Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 14 февруари 2013 г.
Открито в 9,04 ч.
14/02/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник председателят Менда Стоянова
Секретари: Милена Христова и Любомир Владимиров


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, на 13 февруари 2013 г. в Народното събрание е постъпило уведомление от инициативен комитет за започване на подписка в подкрепа на произвеждане на Национален референдум с въпрос: Подкрепяте ли развалянето на договорите с електроразпределителните дружества ЧЕЗ, Е.ОN и EVN?
На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление уведомлението е вписано в публичния регистър за произвеждане на Национален референдум и е достъпно чрез интернет страницата на Народното събрание.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС.
Във вчерашния ден е докладван § 35 по вносител, който комисията предлага да стане § 33, както и предложенията към него – стр.48 от Основния доклад.
Предстои провеждането на разискванията.
Моля народните представители, които желаят да вземат отношение, да направят това.
Господин Местан, имате думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще отправя призив да се опитаме да вникнем в същността на предложението относно езика на предизборната кампания, а не да отхвърлим автоматично това предложение, водени от някакви не дотам съответстващи на разбирането ни за демокрацията предразсъдъци.
Предложението ни е основният принцип, застъпен в закона – „предизборната кампания се води на официалния български език”, да бъде допълнено с израза „при необходимост и ако се осигури превод на предизборни събрания и митинги, може да се ползват и други езици, освен българския”.
Сега ще обясня защо. Подчертавам, проблемът не е в принципа, че кампанията се води на официалния език. Напротив, Движението за права и свободи като национална партия, която изповядва либерализма, приема този принцип безусловно. Твърдим обаче, че абсолютизирането на ограничението вече поражда проблеми, които са противоестествени.
Ще дам няколко примера. Ако по време на предизборната кампания управляващата партия ГЕРБ бъде подкрепена от оратори от Европейската народна партия, включително и този Вебер, който като самотен мохикан Ви защитаваше по време на дебатите на тема „Върховенството на закона и свободата в България”, дойде на Ваш предизборен митинг – на какъв език господин Вебер ще отправи посланията си към българските избиратели да ги призове да гласуват за ГЕРБ? На какъв език? Естествено, че на единствения език, който говори. Ако не владее българския, ще го направи на английски или на немски, или на френски. За да се спази принципът обаче, че кампанията се води на официален език, Вие ще му осигурите превод, за да бъдат разбрани неговите послания.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Той не е българин.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Именно. Спокойно. Спокойно, ще стигнем и до българските граждани.
Това е случаят, в който субектът, който отправя посланията, не владее официалния български език. Ние сме длъжни да му осигурим превод, за да спазим принципа, заложен в закона – че кампанията се води на официалния език. Ето точно това е предложението на Движението за права и свободи. Би следвало обаче и в случаите, когато този, към когото е отправено посланието, тоест избирателите, ако по една или друга причина, независеща от тях, без тяхна вина не знаят официалния език, това послание трябва да стигне до тях на езика, който говорят. В този случай пак се осигурява превод, за да се спази принципът, заложен в закона. Подчертавам – предложението ни не е насочено срещу основния принцип, заложен в закона. Обратно, подчертава този принцип с въведеното задължение да се осигури превод в случаите, когато по необходимост и само когато има крайна необходимост, се прибегне до употребата на други езици. Всичко друго е противоестествено.
На репликите, които чувам от тази зала, ще отговоря с още един пример. Получавал съм покана за участие в предизборна кампания на представителите на българското национално малцинство от Западните покрайнини. Не се изненадвайте – към мен, защото искаха да дам пример как стои въпросът с малцинствата в България, за да се чуят тези послания от други сръбски политици и от наши сънародници там, които участват в предизборната кампания.
Ако сме поканени и с други лидери на политически сили, ние нямаме ли право да отправим послание на български език? Трябва ли да говорим на сръбски, ако участваме в тази предизборна кампания? Съгласни ли сте с ограничението там да нямаме право да говорим на български език с етническите българи? Ако не сте съгласни, замислете се дали днес, гласувайки, ще подкрепите двойни стандарти в отношението си към едни и същи реалности. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики?
Господин Янев, заповядайте.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Госпожо председател, уважаеми колеги, изказването на лидера на ДПС е изключително опасно и провокативно и едно към едно ми прилича на това, което преди години представители на албанското малцинство започнаха да пледират в Република Македония.
С това Ваше изказване Вие правите провокация срещу унитарния характер на Република България и целите да подготвите обществото за бъдещо сепариране. Това е изключително опасно, господин Местан, и на човек като Вас не му прави чест да говори толкова завоалирано, за да прикрие това, което всъщност цели.
Абсурдно е, в която и да било друга държава, да поискате в Европейския съюз едва ли не за втори официален език да бъде признат турският. Това е пълен абсурд! Ако това го кажете в друга европейска държава, просто ще станете за смях!
Или пък да отидете в Америка, в Ню Йорк, където има 100 езика и да поискате на 100 езика да се прави кампанията. Това е теза, която иска още веднъж предизборно да нагнети напрежение, чрез което Вие да си осигурите допълнителни гласове – нищо друго! Освен ако нямате някаква поръчка да започнете да работите в България това, което работиха някои в съседна Република Македония. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Колеги! Уважаеми господин Янев, смятах Ви за специалист по корупционните въпроси, оказахте се много голям лингвист. Само че ако има нещо абсурдно в тази зала днес, това е Вашата абсурдна теза, че някой говори за сепаратизъм, че някой говори против унитарния характер на българската държава.
Прочети текста, господин главен прокурор на Народното събрание! Прочети го този текст – там се подчертава унитараният характер на българската държава. Подчертава се фактът, че кампанията е на официалния български език. Когато при крайна необходимост се налага ползването на други езици, когато Ваши консерватори гостуват на Ваши събрания, трябва да се осигури превод и трябва да е възможно. България не може да се изолира. Какъв сепаратизъм, какви пет лева?
Уважаеми дами и господа, точно Движението за права и свободи не може да бъде обвинено, че има идеи против унитарния характер на българската държава. Ако някой работи против единството на българската нация, това е гласът на крайния национализъм и Вашето място е при „Атака”, господин Яне Янев. Това е единствената българска партия, която представя цялата пъстрота от етноси, религии, които населяват унитарна, единна и неделима България! Аз съм председател на единствената неетническа партия в България! (Възгласи от мнозинството, ръкопляскания от ДПС.) Това си го запишете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Професор Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Не съм чувал ДПС да представя арменците в България – щом представя всички етноси! (Шум и реплики.)
Че това не е вярно, го знае целият български народ. Че Вие сте турска етническа партия, го знае целият български народ. Въпросът е да се разберете помежду си какви сте, защото един излиза и вика: „България е двунационална държава”, друг излиза и вика: „България е еднонационална държава и ние само така и така...”, трети вика: „Ние принадлежим към българския етнос и българската нация” и така нататък.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Професор Станилов, предлагам да се върнем към обсъжданите текстове.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Моля Ви, госпожо председател, нека да си направя въведение на изказването.
В никакъв случай ние от „Атака” няма да се съгласим и не сме съгласни да се правят каквито и да било отстъпления от правилото за официалния български език, което изложихме в закон. За съжаление, Вие не го приехте. Ако го бяхте приели, нямаше да има такива прения – щеше да има закон.
Въпреки това в контекста на останалото законодателство това, което предлага господин Местан, не е позволено. Тук Яне Янев е прав, че това е част от сепаратистката политика. Защо е част от тази политика? – Защото, както видяхме в Закона за училищното образование се прокарват подобни идеи. Навсякъде и във всички удобни случаи излиза представител на Движението за права и свободи и започва да прокарва подобни идеи във всяко едно отношение, във всеки сектор от българския живот.
Тук на няколко пъти съм правил подобни изказвания. Един-два пъти господин Местан се опита да ме закачи за академичното ми звание и несъвместимостта му с тези мои изказвания. Мисля, че са най-много съвместими по смисъла на този академизъм.
Колеги, в никакъв случай не може да се допусне това. Ако българският народ загуби този инстинкт, българската национална революция няма да достигне своя тържествен край, който предстои. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Много пъти съм говорил от тази трибуна за стъпките, които ДПС прави – стъпка по стъпка, та до край, докато могат. Настъплението се осъществява по малко.
Обяснявал съм Ви, много пъти съм разправял от тази трибуна, че се разчита на неопитността. Тук има народни представители, които са от три години и половина, но и те може би не са схванали точно тази политика – политиката „малко по малко”, за да се стигне до заветната цел. Заветната цел е моделът на Охридските споразумения. Няма да се впускам надълго и нашироко какво представляват Охридските споразумения в Македония, които доведоха тази държава до това положение на нещата. Много от Вас ме разбират – тези, които са запознати със смисъла на онова, което стана в Охрид, за да направи Македония двунационална държава. Та това е от малките стъпки.
Много лошо е, че в Българския парламент има голямо текучество. От всеки следващ парламент в другия парламент влизат общо взето малко народни представители. На това разчитат от ДПС, защото те са постоянна, константна величина, плътна маса с ясни цели, които преследват точно така – малко по малко.
Въпросът не е за господин Вебер. Разбира се, най-малкият проблем е в господин Вебер. Проблемът естествено е в господин Мустафа от турския Меджлис. Така че нека да помним това и във всеки момент, когато се правят подобни предложения от ДПС, да се има предвид политиката „стъпка по стъпка, малко по малко” и да не се поддаваме на тези провокации, защото това са провокации. Те са провокации, които целят и „мерене на температурата”.
Това непрекъснато се прави на различни нива, в различни институции. Прави се тук, прави се на местно ниво, прави се на ниво министерства – точно политиката на „меренето на температурата” на българските управляващи, които са в момента, защото те наистина са константна величина. Ако при тези не мине, на следващите може би ще мине и така „малко по малко”, все по-нататък и по-нататък. Първа фаза – Охридските споразумения, след Охридските споразумения – виждаме какво става в Македония, има следващи стъпки. Те са по-големи, но към всичко това има стратегия. Това е тактиката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Казак – за изказване
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Препоръки: „Следващите препоръки са предложени за обмисляне от страна на властите и политическите партии и гражданското общество на Република България за по-нататъшно подпомагане на техните усилия за провеждане на избори, които да съвпадат изцяло с ангажиментите на ОССЕ и други стандарти за демократични избори.
А. Приоритетни препоръки – Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки: „На личности, които идентифицират себе си като принадлежащи към малцинствени групи, трябва да им бъде разрешена употребата на майчиния език по време на предизборната кампания, за да се подпомогне тяхното ефективно участие в обществените дела. Също така може да бъде обмислено осигуряването на изборна информация на малцинствените езици, което ще увеличи разбирането на изборния процес на всички общности”.
Това, уважаеми дами и господа, е Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки на ОССЕ, които вчера цял ден предъвквахме тук. Всички по ред на номерата се биехме в гърдите как сме ги изпълнили и как сме направили всичко, за да ги изпълним.
Уважаеми дами и господа, защо обаче забравяме тази Препоръка № 6 от Приоритетните препоръки на ОССЕ? Защо е този двоен аршин, защо е този двоен стандарт, който прилагате? Някои препоръки ние ще приложим, ще изпълним – някои ни харесват, някои не ни харесват, въпреки че са приоритетни, въпреки че ОССЕ изцяло застава зад тях, въпреки че ОССЕ твърди, че това са демократичните стандарти на съвременна Европа, но ние не искаме да чуем това! Каква държава сме ние? Не мога да разбера.
Претендираме ли, че сме европейска държава, претендираме ли, че искаме да спазване съвременните демократични европейски стандарти за провеждане на изборна кампания, или по някои аспекти – да, претендираме, по други обаче не сме съвсем съгласни! И се сравняваме с Македония!
Уважаеми колеги, не искам да ме сравнявате с Македония и с Охридските споразумения. Искам да ме сравнявате с демократичните стандарти на съвременна модерна Европа, на Европейския съюз и на ОССЕ. Затова е предложението. То не е измислено от днес – просто ни е щукнало и сме решили да го предложим! Това е в унисон с тази именно препоръка – за да може, от една страна, когато идват чужди гости на предизборната кампания – аз си спомням, че и Льо Пен и баща, и дъщеря са идвали на кампании на „Атака” и са говорили на френски език, а не на български. Идваха лидерите на Европейската народна партия – Жозеф Дол, и преди това други, и са говорили на своя език!
РЕПЛИКИ: Те не са българи!
ЧЕТИН КАЗАК: Предизборната кампания не прави разлика кой какъв гражданин е. Предизборната кампания се води на официалния език и ние предлагаме да има възможност при потребност, при осигурен превод, да се води и на майчиния език на съответната етническа общност, за да може посланията да бъдат чути и възприети по-добре. Това е единственото наше предложение.
А с подобни подмятания, с подобни сравнения, уважаеми колеги, малките стъпки, с които Вие винаги така претендирате: „Дайте малко по малко, дайте да не правим сега големи промени” – ето заради това България е на това дередже, защото никога България и българските управляващи не се осмелиха да направят решителна крачка към европейските стандарти. Докато има това поведение, докато има това полубалканско, полуевропейско колебливо отношение към европейските стандарти, България ще остане винаги на опашката на Европа. Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – проф. Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Според колегата Казак, какво излезе сега – че ние не сме европейци и че като признаем турцизацията на българското общество веднага ще станем европейци. Нямам думи, просто, какво ще стане. Не излизам за това да правя реплика. Репликата ми ще се състои само в едно изявление.
От Парламентарната група на „Атака” смятаме, че всички препоръки на ОССЕ, които противоречат на българските национални интереси, са невалидни, те нямат стойност тук. Това е изявлението ми. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Четин Казак неслучайно ми прави реплика в изказването си за малките и големите стъпки, защото той добре разбира, че ние сме разбрали, разгадали и разконспирирали тактиката им. (Смях.)
Разбира се, по-добре беше това предложение за преводите от турски, господин Казак, да си го напишете ясно. Вас това Ви интересува – не Ви интересува нито господин Вебер, нито който и да е европеец. Но тука имаше политика и на по-големи стъпки, и то на много големи стъпки, когато много от хората в този Парламент не бяха все още наясно с тези неща, включително и Вашите шефове – обръщам се към господата от ГЕРБ – тогава, когато не беше приет българският геноцид, когато беше приета декларацията за Възродителния процес и беше отхвърлена нашата декларация за арменския геноцид. Така че те успяха и с големи стъпки в този парламент.
Ако всичко това, за което говорят – тези декларации и актовете, с които те успяха в този парламент, въпреки че са опозиция, ако бяха направили опити да се направят в този момент, те нямаше да минат и нямаше да се случат, но те успяха в един момент. И така играят те: някъде ще дадем една подкрепа, някъде ще гласуваме така и така, някъде ще осъществим един натиск с едни хора отвън, с едни срещи в Турция ще се дадат едни обещания и ще са направи поредната стъпка. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Така че Четиридесет и първият парламент наистина може да се срами от това, че бяха приети едни големи стъпки, с които те успяха.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика? Няма.
Господин Казак, имате възможност за дуплика.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ако има нещо, с което Четиридесет и първото Народно събрание ще остане с негативен оттенък в историята на българския парламентаризъм, това е, че две години и половина партия като „Атака” участва в управлението. Това е, че партия „Атака” – крайно националистическа и ксенофобска партия, подкрепяше една управляваща партия, която претендира, че е за европейското развитие на България. Ето заради подкрепата от една такава партия, уважаеми колеги от ГЕРБ, на която Вие се радвахте две години и половина, не успяхте в своите усилия да направите България по-европейска. Ако сега продължавате да се вслушвате, да надавате ухо на техните послания, на техните антиевропейски тези, значи наистина с нищо не сте се поучили от грешките си. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте.
АЛИОСМАН ИМАМОВ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Мисля, уважаеми колеги, че забраната да се използва небългарски език по време на кампанията е абсурдна, дълбоко абсурдна. Опитайте се само за момент да се абстрахирате от факта, че не става дума за турски език, за да разберете колко абсурдна е забраната да се използва по време на кампанията небългарски език. Вие лишавате една от страните в тази кампания от нейното конституционно право да участва в самата кампания, защото те не могат да се разберат, между тях няма обмен на информация. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Как ще стане единият да говори на патагонски, а другият да говори на виетнамски и да се разберат?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Казах, внушете си за момент, че не става дума за турски език, а за други езици. (Реплики.) Представете си, дами и господа, всеки член на Европейския съюз има право да дойде в България – да избира, и да бъде избиран. На какъв език ще водят кампанията си в България?!
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: На български... (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
АЛИОСМАН ИМАМОВ: На какъв език?! (Силен шум и реплики.)
Не споменавайте люлката на демокрацията Америка по този въпрос. Това е кощунство. Там изобщо на никого не му е минавало през главата да пита на какъв език ще говориш на кампанията – дали на марсиански, или на патагонски. В едно такова демократично общество подобни абсурдни тези и въпроси не съществуват.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да Ви обърна внимание на финалното предложение на Правната комисия за редакция на този текст и по-специално в ал. 4, където е записано, иначе небудещото възражение правило, че не се допуска предизборна агитация в държавните, в общинските учреждения и институции.
На пръв поглед никой не би имал нищо против едно такова правило. По-скоро биха възникнали въпроси дали не трябва да бъде забранена предизборната агитация в държавни и общински учреждения и преди старта на предизборната кампания.
Тук притеснителното е друго, и то е с кореспонденцията на този текст с легалната дефиниция за това що е предизборна агитация. Тя се съдържа на страница 101 и там е казано – чета, защото едва ли всички народни представители са прочели Кодекса докрай, че това: „...е призив за подкрепа на определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс”.
Затова искам да попитам: дали ликът на премиера Бойко Борисов в кабинетите, практически на всички държавни служители в България, ще се счита за предизборна агитация в случаите, в които не е изрично написано под него: „Гласувайте за ГЕРБ”? Дали е предизборна агитация портретът на премиера в кабинетите на всички служители на Народното събрание, на всички кметове, на всички представители на регионални структури, на всички контролиращи органи, санитарни инспектори, данъчни, строителен контрол и прочие?
Как се съчетава възможността за такава агитация с правилото, което приехме по-рано, че държавните служители даже, когато са кандидати за изборни длъжности, не излизат в служебен отпуск, освен когато са ангажирани с конкретна предизборна проява. Един държавен служител, който е кандидат за изборна длъжност, ще си седи в кабинета, той ще бъде облепен с ликове на премиера и на други политически фигури в държавно учреждение, докато приема граждани, и това няма да се счита за предизборна агитация.
Това е един от опитите наистина да се впряга държавата в непозволена агитация по време на избори. Махам с ръка доколко изобщо е допустимо за европейска държава ликът на премиера да се намира във всеки кабинет на държавен служител, но поне в рамките на кампанията, когато ще бъде лидер на една от партиите, които участват в изборите или кандидат за народен представител, това би следвало да се забрани. Просто заради елементарната коректност между политическите играчи, поне от кумова срама външните форми на неправомерното впрягане на държавата в предизборната кампания трябва да се забранят.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Матов.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Манолова! Аз лично съм виждал в кабинети на кметове например лика на другаря Тодор Живков. (Шум и реплики.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): И аз съм го виждал.
ДАРИН МАТОВ: Това агитация ли е за връщане към онова време преди 1989 г.? Или може би, госпожо Манолова, Вие искате да видим Вашия лик? (Шум и оживление.) Представете си, че Вашият лик бъде примерно в кабинета на някой кмет на кюстендилско село. Това ще означава ли, че е агитация или не? Ето това искам да попитам. (Реплики.)
Да, разбира се, днес е Св. Валентин и Трифон Зарезан, честитя празника на всички колеги. (Ръкопляскания от ГЕРБ и независимите народни представители.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказването беше в духа на празника.
Втора реплика? Няма.
Заповядайте за дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): На втората част от репликата няма да отговарям, но първата наистина буди към размисъл дали е нормално 20 години по-късно да правим аналогия с едни времена, за които смятахме, че са отдавна отминали. Дали наистина не е анахронизъм това, да използвам по-мека дума – раболепие, на всички държавни служители, независимо от нивата в държавата, представено с ликовете на премиера буквално във всеки чиновнически кабинет.
Пак повтарям, от кумова срама поне трябва да го забраним в рамките на предизборната кампания. Просто е проява на лош вкус.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Заповядайте за изказване, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Уважаема госпожа председател, уважаеми колеги народни представители! Бих искал да изкажа още един аргумент по отношение на предложението на народните представители Христо Бисеров, Четин Казак и Митхат Метин при необходимост и ако се осигури превод на предизборните събрания и митинги, да се ползват и други езици, освен български.
Последната резолюция, която беше приета на Януарската сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, както в доклада на господин Волонте в Раздел „Малцинства”, така и в резолюцията е цитирано, че при необходимост и когато част от електората по време на кампания не разбира официалния език не трябва да се забранява, подчертавам, не трябва да се забранява ползването на майчиния език по време на предизборната кампания. Това е европейското виждане, уважаеми колеги, на този въпрос. Вие от какво се страхувате?
Обръщам се към колегите от „Атака”, спазването на буквата на Закона за прилагането на официалния език нека да не превръщаме в догма, нека да бъдем европейци и както каза проф. Имамов в нито една страна не се държат така, както Вие се държите и се страхувате, незнайно защо, абсолютно неоснователно, да се води кампания на майчиния език или на езика, който знаят и говорят хората, пред които определени народни представители правят своята кампания.
Ето защо нека да бъдем на нивото на европейците. Всички български политици казваме навсякъде, че сме европейци, че имаме европейски дух и мислене. Дайте да покажем това сега и при гласуването на това предложение. Благодаря Ви много.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Гумнеров.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми колеги от ДПС, понякога с голямо любопитство слушам как като мантра повтаряте: Европа, европейци, Европа, европейци! Само че Вие май забравяте, че сте в България и че сте български граждани. Забравяте или искате да забравите, че в България езикът, на който трябва да се говори на обществени места, е българският. Нещо, което е записано именно в буквата на закона, това, което Вие казахте, а буквата на закона е направена, за да се гарантира духът на закона, че ще остане дългосрочно.
Вие обяснявате как едва ли не хората, които не Ви подкрепят, са антиевропейска партия. Това не е така, просто защото ДПС не е европейска партия. Хората, които се противопоставят на ДПС, не могат да минат за антиевропейци по тази причина. Да, не на Европейския съюз е антиевропейска коалиция, защото ние сме срещу европейските чиновници. Ние сме антиевропейска партия, но Вие трябва да се определите в крайна сметка каква партия сте – българска или небългарска? И ако сте българска, трябва да работите по българските закони. Искате или не искате това ще стане.
Това, че част от Вашия електорат, предполагам и от Вашия елит, не знае български, това е Ваш проблем. Това за пореден път показва пропастта, която умишлено ДПС насажда и увеличава между себе си и българската държава. Това за пореден път показва, че ДПС през всичките тези години вървеше по един неправилен път, който трудно може да бъде наречен европейски, който трудно може да бъде наречен дори и демократичен, но много лесно може да бъде наречен антибългарски. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Заповядайте за дуплика, господин Лютфи.
ЮНАЛ ЛЮТФИ (ДПС): Аз вземам думата за дуплика не толкова да отговоря на господин Гумнеров, защото това, което той каза, не само е несъстоятелно, а е абсолютно абсурдно.
Уважаеми колеги, Движението за права и свободи не само е европейска партия, а е легитимирана европейска партия с членството си в Алианса на европейските либерали и с членството си в Либералния интернационал. Това е едно от важните доказателства и легитимация в Европа и в света. Но не за това става дума, господин Гумнеров.
Погледнете тези мои колеги тук! Те са истински европейци, повечето от нас тук, ние знаем най-малкото по три-четири езика – европейски езици, всеки един от нас, поне половината, можем да изнесем от тази трибуна нашите – на Движението за права и свободи, тези и позиции на френски и английски език. (Оживление в ГЕРБ.) И аз съм сигурен, че тогава Вие няма какво да кажете.
И накрая, нашият електорат ни разбира.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не знае български.
ЮНАЛ ЛЮТФИ: Той знае перфектно български! Той знае перфектно български, дори по-добре от някои наши колеги тук. Благодаря Ви много. (Реплики от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какъв е проблемът?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители желаят ли да вземат думата? Няма желаещи.
Сега вече дискусията е закрита, преминаваме към гласуване.
Първо поставям на гласуване предложението на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 114 народни представители: за 22, против 85, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Благодаря и за единия глас от Синята коалиция. (Смях и реплики от ГЕРБ.) Да, дойде време да благодарим за един-единствен глас, даден от партия, различна от Движението за права и свободи за европейските стандарти.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Той се е объркал.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Това е срам и позор за Четиридесет и първото Народно събрание. Преди малко с гласа си „против” Вие гласувахте срещу приоритетна препоръка на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.
Госпожо председател, гласувахте „против” резолюция на ПАСЕ, против основни положения на докладчика за България Лука Волонте.
От днес нататък не обвинявайте двама достойни български народни представители – членове на Асамблеята, гласували мониторингът върху България да остане. (Викове от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Предатели! Предатели!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Защото основната причина България да стои под мониторинг е днешният Ви глас „против” Европа. (Викове от ГЕРБ.) Вие сте против Европа, Вие сте против европейските стандарти. (Реплики от ГЕРБ.)
От днес нататък няма да искате да Ви обясняваме защо говорим за изкривена демокрация! От днес нататък (реплики от ГЕРБ) ще знаете какво имаме предвид, когато искаме категорично да се възстанови демокрацията в България. Полицейското мислене беше в съюз с „Атака” срещу Европа и нейните стандарти. Премислете вота си. Благодаря. (Шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 119 народни представители: за 21, против 92, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията за редакция на § 33.
Гласували 119 народни представители: за 93, против 16, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Дами и господа народни представители, както стана ясно вчера в края на заседанието, бях се заблудила, като считах, че § 33, който комисията предлага да бъде отхвърлен, е отразен на систематичното му място в чл. 33, моята заблуда беше, че е в чл. 133. След като гласуваме това, което току-що сторихме сега, едва тогава трябваше да гласуваме предходния параграф. Грешката е моя, повтарям.
Затова сега Ви предлагам да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 33 по принцип, но предлага той да бъде отхвърлен, тъй като вече систематично е отразен в § 4, гласуван още в началото на второто четене, а става дума за промени в чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс.
Подлагам на гласуване предложението на комисията.
Гласували 109 народни представители: за 92, против 10, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 35а:
§ 35а. В чл. 134, ал. 1 се създава изречение трето: „На всеки платен агитационен материал задължително се поставя надпис „Платено съдържание”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 97 народни представители: за 8, против 79, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 34:
„§ 34. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2 и ал. 3, 4 и 5:
„(1) Забранява се поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания по републиканската пътна мрежа и общинските пътища.
(2) Сигнали за поставените предизборни агитационни материали по ал. 1 се подават до областния управител, съответно кмета на общината.
(3) Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от кмета на общината, района или кметството или от областния управител.
(4) Заповедта се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.
(5) В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.”
2. Досегашната ал. 1 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1” се заменят с „ал. 6”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 34 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 90 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 37, но предлага той да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 137а, ал. 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Докладвайте сега промените в чл. 137а. Това, за което вчера стана дума – трябва да приемем промените в чл. 137 и тогава да гласуваме това предложение.
Ще се върнем след това пак. Докладвайте сега промените в чл. 137 с новия § 35.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Тогава да докладвам и следващия, после ще се върнем да гласуваме § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, да.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 35:
„§ 35. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Разрешения” се заменя с „Регистрация”, а думата „издават” се заменя с „извършва” и се създава изречение второ: „Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори.”
2. В ал. 3 думите „19.00 часа” се заменят с „20.00 часа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 35.
Гласували 94 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 12.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 38 има предложение от народния представител Михаил Михайлов:
„§ 38. В чл. 137а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 да отпадне.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Който обявява резултати от социологически изследвания обявява:
1. име на институцията и ръководител на екипа, провел изследването;
2. метод/вид на изследването;
3. период на теренната работа;
4. планирана големина на извадката;
5. реализирана големина на извадката;
6. териториален обхват на извадката;
7. метод на извадката (адресна, квотна и т.н.);
8. параметри на изследваната съвкупност (възраст и др.);
9. метод на регистрация (интервю, анкета, телефонно и т.н.);
10. максимална грешка за 50-процентов относителен дял при 95% вероятност.”
3. Създава се ал. 7:
„(7) На електронната страница на институцията, провела изследването, се обявява:
1. име на институцията и ръководител на екипа, провел изследването;
2. метод/вид на изследването;
3. период на теренната работа;
4. планирана големина на извадката;
5. реализирана големина на извадката;
6. териториален обхват на извадката;
7. метод на извадката (адресна, квотна и т.н.);
8. параметри на изследваната съвкупност (възраст и др.);
9. метод на регистрация (интервю, анкета, телефонно и т.н.);
10. максимална грешка за 50-процентов относителен дял при 95% вероятност;
11. формулировка на въпросите, данни от които са публикувани, така както са били публикувани на терена заедно с инструкциите;
12. просто разпределение на отговорите с базите към тях, от които са публикувани данните.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 36:
„§ 36. В Глава осма, Раздел IV се създава чл. 137а:
„Публичност на информацията за възложителя и финансирането
Чл. 137а. (1) От деня на обнародване в "Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на съответния вид избор до изборния ден включително, всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, при огласяването трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, агенцията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.
(2) Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
(4) Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, моите предложения касаят социологическите изследвания. Това е въпрос, който от много години няма никакво решение. Обикновено в последните месеци преди изборите се появяват множество социологически изследвания, нови социологически агенции, които дават някакви резултати.
Ще дам пример. Само преди няколко дни се появи изследване на нова социологическа агенция, което беше изцяло взето като извадка, като данни съвпадаше с данните на Националния център за изследване на общественото мнение. Резултатите съвпадаха почти едно към едно.
Съвсем резонно е – обръщам се към Вас за подкрепа на предложението ми, не виждам защо комисията не е подкрепила всички тези неща, които са абсолютно задължителни за едно изследване. То трябва да бъдат публикувано, но всеки трябва да знае какъв е методът на изследването, какъв е периодът на теренната разработка, каква е планираната големина на извадката, каква е големината, която е реализирана, защото едно може да е планирано, друго да е реализирано, методът на извадката – адресна, квотна, параметри на изследването – каква възраст обхваща, и така нататък. Това са абсолютно резонни неща за всяко социологическо изследване. Не виждам защо и какъв е проблемът тези неща да бъдат публикувани.
Не съм предложил това, но според мен също така би било хубаво няколко месеца преди самите избори да се знае и да не се допускат социологически изследвания от агенции, които се появяват два месеца преди самите избори. Правят изследвания и по този начин манипулират общественото мнение. Ясно е какви са тези социологически агенции. От една страна, за тях изборите са добре дошли, защото се правят множество изследвания, те акумулират пари, затова са създадени; от друга страна обаче, те са манипулатори на общественото мнение, когато социологическите изследвания са манипулирани. Защото какво социологическо изследване е едно телефонно допитване, което се дава за социологическо изследване?! Тук е нашата отговорност.
Винаги, когато заставам да говоря от трибуната по Изборния кодекс, големият проблем, който казах и вчера, не е дали ще са един или двама застъпниците, не е проблемът дали единият ще носи бадж, къде ще се запише и дали ще му има името. Това въобще не са сериозните неща, които касаят Изборния кодекс. Изборният кодекс трябва да даде качество на изборите: от една страна, да осигури прозрачност, демократичност на провеждането на изборите и да няма манипулация на общественото мнение. Кажете нормално един контрадовод защо това не е подкрепено.
Госпожо Фидосова, обръщам се към Вас като председател на тази комисия, дайте от тази трибуна един пример, довод защо това не е подкрепено! Защо всички тези критерии, които са нормални, не трябва да фигурират? И защо, както преди малко казах, се появява преди десет дни това изследване?! Или три месеца преди изборите се започва: агенцията „Хикс” за социологически изследвания дава 82%, 32% – това са несериозни неща. Тук е отговорността на всеки от нас, като народен представител, да подкрепи разумните текстове. Тук няма политика, а има защита на обществения интерес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 16, против 51, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме окончателната редакция на § 36 по доклада на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 76, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
Връщаме се на § 37.
Комисията подкрепя текста на вносителя, но предлага § 37 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в чл. 137а, който току-що приехме.
Гласуваме предложението на комисията § 37 да бъде отхвърлен.
Гласували 74 народни представители: за 70, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 39 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 39 да бъде отхвърлен.
Гласували 78 народни представители: за 75, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 37:
„§ 37. В глава осма, раздел IV се създава чл. 137б:
„Социологически проучвания в изборния ден
Чл. 137б. (1) Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден въз основа на заявление, подписано от представляващия съответната агенция или от изрично упълномощено от него лице.
(2) Лицето, представляващо социологическата агенция, представя в Централната избирателна комисия списък с имената и единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Когато заявлението и списъкът се подават от упълномощено лице се представя и съответното пълномощно.
(3) Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение.
(4) Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
(5) Агенция, която е регистрирана да извършва социологически проучвания в изборния ден не може да участва и с наблюдатели в изборите.
(6) Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията да се създаде нов § 37 в редакцията му по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 38:
Комисията предлага да се създаде нов § 38:
„§ 38. Създава се чл. 138а:
„Обявяване на договорите в интернет
Чл. 138а. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването на договора.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаването на нов § 38 в редакцията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Михайлов – създава се § 39а:
„§ 39а. В чл. 139 думата „хроники” се заличава.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми колеги, аз предлагам предизборните хроники да отпаднат, защото коментираме още от предишни народни събрания, че предизборните хроники са абсолютен анахронизъм. Абсолютен анахронизъм! Никъде го няма в предизборните кампании, в целия свят го няма това нещо. Това влиза или в платените репортажи, които се правят към самите партии, но в рамките на новите или след новите да има както си е по една минута и в националния ефир – това абсолютно никъде го няма.
Затова аз предлагам те да отпаднат, а обратно, в следващите текстове ще стане ясно – да се увеличи времето за диспутите, защото точно в диспутите стават ясни идеите на отделните партии, качествата на отделните депутати. Там вече могат да се сблъскат идеите, могат да се сблъскат концепциите за управлението на държавата, на общината. В това избирателите могат да търсят аргументи кой да предпочетат, а не в предизборната хроника, където в рамките на някакви си секунди се режат ленти, някой се среща някъде. Просто го няма никъде по света. Вижте предизборните кампании, които бяха сега във Франция, да видите – никъде ги няма тези предизборни хроники и то към държавната Национална телевизия. Абсолютно безсмислени неща са.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 18, против 48, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Михайлов: създава се чл. 140а:
„Чл. 140а. Всяко платено съдържание при неговото разпространение задължително се обозначава. Доставчиците на медийни услуги – печатните медии, електронни издания/ сайтове и телевизии са длъжни при разпространение на платеното съдържание да отбелязват същото с надпис „Платено съдържание. Предизборна кампания.” В радио предаванията задължително се съобщава преди началото и в края на предаването: „В това предаване има платено съдържание, свързано с предизборната кампания.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Колеги, нали живеем в ХХІ век? Никъде по света няма такова нещо – да има интервю с мен като народен представител по време на кампания и отгоре или отдолу да не пише „платена публикация”, защото е ясно, че това е част от кампанията! В целия свят, както са в момента продуктовите позиционирания – във филми и така нататък, това задължително се пише! Във всяка една европейска държава! Това го казахме и по време на обсъждането, още когато беше Изборният кодекс, преди една година – че то е задължително! Не може да правиш интервю по време на кампания или да излъчваш материал и да не обозначиш, че това е платено съобщение!
В медиите трябва да се знае кое е свързано с политическата кампания и трябва да бъде обозначено, че е част от политическата, от предизборната кампания. Не виждам никакъв логичен аргумент защо всички тези текстове трябва да бъдат отхвърляни! Защото не са предлагани от госпожа Фидосова или от управляващото мнозинство! Един аргумент – нека оттук някой да каже защо не трябва да се приема! Това е съвсем нормална европейска практика, предизборна практика – платено съдържание във вестника или да бъде изписано по телевизията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Изказвам се в подкрепа на това предложение. Направила съм предложение в същия смисъл по чл. 134, но признавам, че това, което е предложила Синята коалиция, е по-коректно и е направено на съответното му място.
Предвид отказа на управляващата партия да допусне субектите, които участват в предизборната надпревара, до безплатни форми на отразяване; предвид факта, че има едни участници в предизборната кампания, които ще влязат с много сериозен финансов ресурс за сметка на други, които едва ли ще могат да си позволят въобще медийно отразяване – на фона на всичко това да не бъде ясно заявено кои от излъчванията, от представянията на кандидатите са платени е безобразие по отношение на българските граждани.
В рамките на обикновената коректност към българския избирател в медиите и от всички доставчици на медийни услуги трябва да бъде ясно казано кои от излъчванията, кои от материалите са платени, за да могат хората все пак да преценят къде става дума за новини, къде става дума за новинарски хроники и къде става дума за предизборна агитация.
На фона на комерсиализацията на медиите, на фона на монополното шестване на управляващата партия в медиите елементарната коректност, която ГЕРБ дължи на българските граждани, е поне по време на кампанията, когато нейните представители се показват платено, това да бъде съобщено на хората.
Като ще Ви показват, уважаеми колеги от ГЕРБ, срещу заплащане по телевизията, е нормално хората да бъдат информирани за това. Оставям настрана опитите да се заобикалят правилата на предизборната агитация, които гледахме по време на всички предизборни кампании. Но като правим промени в изборните правила, едно от нещата, с които задължително трябва да се захванем, е медийното отразяване!
Тук нещата са ясни. Няма и да се чуят аргументи защо управляващото мнозинство отказва медиите да бъдат задължени да посочват платените съдържания в своите излъчвания. То е ясно защо го правят – защото не искат честно състезание.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ, от място): Много честни станахте!
МАЯ МАНОЛОВА: Те искат да шестват в медиите, както го правят през останалото време. Имат ресурс да си плащат за това, но искат хората да бъдат заблуждавани, че това не са платени излъчвания. Това е.
Това е един от начините да се манипулират хората, включително в рамките на предизборната кампания. Няма никакъв аргумент защо – този, който ще си плаща да го показват по телевизията или да го пишат във вестниците – да не стане ясно, че си е платил. Това е елементарна коректност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Фидосова, обръщам се към Вас като председател на Правната комисия – откривам непоследователност в създаването на нормите в този кодекс. От една страна, приемаме, че договорите с доставчиците на медийни услуги се публикуват на страницата на тези доставчици. В същото време съвсем алогично ние не приемаме да се постави съобщение, че даденото излъчване или публикация в медийния доставчик е платено съобщение!
Това би трябвало да кореспондира също както отразяването в абсолютно всички изборни материали на съобщението, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Всички български граждани знаят, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е заложено в Наказателния кодекс – друг е въпросът, че някой го нарушава. Но въпреки всичко има изискване да се постави надпис, съобщение, че купуването и продаването на гласове е престъпление.
Защо тогава алогично не се приема публикация, съобщение, излъчване в доставчик на медийна услуга да не съдържа съобщението, че това е платена услуга, че това е платена предизборна кампания?
Тук не се обръщам конкретно с упрек в един от малкото и редки случаи пряко към ГЕРБ – че, първо, това би било изгодно за ГЕРБ, но ние трябва да изходим от общия принцип, който искате и Вие като хора, въвеждащи този кодекс, за основните тези, заложени в Изборния кодекс, тоест демократичност, прозрачност на предизборната кампания.
Нали едно от основните условия за прозрачност на предизборната кампания е точно това – да бъде ясно кое от тази кампания е платено, кое от нея се съдържа като основна част от кампанията в национални или други медии?
Прозрачността в предизборната кампания е задължително условие и Вие сте длъжни, след като така активно проповядвате, че търсите демократичност, прозрачност, коректност на изборния процес, да го приемете! В крайна сметка то е точно в логическата последователност на онова, което се опитва да въведе и не успява до момента този Изборен кодекс!
Какъв е проблемът? Дайте един отговор: какъв е проблемът това нещо да не го въведете като принцип, както е въведен принципът, че трябва да има надпис – „Купуването и продаването на гласове е престъпление”? Съвсем логично е, при положение че на всички е известно, че това е престъпление!
Но на никого не е известно една публикация или съобщение в медиите дали са платени, или не, защото е редно българските граждани да са наясно кое излъчване, коя част от кампанията е платена и коя не, за да са наясно до каква степен могат да имат доверие или не на тази публикация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега, няколко пъти възкликнахте: „Какъв е проблемът? Какъв е проблемът? Има ли проблем?” – има проблем. Защото като пише, че е платено съобщението, като се оповестят всички платени съобщения, тези приходи трябва да се осчетоводят, данъците трябва да се платят. А когато ти предварително си сключил със и за европейски пари съвместни продукции, и ти е останал обем, който ще се използва за тези цели, тогава обявяването, че това е платено ще затрудни осчетоводяването и плащането на данъци.
Така че Вашето разсъждение беше твърде повърхностно и това е една от причините да не се приема онова, за което Вие пледирате. Извинявам се, че така остро реагирах, но трябва да вникнете и в тази страна на нещата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика?
Заповядайте, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаеми колега, понеже стана въпрос за едни европейски пари – всеки случай не идеята е това, че ще намерим и ще сключим един лъскач на имидж, който сега е подсъдим в Австрия – Хохегер се казва, ако не знаете – да Ви кажа, а той ще върне едни милион и кусур лева на една PR агенция в България, която е свързана с господин председателя на ПЕС (Партията на европейските социалисти) Станишев.
Във всеки случай не това е идеята на този текст, така че не си задавайте толкова надълбоко въпроса и не обръщайте внимание на това, което Ви казва господин Станишев. (Шум и реплики.)
Защото, уважаеми колега, разбирам, че трябва да Ви дадат указания какво да отговорите, но каквото и да отговорите, уважаеми колега, факт е, че Хохегер е подсъдим и има обвинение в австрийския съд; факт е, че са вечеряли или е работен обяд с него и Сергей Станишев, и Моника Йосифова; факт е, че тези пари – милион и кусур, са преведени на една PR агенция, собственост на Моника Йосифова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика – заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Терзийски, не се учудвайте, че не се възприема предложението за това да се изписва „платена реклама” или „платен репортаж” и така нататък. Сега ще видите как по време на предизборната кампания в осведомителните бюлетини на доста национални медии ще има едни първи копки, ще има едно рязане на ленти за нови отсечки от пътища, за нови водопроводи и така нататък. (Реплики от ГЕРБ: „Това лошо ли е?”, „Защо да няма?”.)
И, разбира се, това ще бъде в рамките на дейността на съответните членове на правителството, в рамките на техните служебни задължения, служебни ангажименти и естествено това няма да се счита за предизборна кампания, затова няма да има такива надписи. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дуплика. (Шум и реплики.)
Заповядайте, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа! (При поставянето на електронната карта в системата се изписва името на народен представител от Коалиция за България. Оживление, шум и реплики, провиквания.)
О, прощавайте! Взел съм друга карта. (Шум и реплики.)
Уважаеми дами и господа! (Силен шум в залата, реплики от ГЕРБ: „Смешник!”, „Ало, независимия!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Ами, аз мога на Вашите смешни и глупави подхвърляния, мога да отговоря едно – „Ние сме на всеки километър!”, просто... (Шум и реплики, оживление, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги!
Господин Терзийски!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Сега, знайте – определено считам, че моето идеалистично изказване наистина провокира репликите, но съвсем не тези реплики очаквах аз.
Аз очаквах, че ГЕРБ, които призовават към прозрачност, към демократичност, към коректност на изборния процес ще вземат друго становище. Защото и в момента има един министър от Вашето правителство, който с европейски пари си лъска имиджа и авторитета, но това ще бъде плод и повод на съвсем други разговори.
В крайна сметка Вие доказвате едно, че това, което аз обявих, че няма в моето изказване да бъде упрек към Вас, е абсолютно невъзможно. Вие просто не можете да не предизвикате категоричен и ясен упрек по отношение на Вашето некоректно поведение, защото пак ще го повторя – Вие не правите коректен Изборен кодекс. Вие правите Кодекс, от който да можете да се облагодетелствате, да манипулирате изборния процес и да мамите българските граждани, но за радост те вече се осъзнават все повече и няма да допуснат Вашите машинации да подменят вота и на тези избори.
Затова в крайна сметка дали ще приемете или не присъствието на платено съобщение в публикациите, това няма да помогне на категоричния крах, който Ви очаква.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказване? Няма. (Силен шум.)
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 22, против 46, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 40 и предлага параграфът да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението на вносителя е от внесения законопроект от Коалиция за България, за промени в Изборния кодекс и то се отнася до възможностите за безплатно отразяване в обществените медии на политическите партии, които участват в предизборната кампания.
В случая става дума за това да бъде предоставена възможност на всички участници в следващите парламентарни избори за безплатно излъчване поне на клиповете, с които те ще участват в кампанията.
Искам да Ви обърна внимание, че една от препоръките на ОССЕ, която се отнася до медиите, гласи следното. Ще цитирам, за да няма волни интерпретации в залата, а именно: „Правната рамка трябва да включва безплатно ефирно време на обществените радио и телевизия за участниците в изборите”. Всъщност ГЕРБ нарушава именно тази препоръка, като създава възможност само на тези партии, които имат пари, да бъдат отразявани в обществените медии. По този начин, разбира се, се затруднява възможността на гражданите да направят информиран избор, от една страна, а от друга страна – това е ограничително по отношение на всички участници в предстоящата предизборна кампания.
Изкушавам се да кажа няколко думи на един колега, който като зациклила грамофонна плоча повтаря едно и също във всеки дебат, който се отнася до медийните изяви на ГЕРБ, а именно, че партията, която има опит със злоупотреби с публично финансиране за цели на предизборни кампании, а именно Политическа партия ГЕРБ, чийто слоган и чиято президентска кампания бяха направени от една фирма, която спечели обществена поръчка за 3 млн. лв., за да рекламира туристическия портал. (Шум и реплики.)
Една фирма, която спечели 3 млн. лв. …
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Манолова, върнете се към текста, ако обичате.
МАЯ МАНОЛОВА: … три милиона лева от Министерство на икономиката, за да изработи предизборните материали на ГЕРБ, включително и тези в президентската кампания на президента Плевнелиев, така че, уважаеми колеги, предвид безобразията, които се случват сега, би следвало това да намери някакво отражение в правилата на предизборната кампания.
Явно няма да се случи. Явно не искате честно състезание, но поне би следвало да Ви затвори устата за едни спекулации, които нямат място по обсъжданата тема. (Шум и реплики, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? (Шум и реплики.)
МАЯ МАНОЛОВА: Не, кампанията на Плевнелиев има! И фирмите, които правиха тази кампания с държавни пари, случайно близки до председателката на ЦИК! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Гласуваме предложението на комисията – § 40 да бъде отхвърлен.
Гласували 95 народни представители: за 70, против 21, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 41 има предложение на народния представител Михаил Михайлов – чл. 144 се отменя.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – в § 41, в чл. 144, ал. 1 след думата „излъчват” се добавя „безплатно”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 41 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да обърна внимание на залата на текста на вносителя, който е направен от Коалиция за България. Той гласи:
„Забранява се излъчването на предизборни материали, агитация и други извън времето, определено със споразумението по ал. 2, и в новинарските емисии извън хрониките.”
Това наше предложение се отхвърля от парламентарното мнозинство. Мога ли да чуя някакъв разумен аргумент защо ще бъде позволена предизборна агитация извън определеното време...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Няма да го разбереш!
МАЯ МАНОЛОВА: ... и извън определените й форми в обществените телевизии?
Какъв е отговорът на този въпрос? Защо го забранявате? Защото Вие имате намерение да използвате обществените медии извън правилата. Нямам друго обяснение. Участниците в предизборната кампания, ако искаме честно състезание, би следвало условията да бъдат равни. Би следвало всичко, което е предизборна агитация, да се вмести във формите и времето, определени за това.
Първо, отказахте всички платени предизборни излъчвания да бъдат обозначени като платени.
Второ, давате свобода да се вихри кампания извън определеното време и извън определените форми.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Какво определено време бе!
МАЯ МАНОЛОВА: Какъв е отговорът? Има хроники, клипове, диспути. В рамките на кампанията в обществените медии това се прави по определен начин. Става дума за обществените медии.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Има и частни медии.
МАЯ МАНОЛОВА: Лазаров, включително и за частните медии е коректно, когато си платил да те покажат и да агитираш, да е отразено, че си платил.
Отговорът е, че ГЕРБ няма намерение да има честно състезание на предстоящите парламентарни избори и текстовете, които приемаме по отношение на медиите, са доказателство за това. Те искат да си осигурят комфорта, който имат и сега, да шестват из медиите, без да се обозначава, че тяхното присъствие там е платено, извън установените форми, извън установеното време с цел да манипулират българските граждани. Ето, това е! При едно честно състезание има правила – и за предизборната кампания, и за излъчванията, и за поведението на всички политически субекти. Неравен достъп на партиите до медиите, на участниците в състезанието и възможност на едни тотално да доминират за сметка на други – това не е честно състезание!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбира се, че ще се отхвърли това предложение на вносителя, тъй като мотивите са ясни. Както казах преди малко, ще се използват всички предавания – новинарски, публицистични, сутрешните блокове на медиите, ще се канят министри да обясняват държавната политика в определен сектор, проблемите. Министърът на земеделието ще се изкарва спасител на ориенталските тютюни, въпреки че никой никога не ги е заплашвал от забрана. След това ще се изкара спасител на розопроизводството, въпреки че никой не е възнамерявал да го забранява и така нататък, и така нататък. Другите министри ще обикалят, след това ще има репортажи за първи копки, за рязане на ленти и така нататък. Всичко това ще бъде! И ако някой от нас дръзне да каже: „Ама чакайте, това е предизборна кампания, а правителството агитира да получи отново вота на избирателите”, те ще кажат: „Ами няма такава забрана. Къде има забрана?! Това не е агитация.” Това е! Това са мотивите. Те са ясни.
Колеги, каквото и да направите, ако българските избиратели са решили да не гласуват за Вас, те няма да гласуват, въпреки всичките тези агитации. Ще гласуват за този, когото считат, че ще промени нещата към по-добро. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 9, против 59, въздържали се 21.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 21, против 61, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията за отхвърляне на § 41.
Гласували 92 народни представители: за 73, против 17, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам прегласуване, защото това е един от важните текстове, които се отнасят до медийното отразяване на предизборната кампания. Наистина, ако ще се разреши извършването на предизборни материали и агитация извън времето, определено със споразумението между политическите партии и шефовете на обществените медии, няма абсолютно никакъв смисъл от това споразумение. Няма абсолютно никакъв смисъл от налагането на каквито и да е правила в предизборната кампания и в нейното отразяване. Това означава, че бившите вече министри на ГЕРБ ще продължават да рекламират успехите си в кавички, ще продължават да режат ленти на спирки, запълнени дупки, открити контакти и прочие, и наистина това ще бъде последният напън за манипулиране на българските граждани. Остава да се надяваме, че това ще бъде капката, която ще прелее чашата и ефектът от показването непрекъснато на едни и същи ликове ще намери своя отрицателен вот в датата на изборите.
Иначе неприемането на това предложение означава нечестно предизборно състезание и нечестно отразяване на партиите по време на кампанията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 95 народни представители: за 75, против 18, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народния представител Михаил Михайлов – в чл. 145 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В ал. 1 думата „три” се заменя с „осем безплатни”, а цифрата „180” се заменя с „480”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При произвеждане на местни избори в диспутите по Българската национална телевизия и Българското национално радио се включват и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за местните избори. Местните коалиции и инициативни комитети се отразяват от частните медии при досегашния ред.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Михайлов, имате думата.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Колеги, наистина това, което се случва в залата, просто е в границите на нещо, което не може да се побере в нормалния логичен разсъдък.
Какво отказахте досега? Отказахте да има обявяване, че има платени съобщения и репортажи, отказахте да има евентуално безплатно излъчване на клипове по националните медии.
Да Ви обясня – още през 1996 г., тук има някои свидетели, тогава дори с комунистите се разбрахме, когато имаше президентски избори през 1997 г. За какво ставаше въпрос? Забележете, още тогава се говореше следното: защо държавата... (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
Слушайте. Изслушайте първо или интелектът Ви не може да достигне нито една дума. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михайлов, обръщам Ви внимание, че извършвате нарушение по нашия правилник! (Реплики и шум от ГЕРБ.)
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Какво ме прекъсва? (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Аз говоря оттук. Как може? Какво е това нещо да прекъсва говорещия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, колегите, да се успокоим!
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Защо държавата трябва да плаща, от една страна, на политическите партии като субсидия, от друга страна – политическите партии да плащат на държавата за клипове? Ето за това става въпрос. Ето това е разумният подход. Значи държавата дава на политическите партии издръжка, а политическите партии трябва да плащат на държавната Национална телевизия пари за клипове – за това става въпрос. Изслушайте първо! Вие не изслушвате!
Не приемате едно, второ, трето, четвърто. Сега Ви предлагам да има повече дебати – вместо три, да са осем, вместо минутите да са 180, да са 400, за да се чуят аргументите. И това не го приемате. Преди една-две седмици Вашият председател се жалваше в една телевизия, че всички партии били собственици на медии. Не е важно кой е собственикът на медиите, важно е кой е стопанинът на медиите, защото той е стопанинът на всички медии. Заради това от сутрин до вечер е във всяка една медия. На това Вие разчитате. Вие не разчитате на своя собствен глас и на своето място, а разчитате той да Ви вземе резултата на изборите.
Наистина няма нормален аргумент всички тези неща, които се предлагат, а те са абсолютно нормална европейска практика, да се подминават. Как ще обясните на Вашите избиратели, че не искате в местните избори, и в парламентарните избори ще бягате от дискусията? Какво ще правите? Ще правите с платени репортажи, които няма да са платени във вестниците, какви големи успехи сте постигнали. Нали силата е в аргумента, силата на Вас като народни представители, на всеки един от Вас, е да застане срещу опозицията, срещу другите, да каже с какво неговата партия е по-силна. Защо не искате това да се случи? Защо бягате от това?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вредно е да се надвикваме.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Кое е вредно? Вредно е Вашето управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 68, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 41а:
„§ 41а. В чл. 145, ал. 1 след думата „три” се добавя „безплатни”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Отново Ви обръщам внимание на препоръката на ОССЕ, която изисква да бъде предоставено безплатно ефирно време в обществените радио и телевизия за участниците в изборите. Това е едно от условията според международните наблюдатели за честни избори – да има възможности за равен достъп на всички участници в предизборната кампания.
Тук проблемът не е само с политическите сили, които получават субсидия от българската държава, става дума за тези, които не получават субсидия. Става дума за тези, които не могат да си платят скъпото телевизионно и радио време.
Ако искате дори да имитирате, не да направите, да имитирате някакви честни правила, дайте възможност поне на участниците в кампаниите да участват в безплатни диспути. Добре, хрониките ще са платени, клиповете ще са платени, поне три безплатни диспута за политически формации, които нямат иначе възможност да си платят, дори такива, които за първи път участват в изборите. Равните правила...
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Заблуда, обществените медии не са електронните медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, на какъв език да Ви приканя да не влизате в диалог помежду си, без да съм дала знак от трибуната?
МАЯ МАНОЛОВА: Наистина дудненето от първия ред е много неприятно за хората, които се изказват от трибуната.
Става дума за обществените медии! Този текст е за обществените медии. Препоръката на ОССЕ е за обществените медии. Става дума за възможността, не че подобни правила не трябва да се направят и в частните медии в някаква степен, но за обществените е задължително да се даде възможност на участниците в процеса да участват поне в дебатите, за да представят своята визия за следващите избори. Това е някакъв необходим минимум, който просто не разбирам защо се инатите да въведете?! Наистина е абсурдно, след като има такава задължителна препоръка на ОССЕ, след като става дума просто за участие в дебатите, след като става дума просто за обществените медии, Вие така или иначе си въведохте правила, в които спокойно ще манипулирате гражданите извън установените форми на предизборна агитация.
Първо, разрешихте агитацията извън тези форми и извън споразумението, след това не задължихте медията да отбелязва, че излъчването е платено, така че си осигурявате формите за Вашата манипулация с този кодекс.
Поне дайте някаква видимост на това, че участници в процеса, които нямат финансов ресурс, ще могат да участват горе-долу адекватно в кампанията.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Този текст е за електронните медии, а не за обществените медии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 86 народни представители: за 13, против 70, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Госпожо Фидосова, трябва да докладвате чл. 146. Той е в средата на страница 56.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Михайлов – в чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
„1. Създава се нова ал. 2:
(2) При произвеждане на местни избори в програмите на регионалните радио- и телевизионни центрове се включват и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за местните избори. Местните коалиции и инициативни комитети се отразяват в частните медии при досегашния ред.”
2. Алинея 2 става ал. 3 и в нея:
а) числото „60” се заменя с „360”;
б) преди думата „диспути” се добавя „безплатни”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михайлов, имате думата.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Преди малко бях започнал да Ви говоря за 1996 г., когато по време на президентските избори се постигна споразумение в Националната телевизия за тези безплатни диспути. Тогава управляващ беше Жан Виденов. Обясних Ви го: съвсем нормално е. Голяма част от Вас са икономисти. (Реплики от народния представител Димитър Лазаров.)
Наистина, не се обаждайте! Какво е това възпитание и се обаждате непрекъснато?
Госпожо председател, направете му забележка. Какво е това нещо?
Тук има съвсем сериозни аргументи – защо държавата трябва да плаща на политическите партии, а политическите партии да плащат на държавата? Хайде, обяснете ми го. Нека тук един сериозно да ми каже какъв е аргументът? Какъв е аргументът държавата да дава субсидия за всеки един избран народен представител и на всички политически партии, които са над 1%, и тази субсидия политическата партия да я дава в Националната телевизия за това, че ще участва в диспут? В това няма абсолютно никаква логика!
За равноправието на политическите партии и тези, които са новосъздадени, и тези, които са с малък процент, да се гарантира равноправие. Препоръката от ОССЕ е наистина това нещо да е безплатно. Затова го казвам. Одеве го казах с ирония, че дори през 1996 г. постигнахме споразумение, защото това нещо е съвсем логично.
Наистина няма нито един сериозен аргумент защо държавата от единия джоб трябва да вади, за да го прибира в другия джоб пак в държавата. Кажете ми защо?
Тук отново става въпрос, когато се провеждат местните избори, в местните телевизии да има много повече време за диспути, да има много повече време за обмяна на аргументи, на дискусии, за да може наистина хората да направят информиран избор. Затова са всички тези предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители! Няма.
Гласуваме предложението на господин Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 85 народни представители: за 18, против 62, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Ще направим 30 минути почивка и продължаваме.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме заседанието с второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Квесторите, поканете народните представители в залата.
Следва да бъде докладвано направеното предложение от госпожа Мая Манолова и група народни представители за създаването на нов § 41б.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 41б:
„§ 41б. В чл. 146, ал. 2 преди думата „диспути” се добавя „безплатни”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ето това вече е предложение, което се отнася до електронните медии. Досегашният дебат за медийното отразяване на предизборната кампания се отнасяше само до обществените медии. Сега, господин Лазаров, започваме с предложенията, които касаят всички електронни медии. Казвам го, защото дуднехте от първия ред по всеки текст, че, видите ли, се отнасял до електронните медии. Това е първият текст, който се отнася до тях.
Предложението ни е да създадем някакви възможности поне за минимално безплатно отразяване на участниците в предизборната кампания. Няма да го обосновавам нашироко, защото, така или иначе, в залата няма дебат. За дебат е необходимо да се чуят аргументите и на двете страни. Мнозинството просто избира да гласува „против” без аргументи. Трудно могат да бъдат открити аргументи и да бъдат защитени позиции, които ограничават част от участниците в предизборната кампания и в тяхното медийно отразяване. Трудно могат да бъдат обосновани аргументи защо медийното отразяване на предизборната кампания няма да бъде справедливо, защо не се транспонират изискванията на европейските наблюдатели от ОССЕ, защо се разрешава предизборна кампания извън законово регламентираните форми и защо появяването на представители от ГЕРБ в медиите в случаите, в които е платено и е в рамките на кампанията, няма да бъде обозначавано като такова. Отговорът е ясен, той е един – кампанията няма да бъде честна, няма да бъде справедливо нейното отразяване и целта е да бъдат манипулирани гражданите.
Конкретното предложение се отнася до възможности за осигуряване на участие на всички политически партии, които ще се представят в предизборната кампания, да присъстват поне минимално и в медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Ползвам тази реплика, за да взема отношение по това, което се говореше от различни хора и половин час преди това. Когато става въпрос за демокрация, за достъп до медиите, трябва да имаме предвид, че в България – към настоящия момент не знам колко стотин партии са, но мисля, че са около 300-320. Казвам Ви това, за да се опитате да си представите какво означава 320 партии да поискат безплатен достъп до медиите, въз основа на подобен род текстове, които Вие предлагате. Коя електронна медия може да си позволи това нещо? Отделен въпрос е, че в България не трябва да има толкова много партии. Ред, законност и справедливост е внесла съответни промени в Закона за политическите партии.
Навремето си спомням, когато по времето на Жан Виденов съсипахте целия български народ, опразнихте сметките и ни направихте всички бедни, беше модерно всеки бизнесмен да си има банка. Сещам се за един мой познат бизнесмен, който каза: „От всичките ми съученици само аз нямам банка”. Сега пък е модерно всеки да си има партия. Буквално всеки среден и едър арендатор в България вече си има собствена партия. Вие искате тези 320 партии да ги докарате насила в някоя медия, особено пък в частна медия, за да говорят глупости, да стане някаква говорилня, за да може невменяемостта на политическата класа на България да стане тотално достояние на всички – на целия български народ, на целия свят. Прощавайте, не исках да използвам думата „невменяемост”, че може да се засегнете лично.
Това, което предлагате, е абсурдно. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Освен факта, че много бизнесмени и фермери имат партии, за парламентарните избори е по-актуално да се каже, че и някои аптекари имат партии, с които имат намерение да участват в изборите. Това за фермерите и аптекарите предлагам да го оставим в друг дебат и да говорим сериозно.
На предстоящите парламентарни избори, макар че има регистрирани над 300 партии, както обикновено ще участват между 20 и 30. Ако се върнем на коректния текст, който предлагаме, това е осигуряването на възможност и за безплатно време за отразяване на участниците в кампанията, забележете, по споразумение между изпълнителните директори на електронните медии и представителите на партиите и коалициите, които ще участват в изборите. Тоест не подценявайте медиите, ако има такова законово задължение, те със сигурност ще намерят удачната форма, чрез която по подходящ начин да отразят и тези партии, които не могат да си платят. Аз не се съмнявам, че някоя от партиите, например тази на аптекарите, може да си плати и ще участва, но нека за честно състезание да осигурим и възможностите на другите за участие в дебатите по медиите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Текстът, който се предлага на Вашето внимание, е издържан от гледна точка на интересите на обществото и от гледна точка на интересите на политическите партии да имат възможност да представят своите платформи и виждания пред по-широк кръг от избирателите, и от гледна точка на самите средства за масова информация.
Госпожа Манолова неслучайно подчерта, че става дума за споразумение, в което участват и медиите, освен политическите партии и медиите. Това означава, че техният интерес няма да бъде накърнен. Това означава, че ще могат да участват конструктивно и по подготовката на такова споразумение, а те самите ще бъдат заинтересовани от реализацията на едно споразумение, което да ги прави по-атрактивни пред избирателите, пред гражданите.
За съжаление, на отминалия референдум ние вече имаме много порочна практика, министър-председателят си позволи да агитира и то по най-бруталния начин преди Централната избирателна комисия да е обявила края на гласуването.
С всички текстове, които Вие приемате досега, постигате две неща.
Едното е в обществото да няма реален политически дебат и Вие сте заинтересовани от това, защото тук Ви е слабото място. Вие за политика няма какво да кажете, не можете да извадите политически и управленски аргумент.
Второто нещо, което си гарантирате, е служебното появяване на представители на изпълнителната власт в медиите, защото Централната избирателна комисия даде потресаващо обяснение защо няма да санкционира министър-председателя за незаконна агитация. Защото той се е появил в качеството си на държавен ръководител да обясни политиката на държавата. И когато вече веднъж сте прогонили такъв подход, Вие ще го направите в практика и по време на предизборната кампания, ще го направите практика и по време на изборния ден.
Вашата заинтересованост да няма политическа дискусия, да няма политически управленски дебат, да няма дебат за политики е обяснима от гледна точка на Вашата несъстоятелност, но не може да бъде обяснен стремежът Ви да лишите гражданите от възможността да чуят алтернативите. Този Ваш стремеж да представите ситуацията в България като безалтернативна е дълбоко порочен и дълбоко вреден за българското общество, граждани и държавата.
Затова подкрепете този текст, за да имаме възможност да гледаме хората в очите с достойнство, че все пак сме се съобразили с техните очаквания и потребности от информация в един твърде напрегнат и ключов за самите тях избор. Избор, пред който те са изправени, защото този избор ще реши не просто бъдещето на България за следващите четири години, а ще реши бъдещето на демокрацията по принцип в страната. Методичното Ви отхвърляне на всички текстове, които са свързани с тази материя, методичният Ви стремеж да наложите затъмнение по време на изборната дискусия, е много грешен. Той в крайна сметка ще удари по Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Михаил Михайлов – да се създаде нов параграф:
”§… Да отпадне платеното отразяване на кампанията в обществените медии, извън излъчването на клипове за политическа реклама.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 12, против 63, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители:
Да се създаде § 41в:
„§ 41в. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „могат да” се заличават.
2. Да се създаде нова ал. 3:
„(3) Електронните медии по ал. 1 предоставят и безплатно време за отразяване на предизборната кампания по споразумение съвместно между изпълнителните директори на електронните медии и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.”
3. Досегашната ал. 3 да стане ал. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 10, против 69, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Петър Хлебаров:
Създава се нов § 41а със следното съдържание:
„§ 41а. В чл. 151 се правят следните изменения:
а) създава се нова алинея 5 със следното съдържание:
„(5) Максималният размер на собствените средства, които всеки кандидат и всеки член на инициативен комитет може да предостави за финансиране на предизборната кампания е:
1. при изборите за народни представители – 25 000 лева;
2. при изборите за президент и вицепрезидент на републиката – размерът по чл. 155, ал. 1, т. 2;
3. при изборите за членове па Европейския парламент:
а) за кандидатите, регистрирани от партии или коалиции от партии – 100 000 лева;
б) за независимите кандидати и членовете на инициативни комитети – 250 000 лева.
4. при изборите за общински съветници и кметове – размерите по чл. 155, ал. 2 – 4.”
б) създава се нова алинея 6 със следното съдържание:
„(6) Размерът на собствените средства на кандидатите и на членовете на инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания се включва в размерите посочени в чл. 155 за съответния вид избор.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на господин Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 2, против 63, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители за § 42.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 39:
„§ 39. В чл. 152 се създава ал. 3:
„(3) За целите на предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от важните предложения. Едно от предложенията, които донякъде биха ограничили впрягането на цялата държавна машина с нейния човешки и материален ресурс в предизборната кампания, но този текст трябва да се разглежда заедно с легалната дефиниция на публичен административен ресурс, която се дава в Преходните разпоредби.
Забележете, че от предложението, което сме направили с колегите от Коалиция за България, отпада забраната за използване на труда на държавните служители през работно време в периода на предизборната кампания, което е поредната мимикрия. Тоест от една страна, мнозинството се прави, че ограничава намесата на държавата в изборите и в предизборната кампания, а от друга, разширява възможностите за впрягане на всички представители на държавата, а те, всичките, както добре знаем през последните четири години са от ГЕРБ, за целите на политическата кампания на управляващата партия. След като се разшириха възможностите държавни служители, кандидати за изборни длъжности, да участват в кампанията и през работно време, и пребивавайки на работното си място, след като се разреши медийното отразяване на кампанията да се извършва извън правилата, с този формален текст на практика се дава зелена светлина и държавните служители да продължават нерегламентирано да се занимават с предизборна агитация, което е едно от допълнителните основания за съмнения, че правилата, които се приемат в тази зала, ще гарантират поне в някаква степен честността на изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители, които желаят да се изкажат, няма.
Поставям на гласуване § 39 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – господин Тодор Димитров.
ТОДОР ДИМИТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на тази точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Поставям на гласуване направеното предложение.
Гласували 77 народни представители: за 72, против 4, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Очевидно мнозинството ще продължи практиката си изборните промени да се извършват в условията на извънредност, но искам да попитам и да бъде съобщено официално от парламентарната трибуна какво се случва със заседанията на комисиите, насрочени за днес, да е ясно просто. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не бих могла да поема ангажимент в колко часа ще приключим разглеждането на Изборния кодекс. Явно е, че трябва да се съобразим с решението, което току-що е прието. Нищо не казвам!
МАЯ МАНОЛОВА: Питам дали през работно пленарно време ще се провеждат комисиите? Това ми е въпросът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не мога да Ви кажа, това е работа на ръководството на всяка една комисия.
МАЯ МАНОЛОВА: Извинявайте, председателят на Народното събрание трябва да се произнесе по въпроса може ли през редовно планарно време или извънредно пленарно време да се провеждат заседания на парламентарните комисии? Очевидно не може да присъстваме на две места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Решението на пленарния състав на Народното събрание мисля, че е по-силно от всяко едно еднолично като правомощие на председателя решение. (Реплика на народния представител Мая Манолова.) Нищо не съм казала, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Кой да каже?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз не знам кога ще приключим, може да приключим до 14,00 ч. и след това ще имаме...
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Дали в пленарно работно време ще имаме комисии?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нямам информация, че по време на пленарно заседание ще има комисии.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграф 43.
Предложение на народния представител Яне Янев и група народни представители – към § 43: точка 1 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 40:
„§ 40. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1000 лв.” се заменят с „една минимална работна заплата”.
2. Създават се ал. 5, 6, 7, 8 и 9:
„(5) Когато размерът на средствата е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето. Проверката обхваща периода от произвеждането на предходните избори от същия вид до деня на подаване на съответната декларация по ал. 1 или 2.
(6) За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции.
(7) Органите и институциите по ал. 6 са длъжни в едномесечен срок от получаване на искането да представят на Сметната палата необходимата информация.
(8) Длъжностните лица, извършващи проверката, имат право на пряк достъп до електронната база данни на органите и институциите по ал. 6. Предоставянето на достъп не освобождава органите и институциите по ал. 6 от задължението да изпратят в писмена форма поисканата от Сметната палата информация.
(9) Сметната палата обявява резултатите от проверката чрез регистъра по чл. 158”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на Яне Янев и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 8, против 55, въздържали се 18.
Предложението не е прието.
Гласуваме окончателната редакция на § 40, съгласно доклада на комисията.
Гласували 81 народни представители: за 76, против 3, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Петър Хлебаров:
Създават се нови § 43а и 43б със следното съдържание:
„§ 43а. В чл.155 се правят следните изменения:
а) в т. 2 на ал. 1 преди думите „при избори за...” се добавя текст „2 000 000 лв.”, а след текста „Република България” двете точки се заменят с точка и запетая;
б) в т. 2 на ал. 1 буква „а” и „б” се отменят;
в) т. 3 на ал. 1 се отменя;”
§ 43б. Създава се нов чл.156а със следното съдържание:
„Чл. 156а. (1) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети разходват средствата за финансиране на предизборната кампания за:
1. отпечатване и разпространение на рекламни материали;
2. изработване, публикуване и излъчване в медиите на обяви, клипове, хроники, диспути и други съобщения;
3. възнаграждения по сключени за предизборната кампания договори за наем на зали, на предизборни клубове, на рекламни съоръжения и на всякакво друго движимо и недвижимо имущество, използвано пряко за обслужване на предизборната кампания;
4. възнаграждения за труд и командировъчни на лица, пряко заети в предизборната кампания, включително на застъпниците.
(2) Разходите, извън посочените в предходната алинея, не се включват в максималния размер за финансиране па предизборната кампания по чл. 155, но се декларират в отчета по чл. 159”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 79 народни представители: за 4, против 59, въздържали се 16.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 41:
„§ 41. Създава се чл. 156а:
„Определяне на лица, отговарящи за приходите,
разходите и счетоводната отчетност
Чл. 156а. (1) Всяка партия, коалиция от партии и инициативен комитет определя лице или лица, които да отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, коалицията от партии и инициативния комитет във връзка с предизборната кампания.
(2) Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата имената и длъжностите на лицата по ал. 1, а при промяна в лицата – в тридневен срок от извършване на промяната.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаеми госпожо председател! Този текст кореспондира с изискването на един следващ, а именно на чл. 159 – в срок до 30 дни след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да представят пред Сметната палата на еди-какъв си носител отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащания във връзка с предизборната кампания, заедно с извлечение от банковите им сметки. Това е ангажимент на политическите партии, които са участвали в изборите.
Опитът за прехвърляне на отговорността за представяне на адекватни отчети за изразходваните средства, включително и за приходите, върху други лица, според мен е некоректен. Всяка партия има своето ръководство и лица, които я представляват. Опитът да бъде посочено друго лице, което да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, е опит да се снеме отговорността от самата партия доколко коректно се е движела във финансирането на своята предизборна кампания. Вероятно управляващите имат предвид собствената си партия и опита да прехвърлят отговорността на друго лице за това, което ще се случи. Според мен няма никаква причина общите правила за политическите партии да бъдат променяни по отношение на предизборните кампании.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване новия § 41, предложен от комисията.
Гласували 78 народни представители: за 69, против 2, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 44, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме § 44, който става § 42, по вносител.
Гласували 81 народни представители: за 79, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 45 има предложение от народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 43:
„§ 43. В чл. 159 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „партиите, коалициите от партии и инициативните комитети” се заменят с „лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията от партии”, а думите „от тях” се заличават.
2. В ал. 2 думите „1000 лв.” се заменят с „една минимална работна заплата”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ето това имах предвид. Да, нормално е всяка партия да определи лице, което да отговаря за счетоводната отчетност по време на изборите, за осчетоводяването на приходите и разходите. Няма как обаче ангажиментът за представяне на отчета да бъде прехвърлен на това лице.
Ще дам пример с фирмите, с търговските дружества. Те имат задължение да представят съответни отчети – финансови, счетоводни и други, а те сами определят лицето, което от тяхно име да направи представянето. По тази причина санкциите, които се налагат, не са на главния счетоводител на фирмата, в случая на лицето, което осчетоводява, а на дружеството или на лицето, което представлява търговското дружество. Същото е и с партиите.
Съгласете се, че това е опит да се избяга от отговорност за честни и прозрачни правила при набирането на средствата от партиите в предизборната кампания. Ръководството на партията носи съответна отговорност как се финансира партията, а не счетоводителят, който е осчетоводил приходите или разходите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Гласуваме текста на комисията по доклада за § 45, който става § 43. (Размяна на реплики между народния представител Искра Фидосова и народния представител Мая Манолова.)
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има предложение от Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 44:
„§ 44. В чл. 162, ал. 4 след думите „при избори за” се добавя „народни представители, за”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 44, предложен от комисията, съгласно текста на доклада.
Гласували 82 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 46 има направено предложение от Яне Янев и група народни представители – § 46 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Има направено предложение от Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Има предложение от народния представител Петър Хлебаров:
„§ 46. Член 165 се премества от Раздел ІІ в Раздел І на Глава девета и в него думите „за народни представители” се заменят с „във всички видове избори”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 45:
„§ 45. В чл. 165 думите „бюлетини и пликове по образец, утвърден от Централната избирателна комисия” се заменят с „обща бюлетина”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме, първо, предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.
Гласували 89 народни представители: за 10, против 51, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 7, против 59, въздържали се 17.
Предложението не е прието.
Гласуваме окончателната редакция на § 45, предложен от комисията.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 47 е постъпило предложение на Яне Янев и група народни представители – § 47 отпада.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 46:
„§ 46. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. квадратче за поставяне на знак „X”, отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на партията, коалицията от партии или независимия кандидат;”
б) точка 4 се изменя така:
„4. имената на кандидатите, заемащи първите три места в кандидатската листа на партията или коалицията от партии или името на независимия кандидат;”
в) точка 5 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Редовете на отделните партии, коалиции от партии и независими кандидати се отделят един от друг с празен ред и плътна черна хоризонтална линия.”
3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „Номерът по ал. 2 се определя” се заменят с „Поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите от партии се определят”;
б) в изречение трето след думата „Определеният” се добавя „пореден”.
4. В ал. 4 думите „на бюлетините” се заменят с „в бюлетината”.
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Наименованието и номерът на изборния район се изписват на най-горния ред в бюлетината. Реквизитите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се изписват последователно от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат. След имената на независимия кандидат се изписва означението „независим”. В бюлетината за гласуване извън страната наименованието и номерът на изборния район се заместват с текста „Бюлетина за гласуване извън страната”.
(6) Извън страната се гласува само с бюлетина за партии и коалиции от партии, която не съдържа реквизитите по ал. 1, т. 4.”
6. Създават се нова ал. 7 и ал. 8:
„(7) На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната секционна избирателна комисия.
(8) Когато партия или коалиция от партии не е регистрирала кандидатска листа в съответния изборен район, в бюлетината не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.”
7. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „Бюлетините започват да се отпечатват“ се заменят с „Бюлетината започва да се отпечатва”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Да, включена е редакцията на ал. 9 – „Бюлетините започват да се отпечатват” се заменя с „Бюлетината започва да се отпечатва”. Не е интересно как ще редактираме това изречение, защото и от двата случая всички сме наясно, че става дума за едно и също – за отпечатването на бюлетините за парламентарните избори. По-интересен е въпросът къде ще се отпечатват тези бюлетини. И тъй като това е в правомощията на Централната избирателна комисия, позволявам си да го отбележа само в дебата в пленарната зала, а именно, че децентрализирането на печатането на бюлетините по региони, по местни печатници, които се определят от областните управители, в крайна сметка е една от предпоставките за осигуряване на манипулации на вота.
Не е тайна, а и всеки, който се е занимавал с избори, знае, че контрол върху това колко точно бюлетини ще се отпечатат от съответната печатница в избирателния район не може да бъде контролирано, в резултат на което част от напечатаните бюлетини буквално се изнасят от печатниците и служат за различните прояви на контролирания вот. Така че използвам случая, че става дума за редакцията на бюлетините или бюлетината започва или се отпечатва, да отбележа, че ако не се въведат ясни правила за отпечатването на бюлетините от една централна печатница, която да е под контрола на Централната избирателна комисия, разхвърлянето на печатането на бюлетините по места ще доведе до свободното им циркулиране извън избирателните секции в изборния ден – явление, на което сме се натъквали всички присъстващи в тази зала. И тогава, когато свободно се движат бюлетини, няма кой да гарантира нито индианската нишка, нито купуването на гласове, нито контрола върху вота. Една от мерките срещу това евентуално би било приемането на едно друго правило, а именно, че бюлетините се печатат от централна печатница, която се контролира за техния брой и съответно за тяхното отправяне по избирателните райони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване?
Господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въвеждането на този принцип на печатане на бюлетините на няколко различни места не дава никакви плюсове нито от гледна точка на организацията на изборния процес, нито от гледна точка на финансовата страна, финансовия ангажимент на държавата по отпечатването на бюлетините, още по-малко дава по-добри условия от гледна точка на провеждането на самия изборен ден.
Това, което госпожа Манолова каза, предполагам за никой от Вас няма никакво съмнение, че не просто е предпоставка – със сигурност ще има разнасяне на бюлетини дни преди изборния ден. Това разнасяне на бюлетини ще бъде свързано с гаранция за контрол върху изборния процес.
Вие от Политическа партия ГЕРБ вече веднъж оттренирахте въпроса с фалшифицирането на резултата по време на референдума. Това оттрениране показва, че бихте могли да опитате в много по-драстична форма да го направите и на предстоящите избори.
Направихте го и резултатът за всички е видим – тази огромна разлика, 10 хиляди и повече, между броя подписи и броя пликове, не бюлетини, е достатъчен показател и за намеренията, и за нагласите Ви, и за потенциала, който имате в тази посока.
Нещо повече, извеждането на печатането в няколко печатници в страната не гарантира единността на образеца на бюлетината поради различните технически възможности на печатниците, поради различното качество, поради различния им потенциал.
Не поставяме ли по този начин под съмнение въобще изборния процес, защото е очевидно, че се създават предпоставки за неговата манипулация, за фалшифициране, за контролиране на вота, за организация на конкретно постигнат резултат на територията на определени избирателни райони? Кого обслужвате? Обслужвате тези, които имат възможността да създадат такава организация.
Създавайки такива предпоставки, Вие всъщност предопределяте и фалшифицирането, и манипулирането на изборите на територията на цялата страна. С този подход Вие всъщност ще гарантирате предварителния набор от избиратели, на които ще се търси гласът в изборния ден, както и гарантирате контрола върху самия изборен процес.
Всички останали обяснения са абсолютно несъстоятелни! Водим дискусия, в която Вие сте над нещата, не участвате практически в дискусията, гласувате механично всички текстове, които са предварително подготвени от Вас и от Вашите началници, и не си давате сметка, че по този начин всъщност оскверняваме изборния процес, оскверняваме демокрацията. И го правите с тоталната неангажираност на хора, които са встрани от тези неща!
Ваденето, печатането на повече от едно място и не под контрола на Централната избирателна комисия не гарантира нищо.
Какво означава „областният управител ще определя”? Областният управител е орган на изпълнителната власт! Областният управител е политическо лице, неконтролируемо при определянето на съответния изпълнител на поръчката, както и неконтролируемо впоследствие при гарантирането на съхраняването на бюлетините!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Петков, и от Вашето изказване, и от предходното чухме едни големи неистини.
Бихте ли ми посочили като толкова виден изборен експерт в кой член от Изборния кодекс има и най-малък намек къде се печатат бюлетините, къде се правят конкурсите, че са по страната, по региони, по общини или не знам къде? Когато ми посочите текста и ми го прочетете, тъй като в този текст изобщо не става дума кой къде какво ще печата, аз ще изляза и ще направя изказване след Вашето изявление. Даже и дамата от първия ред да Ви подсказва, пак няма да намерите и да ми посочите такъв текст, защото, колеги, такъв текст няма! Това е поредната манипулация на колегите отляво.
Има изречение: „Бюлетините” се заменя с „Бюлетината” започва да се отпечатва – разбира се, че ще започне да се отпечатва. Текстът е: „Започва да се отпечатва не по-рано от 18 дни преди изборния ден”. Какво да напишем?
Но нито пише къде се отпечатва, нито кой ще отпечатва, нито конкурсите национални ли са, регионални ли са, какви са, селски ли са, градски ли са. Кажете ми къде го четете всичкото, което издърдорихте досега?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Петков, Вие, както и преждеговорившата, не сте ме слушали внимателно. (Оживление и реплики от ГЕРБ.)
Това, което заявих от парламентарната трибуна в своето изказване, което може би Ви е подвело, е, че ние се занимаваме с редакционни текстове, които заменят „бюлетините” с „бюлетината” започва да се отпечатва. А всъщност същественият въпрос за това кой отпечатва бюлетините се предоставя на решението на Централната избирателна комисия!
Започнах този дебат в залата, за да бъде взет предвид от Централната избирателна комисия, за която знаем, че внимателно следи и се намесва в нашите дебати, при вземането на решение как ще се отпечатват бюлетините. Защото практиките досега в резултат на решение на ЦИК бюлетините да се отпечатват по избирателни райони чрез поръчки от областните управители на определени регионални печатници показа едно-единствено нещо – че от тези печатници преди изборния ден се взема допълнително количество бюлетини, което се използва от различни субекти – аз не съм казала ГЕРБ – за целите на манипулацията на изборите и контролирания вот!
Да, няма текст в Изборния кодекс, който да казва къде се печатат бюлетините и аз изтъкнах това като слабост. Вместо редакцията „започва да се отпечатва”, „отпечатва се бюлетината”, „бюлетините”, по-същественият въпрос е: кой ги печата тези бюлетини и какъв е контролът върху този, който ги печата?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Предишния път ги печата печатницата на Иво Прокопиев – „Дружба”!
МАЯ МАНОЛОВА: И че единствено контрол може да въведе Централната избирателна комисия върху една печатница, която да напечата бюлетините за всички избирателни райони! Иначе по места областните управители си ги възлагат на близки до тях фирми, в резултат на което няма никакъв контрол – нито върху това колко бюлетини са отпечатани, нито колко предварително са изнесени! (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
МАЯ МАНОЛОВА (встрани от микрофоните): Наши, Ваши – въпросът е да има контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
От гледна точка на видността не бих се мерил с Вас, госпожо Фидосова.
Проблемът е в това, че го няма разписан технологично процеса и това е въпрос на закона. Това не е въпрос, който може да бъде решаван от друг орган! Ако ние тук не създадем гаранции, не можем да разчитаме впоследствие някой друг да го направи, вместо нас!
Защо трябва да оставяме някой да решава този въпрос? Защо трябва да оставим на Централната избирателна комисия тя да се самоосвободи от такава отговорност? Защо трябва да оставим да бъдат възложени другиму функции, които трябва да бъдат ясно разписани като задължения и като отговорност в закона? Неразписвайки ги, създаваме тези предпоставки.
Какво пречи да разпишем чия е отговорността, кой отговаря за поръчването, кой – за производството, кой – за контрола след това? Сега, когато не го разписваме, очевидно че залагаме възможността това да стане не по този хаотичен, а по този организиран начин за манипулация и фалшификация на изборите!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак – за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За мен, за нас проблемът с бюлетината – кой ще я отпечатва, как ще я отпечатва, не е толкова важен. Важното е как ще гарантираме този, който отпечатва бюлетината или бюлетините, интегралната бюлетина, да я отпечата по такъв начин, че тя да не бъде прозрачна. Тоест да не може да прозира отбелязаното с „Х” квадратче, което е избрал избирателят. За нас това е най-същественият проблем при интегралната бюлетина.
Нагледахме се на случаи в миналите избори, когато много ясно, особено при прозрачните урни, още докато пуска избирателят бюлетината си, прозираше къде е отбелязал хиксчето – прозираше от задната страна на бюлетината.
Ако това бъде допуснато и на тези избори, значи нищо не сме направили по отношение на контролирането на вота! Вотът ще бъде толкова хубаво контролиран, на първо място, от самите членове на секционната комисия, че просто няма нужда от никакви индиански нишки, от никакво раздаване или изнасяне на бюлетини и така нататък!
Особено това, което каза госпожа Манолова – че всеки по места ще възлага на различни печатници да отпечатват бюлетини, ама качеството на хартията в Сливен било едно, пък в Кюстендил друго, прозирало или не прозирало, не бива да се допуска, защото то крие сериозен риск от контролиране на вота и разкриване тайната на вота! Затова е крайно наложително ЦИК да избере такъв механизъм, такива изисквания към печатницата, към хартията, която ще бъде използвана, за да се избегне рискът от прозиране на знака, който е поставил избирателят. Иначе с контролирания вот ще продължим като проблем и нищо няма да сме направили. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак, Вие правите ли някакво предложение за тези хартии, защото аз не можах да разбера? (Реплики.)
Няма такова предложение, направено между първо и второ четене. И сега няма. Нали така? Правилно – няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 5, против 55, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Предложение на народния представител Мая Манолова – то е подкрепено.
Сега гласуваме окончателната редакция на комисията за § 46 – по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът е приет единодушно!
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 48 има направено предложение от Яне Янев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 48 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 48 да бъде отхвърлен.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от народния представител Петър Хлебаров:
Създава се нов § 48а със следното съдържание:
„§ 48а. Член 169 се отменя”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 6, против 53, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от Мая Манолова и група народни представители да се създаде § 48а:
„§ 48а. В чл. 169 думите „бюлетини и пликове по образец, утвърден от Централната избирателна комисия” се заменят с „обща бюлетина”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 16, против 58, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 49 – предложение на Яне Янев и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители:
В § 49 се правят следните изменения и допълнения:
В чл. 170:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 3:
„3. квадратче за поставяне на знак "X", отразяващ волята на избирателя, в което е изписан поредният номер на съответната кандидатска листа;”
бб) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6;
б) в ал. 4 думите „т. 2, 3 и 4” се заменят с „т. 2, 3, 4 и 5";
в) в ал. 5 думите „т. 3 и 4” се заменят с „т. 4 и 5”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 49 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 14, против 60, въздържали се 7.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията § 49 да бъде отхвърлен.
Гласували 77 народни представители: за 70, против 7, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на Мая Манолова и група народни представители:
Да се създадат параграфи 49а, 49б и 49в:
„§ 49а. В Глава девета, в наименованието на Раздел V след думите „кметове на общини” се добавя „кметове на райони”.
§ 49б. В чл. 171, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. кметове на райони;"
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 49в. В чл. 172, ал. 2 и 3 след думите „Бюлетина за кмет на община” се добавя „Бюлетина за кмет на район”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 9, против 64, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 50 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага той да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По текстовете, по които няма смисъл да се взема думата, защото са предрешени, както виждате няма изказвания. Такива бяха предишните 7-8 текста.
Това обаче е текст, който се отнася до осигуряване на по-широка възможност на хората с увреждания да гласуват в изборния ден. Става дума за гласуване с подвижна избирателна урна и за необходимостта хората, които заявяват гласуване с такава урна, предварително да представят заявления и документи от ТЕЛК или НЕЛК за тяхното здравословно състояние.
Нашето предложение е да бъде представен съответен документ, който да установява тяхното здравословно състояние, което може да бъде преценено от съответната избирателна комисия. Противното е допълнителното ограничение, всъщност това е продължение на политиката, която провежда този Изборен кодекс – за отказване, за ограничаване възможностите на избирателите да упражнят правото си на глас.
Ще дам пример с наскоро проведения референдум. Никъде не беше реализирано гласуване с подвижна избирателна урна поради факта, че не бяха набрани необходимия брой заявления. Една от спънките пред хората с увреждане е необходимостта да доказват здравословното си състояние с удостоверение на ТЕЛК. Освен това знаете в какви срокове се презаверяват и насрочват прегледите в ТЕЛК, в какви срокове се произнасят тези комисии. Това са обективни трудности пред българските избиратели, които даже не могат да бъдат решени в резултат на тяхната активност или воля да участват в изборите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията § 50 да бъде отхвърлен.
Гласували 73 народни представители: за 64, против 9, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Прегласуване.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Става въпрос за онова ограничение, което беше въведено с Изборния кодекс – да се изискват документи за трудоспособност, за да се допуска едно лице да упражни избирателното си право. То беше и предмет на наблюдение в Доклада на ОССЕ. Абсурдно е документите от ТЕЛК и НЕЛК, които са за трудоспособност, да служат за доказване на възможност или невъзможност да упражниш избирателно право. Още повече, че може да има временна невъзможност – зрителна или опорно-двигателна – да гласуваш и затова ти е необходим придружител. Затова искаме разширяване на кръга – с какъвто и да е медицински документ. Това е достатъчно разумно и затова сме предложили да не ограничавате хората, които нямат възможност сами да упражнят правото си на глас, да ползват придружител. Да не говорим, че на последните избори имаше достатъчно случаи на жалби за откази на комисии да допуснат такива хора да гласуват с придружител.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Прегласуване.
Гласували 81 народни представители: за 65, против 15, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 47 и 48:
„§ 47. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за народни представители и” се заличават.
2. В ал. 2 след думите „избори за” се добавя „народни представители, за”.
§ 48. В чл. 183, ал. 3 думите „за народни представители или” се заличават, а след думите „или бюлетини при избори за” се добавя „народни представители, за”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложените от комисията нови параграфи 47 и 48 в текста по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 49:
„§ 49. В чл. 184 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 ч.” се заменят с „7.00 ч.”, а думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”.
2. В ал. 2 думите „19.00 ч.” се заменят с „20.00 ч.”, а думите „20.00 ч.” се заменят с „21.00 ч.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Така и не получих аргументиран и убедителен отговор на въпроса защо е необходима тази промяна. Госпожа Фидосова непрекъснато твърдеше: „Дайте да се придържаме към добрите традиции, дайте да не правим експерименти, нека да се придържаме към това, което не е създавало никога проблеми”, а сега изведнъж без никакви аргументи и причини изместваме началото и края на изборния ден с 1 час. На въпроса ми „защо?”, отговорът е „понеже е лято”. Ами чакайте, може да не е лято винаги, когато има парламентарни избори. Този кодекс не е само за парламентарни избори. Може да има предсрочни избори. Знаете, че местните избори не се провеждат винаги през лятото. Има други видове избори, които се падат в друг момент. Това, че късно се стъмвало – и дайте да удължим ...
Уважаеми колеги, пак повтарям. При всичко това, което заедно приехме с консенсус, с изискванията за участие, за ксерокопиране и раздаване на протоколите на всички, които ги поискат, подписване и така нататък, изборният ден се удължава много. Членовете на секционните комисии и всички участници в изборния процес на секционно ниво, а и по-горе, ще трябва да стоят до късно през нощта или по-точно – до ранни утринни часове. Вие искате на фона на всичко това, с което ги натоварихме допълнително като бумащина, като задължения, като формализъм, да им удължим и изборния ден, че да стане още по-късно, да се изморят още повече, да има възможност да допуснат още повече грешки от умора и изтощение и повечето от тях да си тръгнат, преди да са свършили коректно работата си, а да останат тези, които имат интерес да променят нещо, да фалшифицират и така нататък.
Колкото по-късно, колкото повече се удължава изборният ден, толкова опасността от грешки – волни или неволни, от проблеми се увеличава. Няма никакъв сериозен аргумент за тази промяна в часовете за начало и край на изборния ден. Откажете се от тази идея, оставете си както е досега – от 6,00 ч. до 19,00 ч., ако искате да докажете, че наистина нямате някакви тайни и задни мисли зад тези късни среднощни часове. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, господин Казак, дами и господа народни представители! Не съм съгласен с това, което казахте – в една част. Не съм съгласен за консенсуса, който обявихте, защото категорично съм против, че има консенсус.
Не може да се проявява такъв политически инат и арогантност по отношение на елементарни текстове, които са в това изменение на кодекса и да се говори за консенсус. Да, търсеха се допирни точки по някои изключително тежки и възлови процеси в изборния процес, но за консенсус не може да се говори. При всички положения хаосът, който ще се създаде в изборния ден, трябва да бъде изцяло в отговорността на Политическа партия ГЕРБ и тези, които създават този кодекс.
По отношение на това, което казахте. Наистина няма логика да се променя часът. Аргументът за това е в онзи технически елемент, в който процесът на изборния ден продължава значително, след като секцията бъде затворена. Тоест тогава започва преброяването на бюлетините, съставянето на протоколите, попълването на протоколите, запечатването на бюлетините и тяхното предаване. Колкото по-назад отива във времето приключването на изборния ден, толкова повече този процес става тежък и невъзможен.
Неслучайно на местните и президентските избори имаше чували с бюлетини, изхвърлени в кофите за боклук, защото хората не искаха повече да стоят и да чакат в хаоса, който беше създаден. Сега, като изтеглите приключването на изборния ден още един час назад, това означава, че процесът след това, Вие изтегляте в късните доби, в късните нощи. Явно това го правите, защото имате желанието изборният процес да се върши по тъмно, с тъмни средства и по тъмен начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Госпожо Фидосова, не Ви видях, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Казак, удължаването на времето с един час – от 19,00 ч. до 20,00 ч., е с оглед на това максимален брой български граждани да могат да упражнят правото си на глас, защото това е конституционно право.
Искам да Ви посоча каква е европейската практика. Няма гласуване по късни доби. Когато се наредят на опашка до 19,00 ч. отвън и стоят хора, се прибират личните карти и пак гласуваме до 20,00 ч. Това, което в момента предлагаме в текста, е да бъде фиксирано 20,00 ч., да не се стига до ситуация да се удължава времето за гласуване инцидентно от Централната избирателна комисия, а да е ясно разписано.
Чета Ви европейската практика: Чехия – гласуването е до 22,00 ч.; Полша – от 7,00 ч. до 21,00 ч.; Швеция – от 8,00 ч. до 21,00 ч.; Финландия – от 9,00 ч. сутринта до 20,00 ч. вечерта; Словакия – от 7,00 ч. до 10,00 ч. вечерта; Румъния – от 7,00 ч. до 21,00 ч.; Литва – от 7,00 ч. до 20,00 ч. вечерта; Латвия – от 7,00 ч. до 10,00 ч. вечерта. Това е европейска и световна практика, уважаеми колеги.
Трябва да дадем достатъчно възможност като време българските граждани да имат възможност да упражнят избирателното си право. Това че комисията ще остане да брои един час повече не е проблем. Тя ще остане да брои един час повече и когато всички тези хора са се събрали отвън, тогава изведнъж става струпване пред секцията особено в някои избирателни секции, особено в махалите, където изведнъж се появяват 50 – 100 – 200 карти в периода от седем без пет до седем часа и тогава започват злоупотребите. Затова нека всеки да има възможност да гласува, да няма това напрежение, да няма решения в последния момент, когато има толкова много хора и не са гласували, да трябва да се взима извънредно решение от ЦИК. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Казак, и аз ще Ви направя реплика, позовавайки се не на европейските практики, а на българските практики. Това, което наблюдаваме във всички избори, организирани от ГЕРБ, освен хаоса и безредиците и при гласуването, и при предаването на бюлетините, го видяхме може би най-ясно на последните местни избори в Пловдив. Когато кандидатът на ГЕРБ видя, че е на ръба и че губи изборите от неговия конкурент, се юрнаха всякакви партийни активисти и представители на щаба, всякакви купувачи на гласове в последните часове да могат да обърнат резултата. Имаше достатъчно кадри в медиите как се мобилизира гласуване на граждани в последните часове на изборния ден, в последните минути. Тоест изнасянето на изборния ден един час по-късно е възможност за определени партии, които разполагат с властови и с финансов ресурс, след като вече са информирани от данните на екзит пола, че губят изборите, да се юрнат да купуват гласове, да натискат избиратели, да контролират вота и да ги водят към избирателните урни. Затова ще бъдат използвани часовете между 16,00 ч. и 18,00 ч., защото от 6,00 ч. до 7,00 ч. невинаги се оказва достатъчно за обръщане на резултата, но за два часа, ако разполагаш с пари и с цялата мощ на държавата, можеш да направиш чудеса. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Откъде го знаете, госпожо Манолова?
Дуплика – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, благодаря за репликите. Предлагам все пак да се придържаме към българските практики и да съобразим нашето законодателство максимално с рисковете, които крие българската действителност и натрупаният опит. Натрупаният опит категорично говори, че колкото повече се удължава изборният процес в рамките на изборния ден, толкова повече възможности за фалшификация и злоупотреби, волни или неволни пропуски и грешки се допускат както в прочитането на резултатите, така и при изготвянето и попълването на изборните книжа и се създават предпоставки след това за оспорване на изборните резултати.
Уважаеми колеги, Вие не удължавате изборния ден, уважаема госпожо Фидосова, Вие просто го измествате с един час по-късно, напред, значи по-близо до тъмната част на денонощието. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Така е! Абсолютно е така!
Вместо да започне в 6,00 ч. той започва в 7,00 ч. Вместо да завърши в 19,00 ч. той завършва в 20,00 ч. с възможност за удължаване до 21,00 ч. И чак след 21,00 ч. вече ще започне броенето, попълването на протоколите. Искам пак да Ви напомня –въведохме редица нови изисквания към секционните комисии, които ги нямаше досега. То не бяха списъци за застъпници от специален списък, то не бяха списъци за наблюдатели – всеки наблюдател трябва да бъде отбелязан в списъка, то не бяха други списъци за анкетьори и така нататък. Огромна бумащина, която ние стоварваме върху плещите на членовете на секционните комисии, и на фона на всичко това Вие искате да удължите изборния ден, да го изместите към по-късните часове на денонощието.
Ето това ще създаде проблеми волно или неволно! Искам на това да Ви обърна внимание.
Ако нямате сериозни аргументи, откажете се от тази идея, защото Вие ще допринесете за създаването на проблеми в изборния ден с този Ваш инат да държите на това без всякаква обосновка. В Швеция било, било в Латвия – там няма такива проблеми! Там всичко е изработено, действа и няма такива практики, каквито има тук. (Шум и реплики.)
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: В Швеция се стъмва по рано.
ЧЕТИН КАЗАК: Оставете кога се стъмва в Швеция!
При нас практиките са такива и ние ги знаем. Не обвинявам тази или онази партия, че има монопол.
Ако искаме наистина да предотвратим тези практики на изборите, не трябва да създаваме предпоставки за това. Това е. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов – за изказване.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Като застана на тази трибуна и спирам погледа си към всеки един от Вас, имайки предвид, че Вие сте зад мен, мога да кажа, че всеки един поотделно е достоен и добър човек.
РЕПЛИКА: А заедно?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Затова искам заедно да Ви помоля с гласуването не правете това предложение законодателна норма.
Госпожо Фидосова, Вие приведохте примери за много по продължителен период на гласуване. Нали знаете, че има страни, в които се гласува в събота и в неделя – два дена. Спират хората, прибират се вкъщи, на другия ден отново гласуват и не сме чули в тези страни да има проблеми. При нас в късните часове се създават проблеми. (Шум и реплики.) Не искам да кажа за Вашата партия, но се създава среда за далавераджии. Ще Ви дам два истински примера.
На последните избори в село Бутан завършва изборният процес. Партиите получават извлечение от протоколите. Кандидатът „А”, който не е от нашата партия, бие кандидата „Б”, който не е от Вашата партия. Резултатът е известен. Техниката за измама е следната: оставили са две бюлетини, по които са спорели дали са фалшиви или не. Членовете от изборната комисия си отиват. Приносителите на чувала в Козлодуй искат да се преброят отново запечатаните чували.
Кажете ми, госпожо Фидосова, някъде в действащото законодателство може ли районната, общинската избирателна комисия законно да отвори чувалите, да брои в отсъствието на комисията, да забели резултатите и вместо кандидата „А”, да обяви за победител кандидата „Б”? Всичко това, уважаеми колеги, се случва в сутрешните часове.
Не само че се случи, но на извънредните избори в с. Хърлец, понеже кметът почина, в същата избирателна комисия, когато изборите завършиха и се разбра кой е победител, за да се повтори схемата, защото в първия случай мина, отново казаха: „Има две бюлетини, по които спорим, дайте да ги носим пак в Козлодуй и да отворим чувалите!”.
За да кажем, че такива схеми няма да минават, дайте да оставим този час, който е в сега действащия кодекс. Дайте да отречем тези практики!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И каква е връзката?
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Има общо, защото това става в среднощните часове.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Ако някой иска да наруши закона, може да го направи по всяко време.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: А, виждате ли, ако искат да го правят, го правят въпреки закона и дайте да удължим с още часове да го правят. Дайте със своето гласуване да дадем знак, че сме против тъмнината да се използва за тези тъмни страни, грозящи в България.
Госпожа Караянчева ми се усмихва и казва: „Няма да мине!”. Знам, че няма да мине, но като гледам всеки един от Вас в лицето, ми се ще да ме чуете и да гласувате. Не приемайте това, което дава шанс на тъмната страна в нашия обществен политически живот и което намалява нашето достойнство като нация и народ. Не гласувайте това предложение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Терзийски. (Шум и реплики.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, дами и господа народни представители! (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
Госпожо Фидосова, замълчете, много се чува, когато сте близо до трибуната!
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Не говоря на Вас.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Да, но се чува на микрофоните.
Уважаеми дами и господа, въпреки че в своята реплика изразих отношението си, изказването ми е провокирано от репликата на госпожа Фидосова.
Уважаема госпожо Фидосова, Вие откровено заблуждавате не само аудиторията, Вие заблуждавате въобще българските граждани, заблуждавате самото законодателство! Искате да дадете по-голяма възможност и шанс на повече български граждани да гласуват – къде е логиката в това, което Вие говорите и къде е истината, защото това е лъжа? От 6,00 часа до 19,00 часа са 13 часа, а от 7,00 до 20,00 часа пак за 13 часа! Вие не давате на повече хора възможност да гласуват, не давате възможност на повече хора да гласуват!
Освен това, ако се отнесем сериозно към Вашето изказване, ние можем да кажем например, че след 20,00 или 19,00 часа обикновено нормалните хора сядат да вечерят и се прибират вкъщи! Те не ходят като разбойници и бандити по улиците до двадесет и един или двадесет и два часа! (Шум и реплики.)
Това е във връзка и в духа на Вашето алогично изказване и на примера, който давате, за да защитите собствената си теза. Собствената Ви теза с това твърдение не из-дър-жа! Вие лъжете с това изказване, че давате шанс на повече български граждани да гласуват, като времето за гласуване е едно и също!
Нещо повече – отново призовавам: недейте да вкарвате допълнително хаос в изборния процес, защото след приключване на изборния ден започва тежката част на изборите за участвалите в секционните комисии, за застъпниците и за тези, които броят, обработват протоколите и изборните резултати. Вие ги поставяте в условия да работят през нощта. Имате тежък пример от изминалите избори точно за провала на отчитането на изборите.
Защо задълбочавате хаоса? Ще Ви кажа защо: защото Вие в този хаос търсите възможността да манипулирате. Създавайки хаос, Вие създавате порядък за манипулиране, за фалшификация и за прехвърляне вота на българските граждани! Вие създавате условия за измама чрез този хаос – умишлен хаос, от който Вие искате да се възползвате, за да подмените вота на българските граждани. Това е единственото логично обяснение, а не че ще дадете възможност на повече български граждани да гласуват. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители?
Господин Лазаров – за изказване.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Наслушахме се на разни шменти капели.
Първо, времето, през което работи комисията, е едно и също. Дали ще започне в 6,00 часа сутринта или в 7,00 – продължителността на работния ден е един и същ като отрязък. Хайде да не слушаме врели-некипели и да не им вярвате.
Второ, кой ще излезе тук да каже, че сутринта от 6,00 до към 8,00-9,00-10,00 часа избирателната активност е най-високата! Абсолютно всички, които се занимаваме с избори, знаем, занимавали сме се, добросъвестни сме, слагайки си ръка на сърцето, признаваме, че от 6,00 до 7,00-7,30-8,00 часа избирателната активност е най-ниска.
Уважаеми колеги, това се знае. Нормално е колкото повече се повишава избирателната активност, ние да изместваме времето. (Реплики.) Разбира се, че в светлата част на денонощието. Това е мотивът. Всичко останало са врели-некипели и шменти капели!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, не чух сериозен аргумент и от Вас защо измествате с един час… (Реплики от ГЕРБ.) Никой не е твърдял, че ощетявате избирателите. Не, не ги ощетявате, Вие просто измествате, както казах, изборния ден с един час по-близо до тъмната част на денонощието. Това е. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Проблемът не е, че ще се гласува на тъмно... (Реплики от ГЕРБ.)
В 18,00 ч. е светло през лятото. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, за някакъв ред.
Не мога да чуя господин Казак, колеги, моля Ви.
ЧЕТИН КАЗАК: Госпожо председател, проблемът не е, че ще се гласува на тъмно, проблемът е, че ще се брои на тъмно. (Реплики от ГЕРБ.)
Проблемът е, че Вие създавате предпоставки да се брои на тъмно, да се попълват протоколите на тъмно, да се носят на тъмно чувалите и протоколите и да се отчитат пред районните избирателни комисии колкото се може по-късно. Това е проблемът! (Реплики.)
Не ми излизайте с аргумента: кой гласувал сутринта, кой гласувал вечерта. Който иска, намира време да гласува, а който иска да брои на тъмно – ето, такива промени приема. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожа Манолова – втора реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Лазаров, авторът на израза „шменти-капели” не е от БСП и човекът, който го пусна в политическа употреба не е от БСП, не е лидерът на БСП, а е лидерът на Вашата партия. Вие съвсем последователно използвате шменти-капелите и врели некипели те в този дебат. Защото, като ще си слагаме ръка на сърцето, сложете си Вие ръка на сърцето, тъй като сте от Пловдив, и кажете кога се обърна резултатът за избора на кмет на Пловдив на последните местни избори? Не се ли случи това в последните часове? Не заспаха ли пловдивчани с информацията, че остава старият кмет и не се ли събудиха, че всъщност има избран нов кмет с юрването на цялата партия в последните часове за натискане, купуване, контролиране, мачкане на избирателите? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Ние видяхме по всички телевизии как в последния момент се караха хора, даваха им се едни пари – уж застъпници, уж не знам какви, само и само да ходят да гласуват. Това е истинската причина да се удължи изборният ден до осем часа, за да имате време за реакция, ако нещата тръгнат съвсем на зле да обръщате резултата, използвайки колосалния финансов ресурс, с който разполагате, и с цялата мощ на държавата, която е във Ваши ръце. Това е истинската причина. Всички тук го знаем.
Допълнителната екстра, която си осигурявате, е броенето на бюлетините по тъмно. И още една допълнителна екстра е предаването на протоколите по тъмно, предаването на чувалите с бюлетини в областните администрации – там също ще има хаос, защото за първи път ще го правят, също в късна доба или рано сутринта на следващия ден.
Смисълът на този дебат е един-единствен. Вие няма да се съобразите с нашите аргументи, но сме Ви предупредили, че хаосът, който ще настъпи в края на изборния ден, е заслуга на гласуването на мнозинството и безобразията, които ще се случат в последните два часа, а те наистина ще бъдат страшни като гледаме как се срутвате електорално, ще се случат в последните часове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, може би се налага в дупликата да обясните още веднъж целия процес на гласуване – кога започва, кога приключва в изборния ден, за да стане ясно на колегите отляво и да престанат да се държат – на дръж ми шапката.
Защото, колеги, и господин Лазаров, посочете един пример, ако можете, и помолете тези, които Ви репликираха преди мен, да дадат поне един пример досега, в които и да било избори за 20 години назад, когато бюлетините са броени в светлата част на деня. Няма такъв случай. Каквито и избори да се правят – дали пролетта, дали лятото, дали есента, броенето винаги е по тъмно, защото изборният ден като часово време така приключва и в момента, че броенето започва едва след като бюлетините се изсипят от урната, подредят се на купчини и то започва около час и половина, два, след като въобще е приключил изборният ден.
Какво констатирахме на последните и на предишните избори през 2009 г.? След 17,00-18,00 ч. опашки от хора, които чакат да гласуват и невъзможност тези хора нормално да упражнят гласа си. Това какво означава – че нарушаваме конституционно право на тези хора? В същото време сутринта от шест до седем часа няма никой в урните – избирателната активност е под 0,2%. Това означава, че трябва да създадем такива правила, които да са ясни, да са в Изборния кодекс и не могат да се променят според ситуацията и според резултата, който се гони в изборния ден, и българските граждани, където и да се намират, да могат свободно да упражнят правото си на глас и да не могат да се правят повече спекулации, машинации с това, че не могат да бъдат упражнени. Виждала съм секции, които са няколко на брой в една сграда – как се затваря входа на сградата от определени хора, заставайки на опашката и блокирайки, за да бъдат отстранени други, които чакат на опашката и не могат да гласуват. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Лазаров, дуплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колебаех се дали да направя дуплика. Очевидно, че тези хора, които 20 години организираха и провеждаха избори и въпреки това ги загубиха през 2009 г., 2007 г., 2011 г. – при нашата организация, ще продължават да нагнетяват напрежение, ще продължават да говорят неистини, ще продължават да говорят лъжи.
Става въпрос за едно-единствено нещо. Наистина от шест до седем часа няма никаква избирателна активност и то е за сметка на хората, които са на работа през деня – събота и неделя, когато всъщност се провеждат изборите, отиват да гласуват по-късно. Затова става въпрос. Всичко останало наистина са невероятни лъжи и нагнетяване на напрежение.
Бих казал още нещо. Прави ми впечатление от няколко месеца, че започва да се подготвя почвата за поредната загуба от страна на седящите отляво. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Търсят си и продължават да си търсят алиби. Винаги някой им пречи. Сега им пречи този текст, в който се казва, че е нормално изборният ден да започне от 7,00 ч. сутринта. Няма смисъл повече да обясняваме едно и също нещо. Да, наистина, винаги броенето е започвало и е приключвало в изборния ден в тъмната част. Затова става въпрос. Благодаря. (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители?
Госпожа Теодора Георгиева.
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Колежката отляво преди малко каза, че хората са си легнали в Пловдив и са очаквали кметът да бъде един, а след това е станал наш. Да не забравяме, че имахме абсолютно същия случай в Перник – хората си легнаха с мисълта, че госпожа Соколова е новият кмет, а в същото време нещата се оказаха други. Мисля, че имаше и подобен случай във Враца.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вече господин Терзийски ще има възможност за реплика.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, да, ще се възползвам от репликата, която ми дава правилникът. В противен случай щях да стана по начина на водене, защото от вчера до днес...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Значи все ставате.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ... съвсем тенденциозно се опитвате да ми отнемете думата. (Реплики от ГЕРБ.) Явно не Ви харесва това, което казвам. Явно Вие останахте единственият стожер на ГЕРБ, който стои зад мен и отстоява позициите на мнозинството, което е срещу мен. (Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.)
Към преждеговорившата ще направя реплика, която е свързана и с изказването на господин Лазаров.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гледайте тази, която репликирате. Защо само наляво гледате?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Когато става въпрос за организация на изборите и за технологичните машинации, които правите и които подготвяте, искам да попитам: каква беше тази порода риба, която изплува и обърна бели тумбаци в Марица след президентските и местните избори? Защото тази порода риба се нарича бюлетина, бюлетина на българските избиратели. Бюлетините на българските избиратели плуваха в Марица и не се правете на изненадан, господине от първия ред на ГЕРБ. (Смях и оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика на Теодора Георгиева – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Георгиева, не обръщайте внимание на риби, раци и разни други животни. Колегата има афинитет към тези работи. (Реплика от докладчика Искра Фидосова.) Да, и разни други – с мустаци или без мустаци.
Преди чувахме как ГЕРБ вкарвал хората като животни да гласуват. Просто не обръщайте внимание на цялата тази менажерия, все пак сме в пленарната зала на Народното събрание на Република България.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз благодаря за това уточнение, защото останах с впечатлението преди малко, че сме в шапкарски магазин.
Трета реплика? Няма.
Ще ползвате ли дуплика, госпожо Георгиева? Няма да ползвате.
Други народни представители?
Господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз не можах да разбера къде го намесихме Плевен в случая.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лапсус, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ: В последните двадесетина години, а може би и петдесет няма жена кандидат за кмет за Плевен, още по-малко да е успяла, но това е въпрос на елементарно познание върху този процес.
По конкретния текст, който обсъждаме, мисля, че е ясно за всички, че Вие ще приемете това, което сте решили.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Правилно.
РУМЕН ПЕТКОВ: Да, правилно. Изборният ден е 13 часа. Могат да бъдат вадени всякакви аргументи в различни посоки. (Реплика от докладчика Искра Фидосова.) Четиринадесет часа с добавката, възможната добавка, която далеч не във всички секции е практика. Ако се направи справка в Централната избирателна комисия, ще видим, че не са толкова много секциите, в които е удължаван изборният ден. Тоест аргументът, че, видите ли, голямата маса от граждани ще проявят решителен изборен интерес някъде между 18,00 и 19,00 ч. не е особено състоятелен. С добавката го правим 14 часа.
След това започва един процес, който далеч не е час и половина, на изсипване и подреждане. Той, в резултат на изключително плодовития Ви стремеж да се гарантира почтеността на изборите, ще бъде предхождан от снимане на протоколи на ксерокси за всеки един от участниците.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не сте били в залата, няма такова нещо. (Реплика от докладчика Искра Фидосова.)
РУМЕН ПЕТКОВ: Да, това казвам, че като приключи изборният ден, ще започне този процес на изсипване на пликовете, на броене на бюлетините, на подреждането им, но този процес ще бъде последван от снимането на протоколите. Тук, разбира се, въпросът е свързан с това не толкова какво ще снимаме, а кой ще достави ксероксите, но този въпрос вече Вие сте го решили, както се полага. (Реплики от ГЕРБ.)
Тук беше казано, че някой си търси обяснение за изборния резултат предварително. Ние като партия и сме губили, и сме печелили избори, и сме показали, че за нас държавата и държавността е над всичко. Друг е въпросът, че Вие не можете да губите, че за Вас оцеляването е въпрос на власт и властта е въпрос на оцеляване и правите всичко възможно през всеки текст да създадете предпоставки за фалшифициране на изборите от тези текстове, които предполагат публичните дебати, публичните дискусии по политиката, по управленските виждания, до тези елементарни на пръв поглед текстове, защото Вие задължително искате да се добутат нещата до тъмната част на деня. Задължително! Защото към плуващите в Марица бюлетини трябва да добавим и депутатите, които разнасяха чували с бюлетини.
Очевидно е, че с надеждата по тъмно по-малко хора да ги познаят, това е добра предпоставка. Целият този процес на налагане на текстове, които са против интереса на гражданите, които са против провеждането на нормален изборен ден като цяло, против провеждането на нормална изборна кампания, в крайна сметка ще удари Вас. Той ще удари гражданите, но ще удари и Вас. Надеждата на тези от Вас, които ще разнасят бюлетини, че малко хора Ви познават, донякъде е основателна, но не бива да създаваме тези предпоставки за фалшификация на изборите така методично и така цинично, щото в крайна сметка удряме държавността. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Дискусията е закрита.
Преминаваме към гласуване.
Поставям на гласуване предложението на комисията за нов § 49 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 86 народни представители: за 75, против 11, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, отиваме на Допълнителния доклад – § 51.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 50:
„§ 50. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата „гласуване” се добавя „или кочани с бюлетини за гласуване в зависимост от вида избори”;
б) в т. 3 думите „за народни представители и” се заличават;
в) създават се т. 6а, 6б, 6в и 6г:
„6а. формуляр на списък за вписване на застъпниците;
6б. формуляр на списък за вписване на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети;
6в. формуляр на списък за вписване на наблюдателите;
6г. формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор;”
г) в т. 9 думите „за народни представители и” се заличават;
д) в т. 10 думите „извлечения и” се заличават;
е) в т. 11 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове” се заличават;
ж) в т. 14 думите „за народни представители и” се заличават;
з) създава се т. 14а:
„14а. отличителните знаци на членовете на секционните избирателни комисии по чл. 192а;”;
и) точка 15 се изменя така:
„15. техника и консумативи и други помощни и технически материали.”
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след цифрата „6” се добавя „6а, 6б, 6в, 6г”, а след числото „14” се добавя „14а”;
б) в т. 2 думите „при избори за президент и вицепрезидент на републиката и при избори за общински съветници и кметове” се заличават.
3. В ал. 3 след цифрата „6” се добавя „6а, 6б, 6в, 6г”, а след числото „14” се добавя „14а”.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Само едно изречение, просто Ви обръщам внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Вашият конгрес мина, господин Казак!
ЧЕТИН КАЗАК: Одеве Ви споменах, че секционните избирателни комисии се натоварват с още много бумащина. Ето, точно сега с тези „6а”, „6б”, „6в” и „6г” – това са все нови формуляри. (Реплики от ГЕРБ.) Това са все нови формуляри, които трябва да се попълват, да се отчитат, да се подвързват и да се прибавят към изборните книжа. Ето, за това ставаше дума, но Вие не искате да слушате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Има ли други народни представители, желаещи за изказване? Няма.
Поставям на гласуване § 50 в редакцията му по Допълнителния доклад.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Връщаме се към основния доклад.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създадат нови § 51 и 52:
„ § 51. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при избори за” се добавя „народни представители и за“, а след думата „листи” се добавя „за народни представители и“ .
2. В ал. 3 думите „за народни представители и“ се заличават.
§ 52. В чл. 191 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „6.00 часа” се заменят със „7.00 часа”.
2. В ал. 6 думите „5.00 часа” се заменя с „6.00 часа”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новите параграфи 51 и 52. (Реплики от народния представител Мая Манолова.)
Аз откъде да знам, госпожо Манолова – не сте направили съответното. Попитах „има ли изказвания”, нямаше вдигнати ръце. Предложението на комисията е за нови параграфи 51 и 52, докладват се заедно двата параграфа. Аз не мога да знам, че някои желаят те да бъдат поотделно направени.
Разбирам, че искате да бъдат гласувани поотделно параграфите.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Естествено, ако трябва, да се обоснова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване § 51 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 79 народни представители: за 77, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега гласуваме § 52 в редакцията му по доклада на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 72, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 52.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Искра Фидосова, Красимир Ципов, Емил Радев и Димитър Лазаров.
Предложението е оттеглено по изречение първо и е подкрепено по изречение второ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 53:
„§ 53. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят със „застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.”
3. В ал. 4 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.
4. В ал. 5 след думите „избори за“ се добавя „народни представители, за“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 53.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 54:
„§ 54. Създава се чл. 192а:
„Отличителни знаци на членовете на секционните избирателни комисии
Чл. 192а. Членовете на секционните избирателни комисии са длъжни да носят в изборния ден отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, като на бял фон с черни букви се изписва заеманата длъжност. Отличителните знаци се отпечатват от Централната избирателна комисия.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 54.
Гласували 80 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 53.
Предложение на народния представител Искра Фидосова, Красимир Ципов, Емил Радев и Димитър Лазаров.
Предложението е оттеглено по изречение първо и е подкрепено по изречение второ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 55:
„§ 55. В чл. 193 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „могат” се заменя със „са длъжни”.
2. В ал. 2 думите „присъства само един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител“ се заменят с „присъстват само застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1“ и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 55.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 54.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме подкрепен по вносител текст.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Параграф 55.
Предложение на народния представител Георги Анастасов – в § 55 се прави следното допълнение:
В чл. 195, ал. 1 в края на изречението се добавя следния текст: „заедно с избирателна карта”.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народните представители Искра Фидосова, Красимир Ципов, Емил Радев и Димитър Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 57:
„§ 57. В чл. 195 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „В случаите, когато личния (зелен) паспорт или личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната или в процес на издаване избирателят се допуска до гласуване ако представи удостоверение за издаване на лични документи.”
2. В ал. 3 в изречение второ думите „за продължаване на срока на валидност или” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Господин Анастасов има думата.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Това предложение е във връзка с това, което отхвърлихте вчера за създаване на единен идентификационен номер за всеки български избирател и да направим избирателна карта за всеки български избирател, която да се представя заедно с личната карта. Това беше направено като единствено предложение на българските социалдемократи от Коалиция за България, защото искаме да изчезнат тези над 700 хиляди мъртви души. Очевидно е, че след като отхвърлихте този идентификационен номер, който искахме да се даде за всеки български избирател да се пререгистрира, става безсмислено текстът да се гласува тук и поради това ще го оттегля.
Искам още веднъж да заявя следното. Едва ли ще Ви убедя, защото приключиха възможностите, Вие сте решили предварително как да гласувате. Искам обаче още веднъж да заявя за протокола, за да е ясно: няма да спрем във времето да се опитваме да правим така, че да изчезнат мъртвите души, които много често решават изборите.
Понеже много от Вас не са наясно, не помнят историята и какво се случваше с изборите, ще Ви припомня, ако имате чуваемост, разбира се.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: През 1998 г.?!
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: През 1994 г., когато ние – българските социалдемократи, започнахме с над 6% в 20,00 ч. по екзитпола, стигнахме до 3,96%. Това стана именно с мъртвите души, които се наляха умишлено, за да не влезем в парламента, защото ги беше много страх от д-р Дертлиев, лека му пръст. Това искаме да направим простичко нещо – да премахнем мъртвите души.
Въпросът е пред Вас – дали искате или не. Вие доказахте, че като мнозинство не желаете те да се премахнат. Идват следващ парламент, мисля, че може би там ще има малко по-добър резултат. (Реплики от ГЕРБ.)
Оттеглям предложението, не е необходимо да се гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Има ли други народни представители за изказване? Няма. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Поставям на гласуване § 57 в редакцията му по доклада на комисията. (Шум и реплики от ГЕРБ. Размяна на реплики между народните представители Георги Анастасов и Иван Вълков.)
Моля, без реплики от място, излезте и се разберете в коридора, пречите на колегите да се ориентират. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 56 има предложение от народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 58:
„§ 58. В чл. 197 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „самоличност на избирателя” се добавя „съответно от удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”, а след думите „документа за самоличност” се добавя „съответно номера на удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”.
2. В ал. 3 след думите “според документа за самоличност“ се добавя “съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3“.
3. В ал. 5 след думата „самоличност” се добавя „или удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато избирателят гласува с удостоверение по чл. 195, ал. 1 или 3, председателят, съответно членът на секционната избирателна комисия отбелязва върху удостоверението, че лицето е гласувало, датата на гласуването и номера на избирателната секция.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Заповядайте, господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Имам предложение за редакционна поправка в т. 2: в ал. 3 на две места се срещат думите „документа за самоличност”, съответно на две места трябва да се добави „съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”. Затова предлагам т. 2 да изглежда по следния начин:
„2. В ал. 3 навсякъде след думите „според документа за самоличност” се добавя „съответно удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Добре.
Поставям на гласуване предложението на господин Ципов.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Сега гласуваме пълната редакция на § 58.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 59:
„§ 59. Създава се чл. 197а:
„Правила за гласуване при избори за народни представители
Чл. 197а. (1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува.
(2) В кабината може да се намира само един избирател.
(3) Избирателят гласува, като:
1. поставя знак „Х” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот;
2. сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране;
3. излиза от кабината и подава сгънатата бюлетина на член на комисията, който я подпечатва повторно с печата на комисията;
4. пуска сгънатата бюлетина в избирателната урна;
5. полага подпис в избирателния списък.
(4) След гласуването избирателят получава обратно документите си, включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3 и напуска помещението.
(5) Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци правят гласа недействителен.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя редакционно предложение в текста на ал. 1, което би следвало да се подразбира от смисъла на текста, но на практика не се прилага от секционните избирателни комисии. Какво имам предвид? Чета:
„(1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина от кочана с бюлетините...”
На практика всички, които са гласували на последните избори, знаят, че избирателят не получава бюлетина от кочана с бюлетините, а получава бюлетина, която е предварително отстранена от кочана, ако изобщо е имало такъв кочан. Разпластяването, всъщност откъсването на бюлетините от кочана е една от възможностите върху част от тях да бъдат извършвани интервенции и част от тях да бъдат изнасяни. Гаранцията, която доведе мнозинството с кочаните за бюлетини, беше, че бюлетините се раздават по секциите по кочани с определен брой и без откъсването на бюлетина от председателя не може да бъде взета такава бюлетина.
Госпожо председател, предлагам формално в изречението след думата „бюлетина” да бъде дописан изразът „която се откъсва”. След „бюлетина” се поставя запетая и се пише „която откъсва от кочана с бюлетините”, за да е ясно, че действието по откъсването на бюлетината се извършва в присъствието на избирателя.
Ще Ви дам прост пример с последните местни избори с интегрални бюлетини в Кюстендил. Тогава се оказа, че на избиратели са се давали предварително попълнени бюлетини с едно хиксче на определено място. Това би могло да бъде предотвратено, ако бюлетината се откъсва от кочана пред самия избирател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Май не е добре редакцията, защото след него има друго вмъкнато изречение, което започва също с „която се подпечатва с печата на комисията...”
МАЯ МАНОЛОВА: Тогава, ако има разбиране от залата, може да се добави изречение: „Бюлетината се откъсва от кочана в момента на получаването й от избирателя”, за да е ясно, че секционните избирателни комисии няма да си позволят предварително да накъсат бюлетините от кочана, уж за удобство и бързина, а от друга страна, за възможности вътре да бъде отбелязвано нещо или да бъдат изнасяни. (Реплики от ГЕРБ.)
Давам Ви пример с местните избори в Кюстендил, когато вотът за един от кандидатите в края на списъка беше отбелязан. (Реплики от ГЕРБ.) Пояснявам, че в случая не става дума за кандидата от ГЕРБ, за да не го приемате лично партийно. Подобни интервенции и манипулации с бюлетините са възможни, ако чрез текста не ограничим възможностите на членовете на секционните избирателни комисии предварително да разкъсват кочаните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Терзийски – първа реплика.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Като реплика вземам думата, за да предложа чисто редакционно да бъде изчистен текстът, защото видях, че има логика и коректност в това, което се предлага. Мисля, че и Вие го приемате.
„Бюлетина, която се откъсва от кочана с бюлетините и се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й” – така е логично.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах. (Реплики от докладчика госпожа Искра Фидосова.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Предлагам абсолютно точно по това, което предложи госпожа Манолова. „Бюлетина, която се откъсва от кочана и се подпечатва при получаването”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „...С печата на комисията в момента на получаването й, след което отива в кабината да гласува.”
Втора реплика?
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата под формата на реплика, защото за мен и за всички тук трябва да го кажем ясно за стенограмата, така че ако има спорове и ЦИК е пропуснала достатъчно подробно да опише как става този процес в Методическите указания, да го има предвид.
Текстът, записан в ал. 1, означава, че непосредствено преди да се даде, се откъсва. Да, имаше наблюдения, че в определени секции се откъсвали малко преди да влезе избирателят, натрупвали са се по няколко бюлетини и са се подпечатвали. Това е недопустимо и не е редно.
Ако искате за яснота, за да няма никакви спорове, подкрепям по-скоро допълнителното изречение – не това, което предложи господин Терзийски, а второ предложение на госпожа Манолова, с ново изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По-изчистено е предложението на Терзийски, защото се маха само един съюз „и” и текстът е много по-олекотен.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: То не променя нищо, а си остава като сега.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не, напротив.
„(1) При произвеждане на избори за народни представители избирателят получава от член на секционната избирателна комисия бюлетина, която се откъсва от кочана с бюлетините и се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й” и така нататък – съдържат се и двете предложения.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: То и сега пише това и пак ще възникне спор кога точно се откъсва. Това е волята на законодателя – че непосредствено преди да се даде, се откъсва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Манолова и господин Терзийски, ще предложа да се обедините около една редакция. В противен случай трябва да подлагам и двете предложения на гласуване, а смисълът е ясен – че бюлетината трябва да бъде откъсната непосредствено преди получаването й.
Имате дуплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): За да бъде приет този текст, който е изключително важен за избягване на манипулации, съм готова да се обединя с мнозинството. Подкрепям текста, който се подкрепя от мнозинството, за да не блокираме една важна поправка заради дребни разправии.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбирам, че държите на допълнително второ изречение в ал. 1.
Господин Терзийски, Вие отказвате ли се от Вашето предложение? Заявете го ясно за стенограмата.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим, от място): Приемам редакцията на Мая Манолова и се отказвам от своята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Поставям на гласуване предложението на госпожа Манолова за допълнение в чл. 197а, ал. 1 с второ изречение в смисъла, който тя го направи: „бюлетината се откъсва от кочана в момента на получаването й”.
Гласуваме.
Гласували 73 народни представители: за 71, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега гласуваме пълната редакция на § 59 за създаване на нов чл. 197а.
Гласували 72 народни представители: за 72, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
15 минути почивка. Продължаваме в 14,20 ч.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля квесторите да поканят народните представители в залата, заседанието продължава.
Заповядайте, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 57 е постъпило предложение от народния представител Яне Янев и група народни представители – в § 57 т. 1 и 2 отпадат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители, което в ал. 1 не се подкрепя в частта „и се подписва от председателя и секретаря на комисията”.
Комисията не подкрепя предложението относно думите в ал. 1 „и се подписва от председателя и секретаря на комисията” и го подкрепя по принцип в останалата част, което е отразено в чл. 197а..
Предложение на Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 57, който става § 60:
„§ 60. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Правила за гласуване при избори за членове на Европейския парламент от Република България”.
2. В ал. 1 думите „за народни представители и” се заличават.
3. В ал. 5 след думите „документите си” се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”.
4. В ал. 7 думата „кандидатите” се заменя с „кандидатските листи”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.
Гласували 65 народни представители: за 2, против 53, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова и група народни представители в частта, в която комисията не го подкрепя.
Гласували 66 народни представители: за 5, против 57, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията за редакцията на § 60.
Гласуваме § 60 по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 70, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласували 76 народни представители: за 75, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Отиваме на Допълнителния доклад.
Предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 57а:
„§ 57а. В чл. 199, ал. 1 след думите „получаването и” се добавя „и се подписва от председателя и секретаря на комисията”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 60а:
„§ 60а. В чл. 199, ал. 4 след думата „самоличност” се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1 или 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Поставям на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 77 народни представители: за 2, против 70, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 60а.
Гласували 73 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 57б:
„§ 57б. В чл. 200, ал. 1 след думите „получаването им” се добавя „и се подписват от председателя и секретаря на комисията.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде § 60б:
„§ 60б. В чл. 200, ал. 4 след думите „документите си” се добавя „включително удостоверението по чл. 195, ал. 1”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 64 народни представители: за 6, против 53, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията по Допълнителния доклад за § 60б.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласували 84 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Продължаваме с основния доклад.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 57в:
„§ 57в. В чл. 201, ал. 1 думите „При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове” се заличават.”
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 61:
„§ 61. В чл. 201, ал. 1 след думите „избори за” се добавя „народни представители, за”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на нов § 61.
Гласували 82 народни представители: за 81, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Следват няколко текста анблок.
Комисията не подкрепя текста на вносителя – ако не възразява госпожа Манолова, и предлага § 58 да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 59 да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! По § 58 Коалиция за България беше направила предложение за въвеждане на машинно гласуване в изборния процес, което според текста трябваше да бъде уредено с отделен закон. Тъй като няма съгласие в това парламентарно мнозинство за такава промяна на изборния процес, това не се случи сега.
Но ние продължаваме да считаме, че по-честни избори могат да бъдат организирани чрез въвеждане на машинно гласуване или поне чрез машинно отчитане на резултатите от гласуването.
Мисля, че в това са се убедили и колегите депутати, които наблюдаваха изборите в САЩ, където с интегрална бюлетина, достатъчно сложна за попълване, но предвид, че тя се сканира и отчита автоматично, в крайна сметка не се застрашава отчитането на крайния резултат. Не възникват проблеми с дължината и продължителността на изборния ден, с броенето на бюлетините, с носенето на чувалите, с предаването на протоколите. Изобщо въвеждането на по-съвременни технологии безспорно ще бъде крачка напред в осигуряването на честност на изборите поне на финалната им фаза – броенето на бюлетините и отчитането на крайните резултати.
По параграфи 59 и 60 не възразяваме срещу мнението на Правната комисия.
Но § 61 отново се отнася до гласуването на избиратели с такива физически увреждания, които ги препятстват да извършат сами необходимите действия, за да упражнят правото си на глас. Тук поддържаме нашата заявена позиция, че трябва максимално да бъдат улеснени българските граждани, включително и хората с увреждания, да гласуват – както чрез по-либерални правила при заявяването на гласуване с подвижна избирателна урна, така и в случаите, в които избирателите са в състояние лично да отидат в изборните секции и там имат необходимост от помощ при упражняване правото им на глас. С решение на секционната избирателна комисия, която преценява състоянието на избирателя, би следвало да им се осигури възможност с помощ да упражнят правото си на глас.
Така че по два от текстовете подкрепяме комисията, по другите два – не.
Моля, подложете ги отделно на гласуване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма.
Първо гласуваме предложението на комисията § 58 да бъде отхвърлен.
Гласували 76 народни представители: за 72, против 2, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме анблок предложението на комисията § 59 и § 60 да бъдат отхвърлени.
Гласували 84 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията § 61 да бъде отхвърлен.
Гласували 84 народни представители: за 81, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 62:
„§ 62. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „модулна кутия с бюлетините при избори за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България” се заменят с „модулна кутия с бюлетините и пликовете при избори за членове на Европейския парламент от Република България”, а след думите „кочан с бюлетините при избори за” се добавя „народни представители, за”.
2. В ал. 6 думите „за народни представители и” се заличават.
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) След вписване на данните в списъка при избори за народни представители избирателят получава от членовете на комисията химикал, пишещ със син цвят и бюлетина от кочана с бюлетините, която се подпечатва с печата на комисията в момента на получаването й. Избирателят гласува, като поставя знак „X” с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция от партии или инициативен комитет, който изразява по еднозначен начин неговия вот, и сгъва бюлетината по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране за партия, коалиция от партии или инициативен комитет. Сгънатата бюлетина се дава на членовете на комисията, които я подпечатват повторно с печата на комисията, след което избирателят пуска сгьнатата бюлетина в избирателната урна, полага подпис в избирателния списък и получава обратно документите си. В графа „Забележки” на списъка членовете на комисията вписват часа на гласуването.”
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея числото „19” се заменя с „20.00”.
6. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея числото „20” се заменя с „21.00”.
7. Досегашната ал. 11 става ал. 12.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! С цел спестяване на време ще направя само едно изказване по темата „Евроизбори”, по начина на гласуване на европейски избори. (Оживление.)
Всъщност те не са толкова далече. Те са на практика една година след провеждане на парламентарните избори.
Боя се, че следващото парламентарно мнозинство ще се наложи отново да прави промени в Изборния кодекс, поради причината, че се опитваме да разделим начина на гласуване на парламентарните и на евроизборите.
Аз и нашата парламентарна група подкрепяме идеята, че създаването на кодекс, кодифицирането на изборното законодателство означава едни и същи правила при гласуването за различните видове избори, така че няма логика за парламентарни избори да се гласува по един начин, а за европейски избори да се гласува по друг начин.
Освен това аз продължавам да съм скептична, че Централната избирателна комисия ще е в състояние да реши така наречения въпрос с модулните кутии за бюлетините, за отделните бюлетини при евроизбори, което на практика ще означава едно движение на отделни бюлетини за всяка една партия, свободно в пространството извън изборните секции. Това е нашето становище за начина на гласуване за евроизбори, затова и ние не го подкрепяме.
Това, което ние сме предложили в текстовете е гласуване и на евроизборите с интегрални бюлетини с преференции. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме новия § 62, така както е предложен от комисията, съгласно текста на доклада.
Гласували 92 народни представители: за 88, против 3, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 62 комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 62, който става § 63:
„§ 63. В чл. 209, ал. 2 думите „за народни представители и” се заличават, след думите „сгрешените бюлетини при избори за” се добавя „народни представители за”, а думите „опаковат поотделно, запечатват се и се отстраняват от мястото за броене” се заменят с „преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се и се отстраняват от масата за броене”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, ще направя процедурно предложение, ако може § 63 да бъде гласуван след § 69 и ще Ви кажа защо.
Наистина начинът на опаковане на различните бюлетини след извършването на преброяването, включително и опаковането на тези бюлетини, които не са използвани в изборния процес, тези, които са действителни, недействителните и прочее, е дадено в различни части на Кодекса. Тъй като възникват сериозни съмнения в случаите, например при обжалването на местните избори, че е имало допълнителна интервенция върху чувалите с бюлетини, би следвало в изборните правила да се създадат гаранции, че бюлетините ще бъдат опаковани по начин, който да гарантира съхраняването на тяхната цялост по начина, по който са били към момента на приключване на изборния ден.
Аз, ако мога, ще си позволя да направя едно редакционно предложение – в § 63, ако Вие откажете да го разглеждаме след § 69, което е огледално с това в следващите текстове и което да е в следния смисъл – в последното изречение на § 63 се включват думите „преброяват преди отваряне на избирателната урна, опаковат се поотделно, запечатват се” и тук да се добави как се запечатват. „Запечатват се”, вметката е „с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от всички членове на комисията, и се отстраняват от масата за броене”. Нека да е ясно, че неизползваните бюлетини ще бъдат опаковани и запечатани по начин, който да гарантира, че впоследствие върху тях не е оказвана някаква интервенция.
Тези предохранителни мерки са необходими, независимо от това къде ще се съхраняват бюлетините – дали в местните администрации или при областните управители, както предлагате Вие. Във всички случаи ще тегне сянка на съмнение при обжалване на избори, че някой си е позволил да пипа бюлетините. Такива съмнения се зародиха, пак казвам, в местните избори, независимо с какъв цвят е местната администрация, във всички случаи, в които бяха обжалвани избори и се отваряха повторно изборни книжа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване направеното предложение от госпожа Манолова в окончателната редакция на § 63, последен ред, след думите „запечатват се” да се добави „с хартиена лента, подпечатана с печата на комисията и подписана от всички членове на комисията” и да продължи изречението „и се отстраняват от масата за броене”.
Гласуваме.
Гласували 92 народни представители: за 12, против 30, въздържали се 50.
Предложението не е прието.
Имаше и още една процедура от госпожа Манолова, а именно да отложим гласуването... (Шум и реплики.)
Няма смисъл.
В такъв случай подлагам на гласуване окончателната редакция на § 63 от доклада на комисията.
Гласували 87 народни представители: за 84, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 63 – предложение на Фидосова, Ципов, Радев, Лазаров.
Предложението е оттеглено по изречение първо и е подкрепено по изречение второ.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 63, който става § 64:
„§ 64. В чл. 210 думите „един от застъпниците по чл. 101, ал. 2, по един представител” се заменят с „със застъпник по чл. 101, ал. 2 или 3, представител по чл. 101а, ал. 1” и се създава изречение второ: „В изборното помещение може да присъства само по един регистриран наблюдател на една и съща организация”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на комисията за § 64, така както е по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 65:
„§ 65. В чл. 211, ал. 2, изречение първо, думата „три” се заменя с „четири”, а думата „трипластова” се заменя с „четирипластова” и се създават изречение трето и четвърто: „При избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и членове на Европейския парламент от Република България протоколът съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии, инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии или инициативен комитет”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 65 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Сега отиваме на Допълнителния доклад.
Предложение на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 66:
„§ 66. В чл. 212 се правя следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за народни представители и“ се заличават.
2. В ал. 6 думите „Извлечение от протокола” се заменят с „Четвъртият екземпляр от протокола за съответния вид избор”.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Членовете на секционните избирателни комисии, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в районната, съответно общинската избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в избирателната секция. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от секционната избирателна комисия в списъка на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Госпожо председател, едно предложение. С оглед на това, което приехме в предходен текст, което направи тогава госпожа Манолова – в чл. 212, ал. 7, която сега прочетох като редакция, след думата „подпечатано” да се добави „на всяка страница” – това е от вчера предложението, което вървеше, и думите „секционните избирателни комисии” се заменят със „секционната избирателна комисия”.
Това е по предложението на госпожа Мая Манолова от вчера.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: „... подпечатано на всяка страница с печата на комисията...”.
Гласуваме направеното процедурно предложение.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
А сега гласуваме окончателния текст на новия § 66 по доклада на комисията с току-що гласуваното допълнение.
Гласували 85 народни представители: за 84, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Михаил Михайлов – § 64:
1. За да бъдат приложени измененията и допълненията в чл. 213, е необходимо да се запише: „Бюлетините са на пачки с определен брой бюлетини във всяка пачка.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 67:
„§ 67. В чл. 213 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създават се т. 11а, 11б и 11в:
„11а. броят на неизползваните бюлетини и пликове в зависимост от вида избори;
11б. броят на получените бюлетини по реда на чл. 187;
11в. броят на унищожените от секционната избирателна комисия бюлетини по други поводи;”
б) създават се т. 15, 16, 17 и 18:
„15. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;
16. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани в списъка за вписване на представителите;
17. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите;
18. броят на удостоверенията по чл. 48б.”
2. В ал. 2 числото „14” с заменя с „18”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме първо предложението на народния представител Михаил Михайлов в неподкрепената от комисията част.
Гласували 81 народни представители: за 13, против 56, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме окончателната редакция на § 67 на комисията, по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създаде нов § 68:
„§ 68. В чл. 214, ал. 2 след думите „до бюлетините при избори за” се добавя „народни представители, за”, а думите „за народни представители и” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 68 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението. (Реплика от народния представител Мая Манолова.)
Комисията предлага да се създадат нови § 69 и 70:
„§ 69. В Глава десета, Раздел І се създава чл. 215а:
„Чл. 215а. След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове хартиената лента се подпечатва с печата на комисията.”
Може би да го докладвам и след това поотделно да ги гласуваме.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Тъй като по другото няма да има възражения.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Да де, ама отпред пише заедно... Да ги докладвам и поотделно да ги гласуваме.
„§ 70. В Глава десета, Раздел ІI се създават чл. 215б-215е:
„Установяване на действителност и недействителност на
вота при избори за народни представители
Чл. 215б. (1) При установяване на резултатите от гласуването една бюлетина съответства на един глас, който може да е действителен или недействителен.
(2) Гласът е действителен, когато:
1. бюлетината е по установения образец;
2. бюлетината съдържа два броя печата на съответната секционна избирателна комисия, и
3. само в едно от квадратчетата за гласуване има поставен знак „Х” с химикал, пишещ със син цвят, който изразява по еднозначен начин вота на избирателя.
(3) Гласът по ал. 2 е действителен и когато:
1. в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при производството, или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания;
2. поставеният от избирателя знак „Х” с химикал, пишещ със син цвят, излиза извън квадратчето на съответната кандидатска листа, но не навлиза в квадратчето на друга листа;
3. в бюлетината няма вписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
(4) Гласът е недействителен, когато:
1. бюлетината не е по установения образец;
2. няма поставен знак „X” с химикал, пишещ със син цвят, в нито едно от квадратчетата за гласуване;
3. има поставен знак „X” или друг знак с химикал, пишещ със син или друг цвят, в повече от едно квадратче за гласуване;
4. поставеният знак „X” с химикал, пишещ със син цвят, засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя;
5. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;
6. върху бюлетината има изписани специални символи като букви, цифри или други знаци.
(5) Броят на гласувалите избиратели е равен на броя на намерените в избирателните урни бюлетини.
Правила за отваряне на избирателната урна при избори
за народни представители
Чл. 215в. (1) Избирателната урна се отваря, бюлетините се изваждат една по една, поставят се с лицевата страна надолу и се броят.
(2) Когато в гласуването е била включена втора избирателна урна, тя се отваря заедно с първата урна.
(3) Бюлетините се подреждат на купчинки, както следва:
1. купчинка от бюлетини, които не са по установения образец;
2. купчинка от бюлетини с вписани в тях специални символи като букви, цифри или други знаци;
3. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
4. купчинка от бюлетини по установения образец, в които не е отразен вотът на избирателя;
5. купчинка от бюлетини по установения образец:
а) с отбелязан вот със знак „Х” или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х”, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята на избирателя, или
б) които не съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия; тези бюлетини се унищожават с надпис „унищожена” върху всяка бюлетина;
6. купчинки от бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак „Х” и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два броя печата на съответната секционна избирателна комисия.
(4) Когато действителността на някой глас е оспорена, след решение на комисията случаят се описва в протокол. Протоколът се прилага към протокола на секционната избирателна комисия, като на гърба на бюлетината се отбелязва номерът на решението.
Преброяване на подадените гласове при избори за народни представители
Чл. 215г. (1) Секционната избирателна комисия преброява подадените в секцията гласове.
(2) Броят на недействителните гласове е равен на сумата от броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 5.
(3) Броят на действителните гласове е равен на броя на бюлетините по чл. 215в, ал. 3, т. 6.
Вид на протокола при избори за народни представители
Чл. 215д. (1) Всеки екземпляр на протокола на секционната избирателна комисия е на един лист с обособени страници.
(2) Преди попълване на протокола се съставя чернова, която по форма и съдържание е еднаква с него.
Вписване на данни в протокола след отваряне на избирателната урна при избори за народни представители
Чл. 215е. (1) След отваряне на избирателната урна и преброяване на гласовете в протокола на секционната избирателна комисия последователно се вписват:
1. броят на намерените в избирателните урни бюлетини;
2. броят на недействителните гласове;
3. броят на действителните гласове;
4. броят на гласовете, подадени за всяка партия, коалиция от партии или независим кандидат;
5. броят на подадените заявления, възражения, жалби и взетите по тях решения.
(2) Данните по ал. 1 и 2 се вписват в протокола с думи и числа.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Изказването ми е по § 69, чл. 215а, или за тези, които слушат в залата – за това как ще бъдат опаковани, запечатани и съхранявани материалите след преброяването на гласовете в предстоящите парламентарни избори.
В случая не правя редакционно предложение, защото по абсолютно необясним начин моето предложение, което уж е прието по принцип, не е възприето в окончателния текст на Правната комисия.
Какво предлагам? След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента, подпечатана и подписана от всички членове на комисията. Има ли някой възражение по отношение на това, че бюлетините, с които е гласувано, които са установили вота на избирателите, трябва да бъдат съхранени по определен начин?
Какво възпроизвежда Правната комисия? След преброяването на гласовете изборните книжа и материали се опаковат и запечатват с хартиена лента. (До тук добре). При избори за народни представители, президент и вицепрезидент, общински съветници и кметове хартиената лента се подпечатва с печата на комисията.
Какво е пропуснато? Подписите на членовете на комисията, което е необясним пропуск.
От друга страна, за всеки е ясно, че ако има интервенция върху чувалите, то този, който си е позволил да отвори и манипулира бюлетините след тяхното преброяване, ще разполага и с печата на комисията, който се намира в този чувал.
Така че ако става дума просто за разсейване от страна на Правната комисия и на окончателното изписване на текстовете, моля да бъде прието моето предложение и след края на изречението „с печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”.
Пак казвам – това не е редакция. Това е моето предложение, дадено като предложение на вносител. В противен случай остава подозрението, че бюлетините, с които хората са гласували, след като са преброени, не се съхраняват по начин, който да гарантира тяхната идентичност, цялост и ненамеса върху тях след приключване на изборите. Ако съчетаем това подозрение с нововъведението, че чувалите с бюлетините ще се съхраняват при областните управители…
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Това не е вярно!
МАЯ МАНОЛОВА: … да, в сградата на областния управител, в помещение под контрола на областния управител, което се запечатва с тънка лента и не е проблем тя да бъде разлепена.
Така че ако сте искрени и ако не искате да пипате наистина бюлетините, нека да бъде прието предложението, срещу което не виждам разумно обяснение – хартиената лента, с която се опаковат бюлетините, да бъде подписана от членовете на комисията! Какъв е проблемът?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Искам да направя една бележка във връзка с чл. 215б, § 70, която завършва с израза „който изразява по еднозначен начин вота на избирателя”. Чисто редакционно и технически смятам, че това не е достатъчно коректно. Изразът „по еднозначен начин вота на избирателя” дава възможност за тълкуване, за субективна преценка или субективна оценка – „за” или „не”.
Предлагам този текст да бъде заменен с израз, че пресечната точка на знака „Х” е вътре в квадратчето, което е отбелязано. Това е много по-коректно, не създава възможност за двусмислие и не създава възможност за различно тълкуване.
По-нататък се казва, че не може да засяга две квадратчета. Това е така, но пресечната точка да бъде вътре в квадрата, който е отбелязан.
По-нататък т. 4 в ал. 4 завършва с израза „и не може да се установи еднозначно волята на избирателя”, което касае недействителността. Отново се дава възможност за тълкуване и субективна преценка. Фактически „хиксът” отбелязва и квадратчето. Кое е основното за хикса, когато отбелязва квадратчето? Пресечната точка да бъде вътре в квадратчето. Тогава вече няма двусмислие.
Виждаме, че в тези текстове има положителна посока да се изчисти формализирането на отбелязването в бюлетината. Наистина, има положителна посока да се изчисти формализирането на знака, с който се отбелязва вотът, но нека да избегнем възможността за двусмислено тълкуване и да изчистим текста: „пресечната точка на знака „Х” е в квадратчето, което е отбелязано”. Това на практика е същото, което е вписано, но се установява еднозначно волята на избирателя.
Правя такова редакционно предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване?
Има думата господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложението, което беше направено след опаковането, успоредно с печата на секционната избирателна комисия – да бъдат поставени подписите на членовете на избирателната комисия, ще отнеме много въпросителни, от които Вие нямате интерес. Нямате интерес, защото и без това в немалко досега гласувани текстове прозира открит стремеж изборите да бъдат влияни от други инструменти, а не от участието на гласоподавателите. С подписването на членовете на секционната избирателна комисия всъщност Вие ще дадете висока степен на сигурност, че самите Вие не желаете впоследствие да има манипулации върху бюлетините в чувалите. Защото впечатлението, което се създава досега, е, че Вие търсите по всякакъв начин и инструменти вън от самия изборен процес, които да повлияят върху резултата.
Ако не се вслушате в това предложение, което е абсолютно рутинно – то ще създаде ангажираност у членовете на секционната избирателна комисия за участие в нейната работа до окончателното приключване на изборния процес. Ако Вие отстраните тази рутинност, не я допуснете като запис в текста, пак казвам – ще задълбочите, ще направите трудно обратими усещанията у гражданите, че стремежът Ви е да намерите други инструменти за решаване на изборния процес, а не мотивацията на избирателите да подкрепят една или друга политическа партия.
Настоятелната ми молба към Вас е да се вслушате в тези аргументи и да прецените, че по този начин Вие самите ще кажете пред българските граждани, че държите всички членове на секционната избирателна комисия с подписите си да скрепят истинността на бюлетини, участвали в изборния процес в изборния ден. Останалото ще бъде доста непоклатим опит за създаване на предпоставка за подмяна на бюлетините, за подмяна на резултата и за осигуряване на служебен резултат, който е встрани от очакванията и участието в гласуването на избирателите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Господин Ципов, заповядайте за изказване.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Ще направя две редакционни предложения.
В § 69 преди текста за чл. 215а да се добави заглавие – „Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали” – това е първото.
Второто предложение – в § 70, в чл. 215е, в ал. 2 да отпаднат думите „и две”, тъй като няма ал. 2 в чл. 215е. Тоест препратката да стане „данните по ал. 1 се вписват в протокола с думи и числа”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма
Други желаещи за изказвания? Няма.
В такъв случай преминаване към гласуване.
Първо, предложението на госпожа Манолова – след края на второто изречение „с печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Мая, трябва да остане „от членове”, защото ако един член не се подпише…
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Колеги, в закона си пише какво трябва да се случи.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ако е „от членове”, ще го подкрепим. Ако е „от членовете” няма как. (Уточняване на предложението между народните представители Искра Фидосова и Мая Манолова.) Ако е „от членове”, окей, ще го подкрепим.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Манолова, Вашето предложение е „от всички членове на комисията”.
Господин Ципов, кажете го „и се подписва от членове”.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Членове на комисията” – това ще е предложението, което ще подкрепим.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Ципов, прочети го от трибуната – „от членове на комисията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Ципов, ще продължите ли да говорите, или ще преминем към гласуване.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Госпожо председател, аз направих моите предложения.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към гласуване.
Гласуваме направеното от госпожа Манолова предложение – след „печата на комисията” да се добави „и се подписва от членовете на комисията”.
След това ще подложа предложението на господин Ципов.
Режим на гласуване.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 10, въздържали се 58.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, със записа, който отхвърляте, да приемем, че евентуално гласуваме „членове на комисията”, нали разбирате, че е същото като въобще без запис. Членове на комисията са и Вашите членове. С този запис Вие създавате предпоставката да се подписва само от Вашите членове и впоследствие със същия замах да бъдат сменяни съответните бюлетини. Не виждам какъв е проблемът да е „членовете на комисията”. Какво означава „членове”? Членове по желание, членове по мерак, как членове?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Ти ги разбираш тези неща.
РУМЕН ПЕТКОВ: Да, разбирам ги, естет съм. Вие няма как да ги разберете, така е.
Така че като говорим за тези неща, нека да отстраним, да свием до максимално подозренията за стремеж за манипулация на изборния процес. Защото ако оставим „членовете”, е въпрос на отговорност на всеки един от тези членове. Ако оставим „членове”, пак казвам, остава съмнението, че предварително шкартираме едни или други и сме в състояние да си организираме подписването на нашите членове, с което – дали ще ги имаме тези подписи, или въобще няма да слагат подписи, за Вас е все едно и също.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Прегласуване.
Гласували 80 народни представители: за 5, против 27, въздържали се 48.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението, направено от господин Ципов: в края на изречение второ след „комисията” се добавя „и се подписва от членове на комисията”.
Режим на гласуване!
Гласували 78 народни представители: за 75, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме предложението, направено от господин Ципов – чл. 215а да има заглавие, което да гласи: „Опаковане и запечатване на изборните книжа и материали”.
Гласували 76 народни представители: за 75, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване целия § 69, а именно чл. 215а със заглавието и току-що гласуваната от нас добавка, направена от господин Ципов.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Преминаваме към гласуване на § 70.
Първо подлагам на гласуване двете редакционни предложения на господин Терзийски, а именно: в ал. 2, т. 3 след думите „син цвят” се добавя „като пресечната точка на знака „Х” е в квадратчето”.
Коректно ли го прочетох? Къде е господин Терзийски?
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Коректно го изчетохте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласували 86 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
Поставям на гласуване второто предложение, а именно в ал. 4, т. 4 след думите: „за гласуване” да се добавят думите „и пресечната точка на знака „Х” е извън квадратчето”.
Гласували 85 народни представители: за 8, против 73, въздържали се 4.
Предложението не е прието. (Шум и реплики.)
Първо ще гласуваме предложението на господин Ципов в чл. 215е, ал. 2 от „данните по ал. 1 и 2” да отпаднат думите „и 2”.
Гласували 83 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Подлагам на гласуване окончателната редакция на § 70, както е по доклада на комисията, с направеното и прието от нас процедурно предложение на господин Ципов, а именно да отпадне „и 2”. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
Не се обаждайте от място! (Смях и реплики.)
Колеги, моля, гласуваме окончателната редакция на § 70.
Гласували 78 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 64б.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 215б.
Комисията предлага да се създаде нов § 71:
„§ 71. В чл. 216 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за нов § 71 в редакцията по доклада.
Гласували 85 народни представители: за 80, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 65 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 215в.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната за § 65, който става § 72:
„§ 72. В чл. 217 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „включително празните пликове” се заличават;
б) създава се т. 1а:
„1а. купчинка от празните пликове;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на комисията за § 72, както е по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 80, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 66 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 215г.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 66, който става § 73:
„§ 73. В чл. 218 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.
2. В т. 1 думите „т. 1, 2 и 3” се заменят с „т. 1, 1а, 2 и 3”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 73.
Гласували 80 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 74:
„§ 74. В чл. 219 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 74.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Бисеров, Метин и Казак:
Създава се § 66а:
„В чл. 220, ал. 1 т. 5 придобива следното съдържание:
„5. броят на намерените в избирателните урни бюлетини: бюлетини в пликове и бюлетини без пликове”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 22, против 54, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 215е.
Комисията предлага да се създаде нов § 75:
„§ 75. В чл. 220 в заглавието накрая се добавя „при избори за членове на Европейския парламент от Република България“.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 75.
Гласували 83 народни представители: за 82, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 67, който става § 76.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 68, който става § 77.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 69, който става § 78.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 70, който става § 79.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Анблок гласуваме параграфи с номера 76, 77, 78 и 79 по доклада на комисията.
Гласували 80 народни представители: за 79, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създадат § 70а и 70б:
„§ 70а. В чл. 228, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. за избиране на кмет на района;”.
2. Досегашната т. 3 става т. 4.
§ 70б. В чл. 231, ал. 1, изречение първо след думата „общината” се добавя „кмет на района”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Мая Манолова и група народни представители, което комисията не подкрепя.
Гласували 80 народни представители: за 6, против 71, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров – да се създаде § 70а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 80:
„§ 80. В чл. 232 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи за предаването им в Централната избирателна комисия, където се съхраняват до следващите избори.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 80.
Гласували 75 народни представители: за 74, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме на Допълнителния доклад.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 70в:
„§70в. В чл. 233 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „В този случай бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните администрации до районната избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7.”
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Преди приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в съответната общинска администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.”
3. В ал. 8 навсякъде думите „екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация” се заличават, а думите „областния управител” се заменят с „кмета на общината, съответно от кмета на района”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, както виждате, не дебатираме всички от неприетите ни предложения, тъй като за голяма част от тях няма смисъл, предвид намерението на мнозинството да гласува единствено и само това, което е решило, но този текст е един от шестте текста, които бяха предложени от опозицията и бяха условие за нашето участие в довършването на Изборния кодекс. Едно от шестте минимални условия, които да гарантират честност поне на фазата на броенето и отчитането на резултатите, и на съхраняването на изборните книжа.
За първи път, забележете, откакто се произвеждат избори, материалите от изборите ще бъдат съхранявани от областните управители. Досега винаги през последните над 20 години изборните книжа след провеждането на изборите се съхраняват от местните администрации. Сега за първи път ГЕРБ променя правилата и предоставя това правомощие на областните управители. Отговорът е очевиден – ние нямаме доверие на областните управители. Всички те са политически назначения на ГЕРБ и ще направят това, което политическата сила ГЕРБ им разпореди, така че материалите от изборите не са на сигурно място в областните администрации. Областните управители не са надеждният пазач на материалите след изборите и изборните книжа от проведените избори там не са защитени.
Предлагаме да бъде възстановен старият ред, при който книжата от изборите се съхраняват в местните администрации. Възпроизвеждаме решението, което беше възприето в Изборния кодекс – комисията, която отговаря за получаването и поставянето на бюлетините в едно определено от администрацията помещение, да бъде създадена на квотно партиен принцип с участието на всички политически сили, но нека помещението, в което се съхраняват бюлетините, да бъде в местните администрации, а не в сградите на областните управи. Оставям настрана факта, че областните администрации нямат капацитета да организират едно своевременно приемане на изборните книжа в изборната нощ.
Дано не съм лош пророк, но ще бъдем свидетели на сцените, които видяхме на местните и президентските избори с висящите с часове в София членове на секционни избирателни комисии, включително с депутатите, които разнасяха чували – те знаят защо, но така или иначе с целия хаос и неразбория, с които беше съпроводен финалът на изборния процес на местните и президентските избори, които организираха ГЕРБ.
Сега обръщаме внимание. Първо, ще бъде създаден хаос, второ, бюлетините след провеждане на изборите ще се съхраняват на едно ненадеждно място. Запечатването с една тънка лентичка на помещенията, в които ще отлежават изборните книжа, не гарантира неприкосновеността на тези помещения.
Освен това от предишните текстове, които гласувахме, стана ясно, че самите бюлетини, с които е гласувано, ще бъдат опаковани с лента, подпечатана с печат и подписана само от някои от членовете на комисиите. Кои точно членове не е ясно – може да са се подписали едни, когато са опаковали използваните бюлетини, а след това при повторна интервенция лентичката да е подписана от други членове.
Нямаме надеждни гаранции, че няма да има неправомерна интервенция върху изборните книжа след приключването на изборите. Нямаме доверие на областните управители. Не смятаме, че областните управи са надеждно място за съхраняване на изборните книжа след изборите. Затова настояваме нашите предложения да бъдат приети и да бъде съхранен досегашният ред.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Като нямате доверие, не участвайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика – госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Госпожо Манолова, това беше най-лъжливото Ви изказване от всички досега. Обещавам Ви, че в утрешния ден ще го принтирам, ще го поставя в рамка и ще Ви го подаря от името на Парламентарната група на ГЕРБ.
Сега по същество. Колеги, досега на всички избори, в които ние не сме участвали допреди 2011 г., без последните, всички документи – изборни книжа, бюлетини се съхраняваха по един начин – нахвърлени в стая или в мазетата на общините или на областните управи.
Това, което ние направихме през 2010 г....
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Никога в областните управи.
ИСКРА ФИДОСОВА: Мълчете си, не се обаждайте от място!
Това, което направихме през 2010 г., е да създадем комисия, която да се формира на същия принцип, на който формираме секционни, районни и общински избирателни комисии, тоест, на квотен принцип съобразно това, колко народни представители има всяка парламентарно представена партия и коалиция. Тази комисия приема за съхранение книжата и бюлетините. За местни избори са в общинската администрация помещенията, където се съхраняват, и са 264 такива общински комисии. При националните избори са 31 такива комисии в 31 областни администрации като сграда.
Областният управител, госпожо Манолова, ако прочетете на колегите, и Ви моля в дупликата да прочетете на глас дума по дума, ал. 7 и ал. 8 на чл. 233 и 242. Там пише, колеги, че областният управител не прави нищо друго освен да определи помещението, тоест, стаята в администрацията, където ще се съхраняват, и да даде един представител – длъжностно лице от администрацията, за дейността на комисията.
Комисията е тази, госпожо Манолова, която извършва всички действия. Там има СОТ, ключ, восъчен сух печат и ред други неща в едно решение на 5 странички. Не знам дали имате вяра или нямате на областните управители, но те нямат нищо общо със съхраняването на тези документи, освен тези две простички неща.
Няма как да се върнем на стария ред, защото означава пак да отидат в мазетата, но искам да Ви кажа, че... (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Може ли само едно изречение? Госпожа Манолова пропусна да прочете какво точно предлага и Ви моля, аз ще стана после в изказване да го обясня, да прочетете точно първото изречение на Вашето предложение за ал. 7, ще го обясня след малко. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Не трябва да имате доверие на Мая Манолова и на БСП. Ще Ви обясня защо не трябва да имате доверие на Мая Манолова и БСП. В чл. 233 пише, че: „при приемане на протокола на секционната избирателна комисия, районната избирателна комисия сверява фабричния му номер с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа”.
Какво предлагат БСП, уважаеми дами и господа? Предлагат след като приключи броенето в секционната избирателна комисия да минат да оставят торбите с бюлетините и изборните книжа в общинската администрация, при кметовете на БСП...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): В мазето.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: В мазето, където няма въобще определена нито охрана, нито печат, нито лента, нито каквото и да е било. После да отидат в районната избирателна комисия, там да се установи, че няма идентичност между фабричния номер на протокола, да се върнат обратно в общинската избирателна комисия, да вземат чувала с бюлетините, който вече със сигурност е бил пребъркан и са били извадени бюлетини, и тогава да се върнат в районната избирателна комисия да броят и да съставят наново протокола.
Ето, това иска, колеги, БСП. Всъщност те искат по този начин да манипулират и да фалшифицират изборите. Ето, това е тяхното истинско намерение, дами и господа!
Излезте, госпожо Манолова, и си признайте. Излезте! (Ръкопляскания, викове: „Браво, браво!”от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика?
Вие сте, госпожо Манолова!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Прочети текстовете!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин Ципов, ако не сте се успокоили, да повикаме линейка! Много се развълнувахте с госпожа Фидосова от тази трибуна!
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Може ли да ни изгоните – мен и госпожа Манолова, за обиди помежду ни?
МАЯ МАНОЛОВА: Успокойте се!
Добре, доста сте се готвили, но бих определила двете изказвания, които чух, след дългите Ви подготовки, като най шегаджийските по време на дебатите за промените в Изборния кодекс.
Ама, наистина ли говорите сериозно, госпожо Фидосова,...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Чети текстовете!
МАЯ МАНОЛОВА: ...като казвате, че областният управител, няма, ама нищо, общо със съхраняването на изборните книжа?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Разбира се.
МАЯ МАНОЛОВА: Само дето те ще се съхраняват в стая на областната администрация, определена от него и под негов контрол.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно.
МАЯ МАНОЛОВА: Ама, Вие сте голяма шегаджийка!
Нямаме доверие на областните управители, всичките политически назначения на Партия ГЕРБ.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Какви да са?
МАЯ МАНОЛОВА: Промяната на правилата показва едно-единствено нещо – че ГЕРБ няма да се спре пред нищо, включително и чрез създаване на предпоставки за подмяна на бюлетините и материалите от парламентарните избори, за да се докопа до служебна победа на изборите.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Стига глупости приказва.
МАЯ МАНОЛОВА: Нито бюлетините, с които е гласувано, ще бъдат опаковани по начин, който да гарантира, че няма да бъде проведена интервенция върху тях след това, нито областните управители са надеждните пазачи на изборните книжа. Тук не ми четете и не си правете свободни интерпретации.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Седемдесет общински кметове на ГЕРБ са надеждни.
МАЯ МАНОЛОВА: Кметовете са от различни политически сили.
Това че в Монтана сте хвърляли в мазето, си е проблем на Монтана.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: А Вие къде ги хвърляте?
МАЯ МАНОЛОВА: Общинските администрации спазват същите правила, които ще спазват и областните управители. И комисията е същата, само че мястото не е на областните управители – всичките от ГЕРБ, а в местните администрации, които по волята на българските граждани са от различни политически сили. Няма никаква разлика в процедурите. Има само разлика в мястото. Понеже мястото, което предлагат от ГЕРБ се контролира от областните управители на ГЕРБ, затова така пламенно и с риск за здравето си защитават тези решения.
Освен това, ако някой излъга в изказване досега, това не съм аз. Лъжата беше в изказването, което твърди, че до този момент изборни книжа са се съхранявали в мазета на общини и в мазета на областни управители. Никога не са съхранявани при областните управители. Ни-ко-га! (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Никога областните управители не са пазели изборните книжа. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Винаги са го правили местните администрации и...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА: ...при национални, и местни избори.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: А на предложението на госпожа Фидосова да Ви отстраня за нарушаване на реда в залата...
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): И двете!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...и двете, аз имам по добро предложение – да излезете в кулоарите и да се разберете дали и кой колко лъже и как лъже, а ние през това време тук да си свършим работата.
За изказване – госпожа Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Тъй като госпожа Манолова отказа да прочете текстовете (реплика на народния представител Мая Манолова), аз съм длъжна да ги прочета, за да чуете всички кой лъже и какво пише там.
Това са действащи разпоредби, които сега не се променят. През 2011 г. действаха в 264 общини, нямаше нито една жалба, нито едно нарушение по отношение на тяхната работа. Тези текстове показаха своята ефективност и гаранция, че няма възможност с тях да се манипулират и подправят резултатите в последствие.
Госпожо Манолова, чл. 43, ал. 7 – след приемане на протокола от районната избирателна комисия бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК по чл. 230, ал. 1 в областната администрация на комисия в състав – не на областния управител – а на комисия в състав, определен по реда на чл. 35.
Отворете чл. 35 и ще видите редът – съобразно „съотношението на партиите и коалициите от партии” в Българския парламент, така както определяме всички останали комисии. Второ изречение – в състава на комисията се включва и един представител на областната администрация.
Алинея 8 – същите тези бюлетини и екземпляр от протокола и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител. Това е правомощието на областния управител – да посочи стаята на втория, на първия или третия етаж и коя точно е. И „се запечатват с хартиени ленти, подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак, и подписани от членовете на комисията”. Това са тези членове на комисията, госпожо Манолова, дето са представители, пак казвам, на всички партии и коалиции.
Къде тук има нещо общо областният управител, член на администрацията или който и да било при запечатване, след това – при отпечатване, когато има спор в съда? Нито областният управител, нито който и да е било от обкръжението като длъжностни лица участва в този процес.
Образецът на печата, съхраняването на бюлетините, екземпляр от протокола, предназначен за областната администрация, и останалите книжа и материали, и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК”.
Ако отворите решението на ЦИК, което е пет странички, ще намерите още интересни неща – восъчният печат, как се подписват лентите от всички, ще намерите там СОТ, ще намерите ключ. Нито едно от тези неща не стои при областния управител или при лице, което работи в областната управа.
Сега искам да Ви прочета предложението на госпожа Манолова по ал. 7 – как да изглежда то, тъй като тя отказа да го прочете и манипулира цялата зала – преди приемане на протокола от районната избирателна комисия, забележете, преди приемане – бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на СИК, на секционната избирателна комисия по чл. 230, ал. 1 в съответната общинска администрация.
Какво означава това? Приключва изборният ден, преброени са бюлетините, попълнен е протоколът, получили са си всички ксерокопията, заверени и подписани, и, колеги, председателят, секретарят и член на комисията, които са от различни партии, вместо да отидат в РИК да предадат там, след като бъде проверен и засечен по контролите протоколът с резултатите и след това запечатаният чувал с книжата и бюлетините да се предаде на тази комисия по чл. 233 и 242, госпожа Манолова предлага те първо да отидат в администрацията, където ликвидира тази комисия. Защо я ликвидира, не знам. Сега се мотляви тук едно изречение, че можела да се съгласи, видите ли, да останела тази комисия (реплика на народния представител Мая Манолова), а не директно в мазето на кмета. (Реплика на народния представител Мая Манолова.) Слушай ме, и друг път си чети нещата!
Какво означава това в продължение? Отиват до районната избирателна комисия, установяват например, че протоколът не е с този идентификационен номер, което означава, че има опит за фалшификация, подправяне, чувалите трябва да се отворят и да се брои. По нейното предложение се връщат. Ще дам за пример област Кюстендил. Стигнал е до Областната администрация в Кюстендил, ако госпожа Манолова е председател на комисия, протоколът не е този – става дума за дупнишки протокол, трябва да се върне в общината в Дупница, да се намери чувалът, но през това време са минали няколко часа. Какво става през тези няколко часа? Къде е този чувал, къде са бюлетините и какво се случва?! (Шум, смях, оживление в ГЕРБ.) Взема чувала и се връща, но в чувала вече има други работи. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Свършвам, госпожо председател.
Да Ви кажа какво намерихме през 2007 г. при обжалване на местните избори в Стара Загора. След два месеца, когато отидохме да броим в съда 2400 бюлетини, които имаха отбелязан знак за кандидата на ГЕРБ, бяха с втори знак, за да станат недействителни. Е това няма да стане отново, госпожо Манолова! Благодаря. (Ръкопляскания и възгласи: „Браво!” от ГЕРБ. Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Заповядайте за реплика.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Всъщност – лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Добре – лично обяснение.
МАЯ МАНОЛОВА: За по-лесно.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Първо трябва репликите и по-нататък – личното обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплика ли?
МАЯ МАНОЛОВА: Ще изчакам. (Шум, смях, оживление в ГЕРБ.)
Поисках лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА: Госпожо Фидосова, не се опитвайте да ме командвате и да ми разпореждате какво да чета и какво не. Командвайте депутатите от Вашата парламентарна група! Дръжте по-възпитан език поне когато става дума за представители на други парламентарни групи! Не съм Ви нито на разположение, нито на разпореждане.
Пламът, с който бълвате от тази трибуна, говори за едно-единствено нещо: за първи път, подчертавам дебело, всички седящи в залата са били на избори и знаят много добре, че за първи път на предстоящите парламентарни избори изборни книжа ще се съхраняват при областните управители. За първи път! Никога това не е правено, никога в досегашната история на изборите.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Пише – в областната администрация.
МАЯ МАНОЛОВА: Нито на последните президентски и местни избори, нито на които и да е национални или местни избори преди това. Ние питаме: защо се променят правилата? Няма да навлизам и да коментирам абсурдните неща, които се твърдяха от трибуната.
Разбира се, че предлагам комисия, която се съставя по реда на чл. 35, тоест в съответствие с квотното представителство, да приема изборните книжа, но това да се случва в местните администрации.
Повтарям за пореден път: местните администрации, кметовете са от различни политически сили, така че се гарантира равна защитеност на материалите след провеждането на изборите. Всичките областни управители са от ГЕРБ, всичките са политически назначения. Абе, нямаме им доверие на тях. Защо те трябва да съхраняват изборните книжа?! (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е”.) Защо те трябва да сочат помещението и да отговарят за неговата охрана?! Поради една-единствена причина – да имат възможност да подменят чувалите с бюлетини, ако резултатът не се харесва на управляващата партия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Няма да ти мине номерът!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплика – господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбирам притесненията на госпожа Манолова. Очевидно и тя вече изразява становище, че ще управляваме още поне два-три мандата.
Госпожо Фидосова, искам да Ви направя реплика. Тук се каза защо и как.
Искам да Ви припомня така наречения сливенски опит. От медиите излязоха записи, че представители на високо ниво на политическата сила отляво, която тук говори врели и некипели, как говореха и уточняваха какви средства да заделят за софтуер, който да промени изборните резултати. Това са тези хора, които два дни ни проглушиха ушите за манипулации! Те уговаряха суми за хора, които да придружават изборните книжа, да придружават представителите и членовете на секционните комисии, които ще носят протоколите в РИК и съответно бюлетините. Това го има черно на бяло. Това са хората, които 20 години точно това правеха. Ето сега – издърпваме им килимчето изпод краката и отново чуваме този кански вой. Това исках да Ви напомня, госпожо Фидосова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика? Не желаете.
Други желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова да се създаде § 70в.
Гласували 67 народни представители: за 12, против 52, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Искам прегласуване, защото след последното изказване може някои от колегите в залата да не са разбрали истинския смисъл на предложението на ГЕРБ.
Вижте, резервен вариант за промяна на изборните резултати си готви този, който очаква да ги загуби. Резервния вариант – да има контрол върху бюлетините, си подготвя ГЕРБ, в случай че загуби изборите, а това очаквано ще стане, да има контрол върху изборните книжа, за да може при обжалване да си докара резултата, който желае. Защото областните управители и след изборите ще са същите лица – политическите назначения на ГЕРБ, в чиито сгради ще се съхраняват материалите, за да могат жалбите срещу загубените избори ГЕРБ да подплатят с интервенция върху чувалите с бюлетини. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Прегласуване.
Гласували 76 народни представители: за 7, против 67, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от народните представители Бисеров, Метин и Казак.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 29.
Комисията предлага да се създаде § 80а:
„§ 80а. В чл. 233, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията” се заменя с „екземпляра”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за създаване на § 80а в редакцията по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 73, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създадат нови параграфи 81 и 82:
„§ 81. В чл. 236 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „два” се заменя с „три”, а думата „двупластова” се заменя с „трипластова”.
2. В ал. 2 думите „за народни представители и” се заличават, а след думите „при избори за” се добавя „народни представители и за”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Протоколът на районната избирателна комисия съдържа наименованията на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, така както са регистрирани за участие в изборите. Наименованията се отпечатват в протокола според поредния номер в бюлетината, съответно номера на бюлетината на съответната партия, коалиция от партии и инициативен комитет.”
§ 82. В чл. 237, ал. 1 след думите „както и” се добавя „данните по чл. 213, ал. 1 и по чл. 215е, ал. 1 при избори за народни представители и”, а думите „по чл. 220, ал. 1 при избори за народни представители и” се заменят с „по чл. 220, ал. 1 и 2 при избори”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок двата нови параграфа 81 и 82 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Георги Анастасов – създава се § 70а:
„§ 70а. В чл. 238, ал. 1 в края на изречението се добавя „като застъпниците имат право да вписват в него мнения, възражения и препоръки и да получат заверен препис от протокола”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, дами и господа! Това е предложение, направено, за да може все пак тези застъпници да имат някаква реална функция в изборния ден. Ако те са само едни фигуранти, наистина възможността и реалността това да са под формата на купени гласове е голяма. Нека те да имат правото и наистина да са компетентни хора, които да казват мнението си вътре в протоколите, да го изразяват писмено, за да може тези партии, които са извънпарламентарни, да могат и те да изразяват становището си по законността и демократичността на процеса. За тези хора пледираме и затова искам този текст да бъде приет от Народното събрание.
Аз не зная дали Вие ще го приемете, решението си е Ваше – говоря на мнозинството – но принципът трябва да бъде еднакъв както за парламентарните, така и за извънпарламентарните. Защото много по-лесно ставаш от парламентарна извънпарламентарна сила – запомнете го – отколкото от извънпарламентарна да станеш парламентарна.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Други желаещи за изказване? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 9, против 61, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към Допълнителния доклад, госпожо председател.
Има направено предложение от Мая Манолова и група народни представители за създаване на § 70г.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 83:
„§ 83. В чл. 239 се правя следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписания протокол на комисията”.
2. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на районната избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписания протокол по чл. 235, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в районната избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието се вписват от районната избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол, по образец утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”
Госпожо председател, да направя предложение, което беше направено и по предишни текстове – в ал. 2 на чл. 239 да се добави „на всяка страница” след думата „подпечатано”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението след думата „подпечатано” в ал. 2 да се добави „на всяка страница”.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Гласуваме целия нов § 83 в редакцията на комисията плюс направената преди малко добавка „на всяка страница”.
Гласували 71 народни представители: за 71, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на Мая Манолова и група народни представители – да се създаде § 70д:
„§ 70д. В чл. 242 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 се създават изречение второ и трето: „В този случай бюлетините се транспортират от общинската, съответно районните администрации до общинската избирателна комисия в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 и се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи. След преброяването на гласовете бюлетините се транспортират по реда на изречение второ до общинската, съответно районната администрация и се предават на комисията по ал. 7.”
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Преди приемане на протоколите от общинската избирателна комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по чл. 231, ал. 1 в общинската, администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации, на комисия в състав, определен по реда на чл. 35. В състава на комисията се включва и представител на общинската, съответно районната администрация. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.”
3. В ал. 8 навсякъде думите „екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация” се заличават, а след думите „кмета на общината” се добавя „съответно от кмета на района”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 3, против 74, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на Бисеров, Метин и Казак за създаване на § 70б.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 33.
Комисията предлага да се създаде § 83а:
„§ 83а. В чл. 242, ал. 6, изречение второ думата „извлеченията” се заменя с „екземплярите”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 83а в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към основния доклад.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители за създаване на § 70е:
„§ 70е. В чл. 243 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. за избор на кмет на района;”;
б) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 3, изречение пето накрая се добавя „и се съхранява до следващите избори.”
Комисията не подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2.
Комисията предлага да се създаде нов § 84:
„§ 84. В чл. 243, ал. 3, в изречение първо думата „два” се заменя с „три” и думата „двупластова” се заменя с „трипластова”, а в изречение пето накрая се добавя „и се съхранява до следващите избори”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Мая Манолова и група народни представители в неподкрепената от комисията част.
Гласували 83 народни представители: за 12, против 67, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме окончателната редакция на новия § 84 по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 71 – предложение от народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 71, който става § 85:
„§ 85. В чл. 244, ал. 1 се създават т. 17а, 17б, 17в и 17г:
„17а. броят на застъпниците, вписани в списъка за вписване на застъпниците;
17б. броят на представителите на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, вписани в списъка за вписване на представителите;
17в. броят на наблюдателите, вписани в списъка за вписване на наблюдателите;
17г. броят на удостоверенията по чл. 48б;”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме § 85 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Георги Анастасов за създаване на § 71а:
„§ 71а. В чл. 245, ал. 1, в края на изречението се добавя: „като застъпниците имат право да вписват в него мнения, възражения и препоръки и да получат заверен препис от протокола”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 81 народни представители: за 6, против 70, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към допълнителния доклад.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители за създаване на § 71а.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 86:
„§ 86. В чл. 248 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Получаване на подписано и подпечатано ксерокопие от подписаните протоколи на комисията”.
2. В ал. 1 думата „Извлечение” се заменя с „Третият екземпляр”.
3. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Членовете на общинската избирателна комисия, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети и наблюдателите при поискване получават ксерокопие от подписаните протоколи по чл. 243, ал. 1, подпечатано с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря, преди предаването му в Централната избирателна комисия. Подписаният протокол се ксерокопира в общинската избирателна комисия. Имената и единният граждански номер на лицето, получило ксерокопието, се вписват от общинската избирателна комисия в списък на лицата, получили ксерокопие от подписания протокол за съответния вид избор, по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: В ал. 2, изречение първо след „подпечатано” да се добави „на всяка страница” във връзка с направените предложения по предходни текстове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме направеното предложение – след „подпечатано” да се добави „на всяка страница”.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега гласуваме целия § 86 по допълнителния доклад на комисията, заедно с направеното допълнение, което гласувахме преди малко.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 72 от основния доклад – предложение от Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 72 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на комисията § 72 да бъде отхвърлен.
Гласували 81 народни представители: за 77, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 73 има направено предложение от народния представител Михаил Михайлов:
В чл. 252, ал. 2, цифрата „9” се заменя със „7 на сто от националната избирателна квота”.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 87:
„§ 87. Член 252 се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме неподкрепеното предложение на Михаил Михайлов.
Гласували 79 народни представители: за 7, против 69, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 87 в редакция на комисията.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от народния представител Петър Хлебаров:
Създава се нов § 73а със следното съдържание:
„§ 73а. В чл. 258, ал. 3 думите „националната избирателна квота” се заместват с „4 на сто от действителните гласове в страната и извън страната”.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 82 народни представители: за 4, против 67, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 74 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 74 да бъде отхвърлен.
Гласували 84 народни представители: за 81, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 88:
„§ 88. В чл. 272, ал. 4 се отменя”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на комисията за нов § 88.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 89:
„§ 89. В чл. 279, ал. 1 се създава изречение второ: „Частични и нови избори за кмет на кметство се насрочват само в населените места, които към датата на прекратяване на пълномощията на кмета отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 89 в редакцията на комисията, по доклада.
Гласували 87 народни представители: за 86, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към Допълнителния доклад.
По § 75 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 75, който става § 90:
„§ 90. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 думите „организационно-техническа подготовка на частичните избори” се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, включително с техника и консумативи”.
2. Създава се т. 12:
„12. Сроковете, предвидени в кодекса, свързани с подготовката и произвеждането на изборите се прилагат съответно на сроковете, посочени в т. 1-11”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 90 в редакцията на комисията, по доклада.
Гласували 88 народни представители: за 88, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към основния доклад.
Има направено предложение от народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров за създаване на § 75а.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 91:
„§ 91. В чл. 285, ал. 3 думите „в срока по ал. 2” се заличават”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 91 в редакцията на комисията, по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Има направено предложение от народния представител Веселин Методиев за създаване на нов § 75а със следния текст:
„§ 75а. Предизборните изяви по телевизиите и радиата на парламентарно представените партии, както и първите десет политически сили, определени от социологическите агенции, се излъчват безплатно”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Методиев, което комисията не подкрепя.
Гласували 93 народни представители: за 15, против 69, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към Допълнителния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 91а:
„§ 91а. В чл. 287 думите „организационно-техническата подготовка на новите избори” се заменят с „организационно-техническата подготовка и обезпечаване на новите избори, включително с техника и консумативи”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме § 91а в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 76 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място като чл. 288а.
Комисията предлага следната редакция на § 76, който става § 92:
„§ 92. В чл. 288, ал. 1 думите „ал. 5 или 6” се заменят с „ал. 7 или 8”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 92 в редакция на комисията по доклада.
Гласували 90 народни представители: за 90, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народния представител Михаил Михайлов – създава се чл. 288а:
„Нарушаване на изискването за обозначаване на платеното съдържание от доставчиците на медийни услуги
Чл. 288а. При неизпълнение на задължението по чл. на доставчика на медийна услуга се налага глоба от 3000 до 5000 лв.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създаде нов § 93:
„§ 93. Създава се чл. 288а:
„Използване на публичен административен ресурс
Чл. 288а. (1) Който наруши забраната по чл. 152, ал. 3, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказване – заповядайте, госпожо Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, преминаваме към текстовете, които касаят административното наказване по време на предизборната кампания и изборния ден. Нека да кажа, че системата за административно наказване е достатъчно неефективна. Случаите, в които избирателните комисии са съставили актове за административни нарушения и още по-малко в случаите, при които областните управители са издали наказателни постановления, се броят на пръстите на едната ми ръка. На практика това е неефективна система, която формално съдържа някакви санкции за лицата, които нарушават правилата по време на избори, но до реално наказване така и не се стига.
Обръщам внимание, че и санкциите за нарушителите на забраната за използване на публичен административен ресурс са достатъчно символични. Бълха ги ухапала с 300 лв. тези, които нарушават правилата и използват ресурса на държавата в предизборната кампания, още повече че и самият текст, който се отнася до публичния административен ресурс, е достатъчно пожелателен и неконкретен и на практика остави най-сериозната възможност, а именно на държавната администрация да се втурне в неправомерна предизборна кампания. Гласуваме тези текстове с ясното съзнание, че те са едно пожелание, с което няма да можем да уплашим и гаргите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 15, против 65, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме § 93 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 88 народни представители: за 85, против 2, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 77, който става § 94:
„§ 94. Създава се чл. 288б:
„Нарушение при допитвания и социологически проучвания
Чл. 288б. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 136, чл. 137, ал. 3 или чл. 137а, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата или имуществената санкция е в размер от 5000 до 10 000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 94 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 86 народни представители: за 81, против 5, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 95:
„§ 95. Създава се чл. 289а:
„Нарушение на правилата за предизборна кампания
Чл. 289а. (1) Който наруши забраната по чл. 133, ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, глобата е в размер от 1000 до 3000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме § 95 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 81 народни представители: за 81, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Прегласуване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, искам да Ви обърна внимание колко са символични санкциите за нарушения, които са от съществено значение за честността на изборния процес. С много уговорки в крайна сметка беше прието правилото, че се забранява предизборната агитация в държавни и общински учреждения. При цялата условност в понятието „предизборна агитация” в крайна сметка санкцията за тези, които ще агитират въпреки забраната в държавни и общински учреждения, е глоба от 300 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Прегласуване.
Гласували 85 народни представители: за 82, против 3, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Шум и реплики.)
Моля, не влизайте в пререкания от място.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Предложение на народните представители Христо Бисеров, Митхат Метин и Четин Казак – създава се § 77а:
В чл. 296, ал. 1 думите „който откаже да подпише протокола” се заменят с „който не подпише протокола или другите документи по чл.212”.
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 84 народни представители: за 8, против 73, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към допълнителния доклад.
Комисията предлага да се създаде § 95а:
„§ 95а. Създават се чл. 296а и 296б:
„Отказ за предоставяне на ксерокопие
Чл. 296а. (1) Председател, заместник-председател или секретар на секционна избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 212, ал. 7 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 500 до 2000 лв.
(2) Председател, заместник-председател или секретар на районна, съответно общинска избирателна комисия, който откаже да предостави ксерокопие от подписания протокол по чл. 239, ал. 2, съответно от подписаните протоколи по чл. 248, ал. 2 или откаже да подпише ксерокопието, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.
Неизпълнение на задължение за публикуване
на протоколи
Чл. 296б. Председател на районна, съответно общинска избирателна комисия, който не публикува на интернет страницата на комисията сканираните протоколи на секционните избирателни комисии, както и сканираните протоколи на районната, съответно общинската избирателна комисия, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вероятно тук е мястото, на което трябва да се предвиди санкция за член на секционна избирателна комисия, който откаже да подпише хартиената лента, с която се опаковат бюлетините при проведените избори. Такава санкция трябва да бъде предвидена, за да може поне формално под страх от административнонаказателна отговорност членовете на секционните избирателни комисии да подпишат хартиените ленти, с които се опаковат бюлетините, с които са гласували хората.
Предложението ми е да се създаде нов чл. 296в:
„Член на секционна избирателна комисия, който откаже да се подпише върху хартиената лента, с която се запечатват бюлетините при гласуването по чл. 215а, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.”
Тук не става въпрос за чувала, а за бюлетините. Това е за изборните книжа и материали.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Манолова, значи предлагате в § 95а да се създаде чл. 296в, в който да пише: „Член на секционна избирателна комисия, който откаже да се подпише на хартиената лента по чл. 215а, се наказва с глоба в размер от 300 до 1000 лв.”
МАЯ МАНОЛОВА: Точно така.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме.
Гласували 81 народни представители: за 13, против 41, въздържали се 27.
Предложението не е прието.
Господин Терзийски иска думата за процедура.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, искам да взема тази процедура по начина, по който се провежда в момента парламентарното заседание. Очевидно в момента с активното участие на управляващото мнозинство Народното събрание имитира законодателна дейност.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Хайде сега пък ти, правиш оценки!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Тази процедура по начина на водене ли е?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Виждам изнервеното отношение и поведение на народните представители от ГЕРБ, въпреки че не мога да намеря отговор на въпроса – кое ги принуждава при такива екстремални условия да приемат този законопроект?!
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Стига! Каква е процедурата?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Стига грака! (Силни възгласи и реплики в ГЕРБ.)
Голяма част от народните представители не следят, не са наясно и не виждат какво се случва в законодателната дейност в момента. (Силен шум, реплики и възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за ред в залата!
Господин Терзийски, каква е процедурата?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Вие спокойно можете да решите проблема и вместо да имитирате тази дейност, да прогласувате всички членове анблок и да приключите. (Силен шум, реплики и възгласи в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за ред в залата.
Господин Терзийски, слушам Вашето процедурно предложение!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: На всяко изказване, госпожо председател, има реплики от ГЕРБ: „Защо се изказвате? Докога ще се изказвате? Какво искате?!”. Значи явно нямат желание за законодателна дейност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Терзийски, ако това е процедура по начина на водене, аз такива реплики не правя! Слушам Вашето процедурно предложение.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Дадох идея на колегите – да прогласуват анблок всички членове и да се приключи!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак, имате думата за изказване.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, исках да предложа веднага след госпожа Манолова, може би трябваше преди гласуването...
Моето предложение е друго и не пречи.
Искам да предложа да се добави нова ал. 3 в чл. 296а, която да гласи: „Който наруши целостта на восъчния печат на вратата на помещението по чл. 239, ал. 8 или режима на достъп до това помещение, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.”
Това е относно този, който наруши печата на помещението в областната администрация, където се съхраняват бюлетините и копието от протокола, или който наруши режима на достъп, определен от ЦИК, също да носи отделна по-висока административнонаказателна отговорност – като гаранция срещу страховете, които бяха изказани, че тези материали се съхраняват в областната администрация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля да повторите предложението си за протокола.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Повтарям: „Който наруши целостта на восъчния печат, поставен върху вратата на помещението, по чл. 233, ал. 8 или режима на достъп до това помещение, се наказва с глоба от 800 до 3000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Тъкмо сте го прочели, веднага го поставям на гласуване. Става въпрос за текст на нова ал. 3 в чл. 296а.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 12, против 23, въздържали се 49.
Предложението не е прието.
Гласуваме целия § 95а в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 82 народни представители: за 77, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към основния доклад.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 96:
„§ 96. Създава се чл. 297а:
„Нарушаване на изискването за поставяне на агитационен материал
Чл. 297а (1) Който наруши забраната по чл. 135 ал. 1, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно глобата или имуществената санкция е в размер от 3000 до 10 000 лева.
(3) Актовете за установяване на нарушението по ал. 1 се съставят от длъжностни лица, управомощени от областния управител или от кмета на общината.
(4) Наказателните постановления се издават от областния управител или от кмета на общината.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 96 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Направено е предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – създаване на § 78а:
„§ 78а. Създава се чл. 298а:
„Чл. 298а. Длъжностно лице, което оказва въздействие върху някого да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лева.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожо Манолова, заповядайте.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми колеги, това е едно от важните предложения в административнонаказателната част на Изборния кодекс, защото предлагаме да бъде предвидена санкция за тези представители на администрацията, които си позволяват да оказват натиск върху избирателите да гласуват за един или друг кандидат, за една или друга политическа партия. Това е опит да бъдат озаптени местните дерибеи, които се впрягат във всяка една предизборна кампания да работят или за управляващата партия, или за съответния кмет на община със заплаха, че поне ще бъдат санкционирани с глоба от минимум 1000 лева.
Знаете какво се случва в една предизборна кампания. Втурват се всички контролни органи – горски, строителни, данъчни и други надзори, с една цел – да направляват избирателите, кого точно да подкрепят. След като сега се либерализираха максимално правилата и практически се допуска агитация в държавни, общински учреждения, практически държавните служители, бивайки кандидати за изборни длъжности, не са длъжни да излизат в служебен отпуск. Те просто могат да си агитират от работното място, от служебното място независимо дали са данъчни, дали са някакви други представители на държавата. Поне в случаите, в които някои от избирателите си позволи да сигнализира, да се оплаче, да има някаква защита, че не може да се сее произвол от страна на представителите на държавната и на местната власт по време на предизборна кампания. Това е някакъв опит за превенция срещу произвола на държавната машина да се втурне неправомерно да се занимава с предстоящите парламентарни избори.
Надявам се, всъщност не се надявам, че ще подкрепите това предложение, защото именно във Ваш интерес е администрацията да се занимава с неправомерна агитация и с мачкане на избиратели в предстоящата кампания.
Съвестта ми е чиста, че съм предложила текст, който в някаква степен да озапти произвола на местните дерибеи, представляващи държавата и общината в предизборна кампания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
За изказване – господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Подкрепата на един такъв текст ще е много ясен израз и на обща политическа воля, която да покаже и пред служителите в администрацията, и пред кандидатите за народни представители в перспектива кметове, общински съветници и така нататък, че администрацията не може да бъде използвана за грубо политиканстване и за осигуряване по друг начин на определен изборен резултат.
При всички текстове, които приехме досега и които направиха този Избирателен кодекс твърде, твърде спорен, към неговия финал приемането на такъв общ текст в крайна сметка би показал на хората, че те ще бъдат защитени и от административния произвол, и от натиска на администрацията най-общо казано, и от натиска на конкретни кандидати за един или друг изборен пост. Това би било добър знак за обществото, би било добър знак за гражданите ни, за държавата ни, би било добър знак и пред международните наблюдатели.
Тази обща политическа воля би могла да създаде впечатление у хората, че действително в нашето Народно събрание има воля да се създадат гаранции за неоказване на натиск, за недопускане на административен произвол и за осигуряване на едно що-годе свободно участие в предстоящите избори. Що-годе свободно, защото с цяла поредица от текстове Вие направихте закона прекалено спорен от гледна точка на технологията на организирането на изборите, от гледна точка на съхраняването впоследствие на бюлетините, защото решението, което наложихте това да става при областните управители, е предпоставка да бъдат тотално подменяни изборните резултати. Нека с едно такова гласуване да покажем воля, че искаме да защитим от административен произвол и натиск участниците в изборния процес. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, мисля, че това предложение е много уместно с оглед на практиките, които вече се наблюдават и опасенията ни, че тези практики ще станат повсеместни по време на предстоящите избори.
Много добре знаете, че много хора по места са изключително силно зависими от определени длъжностни лица – било то социални работници, било служители в горските стопанства, било полицаи, било всякакви други представители на държавната власт по места. Тези хора, тези длъжностни лица наистина притежават силата, притежават необходимите „качества” да оказват влияние и то много силно влияние върху свободата на вота на избирателите. Един такъв текст би действал поне като превантивна мярка, като възпиращ фактор срещу такива деяния, ако някой си помисли, че би могъл да тръгне в тази посока.
Искам да Ви обърна внимание, че подобна хипотеза не е развита в Наказателния кодекс. Там се предвижда само за този, който предложи имотна облага на някого, за да гласува в полза на определен кандидат, тоест при класическия пример за купуване на гласове.
В случая ние обръщаме внимание върху един по-различен казус. Както казах в много случаи няма нужда да купуваш гласа, след като можеш да заплашиш съответния избирател или да му окажеш натиск по други начини и пак да получиш същия резултат.
Тази хипотеза не е развита в Наказателния кодекс. Развита е обратната хипотеза – който окаже натиск и насилие, за да попречи на някого да гласува. Но хипотезата за оказване натиск или въздействие, или използване на служебното положение, за да склони някого да гласува в полза на определен кандидат – тази хипотеза не е развита в Наказателния кодекс и не е предвидена в Изборния кодекс в раздела „Административно-наказателни санкции”.
Ако Вие наистина споделяте нашите опасения и нашето виждане, че подобни деяния не бива да се толерират, призовавам Ви да подкрепите това предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Господин Василев, заповядайте за реплика.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Използвам възможността и моля това да се счита като реплика към изказванията на последните преждеговоривши. (Реплики.) Нищо де, последни и преждеговоривши.
Това, което казвате, абсолютно не е вярно. В Наказателния кодекс се съдържат достатъчно текстове, по които би могъл да бъде подведен по наказателна отговорност този, който пречи на един гласоподавател да упражни правото си на глас. В случая спекулирате.
Има специална глава в Наказателния кодекс за „Престъпления срещу политическите права на гражданите”. Там има много текстове – не само за покупко-продажба на гласове, а и други текстове. Има още текстове в Наказателния кодекс, които също могат да намерят приложения. Ако щете дори текста за принуда например!
Вашата хитрост тук няма да мине, защото очевидно се опитвате да надхитрите пленарната зала.
Ако текстът, който предлагате, бъде приет, това означава, че всъщност този, който извършва престъпление по Наказателния кодекс, може да не понесе отговорност, защото един добър адвокат ще го защити с тезата, че това е административно нарушение и не е престъпление. А щом е административно нарушение, ще се прекрати наказателното производство и човекът ще мине само с глоба! Да, ама няма да стане! Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Желаете ли дуплика, господин Казак?
Да, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Василев, бих Ви препоръчал да упражнявате адвокатските си способности в съдебната зала, а не в полза на управляващата партия. Ще има по-голяма полза.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Не се знае къде е ползата.
ЧЕТИН КАЗАК: Пред нас са текстовете от Наказателния кодекс, благодарение на айпада, взет от един колега. Добре се запознах с текстовете и няма текст в Раздел ІІІ „Престъпление срещу политическите права на гражданите”, който да третира специфично този казус. Ако Вие ми намерите такъв текст, тогава съм готов да Ви се извиня.
Много по-добре от мен знаете, че може да се запише в съответната административно-наказателна разпоредба една добавка „освен ако не представлява престъпление”, нали? По този начин няма да попречи на ангажирането на наказателната отговорност, ако случайно и евентуално се счете, че случаят попада и под ударите на Наказателния кодекс, ако прокуратурата намери подобен текст.
Но ако не намери, нека да има една административно-наказателна разпоредба, която все пак всява респект. Благодаря. (Народният представител Емил Василев иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не, моля Ви! Край, всичко ни се изясни! Това беше дуплика на Вашата реплика и няма да Ви дам лично обяснение! (Народният представител Емил Василев се приближава към трибуната, искайки думата за лично обяснение.)
Гласуваме предложението на госпожа Манолова, което комисията не подкрепя. (Реплики от народния представител Емил Василев.)
Господин Василев, използвате моята толерантност, но в момента сме в режим на гласуване. Изчакайте да приключи гласуването.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): В продължение на няколко месеца веднъж искам думата за лично обяснение. Не го искам всеки ден като госпожа Манолова – по пет пъти. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми господа, в процедура на гласуване сме! (Шум и реплики.)
Гласували 64 народни представители: за 16, против 43, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграф 79 – има направено предложение от Яне Янев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в чл. 289а.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага § 79 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като чл. 289а.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 79 да бъде отхвърлен.
Гласували 83 народни представители: за 81, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Параграф 80 – има направено предложение от Яне Янев и група народни представители. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за тишина в залата!
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Към § 80 предложеният текст на параграфа се заменя със следния текст:
„§ 80. Създава се нов чл. 298б с наименование „Допускане неизпълнение на задълженията на избирателни комисии" (шум и реплики) със следното съдържание: ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги, за внимание! (Реплики от народни представители от КБ, които не чуват докладчика, поради проблеми с микрофоните.)
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Чл. 298б. Председател на районна избирателна комисия, който допусне неизпълнение на задълженията на комисията по чл. 29 ал.1 и 2, или председател на общинска избирателна комисия, който допусне неизпълнение на задълженията на комисията по чл. 33 ал.1 и 2, се наказва с глоба в размер до месечното му възнаграждение като председател при първо нарушение и до две месечни възнаграждения при повторно нарушение, ако не подлежи на по-тежко наказание.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 80 да бъде отхвърлен. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Яне Янев, което комисията не подкрепя.
Гласували 95 народни представители: за 5, против 62, въздържали се 28.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията § 80 да бъде отхвърлен.
Господин Такоров, успяхте ли да гласувате? (Реплики от народния представител Румен Такоров.) Прекратете гласуването, щом е гласувал господин Такоров.
Гласували 88 народни представители: за 78, против 4, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Преминаваме към Допълнителния доклад.
Параграф 81 – предложение на народния представител Яне Янев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители:
„В § 81, чл. 300:
а) в ал. 1 след числото „297” да се добави „чл. 298а”;
б) в ал. 2, т. 2 думите „и чл. 296, ал. 1” се заменят с „чл. 296, ал. 1 и чл. 298а”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 81, който става § 97:
„§ 97. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 288” се добавя „288а, 288б, 289а”.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „чл. 296, ал. 2” се добавя „чл. 296а, ал. 2, чл. 296б”;
б) в т. 2 след думата „общината“ се добавя „чл. 288а, 288б, 289а”, а думите „и чл. 296, ал. 1” се заменят с „чл. 296, ал. 1 и чл. 296а, ал. 1”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 90 народни представители: за 10, против 72, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на комисията за § 97, съгласно доклада.
Гласували 88 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 82 има направено предложение от народните представители Бисеров, Метин и Казак.
В § 82 се добавя следния текст:
„В § 1 от допълнителните разпоредби да отпаднат точки 2 – 5, или навсякъде в тези текстове изразът „постоянен и настоящ адрес” да се замени с израза „постоянен или настоящ адрес”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Георги Анастасов:
Създава се нова т. 21:
„21. „Уникален идентификационен номер” е определеният не по-късно от три месеца преди датата на избори или референдум от районната администрация по постоянен адрес на лицето уникален номер, вписан в издадената за целта избирателна карта на гражданина-гласоподавател и предназначен единствено за участие в избори и референдуми.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Петър Хлебаров:
В § 82 се правят следните изменения и допълнения:
„1. В § 82 се създава нова т. 2 със следното съдържание:
„2. Точка 15 на параграф 1 се отменя.”
2. Точките 2 и 3 се преномерират и стават съответно т. 3 и т. 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров:
Комисията подкрепя предложението.
Комисията не подкрепя текста на вносителя по буква „а” на т. 2, буква „б” на т. 2 е отразена на систематичното й място в чл. 101б, ал. 8 и го подкрепя в останалата част.
Комисията предлага следната редакция на § 82, който става § 98:
„§ 98. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. „Парламентарно представени” са партиите и коалициите от партии, които са участвали на последните избори за народни представители и са получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове на национално ниво.”
2. В т. 18:
а) в буква „а” след думата „Европа” се добавя „на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи”;
б) в буква „б” след думата „членове” се добавя „или изрично упълномощени представители”.
3. Създават се т. 21, 22 и 23:
„21. „Агитация” е призив за подкрепа за определено лице, партия или коалиция от партии при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция от партии, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на този кодекс.
22. „Публичен административен ресурс” са финансови средства, помещения, транспортни средства, оборудване и всякакви други движими и недвижими вещи – държавна или общинска собственост, предоставени за ползване от администрацията.
23. „Повторно” е нарушението, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания?
Госпожа Фидосова, след нея господин Казак.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде много кратко, и то ще бъде, за да дам в аванс заявка и от трибуната, за да няма излишно говорене и изопачаване на нещата.
Моля Ви, когато се стигне до гласуване в окончателната редакция, която се предлага от комисията, т. 11 за парламентарно представени партии да бъде подложена, госпожо председател, на отделно гласуване, тъй като съгласно изявлението от миналата седмица, което направих, Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепи тази редакция, което означава, че ще остане действащата разпоредба в момента в Изборния кодекс. Това беше моето кратко изказване. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Господин Казак, заповядайте.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Госпожа Фидосова, разбира се, ползваща се с предимството…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Но тя вдигна картата още по средата на изказването, много Ви моля.
ЧЕТИН КАЗАК: Да, разбира се.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не съм й дала предимство.
ЧЕТИН КАЗАК: Добре. (Реплика от народния представител Искра Фидосова.)
Аз съм благодарен, че тя успя да ме изпревари и да направи същото процедурно предложение, което щях да направя, за което съм й благодарен. Ще й бъда още по-благодарен, когато приключи гласуването. (Шум и реплики.)
Аз искам да защитя нашето предложение, а то е да се замени… (Реплика от народния представител Димитър Лазаров.)
Аз имам предложение, което е внесено по съответния ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак, имате думата, обосновете се.
Господин Лазаров, не се намесвайте от място, много Ви моля.
ЧЕТИН КАЗАК: Господин Лазаров, само бавите нещата. С две думи искам да обоснова нашето предложение, а то е да бъде заменен съюзът „и” със съюза „или” в § 1 от Допълнителните разпоредби.
Това е единственият начин да се даде конституционосъобразна дефиниция на принципа на отседналост, който не означава да бъдат лишени българските граждани въобще от правото си да гласуват на местни избори, а принципът на отседналост цели да посочи къде българският гражданин да гласува на местни избори, към коя община е трайно отседнал. Там, където е трайно отседнал, там трябва да гласува, а не въобще да бъде лишен, тъй като абсолютното лишаване на български гражданин от правото му да гласува на местни избори е противоконституционно.
Искам да Ви цитирам по памет конституционния текст, който гласи: „Всички български граждани имат право да избират държавни и местни органи на власт”. Конституцията не предвижда никакви допълнителни изисквания към правото на всеки български гражданин да избира както държавни, така и местни органи на власт. Принципът на отседналост, който Вие сте въвели чрез тази дефиниция в Допълнителната разпоредба, де факто лишава определена група български граждани въобще от правото да избират местни органи на власт. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
За изказване – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Накратко, предлагам в т. 22 на Допълнителните разпоредби след думата „администрацията” да се сложи запетая и да се добави „от държавните и местните органи”. По този начин ще има изчерпателно изброяване на това чии финансови средства, помещения и транспортни средства не бива да бъдат използвани за целите на предизборната кампания, защото освен администрацията, която принципно се свързва с органите на изпълнителната власт, има и други органи, които попадат в хипотезата държавни и местни органи, които не са органи на изпълнителната власт и би следвало да бъде включена забрана за използване на движимите и недвижимите вещи, които са държавна и общинска собственост, но които са им предоставени за ползване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: От администрацията на държавната и местната...
МАЯ МАНОЛОВА: От „администрацията,” и добавям „от държавните и местните органи”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Добре.
Реплики? Няма.
Други желаещи за изказвания? Няма.
В такъв случай започваме гласуването.
Първо подлагам на гласуване предложението на народните представители Бисеров, Метин и Казак, което комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 8, против 67, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на народния представител Георги Анастасов, което комисията не подкрепя.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 71, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 73 народни представители: за 3, против 58, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на госпожа Мая Манолова в т. 22 на § 98 в окончателната редакция на комисията след думата „администрацията” вместо точка се поставя запетая и се добавя „от държавните и местните органи”.
Гласували 82 народни представители: за 14, против 31, въздържали се 37.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване т. 1 от § 98, а именно измененията в т. 11 – парламентарно представени. Отделно подлагам на гласуване.
Гласували 81 народни представители: за 2, против 25, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване целия § 98 в редакцията на комисията по доклада без т. 1, която току-що отхвърлихме.
Гласували 84 народни представители: за 82, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Отрицателен вот – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Току-що станахме свидетели на приемането на поправката в Изборния кодекс – анти РЗС. Дори на господин Казак му стана неудобно, че преди него стана госпожа Фидосова да направи това предложение. Много неловка ситуация.
Аз смятам, че госпожа Фидосова дължеше едно обяснение пред пленарната зала защо едно предложение, което е направено от управляващите, прието е от Комисията по правни въпроси, изведнъж бива оттеглено по този нелеп начин и, забележете, с предварителното заявяване пред всички, че еди-как си щяла да гласува парламентарната група на управляващите.
Добре, уважаеми колеги от ГЕРБ, моето отношение към Вас няма да се промени, аз съм десен човек, РЗС е дясна партия. О’кей, така да бъде.
Но имайте предвид, че може би правите опит да си направите харакири. Така както в петък сте самички и сте подложени на пушечен огън от страна на левицата, от страна на по-тоталитарните партии, под формата на различни изказвания от името на парламентарни групи, очевидно Вие имате голямо желание и в изборните комисии да бъдете самички. Само че искам да кажа – не на Вас (към ГЕРБ), а на левицата, че „Ред, законност и справедливост” няма да им достави това удоволствие и ние ще имаме свои представители в изборните комисии. И ще видите как! Благодаря за вниманието.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Няма лошо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Лично обяснение, заповядайте.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Василев, прав сте. Аз продължавам да съм дълбоко убедена в правотата на т. 11, защото не искам управляващата партия или една-две или три други от следващите по големина партии да доминират, единствено и само с членове в комисиите.
Отговорността за отпадането на т. 11 в тази редакция няма да е на ГЕРБ, въпреки че и ние гласувахме „въздържали се” и не подкрепихме тази редакция. Това изявление направих под натиск – да, под натиска на непрекъснатите лъжи, които се отправяха в продължение на месеци към нас, че ние с Вас сме щели да обсебим всички комисии. Никакви аргументи вече нямаше смисъл да се говорят, защото просто няма чуваемост. Оставям на времето да покаже кой е крив и кой е прав.
Аз мисля, че всички тук сме сериозни и зрели хора и трябва ясно да съзнаваме всяко свое действие от тази трибуна. Отговорността не е наша, тя е вляво – на двете партии, които седят в залата.
РЕПЛИКА ОТ ЛЯВО: Каква отговорност?
ИСКРА ФИДОСОВА: Длъжна бях да го направя – правя го като лично обяснение, с извинение към колегите от РЗС. Защото да, това е наше предложение.
Това е текстът към месец май 2009 г. в действащия закон тогава за избор на народни представители. Тогава, за да се разчисти пътят за няколкото партии, които остават в Четиридесетото Народно събрание и управляват страната, се прави тази редакция и така се елиминират тези, чиито парламентарни групи към онзи момент – месец май 2009 г., не са съществували в Четиридесетото Народно събрание.
(Реплики от народните представители Георги Божинов и Четин Казак. Шум и реплики в залата.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Престанете сега! Вие направихте изказване, споменахте госпожа Фидосова, аз й дадох лично обяснение.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Казаха ми името.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не Ви е споменала!
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС, от място): Как не? (Реплики от народния представител Георги Божинов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Спомена Ви във връзка с това, че сте направили изказване, а Вас (към господин Казак) изобщо не Ви е споменала.
Продължаваме нататък!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): По начина на водене.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: По начина на водене – може. Ама, само по начина на водене!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, по начина на водене искам да Ви призова да се противопоставите решително на това, което беше казано тук.
Парламентът суверенно направи волеизлияние – той прие решение. И да ни се вменява, че някой ще носи отговорност за това решение е недопустимо, госпожо Фидосова! Това решение е колективно.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Това е едно от Вашите искания.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Искал, кой искал – това е друго. Парламентът е решил и никой не може да обвинява никого за решение на Парламента.
Моля Ви, госпожо председател, не допускайте това!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Добре.
Аз, защото прекалено толерантно водя заседанието, Вие ми се качихте на главата всичките.
Процедура по начина на водене – господин Василев.
РЕПЛИКА ОТ ЛЯВО: По начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: И Вие ли по начина на водене? И накрая ще зарежем... – по начина на водене. (Шум и реплики.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Взимам процедура по начина на водене, госпожо председател, защото два пъти днес поисках лично обяснение, при положение че съм персонално споменат безспорно. И двата пъти не ми го давате, а втория път аз само исках да стана, да поздравя госпожа Фидосова и да й кажа, че чест й прави, че беше откровена да стане и да го каже.
А иначе, това, че този текст не беше приет, оставете, той може да касае други политически партии в много скоро време, разбирате ли?
Тук става въпрос за една елементарна справедливост, защото винаги този текст е съществувал в изборното законодателство. Винаги! И за първи път сега се възприе някакъв друг подход.
Поздравявам Ви, госпожо Фидосова, и Ви благодаря за това, което казахте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак – по начина на водене.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! След като Вие съвсем правилно не предоставихте думата на колегата Василев за лично обяснение първия път, тъй като аз отговорих на негова реплика с моя дуплика. Трайна практика е, когато отговаряш на реплика на даден колега, да се обърнеш персонално към него. С това парламентарната процедура се изчерпва и е недопустимо след това да се иска лично обяснение.
За сметка на това лично обяснение може да се иска, когато даден колега – било в изказване, било в обяснение на отрицателен вот, или по някоя друга процедура, спомене персонално свой колега, какъвто беше случаят с отрицателния вот на колегата Василев, който ме спомена персонално и Вие можете да направите справка в стенограмата, за да се убедите.
Във връзка с това искам да спомена, уважаеми колеги, че сега колегата Василев за пореден път разкри сценарий, който явно сте подготвили – след като той спомена, че по един или друг начин РЗС ще бъде в комисиите.
Уважаеми колеги и уважаеми колега от РЗС! Основният архитект на трансформациите и виновник за това в началото РЗС да имаше парламентарна група, а след това да няма такава, е на ГЕРБ.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това по начина на водене ли е?
ЧЕТИН КАЗАК: Така че Вие сте като скачени съдове от началото на този парламент до ден-днешен.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не спазва правилника.
ЧЕТИН КАЗАК: И сега...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Казак!
ЧЕТИН КАЗАК: ...ако Вие не искате, ГЕРБ дължат обяснение по какъв начин РЗС ще присъства в изборните комисии. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли още някой желаещ по начина на водене?
Изявление от името на парламентарна група – господин Миков, заповядайте. Благодаря, че не е по начина на водене.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! В този парламент за първи път станахме свидетели на политическо генно инженерство, което води до парадоксални ситуации, включително при умишленото разпадане на парламентарни групи. Днес сме свидетели как народни представители от разпадната парламентарна група, заявили принадлежност към управляващата партия, се заканват, че благодарение на усилията и на управляващото мнозинство, ще продължи политиката на разпадане на формирани чрез избори и от гласа на гражданите парламентарни групи.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не може изявление, това е по текстовете, които гласуваме в момента.
МИХАИЛ МИКОВ: Един такъв подход на генно модифицирано създаване на политически фракции в българския парламент има изключително тежки последици за политическото представителство и е част, включително от онова доверие, което днес българските граждани имат към Парламента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Миков!
МИХАИЛ МИКОВ: Ние осъждаме категорично всякакви закани за разбиване на парламентарни групи, формирани в Народното събрание от гласовете на гражданите. Смятаме, че дълбоко непочтена е миграцията, която се случи в това Народно събрание, благодарение не на политически идеи, а на други – най-вече финансови зависимости.
Не е нормално, когато си заявил принадлежност към една политическа група, какъвто е случаят с останалите от Парламентарната група на РЗС народни представители, когато са заявили своя политическа принадлежност, те да черпят претенция от това си генно модифицирано отношение, създадено от управляващото мнозинство. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Лично обяснение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Стига, край, приключваме.
Продължаваме нататък!
Господин Ципов, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 83, който става § 99:
„§ 99. В § 5 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4. след думите „бюлетината си за гласуване при избори за” се добавя „народни представители, за”, а думите „при избори за народни представители и” се заличават.
2. В т. 5:
а) в буква „а” след думите „получават същия номер” се добавя „в бюлетината, съответно”;
б) в буква „б” думите „същия номер на бюлетините” се заменят с „същия номер в бюлетината”;
в) в буква „в” след думите „Република България или” се добавя „на номерата в бюлетината за изборите”.
3. В т. 10 думите „кандидатите, включени в една кандидатска листа, включително кандидатите за кметове, издигнати от” се заменят с „кандидатските листи за общински съветници и за кметове на”, а думите „двама застъпници” се заменят с „един застъпник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 99 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 84 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на комисията § 84 да бъде отхвърлен.
Гласували 85 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 85, но предлага да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 100.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на комисията § 85 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 100.
Гласували 80 народни представители: за 80, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 86, който става § 100:
„§ 100. (1) При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. се създава възможност за електронно гласуване по интернет чрез интернет терминали.
(2) Гласуването по ал. 1 се произвежда в до 20 избирателни секции. Избирателните секции за гласуването се определят от Централната избирателна комисия чрез жребий по приета от комисията методика не по-късно от 5 дни от датата на насрочване на изборите. Избирателите, които участват в гласуването, трябва да отговарят на условията по чл. 3, ал. 2 или 3 и да имат постоянен адрес или адрес на пребиваване на територията на съответната секция.
(3) Централната избирателна комисия получава данни за избирателите по ал. 2, изречение трето от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и уведомява писмено избирателите за предоставената им възможност да гласуват, не по-късно от 10 дни от датата на насрочване на изборите.
(4) Избирателите, който искат да гласуват по интернет подават заявление чрез електронния сайт по ал. 16. Избирател, който е заявил, че ще гласува по интернет, не може да гласува с хартиена бюлетина, освен в случаите по ал. 25 и 29.
(5) Гласуването по интернет е равностойно и се произвежда съвместно с гласуването с хартиени бюлетини въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
(6) За гласуването по интернет са задължителни общите изисквания, които се отнасят до гласуването с хартиени бюлетини.
(7) Органите, които осъществяват организационно-техническата подготовка на изборите, включително администрацията на Централната избирателна комисия, провеждат разяснителна кампания по електронното гласуване чрез доставчиците на медийни услуги, както и чрез сайтовете на електронното правителство.
(8) Гласуването по интернет и обработването на данните от него се произвеждат, следят и контролират от Централната избирателна комисия и органът по ал. 13.
(9) Разходите за подготовката и осъществяването на гласуването по интернет и за обработването на резултатите от него са част от разходите за произвеждане на изборите и са за сметка на държавния бюджет.
(10) Резултатите от гласуването по интернет се отразяват по райони, съвпадащи с многомандатните изборни райони при изборите за народни представители.
(11) Гласът на всеки избирател, подаден по интернет, се отчита в района по постоянния му адрес или по адреса на пребиваване в Република България.
(12) Централната избирателна комисия издава и обнародва в „Държавен вестник” методически указания за гласуването по интернет не по-късно от 55 дни преди изборния ден. Указанията се публикуват на интернет страницата на комисията и на сайта по ал. 16.
(13) Към Министерския съвет се създава специализиран орган за техническо осигуряване и технически контрол на гласуването по интернет не по-късно от три дни от датата на насрочване на изборите. При изпълнение на своите функции членовете на органа са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
(14) Гласуването по интернет се осъществява с помощта на електронни средства за комуникация и обработка на информация, включени в специална техническа система. Разработването на системата е в рамките на системата за обработка на резултатите от изборите. Централната избирателна комисия формулира допълнителни изисквания към апаратната и програмна части на системата. Системата се проектира, осъществява и поддържа по начин, който:
1. осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване;
2. предлага на избирателите инструкции за действията при гласуването;
3. осигурява служебна връзка с регистъра за гласуване по интернет;
4. гарантира, че само лицата, които отговарят на условията по ал. 2, изречение трето и са надлежно регистрирани могат да гласуват;
5. гарантира, че гласуващите избиратели няма да имат допълнителни разходи извън обичайните разходи за комуникация по интернет;
6. осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите;
7. осигурява еднаква по обем и качество информация за всеки от участващите в изборите политически субект;
8. гарантира тайната на гласуването и съответно на свободното волеизявление на избирателите;
9. предотвратява в максимална степен купуването и манипулирането на гласове, както и всяко друго нерегламентирано влияние върху изборния процес;
10. предлага в ясна и различима форма възможностите за гласуване за различните политически субекти;
11. осигурява възможност за лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на електронните бюлетини;
12. не изисква от избирателя специални умения извън необходимите за използване на интернет терминали;
13. позволява използване на стандартни интернет браузъри, включително на техни по-стари версии;
14. осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути;
15. гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява точно един път;
16. съответства на най-висок ISO стандарт за качество и устойчивост на използваните апаратни и програмни средства;
17. осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки;
18. в случай на прекъсване на изборния процес поради възникване на непреодолими външни обстоятелства, съхранява данните от гласуването и позволява продължаването му след отстраняване на тези обстоятелства;
19. позволява обобщаване на резултатите и изпращането им в електронен вид на Централната избирателна комисия веднага след приключване на гласуването;
20. осигурява цялост и секретност на прехвърляната информация чрез криптиране на данните и защита на комуникационните връзки;
21. поддържа електронен дневник на изборния процес с отбелязване на всички възникнали особености и отклонения от предвидения режим;
22. гарантира лесна поддръжка на апаратните средства и бързо отстраняване на възникнали технически неизправности;
23. позволява наблюдение на изборния процес от страна на независими упълномощени органи;
24. позволява одит и проверка от страна на упълномощени органи.
(15) При гласуването по интернет избирателят прави своя избор чрез електронна бюлетина, реализирана върху визуален, аудио или тактилен терминал. Бюлетината предоставя възможност да не се избере политически субект, участващ в изборите.
(16) Не по-късно от 7 дни от датата на насрочване на изборите органът по ал. 13 открива електронен интерактивен сайт за регистрация и гласуване на избирателите, заявили желание да гласуват по интернет, както и за предоставяне на информация във връзка с това гласуване. Сайтът съдържа информация за необходимите действия при интернет гласуването, като изрично се посочва, че е забранено използването на прокси-сървъри. Сайтът предлага еднаква по форма и балансирана информация за участващите в изборите политически субекти. Сайтът позволява гласуване по интернет в период с продължителност от 72 часа, който изтича в 21.00 часа в деня, предхождащ изборния ден на територията на страната. В период от 30 дни след приключване на гласуването в страната сайтът предлага информация за резултатите от изборите.
(17) Избирателят по ал. 2, който желае да гласува по интернет, заявява това чрез сайта по ал. 16 не по-късно от 25 дни преди изборния ден, като посочва име, единен граждански номер, пощенски адрес, електронен адрес и телефонен номер, както и други начини за комуникация.
(18) Избирателят посочва желания от него начин за получаване на паролата за гласуване:
1. чрез препоръчано писмо на посочен от него пощенски адрес;
2. лично чрез общинската администрация по постоянния му адрес или адреса му на пребиваване.
(19) Избирателите декларират, че:
1. ще гласуват само в условията на ал. 1;
2. няма да използват прокси-сървъри;
3. няма да гласуват в избирателни секции, освен в случаите по ал. 25 и 29.
(20) Информацията по ал. 17 се обработва и съхранява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(21) Не по-късно от 12 дни преди изборния ден Централната избирателна комисия изпраща на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството данните за избирателите по ал. 17. В избирателните списъци в полето за подпис на тези избиратели служебно се отпечатва текстът „гласуване по интернет”, или съкратено „ГИ”. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции, освен в случаите по ал. 25 и 29.
(22) В срока по ал. 21 Централната избирателна комисия изпраща на Министерството на външните работи списък с имената на избирателите по ал. 17. Тези избиратели не могат да гласуват в избирателни секции в чужбина, освен в случаите по ал. 25 и 29.
(23) След получаване на заявлението по ал. 17 органът по ал. 13 проверява дали заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето съгласно подадената от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация. Органът по ал. 13 може да поиска от заявителя допълнителна информация чрез посочените от него средства за връзка.
(24) Когато се установи, че заявителят отговаря на условията по ал. 2, изречение трето, органът по ал. 13 издава парола за гласуване. Паролата е 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи. В случите по ал. 18, т. 1 паролата се изпраща с препоръчано писмо в двоен запечатан плик на пощенския адрес, посочен от избирателя, не по-късно от 20 дни преди изборния ден. В случаите по ал. 18, т. 2 паролата се изпраща в двоен запечатан плик на общинската администрация не по-късно от 18 дни преди изборния ден. Незабавно след изпращане на паролите органът по ал. 13 уведомява за това заявителя чрез електронния му адрес, по телефон, по факс или по друг посочен от него начин.
(25) Избирателите по ал. 17 имат право да се откажат от гласуване по интернет. Избирателите заявяват отказа си чрез сайта по ал. 16, като удостоверят самоличността си с единния си граждански номер и с получената по ал. 18 парола, не по-късно от 12 дни преди изборния ден. Избирателите, които са се отказали да гласуват по интернет, възстановяват правото си да гласуват в избирателната секция по постоянния си адрес или адрес на пребиваване, като текстът по ал. 21 се заличава служебно. Имената на избирателите се изваждат от списъка по ал. 22.
(26) Органът по ал. 13 създава и поддържа регистър на избирателите, заявили желание за гласуване по интернет. В регистъра се отбелязват и гласувалите по интернет избиратели.
(27) Гласуването чрез сайта по ал. 16 включва следните етапи:
1. избирателят влиза в електронния адрес на сайта;
2. избирателят въвежда единния си граждански номер като потребителско име и използва паролата по ал. 24;
3. в случай на три неуспешни опита за идентификация достъпът до системата за този потребител се прекратява за един час, като прекратяването не се отнася за съответния IP адрес;
4. след успешна идентификация по т. 2 избирателят получава електронна бюлетина, която съдържа същите варианти за гласуване и е проектирана по същия начин, както хартиената бюлетина, като е предвидена възможност да не се гласува за нито един от участващите в изборите политически субекти;
5. след като избирателят направи своя избор, системата изисква потвърждаване на избора;
6. избирателят може трикратно да промени избора си, като след всяка промяна се изисква потвърждаване на новия избор;
7. след потвърждаване на избора по т. 5 или 6 гласът на избирателя се записва и съхранява в електронна избирателна кутия;
8. след записване на гласа в кутията по т. 7 избирателят получава съобщение за приключване на процедурата по гласуването;
9. след приключване на гласуването информацията за направения избор изчезва от интернет терминала и става недостъпна за следващи потребители на този терминал; заличава се също информацията за самоличността на избирателя и за използваните от него потребителско име и парола.
(28) След като избирателят гласува в условията на ал. 27, достъпът на използвания от него IP адрес до сайта по ал. 16 се блокира за срок от два часа. При гласуването не се допуска използване на прокси-сървъри. При опит за гласуване чрез прокси-сървър, избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок от три часа. При всеки следващ опит за гласуване чрез прокси-сървър, избирателят получава съобщение за това, като паролата му се блокира за срок от 6 часа. Избирателят има право да гласува общо три пъти чрез процедурата по ал. 27, като е валидно само последното гласуване.
(29) Когато поради възникнали непреодолими обстоятелства гласуването по ал. 27 и 28 бъде прекратено, Централната избирателна комисия незабавно уведомява за това районните избирателни комисии, които уведомяват секционните избирателни комисии. Централната избирателна комисия незабавно уведомява Министерството на външните работи. Регистрираните за гласуване по ал. 17 избиратели имат право да гласуват в изборния ден в избирателните секции по постоянния си адрес или по адреса си на пребиваване в страната, както и в избирателните секции в чужбина.
(30) Незабавно след 21 часа в деня, предхождащ изборния ден, данните от гласуването по интернет се обобщават и изпращат в електронен вид, подписани с електронен подпис, на Централната избирателна комисия.
(31) Данните от гласуването по интернет се отразяват по райони, като се посочва и броят на избирателите, които не са направили избор. Резултатите от гласуването по райони и общо за страната се получават, като се обединят данните от гласуването с хартиени бюлетини и данните от гласуването по интернет.
(32) Текущи данни и предварителни резултати от гласуването по интернет и от гласуването с хартиени бюлетини се публикуват на интернет станицата на Централната избирателна комисия след обобщаването им по райони. Данни от гласуването по интернет за партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати не се оповестяват до 21.00 часа в изборния ден.
(33) Централната избирателна комисия може да съобщава данни за броя на избирателите, гласували по интернет, и преди срока по ал. 32.
(34) Окончателните резултати от гласуването по интернет се публикуват, както следва:
1. незабавно след обявяването им – на сайта по ал. 16, на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и на други сайтове на електронното правителство;
2. не по-късно от 30 дни след обявяването им – в специален бюлетин на Централната избирателна комисия и на технически носител.
(35) За целите на гласуването по интернет:
1. „електронно гласуване” е гласуване, при което на определен етап от подаване на гласа избирателят използва електронно устройство;
2. „електронна бюлетина” е електронен модел върху визуален, аудио или тактилен терминал на бюлетината за гласуване, съдържащ възможностите за избор при хартиената бюлетина, както и допълнителна възможност да не се гласува за който и да е от участващите в изборите политически субекти;
3. „електронен глас” е защитен и анонимизиран избор на избирателя при електронното гласуване; гласът е действителен, когато изборът е за участващ в изборите политически субект и е недействителен, когато е избрана възможността да не се гласува за който и да е от политическите субекти;
4. „електронна избирателна кутия” е електронно средство за съхраняване на електронните гласове;
5. „интернет терминал” е устройство за включване в интернет като настолен компютър, преносим компютър, работна станция, таблет, айфон, смартфон и други; терминалът може да бъде от визуален, аудио или тактилен вид;
6. „парола” е индивидуален 10-знаков код, съдържащ букви, цифри и специални символи, който се използва за достъп и идентификация при гласуване по интернет;
7. „политически субекти” са регистрираните за участие в изборите партии, коалиции от партии, инициативни комитети и кандидати, за които избирателят може да подаде своя глас;
8. „равно избирателно право” при електронното гласуване е равноправният достъп до системата за електронно гласуване на желаещите да гласуват по този начин избиратели, а не непременно на всички избиратели.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря, господин Ципов.
Изказвания? Няма.
Колеги, преминаваме към гласуване.
Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, предстои гласуване.
Гласуваме § 100 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Господин Димитров, преминаваме към допълнителния доклад.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: От допълнителния доклад – § 87.
Предложение на народния представител Яне Янев.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение на Мая Манолова и група народни представители:
В § 87, ал. 12 да се измени така:
„(12) Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материалите се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление – в съответните районните администрации и по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакцията на § 87, който става § 101:
„§ 101 (1) При произвеждане на частични избори за кметове на общини, когато общината е с население до 30 000 избиратели, се създава преброителна комисия, която да извърши преброяването на гласовете.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителната комисия по предложение на областния управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителната комисия се назначава не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителната комисия е равен на броя на членовете на общинската избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителната комисия.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителната комисия и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителната комисия, както и утвърждава образците на документите на преброителната комисия не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултата от гласуването за кмет на общината и го публикува в интернет; публикува резултата от протокола на преброителната комисия в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд един екземпляр от протокола на преброителната комисия.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протокола за резултатите от гласуването; фабричните номера на протокола се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
2. предава на Централната избирателна комисия протокола на преброителната комисия.
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:
1. формуляри на протокола за протичане на изборния ден; фабричните номера на протокола се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протокола, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протокола за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
(7) В протокола на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протокола за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколът на секционната избирателна комисия се предава в общинската избирателна комисия неразпластен. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протокола за протичане на изборния ден и на избирателните урни от секционната избирателна комисия, преброителната комисия сверява фабричния номер на протокола с номера на протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протокола за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протокола, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
(11) При приемане на протокола преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протокола. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземпляра от протокола.
(12) След приемане на протокола от преброителната комисия екземпляра от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за кмет на общината.
(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на Глава десета, Раздел IV.
(15) Преброителната комисия предава протокола по реда на чл. 231 и 242.
(16) Въз основа на данните от протокола на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултата от изборите и съставя протокол за избор на кмет на общината по реда на Глава единадесета, Раздел II.
(17) Когато данните, вписани в протокола на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричния номер на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни, е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 2000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.
(19) Разпоредбите на ал. 1-18 не се прилагат за частични избори, за които към датата на влизане в сила на този закон има обнародван указ на президента на републиката за насрочването им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 75 народни представители: за 4, против 68, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме окончателната редакция на § 101 по доклада на комисията.
Гласували 71 народни представители: за 70, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ТОДОР ДИМИТРОВ: Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители – в § 88 ал. 12 да се измени така:
„(12) Преди приемане на протокола от преброителната комисия бюлетините и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация, а в градовете с районно деление в съответните районни администрации по реда на чл. 242, ал. 7 и 8. При предаването на бюлетините и останалите книжа и материали могат да присъстват и наблюдатели.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 88, който става § 102:
„§ 102. (1) При произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2015 г. се създават експериментално преброителни комисии, които да извършат преброяването на гласовете, подадени за съответните видове избори на територията на две общини с население до 30 000 избиратели. Общините, в които се извършва преброяването на гласовете от преброителни комисии, се определят чрез жребий от Централната избирателна комисия не по-късно от 60 дни преди изборния ден.
(2) Централната избирателна комисия назначава преброителните комисии по предложение на съответния областен управител, направено не по-късно от 30 дни преди изборния ден, след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. Преброителните комисии се назначават не по-късно от 25 дни преди изборния ден при условията и по реда на чл. 30 и 31. Броят на членовете на преброителните комисии е равен на броя на членовете на съответната общинска избирателна комисия. Разпоредбите на кодекса относно общинските избирателни комисии се прилагат и за преброителните комисии.
(3) Централната избирателна комисия:
1. упражнява методическо ръководство и контрол върху дейността на преброителните комисии и приема решения, свързани с прилагането на този параграф;
2. определя реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на преброителните комисии, както и утвърждава образците на документите на преброителните комисии не по-късно от 20 дни преди изборния ден; при преброяването на гласовете могат да присъстват лицата по чл. 210;
3. предоставя на участниците в изборите на технически носител резултатите от гласуването за съответните видове избори и ги публикува в интернет; публикува резултатите от протоколите на преброителните комисии в специален бюлетин, съдържащ и технически носител, не по-късно от 40 дни след изборния ден;
4. предава в Националния архивен фонд по един екземпляр от протоколите на преброителните комисии.
(4) Общинската избирателна комисия:
1. снабдява преброителната комисия с формуляри на протоколи за резултатите от гласуването; фабричните номера на протоколите се вписват в протокол за предаването и приемането; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. предава на Централната избирателна комисия протоколите на преброителната комисия.
(5) Преди изборния ден секционната избирателна комисия получава от общинската администрация и от общинската избирателна комисия изборните книжа и материали по чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15, както и:
1. формуляри на протоколи за протичане на изборния ден; фабричните номера на протоколите се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали; ако има разлика във фабричните номера на отделните листи на протоколите, това обстоятелство се описва;
2. формуляри на извлечения и чернови на протоколи за протичане на изборния ден;
3. пломби за еднократна употреба.
(6) При откриване на изборния ден председателят на секционната избирателна комисия проверява наличието на книжата и материалите по ал. 5, изправността на избирателната урна и дали тя е празна. След проверката урната се затваря с пломби за еднократна употреба и се запечатва с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията. При включване на втора избирателна урна тя се затваря и запечатва с пломби за еднократна употреба и с хартиени ленти, подпечатани и подписани от членовете на комисията, и гласуването продължава. Това обстоятелство се вписва в протокола за протичане на изборния ден.
(7) В протоколите на секционната избирателна комисия се вписват данните по чл. 213.
(8) Пломбираните избирателни урни, както и екземплярите от протоколите за протичане на изборния ден за общинската и Централната избирателна комисия се предават от председателя или заместник-председателя, секретаря и член на секционната избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции от партии, на преброителната комисия. Протоколите на секционната избирателна комисия се предават в общинската избирателна комисия неразпластени. При транспортиране до преброителната комисия избирателните урни се охраняват от служители на Министерството на вътрешните работи.
(9) При приемане на протоколите за протичане на изборния ден и избирателните урни от секционната избирателна комисия преброителната комисия сверява фабричните номера на протоколите с номерата на протоколите, вписани в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали, както и проверява целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни.
(10) Преброителната комисия отваря избирателните урни на съответната секционна избирателна комисия и проверява дали съдържанието им съответства на данните, вписани в протоколите за протичане на изборния ден на секционната избирателна комисия. Когато преброителната комисия установи очевидни фактически грешки в протоколите, те се отбелязват в тях и се подписват от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8.
(11) При приемане на протоколите преброителната комисия издава подписана разписка, която съдържа числовите данни от протоколите. След завръщането си в района на секцията членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 поставят тази разписка до екземплярите от протоколите.
(12) След приемане на протоколите от преброителната комисия екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се предават от членовете на секционната избирателна комисия по ал. 8 в общинската администрация по реда на чл. 242, ал. 7 и 8.
(13) След отваряне на всички избирателни урни, предадени от секционните избирателни комисии, и извършване на проверката по ал. 10 преброителната комисия изважда бюлетините от всички избирателните урни, смесва ги и преброява гласовете, подадени за всеки вид избор.
(14) Преброителната комисия установява резултатите от гласуването и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Глава десета, Раздел IV.
(15) Преброителната комисия предава протоколите по реда на чл. 231 и 242.
(16) Въз основа на данните от протоколите на преброителната комисия общинската избирателна комисия определя резултатите от изборите и съставя протокол за всеки вид избор по реда на Глава единадесета, Раздел II.
(17) Когато данните, вписани в протоколите на секционната избирателна комисия, не съвпадат със съдържанието на избирателната урна, както и когато преброителната комисия установи несъответствие между фабричните номера на получените и предадените протоколи от секционната избирателна комисия, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 200 лв. Когато целостта на пломбите, печатите и подписите, поставени на избирателните урни е нарушена, на длъжностните лица, извършили нарушението, се налага глоба в размер на 5000 лв. За нарушението преброителната комисия незабавно уведомява общинската избирателна комисия. Актовете за установяване на нарушението се съставят от общинската избирателна комисия, а наказателните постановления се издават от областния управител по реда на чл. 300.
(18) За неуредените в този параграф въпроси се прилагат разпоредбите на кодекса.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 9, против 67, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме § 102 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 77, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Преминаваме към основния доклад, страница 130.
Предложение на народния представител Петър Хлебаров:
„В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов § 89 със следното съдържание:
„§ 89. Без да се нарушава разпоредбата на чл. 23, ал. 2, изречение 2, мандатът на членовете на Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 78 от 15 април 2011 г. на Президента на Републиката, се прекратява на датата на конституиране на Четиридесет и второто Народно събрание.”
2. Параграфите от 89 до 95 се преномерират и стават съответно параграфи от 90 до 96.”
Комисията не подкрепя предложението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на Петър Хлебаров, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 65, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията предлага да се създадат § 103, 104 и 105:
„§ 103. В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Централната избирателна комисия приема правилника по чл. 26, ал. 1, т.1.
§ 104. Този закон не се прилага за националния референдум, насрочен с Указ § 385 от 31 октомври 2012 г. на Президента на Републиката.
§ 105. Разпоредбата на § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби не се прилага за назначените към датата на влизането в сила на този закон Централна избирателна комисия и общински избирателни комисии.”
Госпожо председател, § 105 следва да отпадне, тъй като не подкрепихме разпоредбата на т. 11 в § 1.
Параграф 104, тъй като се отнася за националния референдум, който се проведе на 27 януари 2013 г., с това съдържание трябва да отпадне, като на негово място предлагаме следния текст за § 104:
„§ 104. Този закон не се прилага за частичните избори, за които към датата на влизането му в сила има обнародван указ на Президента на Републиката за насрочването им.”
Моля да гласувате параграфите поотделно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Първо, гласуваме § 103 по доклада на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Сега гласуваме § 104 в новото му съдържание:
„§ 104. Този закон не се прилага за частичните избори, за които към датата на влизането му в сила има обнародван указ на Президента на Републиката за насрочването им.”
Моля, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Гласуваме § 105.
Гласували 78 народни представители: за няма, против 75, въздържали се 3.
Параграф 105 отпада.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 89 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграфът да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 89.
Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 90 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 106.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме § 106 по номерацията на комисията, по текста на вносителя.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Параграфът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 91 да бъде отхвърлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на комисията § 91 да бъде отхвърлен.
Гласували 77 народни представители: за 77, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 92 има предложение на Михаил Михайлов.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 92, който става § 107:
„§ 107. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. …) в чл. 13 се създава нова ал. 4:
„(4) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страницата си пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети в срок до три дни от подписването на договора.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме редакцията на § 107 на комисията по доклада.
Гласували 75 народни представители: за 75, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 93 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – § 93 да се измени така:
„§ 93. В Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 167:
а) в ал. 1 след думата „избран” се добавя „или да гласува на референдум или да участва в подписка за произвеждане на референдум”;
б) в ал. 2 след думата „коалиция” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин”;
в) в ал. 3 след думата „коалиция” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин;
г) в ал. 4 след думата „коалиция” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин”;
д) създава се нова ал. 5:
„(5) Когато деянието по ал. 1-4 е извършено от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.”;
е) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 2, 3 и 4” се заменят с „ал. 2, 3, 4 и 5”;
ж) досегашната ал. 6 става ал. 7.
В чл. 167а след думата „кандидат” се добавя „или да гласува на референдум по определен начин”.
3. В чл. 168:
а) в ал. 1 след думата „право” се добавя „или гласува на референдум”;
б) в ал. 2 след думата „избор” се добавя „или гласува два или повече пъти при един референдум”.
4. В чл. 169 след думата „избори” се добавя „или референдум”.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 93, който става § 108.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 77 народни представители: за 3, против 72, въздържали се 2.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на § 108 по комисия.
Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 94 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – § 94 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 94, който става § 109.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 74 народни представители: за 4, против 66, въздържали се 4.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на § 94 по вносител, който става § 109 по доклада.
Гласували 77 народни представители: за 75, против 2, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По § 95 има предложение от народния представител Мая Манолова и група народни представители – § 95 да отпадне.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 95, който става § 110.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказване?
Господин Терзийски, заповядайте.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо председател! Факт е, че почти приключва приемането на измененията в Изборния кодекс,но макар и в това време искам да насоча вниманието Ви към един от последните параграфи, които се приемат.
За да бъде по-образно това, с което се обръщам към Вас, ще Ви припомня притча на Христос, който казва: „Нека пръв да хвърли камък върху нея този, който е безгрешен.”
Ще Ви прочета извлечение от Закона за специалните разузнавателни средства. Това, което в момента се извършва наистина е в изключително тежък и груб ущърб с демокрацията.
Защо Ви казах тази притча? Защото всеки един от Вас в тази зала е участвал и в избори, и в политическия живот, и си дава сметка какво или поне би трябвало да си даде сметка какво ще бъде прието с този член. Този член реално може да доведе до репресия, до политическа репресия не само на опоненти, но и на партньори. Дайте си сметка каква мина залагате в процеса и в законодателството. Не само спрямо политическите опоненти или опозицията, това може да бъде използвано срещу всеки един политически субект.
„Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че се подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления. Лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага, че се използват лица по предходната алинея 1, без да им е известен престъпният характер на извършваната дейност”.
А сега какво включва използването на специални разузнавателни средства с това изменение на Изборния кодекс, което приемаме. То включва престъпленията, които Наказателният кодекс третира в изборния процес. Разбирате ли, че всеки участник в какъвто и да било изборен процес може да бъде обект на прилагане на специални разузнавателни средства срещу него. Абсолютно всеки един, защото прилагането на специални разузнавателни средства предполага самото предположение, че е възможно той да извършва такава дейност. Нали разбирате, че в изборния процес оперативните данни, които предполагат използването на специални разузнавателни, по никакъв начин не могат да бъдат на такова ниво, че да бъде обосновано искането.
Неслучайно тука се дава ход на Окръжна прокуратура да поиска прилагане на специални разузнавателни средства.
Дълбоко съм убеден, че какъвто и да било род изборни престъпления не трябва да се толерират, но ние не можем по този начин да отваряме кутията на Пандора. Дайте си сметка – прилагането и разрешаването на този метод за прилагане на специални разузнавателни средства на практика отваря кутията на Пандора за политически репресии и за всякаква форма на натиск – политически или от страна на изпълнителната власт срещу който и да било кандидат във всяка една позиция, която бъде неизгодна. Пак повтарям: това не касае само опозицията, касае всеки един от Вас.
Затова наистина апелирам: подкрепете предложението този параграф да отпадне. Не отваряйте кутията на Пандора, защото това наистина ще опорочи всякаква демократичност в изборния процес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – госпожа Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Терзийски, казахте абсолютни неистини от тази трибуна. Не може да говорите на ангро с общи приказки за Наказателния кодекс.
Ние гласувахме промени в НПК и НК, по които нямаше никакви изказвания. Това, което пише в този текст, първо, е Препоръка № 16, а тя гласи: „изменение на Наказателно-процесуалния кодекс с оглед на Прокуратурата да се даде право да изисква използване на специални разузнавателни методи при разследването на случаи, при които има съмнения за купуване на гласове.”
Второ, не става въпрос нито за лицата, които предлагат, или тези, които получават, не става въпрос за разпоредбите във всички случаи в Раздел ІІІ „Престъпления против политическите права на гражданите” по Наказателния кодекс. Става въпрос, господин Терзийски, за следните две разпоредби: „Който организира предлагането или даването на другиго на имотна облага с цел да склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, партия или коалиция, се наказва с лишаване от свобода до 6 години и с глоба от 5000 до 20 000 лв.” и следващата ал. 4 на същия текст – също. Това са двата текста. Това са тежките квалификации за организиране на такъв вид деяние, което по смисъла на Наказателния кодекс представлява престъпление.
Ако Вие смятате да организирате такава престъпна група, която да извършва това престъпление, разбира се, че ще попаднете под ударите на този текст, но не манипулирайте и не лъжете, че всеки един ще бъде засегнат. Няма такова нещо!
Още нещо, колеги, искането е само и единствено от Прокуратурата – пише: „Окръжна прокуратура”. Добре сте го прочели, но не сте го разбрали! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател! Госпожо Фидосова, Вие по същество не казахте нищо различно от това, което казах аз. Аз казах цитати от двата закона – Законът за специалните разузнавателни средства и Наказателния кодекс. Абсолютно нищо различно не казахте. Единственото, което направихте, и считам, че беше редно да Ви прекъснат, беше да правите пак обидни квалификации.
Тук става въпрос, че има възможност да се даде безконтролно използване на специални разузнавателни средства срещу политически опоненти или политически партньори, така че те да бъдат задържани в зависимост. За това става въпрос!
Всички престъпления, които се извършват, се извършват на територията на страната и се преследват по законите и по общия ред. Вие с този закон – с Изборния кодекс, на практика отваряте кутията на Пандора ...
РЕПЛИКА: Стига с тая кутия! (Смях и реплики.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ... за политически репресии. (Шум и реплики.)
Всеки от Вас ще бъде закачен по време на изборите, защото всеки един от Вас ще има някакво основание да бъде закачен.
Тук не става въпрос за организирането на престъпна група, става въпрос за един безконтролен начин на подслушване и на държане в подчинение.
Трябва ли в момента да се нажежава обстановката и да давам примери за онези СРС-та, които бяха използвани дори срещу Ваши министри и дори срещу министър-председателя?
Щом е възможно това да се допусне, давате ли си въобще елементарна наивна представа, че няма да бъде използвано това срещу Вас или срещу който и да било политически субект?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказване? Няма.
Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.
Първо, гласуваме предложението на народния представител Мая Манолова, което комисията не подкрепя.
Гласували 76 народни представители: за 8, против 63, въздържали се 5.
Предложението не е прието.
Гласуваме текста на вносителя за § 95, който става § 110 по доклада на комисията.
Гласували 74 народни представители: за 68, против 6, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Предложение на народните представители Фидосова, Ципов, Радев и Лазаров.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията предлага да се създадат параграфи 111 и 112:
„§ 111. В Закона за административните нарушения и наказания в чл. 34, ал. 1 след думите „както и по” се добавя „Изборния кодекс, Закона за политическите партии”.
§ 112. В Закона за съдебната власт чл. 195, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. заема длъжност в държавни органи, с изключение на член на Централната избирателна комисия, в общински органи или в институции на Европейския съюз;”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок новите параграфи 111 и 112 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, длъжна съм още да кажа едно изречение за стенограмата: с оглед на това, че имахме допълнителен доклад, след окончателното гласуване, което приключи по основния и допълнителния доклад по законопроекта, да се извърши окончателно преномериране на приетите параграфи в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Уважаеми колеги, искам да благодаря на всички – и на управляващите, и на опозицията, за това, че останахме в залата до края и приехме навреме последните промени в Изборния кодекс. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Съобщение за Парламентарен контрол на 15 февруари 2013 г., петък.
1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на въпрос от народния представител Антон Кутев и на три питания от народните представители Георги Пирински, Антон Кутев, и Корнелия Нинова.
2. Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Лъчезар Тошев, Ваня Добрева, Волен Сидеров, и Венцислав Лаков.
3. Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на девет въпроса от народните представители Емилия Масларова (два въпроса), Захари Георгиев, Мая Манолова (два въпроса), Милена Христова, Емилия Масларова и Драгомир Стойнев, Антон Кутев, и Драгомир Стойнев и на две питания от народните представители Емилия Масларова, и Драгомир Стойнев и Емилия Масларова.
4. Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 19 въпроса от народните представители Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов (три въпроса), Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов, Корнелия Нинова (два въпроса), Александър Радославов, Дурхан Мустафа (два въпроса), Кирчо Димитров, Тунчер Кърджалиев, и Мая Манолова (три въпроса).
5. Министърът на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров ще отговори на въпрос от народния представител Теодора Георгиева.
6. Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на три въпроса от народните представители Мая Манолова, Любомир Владимиров, и Михаил Михайлов.
7. Министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговори на четири въпроса от народните представители Захари Георгиев, Венцислав Лаков, и Ангел Найденов (два въпроса).
8. Министърът транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Любомир Владимиров (два въпроса), Иван Николаев Иванов, Мая Манолова, Деница Гаджева, и Петър Мутафчиев (два въпроса).
9. Министърът икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 12 въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров (два въпроса), Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, Румен Петков и Милена Христова, Иван Николаев Иванов (два въпроса), Корнелия Нинова, Любомир Владимиров (два въпроса), и Георги Божинов и на питане от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова.
10. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на въпрос от народния представител Деница Гаджева и на питане от народните представители и Антон Кутев и Димчо Михалевски.
11. Министъра на културата Вежди Рашидов ще отговори на пет въпроса от народните представители Ваня Добрева и Румен Такоров (два въпроса), Антон Кутев, Кирчо Димитров, и Станислав Станилов.
12. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на четири въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, и Георги Божинов.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на три въпроса от народните представители Захари Георгиев, Иван Николаев Иванов, и Михаил Миков и на пет въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски (четири въпроса) и Любомир Владимиров;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на два въпроса с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на въпрос от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев и на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на отбраната Аню Ангелов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова – на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на три въпроса с писмен отговор от народните представители Добрин Данев, Георги Божинов, и Димчо Михалевски;
- министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков – на въпрос от народния представител Огнян Стоичков, и на два въпроса с писмен отговор от народните представители Яне Янев, и Михаил Михайлов;
- министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Димчо Михалевски.
На основание чл. 83, ал. 4 и чл. 88, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на външните работи Николай Младенов;
- два въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски и две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов;
- въпрос от народния представител Ивелин Николов към министъра на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров;
- две питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на здравеопазването Десислава Атанасова;
- питане от народния представител Димчо Михалевски към министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев;
- три въпроса и три питания от народния представител Димчо Михалевски към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков и министърът на околната среда и водите Нона Караджова.
Утре пленарно заседание в 9.00 часа.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 19,05 ч.)

Председател:

Цецка Цачева
Заместник-председател:

Менда Стоянова

Секретари:
Милена Христова
Любомир Владимиров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ