Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 февруари 2013 г.
Открито в 9,03 ч.
22/02/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 22 февруари 2013 г.
Открито в 9,03 ч.


Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Менда Стоянова

Секретари: Милена Христова и Любомир Иванов


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание.
Уважаеми народни представители, съгласно приетото от нас решение във вчерашния ден по чл. 43, ал. 5 от правилника, като точка първа днес следва да проведем разисквания и гласуване относно:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Постъпил е доклад на Комисията по правни въпроси.
Госпожо Фидосова, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, ще направя процедурно предложение: на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник за допускане в пленарната зала на кандидата за съдия в Конституционния съд на Република България господин Гроздан Николов Илиев.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 156 народни представители: за 154, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Поканете господин Илиев в залата.
Слушаме Ви, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:

„ДОКЛАД
относно изслушване на предложения кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание

На свое заседание, проведено на 21 февруари 2013 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложения кандидат за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.
На заседанието присъства и проф. Цанка Цанкова – и.д. председател на Конституционния съд.
Заседанието бе излъчвано в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
Във връзка с извършена проверка от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на основание т. 6 от Раздел ІІ на приетите с решение на Народното събрание Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание беше установено, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3 от Закона за Конституционния съд – относно наличието само на българско гражданство.
След проверка на постъпилите документи на кандидата за съдия в Конституционния съд се констатира, че същият отговаря на изискванията на чл. 147, ал. 3 от Конституцията на Република България.
Изслушан беше единственият кандидат – господин Гроздан Николов Илиев.
Същият беше представен от един от вносителите на предложението – народния представител Красимир Ципов.
В изложението си господин Илиев представи своя опит, професионална биография и вижданията си по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност. Отговори на поставените му от народни представители въпроси.
Съгласно приетите процедурни правила, изменени с решение на Народното събрание от 21 февруари 2013 г., юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации имаха възможност не по-късно от момента на изслушването – 21 февруари 2013 г. – до вчера, да представят на комисията по пощата или в електронен вид на имейл на комисията становища за кандидатите.
В Комисията по правни въпроси е постъпило писмо с въпрос и един сигнал за отказ от възобновяване на наказателно дело.
Те бяха предоставени на г-н Илиев преди изслушването и в неговия ход той изложи становището си по тях.
Комисията по правни въпроси след проведеното изслушване на кандидата за съдия в Конституционния съд на Република България изготви доклад от него.
Осигурена е възможност проведеното изслушване да бъде директно излъчвано чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание. Тази публичност и прозрачност на проведеното изслушване позволяват на народните представители да се запознаят в детайли с предложения кандидат, вижданията му по тълкувателната роля и практиката на Конституционния съд, както и по отношение произнасянето по искания за установяване на противоконституционност на законите и други актове и споровете за компетентност, както и да формират мнение за представянето му с оглед предстоящия избор на 22 февруари 2013 г.
Съгласно приетите процедурни правила от квотата на Народното събрание за попълване състава на Конституционния съд следва да бъде избран един съдия.
Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание кандидатурата за съдия в Конституционния съд на Република България да бъде подложена на обсъждане и гласуване, както и Проект за решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, Приложение № 2 към доклада.
Приложение № 1 е Списък на предложените кандидати за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание, с едно име – Гроздан Николов Илиев, и Приложение № 2 е:
„Проект

РЕШЕНИЕ
за избор на съдия в Конституционния съд на Република България

Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

РЕШИ:

Избира Гроздан Николов Илиев за съдия в Конституционния съд на Република България.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Фидосова.
От името на предложили кандидата и номинирали го за член на Конституционния съд – господин Ципов.
КРАСИМИР ЦИПОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Имам честта и удоволствието да представя кандидатурата на господин Гроздан Николов Илиев за съдия в Конституционния съд на Република България.
Господин Илиев е завършил „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет и цялата негова кариера е преминала в магистратурата, като близо 40 години е бил прокурор и съдия. От месец април 2009 г. е заместник-председател на Върховния касационен съд.
Моите лични впечатления от него са свързани с работата му по множество промени в наказателното законодателство, извършени в мандата на това Народно събрание, най-съществената от които е промяната в Наказателнопроцесуалния кодекс, подготвена с активно негово участие на експертно ниво. Бяха разработени и приети нови правила, с които се ограничи възможността за връщане на наказателните дела – възможност, водеща до безкрайното им движение между инстанциите, като се предоставиха определени правомощия на касационната и въззивната инстанция да се произнесат с окончателно решение по делото.
Считаме, че господин Илиев притежава необходимия професионализъм. Смятаме, че освен това той притежава и онези нравствени качества – безупречна репутация и авторитет, които са необходими за заемане на високоотговорната длъжност съдия в Конституционния съд на Република България.
В неговата дългогодишна професионална кариера на господин Илиев не е налагано дисциплинарно наказание.
В заключение, колеги, ще се обърна с призив към Вас: моля да гласувате представената кандидатура за съдия в Конституционния съд. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ципов.
Разискванията са открити. Моля за мнения, изказвания от страна на народните представители. Няма.
В такъв случай след откриването следва закриване на разискванията, които така и не се състояха.
Поставям на гласуване Проекта за решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България. Припомням Ви съдържанието му:
„Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд

РЕШИ:

Избира Гроздан Николов Илиев за съдия в Конституционния съд на Република България.”
Моля, гласувайте.
Гласували 127 народни представители: за 117, против 10, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Прегласуване – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаема госпожо председател, предлагам да има прегласуване, защото по много странен начин Българската социалистическа партия и Движението за права и свободи дадоха само един глас в този важен избор на конституционен съдия. Да им дадем възможност да се произнесат, защото у нас се заражда подозрение, че има някаква договореност между ГЕРБ и БСП – да се издигне кандидат на... (Оживление, смях и реплики от ГЕРБ.)
Не се смейте, биографията на човека е такава! Тя говори за близка принадлежност и дълго време изграждана кариера, така че нека се произнесат от БСП. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Добре, нямате договорка – казвам „подозрение”. Моля Ви, не участвахте в дебата, поне гласувайте – да видим за какво гласувате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 130 народни представители: за 117, против 11, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Господин Илиев е избран за член на Конституционния съд. (Ръкопляскания от ГЕРБ, КБ и ДПС.)

Следващата точка от нашата програма:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ.
Доклад на Правната комисия.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо ще направя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на тримата кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – госпожа Антоанета Стоянова Георгиева–Цонкова, господин Иво Диков Иванов и госпожа Стоянка Петрова Николакова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното предложение.
Гласували 148 народни представители: за 148, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поканете кандидатите за членове на комисията.
Слушаме Ви, госпожо Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА:

„ДОКЛАД
относно изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

На свое заседание, проведено на 21 февруари 2013 г., Комисията по правни въпроси проведе изслушване на предложените кандидати за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
В Комисията по правни въпроси са постъпили три кандидатури за членове на комисията.
На заседанието присъства господин Пламен Георгиев – председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Заседанието бе излъчвано в интернет чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
След проверка на постъпилите документи на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество се констатира, че същите отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и до изслушване бяха допуснати всички предложени кандидати.
Съгласно приетите Процедурни правила, изменени с решение на Народното събрание от 21 февруари 2013 г., юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации имаха възможност до 21 февруари 2013 г. включително да представят на комисията по пощата или в електронен вид становища за кандидатите.
В Комисията по правни въпроси няма постъпили становища в указания срок.
В изслушването участваха всички допуснати кандидати – в поредност, определена по азбучен ред според личните им имена, по списък, неразделна част от процедурните правила и Приложение № 1 към доклада.
Госпожа Антоанета Георгиева–Цонкова беше представена от един от вносителите – народният представител Ралица Тодорова.
Народният представител Четин Казак, като един от вносителите, представи кандидатурата на господин Иво Иванов.
Последната кандидатура – на госпожа Стоянка Николакова, беше представена от народния представител Михаил Миков.
Народните представители – вносители на предложенията, представяха квалификацията, опита и професионалните качества на кандидатите.
В изложението си всеки от кандидатите представи своя опит, професионална биография и своите виждания за работата си като член на комисията. Отговори на поставените му от народни представители въпроси.
След проведеното изслушване на кандидатите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Комисията по правни въпроси изготви доклад по него.
Осигурена е възможност проведеното изслушване да бъде директно излъчвано чрез специализирания тематичен сайт в интернет страницата на Народното събрание.
Тази публичност и прозрачност на проведеното изслушване позволява на народните представители да се запознаят в детайли с предложените кандидати, техните виждания за работата им като членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както и да формират мнение за тяхното представяне с оглед предстоящия избор на 22 февруари 2013 г.
От квотата на Народното събрание в състава на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество следва да бъдат избрани трима членове, включително заместник-председател.
Съгласно приетите процедурни правила, за избрани се смятат тези трима кандидати, които са получил най-много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители, като не могат да бъдат избрани в състава на Комисията повече от един член, предложен от една и съща парламентарна група.
От избраните членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество чрез компютъризираната система с явно гласуване се избира заместник-председател.
Гласуването на кандидатурите за заместник-председател е по азбучен ред, според личните имена на предложените в пленарна зала кандидатури от избраните вече членове на Комисията.
За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
В случай, че повече от един от кандидати са получили равен брой гласове се провежда балотаж. За избран се смята този, който е получил най-голям брой гласове с обикновено мнозинство от присъстващите народни представители.
Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание кандидатурите за членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да бъдат подложени на обсъждане и последователно гласуване, както и проекти за решения за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Приложение № 2 към доклада и за избор на заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Приложение № 3 към доклада.

„Приложение № 1

Списък на предложените кандидати за членове на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество

1. Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова;
2. Иво Диков Иванов;
3. Стоянка Петрова Николакова.”
Госпожо председател, следват трите решения в Приложение № 2 да избор на член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Основанието е едно и също в трите:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

РЕШИ:

Избира … за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Ще ги изчета, когато ги гласуваме.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: По същия начин са и тези за заместник-председател. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви.
От името на вносителите кой ще предложи кандидатурата на госпожа Антоанета Георгиева-Цонкова?
Заповядайте.
РАЛИЦА ТОДОРОВА (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Представям на Вашето внимание предложената от нас кандидатура на госпожа Антоанета Георгиева-Цонкова. Същата е на 43 години – юрист по образование. Завършила е специалност „Право” на Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” през 1998 г. с отличен успех.
През периода 1998 – 1999 г. е била стажант съдия в Софийския градски съд.
От 01.06.1999 г. до 14.07.2006 г. е адвокат към Софийска адвокатска колегия, като се е занимавала основно с гражданско и търговско право.
Нейният професионален път продължава в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Там е работила от създаването на комисията до момента, като заема последователно длъжностите: инспектор-юрист „Териториална дирекция – София град”, директор на „Териториална дирекция – София област”, от 16.07.2010 г. е заместник-председател на комисията, избрана от квотата на Народното събрание.
От месец март 2012 г. на практика тя изпълнява правомощията на подалия оставка председател, като ръководи дейността на администрацията на комисията, осъществява координация и контрол в работата на териториалните органи, участва в изработването на проекти за нормативни и вътрешни актове, представя и защитава пред Народното събрание отчетни доклади и проекти за бюджет на комисията.
Богатият професионален опит, натрупан от госпожа Георгиева-Цонкова на различни експертни ръководни длъжности в комисията, гарантира детайлното познаване на всеки един аспект от дейността на самата комисия, на нейните органи и на нейната администрация. Този опит ще е особено ценен както за осигуряване на приемственост между Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, така и за отстояване на обосновани законосъобразни решения като член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Доказаната през годините способност за екипна работа, придобитите умения за координация и ръководство на дейността на структури и служители, също ще са полезни на госпожа Георгиева Цонкова в работата й като член на комисията. Предложеният кандидат притежава достъп до ниво на класифицирана информация „Строго секретно”, добра теоретична подготовка и сериозна практика по защита на класифицираната информация и по работа с документи, съдържащи такава информация.
Госпожа Антоанета Георгиева-Цонкова се ползва с добро име в юридическите среди, сред колегите си служителите на комисията има репутация на честен, принципен и толерантен човек, компетентен, независим и отговорен професионалист, енергичен авторитетен и разумен ръководител. Ние считаме, че предложената кандидатура напълно отговаря на законовите изисквания и кандидатът Антоанета Георгиева-Цонкова притежава високите професионални нравствени качества, нужни за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За господин Иво Диков Иванов?
Заповядайте.
МИТХАТ МЕТИН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Господин Иво Диков Иванов е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски” с придобита квалификация магистър по право през 1997 г.
През месец март 2000 г. придобива юридическа правоспособност. Започва трудовата си кариера като стажант адвокат в Адвокатско бюро „Сукачев и партньори”. От май 1999 г. до ноември 2000 г. е правен консултант в „Горубсо – Златоград” ЕАД в ликвидация.
През месец май 2001 г. постъпва на работа в Сметната палата на Република България като стажант-инспектор, осъществяващ проверки в сферата на Министерството на културата, Българската национална телевизия, Българското национално радио и държавни висши учебни заведения. През месец април 2002 г. става стажант-одитор, през месец октомври същата година – одитор в същата сфера. От месец април 2005 г. е повишен на длъжност „стажант-одитор І степен”, през месец май 2007 г. – на длъжност „одитор” в Отделение VІІ на Сметната палата, извършващ одити в сферата на концесиите, приватизацията, международните договори, Министерството на културата, Министерството на извънредните ситуации и Комисията за защита на конкуренцията.
От февруари 2011 г. е назначен за изпълняващ длъжността „директор”, а от юли 2012 г. до настоящия момент изпълнява длъжността „директор” на одитна дирекция „Специфични одити”, осъществяващи одити на търговски дружества с държавно и общинско участие в капитала, БНБ, публичен дълг, концесии, приватизации, политически партии и други.
Мотивиран, отговорен, със сериозна професионална биография, господин Иво Диков Иванов притежава всички необходими качества да допринесе за преодоляване на наслоените негативи и настроения в обществото по отношение на дейността на предходната Комисията за отнемане в полза на държавата на имуществото придобито от престъпна дейност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За госпожа Стоянка Петрова Николакова?
Господин Миков, Вие ли ще я представите? Заповядайте.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Госпожа Николакова има богат опит от създаването на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество в началния етап в администрацията, в структурирането, а по-късно два мандата и понастоящем като член на комисията. Затова сме си позволили да предложим госпожа Николакова, защото познава практиката по прилагане и на стария закон, добре е запозната и с измененията в закона и онези особени предизвикателства, които ще поставят комисията в трудни ситуации за двата режима на прилагане на двата закона. Смятам, че има качества да продължи да бъде член на Комисията за отнемане на противозаконно имущество, казано най-общо. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Откривам дискусията. Имате думата за изказвания.
Желаещи за изказвания? Няма.
Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.
Преди да започнем гласуването искам да Ви припомня, съгласно решението, което приехме за процедурните правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, гласуването ще бъде явно, чрез компютърната система по азбучен ред, според личните имена на кандидатите, като за избрани се смятат тези трима кандидати, които са получили най много гласове с обикновено мнозинство от присъстващите.
Преминаваме към гласуване на членове на комисията.
Първият Проект за решение, който Ви предлагам е:

„РЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Р Е Ш И:
Избира Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”.
Режим на гласуване.
Гласували 147 народни представители: за 146, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието – госпожа Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова е избрана за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Сега Ви предлагам Проект за

„РЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Р Е Ш И:
Избира Иво Диков Иванов за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.”
Моля, режим на гласуване.
Гласували 134 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 18.
Предложението е прието – господин Иво Диков Иванов е избран за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Колеги, сега преминаваме към третия Проект за

„РЕШЕНИЕ
за избор на член на Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Р Е Ш И:
Избира Стоянка Петрова Николакова за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”.
Режим на гласуване.
Гласували 146 народни представители: за 103, против 8, въздържали 35.
Госпожа Стоянка Петрова Николакова е избрана за член на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.
Процедура – господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, след като избрахме тримата кандидати за членове на комисията, което им честитя, искам да направя предложение господин Иво Диков Иванов да бъде избран и за заместник-председател на комисията. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Предложения? Няма.
В такъв случай – Проект за:


„РЕШЕНИЕ
за избор на заместник-председател на Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 3, чл. 7, ал. 3 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Р Е Ш И:
Избира Иво Диков Иванов за заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество”.
Режим на гласуване.
Гласували 128 народни представители: за 114, против 7, въздържали се 7.
Предложението е прието.

Продължаваме с:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Доклад за второ гласуване – господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
Правя процедурно предложение за допускане в пленарната зала на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на Нина Чимова – държавен експерт в дирекция „Правно-нормативна дейност” на Министерството на вътрешните работи, и Росица Грудева – главен юрисконсулт в дирекция „Миграция” на МВР.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме процедурното предложение.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, да поканите гостите.
Заповядайте, господин Ципов.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на закона.
Гласували 88 народни представители: за 87, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
„§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „които са били изцяло на тяхна издръжка в държавата по произход или в държавата на обичайното им пребиваване и” се заличават и накрая се добавя „или поради такива причини са обективно неспособни да осигуряват собствената си издръжка”.
2. В ал. 6:
а) в текста преди т. 1 думата „жилище” се заменя с „домакинство”;
б) в т. 5 съюзът „и” се заменя с „или”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване § 1 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
„§ 2. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Условията и редът за предоставяне на особена закрила на чужденци на територията на Република България се определят със специален закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 2 в редакцията на комисията по доклада.
Колеги, моля гласувайте, няма кворум.
Квесторите, моля поканете народните представители.
Ще правим поименна проверка – моля, колеги!
Моля, колеги, гласувайте.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 9в, ал. 3 се създава изречение второ: „Условията и редът за съгласуване на националната позиция на Република България относно признаване или непризнаване на документи за пътуване се определят с акт на Министерския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Гласуваме § 3 в редакцията на комисията по доклада.
Колеги, няма кворум.
Прекъсвам гласуването – поименна проверка. (Шум и реплики.)

Александър Владимиров Радославов - отсъства
Александър Руменов Ненков - отсъства
Александър Стойчев Стойков - тук
Алиосман Ибраим Имамов - отсъства
Анатолий Великов Йорданов - тук
Ангел Георгиев Даскалов - отсъства
Ангел Петров Найденов - отсъства
Андрей Лазаров Пантев - отсъства
Антон Константинов Кутев - отсъства
Антоний Венциславов Кръстев - тук
Антоний Йорданов Йорданов - тук
Ариф Сами Агуш - отсъства
Асен Димитров Гагаузов - отсъства
Асен Йорданов Агов - отсъства
Аспарух Бочев Стаменов - отсъства
Атанас Тодоров Мерджанов - отсъства
Ахмед Демир Доган - отсъства
Белгин Фикри Шукри - тук
Бисерка Борова Петрова - тук
Бойко Стефанов Великов - отсъства
Борис Крумов Грозданов - тук
Борислав Тодоров Стоянов - отсъства
Валентин Николов Иванов - отсъства
Валентин Тончев Микев - тук
Валентина Василева Богданова - тук
Валери Маринов Ангелов - тук
Ваньо Евгениев Шарков - отсъства
Ваня Чавдарова Добрева - тук
Величка Николова Шопова - тук
Венцислав Асенов Лаков - отсъства
Венцислав Василев Върбанов - отсъства
Веселин Велков Давидов - тук
Веселин Григоров Спиридонов - тук
Веселин Методиев Петров - отсъства
Владимир Цветанов Тошев - отсъства
Владислав Евгениев Димитров - отсъства
Волен Николов Сидеров - отсъства
Вяра Димитрова Петрова - тук
Галина Димитрова Банковска - тук
Галина Стефанова Милева-Георгиева - отсъства
Геновева Иванова Алексиева - тук
Георги Георгиев Пирински - отсъства
Георги Георгиев Плачков - тук
Георги Данаилов Петърнейчев - тук
Георги Иванов Андонов - отсъства
Георги Тодоров Божинов - тук
Георги Цвятков Терзийски - тук
Георги Чавдаров Анастасов - отсъства
Гинче Тодорова Караминова - тук
Гюнай Хасан Сефер - отсъства
Гюнер Фариз Сербест - отсъства
Даниел Георгиев Георгиев - тук
Даниела Анастасова Дариткова–Проданова - тук
Даниела Димитрова Миткова - отсъства
Даниела Маринова Петрова - тук
Дарин Величков Матов - отсъства
Делян Славчев Пеевски - отсъства
Деница Стоилова Гаджева - отсъства
Десислав Славов Чуколов - отсъства
Десислава Жекова Танева - тук
Джевдет Ибрям Чакъров - отсъства
Джема Маринова Грозданова - тук
Диан Тодоров Червенкондев - тук
Диана Иванова Йорданова - тук
Димитър Анастасов Карбов - тук
Димитър Ангелов Горов - отсъства
Димитър Асенов Колев - тук
Димитър Бойчев Петров - тук
Димитър Борисов Главчев - тук
Димитър Йорданов Атанасов - тук
Димитър Йорданов Чукарски - отсъства
Димитър Николов Лазаров - тук
Димитър Стоянов Дъбов - тук
Димо Георгиев Гяуров - тук
Димчо Димитров Михалевски - отсъства
Добрин Ненов Данев - тук
Доброслав Дилянов Димитров - отсъства
Драгомир Велков Стойнев - тук
Дурхан Мехмед Мустафа - тук
Евгени Димитров Стоев - отсъства
Евгений Желев Желев - тук
Екатерина Иванова Михайлова - отсъства
Елин Елинов Андреев - тук
Емануела Здравкова Спасова - отсъства
Емел Етем Тошкова - отсъства
Емил Генов Василев - тук
Емил Делчев Димитров - отсъства
Емил Димитров Гущеров - тук
Емил Димитров Караниколов - отсъства
Емил Йорданов Радев - тук
Емил Кирилов Иванов - тук
Емилия Радкова Масларова - тук
Ердоан Мустафов Ахмедов - тук
Захари Димитров Георгиев - тук
Златко Димитров Тодоров - отсъства
Зоя Янева Георгиева - тук
Ивайло Георгиев Тошев - тук
Иван Дечков Колев - отсъства
Иван Димитров Иванов - отсъства
Иван Йорданов Божилов - тук
Иван Йорданов Костов - тук
Иван Николаев Иванов - тук
Иван Петров Иванов - тук
Иван Стефанов Вълков - тук
Ивелин Николаев Николов - тук
Ивелин Николов Николов - тук
Илия Иванов Пашев - отсъства
Ирена Любенова Соколова - отсъства
Искра Димитрова Михайлова-Копарова - тук
Искра Фидосова Искренова - отсъства
Йоана Милчева Кирова - тук
Йордан Георгиев Андонов - тук
Йордан Иванов Бакалов - тук
Йордан Кирилов Цонев - тук
Калина Венелинова Крумова - тук
Камен Костов Костадинов - отсъства
Камен Маринов Петков - тук
Касим Исмаил Дал - отсъства
Катя Ангелова Чалъкова - тук
Катя Костова Колева - тук
Кирил Боянов Калфин - отсъства
Кирил Владимиров Гумнеров - отсъства
Кирил Николаев Добрев - отсъства
Кирчо Димитров Димитров - тук
Корман Якубов Исмаилов - тук
Корнелия Петрова Нинова - тук
Костадин Василев Язов - тук
Красимир Георгиев Ципов - тук
Красимир Любомиров Велчев - отсъства
Красимир Петров Петров - отсъства
Красимира Щерева Симеонова - тук
Кристияна Методиева Петрова - тук
Лили Боянова Иванова - отсъства
Лилия Кирилова Христова - тук
Лъчезар Благовестов Тошев - тук
Лъчезар Богомилов Иванов - тук
Любен Андонов Корнезов - тук
Любен Петров Татарски - тук
Любомила Станиславова Станиславова - отсъства
Любомир Владимиров Владимиров - отсъства
Любомир Тодоров Иванов - тук
Лютви Ахмед Местан - отсъства
Мариана Петрова Иванова-Николова - тук
Марио Иванов Тагарински - отсъства
Мария Стоянова Петрова-Минчева - тук
Мартин Димитров Димитров - отсъства
Мая Божидарова Манолова - тук
Менда Кирилова Стоянова - тук
Милена Иванова Христова - тук
Мирослав Николов Петков - тук
Митко Живков Захов - тук
Митхат Мехмед Табаков - отсъства
Митхат Сабри Метин - тук
Михаил Райков Миков - тук
Михаил Рашков Михайлов - отсъства
Муса Джемал Палев - тук
Неджми Ниязи Али - тук
Недялко Живков Славов - тук
Нели Иванова Калнева-Митева - тук
Нигяр Сахлим Джафер - тук
Николай Димитров Костадинов - отсъства
Николай Петков Петков - отсъства
Николай Хинков Рашев - тук
Николай Янков Пехливанов - тук
Огнян Андонов Пейчев - тук
Огнян Димитров Тетимов - отсъства
Огнян Стоичков Янакиев - тук
Павел Димитров Шопов - отсъства
Павел Илиев Димитров - отсъства
Пенко Атанасов Атанасов - тук
Петко Валентинов Петков - тук
Петър Атанасов Курумбашев - тук
Петър Василев Мутафчиев - отсъства
Петър Владимиров Димитров - тук
Петър Иванов Даскалов - отсъства
Петър Иванов Хлебаров - тук
Петър Илиев Якимов - отсъства
Петър Методиев Петров - отсъства
Петя Николова Раева - отсъства
Пламен Василев Орешарски - тук
Пламен Дулчев Нунев - отсъства
Пламен Тачев Петров - отсъства
Пламен Тенев Русев - отсъства
Ралица Тодорова Ангелова - тук
Рамадан Байрам Аталай - тук
Ремзи Дурмуш Осман - тук
Румен Иванов Иванов - тук
Румен Иванов Такоров - тук
Румен Йорданов Петков - отсъства
Румен Кирев Данев - отсъства
Румен Стефанов Стоилов - отсъства
Румен Стоянов Овчаров - отсъства
Светлана Ангелова Найденова - отсъства
Светлин Димитров Танчев - тук
Светомир Константинов Михайлов - тук
Светослав Неделчев Неделчев - отсъства
Светослав Тончев Тончев - отсъства
Сергей Дмитриевич Станишев - отсъства
Силвия Анастасова Хубенова - отсъства
Снежана Георгиева Дукова - тук
Спас Янев Панчев - тук
Станислав Стоянов Иванов - отсъства
Станислав Тодоров Станилов - тук
Станка Лалева Шайлекова - тук
Стефан Господинов Господинов - отсъства
Стефан Иванов Дедев - тук
Стефан Ламбов Данаилов - тук
Стефани Михнева Михайлова - тук
Стоян Иванов Иванов - тук
Стоян Янков Гюзелев - тук
Таня Димитрова Въжарова - отсъства
Теодора Радкова Георгиева - отсъства
Тодор Атанасов Димитров - отсъства
Тодор Димитров Великов - тук
Тодор Йорданов Георгиев - тук
Тунджай Османов Наимов - отсъства
Тунчер Мехмедов Кърджалиев - отсъства
Фани Иванова Христова - отсъства
Хамид Бари Хамид - тук
Хасан Ахмед Адемов - тук
Хасан Илияз Хаджихасан - отсъства
Христина Иванова Янчева - отсъства
Христо Георгиев Чаушев - тук
Христо Дамянов Бисеров - тук
Христо Димитров Христов - тук
Христофор Неделчев Ачков - тук
Цвета Алипиева Георгиева - тук
Цвета Вълчева Караянчева - отсъства
Цветан Емилов Сичанов - отсъства
Цветан Костов Костов - тук
Цветомир Цвятков Михов - отсъства
Цецка Цачева Данговска - тук
Четин Хюсеин Казак - тук
Юнал Саид Лютфи - тук
Юнал Тасим Тасим - тук
Явор Божилов Нотев - тук
Янаки Боянов Стоилов - тук
Яне Георгиев Янев - тук
Янко Александров Янков - тук
Янко Иванов Здравков - тук

Допълнително записани: Алиосман Имамов, Белгин Шукри, Александър Радославов, Георги Анастасов, Ваньо Шарков, Десислав Чуколов, Венцислав Лаков, Антон Кутев, Ангел Найденов, Мартин Димитров, Екатерина Михайлова, Георги Пирински, Михаил Михайлов – общо 13.
И Павел Шопов – 14.
В залата присъстват 150 народни представители. Имаме кворум.
Продължаваме заседанието.
Бяхме на § 3, който трябваше да се гласува.
Моля, гласувайте § 3 в редакцията на комисията по доклада.
Уважаеми колеги, в залата имаше кворум! Моля, гласувайте!
Моля колегите в залата да гласуват!
Няма кворум. Прекъсвам гласуването.
Обявявам 20 минути почивка.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми колеги, моля заемете местата си.
Часът е 10,32 ч. – две минути след началото на обявеното време.
Колеги, заемете местата си!
На основание чл. 42, ал. 2 обявявам проверка на кворума чрез компютризираната система.
Регистрация!
Квесторите, моля поканете всички да влязат в залата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Защо Ви е тази проверка, като следва парламентарен контрол?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Я сега да видим кой работи и кой не работи?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги, влезте в залата и се регистрирайте!
МАЯ МАНОЛОВА (КБ, от място): Извинявайте, защо Ви е тази проверка, като следва парламентарен контрол? Вие цирк ли правите тук? (Реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, тече регистрация. Моля регистрирайте се! До момента има регистрирани 32 народни представители. (Реплики от КБ.)
Квесторите, поканете народните представители да влязат в залата и да се регистрират.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Къде е Цецка Цачева, къде е Велчев, къде е Фидосова, къде сте Вие? (Обръща се към присъстващите народни представители от ГЕРБ. Реплики от ГЕРБ и КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Две минути регистрация.
Регистрирани са 67 народни представители. Нямаме кворум. Прекратявам днешното заседание. (Реплики и възгласи от КБ.)
Следващо редовно заседание – 27 февруари 2013 г., сряда. (Звъни.)

(Закрито в 10,37 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Менда Стоянова


Секретари:
Милена Христова

Любомир Иванов
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ