предложението по т. 1, 4, 5 и 6, а именно:
По § 82:
1. В частта си за ветеринарните лекари – да се заличи.
4. По т. 3 – създава се чл. 425а:
„Чл. 425а. (1) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв. – да се заличи.
(2) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който не спазва сроковете за изпълнението на мерките по договор по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв. – да се заличи.
(3) Ветеринарен лекар или ветеринарен техник, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е, ал. 1 или чл. 46ж, когато деянието не представлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв. – да се заличи.
5. По т. 14:
„Чл. 461а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв. – да се заличи.
6. По т. 27 – чл. 480е – да се заличи.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 82, но предлага на основание чл. 50, ал. 1 от Указ № 883 от 24 април 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове съдържанието на § 82 да се раздели на отделни параграфи – от § 102 до § 117:
„§ 102. Член 413 се изменя така:
“Чл. 413. (1) Ветеринарен лекар или управител на ветеринарномедицинско заведение, който не изпълни задължение по
чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2, 4, 6, 9, 10 и 14, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по чл. 39, ал. 2, т. 3, 5, 7 и 8, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 500 лв.”
§ 103. Създава се чл. 414а:
“Чл. 414а. (1) Ветеринарен лекар, който не изпълни задължение по договор по чл. 46е или чл. 46ж, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
(2) Ветеринарен лекар, който не спази сроковете за изпълнение на мерките по чл. 46е или чл. 46ж, определени в договора, се наказва с глоба от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 200 до 700 лв.
(3) Ветеринарен лекар, който подаде невярна информация относно изпълнението на договора по чл. 46е или чл. 46ж, когато деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 700 до 3000 лв.
(4) Ветеринарен лекар, който при упражняване на ветеринарномедицинска практика не спазва ветеринарномедицинските изисквания, се наказва с глоба от 150 до 600 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1500 лв.”
§ 104. В чл. 416 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 4, 6 – 9, 12, 14, 21 – 23, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.”
2. В ал. 2 думите „100 до 300” се заменят с „500 до 3000” и думите „300 до 500” се заменят с „1000 до 6000”.”
§ 105. Член 417 се изменя така:
„Чл. 417. (1) Собственик на селскостопански животни, който не изпълни задължение по чл. 132, ал. 1, т. 1-3, 5, 10, 11, 13, 15-20, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 10 000 лв.”
§ 106. В чл. 419 след думите „реда на чл. 137” се поставя запетая и се добавя „ал. 1 – 9” и думите „чл. 132, ал. 2” се заменят с „чл. 137, ал. 10”.
§ 107. В чл. 420 думите „и 14” се заменят с „14 и 16”.
§ 108. В чл. 425 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „100 до 200” се заменят с „300 до 800”.
2. В ал. 2 думите „200 до 400” се заменят с „1000 до 5000”.
§ 109. Създават се чл. 442а – 442с:
„Чл. 442а. (1) Който, без да е вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21, произвежда или търгува със средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 442б. (1) Който, в нарушение на чл. 51а или чл. 51б, произвежда или търгува с неодобрени от БАБХ средства за идентификация на животните, които да послужат за официална идентификация на животните, се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 442в. Производител или търговец на средства за идентификация на животните, който не отрази в Интегрираната информационна система на БАБХ движение на средства за идентификация на животните, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
Чл. 442г. Който не отстрани и/или не предаде за унищожаване специфично рискови материали съгласно изискванията на Приложение V, т. 2-4 и 8 от Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г., относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 999/2001”, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
Чл. 442д. (1) Който пусне на пазара специфично рискови материали и/или месо от преживни животни, на което не са отстранени специфично рисковите материали за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото и специфично рисковите материали се изземват и се насочват за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442е. (1) Който наруши изискването по чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442ж. (1) Който пусне на пазара месо от преживни животни, които не са изследвани за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии съгласно изискванията на Приложение ІІІ, Глава “А” на Регламент (ЕО) № 999/2001, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 месото се изземва и се насочва за унищожаване в обект за обезвреждане на странични животински продукти. Разходите за унищожаване са за сметка на нарушителя.
Чл. 442з. Производител или търговец на храни, който наруши разпоредбите на Приложение II, Глава ІХ, т. 1-4 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 1000 лв.
Чл. 442и. (1) Който транспортира суровини и храни от животински произход в нарушение на чл. 245, се наказва с глоба от 100 до 300 лв., а при повторно нарушение – от 300 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 442к. Който приеме животно за клане в нарушение на изискванията на Приложение II, Раздел ІІ от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
Чл. 442л. Който приеме в кланица животно, заклано при неотложно клане в нарушение на изискванията на Приложение III, Раздел І, Глава шеста от Регламент (ЕО) № 853/2004, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
Чл. 442м. Производител или търговец на храни от животински произход, който наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 852/2004, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 5000 лв.
Чл. 442н. (1) Който наруши чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушение по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Чл. 442о. (1) Който наруши чл. 1 от Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1825/2000”, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 800 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 442п. (1) Който наруши чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1825/2000, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Чл. 442р. (1) Който наруши изискване по чл. 83, 84, 85 или 86, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 442с. (1) Който наруши чл. 113б от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП”) (OВ, L 299/1 от 16 ноември 2007 г.), се наказва с глоба от 200 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 7000 лв.”
§ 110. Създават се чл. 449а-449г:
“Чл. 449а. Изпълнител по договор, сключен по чл. 137а или 137б, който не изпълни задължението си по чл. 137в, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
Чл. 449б. (1) Собственик на обект, в който се получават странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 449в. Собственик на обект за обезвреждане на странични животински продукти, който не изпълни задължението по чл. 275, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
Чл. 449г. (1) Който не сключи договор по чл. 275, ал. 2 и 3, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.”
§ 111. В чл. 450 след думата „произвежда” се поставя запетая и се добавя „съхранява”, а след думите „или предлага за употреба” се добавя „или съхранява”.
§ 112. Създават се чл. 450а – 450м:
“Чл. 450а. (1) Който без лиценз произвежда, съхранява или извършва търговия с активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, се наказва с глоба от 2000 до 3500 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 450б. (1) Който извършва търговия на дребно в нарушение на чл. 372, ал. 1, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450в. Притежател на лиценз за търговия на дребно с ВМП, който наруши разпоредбата на чл. 373, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв.
Чл. 450г. Търговец на едро с ВМП, който наруши чл. 370, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450д. Търговец на едро с ВМП, който наруши разпоредба на чл. 369, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450е. Търговец на дребно с ВМП, който наруши разпоредбата на чл. 381, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 450ж. (1) Който произвежда или внася инвитро диагностични ветеринарномедицински средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 15 000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 450з. (1) Който без лиценз за търговия на едро или дребно с ВМП извършва търговия или съхранява инвитро диагностични ветеринарномедицински средства или извършва търговия, или съхранява инвитро диагностични средства без сертификат за регистрация, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450и. Който произвежда, внася, съхранява и/или извършва търговия с инвитро диагностични ветеринарномедицински средства, които не отговарят на изискванията, при които е издаден сертификатът за регистрация, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450к. Който наруши изискване на наредбата по чл. 410в, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450л. Притежател на сертификат за регистрация, който не блокира и изтегли от пазара партида инвитро диагностични ветеринарномедицински средства в нарушение на чл. 410ж, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.
Чл. 450м. Търговец, който не изпълни задължение по чл. 410з,
ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 6000 лв.”
§ 113. В чл. 452 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „ВМП” се добавя „или в нарушение на чл. 374, ал. 2 издаде рецепта”.
2. В ал. 2 и 3 думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.
§ 114. Член 454 се изменя така:
„Чл. 454. (1) Който наруши разпоредба на чл. 359, се наказва с глоба от 1000 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.”
§ 114a. Член 455 се отменя.
§ 114б. В чл. 459 след думите „чл. 319” се поставя запетая и се добавя „ал. 1”.
§ 115. В чл. 461, ал. 1 думите „или медикаментозни фуражи” се заличават, думите „500 до 1000” се заменят с „1000 до 3000” и думите „1000 до 2000” се заменят с „3000 до 5000”.
§ 116. Създават се нови чл. 462 – 468 и чл. 468а – 468л:
„Чл. 462. Който не изпълни задължение по чл. 388, ал. 2, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 400 до 1000 лв.
Чл. 463. Квалифицирано лице, което пусне на пазара ВМП в нарушение на изискванията на чл. 353а, ал. 1, т. 1 и/или 2, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.
Чл. 464. Квалифицирано лице на притежател на лиценз за употреба на ВМП, което не изпълни задължението по чл. 295, ал. 1, т. 1 се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
Чл. 465. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 296, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6 и 8 и ал. 2 се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 466. Притежател на лиценз за употреба на имунологичен ВМП, който не изпълни задължение по чл. 298, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
Чл. 467. Притежател на лиценз за производство на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 354, ал. 1, т. 2, 3, 4, 6 и 7, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468. (1) Който, в нарушение на чл. 355 внася ВМП, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 6000 лв., а при повторно нарушение – от 6000 до 10 000 лв.
Чл. 468а. Вносител на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 360, ал. 1, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468б. (1) Който в нарушение на чл. 362 транспортира ВМП и/или активни субстанции, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468в. Длъжностно лице по чл. 388, ал. 1, което разпространи информация, получена при извършена проверка, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468г. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 1234/2008, се наказва с имуществена санкция от 800 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468д. Притежател на лиценз за употреба на ВМП, който не изпълни задължение по чл. 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2008, се наказва с имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468е. Юридическо лице или едноличен търговец, който пусне на пазара ВМП, предназначен за продуктивни животни, чиято активна или активни субстанции надвишават определените максимално допустими стойности на остатъчни количества или ВМП, предназначен за вид продуктивни животни, за който няма определени такива стойности в Регламент (ЕС) № 37/2010, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 4000 до 10 000 лв.
Чл. 468ж. Който провежда лечение или профилактика на продуктивни животни с ВМП, чиято активна или активни субстанции надвишават определените максимално допустими стойности на остатъчни количества или ВМП, предназначен за вид продуктивни животни, за който няма определени такива стойности в Регламент (ЕС) № 37/2010, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468з. Ветеринарен лекар, който наруши изискванията по чл. 322, ал. 1 и/или 2, се наказва с глоба от 600 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.
Чл. 468и. Ветеринарен лекар, който наруши изискванията по чл. 323, се наказва с глоба от 800 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 4000 лв.
Чл. 468к. Търговец на едро с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 371, ал. 1 и/или 2, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.
Чл. 468л. Търговец на дребно с ВМП, който не изпълни задължение по чл. 380, ал. 1 и/или 2, се наказва с имуществена санкция от 600 до 1500 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв.”
§ 117. Създава се чл. 471а:
„Чл. 471а. (1) За други нарушения на този закон, както и на актове по прилагането му, се налага глоба от 150 до 1000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 20 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част.
Гласували 105 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 25.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Атанас Мерджанов в неподкрепената от комисията част.
Гласували 100 народни представители: за 13, против 65, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Гласуваме окончателната редакция на комисията за § 82 по вносител, който става съответно параграфи от 102 до 117, по доклада.
Гласували 104 народни представители: за 87, против 1, въздържали се 16.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 83 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 118.
„§ 118. В Допълнителните разпоредби в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 навсякъде думите „Аналогичен по същество” и „аналогичен по същество” се заменят съответно с „Генеричен” и „генеричен”.
2. Създава се т. 7а:
„7а. „Ветеринарна рецепта” е предписание за отпускане на ВМП, издадено от регистриран ветеринарен лекар”.
3. Точка 25 се изменя така:
„25. „Периодичен доклад за безопасност” е запис на всички реакции от употребата на ВМП, посочени в Раздел VІІ от Глава единадесета”.
4. Създава се т. 27а:
„27а. „Един и същи ВМП” са продукти, които имат еднакъв качествен и количествен състав по отношение на активната субстанция/и и се предлагат в една и съща фармацевтична форма, като са допустими разлики в помощните субстанции, ако това не влияе на безопасността и ефикасността на продуктите”.
5. Точка 29 се отменя.
6. Точка 43 се отменя.
7. В т. 44, буква „б” думите „имунното състояние” се заменят със „състоянието на имунитета”.
8. Създава се т. 45а:
„45а. „Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство” е средство, което не се прилага върху животни и представлява кит (набор от реактиви, контролен материал) или реактив за изследване на проби от тъкани и телесни течности, включително кръв и мляко, предназначено единствено или главно с цел получаване на информация за:
а) физиологичното или патологичното състояние, или
б) имунния статус, или
в) контролиране на терапевтични действия.
Изделията за обща лабораторна употреба като реактиви и бързи тестове, предназначени за непродуктивни животни, калибратори, инструменти, апарати или оборудване, не са инвитро диагностични ветеринарномедицински средства”.
9. В т. 49 думите „времевият интервал” се заменят с „необходимият интервал от време”, думата „приложение” се заменя с „прилагане”, думите „животинските продукти” се заменят с „храните от животински произход” и накрая се добавя „за активни субстанции, определени в Регламент (ЕС) № 37/2010”.
10. Създава се т. 52а:
„52а. „Концентрация” е съдържанието на активни вещества в единица доза, изразено количествено за единица обем или маса, съгласно вида на дозировката”.
11. В т. 54 думата „Листовка” се заменя с „Листовка за употреба” и думите „се поставя във външната опаковка” се заменят с „придружава ВМП”.
12. В т. 59 думите „предназначена за профилактика, лечение, възстановяване, коригиране или модифициране на физиологичните функции на животните” се заменят с „готова за пускане на пазара и предназначена за храна за животни без допълнителна преработка, която има лечебни или профилактични свойства или свойства на ВМП съгласно определението по т. 9”.
13. Създава се т. 60а:
„60а. „Наименованието на ВМП” е названието на ВМП, което може да бъде:
а) търговско наименование;
б) възприето наименование;
в) научно наименование, придружено от търговска марка или името на притежателя на лиценза за употреба на ВМП”.
14. Точка 62 се изменя така:
„62. „Неблагоприятна реакция при животни” е вредна и неочаквана реакция, възникнала при животни след прилагане на ВМП съгласно предписаните дози с диагностична, профилактична или лечебна цел, или за възстановяване, коригиране или промяна на дадена физиологична функция”.
15. В т. 63 думата „нежелана” се заменя с „неочаквана”.
16. В т. 70 след думата „водопои” се поставя запетая и се добавя „площадки за подхранване на мършоядни птици”.
17. Създава се т. 75а:
„75а. „Официална идентификация” е поставяне на животните на одобрени от БАБХ средства за идентификация, чрез които данните за животните се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ”.
18. Създават се т. 90а и 90б:
„90а. „Проучвания, свързани с надзора на пазара” са фармакологично-епизоотологични или клинични изпитвания на ВМП, провеждани съгласно условията на лиценза за употреба с цел идентифициране и изучаване нивото на безопасност на продукта.
90б. „Пускане на пазара” е притежаване с цел продажба, предлагане за продажба, самата продажба, разпространение, както и всяка друга форма на възмездно и безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху обекти и/или продукти, подлежащи на ветеринарномедицински контрол”.
19. В т. 93 думите „е ВМП” се заменят с „е оригинален продукт”.
20 Точка 96 се изменя така:
„96. „Сериозна неблагоприятна реакция” е реакция, която води до смърт, животозастрашаващо състояние в резултат на тежка инвалидност или неспособност, вродена аномалия/вроден дефект или която причинява постоянни или продължителни здравословни отклонения при третираните животни”.
21. Създава се т. 104а:
„104а. „Субстанция” е всяко вещество, независимо от произхода му, което може да е от:
а) човешки произход, например човешка кръв или кръвни продукти;
б) животински произход, например микроорганизми, цели животни, част от органи, животински секрети, токсини, екстракти, кръвни продукти;
в) растителен произход, например микроорганизми, растения, части от растения, растителни секрети, екстракти;
г) химически произход, например елементи, срещани в природата, химически материали, както и продукти, получени чрез химическа промяна или синтез”.
22. Точка 111 се изменя така:
„111. „Търговия на едро с ВМП” са всички дейности, които включват покупка, продажба, изнасяне или всяка друга търговска сделка с ВМП със или без печалба, с изключение на:
а) доставяне от производител на ВМП, които са произведени от него;
б) продажба на дребно във ветеринарномедицински аптеки”.
23. Точка 113 се отменя.
24. Точка 122 се изменя така:
„122. „Хомеопатичен ВМП” е ВМП, приготвен от субстанции, наричани хомеопатичен щок, в съответствие с хомеопатична производствена процедура, описана в Европейската фармакопея, а при липса на такава процедура – в съответствие с процедура, описана във фармакопея на държава членка. Хомеопатичният ВМП може да съдържа няколко съставки”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 118 в редакцията на комисията.
Гласували 99 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад – „Допълнителна разпоредба”.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да бъде отхвърлено.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 84 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 97 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 91 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад по § 85 на вносител.
Предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов – § 85 да се измени така:
„§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители – § 85 да се измени така:
„§ 85. До сключване на договорите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма финансирането на дейностите по нея се осъществява по досегашния ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 119:
„§ 119. (1) От деня на влизането в сила на този закон се прекратява действието на Годишния рамков договор за изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма.
(2) Индивидуалните договори за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните запазват действието си за срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон.
(3) В срока по ал. 2 собствениците на животновъдните обекти, съответно на животните сключват договори по реда на чл. 137а, съответно чл. 137б с лицата по чл. 46е и 46ж.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 94 народни представители: за 8, против 66, въздържали се 20.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители. Комисията също не подкрепя това предложение.
Гласували 95 народни представители: за 15, против 64, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на комисията за редакция на § 119.
Гласуваме § 119 по доклада.
Гласували 93 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 120.
„§ 120. (1) Сключените до влизането в сила на този закон договори между БАБХ и обектите за обезвреждане на странични животински продукти запазват действието си до 1 април 2013 г.
(2) Договорите по чл. 275, ал. 2, 3 и 5 се сключват в срок до един месец от влизането в сила на този закон и влизат в сила от 1 април 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 120.
Гласували 91 народни представители: за 86, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 121:
„§ 121. (1) Договорите за ползване на ветеринарни лечебници – държавна собственост, сключени до влизането в сила на този закон по реда на § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, могат да запазят действието си при съгласие на страните и след подписване на Допълнително споразумение за възмездно ползване по цени, определени от лицензиран оценител.
(2) Стойността на извършените подобрения на сградите на ветеринарните лечебници по ал. 1 се приспада от наемната цена.
(3) Когато липсва съгласие на страните или не се сключи допълнително споразумение по ал. 1, в едномесечен срок от влизането в сила на този закон договорът се смята за прекратен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 121.
Гласували 95 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 87, който става § 122:
„§ 122. (1) Предоставянето на държавна помощ по чл. 46г, ал. 2 и чл. 51, ал. 11 се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Предоставянето на държавна помощ не се допуска до датата на положителното решение на Европейската комисия.
(2) До постановяване на положително решение от Европейската комисия по ал. 1 разходите по чл. 46г, ал. 1, стойността на средствата и разходите по чл. 51, ал. 10 се финансират със средства от републиканския бюджет, разчетени по бюджета на БАБХ.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 122.
Гласували 94 народни представители: за 90, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад.
Параграф 88 – предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, които комисията подкрепя.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, който комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 88 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 88 по вносител.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 98 народни представители: за 92, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 89 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 91, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 90, който става § 124.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 124.
Гласували 91 народни представители: за 90, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 124а:
„§ 124а. В срок до една година от влизането в сила на този закон квалифицираните лица, с които притежателите на лиценз за производство на ВМП имат сключен договор, трябва да отговарят на условията по чл. 353, ал. 2-7.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 124а.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад.
Параграф 91 – предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 96 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 92 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 94 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад.
По § 93 на вносител – предложение на народните представители Ваньо Шарков и Михаил Михайлов, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията подкрепя.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 93 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 93 по вносител.
Гласували 99 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По § 94 на вносител – предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 94, който става § 125а:
„§ 125а. В Закона за фуражите се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 23г, ал. 1 в изречение първо след думата „документи” се поставя тире и се добавя „за насипните фуражи” и след думата „продукта” се поставя тире и се добавя „за пакетираните фуражи”.
2. В чл. 77а, ал. 1 след думите „разпоредбата на” се добавя „чл. 23в” и се поставя запетая.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване § 125а в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 100 народни представители: за 97, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към основния доклад.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 95 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 96 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 96, който става § 126:
„§ 126. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 7, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 51, ал. 5 и 9, чл. 137, ал. 10, чл. 284 и 410в.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон изпълнителният директор на БАБХ утвърждава образците на документи по този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 126 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 95 народни представители: за 91, против 1, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Преминаваме към допълнителния доклад.
Параграф 97 – предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията не подкрепя.
Като вносител оттеглям това предложение.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 97 да бъде отхвърлен.
Поредните номера на параграфите в целия законопроект ще бъдат определени при окончателното му приемане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По доклада имаме § 97 – предложение на народните представители Десислава Танева и Ваня Донева, което комисията не подкрепя.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Аз го оттеглям.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Оттеглихте това предложение.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 97 да бъде отхвърлен.
Изказвания по това предложение? Няма.
Гласуваме предложението на комисията.
Гласували 93 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието, а с това на второ четене и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Благодаря на всички колеги.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, с преминаване от основния към допълнителния доклад и обратно приехме с наши решения закона, но Ви предлагам да гласуваме едно процедурно решение, с което да задължим „Финални законови текстове” от администрацията на Народното събрание да съобрази номерацията на параграфите със Закона за нормативните актове, защото лично аз имам притеснение при това прехвърляне от основния към допълнителния доклад да няма чисто фактически и технически грешки в изписване номерацията на параграфите.
Затова формално Ви предлагам да задължим „Финални законови текстове” да съобрази редакцията с условията на Закона за нормативните актове.
Гласуваме!
Гласували 96 народни представители: за 94, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Уважаеми колеги, следващите ни точки са две – Отчет на Българската телеграфна агенция и Отчет за дейността на СЕМ. В малкото минути, оставащи за законодателна дейност в днешния петъчен ден, считам, че не е целесъобразно да започваме обсъждането на тези точки.
Сега ще обявя почивката до 11,00 ч., след което продължаваме с Парламентарен контрол.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, заседанието продължава с първия за този политически сезон:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 21 декември 2012 г. до 10 януари 2013 г.:
- от народния представител Лъчезар Тошев към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно необходимостта от единни оценки за нивото на сеизмична опасност при изготвяне на картите за сеизмична опасност в България, сравнени с тези на Румъния и на Европейската сеизмологична комисия и актуализиране на нормите за антисеизмично строителство, съгласно „Еврокод 8”; следва да се отговори в пленарното заседание на 18 януари 2013 г.;
- от народния представител Димчо Михалевски към Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление държавния поземлен фонд и държавния горски фонд в обществен интерес; следва да се отговори в пленарното заседание на 18 януари 2013 г.;
- от народния представител Димчо Михалевски към Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, относно параметрите на измененията в политиката на правителството за управление на територията в обществен интерес, следва да се отговори в пленарното заседание на 18 януари 2013 г.
Писмени отговори за връчване:
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Пенко Атанасов;
- от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Костадин Язов;
- от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Димчо Михалевски;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на питане от народните представители Мая Манолова и Атанас Мерджанов;
- от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на въпрос от народния представител Ангел Найденов;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Михаил Миков;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Милена Христова;
- от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- от министъра на управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков;
- от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев.
От името на парламентарни групи първи поискаха думата от Коалиция за България, след това от „Атака”.
Има думата господин Сергей Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер! На 27 януари 2013 г. предстои първият в съвременната демократична история на България референдум, който се провежда по волята на 770 хил. граждани. Това е първа възможност за 23 години демокрация българските граждани със своя вот, със своята позиция да си върнат държавата, да определят позицията на управлението на държавата по ключов въпрос, какъвто е развитието на ядрената енергетика в нашата страна.
Този референдум беше предизвикан от едно решение на правителството на господин Борисов, спиращо реализацията на Проекта „Белене”. През последните месеци, особено седмици, има яростна негативна кампания срещу референдума, срещу развитието на ядрената енергия и срещу Проекта „Белене”.
Очевиден е страхът на управляващите и подкрепящите ги политически сили от това хората да имат решаващ глас за развитието на страната. Но този референдум е и възможност за хората да почувстват своята сила, да изразят своето отношение на базата на обективна и точна информация.
Тъй като се изговориха какви ли не лъжи, изприказваха се какви ли не заблуди, трябва да се знаят фактите по отношение на Проекта „Белене”.
Първо, от всички проекти за ядрени електроцентрали в света, които в момента се изграждат, това е най-евтиният проект (смях от ГЕРБ), с най-ниска себестойност и цена. (Смях и викове от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Каква е цената?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Цената, за която е спечелен търгът, е 4 млрд. евро. (Викове от ГЕРБ.)
За сравнение в момента Проектът за „Темелин” в Република Чехия за два реактора е 10 млн. евро; Проектът в САЩ на „Уестингхаус” за атомна електроцентрала „Вотс” е 11,5 млн. евро за 2 реактора; Проектът в Турция за 4 реактора е 20 млрд. евро. Средно се получава около 5 млрд. евро на един реактор при другите проекти. „Белене” е най-евтиният проект. (Смях от ГЕРБ.) В това число с ескалацията на инфлацията през годините.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Хайде на дебат!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Максималната цена за крайно изграждане на „Белене” е около 6 млрд. евро и няма нищо общо със заблудите и лъжите, които се приказват за 22 милиарда лева. Хората трябва да го знаят.
До последния момент на нашето правителство водихме преговори с руската страна за уточняване на всички детайли, на всеки елемент от изграждането и искам да кажа ясно – щяха да бъдат подписани всички договори при окончателното приключване.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А, значи няма договор.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Три и половина години правителството на ГЕРБ пропусна, говореше: „ще строим”, „няма да строим”, заблуждаваше гражданите и накрая се отказа от един изгоден за българската държава, за българските граждани проект.
Второ, твърди се, че българските граждани ще плащат за изграждането на Проекта „Белене” и трябва да се знаят фактите и истината. Нито един лев не е даден от държавния бюджет и досега един милиард и 300 милиона са похарчени за подготвителни работи, за изграждане на площадка и тя е готова за строителството изцяло.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нали нямаше договор?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Не са давани пари от държавния бюджет, няма да бъдат давани и няма да бъдат товарени българските данъкоплатци.
Това е проект, който ще се изгражда с външна инвестиция. Той има висока възвращаемост – 13%, осреднено. Това е много по-добра възвращаемост отколкото подписаното споразумение за „Южен поток” от Вашето правителство. Изплащането на инвестицията по консервативни оценки ще отнеме 10-12 години. Това означава, че 48 години „Белене” по същество ще бъде печатница за пари за българската държава, за Националната електрическа компания! (Викове от ГЕРБ: „Хайде, хайде!”) Точка!
Трето, по отношение цената на тока, ако днес „Белене” работеше, което се предвиждаше за 2013 г. – и можеше да е реалистично, ако ГЕРБ три и половина години не пропиляха и не спряха проекта, щеше да произвежда електроенергия на цена, съпоставима с тази в „Козлодуй”. Както е известно, „Козлодуй” произвежда електроенергия на цена 45 лв. на мегаватчаса, или 4,5 ст. на киловатчаса.
В момента тецовете в България произвеждат електроенергия на 80-120 лв. на мегаватчас, като най-евтината естествено е държавната „Марица изток” – 6 стотинки на киловатчас, докато американските тецове произвеждат на цена 13 стотинки на киловатчаса. (Реплики от ГЕРБ.)
Колкото и да викате, няма да запушите устата на истината! (Смях и реплики от ГЕРБ.) Разбрахте ли? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕРБ очевидно, спирайки „Белене”, обслужва икономически интереси на инвеститорите в зелената енергия. Защото раздадохте разрешения за 4000 мегавата мощности по време на Вашето управление. (Реплики от ГЕРБ.) Според EVN за първите шест месеца от 2012 г. са пуснати в експлоатация 3,5 пъти повече мощности от соларни електроцентрали в сравнение с предишните шест години. Това ли е мотивът да спрете един изгоден за България проект? (Оживление и реплики от ГЕРБ.) Това ли е Вашият истински интерес?
Българите за съжаление вече плащат за тази политика, за бездействието и за спирането на „Белене”, защото миналата година цената на тока нарасна шоково – с 13%. При това сме изправени пред сериозен финансов иск от руската страна.
Четвърто, по отношение на сигурността. Винаги от началото на самия Проект „Белене” сигурността е била водеща за българските държавни институции, защото понесохме тежки загуби заради спирането на първите четири блока на АЕЦ „Козлодуй”.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Защо ги спряха?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Спряха ги с ангажимент, поет от правителството на господин Костов през 1990 г. (Шум от ГЕРБ.) Точно така, точно така! Това е една тъжна реалност,
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Да, да, Вие работихте усилено.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Затова, когато се готвеше новият проект, най-високи стандарти за сигурност, за сеизмична устойчивост и за сигурност във всяко друго отношение бяха водещо условие на българската страна и хората трябва да го знаят. Всичко останало са заблуди – заблуди, които са лъжливи.
Проектът „Белене” е шанс за развитие на високите технологии в България, защото това е модел за развитие на високотехнологична индустрия, за създаване на работни места – 10 хил. работни места само пряко свързани с изграждането, още 50 хил. работни места, свързани с индустрии, услуги и други дейности, които са съпътстващи на това изграждане. На тази масова безработица как може да спирате такъв двигател на българската икономика по време на кризата? (Реплики от ГЕРБ.)
Искам да засегна още един актуален въпрос. Преди Коледа в продължение на месеци министър Дянков внушаваше и обещаваше: „Ще има коледни бонуси за пенсионерите” (реплики от ГЕРБ), „Ще има коледни пенсии”, после си изми ръцете и излъга, каза: „Няма да има, виновна е Европейската комисия, защото не е превела 800 млн. лв.!” Извинявайте, дадохте бонуси на Вашите приближени в управлението – високи, добре посрещнаха Коледа и Нова година. Хората не можаха да отпразнуват достойно Нова година и коледните празници.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие как посрещнахте?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Сега, след като парите са преведени от Европейската комисия, обръщам се към премиера Борисов да накара министър Дянков да плати това, което е обещано. Има възможност, парите са налице, да плати следколедни бонуси на пенсионерите.
Има възможност да се увеличат парите за майките за отглеждане на деца до две години. Това е съвсем реалистично, защото тези пари четири години са замразени на 240 лв. Ако е необходимо, променете и бюджета за 2013 г., направете го. Хората ще Ви кажат: „Благодарим Ви, най-сетне нещо изпълнявате”.
Това е необходимо, защото България се топи всеки ден със 100 души население.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо? При Вас увеличиха ли се?
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Двадесет хиляди деца по-малко са се родили миналата година, отколкото през 2008 г. Това е истинска катастрофа! (Реплики от ГЕРБ.) Защо викате, защо викате? Това е катастрофа за страната! Направете нещо, за да се промени. (Реплики от ГЕРБ.)
На 27 януари българите имат възможност и призовавам хората да излезнат и да гласуват – да си върнат държавата, да заявят своето мнение за развитието на (председателят дава сигнал, че времето изтича) ядрената енергетика, да гласуват със „за” за това (шум и реплики от ГЕРБ), да изразят своето отношение към постоянните лъжи и непоследователност на това управление, което един ден казва едно, друг ден казва друго. Това е възможност. Не пропускайте възможността за пряката демокрация, за народовластието и за бъдещето на високотехнологична индустриална със сериозна заетост държава.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нали приключваше?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Всичко е в ръцете на хората! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ, шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Сидеров, имате думата от името на Парламентарната група на „Атака”. (Шум и реплики от КБ.)
Преди това процедура по начина на водене – процедура от господин Яне Янев. (Силен шум и реплики от ГЕРБ и КБ.)
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, според Закона за допитването политическа партия няма право да прави пропаганда. (Шум и реплики от КБ.) Това е противоконституционно!
Моля Ви да не позволявате от парламентарната трибуна партийци да правят партийна пропаганда – в закона ясно и категорично е казано, че това могат само инициативни комитети на граждани! И като такива те се регистрират в Централната избирателна комисия! Това също е повод за нарушаване на закона и за отмяна на измисления им референдум!
А по отношение на тезите, които бяха лансирани тук за АЕЦ „Белене” (шум и реплики от КБ), е много важно...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, каква е процедурата Ви по начина на водене?
ЯНЕ ЯНЕВ: По начина на водене – да не позволявате тук да се води партийна пропаганда (силен шум и реплики от КБ), защото законът го забранява! Според закона само и единствено граждански комитети могат да агитират!
Това, което чухме тук преди малко, е свързано с нещо, което българските граждани трябва час по-скоро да узнаят. Един дълъг касиер, който е носил всички схеми (смях и частични ръкопляскания от ГЕРБ), не само схеми – най-вероятно и куфарчета, и след като са носени...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Янев, ще имате възможност тази информация от Вашата комисия да я обявите на гражданите и медиите.
ЯНЕ ЯНЕВ: ...на този, който говореше преди малко, той сега иска да каже, че тези пари, ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не смесвайте изборите с контрола.
ЯНЕ ЯНЕВ: ...които са хвърлени до момента в „Белене” – над два милиарда, са постигнали някакъв жизнен стандарт в Белене! Идете и питайте хората какво направи тройната коалиция в градчето Белене за тях! Какво направи? Мизерия и глад!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ: И огромни комисионни, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Волен Сидеров има думата за изявление.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Няма да правя пропаганда, господин Янев, а ще действам прагматично според новия повей на времето – прагматизъм и само прагматизъм.
Тъй като на 27 януари ще има референдум и хората ще трябва да гласуват „за” или „против” ядрената енергетика чрез изграждане на нова ядрена централа, искам да кажа няколко думи за демагогията, ако щете, и геополитическата обстановка около този въпрос.
Първо – за демагогията. Не искам да правя пропаганда, обаче съм против пропагандата, която се прави в момента. Абсолютно съм съгласен с колегата, който говори преди малко – не трябва да се прави първосигнална пропаганда. Трябва да се дават аргументи. Трябва да се задават въпроси.
Сега например ще задам няколко въпроса, които са изцяло прагматични, рационални, нямат нищо общо с пропагандата и са подкрепени с конкретни цифри, с финансови параметри.
Единият от тях е: защо управляващата партия ГЕРБ е платила над 450, близо 500 млн. лв. за Проекта „Белене” (извинявам се, че го споменавам, не е пропаганда, просто да го кажа – няма друг проект), защо са платили 54% по договора, като 46 от тях са платени от тройната коалиция до 2009, а до 2012 г. са платени още 500 милиона? Защо още през 2009 г. ГЕРБ не каза: „Няма да плащаме нито лев, край на „Белене”, хикс и толкова?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Как ще стане това?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Не знам как ще стане. Вие сте мъжагите, Вие пляскате руснаците, финландците и всички други. (Смях от КБ.) Кажете Вие как ще стане. Аз само питам. Питам – нищо друго.
Другото, за което Ви питам – Вие имате много сериозно отношение към международните спогодби. Нали така? Знам, че е така. Защо не приемете препоръките на ООН да се развива стратегия по отношение на ядрените централи? Тези препоръки са направени към всички държави, които членуват в ООН. Ние също сме член.
Много ясно е казано, че в момента няма друга енергия, която да е по-добра. До 2030 г. се предвижда да се построят 559 атомни централи, които да заменят ТЕЦ-овете в целия свят, тъй като ТЕЦ овете замърсяват въздуха. Това са постановки, тенденции и стратегии на ООН. Ние защо бягаме от тях? Това ми е въпросът. Ще излизаме ли от ООН? Да подготвим аудиторията.
Другото, за което искам да питам, е: защо се крие информацията, че руската страна е била готова да заплати 100%?
Сега ще прочета цитат, изявление на Сергей Кириенко, шеф на руската корпорация „Росатом”. Пред журналисти на международен форум в Прага той казва следното: „Готови сме да инвестираме в проекта свои средства, колкото определи за необходимо правителството на България – 100%, 51%, 49%. България иска ние да финансираме изцяло станцията, а за България да останат 51%. Изготвяме механизъм, който ще осигури възможности да направим това.”
Значи руската страна е предложила да плати 100% инвестицията и 51% да останат собственост на българската държава.
Защо това разумно предложение не се подложи на обсъждане досега и не се даде като информация на хората? Виждам как ги заливат с пропагандни клишета, включително с викове – тук чувам някакви. Това не са аргументи. Все пак дайте да говорим с аргументи, а не с междуметия. Да дискутираме върху това колко ще струва тази централа, изгодна ли е за България. Нашето мнение е, че тя е изгодна за България.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Какво значи изгодна?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Нашето мнение е, че за националния български интерес е изключително важно да има нова ядрена централа.
По тази тема каним всички парламентарно представени партии, както и депутати, които не са в парламентарни групи, да участват в дискусията, която организираме от 12,00 ч. днес в зала „Запад”. Ще участват специалисти. Поканили сме хора, които могат да кажат аргументи. Съветът ми е да не се разговаря с междуметия, а с ясно артикулирани аргументи.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Защо не ни предупредихте?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Другият ми въпрос е: защо в момента лидерът на ГЕРБ съветва своите привърженици да гласуват три пъти „не”, след като в Програмата на ГЕРБ, аз вече я показвах, пак мога да я покажа, има заложен приоритет да се развива ядрена енергетика и дори да има ядрена централа? Защо Партия ГЕРБ се отклонява от своите предизборни обещания? Това са въпроси, които ги задават избирателите. Аз съм само трансмисия на тяхната тревога.
Дори имаме въпрос към ДПС, тъй като те досега мълчат, но явно се очертават абсолютно като партньор на ГЕРБ в зачеркването на ядрената централа.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): А Вие – партньор на комунистите!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Моят въпрос към ДПС е: те дадоха ли инструкции към своя електорат? Имам данни, че са превели директивата на господин Борисов, и към Вашите избиратели (обръща се към ДПС) вече е пусната директива „Йок, йок, йок”. Дали това е вярно? Просто кажете, защото се очертава сериозна политическа комбинация – ГЕРБ и ДПС да гласуват „против”!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): И „Атака” и БСП!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: „Атака” и БСП засега се очертават като партиите, които ще гласуват „за”. Съветът на нашите избиратели е да гласуват „за” ядрената енергетика, тъй като това работи за националните интереси на България.
Който е против нова ядрена централа, той работи против националните интереси на България и в услуга на националните интереси на Турция.
От 2018 - 2020 г. ние няма да имаме ядрени реактори, ще закрият „Козлодуй” и ще бъдем принудени да купуваме откъде –от братска Турция. Явно това е схемата, по която се работи от страна на ДПС и ГЕРБ. Но нека това да се каже ясно. За да знаят хората, когато гласуват през месец юли, за кого пускат бюлетина – за Реджеп Ердоган или за Бойко Борисов, за Реджеп Ердоган или за Ахмед Доган. Защото става едно и също вече. Задължително е това да бъде казано на хората, за да са наясно.
Последният ми въпрос, госпожо Цачева, е към Вас. Тъй като много Ви уважавам, държа на Вашето мнение.
Искам да Ви питам: поддържате ли Вашето изказване от 20.10.2012 г., когато казвате: „Ще участвам в референдума и ще гласувам с „да”?
Вашият партиен лидер каза: „не, не, не”. Как ще съчетаете това противоречие? Ще бъде много добре, защото Вие сте авторитетен човек, председател сте на Събранието и Вашето мнение тежи. Предполагам, че поне някои от колегите Ви от ГЕРБ ще се съобразят с Вашето виждане. Затова Ви моля да потвърдите казаното на 20 октомври миналата година. Поддържате ли това, че сте „за” или вече сте „не, не, не”?
Това са важни въпроси, не са някаква закачка, както можете да ги приемете, защото с тези въпроси се очертава стратегията на България каква държава ще бъде – дали ще бъде силна, или слаба държава. Тук има партии, които се наричат „За силна България”, но всъщност работят за слаба България.
Господин Костов разбрах, че в „Козлодуй” бил посрещнат с голямо гражданско неодобрение, защото той отишъл да ги убеждава, че не трябва да има нова ядрена централа.
Аз съветвам господин Цветанов – и Вие, и Вашият премиер да отидете в Козлодуй, в Плевен, във Враца, да видим как ще Ви посрещнат там хората след призива: „Не гласувайте за ядрена централа”.
Трябва да престанете да заблуждавате хората, че е неизгодно за България да има ядрена централа. Трябва да им дадем цялата информация на хората! Това, което казвам, е да престанете с елементарната и първична русофобия, защото тя е приятна за турската страна и за американското посолство, но тя не е изгодна за България.
Ние не можем да се развиваме като европейска държава без нова ядрена централа. Това трябва да бъде спокойно и аргументирано обсъдено. Към това призовавам и Ви каня в 12,00 ч. в зала „Запад”: Заповядайте, ще бъдат изслушани всички мнения. Медиите също са поканени. Нека да има истинска дискусия и да се разбере най-после, че ядрена централа на България е необходима. Този, който спре нейния строеж; този, който лъже за нейната стойност; този, който заблуждава българския народ, утре ще плаща историческа цена. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от КБ и „Атака”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение – Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Посрещането в „Козлодуй” – това ми е личното обяснение, и във Враца беше от едни и същи десетина-дванадесет души, които ходеха с колите си преди нас, разнасяйки предварително подготвени плакати (шум и реплики от КБ), в които няма нищо вярно. (Реплики от КБ.)
Дали е по призива на господин Георги Божинов направено или от „Атака” и ВМРО, това няма никакво значение! (Шум в залата, реплики от КБ.)
Опитът това нещо – тази провокация да се представи като обществено посрещане, беше париран от нас още в момента. Ако някой си мисли, че някакъв младеж или няколко души с блуждаещи погледи, които накрая заспаха на трибуната, единият от тях заспа пиян на трибуната, е в състояние да изплаши Инициативния комитет, който призовава хората да гласуват с „Не!”, много се лъже!
Има свидетели. Хората видяха – пияни-заляни, блуждаещи погледи, мътни… Това беше бутафорията, която трябваше да бъде „Посрещане в „Козлодуй”.”
Нека всеки, който има теза, да отиде в „Козлодуй”, така както отидохме ние, и да си каже тезата. Това е моят съвет. И да не изпращат хора, които за 50 лв., за да им се напълни резервоарът с бензин и за няколко ракии са в състояние да изиграят политически театър, бутафория на гражданско общество.
Гражданите бяха в залата, изтърпяха крясъците на пияниците. Накрая пияниците си отидоха и най-същественото нещо остана изявлението на господин Рашо Първанов, който, поканен от нас на трибуната, да каже какво е отношението на местната организация на ГЕРБ, каза три пъти „Да” на АЕЦ „Белене”. (Ръкопляскания и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Костов. (Силен шум в залата.)
ИВАН КОСТОВ: И това създава голямата суматоха в нашите представи къде се намира ГЕРБ в „Козлодуй”. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
За изявление думата има господин Мартин Димитров. (Шум и реплики.)
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
От името на Синята коалиция правя изявление.
Целта на този референдум и на комисията, която беше създадена по „Белене” беше хората да бъдат информирани, а не манипулирани!
Аз виждам, че господин Станишев е напуснал залата, но в неговото изказване имаше редица манипулации, като например –Комисията „Белене” изготвя междинен доклад, за който ще говори господин Червенкондев. В този доклад се вижда ясно и ще се види ясно, че по данни на хора, които са вътре в проекта, които са участвали в неговото финансиране, цената е над 10 млрд. евро. И някой да става от тази трибуна и да говори за цена от 4 млрд. евро, това означава, че лъже и манипулира българските граждани. Затова и БСП бяга от дебата. Затова няма да имате тази вечер представител в „Панорама”, затова няма да отидете на нито един дебат! (Шум в залата. Реплики и провиквания от КБ.)
БСП няма да отиде на нито един дебат, защото не може да отговори на тези въпроси, че лъже за цената, например.
На следващо място – големият германски инвеститор ЕрВеЕ се оказва, че напуска Проекта „Белене” не за друго, а защото не е подписан договор и защото не е осигурена схемата за финансиране.
Станишев, знаейки че не подписва договора, проваля проекта и го е направил съвсем целенасочено. И той също има отговорност за неговия провал. Това е напълно така и е напълно вярно.
На следващо място – правителството на СДС, извинявайте, колеги, спрете и този манипулация, няма нищо общо със затварянето на блоковете на „Козлодуй”. (Реплики и провиквания: „Е-е-е!” от КБ.) Такива лъжи не трябва да бъдат говорени и не трябва да бъдат повтаряни.
Вашите партньори от НДСВ, Вашите близки приятели от НДСВ, с които довчера си хортувахте и заедно си направихте правителство, са в основата на затварянето на тези блокове. И тук лъжа не трябва да има! (Шум и реплики от КБ.)
На следващо място, колеги. На следващо място – хората, които казват, че с „Белене” България ставала модерна, а без „Белене” не била модерна, това е изключително голяма манипулация, уважаеми колеги. Вижте европейските тенденции, вижте световните тенденции, ако искате.
България и българското потребление на ток няма нужда от нова атомна централа – и това е много голяма заблуда и лъжа. Няма нужда! Говори се за някакъв измислен износ! Няма нужда! Хората няма да останат без ток! (Шум и реплики.)
Няма да останат хората без ток! Няма да имат никакъв проблем, затова на 27 януари честният избор, за да бъде спрян „Белене”, защото хората, които много искат ”Белене”, искат да харчат пари – искат да харчат пари за огромни комисиони, искат да харчат пари за договори, искат да харчат пари за едни фирми и това е цялата истина, която трябва да я чуят и разберат хората. Това е!
Ако този милиард и половина, който беше изхарчен от БСП и наистина, за съжаление, от ГЕРБ – Вие, колеги, трябваше да спрете тази централа в началото на Вашия мандат, за да бъдете честни, за да бъдете принципни. Това е Вашата сериозна грешка, господин Цветанов, като вицепремиер.
С тези милиард и половина можеше да бъде изградена енергийната ефективност на цял един български град, на един средно голям град. Можеше да бъде сменена дограмата, да бъде направена топлоизолация, да бъде саниран цял един български град и тези пари бяха прахосани от БСП основно, но, за съжаление, и от ГЕРБ. Цял един град можеше да има по-ниски сметки за ток, по-добра енергийна ефективност и хората да живеят по-добре. (Реплики и провиквания от КБ.)
Над 20 млрд. лв. са заплаха за финансовата стабилност. Всички, които искате „Белене”, застрашавате финансовата стабилност на България. Искате да станем като Гърция. (Шум в залата.)
Имаше преди малко изказване на един колега, който обясняваше, че било потенциален заем и нямало проблеми. Само че и заемите са големи проблеми и ако не сте сигурен, питайте БСП, които наследиха БКП, заемите на диктатора Тодор Живков бяха една от причините да съсипят тогавашния строй, който разбира се, има и много други проблеми. При вземането на заеми – вижте какво стана с Гърция. Гърция стигна дотук от дефицити и заеми. И ако някой тръгне да взема дори заем от 20 милиарда за „Белене”, съсипвате българската икономика.
И това ли ще оставим на нашите деца – една съсипана, една издънена икономика?! При положение че балансът показва, че до 2025 г. необходимост от друг производител на ток няма. Няма необходимост въобще от такъв производител. (Шум и реплики.)
На 27 януари хората накрая могат да сложат точка на тази корупционна схема, гласувайки с „Не!”. Това е единственият начин, защото спирането на проекта от правителството на ГЕРБ не е достатъчно. И други правителства са го спирали. Дори депутатите от БСП 1990 г., когато не е бил оказван такъв натиск върху тях, те са искали спиране на проекта. Господин Стефан Продев, да речем…
В 1990 - 1991 г. са искали спиране на проекта, защото заради сеизмологичните рискове е било видно и тогава явно, когато върху тях не е оказван такъв голям натиск като сега, дори БСП, дори социалистите са казвали, че този риск е неприемлив и не можем да зачеркнем България по този начин.
Дори депутатите от Българската социалистическа партия от Великотърновския регион са поискали спиране на Проекта „Белене” и са написали нарочна декларация тогава до Великото Народно събрание. Аз съм Ви я давал, пак ще Ви я дам, колеги. (Шум и реплики от КБ.) Дори БСП са искали спиране на проекта, така че пред нас, колеги, има само един възможен избор. Единственият възможен избор е да информираме хората, да бъдем честни с тях, да разберат фактите и да има дебат. Това става през дебат. Вижте какво се получава – на практика дебат няма. ГЕРБ са се скрили, и БСП също – и двете партии не участват в дебата. (Шум и смях в КБ.) И БСП, и ГЕРБ не участват, защо? А трябва да има дебат. Да бъдат изяснени фактите по всеки един ключов въпрос – и за цената, и за потреблението на ток.
Затова аз адмирирам комисията „Белене”. Това че се готви междинен доклад, който ще има и важна информационна функция, БСП ще направи опит да саботира този доклад, но той трябва да бъде приет, трябва да бъде оповестен. Трябва да бъде връчен, ако искате, и на главния прокурор този доклад (шум и реплики от КБ), за да видим неговата воля да преследва груби нарушения на обществени поръчки, груби нарушения при финансирането на проекта, това че няма договор. Въпреки че задължението е било да бъде сключен договор за „Белене”, такъв не е сключен в крайна сметка.
Най-важната роля на Народното събрание, колеги, е да информираме гражданите по всеки един начин и те на 27 януари 2013 г. убедено, виждайки корупцията, виждайки, че България няма нужда от нова атомна централа, виждайки, че това застрашава финансовата стабилност, виждайки „Фукушима” и рисковете за българската природа и за българските граждани от евентуална авария, виждайки всички тези неща, убедено да гласуват срещу „Белене”. Благодаря Ви. (Силен шум и реплики от КБ.)
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев преди Вас поиска процедура. Вероятно за същото иска и господин Кутев.
След консултации господин Миков ще направи процедурата по начина на водене.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо председател, чухме току-що от говорителя на господин Червенкондев, че той ще изнася доклада за анкетната комисия. Направихме справка в Деловодството – анкетната комисия не е приключила работата си, за да има доклад. Ако неговото изказване предопределя доклада на анкетната комисия, то явно тя не е направена, за да стигне до някаква истина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Какво ми предлагате като процедура? Какво мога да направя, господин Миков, според Вас?
МИХАИЛ МИКОВ: Да не позволявате неприключила комисия, без да има приет доклад, да се представя от трибуната – единствено това, защото това дискредитира Парламента и въобще всичките комисии, които има Парламентът.
Нека да си има изказвания. Аз много се надявам, че господин Червенкондев, ако ще прави изказване от името на група, не да съгласува това си изказване с неговия говорител, който преди малко тук обяви какво ще е съдържанието, така че Ви моля да следите този въпрос. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Миков.
Господин Костов – по начина на водене.
ИВАН КОСТОВ (СК): Обръщам се, госпожо председател, към Вас, тъй като Ви беше направено внушение да се намесите в протичането на заседанието на Народното събрание, да кажа, че не можете да отговорите положително на това настояване току-що, първо, защото срокът на действие на комисията изтече и след това беше удължен. За срока на действие на комисията, в редовното време тя вече трябва да е събрала достатъчно факти и доказателства за своята теза.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Не е събрала. (Шум и реплики от КБ.)
ИВАН КОСТОВ: Второ, има решение от вчера на комисията, че тя може да излезе с междинен доклад. Този междинен доклад очакваме да бъде приет и да бъде гледан от Народното събрание. (Шум и реплики от КБ.)
Не позволявайте, госпожо председател, Българската социалистическа партия да крие истината за този доклад и да я остави да бъде оповестена, след като гласуват българските граждани. Вие нямате право да направите такова нещо с оглед на течащия референдум. Ние сме длъжни всяка информация, която имаме, да бъде оповестена публично (реплики от КБ), ако тя е фактически доказуема, ако тя е ясна, така че нямате никакво основание да направите такъв опит. Благодаря. (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, когато по съответния ред в Деловодството на Народното събрание постъпи, подписан от името на комисията, доклад, своевременно той ще бъде предоставен на народните представители и съответно огласен за широката общественост.
Процедура от господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Процедурата ми е свързана с това, че трябва да намерим някакъв начин, от чисто уважение поне към Народното събрание, да спрем възможностите за директни лъжи, които се изказват оттук.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие ги започнахте. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място.
АНТОН КУТЕВ: Конкретното ми обръщение е към господин Мартин Димитров, доколкото примерно така и не можах да разбера защо БСП било бягало от дебат. Тази вечер на дебата с ДСБ, който трябва да има, в „Панорама” ще бъде Петър Курумбашев. Къде бягаме? Няма нито един дебат, който да сме отказали.
Лъжа, господин Мартин Димитров! Лъжа! Вие знаете, че не сме го отказали, защото вчера по Националната телевизия всички българи видяха, че Вие пращате Иво Инджев, ние пращаме Петър Курумбашев. Ами, лъжа е, съжалявам.
А да не говорим за това какво правели дълговете на Тодор Живков. Извинете, в тази държава имаше безплатно образование на сто процента, безплатно здравеопазване на сто процента, социална сигурност. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Кутев, нека не се връщаме... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
АНТОН КУТЕВ: Това бяха времената, когато Тодор Живков може да е трупал дългове, но по времето на Сергей Станишев те бяха 14% от БВП, не по Ваше време, така че серия лъжи, при това абсолютно вулгарни. Моля, госпожо председател, да не ги допускате.
МАРТИН ДИМИТРОВ: (СК, встрани от микрофоните): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма как да не допусна лично обяснение, след като поименно бе споменат господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Аз, колеги, виждам носталгията на господин Кутев към комунизма.
Друго нещо, което не спомена господин Кутев – че по време на комунизма в Белене имаше лагери, а сега искат да правят атомна централа там. (Шум и смях.)
В „Панорама” беше поканен господин Станишев. Защо пращате някой друг? Защо не отиде господин Станишев, като е такъв голям европейски социалист и лидер, той да защити тезите? Защо пращате други хора? (Шум и реплики от КБ.) Защо той не отиде в „Панорама”? Това е бягство от дебат. Бягство от дебат е да пращаш и други хора, да не отиде лидерът, който би трябвало да отиде в „Панорама”, да защити тезата на левите и да каже какви идеи имат. Това също е част от бягството от дебат. (Шум и реплики от КБ.)
РЕПЛИКА ОТ КБ: Какъв е Иво Инджев?
МАРТИН ДИМИТРОВ: А дебат трябва да има. Вие искате хората на 27 януари да гласуват, без да бъдат информирани. Те трябва да гласуват, като бъдат информирани, затова, уважаеми колеги, това става през дебат. Няма причина...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Курумбашев не е от БСП. От гражданската квота е.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Тук ми подсказват колегите, че господин Курумбашев не е и от БСП. (Шум и реплики от КБ.) Той е един уважаван народен представител, който не е член на БСП. Ние искаме да видим Станишев в този дебат. Защо Станишев не дойде в „Панорама”? Защо той не дойде в „Панорама”?
Вижте, до 27 януари, колеги, искам да Ви успокоя, има достатъчно време. Нека и ГЕРБ, и БСП на най-високо ниво да участват в този дебат, да видим Вашите тези. (Шум и реплики от КБ.) Има ли от какво да се притеснявате? Нали смятате, че сте много убедителни – елате, заповядайте, водете дебат. Благодаря. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля дебатите в тази зала да се водят по правилата, които самите ние сме записали в нашия правилник. Ситуацията на моменти излиза извън контрол.
От името на Парламентарната група на ГЕРБ – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! От името на Парламентарната група на ГЕРБ искам да се обърна към всички, които на 27 януари 2013 г. …
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Това е агитация, това е агитация!
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Това не е агитация. Искам да кажа няколко неща, защото, уважаеми дами и господа, уважаеми зрители, когато започне да се говори за доклада на Комисията „Белене”, всички колеги отляво настръхнаха страшно много. Защо? На въпроса трябва да си отговорите Вие.
Защото, уважаеми дами и господа, когато е събирана подписката от Инициативния комитет за изграждането на централата в „Белене”, хората са заблуждавани многократно и постоянно. (Реплика на народния представител Мая Манолова.) Тези заблуждения и лъжи продължават.
Комисията „Белене” беше създадена от Четиридесет и първото Народно събрание с основната цел и задача да погледнем документите, всички факти и обстоятелства какво се е случило в Белене и да уведомим всички граждани на Република България. В изминалите заседания на комисията, които са открити, предават се пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио, ние започнахме и разгледахме няколко основни теми и доклади. (Реплики и силен шум в КБ. Пререкания с народния представител Лъчезар Иванов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, много Ви моля за ред в залата! Ще прекъсна заседанието! Не може да се работи по този начин!
Слушаме Ви, господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Тези доклади бяха свързани с проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция, която имаше проверка на Националната електрическа компания, имаше проверка на Министерството на енергетиката и започнахме да гледаме следните процедури… (Силен шум и реплики в блока на КБ.)
Ето, по този начин, уважаеми дами и господа… (Силен шум и реплики в КБ.)
Нека всички зрители, които директно гледат това предаване, видят, че всички факти и обстоятелства за „Белене” и самата истина ще се иска да бъде заглушена от тези, които са участвали, тези, които са кръстници на този проект (ръкопляскания в ГЕРБ), тези, които са започнали да работят по процедури, за които законите са били тесни.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Смешен си!
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Цитирам. Наистина има такива изявления, в които се казва: „Да, ние не можем да направим такъв голям проект по действащия Закон за обществените поръчки, защото той ни е тесен”. Това е, дами и господа! (Силен шум и реплики в КБ.)
В следващия доклад, уважаеми дами и господа, ние разгледахме, че за 109 млн. лв. са сключени споразумения и договори, без никаква процедура по Закона за обществените поръчки, като са платени пари за разчистване на не знам си какво, което не знаем колко струва, но просто са платени. (Силен шум и реплики в КБ.)
В третия доклад, уважаеми дами и господа – за 205 млн. лв. е сключен договор да се продаде оборудване, една ядрена централа, която няма да се интегрира в проекта. От тези 205 милиона са платени само 89 млн. лв. Пита се: къде са останалите пари? Защо е сключена тази процедура без решение на Съвета на директорите в неговата законна форма, с по-късна дата и одобрение от министъра?! (Силен шум и реплики в КБ.)
И най-интересното, уважаеми дами и господа, когато зададохме тези въпроси в комисията, макар че имаше малко повече ред, имаше колеги, които казваха и продължаваха да твърдят тези неистини и лъжи. Казваха: „Не, не сте прави! Вие не сте прочели договорите правилно. Вие не сте ги видели”. Какво се уговорихме? Да направим закрито заседание и да изкараме истината наяве. Това закрито заседание, уважаеми дами и господа, беше вчера в 16,00 ч. На всички членове на комисията беше подготвена истинската документация, подписана от Националната електрическа компания и „Атомстройекспорт”, кореспонденцията със стратегическия инвеститор, който е спечелил процедурата за съинвеститор – RWЕ. Когато изкарахме всички тези документи, за да отворим страница по страница, за да видим реално централата дали струва 4 милиарда, да видим истина ли е, че е договорена ескалацията на тази централа, каква е цената, познайте дали колегите дойдоха на тази комисия. Не, не бяха! Никой не дойде, за да може да защити своята теза. Когато има конкретни документи, факти и обстоятелства, които всички трябва да научат, нямаше кой да защити тази теза.
Когато колегите от БСП научиха, че ще правим и междинен доклад за тези факти и обстоятелства, за да излезе истината наяве, излязоха и напуснаха заседанието на комисията. Въпросът е защо? Ето защо – за да могат да продължат тази манипулация, всеки да излиза на тази трибуна от името на парламентарната група и да разказва, че това струва 4 милиарда, че ще останем на свещи, че цената ще бъде по 5 стотинки, колкото от „Козлодуй”.
А каква е истината? Защо не дойдоха вчера колегите да кажат каква е истината? Когато отворихме документите, уважаеми дами и господа и колеги, се оказа, че освен уважаваните експерти от „Ейч Ес Би Си”, които остойностиха проекта „Белене” – 22 млрд. лв., от RWE, който участва в тези процедури, също казаха: „Не 22 млрд. лв., а над 10 млрд. евро”. (Силен шум и реплики в КБ.)
Това е истината, уважаеми дами и господа. И вчера, когато трябваше да гледаме реалните документи с подписи, кореспонденцията между Националната електрическа компания, българската страна и RWE, нямаше кой да защити тази теза. Истината боли! Това е, уважаеми дами и господа! (Силен шум и реплики в КБ.)
Затова във вторник, на следващото заседание на Комисията „Белене”, ние ще продължим да изнасяме тези факти и обстоятелства.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ, от място): Кажи дали си „за” или „против”.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Ще отворим договорите. Ние сме за развитието на ядрената енергетика. Това, което правим, го доказваме с дела. Спряхме порочния проект „Белене”, защото, както се вижда и в констатацията на държавните контролни органи, злоупотребите и нарушенията са много и много. Това, което доказахме с дела, е, че направихме проектната компания за VІІ блок на АЕЦ „Козлодуй”. Удължаваме срока на V и VІ блок. Ние развиваме наистина с дела ядрената енергетика.
Но не можем да подкрепим този проект, за който излизат фактите и истините, а те много болят. Не можем да накараме България да бъде в поредната национална катастрофа, да я заровим с 22 милиарда. Само ако отчетем 5% лихва на тези 22 милиарда, уважаеми дами и господа, това е 1 млрд. лв. лихвени плащания на година! Кой ще ги плаща? Българските пенсионери! Или тези, които са подписали за „Белене”?
Ние сме за ядрената енергетика, но в полза на националните интереси. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Румен Овчаров – по начина на водене.
РЕПЛИКИ В ГЕРБ: Касиерът, къде е чантичката?
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги от ГЕРБ! Радвам се, че така емоционално приемате това, което се каза от тази трибуна.
По мой адрес са приказвани много приказки. Аз съм ги преживял, ще преживея и тези, последните.
Искам да Ви припомня нещо друго. Аз съм член на комисията, за която преждеговорившият тук говори преди малко. Припомням Ви го това, защото сигурно сте забравили…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, следва да се обърнете към мен. Имате възражение по начина на водене. (Шум, реплики и частично тропане по банките в блока на ГЕРБ.)
РУМЕН ОВЧАРОВ: Към Вас се обръщам, защото този господин говори тук неистини! Помните ли кога е последното заседание на тази комисия? Кога заседава тя през месец декември? Кога заседава тя през месец януари? Не е заседавала. Знаете ли защо не е заседавала? Защото поставихме въпроси, на които Червенкондев и всички останали в комисията нямаше какво да отговорят. Затова вчера решиха да направят наяве истината за Белене, като свикаха закрито заседание! Според тях на закрито заседание истината ще излезе наяве.
Господин председател на комисията, докладът на „Ейч Ес Би Си” е явен и публичен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, не правите процедура по начина на водене, поради което ще Ви отнема думата. Благодаря. (Председателят изключва микрофоните.)
РУМЕН ОВЧАРОВ (встрани от микрофоните): Криете се, но няма къде да избягате!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов – процедура по начина на водене.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, не можете да обърнете внимание на това предложение, защото то съдържа съществена неистина. Докладът на „Ейч Ес Би Си” в пълния си обем не е за публично ползване, той е за служебно ползване, той е недостъпен. Има само едно резюме, което е достъпно.
Тъй като току-що отново чухме една голяма измама, по-добре е да не обръщате повече внимание на тези опити тук да бъдат манипулирани депутатите и да продължи гледането на Народното събрание.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, от място): Къде е процедурата тук? Защо му дадохте думата?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви за предложението, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Не ме дърпайте за езика! (силни възгласи и реплики от КБ). Не ме дърпайте за езика, защото лидерът Ви избяга тази вечер от дебат с мен. Беше поканен да дойде да обясни всички тези неща.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Костов. (Реплики и възгласи от КБ.)
ИВАН КОСТОВ: Къде го? Защо не идва? Защо бяга? Защо ходи в bТV, защо застава на тази трибуна, а не застане срещу мен да си каже мнението? Защо не застане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Костов, това е въпрос, който ще изясните в кулоарите с Коалиция за България, а не в пленарната зала. Благодаря Ви.
Преминаваме към въпросите и отговорите на Цветан Цветанов – заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
Първият въпрос е от народния представител Корнелия Нинова относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г.
Слушаме Ви, госпожо Нинова.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, колеги!
Колега от ГЕРБ току-що каза, че истината боли. Да видим дали Ви боли истината за нивото на корупцията по време на управлението на ГЕРБ, която е отбелязана в Доклада за национална сигурност на Министерския съвет, приет на 14 юни 2012 г., тоест на третата година от управлението на ГЕРБ.
В този доклад са представени оценките на министерствата, които изпълняват задачи за защита на националната сигурност и оценката за нивото на корупцията, престъпността е възложена на Министерството на вътрешните работи. Тоест, това, което сега ще Ви препрочета, се предполага, е написано от МВР и подписано от господин Цветанов – 2012 г., на третата година от Вашето управление. То е следното: „Корупцията формира среда, която е благоприятна основа за изграждане на позиции и влияние от чужди специални служби, икономически и други субекти, чрез които да се оказва въздействие върху вземането на важни за страната решения, без съобразяване с обществения и националния интерес.” Между другото, докладът е открит, не споделям класифицирана информация, той е публичен.
Втора констатация, вероятно самооценка на господин Цветанов: „Корупцията се възползва от недостатъците в управлението на държавата през 2012 г., (което е управление на ГЕРБ) и то се изразява в съзнателно или поради некомпетентност увеличаване и усложняване на разрешителни и лицензионни режими; липса на необходимата прозрачност и последователност при възлагане на обществени поръчки и разходване на публични средства.” Признание от ГЕРБ – трето, най-накрая го чухме: „Повишеният акциз на цигарите (което беше направено от Вас през 2010 г.) доведе до увеличено търсене на нелегалния пазар и повишаване на контрабандното им набавяне през 2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, въпросът, защото времето изтече.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Въпросът ми към господин вицепремиера е следният: господин Цветанов, какво се случи от 2009 г., когато – ето в друг документ в предизборната програма на ГЕРБ пишете: „ГЕРБ има политическата воля, силата и опита на местно равнище за безкомпромисно наказване на проявленията на корупция и за отвоюване на държавните институции от организираната престъпност” – какво стана между 2009-а и 2012 г.? Какво е това противоречие? И какво ще направите в малкото Ви оставащо време от мандата, за да подобрите средата в България?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин министър, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители!
Уважаема госпожо Нинова, през последните 20 години корупцията и организираната престъпност се развиваха успоредно с политическите и социално-икономическите промени в страната. Липсата на последователно реализиране на политическа воля през изминалите години до голяма степен предопределяше незадоволителните резултати в противодействието на корупцията и организираната престъпност.
През 2007 г., когато страната ни стана пълноправен член на Европейския съюз – Вие знаете, че България и Румъния бяха единствените държави, които се присъединаха към Европейския съюз с механизъм за оценка, и за България беше – борба с корупцията, организирана престъпност, съдебна система. Знаете, че това са дефицити, които, за голямо съжаление, не бяха решени през всичките тези години.
В 2009 г., отчитайки необходимостта от нов обществен консенсус, запознавайки се с констатациите на докладите през 2007-2008-2009 г., много ясно е записано за липсата на политическа воля и реални резултати в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Само да Ви припомня, че в докладите, които излизаха през 2010-а, 2011-а, 2012 г., като в 2012 г. имаме вече отчет за петгодишния период на България като страна – членка в Европейския съюз, навсякъде се говори за ясно изразена политическа воля и, разбира се, резултатите в борбата срещу организираната престъпност и корупцията са ясни.
Това което мога да кажа за политиката на правителството. От 2009 г. 11-и месец с протокол на Министерския съвет беше приета Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност – политически документ, израз на волята на правителството и другите държавни структури за ефективно противодействие и превенция на корупцията и организираната престъпност. Както е отбелязано и в Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на България през 2011 г., днес корупцията продължава да е във фокуса на общественото внимание. Противодействието на корупцията е изведено като основен акцент в работата съвместно с оглед ефективното използване на оперативния капацитет и информационните възможности.
В програмата на правителството първостепенен приоритет в Стратегията за националната сигурност дейността по предотвратяването, пресичането, разследването и разкриването на корупционните престъпления е изведена като един от основните приоритети в работата на МВР и на всичките основни структури, които имат компетентност по този вид дейност – заложена е в Годишния план за управленската дейност. Изградена е организация и тясна координация между МВР, другите министерства, органите на законодателната и съдебната власт, гражданското общество и бизнеса. Работата по противодействие на корупционните престъпления доведе до висока ефективност и постигането на добри резултати.
Госпожо Нинова, корупция има в целия свят. Въпросът е да имаш политическата воля и да не допускаме това, което се случи през всичките години на Вашето управление – като Марио Николов, който финансира кампанията на БСП през 2005 г. От 2006 г. по разследването на ОЛАФ в Германия лицата са осъдени, излежали са присъдите си, а поради политическата корупция, която Вие създадохте през тези години, когато управлявахте и когато имахте отношение и към съдебната система, се стигна до тези оправдателни присъди. Няма как да обясним на Брюксел това, което се случва в България по дело и доказателства, събрани от ОЛАФ. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, заповядайте за реплика.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин вицепремиер, естествено, традиционно хвърляте отговорността върху предишното управление, макар че пределно добре знаете, че политическите сили нямат начин да се въздейства върху съдебни решения – говоря конкретно за казуса с Марио Николов. Ще видим сега какво ще се случи с „Кумеца” и със случката в Несебър – как там ще се разследва и до какви присъди ще се стигне там?
А иначе, по съществото на отговора Ви. Казахте следните думи: политическа воля, приоритет, стратегия и годишен план. Да, но резултати няма. И ако трябва да се позовем на оценка на хора и организации извън нас, извън Вашата и нашата политически сили, която вероятно е най-обективната оценка – тя е следната: „Бизнесът на България – резултати от годишна анкета на Българската стопанска камара сред членовете на камарата – 75 процента от представителите на бизнеса определят, че икономическата среда се е влошила, защото има ръст на престъпността през 2012 г. спрямо
2011 г., корупцията, сивата икономика и административния рекет. Никой не говори за 2007-2006-2005 г.
Разместване в сивата икономика отчита и Асоциацията на индустриалния капитал в България, като казва, че през
2012 г. спрямо 2011 г. една четвърт от реализираните продажби не се декларират и се укриват доходи.
„Трансферанс интернешънъл” – оценката й за 2012 година. От 176 държави – познайте коя е най-корумпирана през 2012-а спрямо 2011 г.? България и Гърция! Това е оценката на международната организация, която следи индекса на корупция.
„Ройтерс” от миналата седмица: „Корупцията унищожава България” и пише: българите създавали около 150 хиляди подкупа всеки месец през 2011 г., което надвишава броя им от предишната 2010 г. (и двете са по време на Вашето управление). Тоест всяка година бележите ръст в корупцията.
Усилията на правителството на ГЕРБ да пребори корупцията са безуспешни и тя процъфтява – показват данните от месец септември. (Реплика от ГЕРБ.) Никакви червени кметове, колега. Усилието на правителството на ГЕРБ се провали. Това е истината за борбата с корупцията, господин вицепремиер. Една от емблемите на Вашето управление – борбата с корупцията и организираната престъпност, напълно се провалихте по тази тема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Нинова, Вие забравихте ли, че с влизането ни в Европейския съюз и това, от което България трябваше да се възползва от тази солидарност, която ни даде Европа – да усвояваме средствата по оперативните програми?
Нека да Ви припомня, че когато правителството на ГЕРБ встъпи в длъжност 2009 г., всички оперативни програми бяха спрени заради корупцията и процентът …
РЕПЛИКА ОТ КБ: Лъжеш!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не се обаждайте от място!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: … и процентът на усвояване на тези средства беше по-нисък от 2% и в момента това, което прави правителството, и това, което направи в началото на мандата, е да получи кредит на доверие от всички европейски институции, за да могат да бъдат разблокирани тези средства и през 2012 г. те да могат да бъдат усвоявани, и през 2011-а, и през 2010 г.
Затова се изграждат тези инфраструктурни проекти, затова се правят тези инвестиции за развитието на регионите. Ако е тази корупция, за която Вие говорите, аз съм убеден, че Брюксел отдавна щеше да е спрял тези програми. Но понеже ние имаме работен диалог с Европейската комисия, ние винаги сме добронамерени партньори и знаем, че заедно трябва да противодействаме на корупцията и никой по никакъв начин не е казал, че тя може да бъде изкоренена, при положение че 20 години е градена.
Госпожо Нинова, нека да Ви припомня за Батко и Братко. Нека да Ви припомня пак за Людмил Стойков, нека да Ви припомня за Марио Николов, да Ви припомня за всички тези криминални структури, в които се генерираха огромни финансови средства благодарение на Вашата политическа подкрепа.
Това, което ми казвате, че не сте имали влияние върху съдебната система или върху актовете, които излизат. Госпожо Нинова, в началото на демократичния процес Вие изработихте Конституцията на България и формулирахте тези приоритети в съдебната система, които бяха решени с Вашите кадрови назначения.
Нека само да направим разлика за начина, по който беше избран Висшият съдебен съвет сега и как беше избиран преди. Нека да си припомним в каква прозрачност работихте Вие и в каква работим ние. Защото се съобразяваме с обществения дебат, съобразяваме се с всичко, което интересува обществото, и знаем, че той е нашият партньор в решаването на тези проблеми. Вие нямахте чуваемост за тези проблеми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин вицепремиер, времето.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека да Ви припомня как беше избран и главният прокурор. За първи път имаше дебат за избор на главен прокурор. За първи път имаше концепции, които се обсъждаха, за първи път се задаваха въпроси, на които се отговаряше. Госпожо Нинова, кога се правеше това в минал период от време? Единият от бившите главни прокурори беше съпричастен към делото „Октопод” и знаете много добре за връзките на Алексей Петров, който Вие назначихте и създадохте …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин вицепремиер, времето!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... и всъщност човекът, който през всичките тези години Ви е подпомагал и Вие го направихте дори важен фактор в Държавната агенция „Национална сигурност”, която създадохте. Вие ли ще говорите за корупция как сте се борили и Вие ли ще говорите как сте се борили с организираната престъпност?
Нека да Ви припомня, че Пешо Сумиста беше съветник в Коалиция за България по спортните въпроси. Нека да Ви припомня, че Пешо Сумиста искаше да се занимава с новите структури на Движението на АБВ ли беше, но не стигна до края – за Георги Първанов. Това го има в делото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин вицепремиер, моля Ви да приключвате! Дадох Ви две минути повече.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Нека да Ви припомня, че всъщност това, което се случи с нерешените проблеми от … (Реплики от народния представител Атанас Мерджанов.)
Не, не съм изнервен. С кое смятате, че съм изнервен? (Реплики от КБ.)
Аз не съм се обаждал, когато Вие сте заставали на тази трибуна, защото съм бил винаги възпитан и винаги съм бил много спокоен. Понеже Вие сте изнервен и прекъсвате, аз ще спра дотук. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Лично обяснение – госпожа Нинова. (Реплики от ГЕРБ.)
КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Господин Цветанов, имате някакво особено раздвоение на личността в речта, която направихте.
Защо го казвам? Тезата Ви беше да защитите позицията си, че сега няма корупция, а предишното управление е направило много големи такива корупционни скандали. В защита на тезата си изтъкнахте всички скандали, които породихте в последните месеци – Конституционен съд, избор на главен прокурор, избор на Висш съдебен съвет. Що за противоречива логика е това?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Съсредоточете се върху личното обяснение, госпожо Нинова!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Колкото и да искате да се връщате назад, няма как да прехвърлите на предишното управление констатациите на четвъртата година от Вашето управление. Много добре знаете какъв доклад чакате от Брюксел, какви доклади получавахте в последните три години. Накрая на мандата няма как да говорите за кредит на доверие. Това беше в началото. Сега доверието е изчерпано. Сега сте пред пълен провал по темата „Борба с корупцията и вътрешна сигурност”.
Знаете какви са прогнозите за Шенген през март. Пак няма да Ви пуснат. Не защото не сме изпълнили техническите детайли и подробности, а защото няма политическа воля за борба с корупцията, каквото и да повтаряте за предишни мандати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Нинова, съсредоточете се върху личното обяснение!
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Бих Ви дала още един аргумент за това колко не сте прав. Като ги е имало всички тези случаи, като всички сме били корумпирани, защо не сме в затвора, бе, господин вицепремиер! (Реплики от ГЕРБ.) Четвърта година! Защо не започнахте разследване, нали имате политическа воля? Защо не образувахте дела, защо не вкарахте всички корумпирани в затвора? Защото това са празни приказки, които почиват само на този цитат от министър-председателя Бойко Борисов: „Най-голямото наказание за един политик не е самата присъда и влизането в съд, а фактът да отидеш до там. Колко ще го осъдят е друг въпрос и изобщо не ме интересува. Като имидж, като професия вече е загубен”.
Ето на това се подчинява цялостната Ви политика през последните четири години – да съсипете опонентите си, но да не направите никаква реална стъпка за борба с корупцията.
Госпожо председател, моля да ми дадете думата за процедура. Няма да говоря повече по темата. (Шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Имате думата за процедура.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Имам предложение.
Моля да приложите чл. 126 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание спрямо вицепремиера Цветанов. Този текст на чл. 126 гласи следното: „Народните представители нямат право да прекъсват изказващия се, да отправят лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи против когото и да било”.
Вицепремиерът обиди колегите ми, цялата парламентарна група на Коалиция за България, които нарече толериращи корупцията и престъпността в България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, госпожо Нинова.
Разбрах процедурата Ви.
КОРНЕЛИЯ НИНОВА: Моля да се аргументирам, защото знам какво ще ми отговорите. Ще ми кажете, че правилникът не важи за министрите, а само за народните представители. Искам да Ви изпреваря, като Ви цитирам Решение № 7 на Конституционния съд от 2010 г., което казва следното:
„Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание, приет на основание чл. 73 от Конституцията на Република България, е нормативен акт и има задължителна сила за държавните органи, организациите и гражданите на държавата”.
Моля да изберете вицепремиерът Цветанов в какво качество е тук – като представител на държавния орган Министерски съвет или като гражданин на Републиката, и да му наложите предвиденото в правилника ни наказание, защото през цялото време използваше оскърбителни думи към моите колеги и към Коалиция за България …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожо Нинова, разбрах процедурата Ви.
Не съм съгласна да направя забележка на господин Цветанов, независимо цитираните от Вас нормативни документи. В цялото му изказване не съм чула оскърбителни думи от негова страна. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Преминаваме към питането на народния представител Огнян Стоичков относно разследване на престъпления против спорта.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря, госпожо председателстваща.
Уважаема дами и господа народни представители! Уважаеми господин вицепремиер! Питането ми към Вас е относно разследване на престъпления против спорта.
През месец август 2011 г. влязоха в сила измененията на Наказателния кодекс, в който бе обособена нова глава –„Престъпления против спорта”, в която се предоставя възможност за наказателно преследване на този специален вид престъпления.
В тази връзка моля да ми отговорите какъв е броят на провеждащите се към момента или вече приключили разследвания на деяния, съставляващи престъпление по тази глава или съставляващи нарушение по други закони – Законът за МВР, Законът за хазарта, Законът за корпоративното подоходно облагане и други?
Какви са набелязаните мерки за справяне с проблемите при разследване на престъпленията против спорта, включително и тези, които са част от плана за мерките и изискванията към Българския футболен съюз в борбата срещу манипулиране на футболните срещи?
Изготвянето на плана, по информация от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, трябваше да е приключило в средата на месец октомври 2012 г.
Какви са планираните и предприетите мерки за сътрудничество с Държавната комисия по хазарта с оглед предотвратяването, разследването и разкриването на нелегалните онлайн залози и какви са постигнатите резултати? Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Стоичков.
Господин вицепремиер, имате думата за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоичков! В МВР се работи по множество сигнали, касаещи данни за осъществен състав на престъпление по смисъла на Глава осем „а” от Наказателния кодекс. Към момента се извършват проверки във връзка с прокурорски постановления, касаещи постъпили сигнали от УЕФА до Българския футболен съюз, със съмнения за манипулиране на спортни състезания.
В МВР има изготвен план за разкриване и документиране на престъпленията по Глава осем „а” от Наказателния кодекс, като набелязаните конкретни мерки и насоки за работата съставляват класифицирана информация.
Ще дам пример с няколко досъдебни производства, които смятам, че са важни да получите като информация: през месец август 2012 г. до настоящия момент се провежда съвместно международно разследване с колегите от Европол на международна престъпна група, организирала манипулиране на спортни състезания на територията на Европейския съюз и извън него. Работата по случая продължава.
През месец септември 2012 г. е образувано досъдебно производство по описа на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, касаещо опит за манипулирането на международна футболна среща.
От месец ноември до настоящия момент се извършва проверка относно изнесени данни в публичното пространство за манипулиране на футболна международна среща. В хода на работата по случая е изискана цялата документация по организирането и провеждането на футболната среща, снети са писмени обяснения от лицата, имащи отношение по случая. Случаят продължава. Работим заедно с европейска полицейска структура.
През месец декември 2012 г. е образувано досъдебно производство на БОП – Бургас, за престъпление по чл. 327 за незаконен хазарт. В хода на разследването са задържани 11 футболисти от футболни клубове „Черноморец – Бургас” и „Нефтохим – Бургас” за участие в незаконни залагания. Повдигнати са обвинения на двама организатори на мрежата за организиране и провеждане на незаконни хазартни дейности, както и на един от футболистите, съдействал при приемането на залаганията.
За периода юни 2012 г. – януари 2013 г. се извършват осем проверки по сигнали на УЕФА, касаещи съмнения за манипулиране на футболни срещи от българското първенство. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Стоичков, имате думата за два уточняващи въпроса.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря Ви, госпожо председател.
Господин вицепремиер, едно уточнение – производствата в Бургас, както Вие казахте, са по чл. 327 – това е престъпление против финансовата и парична система, а не престъпление против спорта. Както каза и главният комисар на ГДБОП, това участие в нелегален хазарт не е свързано с манипулиране на спортни срещи.
Първият ми уточняващ въпрос е свързан с обстоятелството имате ли изисквания към Българския футболен съюз, които до момента Българският футболен съюз не е изпълнил по Вашия оперативен план за действие с тях?
Вторият ми уточняващ въпрос е: имате ли критични бележки към законодателството, тъй като в работната група, която изработи тази промяна в Наказателния кодекс, участваха активно и служители на ГДБОП, и на други дирекции от МВР. Затова с втория ми уточняващ въпрос Ви питам: имате ли критични бележки към действащия закон към момента? Коя от разпоредбите за престъпление против спорта Ви улеснява и има ли разпоредби, които Ви затрудняват да правоприлагате? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов – за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоичков! Мога да кажа, че последните направени промени в НК спомагат за адекватното противодействие на подобен вид престъпна дейност. Уверявам Ви, че срещите, които се правят с всичките институции – и по хазарта, и Българския футболен съюз, и всички останали институции, които имат отношение към този вид престъпна дейност, имаме изградена необходима координация и работим абсолютно в екип.
Разбира се, информацията, която се споделя на определените институции, някой път е класифицирана, така че не можем да предоставим подобна информация, но ползваме всичко, което е необходимо за разкриването на подобен вид залагания и спортни престъпления. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За отношение – заповядайте.
ОГНЯН СТОИЧКОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, в отговора на това мое питане споделихте процесите, които текат. Питането ми беше за конкретните резултати, тъй като законът е променен от 2011 г. и вече втора година явно не можете да споделите конкретни резултати.
Обществото, най-вече спортната общественост, имат нужда от конкретни резултати. Дори спортният министър през миналата година в отговор на парламентарен въпрос акцентира особено в отговора си, че работа на МВР е да разкрие тези престъпления, тъй като те са изключително опасни, особено за младите спортисти. Когато Вие нямате критични бележки към закона, възможните обяснения остават две – или несправяне с неговото прилагане, следващата възможна хипотеза, която искам да отхвърля, е за политически чадър на този вид престъпление. Няма четвърта хипотеза – или законът е лош, или не може да се приложи ефективно от МВР – втора хипотеза. Третата хипотеза – просто има чадър към този вид организирана престъпност, след като ГДБОП се занимава с този проблем.
Имате още пет месеца, за да опровергаете тези твърдения и да постигнете конкретни резултати. Ще следя въпроса лично. Желая Ви успех в тази насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Антон Кутев относно охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях.
Господин Кутев, заповядайте да развиете въпроса си в рамките на две минути.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Господин министър, ще започна въпроса си с една молба към Вас: ако може този път да не ме излъжете! В отговора към колежката Нинова преди малко имаше няколко лъжи, едната от които беше напълно очевидна – Вие много добре знаете, че през 2009 г. няма спрени оперативни програми.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Кутев, моля Ви – по Вашия въпрос. Имате две минути.
АНТОН КУТЕВ: Да, да, по моя въпрос. По моя въпрос, защото в края на краищата сега какъв смисъл има да си задам въпроса, като той после ще ми каже пак очевидна лъжа?! (Реплики.)
За да си довърша предишното – в понеделник ще дам специално за Вас пресконференция, в която за пореден път ще извадим отговорите на Вашите колеги, в които министрите от Вашето правителство са казали, че няма спрени програми. Тогава ще Ви поискам оставката, защото вицепремиер, който лъже, не може да бъде такъв никъде по света, особено в Европа.
Сега продължавам с въпроса си. Моят въпрос се отнася за охраната на медицинските заведения и лекарите от зачестилите нападения срещу тях. Предполагам, че вече всички са научили поводът за задаване на този въпрос – те са два. Единият, разбира се, е законопроектът, който предложи господин Шарков преди доста месеци и който, за съжаление, още не е приет, а според мен е полезно да бъде. Той беше подкрепен на първо четене.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Е как, приехме го!
АНТОН КУТЕВ: На първо четене, а на второ четене – не сме.
Второто, което за мен е по-важно, че имаме конкретен повод с болницата в Дулово, където областният председател на ГЕРБ се прояви, меко казано, с неприлична сценка, набивайки директора на болницата заедно с бодигарда си. Тоест областният председател на ГЕРБ е с бодигард, а директорът е сам.
Във връзка с това, моят въпрос е: как опазваме лекарите, тъй като те са с рискова професия? Законопроектът на Шарков ясно показва основанията за това и гласуването на Вашата група показва, че Вие сте съгласни, че в тази група има риск. Кои са мерките, които Вие ще предприемете за охрана на докторите от зачестилите нападения, особено в случаите, когато става дума за нападение на активисти от ГЕРБ?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – господин Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, преди да отговоря на Вашия въпрос, искам предварително да се извиня, ако се почувствате обиден или засегнат от отговора, който ще Ви дам, благодаря Ви. (Реплики.) Защото Корнелия Нинова имаше определени констатации и ги изложи тук от трибуната.
През 2010 г. по повод на писмо на председателя на Българския лекарски съюз до мен, като министър на вътрешните работи, са предприети мерки за ограничаване на проявите на агресия над лекари и медицински персонал по време на изпълнение на служебните им задължения. От обобщените статистически данни е видно, че за периода от 2011 - 2012 г. са регистрирани 34 случая за посегателство срещу екипи и техника, осигуряваща спешна медицинска помощ. От общия брой случаи – 17 от тях са станали в сгради на центрове, филиали за Спешна медицинска помощ, останалите 17 са били при посещения на адреси. При посегателствата срещу екипи и техника, осигуряващи спешна медицинска помощ, има взето отношение, както следва: за десет случая има заповеди и заведен заявителски материал, за девет случая има образувани досъдебни производства, за девет случая има съставени актове на извършителите по Указа за борба с дребното хулиганство, за два случая има съставени протоколи за предупреждение по чл. 56 от Закона за МВР на извършителите, за един от случаите има издадено полицейско разпореждане по чл. 55 от Закона за МВР. Най-често мотивите за посегателствата срещу екипи и техника от Спешна медицинска помощ е употребата на алкохол от пострадалите или техните близки, при недоволство на роднините на болните.
На 21 март 2012 г. в Министерството на здравеопазването е проведена съвместна работна среща, където са обсъдени мерките, които ще допринесат, от страна на съответните компетентни институции, за намаляване на тези случаи. На МВР бе предоставен списък на центровете за спешна медицинска помощ и многопрофилните болници за активно лечение в страната – този списък е изпратен на Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР в страната за организиране на допълнителни охранителни мероприятия, касаещи сигурността на обектите и персонала. На директорите на СДВР, Областните дирекции на вътрешните работи – МВР, е разпоредено да се проведат срещи по места, да се планират мероприятия, да се проведат срещи с охранителните фирми, които охраняват тези центрове.
Уверявам Ви, че действително мерките, които се приемат, и законодателството, което ще бъде прието (доколкото знам е прието на първо четене, второ – предстои) – надявам се, също ще бъде една допълнителна възможност за превенция. И всеки, който посегне или възнамерява да го направи, ще понесе тежката строгост на закона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Уважаеми господин вицепремиер, настоявам за това, че мерки трябва да се взимат по две причини. Първо, че част от тази политика на ГЕРБ – да се настройват едни групи срещу други (спомняме си случая с докторите в Горна Оряховица), според мен, това е лоша практика, защото тя действително не води до нищо положително.
Да, аз съм сигурен, че много голяма част от хората в България сигурно не са доволни от медицинското обслужване, но ако позволим на всеки, който не е доволен, или поне по-агресивната част от тези, които не са, да изразяват по всякакъв начин гнева си, според мен това ще доведе до тежко беззаконие и до проблеми за цялата система на обществото, включително и здравната. Затова поставям въпроса.
Пак се връщам към конкретния пример, за който съм убеден, че сега Вие ще включите на втората част – вече достатъчно добре знам подхода Ви в тези случаи, ще започнете да ми обяснявате най-вероятно, че докторът – директор на болницата в Дулово, по конкретния случай не е подал жалба и затова Вие нищо не можете да направите.
Истината обаче е, че вече за шести път поне говоря от тази трибуна по този въпрос, имах и въпроси към други двама Ваши колеги министри по въпроса. Тоест изведнъж се оказва, че директорът на болницата в Дулово е бил набит от председателя на ГЕРБ в Силистра, а министърът на здравеопазването, която е от Дулово, не го знае, тя не е могла да го научи. Цяла България е научила, че гербаджията е набил директора на болницата, но министърът на здравеопазването не го е научила.
По същия начин сега Вие ще ми кажете, че тъй като няма подадена жалба, Вие, видите ли, нищо не можете да направите, въпреки че аз за четвърти път оттук говоря за това. Тоест Вие би трябвало да сте достатъчно сезирани като институция и да знаете, че там има един набит директор на болница от един председател на ГЕРБ, тоест няма никакво основание да не сте направили разследване. Този човек в момента си се разхожда свободен и доколкото знам, никой не го притеснява. Изводът – хората в Силистра са абсолютно убедени, че този човек е безнаказан и може да набие когото си иска. Това се нарича полицейска държава. Затова зададох въпроса. (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, аз се извиних предварително за отговора, който Ви дадох. Явно може би сте се засегнал, за да вземете допълнително думата и да отделите от вниманието си.
Мога да Ви кажа, че за мен е важно, че се предприемат мерки. Ние имаме работни срещи с всички заинтересовани институции и това, което правите като погрешно внушение, доказва за пореден път, че Вие правите политическо говорене, а не конкретните проблеми, които трябва да бъдат решавани от всичките представители на партиите, участващи в парламента.
Разбира се, че Вие сте в очакване да вляза в някаква словесна престрелка с Вас. Смятам, че в духа на добронамереността – знаете, че винаги при подобен предизвикателен тон има хора, които трябва да отстъпят, аз в случая предпочитам да отстъпя, за да може да остане само Вашата позиция, която изразихте оттук, и тя е невярна. Благодаря Ви. (Реплики. Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос на народния представител Десислав Чуколов относно привличането под наказателна отговорност на лицата, поругали български национални герои.
Господин Чуколов, слушаме въпроса Ви.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин министър, уважаеми колеги! Както всички знаете, през месец октомври в медийното пространство излезе една снимка, на която има три циганчета, с три портрета в ръцете си – три портрета на Васил Левски, на Цар Симеон Велики, на Княз Борис I Покръстител. Още тогава, няколко дни след това, зададох въпрос към вътрешния министър, който чак сега дойде тук, за да отговори на този въпрос.
Тогава случаят предизвика оправдано възмущение и в медиите, и в обществото, защото това са национални герои. Освен че тези циганчета не уважават българската история, те показаха, че така се гаврят и с българската религия, защото знаете, че Княз Борис I Покръстител – това е титлата му, е покръстил българския народ. Благодарение на него сега сме православни християни – нещо, което е изключително важно.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е: спрямо тези три циганчета има ли образувано предварително производство и какви мерки са взети спрямо тях?
Ние от „Атака” веднага подадохме сигнал до главния прокурор, настоявахме тези деца да бъдат в Бойчиновци, да бъдат на такова място, където да има достатъчно време да изучат българската история, да разберат с какви хора живеят – нас българите, защото ние им плащаме социалните помощи, които са хиляди. И трябва да има превенция – нещо изключително важно. Превенция! Защото каква гаранция имаме, че утре това няма да се повтори?
Моля Ви, излезте тук на трибуната, за да обясните какво сте направили по този случай, какво направи ръководеното от Вас министерство, просто за да се покаже, че не може да продължават нещата по този начин. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът господин Цветан Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, на 21 октомври 2012 г. в Областната дирекция МВР – Добрич, е постъпил сигнал относно публикувани в социалната мрежа снимки на три момчета от Професионалната гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в град Добрич, които са позирали в неприлични пози с портрети на национални герои. По случая незабавно е извършена проверка от служителите на Районно управление „Полиция” – Добрич, предприети са мероприятия за установяване на лицата. Същите са били доведени в полицейските управления, където с тях са проведени беседи и са им снети обяснения. Проведени са беседи и с други лица, имащи отношение към случая. Материалите от извършената проверка са докладвани на дежурния прокурор на Районна прокуратура – Добрич, сезирана е местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица с оглед налагането на възпитателни мерки по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.
На 22 октомври 2012 г. е проведено заседание на Педагогическия съвет на Професионалната гимназия в Добрич, на което са присъствали представители на Инспектората по образование в град Добрич и отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане” в град Добрич. На лицата е наложено наказание по чл. 139, т. 5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, а именно преминаването от редовно в самостоятелна форма на обучение.
На 6 ноември 2012 г. се е провело възпитателно дело в местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към община Добрич. На възпитателното дело е разгледана постъпката на две от момчетата, като са им наложени следните възпитателни мерки съгласно Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица, а именно: задължение да участват в консултации, обучение и програми за преодоляване на отклоненията в поведението; поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; задължение да извършват определена работа в полза на обществото. На родителите на непълнолетните лица е наложена мярка – предупреждение по чл. 15 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин министър, разбрах, че сте беседвали с тях, те са станали частни ученици. Всички политически партии тогава заклеймиха тези деца, не помня ГЕРБ да го направи.
Нещо обаче, което ми направи силно впечатление тогава и ще Ви попитам като уточняващ въпрос: взехте ли отношение относно думите на бащата на едно от тези деца? Али – Али дилъра, както се водеше той, бащата Али, който казва: „Посегнете ли на сина ми, ще коля!” Ето това също ми е много интересно. Има ли някакво предварително производство спрямо този индивид, който заплашва с убийство, защото коленето е убийство или пък може да са се уплашили Вашите колеги там, може и Вие да сте се уплашили, защото ще вземете да му направите нещо, а пък може и да не гласува за ГЕРБ на предстоящите избори? Отговорете ми, моля Ви, за бащата на Али взети ли са някакви мерки.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, аз разбирам Вашата неприязън към българските мюсюлмани и българските роми, но ще Ви кажа, че всички ние сме български граждани. В тази посока не бих искал да вървим към противопоставяне и нека, когато имаме необходимата нормативна база, да я изпълняваме и това, което сме предприели като действие, да се съобразим с него.
Това, което е важно за всички нас, на първо място, като родители, на второ място, като граждани, а на трето място, като политици, е да подпомагаме и да спомагаме такова нещо да не се случва. Искам да Ви кажа, че по този начин, както Вие поднасяте информацията и по начина, по който формулирате Вашите въпроси, имате една единствена цел – агресивно поведение спрямо малцинства в България. С тези малцинства сме живели векове наред и заедно можем да преодолеем тези нередности, които бъдат констатирани.
Когато говорите по този агресивен начин за тези момчета, които са поругали портрети на наши герои, да, действително това е недопустимо и аз винаги съм го казвал, че това не трябва да бъде правено от всеки един български гражданин, независимо от неговата етническа принадлежност, но ако бяхте толкова агресивни спрямо тези, които действително ограбиха България, тези, които са висшата форма на тежката организирана престъпност и корупцията, защото там не съм видял необходимата подкрепа, която демонстрирате като енергия в такива конкретни случаи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос на господин Чуколов е относно предадения ни от властите на САЩ затворник от Гуантанамо.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Благодаря, госпожо председател.
Господин Цветанов, аз не съм заплашил, от „Атака” не заплашваме, че ще колим някой, те заплашват нас – българите, така че този аргумент е невалиден.
Сега на въпроса. Отново през месец октомври излезе информация, според която талибанът, който приехме от Гуантанамо тук да си го гледаме в България като „тамагочи”, се оказа, че бил забелязан в Сирия да се бие на страната на бунтовниците срещу Башар Асад.
Въпросът ми към Вас, господин министър, е: отговаря ли това на истината? Кога за последен път е видян този талибан в България, този сириец, доколкото знам, такъв е неговият произход? Кога за последен път нашите служби са установили неговото местоположение и може ли да гарантирате, че той не се бие на страната на Сирия в момента? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Чуколов, в духа на предишното си формулиране на отговора, пак Ви призовавам: нека да не всяваме омраза и нека да не се противопоставяме. (Реплики от народния представител Десислав Чуколов.)
Това не е начинът, по който ще спечелите избори или ще спечелите симпатизанти. (Реплики от народния представител Десислав Чуколов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, без реплики от място, ще имате възможност да репликирате на микрофона, господин Чуколов. (Реплики от народния представител Десислав Чуколов.) Много Ви моля, господин Чуколов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Спокоен ли сте, господин Чуколов? (Реплики от народния представител Десислав Чуколов.) Благодаря Ви.
Аз ще бъда съвсем кратък. Лицето е прието в страната ни съгласно Решение № 57 на Министерския съвет от 4 февруари 2010 г. Лицето се намира на територията на страната и не е напускало територията на страната. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Чуколов.
ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (Атака): Господин Цветанов, такива съвети давайте на Вашите подопечни депутати тук, на купените депутати давайте тези съвети, във Вашето ведомство, вкъщи раздавайте тези съвети кой как да се държи. Тук съм Ви извикал да ми отговаряте на въпросите, а не да се държите като някакъв управител на тази зала. (Реплики от ГЕРБ.)
Сега доуточняващите въпроси. Първо, искам да отговорите това Масум Абда Мохамед ли е, за който става въпрос? (Показва снимка.) Ето, този на тази снимка. Това ли е талибанът, за който става въпрос, или просто фактът, че не се знае точно за кое лице става въпрос, Ви дава възможността да отговаряте по този скрит начин? Моля, отговорете на този въпрос.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Чуколов! Аз бях много ясен с отговора. Лицето е в България и не е напускало страната.
Що се касае до това, в което ме обвинявате – че Ви поучавам, смятам, че всеки един от нас трябва с личния си пример да показва какво трябва да бъде поведението на обществени места, и, разбира се, какво трябва да бъде поведението на един нормален български гражданин.
Що се касае за депутатите от Политическа партия ГЕРБ, защото аз го приемам като обида, мога да Ви кажа, че в Политическа партия ГЕРБ, когато правехме съответните събеседвания с кандидатите за депутати в 41-то Народно събрание, на нито един от депутатите не сме дали съответните записи на заповеди да подпишат за своята съпричастност или заеми, които трябва да връщат впоследствие. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Мисля, че подобен подход, който избирате в пленарната зала, е несъстоятелен. Ако това е Ваша практика, с която да вкарвате различни внушения, смятам, че имаше депутати, които напуснаха Вашата парламентарна група (реплика от народния представител Десислав Чуколов) именно заради тези констатации и това, което сте приложили като механизъм, за да може да имате съответната зависимост, спрямо тях. Благодаря Ви. (Реплика от народния представител Десислав Чуколов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов иска процедура по начина на водене.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Госпожо председател, явно е, че господин Цветанов не можеше да се справи с отговорите и имаше нещо неудобно, на което той не отговори. Моето искане за думата по начина на водене е затова, че Вие трябваше да го прекъснете, когато той, за да избегне въпроса, който му беше поставен от господин Чуколов, премина на други теми. Започна да говори за някакви записи на заповед или някакви други въпроси, които не касаеха темата и въпроса за талибана. (Реплики от ГЕРБ.)
Ако трябваше да се говори на други теми, господин Цветанов трябваше да обясни как купи депутати от „Атака” и от други парламентарни групи – лично той, как в една друга партия, която е подопечна в момента на ГЕРБ, и която изцяло е на негово подчинение...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Шопов, ако се съобразя с това, което казвате, сега трябва да Ви прекъсна.
ПАВЕЛ ШОПОВ: ...че имало записи на заповед не само за депутатите, а и за общински съветници.
Вие тази забележка трябваше да я направите на господин Цветанов, а не на мен, госпожо председател, и да го прекъснете, когато премина по други теми и не отговори на въпросите, които му бяха поставени от господин Чуколов, и се опита да се измъкне от тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мога да се меся в процедурата за парламентарен контрол нито по отношение на начина, по който народните представители задават въпросите, нито по отношение отговорите от страна на министрите.
Следващият въпрос е на Милена Христова и Петър Мутафчиев относно осигуряване на финансови средства за разплащане на непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в гр. Калофер, община Карлово.
Слушаме Ви, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Това наводнение се случи на 13 и 14 юни 2012 г. Вярно е, че оттогава мина много време, а откакто ние с колегата Мутафчиев сме задали въпроса, минаха три месеца. Аз съм склонна да приема забавянето на отговора във времето, ако отговорът, който всъщност Вие ще дадете на този въпрос, удовлетворява и нас, и жителите на Калофер, защото пряко ги касае.
За какво става въпрос? Продължителните проливни дъждове на 13 и 14 юни 2012 г. предизвикаха наводнения и разрушения на част от инфраструктурата на град Калофер. Част от подпорната стена на река Тунджа, минаваща през града, е разрушена, а друга част е пропаднала. Тук вметвам, че преди няколко дни това разрушение доби доста големи размери и отново се наложи да се правят аварийни възстановителни работи, пак със собствени средства. Ако тези възстановителни работи не бяха направени, това щеше да подкопае пътя, който минава по поречието на реката, и да го разруши.
Също така други от щетите: някои от дворовете и улиците са наводнени, разрушена е пътната настилка и част от отходната канализация. Предприети са незабавни мерки за отводняване на дворовете и улиците, почистването, наносите от улиците с техника на фирмите, залегнали в плана за защита.
На 30 май 2012 г. е изпратена докладна записка от кмета на община Карлово до Междуведомствената комисия за подпомагане към Министерския съвет с искане за предоставяне на необходимите финансови средства, но досега няма абсолютно никакъв отговор.
Затова, уважаеми господин министър, задаваме към Вас следния въпрос: ще бъдат ли осигурени и кога финансови средства в размер на 137 хил. 707 лева за разплащане по извършените непредвидени разходи и аварийно-възстановителни работи за овладяване и преодоляване на последиците от бедствието в град Калофер, община Карлово? Тук вметвам, господин министър – Вашият ангажимент отпреди няколко месеца да подпомагате жителите на Калофер, независимо какви са техните предпочитания за управлението на града.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Христова.
МИЛЕНА ХРИСТОВА: А това е Ваш ангажимент, Вие сте го поели и затова разчитам, че сега ще отговорите удовлетворително.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Христова! В деловодството на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е регистрирано искане от община Карлово от 29 юни 2012 г. за целево финансиране на два обекта на обща стойност 137 хил. лв. Няма да изброявам обектите. Само ще кажа, че има неточности във входираните документи, има разминаване и в датата на събитието, когато е станало това наводняване.
В момента мога да Ви уверя, че искането ще бъде разгледано, когато бъдат коригирани разминаванията и, разбира се, след като мине за съгласуване през областния управител на Пловдив, това е изискване на чл. 19 от Правилника за работата на комисията – при наличие на достатъчен финансов ресурс. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цветанов! Аз Ви благодаря за готовността да съдействате за отстраняването на щетите, нанесени от бедствието в град Калофер.
Казахте, че са констатирани несъответствия и искам да Ви попитам информирана ли е общината за тях, кога е информирана и реагирала ли е навреме? В края на краищата наистина минаха 6 месеца, откакто се случи бедствието. Значи има някой, който не си е свършил работата, защото в края на краищата дойде зимата, а знаете, че сега трудно се извършват строителни работи, касаещи улиците, касаещи реката, където има засегнати подпорни стени и това заплашва включително движението по пътя и по улиците. Ако общината е виновна, то нека да си понесе последствията. Но ако комисията е закъсняла с отговора, мисля, че трябва да се вземат мерки и в тази посока.
Ние наистина се надяваме за едно лично Ваше съдействие по този въпрос, за да може бързо да бъдат отстранени всички последствия от наводнението, което беше в община Калофер. Очаквам да ми отговорите на въпроса своевременно информирана ли е общината? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Мутафчиев.
Дуплика – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мутафчиев! Мога да Ви уверя, че това, което е констатирано, е, че към искането са приложени количествено-стойностни сметки, подписани от лице без доказана правоспособност. Не е предоставен технически или работен инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, съгласно изискванията на чл. 21 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Това, което мога да поема като ангажимент. След като бъдат изчистени тези несъответствия, а има и други технически разминавания, Ви уверявам, че въпросът ще бъде разгледан от Междуведомствената комисия. Аз съм неин председател, но колегите взимат тези решения, защото това е колективно решение. Убеден съм, че ще можем действително да се съобразим с тази важна и неотложна мярка, която трябва да бъде предприета за община Карлово. Благодаря Ви.
Само искам в допълнение да кажа следното. Знаете ежегодната необходимост от пари за Междуведомствената комисия, те никога не стигат. Мога да Ви кажа, че в момента бюджетът за 2013 г. е 70 милиона, а исканията, постъпили в Междуведомствената комисия, са за три пъти повече средства. Знаете, че това винаги е било сериозен дефицит във всички години, в които сме били заедно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Станислав Стоянов Иванов относно публични твърдения за приятелски връзки на криминално проявено лице с активистка на младежкото БСП и спонсорство от нейна страна към БСП.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин вицепремиер, повод за моя въпрос към Вас са публични твърдения, които излязоха в редица ежедневници и в електронните медии. Беше започнато с публикация във вестник „24 часа” за приятелски връзки на криминално проявено лице с активистка на младежкото БСП и спонсорство от нейна страна към Българската социалистическа партия. Тази информация, честно казано, ме стъписа, удиви ме и затова е повод за моя въпрос към Вас.
В публикацията във вестник „24 часа” от 31 октомври 2012 г. със заглавие: „Наркобосът Ицо Байков забегна в чужбина”, се съдържа твърдение, че въпросното криминално проявено лице, което на 26 септември е трябвало да застане на подсъдимата скамейка с още трима негови съратници и съучастници в грабежи, е съпруг на активистка на младежкото БСП, която е спонсор на червената партия.
Твърди се още, че въпросната активистка поддържа близки контакти с висши кадри на столетницата, което между другото се оказа факт. Аз си направих труда да проследя и други публикации. В интернет има множество снимки, доказващи близките взаимоотношения на въпросната госпожа с ръководството на БСП.
В статията се твърди също, че въпросната дама е отказала да отговори на въпроса къде се намира съпругът й, който в същия момент е трябвало да бъде в съдебната зала.
Господин министър, от тази публикация става ясно също, че въпросният господин Байков не е в България поне от 8 месеца към онзи момент през месец октомври. Адвокатите му представят пред съда болнични листове, написани на чужд език, съдии и прокурори чакат лицето в съдебната зала напразно, тъй като по информация от вестника то е в чужбина. Отишъл е там по примера на един друг знаков наркобос господин Христофорос Аманатадидис.
Престъпната дейност на Байков излезе на светло след разследване на същата медия, говоря за в. „24 часа”, от което стана ясно, че бандата му мачка дилъри и навлиза мощно на пазара с дрога. Неговите гардове са арогантни, карат големи и скъпи джипове, ходят въоръжени.
Във връзка с това са и моите въпроси. Първият ми въпрос е отговарят ли на истината твърденията, че Байков и неговата съпруга може да се предполага, че са получавали пари от наркоразпространение? И от друга страна, че БСП са получавали пари именно от тази двойка, които, според публикацията са мъж и жена – съпрузи?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, първо, искам да дам хронология за това кое е лицето Христо Байков. Смятам, че е важно, защото то ще даде повече подробности относно дейността. За връзките мисля, че трябва да отговарят колегите отляво.
През месец септември 2009 г. в жк „Гоце Делчев” – кръстовището на бул. „България” и бул. „Тодор Каблешков”, на паркинга на магазин „Била” е причинена средна телесна повреда на лице. Отнети са му 1000 лв. и 2 броя ключове. По случая е образувано досъдебно производство, като е повдигнато обвинение на лицето Христо Байков и още 4-5 лица. При проведените действия по разследването в лекия автомобил „Ауди А4” са намерени и взети кокаин с тегло 6 г, метамфетамин и марихуана на общо количество 25 г.
През месец февруари 2011 г. е проведена полицейска операция с участие на служители от „Наркотици” при ГДБОП и СДВР във връзка с водено разследване за международен трафик на наркотични вещества. Задържани са две криминално проявени лица. Едното е Христо Байков – отговорник за разпространението в района на VІ Районно управление. Първоначално лицата са били задържани за 24 часа. На Христо Байков е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража” за 72 часа. И след като са минали тези 72 часа, нормално е какво се случва с подобни лица, които се занимават с организирана престъпност – мярката е променена в парична гаранция.
Това, което според мен също е важно – тук вече са конкретните публикации, които излязоха малко преди операцията, която беше проведена – на 25.08 след проведена операция на служители от ГДБОП по подаден сигнал за изнудване на строителен предприемач лицето Христо Байков е задържано заедно с още две лица, като на Христо Байков е повдигнато обвинение за изнудване чрез сила и заплашване. На обвиняемия Байков първоначално е наложена от съда мярка за неотклонение „задържане под стража”. Впоследствие променена, както обикновено се случва, в парична гаранция 3 хил. лв., защото знаете, че при наркоразпространението генерирането на финансов ресурс може да позволи да се плати такава гаранция и, разбира се, да продължават да извършват същата дейност.
За голямо съжаление впоследствие обаче, когато започва да бъде призоваван в съдебния процес, лицето Байков отсъства, както е видно и от публикацията, по която сте формулирали Вашия въпрос към мен. По наши данни лицето Христо Байков за периода от началото на 2012 г. за около 10 месеца е пребивавал на територията на Кения и Танзания. Може би оттам са го освидетелствали, че е доста зле здравословно и затова не може да се яви на съответното място.
Що се касае до връзката с БСП, аз не смятам, че когато говорим за такъв криминален случай, трябва да говорим за връзка с БСП, защото колегите могат да се обидят, но мога все пак да Ви кажа, че ние не разполагаме с информация, защото не контролираме членове или симпатизанти на определени политически формации. Но ние контролираме и реализираме лица, които се занимават с организирана престъпност, а знаете, че наркотрафикът, наркоразпространението нанасят на обществото като цяло едни от сложните и много сериозни последствия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплика?
Заповядайте.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря за отговора, господин Цветанов, но наистина, когато аз се запознавах с материалите по случая, в този момент ми предстоеше участие в една медия по въпросите за Белене. Когато изскочиха всички факти и обстоятелства около Белене и изплуваха множество фирми, които са се облагодетелствали, от една страна, по случая Белене, от друга страна, всички си спомняме Марио Николов по делото САПАРД, има ред факти, които говорят за връзка между властта и фирмите, което води до корупция.
Между другото Ваш предшественик вчера в национална медия съвсем отговорно заяви, че е нормално да се свързва властта с корупцията. Може би е нормално за тях, но аз от този случай разбирам, че не само корупцията се свързва с властта по онова време, а и престъпността е била в топли взаимоотношения с властта, когато в държавата е била упражнявана от Тройната коалиция.
Затова, благодаря Ви още веднъж за отговора. Наистина пожелавам на българските граждани и на себе си това нещо да не е вярно. Все пак си остава съмнението в мен, защото, без да има други доходи, въпросната госпожа, която е съпруга на това лице, около 3 или 4 пъти е превеждала по 4 хиляди лева като физическо лице и като юридическо лице за кампании на БСП. Така че според мен, все пак има някаква макар може би и минимална връзка. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – заповядайте, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Иванов, все пак си направих труда в Google да извадя информация, която е достъпна за всички. И само ще Ви информирам частично за това, което има, което е публична информация и което е казала самата дама. „Член съм на БСП, споделям социалдемократическите ценности, дарявала съм пари на партията” – признава Светлана Байкова пред „168 часа”. „Политическите ми убеждения са наследствени и никой не може да ми ги наложи. Едва ли арестът на Христо има нещо общо с това, че съм член на партията. Той не членува в БСП, неговите възгледи се различават от моите.”
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): А нейното кафе ли беше, където …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля!
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Момент.
Има дори снимки, на които тя е позирала тук, в парламента. Има снимки, където тя е позирала с Румен Овчаров в парламента. Надявам се, че поне Христо Байков не е бил фотографът, който ги е снимал.
Това за даренията също го има като публична информация.
Що се касае до това, което може би имате Вие предвид като допълнение, аз мога да Ви припомня за Боян Петракиев – Барона, организирал незаконно, нелегално в партиен клуб на БСП в столицата, преотдаден под наем, незаконна хазартна дейност от Орлин Димов, председател на Районния съвет на БСП – „Сердика”. На 27.02.2012 г. при специализирана операция на ГДБОП в момент на хазартни игри в партийния клуб на БСП са задържани 20 криминално проявени лица, регистрирани за грабежи, кражби и измами. (Оживление в ГЕРБ.) Незаконното казино е реализирало печалби, които разбирате, при незаконна дейност може би всичко отива за финансиране на определени дейности. (Председателят дава знак, че времето за изказване е изтекло.)
Също така мога да Ви припомня и други случаи, но смятам, че не е необходимо, за да не бъда обвинен в политическо говорене или някаква политическа репресия спрямо нашите политически опоненти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Антон Кутев относно причините за ареста на Николай Колев – Босия.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Няма как да не започна с две думи по спекулацията на колегата от преди малко. (Реплики от ГЕРБ.) Това, че има някаква жена, направих си труда да проверя за какво става дума във времето, докато говорехте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Кутев, няма да Ви удължавам времето.
АНТОН КУТЕВ: Ще използвам времето за въпроса си.
Направих си труда да проверя – да, имало е такава жена. Да, тя е плащала пари, доколкото разбрах в качеството й на наемател на клуба. (Реплики от ГЕРБ.) Само една дума още – същият този клуб в момента вече отдавна, от година и половина не е на БСП, а на ГЕРБ. Същата жена е наемател на клуба и същата жена в момента плаща на ГЕРБ. Тя не е член на БСП от година и половина, така че нека не спекулираме. Защото, ако някаква жена, за която ние не знаем за кого е била женена…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Кутев – въпросът Ви.
АНТОН КУТЕВ: …но това, в което съм сигурен, го има по повод и на предишния въпрос към министъра, е че има председател на Силистренската организация на ГЕРБ, ... (Оживление в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Кутев, една минута мина в други приказки.
АНТОН КУТЕВ: ...който си е позволил да набие шеф на болница. Ето това е криминално престъпление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Имате една минута за въпроса.
АНТОН КУТЕВ: Сега минаваме към Колев-Босия.
Доколкото си спомням ситуацията, Николай Колев–Босия, беше арестуван за това, че беше хвърлил домати по парламента, примерно. Едно от нещата, с които съм съгласен, е, че парламентът не бива да бъде по някакъв начин унижаван като институция и че да хвърляш домати по сградата на парламента е една част от унижението или опит за някакво дестабилизиране на институцията, с който аз лично не съм съгласен. Аз считам, че това е една институция, която трябва да бъде поддържана.
Въпросът ми обаче, въпреки всичко, се отнася до това. Първо, този човек го е правил, защото такова е отношението на голяма част от българските граждани към нас за добро или за лошо. Сигурно всички имаме дял в това отношение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Въпросът, ако обичате.
АНТОН КУТЕВ: Въпросът ми е колко човека бяха въвлечени в този така наречен арест? Вярно ли е, че 40 души са арестували Босия, който е бил сам? И как е била подготвена организацията? Започваме от това – колко човека бяха въвлечени в организацията по ареста на Колев-Босия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин вицепремиер, заповядайте за отговор.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Хеликоптери не е ли имало при ареста на Босия?
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Преди да започна с отговора, малко и аз ще се отклоня по начина, по който и Вие го направихте преди малко. Какво ще кажете за Марио Николов, който е финансирал БСП през 2005 г.?
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): В отговора си ще кажа някои неща за Бойко Борисов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Какво? Вие правите някаква разлика между евентуален криминален акт в Дулово, който цитирате и обезсмисляте престъплението, което е извършено по наркоразпространение и наркотрафик?
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Нищо подобно не съм казал.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ами вземете позиция. Говорете като гражданин, който иска да се промени нещо в тази държава и да престанат наркобосове да управляват и да бъдат сраснали се с политическите партии и централи.
Във връзка със зададения въпрос. На 20 ноември около
10,10 ч. служители на Охранителна полиция – СДВР, изпълняващи задълженията си по охрана на обществения ред в района на Народното събрание, са забелязали непознат мъж, навлязъл в охраняваната територия, поради което същият е спрян за проверка. След надлежното им представяне служителите са поискали документ за самоличност на гражданина. Лицето възмутено заявило, че възнамерява да протестира, като хвърля домати по сградите на съответните институции и че предварително е предупредило за това свое намерение. Гражданинът е носел със себе си кутия с развалени домати, върху всеки от тях – бележка с надпис „Президентство”, „Министерски съвет”, „БНТ”, „БНР” и „ВСС”.
Мога да кажа, че не е имало насилие и след действията на Николай Колев, без да се съпротивлява, е бил отведен в Първо районно управление. На основание чл. 63 от Закона за МВР е изготвена заповед за неговото задържане, която той е отказал да подпише. С декларация е запознат с правата на задържаното лице.
Тук искам да се извиня на Николай Колев–Босия, ако е сметнал, че има някаква тенденция спрямо него – всичко това, което колегите са предприели като действия. Но сами разбирате, че когато служителите на Министерството на вътрешните работи охраняват сгради, те трябва да изпълняват своите задължения и да няма посегателства спрямо тях.
Разбира се, че сме в състояние да чуем всички различни мнения, затова има и съответните закони – за манифестации, митинги и протести. В тази посока винаги ще се съобразявам с чужди мнения. Винаги ги възприемаме като даденост – част от демократичните процеси в България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Кутев, имате думата за реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър! Не ми отговорихте все пак на въпроса: колко човека пратихме да арестуват Кольо Босия? В медиите прочетох – може да не е вярно, че са били над 30, към 40 полицаи, които са правили тази работа.
Ако се окаже, че трябват 40 полицаи, за да арестуват Кольо Босия, моето учудване в случая е, че човек като мен накрая стига до ситуация да защитава Кольо Босия. През тези години на демокрация със сигурност с този човек сме били на диаметрално противоположни позиции. Тоест когато го правя, го правя не защото имам някаква съпричастност към него, а защото според мен въпросът е принципен. Когато изведнъж се окаже, че някакъв човек иска да изрази, вярно – екстравагантно, своето отношение към институциите, замервайки ги с домати, бива арестуван по начин, по който друг човек, който пребива директора на болницата, не бива арестуван – само че единият е арестуван, а другият даже не е разследван, тогава вече имаме проблем според мен.
Зададох въпроса с ясното съзнание – правилно, не може, когато тръгне по някакъв начин да прави неща, които са тенденциозни и очевидни, сигурно трябва да го арестуват. Но защо са Ви 40 души, бе хора? Всичко това можеше според мен да се реши по много по-елегантен начин и можеше много по-просто да се направи.
Иначе внушавате страх. Страхът идва от две неща – че когато един Кольо Босия излезе, Вие го арестувате с 40 души, а когато председателят на ГЕРБ отиде да направи нещо, никой не забелязва какво е направил. Ето затова пак се превръщаме в полицейска държава. Там е проблемът според мен. Това е нещо, което трябва да коригирате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Цветанов, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, поднасяйки по този начин информацията, спекулативно искате да направите внушения, които не отговарят на истината.
Искам да Ви припомня това, което се случи през 2008 г., когато имаше подписка за уволнение на правителството на Сергей Станишев – знаете, когато представихме тази подписка, пред Министерския съвет имаше страшно много полицаи. Нито за миг не съм си помислил да ги обвиня или да обвиня Сергей Станишев в полицейщина. Служителите на реда, за голямо съжаление, винаги са изкупителната жертва на подобни политици – като Вас.
Хубаво е, че за 20 години участие в политиката сте прозрели, че можете дори да имате еднакви мнения с Ваш диаметрално противоположен опонент, като Николай Колев–Босия. Това е голям успех за Вас, който по наследство, като СПИН сте си предавали –БСП-членството и симпатиите, които сте имали. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Затова, господин Кутев, много Ви моля, Вие просто влизате в говоренето на колегата Чуколов от „Атака” – вади снимки за лице, което е пило кафе в Сирия и се е борило с бунтовниците срещу Асад.
Моля Ви, недейте да влизате в тези „достоверни” информации, които четете, защото те в голямата си част не отговарят на истината. Вие сте в правото си да задавате въпроси, но, моля Ви, недейте да смятате, че има полицейщина или някакви по-различни мерки, които се предприемат за охрана на масови мероприятия. Наредбите, изискванията на закона са едни и същи – както при Вашето управление, както и при минали управления.
Моля Ви, нека да имаме уважение към правоохранителната система, към тези служители, които нямат абсолютно никаква вина за Вашия политически популизъм и начин за провокиране на негативно отношение към полицията в България. Благодаря Ви.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура по начина на водене.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Излизам процедурно – изчаках да минат въпросите и отговорите. Категорично възразявам – защо не се вземат мерки.
За първи път от три години и половина чувам тук някой по време на парламентарен контрол да излезе и вместо да говори по неговия въпрос, да коментира предишни въпроси или да взема отношение по тях. Те не са отправени към депутатите, а към министрите.
Ако ние не спазваме Правилника на Народното събрание, за какви принципи се говори от трибуната, за какво спазване на правила и закони от хората в тази държава ще пледираме, след като даваме такъв лош пример, и то в ден, в който всичко се предава пряко по телевизията? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Велчев, отправих напомняне на господин Кутев – че не е по въпроса, така както повелява чл. 127 от Правилника.
Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Десислава Танева, относно дадено разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в „Производствена и складова база – Бършен”, град Сливен.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! В качеството си на народен представител, мажоритарно избран от 21. избирателен район в Сливен, бих искала да поставя въпрос относно създалото се обществено напрежение и безпокойство в моя район в края на миналата година по повод появили се информации за издадено от КОС на МВР разрешително за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал в „Производствена и складова база – Бършен”.
По време на приемните ми дни бях запозната с позицията и опасенията на много граждани по този въпрос. Касае се за обезвреждане на бомби и снаряди в бившия военен завод, което ще се извършва на 4 км от центъра на град Сливен. Граждани, обществени организации и институции се противопоставят на изграждането на съоръжението заради непосредствената близост до града, до обработваема земеделска земя, производствени обекти, обществени пътища и фотоволтаични системи, които са в експлоатация.
Ако бъде изградено, предприятието ще е на близко разстояние до южната част на Сливен, където се намира индустриалната зона на града, а именно ТЕЦ – Сливен, петролната база, промишлени предприятия с газови инсталации, включително хлебозавод и два завода за производство на мляко и млечни продукти. При евентуален инцидент би имало сериозни и непоправими последици за града и неговите жители.
В местността „Бършен” се намира и бившето военно летище, за което има инвестиционни намерения и идеи за бъдещата му експлоатация.
Общественото притеснение нараства и заради случая със силните взривове в склада за обезвреждане на боеприпаси между пътен възел „Петолъчката” и стралджанското село Лозенец, при което загинаха трима души, а 18 бяха ранени. Въпреки отдалечеността на обекта от населените места, пораженията бяха изключително сериозни, доведоха до смъртта на трима души, до семейни трагедии и страх у жителите на близки села и до икономически загуби. Гърмежите стигнаха до Сливен, въпреки че разстоянието от мястото на инцидента до града е 35 км.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Танева – въпросът, ако обичате!
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Да, задавам своите въпроси в тази връзка.
Като народен представител се обръщам към Вас с въпрос: издадено ли е такова разрешение за изграждане и експлоатация на предприятие с висок рисков потенциал „Производствено складова база – Бършен” в Сливен и ако е издадено, спазена ли е стриктно процедурата за това?
И вторият ми въпрос е: какви стъпки ще предприемете за гарантиране живота и здравето на гражданите на гр. Сливен и района?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин вицепремиер.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Танева, в началото на месец август 2012 г. е постъпило заявление от юридическо лице за получаване на разрешение за производство на боеприпаси и утализацията им от производствения процес по приложения списък на изделията в обект „Цех за специално производство –Бършен”, находящ се в землището на гр. Сливен, местност „Бършен”.
Мога да кажа, че цялата процедура е извървяна от междуведомствената комисия, в която участват осем институции, има издадено разрешение от месец ноември 2012 г. за производство на боеприпаси и утализацията им по приложен списък на обект „Цех за специално производство – Бършен” в землището на гр. Сливен, местност „Бършен”.
Тук искам да Ви благодаря сърдечно за това, което споделихте в телефонния разговор между нас, и входирахте Вашето питане. На това основание на 6 декември 2012 г. е издадено полицейско разпореждане на основание чл. 55 от Закона за Министерството на вътрешните работи за преустановяване на дейността по издаденото разрешение, като незабавно е разпоредена проверка.
До момента е предприето следното: извършва се повторно охранително обследване за извършване на повторна проверка по компетентност и функционални задължения по дейностите с общоопасни средства, до членовете на междуведомствената комисия са изпратени писма. До този момент всички членове на междуведомствената комисия са уведомени и е започнала работа по повторната проверка.
Предстои да се изготвят становища от комисията, необходими за анализ, оценка и обобщаване на обстоятелствата, с оглед последващи действия, съгласно неправомерни експертни констатации.
Уверявам Ви, че този случай е взет на личен контрол от мен и за всичко, което ще бъде извършено, ще информирам както Вас, като народен представител от Сливенски многомандатен район, така също и всички депутати от 41-то Народно събрание, за да има спокойствие и гаранция, че няма да направим никакъв компромис със сигурността и спокойствието на гражданите в Сливен. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Танева – за реплика, заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин вицепремиер, аз Ви благодаря за бързо предприетите действия.
Искам само да допълня, че общественото недоволство е изразено в открита позиция в декларация както до мен, в приемната ми, така и до община Сливен. Такава декларация има от Клуб „Сапьор”, който е член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, общинската им организация в Сливен, от гражданско сдружение „Днес”, включително има разрешение и е проведена гражданска подписка в края на ноември в нашия град. Тази позиция, това притеснение и недоволство е включително и от професионалисти в този сектор. Това за мен, а и за гражданите е силно притеснително. Аз се надявам, че окончателното решение ще бъде взето в полза на обществения интерес, на сигурността на гражданите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Желаете ли дуплика, господин вицепремиер? Заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Танева, ще бъдат взети предвид всички тези констатации и препоръки, които се дават от обществеността. И пак казвам, че ще се съобразим само и единствено с това – защитата на обществения интерес, на основата на съответната законова база. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Антон Кутев относно реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Този въпрос го задавах може би някъде към седем или осем пъти и всеки път се връщаше. И след като поне четири пъти протестирах оттук, от трибуната на Народното събрание, за това, че ми връщат въпроса, той накрая по някакво чудо мина.
Разбира се, въпросът е формулиран така: относно реда за употреба на тежко въоръжение при акции на МВР, но смисълът на тази формулировка е, че аз исках да попитам по какъв начин са взети мерки, така щото след осъдителната присъда в Страсбург отпреди няколко месеца, по която беше осъдена държавата за 50 хил. евро неустойка за това, че през 2003 г. при една акция под ръководството на Бойко Борисов, като главен секретар на МВР, един човек, очевидно човек – криминално проявен, който е трябвало да го арестуват, който – доколкото разбрах от публикациите, е стрелял по полицай, което разбира се, е абсолютно недопустимо, този човек обаче накрая бил обстрелван с 14 гранати в една малка къща до Харманли, като 14-те гранати, доколкото разбрах, не би трябвало да са оставили нещо от къщата. Даже тази къща не е била тухлена, тази къща е била доста стара къщичка.
По тази къща са били изстреляни 14 гранати. Имаме вече решение на съда, който каза, че това е прекомерно използване на сила. Това да се опитваш да арестуваш този човек, при положение че около теб имаш безброй полицаи, добре въоръжени и да се окаже изведнъж, че ти искаш да го арестуваш, стреляйки върху него 14 пъти с граната, съдът в Страсбург казва, че това е абсолютно неправомерно отношение и затова осъжда България. Респективно за това виновен е, разбира се, Бойко Борисов, който сам си казва, че той е човекът, който го е наредил и че той поема отговорността.
Моят въпрос в този случай е: какви са мерките, които МВР в момента, тоест какъв е редът, променен ли е редът, така щото да сме сигурни по някакъв начин, че това няма да се случи след известно време на някой друг и че вече има ред, по който МВР може да прави нещата в такива акции, така че те да имат някаква логична последователност и да не се изхвърляме, защото, за съжаление, това може да се случи и друг път, според мен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За отговор – господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, съгласно текста на чл. 72, ал. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи при изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при: противодействие или отказ да се изпълнят законови разпореждания; задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган; конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица; оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи при изпълнение на задълженията им; нападение срещу граждани и полицейски органи; освобождаване на заложници; групови нарушения на обществения ред; нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства; освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентния орган.
Редът за употреба на помощни средства се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.
Що се касае до основанията за използване на оръжие, те са регламентирани в чл. 74, ал. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи, където е разписано, че полицейските органи могат да използват оръжие само когато това е абсолютно необходимо: при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелни оръжия; при освобождаване на заложници и отвлечени лица; след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, ако то оказва съпротива или се опитва да избяга; след предупреждение за предотвратяване бягство на лице, задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер.
При използване на оръжие полицейските органи са длъжни да направят всичко възможно да запазят живота на лицето, срещу което е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
Това е, което мога да Ви кажа.
Това, което Вие излагате като аргумент или като мотив, за да зададете този въпрос, смятам, че е несъстоятелно към това, което в момента е предприето и което се прави.
Не искам да Ви припомням случаи, които са били тежки инциденти със смърт, при действия на полицейски служители при Вашето управление, защото не смятам, че от това трябва да правим политика, а трябва да съхраним живота и здравето на тези, които са жертва на престъпността, да защитим обществото и, разбира се, да бъдем адекватни срещу тези, които стрелят срещу полицаи и тези, които извършват тежки престъпления и биха могли да застрашат живота и здравето на невинните граждани на България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Кутев, имате думата за реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин министър, аз съм последният човек, който би защитавал хора, които стрелят срещу полицаи или застрашават живота на полицаи. Това е напълно безспорно.
Когато зададох този въпрос, имах предвид да ми кажете има ли неща, които Вие сте предприели, защото смисълът на присъдите в Страсбург са две неща. Едното е да бъде възмездена по някакъв начин правдата и истината, но второто е да се предприемат мерки така, щото тези неща, които са довели до присъдата в Страсбург, да не се случват. Тоест, смисълът на това, което Ви питах.
Вие ми казахте, че има нормативна уредба, не ми казахте да сте я променяли. Тоест, най-вероятно тя е същата, каквато е била през 2003 г., а ние вече имаме ясно становище на Съда в Страсбург, че там има превишена употреба на сила, което означава, че или тази нормативна уредба не работи като хората, или не се прилага като хората. Това за мен означава, че Вие като министър на вътрешните работи заедно с министъра на правосъдието трябва да вземете мерки тази уредба да стане актуална и това повече да не се случва.
Гледам изказване на Бойко Борисов. Той е казал, че този човек се е самоубил с граната. Обаче аз очаквах Вие да ми кажете – той се самоуби с граната, преди да изстрелят 14 гранати в неговата къща или след като са ги изстреляли? Защото, ако е преди, защо са стреляли гранатите? Ако някой ме убеди, че се е самоубил с граната, след като са му изстреляли 14 гранати в къщата, да Ви кажа – няма да Ви повярвам, а тук става дума за министър-председателя в момента на България. Аз не мога да си представя, че човек, който може да издаде заповед за изстрелване на 14 гранати в една селска къща срещу човек, може след това да бъде европейски политик. Съжалявам, но не си го представям, че е възможно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – заповядайте.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, аз разбирам Вашата защитна теза за тези, които стрелят по полицаи, за тези, които се занимават с наркоразпространение, като Христо Байков, като Барона, където извършват хазартна дейност в клубовете на Вашата социалистическа партия. Затова, когато застанете оттук, един път защитете жертвите и тези, които за 20 години не видяха реална справедливост и няма осъдени за тежките знакови престъпления, извършени през този преход. Защо винаги сте на страната, която защитава само и единствено тези, които са загинали при престрелка с полицаи? Самият факт, че е стрелял срещу полицай, срещу полицейски служител...
Господин Кутев, аз съм убеден, че днес нямаше да излезете на трибуната на българския парламент, ако имаше убит полицай при тази престрелка с Чакъра, защото знам каква Ви е тезата. (Реплика от народния представител Антон Кутев.)
Не, на база това, което имаме като констатации за подобни присъди от Страсбург, знаете, че е направена и законодателна промяна. Това беше една от дискусиите, която се водеше в Българския парламент. Това бяха законодателните промени, направени на база препоръките, които бяха дадени от европейските институции, така че, моля Ви, недейте да спекулирате.
Един път, ще се радвам много, ако може действително, както преди малко казахте за Николай Колев-Босия, че сте на едно мнение, а сте диаметрално противоположни, както ние с Вас сме диаметрално противоположни, но аз винаги слушам. (Реплика от народния представител Антон Кутев.)
Знам, че няма основа, защото аз се боря срещу организираната престъпност, а Вие досега винаги сте я защитавали. Е, как да бъдем на една основа? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Аз затова Ви протягам ръка, за да бъдем на една основа и да дойдете към доброто, а не да стоите на левия бряг и да се занимавате с това да защитавате организираната престъпност. Благодаря Ви. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Да благодарим на вицепремиера Цветанов за дадените отговори.
АНТОН КУТЕВ (КБ, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Лично обяснение в Парламентарен контрол, господин Кутев, знаете, никога не съм го допускал. Моето виждане и схващане е, че в Парламентарния контрол – съотношението между задаващ въпросите и отговарящ, всичко приключва с дупликата или съответно със становището, когато са питания, на лицето, което отговаря.
АНТОН КУТЕВ (встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Какво искате? (Шум и реплики.)
Процедура по начина на водене – имате думата.
АНТОН КУТЕВ: Уважаеми господин председател, процедурата ми по начина...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Но да мине процедура, господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ: Да, да. Тя е абсолютно насочена, и то е към Вашето водене, тя изобщо не е фиктивна.
Не може да не ми дадете, според мен, личното обяснение, при положение че вицепремиерът на държавата си позволява от трибуната на Народното събрание да внушава, че аз съм бил организираната престъпност. Видите ли, не този човек, който има шест апартамента непонятно откъде (силен шум и реплики от ГЕРБ), а аз съм човекът с организираната престъпност. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Защо да ми я отнеме?
Не министър-председателят, който се е обадил на Ваньо Танов по телефона, за да спре проверката в митниците, а аз съм организираната престъпност. Защо аз съм организираната престъпност и откъде-накъде ще си позволява вицепремиерът да прави подобни внушения оттук? Това, разбира се, би трябвало да следва лично обяснение, защото той се опитва да накърнява моето достойнство и аз трябва да имам правото да обясня, че през живота си не съм откраднал нищо и че в моята банкова сметка и в моите имоти има около 1 млн. лв. по-малко, отколкото при Цветан Цветанов, тоест при мен няма нищо.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е процедура.
АНТОН КУТЕВ: А при Цветанов има над 1 милион и апартаменти, които си е купил, и той ще каже, че аз съм бил основа на организираната престъпност. Аз нямам, никога не съм имал охранителна фирма „Ипон”. Не аз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Говорете за процедурата, господин Кутев.
И едно уточнение – тези твърдения са направени от господин Цветанов не тогава, когато аз съм водил заседанието. (Смях и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Продължаваме със следващия министър, който ще отговаря на въпроси и питания, в случая на три въпроса, Аню Ангелов – министър на отбраната.
Първият въпрос е от народния представител Атанас Мерджанов относно нова група от 5 пилоти, които са напуснали военновъздушните сили.
Имате думата, господин Мерджанов, да развиете въпроса си.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин министър, по време на Парламентарния контрол на 5 октомври миналата година аз Ви зададох въпрос, свързан с тревожната тенденция за напускане на летци от състава на Българските военновъздушни сили в авиобаза „Безмер”. Според публикации в пресата към тази дата пет или шест опитни пилоти на изтребители МиГ-21 и МиГ-29, а това са майор Атанас Бекяров, кап. Бисер Вуров, кап. Димитър Иванов, майор Светослав Табаков, кап. Красимир Димитров и кап. Янко Янков, бяха напуснали.
Във Вашия отговор тогава Вие посочихте, че за периода 1 януари 2012 г. – 4 октомври 2012 г. редиците на ВВС са напуснали едва трима пилоти от състава на авиобаза „Граф Игнатиево”. Тоест, Вие излъгахте, господин министър.
Според публикация във вестник „Преса” от 5 ноември 2012 г. обаче нова група от петима пилоти е подала рапорти и е напуснала авиобаза „Граф Игнатиево”. Сред тях е и майор Илия Дойчинов. С това общият брой на напусналите опитни летци на изтребители МиГ-21 и МиГ-29 стига до застрашителните 11 и в авиобазата остават само трима инструктори, като за период от 10 дни в края на месец октомври миналата година изобщо не се провеждат редовни полети с изтребителите МиГ-29.
Въпросите ми към Вас, господин министър, са следните: какви са причините за увеличаването на рапортите за напускане сред бойните ни пилоти, и по-специално за напускането на втората група? Възможно ли е в базата да се провежда нормален и ритмичен учебно-тренировъчен процес, след като в нея остават едва трима опитни инструктори? Защо са спрени от полети изтребителите МиГ-29 за периода от 10 дни в края на месец октомври миналата година? Защо наред с авиобаза „Безмер”, в която самолетите Су 25 бяха спрени от полети цели шест месеца, сега се провежда целенасочен и систематичен погром и в авиобаза „Граф Игнатиево”? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Най-напред искам да Ви честитя Новата година, началото на новата сесия! Бъдете здрави и Ви желая успешна работа!
Уважаеми господин Мерджанов, сега на Вашия въпрос. Вие имате един въпрос към мен, който аз съм получил, а поставихте шест. Ще Ви отговоря само на този въпрос, който сте поставили: какви са причините за увеличаване на рапорти за напускане сред бойните ни пилоти?
Причините съгласно мотивите, посочени в рапортите, са едни, няма две, няма три – придобито право на пенсия след навършване на необходимия стаж от 15 години.
Пропускам това за лъжата, защото не смятам, че трябва да отговарям на въпроси, зададени от уважаемите от мен народни представители, черпещи информация от медиите.
През 2012 г. няма увеличение на рапорти за напускане на летци, ако ги сравнявате с останалите години. Например през 2011 г. съставът на ВВС са напуснали 28 летци, през
2010 г. – 50 летци, през 2008 г. са напуснали 53-ма, а през 2012 г. са напуснали само 24.
Искам да Ви информирам, че имаме достатъчно подготвени летци и ВВС продължават да изпълняват в пълен обем тренировъчния си процес и ангажиментите по носене на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство почти ежедневно и възложените други мисии и задачи на ВВС. Летателният състав постоянно се обновява чрез постъпване на нови летци и тяхната подготовка в състава на Въоръжените сили от випуските на Националния военен университет.
Все пак трябва да подчертая и на Вас, че Българската армия не е крепостна армия. Българската армия, в това число и ВВС, е отворена, а не застинала институция. В нея има както вход, така и изход. Така че онова, което хората решат да направят във връзка с тяхното право, никой не може да им го отнеме и то не е отнемано. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Мерджанов, имате правото на реплика.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, няма да се разберем с Вас! Подобно цинично отношение, което Вие проявявате и по време на парламентарния контрол, изтъквайки тук формални причини при написването на рапортите на военните пилоти, а също така и поведението, което демонстрирахте на срещата с летците от авиобаза „Граф Игнатиево” доказват какви са истинските причини за напускането на военните пилоти. Един бегъл поглед върху стенограмата, която беше публикувана в медиите(не виждам защо Вие се засягате на медиите, като че ли там се тиражират само лъжи), доказа, че истинските причини за напускането на военните летци са следните: постоянен недостиг на гориво и консумативи на изтребителите, пълна липса на резервни части и ремонти, недостиг на достатъчно квалифициран персонал – пилоти, инструктори и инженери, изключително силна демотивация и чувство на несигурност, породени от постоянните промени и така наречените реформи. Армията е изморена от реформите и това Ви беше заявено на срещата не от някои други, а от началника на отбраната генерал Симеонов. Ще отречете ли това, господин министър? Никога за последните 60 години българските военни офицери и служещи не са се чувствали по-унизени, по-мизерно съществуващи с несигурност за себе си и за собствените си семейства!
На всичкото отгоре предвид тези обстоятелства, Вие позволихте българските Военновъздушни сили да бъдат превърнати в таксиметрова компания на властта. Това беше скандално оповестено миналата година. Няколко месеца говорихме по тази тема.
И не на последно място, амбициите Ви да закупувате и да водите задкулисно преговори с португалската страна. Днес има информация по този въпрос, потвърдена от военния министър на Португалия, за тъй наречения многоцелеви изтребител, забележете, трета ръка. Това е крайно несериозно и има пагубно отношение за онова, което Вие като министър демонстрирахте по време на трите години и половина управление.
Така че най-добрият акт от Вашето поведение би бил да си подадете оставката! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Господин Мерджанов, ние с Вас никога няма да се разберем!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Естествено!
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Никога няма да се разберем! Защо? Защото използвате тази трибуна, за да хвърляте обвинение срещу хилядите офицери и сержанти.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Срещу Вас, господин министър!
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не го прекъсвай!
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Те били голи и боси, нямали средства за съществуване. Това го правите за всички слоеве на българското население. По този въпрос няма да Ви отговарям въобще!
Що се касае до тази прословута стенограма, трябва да Ви кажа, че въпросната среща, уважаеми дами и господа народни представители, беше закрита за медиите. Тази среща беше направена, за да могат офицерите, включително и ръководството в мое лице и в лицето на началника на отбраната да говорят откровено за всички проблеми, които съществуват. Тази среща обаче беше записана апокрифно. Виждате кой я оповестява. Тя е записана апокрифно и е дадена на съответните медии. Аз не крия, че това е станало. Да, аз наистина бях критикуван. Имаше случаи на закъснение. Казах веднъж пред Вас тук какви проблеми имаме с руската страна по отношение на запасни части и поддръжката на тези руски самолети. Това съм го казвал нееднократно. То е факт. Те летят и летят добре.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Кои летят?
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Всички самолети, за които ставаше въпрос – и за СУ-25, и МиГ-29, и МиГ-21, два самолета летят.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Половин година не са летели.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Нищо не разбирате Вие от тази работа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
По втория въпрос искам да подчертая, че аз не водя апокрифни разговори, господин Мерджанов. Аз имам мандат от българското правителство да водя тези преговори. И аз не ги водя само с Португалия, както е излязла изненадващата за Вас информация. Аз водя тези преговори и ще продължа да ги водя в срока, който ми е указан.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Вие отричате тази информация в продължение на две години!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин Мерджанов, не се обаждайте от място!
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Всъщност ние с Вас, господин Мерджанов, заедно ще си подадем оставките – на парламентарните избори. Благодаря. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е от народния представител Емилия Масларова относно изграждането на временен приемателен център на територията на община Харманли.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Моето питане към министъра на отбраната е във връзка с едно писмо от 4 октомври миналата година на областния управител на Хасково и на подписка от гражданите на Харманли, която те ми представиха, във връзка с поддържане на Националния план за действие при временна закрила в Република България.
Вие, господин министър, сте определили нов терен за изграждане на временен приемателен център на територията на област Хасково. Не знам доколко са запознати присъстващите тук колеги, а и гражданите на страната. Такива центрове в региона на Хасковска област вече има съществуващи – единият е в Любимец, а другият – в Пъстрогор. Имаше определен терен за такъв център в Любимец. С Ваше разпореждане се заменя теренът в Любимец с такъв терен в Харманли. Областният управител на Хасково дава 15-дневен срок на всички институции на територията на Хасковска област, които се занимават с този вид дейност. Става въпрос за бежански лагер, за временно настаняване на бежанци. Всички ние знаем, че вълната на бежанците се засили, особено след възникналите проблеми в Сирия. Има тревога в тази област на територията на община Харманли. Тревогата е от гражданите, тревогата е от факта, че този бежански лагер е в населеното място, независимо че по думите и декларациите това ще бъде временен лагер от закрит тип. Той се намира в квартал „Дружба”, в който живеят близо 1000 човека. Намира се на около 300 м от училище за деца с увреждания и на около 200 м от дом за възрастни хора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Моля за въпросите Ви, госпожо Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Моето питане, господин министър, е: какво наложи промяната, та теренът от Любимец да бъде променен и да бъде насочен към Харманли?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, заповядайте за отговор в рамките на три минути.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Масларова, местата за изграждане на временни приемателни центрове се определят от Националния план за действие при временна закрила, приет от Министерския съвет. Поддържането на плана в актуално състояние не е задължение на Министерството на отбраната, а изцяло е от компетенцията на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет. Председателят на държавната агенция се подпомага от Междуведомствена експертна група, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, в която са включени представители на различни институции, в това число и на Министерството на отбраната.
Както е посочено в плана, Министерството на отбраната при необходимост предоставя райони на бивши военни обекти за разгръщане на временни приемателни центрове. Изискванията към районите на тези бивши обекти са детайлизирани предложения към плана. Единствено Междуведомствената експертна група взема решение на свое заседание кои са имотите, отговарящи на тези изисквания.
На свое заседание, проведено на 20 април, Междуведомствената експерта група стига до заключение, за което има протокол, че теренът в община Любимец не отговаря на изискванията за временен приемателен център поради редица слабости. Ще спомена само достъп до терена и при жп линия с липсващи съоръжения за безопасно преминаване, абсолютно разрушен каптаж, липсват кабели от електрическата мрежа и така нататък.
На Министерството на отбраната с писмо е възложено да предложи други налични обекти в Хасковска област. Министерството изпълнява своя ангажимент и предлага два обекта – в община Симеоновград и община Харманли. Междуведомствената експертна работна група е провела огледи на тези имоти и на свое заседание, пак с протокол, на 17 юли 2012 г. е приела, че теренът в община Симеоновград е непригоден за целите на временната закрила. Взето е решение теренът в община Харманли да бъде определен като подходящ за нуждите на временен приемателен център.
С писмо до председателя на Държавната агенция за бежанците, съм дал принципно съгласие за включването на имота в приложението – списък на терените, определени за временни приемателни центрове.
Още веднъж искам да подчертая водещата роля на Държавната агенция за бежанците и подпомагащата Междуведомствена експертна група за вземането на решения по актуализацията на този план. Не мога да се съглася с отношението, че по мое усмотрение аз заменям терени и имоти, посочени в плана. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Масларова, имате думата за реплика.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми господин министър, далеч съм от мисълта да правя някакви внушения. Правя констатации и споделям тревогите на гражданите. Вие знаете, че народните представители не можем да задаваме въпроси на междуведомствени комисии и на агенции. Можем да задаваме съответно на министри, които отговарят в тази област, и тъй като Вие предоставяте Вашия терен, който се намира в центъра на Харманли, който до този момент – не зная какво впечатление имате, аз имам впечатление какво има – заравнена е една площ, която е пригодена, за да се опънат палатки и заградена с тел. Нищо повече! Коментира се, че там ще има медицинско обслужване. Коментира се, че там ще се сложат и химически тоалетни. Говори се за 1000 души бежанци. Тези 1000 души бежанци, химически тоалетни, без баня, в затворен тип?
В крайна сметка нали разбирате, че това е тревога, която би трябвало да се обсъди. Аз мисля, че ако хората, гражданите в Харманли решат, биха могли да направят референдум по този въпрос. Много е лесно да питаш някой: „Съгласен ли си, не си ли съгласен?, без да знае последствията. Проблемът е в това кой ще плаща, кой ще поеме ангажиментите за медицинското обслужване? Откъде са тези пари? Вие ще кажете – от Агенцията за бежанците. Чии са тези пари? Какъв състав ще работи там? Какви отговорности поемаме ние? В крайна сметка, след като ние ще бъдем по този национален план – знам, че има такъв план, знам как се действа, в крайна сметка в този период на криза, бедствията, случили се на територията на община Харманли – знаем какво се случва в село Бисер, какво е направено и какво не е направено след хиляди обещания, това не може да не притеснява гражданите в Харманли. Има елементарни хигиенни условия, които ще наложат да се правят разходи. Кой ще поеме тези разходи? Там не се говори нищо. Там се пуска едно разпореждане – направете го. Дадени са 200 или 250 хил. лв. за ограждане с тел и заравняване на една площ, и толкоз. Но тази община има свой бюджет.
Няма начин да не поставя този въпрос. Пак казвам: за съжаление, не мога да поставя въпроса към междуведомствена комисия, нито пък към агенция, затова се обръщам към Вас.
Вие отговорихте, че в крайна сметка терените в Симеоновград и в Любимец са неподходящи и затова сте предоставили като изоставена база, тоест една от базите, която не се използва от Министерството на отбраната. На този въпрос не отговорихте, но аз поставям и другите въпроси, които са ми поставили на мен като народен представител и аз трябва все пак да ги споделя, жителите на тази община – също. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за дуплика.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо Масларова, поисках думата за дуплика, за да разясня някои неща.
При всички случаи ремонтът на сградите вече е извършен. Отделени са съответните помещения за медицински пункт. Всичко това е направено с държавни средства, не със средствата на общината – по обществена поръчка на областния управител. Всяко разплащане по отношение на тези лагери за временна закрила е задължение на съответната агенция, която има съответния фонд. Има комисия за тази цел, която ще определи какви средства от държавния бюджет ще бъдат осигурени. Ще бъдат развърнати, когато дойде време, и съответните тоалетни, за които стана дума.
Искам само да подчертая, че това не е вече ангажимент на Министерството на отбраната, след като бъде разкрит такъв лагер.
Що се касае до референдумите, имам едно пожелание – хубаво е да се прочете съответният член в Закона за прякото участие на народа в управлението. Там ясно пише, че местният референдум може да бъде само по въпроси от компетенцията на съответните общински органи за управление. Това трябва да е ясно на всички. Не може да бъде в компетенцията на нещо, което е въпрос на държавно управление. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Последният въпрос е от народните представители Спас Панчев и Евгений Желев относно обгазяване на Стара Загора.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо министър, господин министър, дами и господа! Известно Ви е, че жителите на Стара Загора са изключително чувствителни по екологичните теми, най-вече за обгазяването на града. Това е от 7 години насам и хората имат основания за определени притеснения.
Във връзка с това в края на миналата година всъщност ноември месец се получи пак такова обгазяване. По времето, когато с колегата Панчев обикаляхме района и най-вече Стара Загора, стана въпрос за притесненията на гражданите. Много въпроси бяха повдигнати от медиите и затова си позволихме да отправим този въпрос към Вас.
Въпросът е следният: в този отрязък от време – от края на ноември миналата година, извършвани ли са действия на територията на полигон Змеево, които биха могли да се приемат като евентуален източник на замърсяване и обгазяване на Стара Загора? И евентуално, ако не противоречи на законите на страната, готов ли сте да отговорите къде на територията на България се утилизират и унищожават наши и чужди боеприпаси? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Господин министър, имате думата за отговор.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господа Спас Панчев и Евгений Желев! Както вече отговорих на писмен въпрос от народния представител Иван Иванов, първо, искам да заявя много ясно, че на територията на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” не е извършвана и не се извършва утилизация или унищожаване на боеприпаси. Няма отклонения от нормите за състоянието на атмосферния въздух. Знаете, че ние имаме там непрекъснато развърната станция, която мери съответно състоянието и нормите на атмосферния въздух и съответно няма никаква причина полигонът да бъде смятан за причина за обгазяването на Стара Загора. Това касае естествено, а и аз отговарям за периода от месец август 2009 г. до настоящия момент. За времето преди август 2009 г. сред Вас, народните представители, има двама заместник-министри на отбраната – господин Спас Панчев и господин Неджми Али, които могат да Ви дадат информация какво е ставало тогава.
Откакто съм министър се извършиха редица дейности – това се повтаря циклично, за пълна прозрачност на дейността на полигона, за да може обществото да бъде информирано. Именно за тази ни политика Министерството на отбраната беше удостоено с Приз за прозрачност от Фондация „Програма достъп до информацията”. Има създадена специална страница към сайта на министерството, където всеки един може да се информира ден по ден какви стрелби и изпитания и с какво въоръжение, с какви боеприпаси се извършват.
На полигона, а не на входа, има инсталирани две видеокамери, които предават в реално време площадката за извършване на тези изпитания. Ежедневно се публикуват данните за нивата на серен диоксид, азотен оксид и диоксид, циановодород, хлор, фосген и фини прахови частици, измерени на територията на полигона. Тези данни могат да бъдат сравнени всеки един момент с показателите, измерени от Районната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора.
Също така Министерството на отбраната има сключен договор – той беше продължен, с Института за космически изследвания на БАН за екологично мониторингово изследване в района на полигон „Змейово” на базата на спътникови данни.
Не на последно място, на полигона бе назначен обществен наблюдател, представител на гражданските организации в Стара Загора, който има непрекъснат достъп – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, до полигона. Такъв достъп имат и всички онези кметове – кметът на община Стара Загора, селски кметове, кметски наместници, общински съветници, които по всяко време могат да дойдат на портала и да бъдат допуснати да наблюдават какво се извършва на този полигон. Ако трябва да се актуализира този списък, който е при нас, ще помоля кметът на община Стара Загора да направи необходимото, за да го актуализира.
Що се касае до местата за утилизация или унищожаване на боеприпаси, то този въпрос е от компетенцията на служба КОС към МВР, които дават съответните разрешения за съответните предприятия, за които стана дума и преди малко. Мога да Ви уверя, че в рамките на област Стара Загора не са извършвани, нито унищожавани, нито утилизации на бойни припаси. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За реплика – господин Панчев.
СПАС ПАНЧЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми министри, драги колеги! Господин Ангелов, аз наистина бях заместник-министър в миналото правителство. Участвах няколко пъти в дискусии, срещи, разговори с хората от Старозагорско, с журналистите и искам да кажа, че и тогава ние не извършвахме никакви дейности, от които можеше по какъвто и да е начин да има опасност за здравето на хората в региона, в областта.
Преди да подпиша въпроса към Вас, проверих в полигона „Змейово” и знам, че също не са вършени такива дейности. Но когато информирах журналистите за моята проверка, те не ми повярваха и поискаха да чуят Вас. Ако ние поставихме този въпрос, то е най-вече за това хората да се успокоят, да знаят, че полигонът „Змейово” е един комплекс, който осигурява възможност на Военно-техническия комплекс да прави изпитания, а не е място, където се върши утилизация. Впрочем, може би не да защитавам Вас, но за да стане ясно, защото много хора в България и журналисти също бъркат.
Утилизацията е един процес, при който се разглобява един боеприпас с цел евентуална повторна употреба на част от състава на боеприпаса или каквото и да е, а то не е унищожаване, изгаряне и така нататък. Утилизацията не е процес, който замърсява и заплашва живота на хората. Това, че има нещастни случаи – ние бяхме свидетели, е нещо друго и няма общо с това, за което говорим.
Хубаво е, че Вие потвърдихте и хората трябва да знаят, че полигонът „Змейово” е място, където не се извършват такива дейности, които са заплаха за здравето, за живота, за хората от близките населени места от региона като цяло.
Ако Вие можете да съдействате на журналистите, съдействайте им. Те много разчитат на Вас да разберат къде в България се вършат такива дейности, макар че служба КОС, според мен, има основание и би могла да информира при интерес на обществеността или журналистите от региона. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Желаете ли дуплика?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да благодаря на господин Панчев за разяснението, което направи. Аз го имам в доклада си, но го пропуснах поради липса на време – за разликата между утилизация и унищожение.
Всъщност не искам да говоря за това, което стана в Лозенец, поради факта че все още не е завършено досъдебното производство. Но за Министерството на отбраната, за всички хора, които са запознати какво е ставало там, въпросите и отговорността са ясни.
По отношение на местата за избор – тук стана въпрос и в отговор на вицепремиера, искам да посоча, че те трябва да отчитат наистина близостта до населени пунктове и евентуалното влияние върху населението в тези населени пунктове. Затова и ние се стремим да получим предварителна информация от служба КОС за местата и за предприятията, които предлагат да извършват такава утилизация или унищожение. Това ще го продължим да го правим и в бъдеще.
Що се касае до това да убедя журналистите, аз правя всичко възможно, но те не се убеждават.
Знаете ли каква е простата причина? Че зад това стоят икономически интереси. Даже в техните писания се говори, че там може да стане ловен резерват, може да стане каквото искате. Да, могат да станат такива, но за разлика от господин Томов, който иска в община Стара Загора да купите 50 дка на Луната, няма как да закарам този полигон точно на Луната. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към въпросите към министъра на здравеопазването госпожа Десислава Атанасова.
Първото питане е от народния представител Евгений Желев относно усвояване на средствата по европейските фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването.
Заповядайте, господин Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, дами и господа, уважаеми колеги! Като министър на здравеопазването в периода май 2009 г. подписах няколко проекта по Програма „Развитие на човешките ресурси” към Министерството на труда и социалната политика, чийто бенефициент беше и е Министерството на здравеопазването. Само ще ги припомня. Това са:
Проектът „Акредитация на лечебни заведения и продължително обучение на медицински персонал”. Стойността е 3 млн. 300 хил. лв. Краен срок – месец октомври 2010 г. Такъв беше срокът тогава.
Другият Проект „Информиран и издаден” на стойност 4 млн. 600 хил. лв. Краен срок на изпълнение месец септември
2010 г.
Проект „Спри и се прегледай”, на стойност 19 млн. 500 хил. лв. Краен срок месец септември 2010 г.
Проект ПУЛСС – „Практически увод в лечението на спешните състояния”, на стойност 6 млн. 250 хил. лв. Краен срок на изпълнение 2010 г.
След мен естествено министерството и екипите направиха възможното да добавят и други проекти по европейските програми.
В тази връзка моето питане към Вас, госпожо министър, е: по какви проекти работи в момента министерството, на какъв етап от изпълнението се намират те и какви основни цели са постигнати до този момент от поставените в съответните проекти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Уважаема госпожо председател! Уважаеми д-р Желев, в отговор на Вашето питане относно усвояване на средства от европейски фондове с бенефициент Министерството на здравеопазването Ви уведомявам следното. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент и изпълнява общо десет проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” и „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Етапите на изпълнение на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през този период са по проект „Информирани и здрави” – договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан на 21 май 2009 г. на стойност 4 млн. 692 хил. 745 лв. По него е извършен анализ на потребностите и проблемите на целевите групи.
Проведено е встъпително социологическо проучване относно познанията и нагласите на населението за промяна поведението и уменията за здравословен начин на живот. Публикувано е на интернет страницата на Министерството, както и е представено на двудневна национална конференция. Реализирани са шест национални здравни кампании, насочени към ограничаване на употребата на сол, психотропните вещества и тютюнопушенето, както и на транспортния, производствения и битовия травматизъм с цел информиране на населението за вредностите от водене на нездравословен начин на живот.
В електронните медии – национални и регионални, телевизия, радиа, както и интернет страници, са излъчени 22 филма с продължителност 27 минути; 22 филма с продължителност 10 минути; два видео- и 72 аудиоклипа и 72 интернет банера. Разработени са следните информационни промоционални материали: проведени са Национална здравна конференция за периода 22-23 март 2012 г. с 200 души участници от страната, работещи в сферата на промоцията на здравето и профилактиката, както и в областите на транспортен, битов и производствен травматизъм. Проведени са 12 обществени обсъждания в 12 града на страната: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора с участие на експерти и работещи в областта на шестте кампании.
Осъществен е метод на работа в мрежа, с цел по-целенасочена дейност по промоция на здравословния и безопасен начин на живот.
Информационните и промоционни материали са разпространени по време на масовите информационни събития в 19 населени места. Участници в тези събития са жителите на съответното място. Това са областите: Видин, Кърджали, Пазарджик, Русе, Бургас, Стара Загора, Шумен, Търговище и Варна. Участниците в тези събития са жителите на съответното населено място и всички разработени материали по проекта са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и са предоставени от регионалните здравни инспекции.
По проект „Спри и се прегледай” договорът е подписан на 21 януари 2009 г. на стойност 19 млн. 558 хил. лв. По него е изготвен анализ на сегашното състояние на скрининговите прегледи, анализ на опита на страните, въвели скрининга в началото на 21 век и описание на добрите практики. Изготвени са критерии за контрол и оценка на скрининга според изискванията на Европейската комисия и Съвета на Европа. Създадено е ръководство за добра медицинска практика за скрининг на онкологичните заболявания.
Извършена е нормативна регламентация на скрининга на раковите заболявания и промени в Наредба 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
Сключен е договор с предмет доставка на хардуер за информационна технологична система, национален скринингов регистър и система за известяване, включително доставката, монтажа, пускането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка, разработка на софтуер за изграждане на информационна система „Национален скрирингов регистър и система на известяване”, както и внедряването, тестването на софтуера, конфигуриране на работни места, обучение на оператори за работа с изградената система, гаранционна поддръжка и доставка на офис оборудване за звената, администриращи и контролиращи Националния скринингов регистър, както и за целите на организацията и администрирането на проекта.
Процедурата е регистрирана под номер в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки от 8 август 2012 г. Изграждането на информационна система вече е във финален етап. На 23 януари, тоест съвсем скоро, се очаква приемателна комисия от Министерството на здравеопазването да приеме създадените софтуери. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Приключвам.
Създадена е организация за въвеждане на система за скрининг на раковите заболявания съгласно Наредба 39 и вече е избран изпълнител за осъществяване на информационните кампании. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Желев, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Госпожо председател! Уважаема госпожо министър, времето действително е малко и няма как в това време да се вместите с целия отговор, но аз пък ще Ви помогна да насочим въпроса към този проект – „Спри и се прегледай”. Там освен едната част – изграждането на всичките системи, за които казахте, има една още по-съществена част – прегледът на около 400 000, не около, а 400 000 български граждани, които всъщност трябва да минат през скрининга, като се разпределят по начин: 50 000 за скрининг на рак на гърдата; 250 000 за скрининг на рак на маточната шийка; 100 000 за скрининг на колоректален карценом – на дебелото черво. И всичко това трябва да се случи до края на тази година.
По какъв начин, как ще организирате този целия скрининг? Колко хора смятате, че ще прегледате и ще успеете ли да изпълните този ангажимент и цел на проекта – да се прегледат 400 000 български граждани? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми д-р Желев, преди да Ви отговоря как върви самата работа конкретно по проекта, бих искала да кажа, че и проектите в посока семейство, проект ПУЛСС в подкрепа за акредитация на лечебните заведения, проекта „БАЗИС”, проект „Нови възможности за лекарите в България”, проектите по средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, които касаят именно оборудването и обновяването с медицинска апаратура за онкологични заболявания на 13 лечебни заведения в Русе, Монтана, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Бургас, Смолян, Кърджали, Пловдив, Плевен и Варна са стартирали. Навсякъде вече вървят строително-ремонтните дейности и започва доставянето на апаратура.
Може би писмено ще Ви предоставя цялата информация по тези проекти.
Конкретно по проекта „Спри и се прегледай” – да, наистина е заложена стратегическа цел на проекта до края на годината да бъдат извършени тези 400 000 прегледа. Обаче искам да подчертая, че така или иначе проектът не би могъл да се осъществи, без да е изградена тази информационна система за Националния скринингов регистър, защото всички данни от извършените прегледи ще бъдат въвеждани. За да определим целевите групи, фокус групите според заболеваемост, възраст и така нататък, работим в много активно сътрудничество заедно с Националната здравноосигурителна каса и регионалните здравни инспекции – Вие познавате добре параметрите на проекта.
Освен това част от този проект е и Системата за известяване. Всъщност в средата на 2012 г. беше избран изпълнител за нея. Всички, които подлежат на преглед, трябва да бъдат уведомени писмено. Възможност да извършват такива прегледи ще имат всички лекари и всички лечебни заведения, заявили желание за това. Всъщност те трябва да индикират това си желание пред Министерството на здравеопазването, съответно да влязат в този регистър и след като осъществят прегледите, да нанасят всички данни отново в Националния скринингов регистър.
Надявам се, че ще успеем. Разбира се, благодаря, че имам тази възможност и от трибуната на Народното събрание да призова всички, които бъдат известени, да се явят на преглед и да го направят, защото това е за тяхното здраве. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Желев – за отношение.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, дами и господа! Така е, проектът има две части. Едната е техническата част, за която стана въпрос, тя е почти готова. Неслучайно в увода и развиването на питането посочих първоначалните срокове.
Екипите след мен и преди Вас на Министерството на здравеопазването обаче забавиха изключително много изпълнението на този важен проект – говоря за „Спри и се прегледай” и скрининга. Вие, държа да кажа, нямате особена вина за това, че няма да могат да бъдат прегледани 400 хиляди човека. Всички можем да направим сметка, че един преглед, особено за колоректален карцином, е около 45 минути до един час. Сега смятайте 100 хиляди как ще бъдат прегледани, колко време ще бъде необходимо? И това изобщо няма да се случи. За голямо съжаление този проект е пред провал, защото, като имаме предвид, че средната заболеваемост от злокачествени заболявания е около 10% на 400 хиляди човека, направете сметка колко ще бъдат неоткритите и каква възможност пропускате.
В крайна сметка трябва да се потърси отговорност от тези, които пропуснаха тази възможност, и тези, които, как да кажа, не успяха да спасят хиляди човешки живота или няма да успеят да го направят. Това е въпрос на организация. Тук не става въпрос само за усвояване на европейските средства, тук става въпрос за ефективност, когато се говори за такива важни въпроси.
Накрая ще си позволя да призова всички български граждани, които получат известие, на всяка цена да се явят на скрининга. Скрининг в България е правен още в средата на миналия век. Не е много сложно да направиш системата електронна, сложното е да се пребориш с времето и да прегледаш толкова много хора. Не Ви остава много време. В крайна сметка, госпожо министър, за да не носите отговорност за провала на този проект, а това върви към този край, направете всичко възможно максимален брой хора да бъдат прегледани. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос, което е отново питане от народния представител Евгений Желев относно кадровата политика на Министерството на здравеопазването.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа! Уважаеми колеги, последната година, а пък и не само последната, тук много често по време на дебати относно здравеопазването в Народното събрание, и по медиите, става въпрос за изтичането на готови специалисти, завършили лекари от България към различни страни.
Направил съм си труда да задам няколко писмени въпроса на колегата министър преди госпожа Атанасова и мога да кажа данни за 2009 г., че България са напуснали 584 медицински специалисти – лекари; за 2010 г. данните са – 684; за
2011 г. – 627. В същото време проверих колко са завършилите през същите тези години. Почти идентичен е броят на завършилите медицина и напусналите страната лекари. С други думи, цял випуск за всяка една година напуска България, за съжаление.
Във връзка с това моето питане е: каква е политиката на Министерството на здравеопазването за обезпечаване на здравната система с необходимите за оптималното й функциониране медицински кадри? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми д-р Желев, във връзка с поставеното от Вас питане относно политиката на Министерството на здравеопазването за обезпечаване на здравната ни система за нормалното й функциониране с медицински кадри, Ви информирам.
Обезпечаването на системата с необходимите кадри има няколко аспекта, по които ние работим. На първо място, гарантиране потребностите от кадри като осигуреност с различни видове специалисти по отделните специалности. На второ място, обезпечаване качеството на човешките ресурси, които работят в системата на здравеопазването, и на трето – стимулиране на специалистите по различните категории работа в системата.
По реда на гореизложеното Ви информирам, че се извършват анализи на броя и потребностите от специалисти – лекари и медицински специалисти в извънболничната и болничната помощ, като се прави съпоставка със заложените параметри в националната и областните здравни карти, а така също и спрямо средноевропейската осигуреност.
Данните показват, че през 2011 г. осигуреността с лекари спрямо 2010 г. се увеличава от 37,3% – на 10 хиляди души, на 38,8% и е на нивото на средните европейски показатели. На този фон обаче са налице значителни междуобластни различия в осигуреността с лекари от 50 на 10 хиляди души в Плевен, 45,1% за София-град и 45% във Варна, и до 25,6% в област Разград, и 26,6% в област Кърджали. Осигуреността с лекари по дентална медицина нараства на 9,1 на 10 хиляди души през 2011 г. при показатели за Европейския съюз около 6,6%. През 2011 г. известно незначително намаление като брой се наблюдава при специалистите по здравни грижи, които през 2010 г. са били 47 468 души и намаляват до 47 427 души, но поради промяната в броя на населението осигуреността на 10 хиляди души процентът нараства, изчислен чисто математически, от 63,2 на 64,7.
По отношение на качеството на човешките ресурси се работи в няколко направления. От една страна, медицинските стандарти определят изискванията за компетентност при упражняване на дейностите в рамките на всяка специалност на ниво извънболнична помощ и по различните нива на болничната помощ. Тези изисквания се транспонират и в изискванията на Националната здравноосигурителна каса при сключване на договорите с лечебни заведения. За медицинските специалисти има наредба за компетенциите, която определя дейностите, които извършват самостоятелно или под ръководството на лекар. От друга страна, качеството на човешките ресурси е обвързано тясно със системата на следдипломното образование.
В Министерството на образованието, младежта и науката се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности във връзка с обучението и придобиването на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения.
Въведени са нормативни промени, които стимулират процеса на специализация, като например: зачитане времето за обучение за трудов стаж; осигуряване на специализантите за всички осигурени социални рискове; право на платен годишен отпуск; право на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение; регламентиран е прием за специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, на лекари, които работят в центровете за Спешна медицинска помощ по всички специалности за лекари, а също и прием по документи за специалностите анестезиология и интензивно лечение, обща и клинична патология, педиатрия, спешна медицина, инфекциозни болести и други, които наистина усещат най-остър недостиг на медицински специалисти през последните няколко години.
През 2011 г. утвърденият брой места за специализанти от Министерството на здравеопазването значително надхвърля броя на кандидатите за такова обучение. Специален акцент е поставен върху специалностите, при които се очертава недостиг на специалисти. Планираните средства за финансиране на обучение и за придобиване на специалност на местата, финансирани от държавата, и финансиране на обучението за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари за 2011 г. са в размер на 8 млн. 056 хил. лв. В нормативната уредба е обърнато специално внимание на качеството на обучението за придобиване на специалност, което се предоставя от медицинските университети и болниците, които имат право да извършват такова обучение, съгласно разпоредбите на Закона за лечебните заведения и които имат положителна акредитационна оценка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Желев, заповядайте за допълнителни въпроси.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Така е, госпожо министър, три са основните проблеми пред кадрите в здравеопазването или за кадровото обезпечаване на системата и Вие споменахте една част от тях – диспропорцията в областите – факт не отсега, в интерес на истината; трудният начин и процес на специализация, така да го кажем; и естествено заплащането. Защо бягат колегите?! Защото на Запад се специализира много по-лесно и получават много по-високи заплати.
Затова моите уточняващи въпроси са: готова ли сте на следващи стъпки, казвам следващи, защото предприехте такива, за облекчаване режима, ако мога така да се изразя, на специализацията и да направите така със съответните законодателни промени, че да облекчите до възможния начин процеса на придобиване на специалност? Готови ли сте да предприемете и законодателни инициативи за ликвидиране на тази диспропорция в областите с обезпечаване на кадри – медицински и специалисти по различните специалности. И най-трудният въпрос – за заплащането, да Ви го задавам ли?! Няма да го задам! Но за пред зрителите: в какво време виждате увеличаване на доходите на средния състав на медицинската специалност, така че да гарантират едно нормално съществуване и работа в България? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми д-р Желев, и Вие като министър на здравеопазването знаете колко е трудно да се балансира между интересите на лечебните заведения, които са търговски дружества и разпределят средствата, които постъпват като техен приход, заплащането на медицинските специалисти – и то на най-младите кадри, и задоволството от работата им в България, а не в чужбина. Като част от единния трудов европейски пазар тази възможност е предоставена на младите лекари специализанти – да избират за каква работна заплата да работят, къде да работят, тяхното свободно придвижване и осигуряване на трудов пазар е гарантирано, вследствие на това, че сме член на Европейския съюз.
По въпроса за финансирането на работещите в системата на здравеопазването. Знаете, че бяха повишени средствата за възнаграждение в системата на спешната помощ през 2012 г. с 18%. Бяха повишени средствата за възнаграждение в държавните психиатрични болници, в районните центрове по трансфузионна хематология с 16,6%.
Мога да обявя, че ангажиментът, който аз имах към работещите в районните центрове по трансфузионна хематология за още едно увеличение от 2013 г. ще бъде изпълнено и ще е факт от 1 януари – ще бъдат увеличени с още 15% заплатите на работещите в районните центрове по трансфузионна хематология.
Бих искала да кажа относно Наредба № 34. Да, наистина, когато правихме промените в нея, ги правихме с изключителна бързина, за да може през тази сесия да се зачислят възможно най-много лекари специализанти в България, да останат да специализират тук и затова създадохме такива възможности в нея. Аз съм готова да предприема и законови промени в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения и в Наредба № 34, които наистина да гарантират, че младите български лекари ще останат в България. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Желев, имате възможност за отношение.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа! Действително този проблем е изключително сериозен. В много случаи обаче той не касае само финансови средства, а повече организация.
Аз се радвам да чуя, че изявявате такава готовност да облекчите начина на специализация на младите колеги. Готовността е едно, решенията са друго. Дано имате времето, желанието го имате, и способността в оставащите месеци до края на мандата да направите всичко възможно така, че да се направят съответните законодателни промени. Не е много трудно. Такава система на специализация имаше преди време и тя не беше лоша. Защо и как се промени са други въпроси и не е мястото тук да ги разискваме, но нищо лошо няма да се повтори един добър опит, който има страната в това отношение.
Що се касае до заплащането особено на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити, както се казват тези структури, които споменахте – Бърза помощ, психиатриите, хемотрансфулогичните центрове, дано имате възможността и финансовия ресурс да направите тези увеличения, за които говорите, защото, като имам предвид, че бюджетът Ви е намален с около 100 милиона тази година в сравнение с миналогодишния, ще трябва да отрежете други пера, разходи, дано това не се окаже за сметка на други дейности.
Важното е, колеги, да си дадем сметка, че ако искаме да имаме качествено здравеопазване в България, това става с добре подготвени и мотивирани колеги лекари и медицински сестри, разбира се. Затова е необходимо да направим всичко възможно да осигуряваме необходимия финансов ресурс. За съжаление, въпреки увеличението на бюджетите през последните години и много пари от здраве или за здраве бяха отклонени, а те можеха да свършат изключително добра работа.
Времето е пред нас и да се надяваме, че колегите ще имат възможността да работят или ние ще им дадем тази възможност да работят тук, в България, така както биха работили на Запад. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, от името на парламентарните групи днес беше изразходвано 35 минути време, с толкова удължихме и нашия Парламентарен контрол, така че с този въпрос приключваме днешния Парламентарен контрол.
Следващото редовно пленарно заседание е на 16 януари – сряда, 9,00 ч. (Звъни.)

(Закрито в 14,37 ч.)
Председател:
Цецка ЦачеваЗаместник-председатели:
Менда Стоянова

Павел Шопов


Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на управител на НЗОК 2020

Избор на омбудсман

    Последни заседания