Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 21 февруари 2013 г.
Открито в 9,02 ч.
21/02/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Менда Стоянова
Секретари: Любомир Владимиров и Пламен Нунев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Колеги, налице е кворум, откривам пленарното заседание.
Дами и господа народни представители, както Ви е известно, във вчерашния пленарен ден обявих подаването на оставка на Министерския съвет с министър-председател господин Бойко Борисов, а така също, в рамките на пленарното заседание, предварително предвидената програма за настоящата седмица е почти изчерпана.
Във връзка с това, на основание чл. 43, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам включване на допълнителни точки в програмата ни за работа за 21 и 22 февруари 2013 г., както следва:
1. Оставка на Министерския съвет, подадена на 20 февруари 2013 г. – за днес точка първа.
2. Проект за решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание. Вносител е народният представител Искра Фидосова.
3. Проект за решение за изменение на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на законно придобито имущество. Вносител е народният представител Искра Фидосова.
4. Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд, съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г. Вносител е Министерският съвет.
5. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото. Вносител е Министерският съвет.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Вносител е Министерският съвет.
7. Законопроект за ратифициране на протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна.
Във връзка с днешните предложения за точки 2 и 3 от програмата ни, в утрешния ден предлагам:
1. Проект за решение за избор на съдия в Конституционния съд на Република България. Очаква се доклад на Комисията по правни въпроси, като точка първа.
2. Проект за решение за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател. Очаква се доклад на Комисията по правни въпроси.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България.
След това продължаваме с предвидения след 11,00 ч. парламентарен контрол.
Моля да гласуваме.
Гласували 220 народни представители: за 182, против 12, въздържали се 26.
Предложението е прието.

Преминаваме към точка първа от програмата ни днес:
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОСТАВКАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.
Както обявих във вчерашния ден, с писмо, вх. № 302-00-15 от 20 февруари 2013 г., министър-председателят на Република България Бойко Борисов заявява следното:
„Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! На основание чл. 111, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Република България подавам оставката на ръководения от мен Министерски съвет, избран с Решение на 41-то Народно събрание от 27 юли 2009 г.
В съответствие с чл. 111, ал. 3 от Конституцията ще изпълняваме функциите си до избирането на ново правителство и ще направим всичко необходимо за осигуряване на приемственост в управлението на страната.
Министър-председател Бойко Борисов.”
Въз основа на това заявление, предлагам на Вашето внимание служебен Проект за решение за приемане на оставката на Министерския съвет:
„Проект!
РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема оставката на Министерския съвет.”
Дебатите са открити.
Моля народни представители или министри да вземат участие.
Народният представител Стоян Иванов има думата, след това Иван Костов.
СТОЯН ИВАНОВ (независим): Велико Народно събрание! (Оживление.) Това е пътят, това е начинът, дами и господа! (Силен шум и реплики.)
Хората, които протестират по улиците и ругаят пред телевизорите, не искат просто смяна на едни управляващи с други. Суверенът, нашият народ, иска смяната на системата за управление, промяна на обществения договор – промяна, която да върне достойнството на България и на българите, която да им върне надеждата, да им върне правото да имат бъдеще тук и сега, в нашата родина.
Хората искат отговорно и прозрачно управление, искат всяка власт да има точно определени права, но и задължения. Всяка власт и всеки във властта да бъде отговорен – лично и персонално, пред суверена – народът, и пред закона.
Хората искат по-малко на брой депутати, но по-ефективно Народно събрание, по-малка, но отговорна и работеща държавна администрация. Искат ефективна и справедлива съдебна система. И, пак повтарям, с лична отговорност, включително наказателна, за всеки във властта.
Това може да стане по един-единствен начин и Вие го знаете: Велико Народно събрание! Нова Конституция, изработена от това Велико Народно събрание, и дори одобрена с референдум.
Според сега действащата Конституция, Велико Народно събрание може да бъде свикано с решение на две трети от народните представители. Право да инициират такова решение имат половината народни представители и господин президентът.
Ето защо ние с колегата Кирил Гумнеров от Коалиция „Не на Европейския съюз” (смях и реплики от ГЕРБ) започваме подписка за иницииране на такова решение.
А сега се обръщам към Вас, всички народни представители! Докажете, че наистина представлявате суверена, че милеете за него – Вие, народните представители, милеете за нашия изстрадал, но прекрасен народ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов, при цялото ми уважение, говорите по друга точка от дневния ред, в който не е включена.
Обсъждаме оставката на министър-председателя.
СТОЯН ИВАНОВ: Госпожо, това е свързано точно с оставката и...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз така или иначе Ви слушам, но...
СТОЯН ИВАНОВ: ...с актуалната политическа обстановка в страната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: ...искам да Ви повторя, че сте извън темата.
СТОЯН ИВАНОВ: В такъв случай, приключвам.
Само се обръщам към всички Вас (шум и реплики от ГЕРБ) и към лидерите на политическите партии да докажат, че са държавници, а не политикани.
Велико Народно събрание!
Сега – решение за избори за Велико Народно събрание! (Раздава предложението на представители от различните парламентарни групи.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
До момента са записани народните представители Иван Костов, Корман Исмаилов и Ангел Найденов.
Господин Найденов иска процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин вицепремиер, госпожи и господа министри! Предстои ни едно изключително важно обсъждане и гласуване в пленарната зала. Ние, уважаеми дами и господа народни представители, госпожи и господа министри, се намираме в изключително сложен, повратен момент не само за сегашния състав на Народното събрание или за правителството, чиято оставка след малко ще гласуваме. Намираме се в повратен момент за политическия процес в страната. Ние сме изправени пред политическа криза, която днес може да бъде решена или може да бъде задълбочена.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това не е процедура.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Хората очакват определени послания. Ние ще чуем изказванията на лидерите на парламентарни групи.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Казвай процедурата!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Вероятно ще чуем и изказвания от представители на правителството. Дами и господа, ние обаче трябва да чуем оценка и съответно посланията на парламентарните групи като отношение към бъдещето на управлението на страната. Чухме заявление от парламентарните групи, че се отказват от формирането на кабинет в този парламент, чийто кредит на доверие вече е изчерпан. Това обаче, уважаеми дами и господа, което трябва да бъде казано в тази зала, не трябва да остава само между стените на Народното събрание.
Госпожо председател, предлагам пряко предаване на заседанието, съответно до изчерпване на точката по гласуване на оставката на настоящето правителство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване направеното процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите и гласуването по повод оставката на Министерския съвет.
Гласували 214 народни представители: за 210, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля камерите и микрофоните на националните медии да бъдат включени.
За изказване има думата господин Иван Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги! През 2002 г. сините предложиха 24 поправки на Конституцията и свикване на Велико Народно събрание. Част от тези предложения сега се повтарят. Може би обществото постепенно узрява за тези идеи.
Има обаче огромен риск Великото Народно събрание да не приеме никакви поправки, защото то приема поправки в Конституцията с квалифицирано мнозинство. Затова трябва да се извърши предварителна работа, да има референдуми, допитвания до хората. Изобщо в момента това може да се окаже подмяна на истинската причина, която изведе хората на улицата.
Ние сме дълбоко загрижени за решаването на това, което накара хората да излязат. Да го повторим: това са високите сметки за ток, загубата на работните места, обезценяването на доходите и тяхното замразяване в продължение на близо 4 години. Това е основната причина, поради която хората излязоха на улицата, а не да искат Велико народно събрание. Как Великото народно събрание ще им даде работни места? Никак!
От тази гледна точка, искам да обърна внимание върху въпросите, които трябва да бъдат решени, и то не точно от Народното събрание. Огромна е отговорността на президента на страната. По силата на Конституцията президентът трябва да започне консултации. Ние се обръщаме към него: тези приказки за национален консенсус и кръгла маса да бъдат реализирани в рамките на съществуващите, действащите институции, които са способни да защитят основните права и свободи на хората. Това е първият критерий от Копенхаген, който България изпълни, за да бъде член на Европейския съюз.
Ако това е така, президентът следва да покани и да чуе всички мнения на протестиращите; да вземе становищата на изпълнителната власт, на отделните министри, на хората, на ръководствата от контролните органи; да направи консултации с организациите на работодателите, с профсъюзите, с политическите партии и да представи идеите си за този консенсус, необходим за излизането от кризата. Това е по-ценно, отколкото нещата, които в момента се предлагат. Нужен е консенсус да започне битка срещу монополите и срещу злоупотребите с господстващо положение. Каква е гаранцията, че следващото Народно събрание ще започне тази битка, ако предварително не се формира такъв консенсус?!
От тази гледна точка, да се върнем към мерките, които правителството, сега подаващо си оставката, предложи. Ключови мерки се оказаха неизпълнени например отнемането на лиценза на ЧЕЗ. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съзнавайки ясно, че не може така да отнеме лиценза на ЧЕЗ, обяви процедури и влезе в изискванията на закона, което подсказва, че не може да започне легитимна битка с монополите, ако няма промяна в законодателството. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да измине дълъг път, за да отнеме този лиценз. Излиза, че министър-председателят е бил заблуден или заблуди общественото мнение, казвайки, че отнема лиценза.
Втората мярка – той обеща сваляне на цените с 8%. Веднага настръхнаха банките-кредитори, особено „Париба”, за която тук сме говорили, те си искат парите. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране каза, че търсят резерви, но едва ли ще намалят цените, тоест и по втората ключова мярка изглежда премиерът беше заблуден да я предлага на вниманието на обществото. Дали това не е истинската причина да се подаде оставка – обстоятелството, че не могат да се намерят верните решения в настоящия изключително труден момент?!
Ние предлагаме, дълбоко сме убедени, че верни решения има. За да се стъпи на пътя за тяхното изработване е необходимо наистина да има широки консултации, да се чуе гласът на протестиращите. Президентът го обеща. „Вашият глас ще бъде чут” – каза той. Нека да го чуе сега, но нека да чуе и гласа на всички, които изразяват интересите на обществото, за да няма подмяна на причината, поради която хората са излезли на улицата.
Веднъж българите бяха излъгани така през 1990 г. – вместо радикална промяна, вместо смяна на тази система, тогава всичките се втурнаха да правят една Конституция, която ето как непрекъснато, периодично генерира напрежение и хората излизат на улицата. Трети път свалят управляващи. Трети път! Вече се научиха да свалят управляващи. Единия път принудиха Петър Младенов да подаде оставка, а след това – Жан Виденов, сега – едно правителство, което разполага с голямо мнозинство. Виждате, че не е само мнозинството. Ето го и гражданският протест, който е в състояние да смени власт, която посяга на основните права и свободи на хората.
Всеки, който ще влиза в тази зала, трябва да си дава ясно сметка, че хората знаят начина да го изгонят оттук. Трябва да е ясно на абсолютно всички, които искат да правят политика. И заради това трябва да се тръгне от национално съгласие. Заради това най-силните си стъпки България е извървяла когато е имала национално съгласие или когато е имало голямо съгласие около ключови мерки.
Къде са ключовите мерки сега за излизане от кризата? Кой ще ги осъществи? Ще дойдат господин Станишев и Орешарски? И как ще оправят енергетиката с тези страшни забатачвания и с тези огромни взаимни задължения вътре, непогасени, с фалираща Национална електрическа компания?! Как ще стане тази работа? Нали тези неща трябва предварително да бъдат изяснени, за да се тръгне по верния път?!
Ние призоваваме всички, призоваваме Президента – дайте своите решения, защото от решенията зависи как ще бъдат решени проблемите нататък. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Гумнеров – първа реплика.
КИРИЛ ГУМНЕРОВ (независим): Уважаеми колеги, уважаеми господин Костов! Аз ще си позволя да не се съглася с Вас! Велико Народно събрание е нужно. Освен хората, това го казваме и ние от коалицията „Не на Европейския съюз!” Защото Великото Народно събрание е призвано да промени правилата на играта, правилата на политическата игра.
Ако няма Велико Народно събрание, ако правилата, по които се движи политическата система, по които функционира политическият живот в България, останат същите, то това означава, че статуквото няма да бъде променено не на тези избори, не дори на следващите, а и сто пъти да се явим на избори. Сто пъти хората да излязат да гласуват, нищо няма да се промени в тази държава.
А хората искат едно – искат промяната. Защото на базата на тази промяна може да се тръгне към увеличаване на доходите, може да се тръгне към всичко това, за което говорихте. Но тази промяна може да стане само с Велико Народно събрание, защото то ще гарантира, че старите муцуни, които от 20 години от всички страни в тази зала управляват, и създадоха това статукво, няма да бъдат отново тук, в този парламент, и няма да продължават да си играят своите мръсни икономико-политически игрички.
Аз ще Ви кажа и още нещо. Вие говорите, както и много тук, предполагам много мои колеги ще говорят за това как трябва да се промени законодателството, за единение и така нататък. Извинявайте, колеги, всички тези закони бяха направени през последните 10-15 години и 90% от Вас, които ще излезете и ще говорите как трябва да се променят, на практика са ги правили. Така че Вие нямате ни най-малко право да говорите за промяна, нямате ни най-малко право да говорите от името на хората и за хората. Защото хората просто не Ви искат. Благодаря Ви. (Оживление.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика?
Дуплика – господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Вижте, господин Гумнеров, моето право произтича от гласовете на 300 хиляди български избиратели. Вашето право не знам откъде произтича в момента. Аз говоря в рамките на доверието, което имам.
Това, че Вие сте дошли на акъла на сините, че Конституцията е дефектна, и върху нашите предложения за нейната промяна отпреди 12 години, това показва колко бързо мислите, което е много насърчително. Значи вижте как бързо узрява обществото – 12 години след нас стига до същите идеи. Това е много насърчително. Ако вървите в тази посока, след още 12 ще разберете и какво съм казал като казах, че първо трябва да има консенсус, че трябва да има референдум, че трябва да има народна воля, защото иначе не можете да направите промяна в Конституцията. Ще го чуете и ще го разберете.
Вижте сега, много хора са тук, в тази зала, пребивават дълго време и не знаят защо сме тук. Не знаете и Вие защо сте тук! (Оживление.) Това не са правила на игра. Чуйте ме внимателно, защото сте дълбоко заблудени – това не е игра! Ние се занимаваме с регулиране на обществени отношения посредством създаване на закони. Регулираме истински обществени отношения с истински регулации. Ние не си играем с Вас на театър. Ако сте разбрали това, щяхте да излезете и да кажете, че не може с кошаревски протестиращи да се поднасят мерки за противно действие на вдигането на цените на тока. Това не е театър, това не е за пред телевизията. Регулират се сърцевидни, изключително важни и болезнени за хората отношения, които дават силата на един монопол да злоупотребява и отнемат силите на държавата да го обуздава или обратно. Това зависи от Народното събрание.
Който е обезсилвал държавата, за да не може да се противопостави на монополите, трябва да го признае, че е било дълбока грешка, увлечение по либертарианство, по социал-социализъм и не знам си какво и да отиде към друго – да каже: връщаме силната държава, връщаме силните регулации, вкарваме монополите в невъзможност да злоупотребяват със своето господстващо положение, защото това зависи от държавата и зависи от начина, по който са регулирани обществените отношения. Това е смисълът на усилията в тази зала. Радвам се, че ми дадохте възможност да го кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето изтече, господин Костов, благодаря.
ИВАН КОСТОВ: Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура?
Заповядайте, господин Курумбашев.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател!
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! Днес в залата имаме един голям и един малко по-малко отсъстващ и аз искам да Ви помоля с решение на Събранието ние да поканим тук да присъстват господин Бойко Борисов и господин Дянков (оживление), който, между другото, аз не знам дали си е подал оставката или не е. Обсъждаме въпроса за оставката на правителството и е редно в залата да бъде премиерът, а също така е редно, ако иска, да може да вземе думата… (реплики от ГЕРБ)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Къде беше вчера? Как не Ви е срам!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: … и, ако иска да вземе думата, да обоснове защо си подава оставката. Това е част от нормалния и цивилизован начин, когато се предава властта, в залата да присъства и премиерът, така както всички колеги от Министерския съвет са уважили Народното събрание.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Вчера дойде на крака. Вас Ви нямаше!
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: Така че Ви моля с решение на Народното събрание ние да поканим големия и малък отсъстващ в залата – господин Дянков и господин Борисов. Още повече, че вчера разбрах от господин Дянков, че той твърдо подкрепя господин Борисов – една подкрепа, която той наистина заслужава. Благодаря Ви. (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище?
Господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Сутринта говорих с премиера и той ме попита: „Какво правим днес – да идваме, ще има ли хора от опозицията, защото ние с нашите хора се срещнахме и си говорихме?”. (Ръкопляскания и смях от ГЕРБ.)
За съжаление, може би аз съм виновен, защото му казах: „Не знам, Вие сте много непредвидими, въпреки че говорите за нас”. Вчера всички видяха и по телевизията дадоха, че този сектор – от пътеката натам, беше празен (обръща се към левия блок). Не се ангажирах с това мнение – да го поканя.
Не смятайте, че щом Ви хрумне на Вас – ако искате, идвате или не идвате на работа (оживление, реплики от левия блок), или когато дойдете – рядко, искате и премиерът да бъде с Вас тук на работа; той има и други задачи, знаете, че все още е премиер и отговаря за управлението на държавата. Не може ние да изпълняваме три години и половина капризите на хора, които не искат и да работят. Така че оставете този въпрос настрани. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля, гласувайте.
Гласували 198 народни представители: за 89, против 97, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Господин Корман Исмаилов има думата за изказване.
КОРМАН ИСМАИЛОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри от кабинета в оставка, госпожи и господа народни представители! За нас бе очевидно, че правителството не бе в състояние да се справи със задължението си да предостави на българските граждани добро управление поради своите сбъркани приоритети, липсата на реформи и редица управленски грешки в едни от най-важните сектори. Това доведе до високи нива на безработица и бедност, пресиране на малкия и среден бизнес, занижен контрол върху монополите, неспособност да се създаде благоприятна бизнес среда за местните и чуждестранни инвестиции и така нататък. Правителството на ГЕРБ, разбира се, жъне това, което е посяло върху проблемната почва, оставена като наследство от тези, които заложиха и се хранеха от организираната престъпност, корупцията и механизмите за източване и ограбване на икономиката, енергийния, финансовия, здравния, земеделския сектор и много от общините в Република България.
Целта на политическите монополисти на прехода днес е през дестабилизация на държавата да укрепят своите позиции и да поставят отново своите марионетки и обръчи от фирми на кранчетата на държавата.
В интерес на общата стабилност на страната ние се противопоставихме на идеята за предсрочни избори, считайки, че правителството трябва да понесе своята отговорност до изтичане на мандата му. Но премиерът Борисов не издържа на добре организирания през екрана на медиите натиск и хвърли оставката на кабинета. През екрана, през който самият той управляваше държавата.
На предстоящите парламентарни избори създадената от нас нова алтернатива в лицето на Народна партия „Свобода и достойнство” ще се противопостави с всички демократични средства на опитите компрометираните стари лица от политическите монополи БСП и ДПС отново да се впият в плътта на справедливия обществен гняв и недоволство.
В тази връзка апелираме към мнозинството народни представители за сформирането на конституционно мнозинство от две трети – в рамките на Четиридесет и първото Народно събрание да вземем решение за свикване на Велико Народно събрание и за приемане на нова Конституция на Република България.
Конституция, която да осигури по-широко и отговорно гражданско и политическо представителство в органите на управление на страната! Нова Конституция, която да даде възможност за кардинално реформиране на Парламента и президентската институция, съдебната и изпълнителната власт, в това число регулаторните и контролни органи! Конституция, която да регламентира отпадането на партийните квоти в съдебната власт и държавните регулаторни органи, пряк избор на представителите на съдебната система, намаляване броя на народните представители! Възможността българските граждани пряко да сезират Конституционния съд! Недопускането на ръководни, управленски позиции на лица с доказана принадлежност към бившата Държавна сигурност на тоталитарния комунистически режим! Възможността за облекчено упражняване на пряка демокрация чрез референдуми, както и други идеи, свързани с промяната на сега съществуващия политически модел, който очевидно спира просперитета на българското общество и обслужва тъмното политическо задкулисие!
Важно е днес да си дадем сметка, че гражданското недоволство и протести са насочени към всички партии на статуквото!
Обръщаме се към Вас, за да се обединим като представители на всички български граждани около възможността, която ни дава Конституцията, и още в рамките на този Парламент да направим това, което днешният и утрешният ден на България изискват от нас. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Господин Мартин Димитров има думата.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Преди около година ние от Синята коалиция казахме от тази трибуна, че ако държавата не се справи с монополите, монополите ще се справят с държавата. И какво стана? Монополите се справиха с държавата, защото в тези три години и половина не бяха взети необходимите мерки.
Сега се говори много за цените на тока. Но какво стана с горивата, какво стана с парното? Същите проблеми, за които не бяха взети адекватните решения!
Най-големият проблем, за който не се говори и който трябва да бъде сложен в сърцевината на нещата, са ниските доходи.
ГЕРБ – искам да Ви напомня, уважаеми дами и господа – даде следното предизборно обещание: за две-три години европейски доходи. Очевидно няма европейски доходи. Не само че няма европейски доходи, няма нарастване на доходите, няма положително развитие, няма растеж – нищо няма!
Затова общественото недоволство, уважаеми дами и господа, е напълно нормално, напълно очаквано. Оттук нататък има само два пътя – няма трети. Единият е лошият път – пътят на популизма, пътят на национализацията, пътят, който да връща към комунизма, пътят на отмяна на плоския данък, на премахване на валутния борд. Ако България поеме този път, финансовата система не може да го понесе. Тогава ще се върнем към времената на Жан Виденов и хиперинфлацията.
Вторият път, за който малко се говори, е пътят на антикризисните мерки, пътят на сериозната програма и пътят на реалното увеличаване на доходите. Но това може да стане, колеги, само с програма за малкия и средния бизнес, с работещи регулатори, с нови работни места и с растеж на българската икономика. Ако това не бъде реализирано, ако не нараснат доходите в България, нищо добро не ни чака – никакво развитие не може да се получи!
Затова в центъра на цялата българска политика трябва да бъде сложен малкият и среден бизнес. Там е заетостта, там са доходите, там е растежът, там е всичко добро, което ние можем да направим. Ако сега не се спрат всички тези за национализация, за махане на валутния борд, за връщане на комунизма, тежкό ни и горкό – утре хората ще протестират още повече!
Ще има, ясно е, предсрочни избори. Но опасно е тези избори да не решат нито един проблем! Ако доходите не нараснат, ако България не тръгне нагоре, ако няма положително развитие, разбира се, че хората ще протестират още повече и тези протести ще Ви се видят като невинно начало – ако нещата не се развият по този начин.
Така че е важно кой път ще изберем! Ако продължим по пътя на популизма, който изглежда лесният, който изглежда атрактивният, правим национализация и сметките стават ниски! Днес са високи, обаче вече става държавно, управлява го примерно Румен Овчаров и сметките стават ниски! Кой вярва на тази басня? Това е несериозно, това е самоубийствено! Самоубийствено е! Ако не спрем тези басни, ако не спрем идеите за връщане на комунизма, сме живи умрели, дами и господа!
Затова огромната енергия на протестите трябва да бъде насочена в конкретни мерки и антикризисна програма, в работещи регулатори!
Един от най-големите грехове на ГЕРБ е, че те оставиха ръководствата на регулаторите, които бяха сложени от тройната коалиция – те бяха сложени там, за да няма регулатори!
Какво направи ГЕРБ? Остави същите хора – същия шеф на ДКЕВР, същия шеф на КЗК, същия шеф на КРС! Тези хора и тогава не работеха, и сега не работеха! Тогава нямаше контрол върху монополите и сега няма контрол върху монополите! Тогава нямаше регулиране, имаше високи сметки – сега също няма регулиране и има високи сметки! Е, как да се променят нещата?
Докато тези регулатори не заработят, няма гражданска квота в тях, няма избрани професионалисти, не се избират по публичен и прозрачен начин, нищо няма да се промени. И, знаете ли какво, дами и господа? Целият проблем дойде от това, че много хора като видяха, че тези естествени механизми на пазарната икономика не работят, поискаха радикализация. Затова трябва да се види оттук нататък, че пазарната икономика, че демокрацията има механизми да се справи с монополите, за да не искат хората крайните, неразумни и много опасни мерки на комунизма, бих казал аз.
Затова нашето общество не трябва да има колебания! Не трябва да се връщаме назад! Не трябва да се гледа назад, а трябва да се погледне напред!
България е вадена и от по-тежка криза в сравнение с тази. Кризата от 1997 г. беше по-тежка във всяко едно отношение – и в политическо, и в икономическо, така че България отново ще бъде извадена, ако постъпим разумно и действаме разумно оттук нататък! Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика?
Първа реплика – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми хора от опозицията! Не мога да остана безучастен, когато тук ни обвиняват, че ние сме избягали от борбата и както на много места се казва: от войната с монополите.
Интересно становище, защото не намирам логиката обаче – идваш на власт с една партия, създаваш нещо, някакви структури, тръгваш си и казваш на следващите: „Хайде да видим сега каква война ще им оформите на тези, дето ние създадохме?!”
Трябва ли да казвам кой създаде „Лукойл”, кой създаде ЕРП-тата. Сега вината е в нас, че ние не се борим с тези монополи.
Да, ние се борихме, борихме се и ще продължим да се борим, но искаме вот на доверие по този начин. Затова са изборите, затова хората отново ще кажат кой ще ги управлява, дали искат пак това, което се лансира по медиите от една партия – да се управлява държавата от много широка коалиция. Колкото по-широка е тази коалиция, толкова по-малка е отговорността.
Някои знаят, че не могат да влязат повече във властта, ако не е чрез широка коалиция. Ние няма да влизаме в коалиция с никой. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Аз благодаря, господин Велчев, за Вашата реплика, защото разбрах на кой въпрос трябва да се обърне допълнително внимание.
Добре, а в тези монополи, които са държавни, в тях проблемите по-малки ли са? А тези монополи, които са общински, в тях проблемите в момента по-малки ли са?
Проблемите с „Топлофикация – София”, по-малки ли са, господин Велчев? Не са, защото няма регулиране и най-големият грях на ГЕРБ е, че оставихте хората на БСП, които очевидно не се справяха, да продължат да не се справят, толерирайки монополите. Сега, вместо да има категорични мерки срещу монополите, вместо да има едно програмно, експертно правителство, което заедно с парламента да вземе категорични мерки, оставката, която дава ГЕРБ, също така помага на монополите да няма категорични мерки. Следват два-три месеца безвремие, три месеца, в които няма да бъдат взети никакви мерки и хората ще получат следващите високи сметки.
Да, трябваше да има, разбира се, оставка на кабинета, но да последва програмно експертно правителство с конкретни действия сега и веднага.
Защото хората какво искат? Те искат решения февруари, искат решения март. Ще им ги дадете ли? Ще има ли такива решения? Няма! Няма да има такива решения, което означава безвремие и което означава задълбочаване на проблемите.
И друго нещо, господин Велчев, във връзка с Вашата реплика.
Не се увеличиха доходите, икономиката не растеше и затова големият въпрос оттук нататък за всички партии трябва да бъде: как да тръгне да расте икономиката?
Възможно ли е, аз Ви питам, да бъдат увеличени доходите без растеж на икономиката? Възможно ли е да се увеличат пенсиите без растеж на икономиката? Възможно ли е? Не е възможно! Не може да стане! Който Ви казва, че ще направи национализация, че ще направи комунизъм, че ще ги направи предприятията държавни и ще пораснат доходите, ами той Ви лъже право в лицето!
Единственият начин да станем по-богати е да тръгне икономиката нагоре. И пак Ви казвам: ние от Синята коалиция Ви даваме едно основно решение.
Основното решение е малкият и среден бизнес да е с най-ниските данъци в България, намаляване на бюрокрацията, помощ по всеки един начин от парламента и от правителството, защото малкият и среден бизнес ще ни измъкнат от тази ситуация. Там ще бъде нарастването на доходите. Там ще бъде новата заетост, там ще бъдат инвестициите, там ще бъде развитието. Това е! Никакви други решения няма! Всичко друго е популизъм, всичко друго са празни обещания, всичко друго е опасност да съсипе крехката финансова стабилност и да отмени валутния борд!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Казак, процедура.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Имам процедурно предложение, госпожо председател, да размножите и да раздадете Проекта за решение, тъй като ми се струва, че там има допуснати грешки и той не е юридически издържан.
Доколкото чух от това, което прочетохте, Вие се позовавате за Проекта на решение на чл. 111, но правомощията на Народното събрание са посочени в чл. 84 от Конституцията и специално това, което ни касае, е в чл. 84, т. 6, която гласи: „Народното събрание избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение – Министерския съвет”.
Затова ще бъде добре да видим в писмен вид този служебен проект и ако се налага – да се коригира.
Според мен, трябва да бъде на основание чл. 84, т. 6, във връзка с чл. 111, ал. 1, т. 2: „Приема оставката и освобождава Министерския съвет”. Така трябва да бъде формулирано решението. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми господин Казак, както стана дума от тази трибуна, за трети път в най-новата ни история сме в аналогична ситуация.
Имам пред себе си два пъти обнародвано решение за приемане оставка на Министерски съвет, което е издадено на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България. Това е решение – веднъж в бр. 110 от 1996 г., и второ решение в бр. 75 от 16 септември 1994 г. И в двете решения се казва, че Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България решава...
Както разбирам, достатъчно добре сте възприели предложението за Проект на решение, така че в хода на дебатите е възможно да направите своето предложение. Не е необходимо тепърва да се размножава. Освен това мисля, че все още действа тази Конституция и трайната парламентарна практика, установена до момента, е проектите за решения, на служебни решения, които се правят, да не се размножават.
Разбира се, няма пречка този лист да бъде размножен, но не намирам основание за това.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Великов, след него – господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа министри в оставка! Днес сме се събрали да дебатираме оставката на правителството на Бойко Борисов. Тази оставка беше предизвикана от протестите на улицата. Протестите, които се случиха, бяха разбрани в тази си част правилно и оставката бе представена пред нас в Народното събрание.
Има обаче някои други неща, които аз смятам, че ние тук, следейки днешния дебат, не разбрахме правилно от протестиращите.
Първото нещо, което не разбрахме, е защо хората са на улицата. Тези хора са на улицата, защото статуквото е това, което не ги удовлетворява. Те са бедни, те не могат да си платят сметката, но това е малка капка, която преля чашата. По-големият проблем е липсата на доходи, а този проблем идва преди всичко от липсата на икономика в България. България може да има доходи тогава, когато отново възстанови икономиката си. Тя може да възстанови икономиката си, когато възстанови своите традиционни пазари, когато води една балансирана външна политика, а не едностранна, каквато се води в момента.
Има и други неща, които са изключително важни и които не разбрахме. Ние не разбрахме, че с тази оставка и с едно бързо отиване на избори отново помагаме да се възпроизведе статуквото – даваме уникалния шанс на тези, които са винаги готови за избори, отново да ги спечелят и да се сътвори една коалиция, която да може да продължи да управлява по начина от тези 23 години.
Има и още нещо, което ние не разбрахме. Не трябва да се приема, че хората протестират срещу това Народно събрание, срещу статуквото и искат, разбирате ли, Велико Народно събрание, и искат нова Конституция.
Дами и господа, най-големите протести в България бяха по време на Великото Народно събрание. Хората просто искат да не бъдат лъгани. Това, че сега хората на улицата са млади и не помнят кой предизвика преди това протестите, не трябва да бъде повод да се възползваме от това. Аз тук искам да подкрепя тези, които казаха: „Нека да сложим край на популизма, нека да дадем възможност в България да се води активна политика от правителството чрез фиска.”
Не може единствени в Европейския съюз България и Дания да имаме плосък данък и нашите храни да бъдат натоварвани с 20%, за разлика от останалите европейски страни, където храната, лекарствата и други неща от първа необходимост са с много по-нисък данък добавена стойност. Всичко това се иска да се направи от едно активно управление, което със структурите, с лостовете на властта да даде възможност на гражданите да работят, да изкарват дохода си.
Хората искат нови лица. Точно заради това искам да Ви призова и сега, подготвяйки се за следващите избори – партиите, намерете новите лица в своите листи, включете представители на гражданските организации в тях и им дайте възможност.
Модерно е на трибуната да се казва и аз ще кажа: политическа формация ДАНО ще направи точно това на тези избори. Благодаря Ви. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма реплики.
Господин Волен Сидеров – за изказване.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Дами и господа народни представители, дами и господа министри в оставка! На Народното събрание трябва да се смени лозунгът, или да се добави един нов: „Първо фактите, после коментара!” Тук много често става обратното – коментира се нещо, без да са ясни фактите.
Какво имаме в момента? Обсъждаме оставка на кабинета. Защо оставка на кабинета? Защото народът се надигна и предизвика тази оставка.
Нали е така, господин Цветанов? Мисля, че е така.
Премиерът лично вчера каза, че подава оставка, защото не може да гледа как кръв капе по асфалта. Добре, хубаво. Всички казаха: „Да, правилно постъпваш!”
Какво обаче иска народът, който предизвика тази оставка? До момента не чухме. Аз не говоря от негово име, а от името на хората навън. Ще Ви цитирам исканията на протестиращите, тъй като трябва да сме информирани. Това е закон номер едно: трябва да сме добре информирани, когато нещо коментираме, ние сме длъжни да сме информирани.
Има два списъка с искания, които се разпространяват от протестиращите. Ще ги прочета дословно за Ваше сведение също, господа управляващи в оставка:
„1. По-ниски цени на тока и за незабавни проверки на всички ЕРП-та.
2. Намаляване на квотите за производство на скъпа електроенергия, вместо това да се включи евтиният ток, произведен от АЕЦ „Козлодуй”, да се ползва за нуждите на вътрешния пазар.
3. Спиране на продажбата на дяловете на държавата в електроразпределителните дружества и придобиване 100% от тяхната собственост в полза на държавата.”
Господин Димитров, тук ли сте?
Впрочем има такова предложение на „Атака”, госпожо Стоянова, може да поровите в архива. Отлежава там, просто го подмятате, хвана прах.
„4. За премахване на всички посредници и НЕК да поеме техните функции.
5. Да бъдат разсекретени всички договори на производители на електроенергия за вътрешния пазар и да се разтрогнат договорите, ощетяващи държавата.
6. Да се потърси съдебна отговорност за нанесени вреди на държавата от лицата, подписали такива договори.
7. Да бъдат изгонени от България електроразпределителните дружества, които лъжат и ограбват.”
Също имаме такова проекторешение в Деловодството на Народното събрание, госпожо Стоянова. Може да го изтупате от прахта и да го придвижите в залата. Все още има няколко дни, Народното събрание може да го приеме.
Втори списък с искания, които са вече нарастващи и са политически. Аз затова казах, че който е излязъл на улицата, вече е политик. Да не се прави на чистофайник, да каже: „Аз съм политик и искам следното:”.
Ето го списъка след двете точки:
„1. Забрана на всички политически партии и техните сателити, грабили народа през тези 24 години, довели ни до четвърта национална катастрофа” – чета дословно.
„2. Да отзове всички съдии, прокурори и полицаи на ръководни административни функции и да постави честни такива.
3. Да започне веднага съдебни дела срещу горепосочените партии и техните лидери, олигарси и техните монополи.
4. Да премахне всички концесии и лицензии на монополите и да предяви искове в съда да върнат заграбеното.
5. Да приеме постановление за избор на Велико Народно събрание.
6. Да подготви избирането на Велико Народно събрание от средите на протестиращите, без забранените партии и принадлежност към ДС, КНСБ, „Подкрепа” и другите сателити на мафията, на 100% мажоритарен принцип.”
Чета дословно, никой да не обижда.
„7. Да създаде нова Конституция, която да начертае път към либерална политика на социалната правова държава, ...”
Господин Димитров – десен, къде отиде?
„ ... подобна на Финландия, Норвегия, Швейцария. Да бъде заклеймена неолибералната политика, с която властниците през последните 24 години ни докараха до национален банкрут и хаос в угода на чужди империи.” Край на цитата.
Оставям фактите за Вашия коментар, но бях длъжен да ги прочета.
Сега вече следва моят личен коментар като водач на парламентарно представена партия, която от осем години изисква ревизия на приватизационните сделки; която изисква разваляне договорите с ЧЕЗ, ЕVN и Е.ОN преди, сега ЕНЕРГО-ПРО; която изисква съд за всички виновници, които приватизираха през годините – някои от тях седят тук на тези банки, но в момента ги няма в залата; политическа сила, която изисква точно изгонване на чуждите монополи и прекратяване на зависимостта от чужди империи, сили и фактори; политическа сила, която аз ръководя и която изисква край на колониалната схема, която се поддържа от всички правителства досега.
Това трябва да е ясно, защото в момента има представители на всички сили, които управляваха през годините – с изключение на една-две партии тук, които са управлявали, налагали и поддържали тази колониална схема до момента. Има по-виновни и по-малко виновни. Да, приватизацията не беше направена от ГЕРБ – това е ясно, но ГЕРБ сега опира пешкира затова, че не промени нищо.
Аз поне десет пъти казвах от тази трибуна: „Прекратете договорите с ЧЕЗ, ЕVN, Е.ON! Ще направите добро на България, господин премиер! Прекратете договорите за златодобива, ще върнете милиарди в българската хазна!” Тишина и ослушване! Трябваше да се случи това народно недоволство, за да се види, че изведнъж: а, лицензът можело да бъде отнет, след това обаче – не може да бъде отнет. В понеделник беше отнет, във вторник беше върнат. (Шум и реплики.)
Ето това е вече несериозното в сегашния момент на оставката, защото темата е оставката. Аз коментирам, че тази оставка е вид театър, който цели измама – най-вече измама на хората, които искат промяна. Сред тези хора съм и аз, затова вече говоря от името на четиристотин хиляди избиратели, които ме пратиха тук, в Парламента, за да изисквам, настоявам и да се боря за промяна. Не съм престанал да го правя осем години без прекъсване, включително и със сблъсък със същите полицейски сили, с които сега се сблъскват младите момчета и момичета, защото полицията винаги, уви, в България е играла политическа роля, а аз съжалявам за това, и я изправят срещу собствения народ, вместо срещу чуждите монополи, престъпниците, олигарсите и тези, които всъщност са виновни за положението на България в момента.
В какво е вината на ГЕРБ – тъй като обсъждаме оставката на ГЕРБ? В това, че не промени приватизационните договори, в това, че не посмя да мръдне нищо в тези договори, в това, че когато говорихме тези неща и с колегите отдясно ги обсъждахме, те казаха: „Да, но какво ще каже този посланик, онзи посланик?”. Аз им казах: „Не се притеснявайте от посланиците. Притеснявайте се от народа си, следвайте народния интерес. Ако не го следвате, ще завършите като НДСВ.”. Има го в архивите, има го в стенограмите.
Това го говоря от 2009 г., въпреки че за две години дадохме подкрепа, защото имаше заявки, че положението ще бъде променено. Премиерът лично каза през 2010 г.: „Ако се наложи, прекратявам договорите с трите дружества. Те ограбват, те са колониални.”. Буквално така каза! Аз казах: „Браво, виж един премиер, който наистина вече разбира за какво става дума.”. После той забрави тези думи. Не знам защо. Забрави ги и сега трябваше да му ги припомни народът отново. Сега вече, пред този народен напън, се казва: „Да, подаваме оставка.”. Добре, а народният напън тук, в Народното събрание?! Тези четири години този народен напън аз го изразявах по същия начин. Казвах: „Прекратете тези договори, излезте от колониалната схема, не се съобразявайте с чуждите посланици. Те са лобисти. Те имат своите интереси, те са комисионери.” Господин Уорлик беше комисионер на две огромни компании. Лобираше за ГМО и за шистов газ. От това нещо той прибираше комисионни, или поне очакваше да прибере. Не ги слушайте тези посланици, те си защитават техните интереси. Да, с тях сме любезни, но не техни подчинени.
Е, уви, не достигна куражът на ГЕРБ да направи тази крачка, за която народът сега щеше да им ръкопляска, а не да ги освирква. Сега те искат да спасят себе си чрез тази оставка, чрез изпускане на клапана на напрежението, но аз съм убеден, че това напрежение няма да спадне. Ако мислите, че с измама отново този Парламент, тази зала ще се напълни с хора, които ще работят за колониалната схема, за чужди интереси и ще продължат сметките за тока и доходите да останат на същото положение, то се лъжете! Лъжете се наистина, защото българският народ е в нова фаза. И аз го виждам. Виждам го и оттук мога да говоря с пълно самочувствие, защото съм бил свидетел на всички фази на българското недоволство. Участвал съм в тях. Не знам дали в тази зала има втори човек, който през 1991 г. беше на улицата и беше срещу приемането на Конституцията. Защото тук някои хора говорят, че трябва да се промени Конституцията. Само че тези, които говорят за това... Къде е господин Костов? Той беше финансов министър, когато аз бях на улицата. Срещу нас пак беше изпратена полиция и биеше тези, които тогава не искаха, не искахме да се приеме Конституция, в която има много неясноти. Ще кажа след малко какви неясноти има и какво трябва да се поправи. Тогава написах заглавието „Конституцията беше подписана с палки”.
Каква е промяната от 1991 г., дами и господа народни представители? Аз пак виждам как в момента с палки се установява властта на тези, които управляват, и се поддържа с палки. Не със слово, не с убеждение, не с идеи. С палки! Отново полицията е инструментът, с който се казва: „Не, това ще бъде, което ние искаме, защото имаме изгода от него, а пък Вие, народът, да го ...”. Няма да казвам нецензурни изрази. Ще се изразявам само литературно, за да не смущавам тънкия слух и високия наратив.
През 1991 г. бях на улицата срещу Конституцията. Приеха я. Тогава тези, които я приеха, пиха шампанско и до ден-днешен празнуват, че са приели страхотна Конституция. Ами тя не е добра. В нея няма например санкции, няма отговорност – това, което всички хора искат – отговорност за тези, които са на власт и правят злини – подписват лоши за България договори, злоупотребяват, крадат, корумпират се. Няма санкции!
Няма начин за отзоваване на депутати, например. Защото преди малко тук се предлагаше да има Велико Народно събрание. Аз съм „за” с две ръце. Само че какво точно предлагате да се промени в Конституцията?
Ето, аз правя конкретно предложение: да се отзовават депутати, които изневеряват на народния вот, които са избрани с една бюлетина, а след това напускат, прехвърлят се, пишат декларации за принадлежност към други партии и по този начин деформират народния вот! Те се подиграват с представителността. Народът те изпратил с една бюлетина, харесал те е с тази бюлетина, а ти му изневеряваш. След това излизаш и говориш за демокрация и за какво ли още не!
Нека да има яснота в новата Конституция. Затова призивът за Велико Народно събрание го подкрепям с две ръце. Не знам обаче дали ще стигне мъжеството на господата от ГЕРБ, защото те са мнозинство, и на другите парламентарни групи. Искат се две трети. Какво пречи? Ето, Парламентът има още една седмица, ако не се лъжа. Нали толкова? Приема се решение за свикване на Велико Народно събрание, приема се решение за избори за Велико Народно събрание и по този начин отиваме към нова Конституция, в която да заложим ясни отговорности и санкции за управляващите, повече яснота за магистратите, съдебната система да бъде много по-добре (там да бъде), отговорности и отзоваване на депутати. Ето няколко неща. Могат да се предложат и други. Тук има конституционалисти, има професори по право. Нека да се предлагат полезни за обществото неща, да се обсъдят и да се приемат!
Защо обаче няма готовност? Обръщам се към депутатите от ГЕРБ – нека да излязат и да обяснят имат ли готовност за Велико Народно събрание? Нека да кажат на хората защо бяха изненадани вчера от изявлението на своя премиер? Те бяха изненадани, че той е решил да подава оставка. Това го видяхме всички и те си признаха после. Така ли се управлява в момента?! Парламентарната група, мнозинството, с което управляваш, не знае какво ще кажеш в утрешния ден! Това не е нормална комуникация. Мисля, че повечето от министрите не знаеха, че премиерът вчера има намерение да заяви оставката си тук, от тази трибуна. Това е управление на скритите ходове. Това е опасно. В историята ни има такива моменти, в които задкулисието и скритите ходове са довеждали до сривове и катастрофи.
Сега с оставката се цели изпускане на клапана, цели се замазване на недоволството, замазване на цялостната картина и скриване на това, което ГЕРБ е вършил. Защото аз съм убеден, че президентът Плевнелиев, който е избран от ГЕРБ и който досега не е доказал, че е надпартиен, и аз не вярвам, че той може да бъде надпартиен, сега ще назначи по нареждането на премиера и на ръководството на ГЕРБ служебен кабинет, който ще замаже и прикрие всички сделки, които ГЕРБ е правила, всички фирми, които са приемали поръчки, злоупотреби, които има там. Аз съм убеден, че има и имам данни за това, но трябва да се разкрият документите. Кой ще ги разкрие тези документи? Служебен кабинет от поставени лица? Не вярвам в това! Затова не вярвам в пиесата „Оставка – служебен кабинет – честни избори и представителна демокрация”.
По-добре е да заявим сега, че няма да има избори, че няма да се случат избори, докато няма гаранции, че ще са честни и че ще се разкрие всичко, вършено от това правителство. Тази бързина, това препиране сега – бързо да се направят избори, прикрива желанието за замазване на далавери от този кабинет. Аз съм против! Искам всичко да излезе на яве. Мисля, че това го искат всички честни българи. Затова нека да приемем, че няма да има служебен кабинет, докато не стане ясно това правителство какви договори е сключило, какви концесии е давало. Защото до последния момент – и вчера, и онзи ден даваше концесии – нещо, срещу което аз съм бил винаги против. Има законопроект, в който се казва, че българските природни богатства – злато, редки метали, нефт и газ не трябва да подлежат на концесия, а трябва да бъдат изцяло и изключително държавно притежание!
Тук чух изказвания по отношение основните икономически проблеми. Какви са те? Безработица, ниски доходи. Е, добре, добро утро! Добро утро, добре че се събудихте! Колко пъти казах от тази трибуна – дайте да увеличим минималната заплата?! Внесох предложение в Кодекса на труда. Пълно отхвърляне! Пълна стена! Цялата зала тук, всички парламентарни групи (без „Атака”, подчертавам) и всякакви други плаващи елементи бяха против и ми се смееха в лицето, че искам 1000 лв. минимална заплата. Все едно, че искам 100 хил. лв., колкото е заплатата на чеха, на този чешки мениджър на ЧЕЗ. Аз искам 1000 лв. минимална заплата и 500 лв. минимална пенсия, за да можем да се доближим до дъното на Европейския съюз, понеже сме „за европейско развитие на България”. Не, това се посреща чрез присмех.
Сега виждам, че усмивките са замръзнали, защото натискът е огромен.
Само че когато говорим за доходи – партия, дето се представя за дясна и когато през цялото си управление направи така, че да няма високи доходи, защото партията на Костов и Мартин Димитров, който се отдели от него, но всъщност пак са заедно – дадоха на концесия на една чужда фирма златото на България и милиарди, милиарди изтичат навън. Те продадоха всички тези огромни наши мощности – и „Нефтохим”, и БГА „Балкан”, и „Кремиковци” за жълти стотинки. И МДК – Пирдоп – за жълти стотинки! За без пари – и куп големи още предприятия! Затова искам да се извадят тези приватизационни договори, да се извадят приложенията към тях, анексите и всички скрити клаузи, за да се види кой тогава е получавал огромни комисионни за тези сделки и е загробил България. И да не мислят сега за избори, а да се скрият дълбоко някъде, а основните виновници от тях да застанат на съд!
Това много сериозно се отнася и за тройната коалиция, отнася се и за НДСВ. Там пък излиза една другарка Кунева-Пръмова и сега и тя претендира да бъде алтернатива. Тя трябва да не излиза от следствието и от прокуратурата, тя просто не трябва да излиза оттам, защото е пряк виновник за продажбата на ЕРП-тата – беше министър в този кабинет. Толкова ли сме късопаметни?!
Аз поне не съм, защото мога да Ви цитирам какво ставаше от 1990 г. насам – дата по дата, година по година и да разобличавам всеки демагог, който излиза тук и говори за народното недоволство, господин Костов по-специално, защото той наистина беше министър на финансите през 1991 г., когато бяха обрани парите на българите – 400% инфлация. И това недоразумение, което тогава беше премиер, каза: „За Бога, братя, не купувайте!” Не купувайте лекарства, дрехи и храна, нали? Ходете голи, боси и умирайте.
Този цинизъм беше поддържан от финансовия министър тогава в кабинета на Попов – господин Костов. Сега той излиза да ми говори за народното недоволство и за лошата Конституция. Ами, ти беше министър и изпълняваше тази Конституция. Аз бях на улицата и ме биеха с палки. Сега съм пак на улицата и пак казвам – вижте, как нищо не се е променило от 1991 г. досега. Нищо!
Господин Цветанов тогава е бил 25-26-годишен младеж в МВР, може би е бил и един от тези, които ме удряха тогава с палки. (Възгласи и реплики от блока на ГЕРБ.) Сега вече е началник, вече не бие, има по-млади от него.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Стига вече! Не сме на предизборна кампания!
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Нищо не се е променило, господин Цветанов! През 1991 г. може би бяхте сред тези с палките, с които се сблъсквахме? Не знам, може и да не сте биели, може само да сте карали колата, може да сте биели – не знам! Те бяха пак с маски и не можеш да им видиш лицата.
Какво се промени от 22 години, освен че побелях и се сблъсквам със същите проблеми и продължавам да говоря същите неща? Необходимо е България да се извади от кризата чрез рязка промяна на модела – това означава прекратяване на договорите с Международния валутен фонд. За каква промяна говорите, като преди малко приехте Проект за решение, с което увеличаваме вноската си в Международния валутен фонд. В 1997 г. служебният кабинет, ето къде са опасностите от служебния кабинет.
Защо говоря това? Защото много знам и защото и защото много видях.
Служебният кабинет на Софиянски, това лице, на което също усмивката трябва трайно да му замръзне в някой софийски централен затвор, той сключи споразумение с Международния валутен фонд и сложи хомота на България. Според това споразумение трябваше бързо да бъдат приватизирани всички активи на България и ние започнахме да внасяме вноска в Международния валутен фонд, според която получавахме така наречените „заеми” – колкото даваме, толкова получаваме, но бяхме длъжни да изпълняваме бързо приватизация, закриване на болници и училища и така нататък.
Ето я причината, заради която сме на това дередже. Колкото пъти го говоря, насреща си виждам ехидната усмивка на господин Мартин Димитров, който казва, че бил познавач, икономист, финансист и в същото време не чете световни имена като Джоузеф Стиглиц, като други такива, които ясно казват, че моделът, за който все още пледира – господин Мартин Димитров просто не е в час, той е закъснял 20-30 години.
Либерализмът се провали! В света се говори за регулирана пазарна икономика. Ние не искаме нищо друго, не комунизъм, макар че при комунизма имаше и много добри неща – икономически и социални, искаме регулирана пазарна икономика. Затова енергетиката, военната промишленост, съобщенията трябва да са преобладаващо държавни. Малкият и среден бизнес, за които толкова се грижи Синята коалиция, трябва ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето Ви, господин Сидеров. Благодаря Ви.
ВОЛЕН СИДЕРОВ: Малкият бизнес просто е убит от чуждите монополи. Той няма как да съществува при сегашното положение, ако не бъдат изгонени супермаркетите, веригите, чуждите монополи. Малкият и среден бизнес са умрели. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Това са лъжливи призиви за растеж. Единствено растеж може да има, когато се върнат ресурсите на България в български ръце. „Да си върнем България!” – това е логото на „Атака”, това е логото на днешния ден!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Реплики?
ВОЛЕН СИДЕРОВ: И аз Ви благодаря, госпожо Цачева.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване, господин Янаки Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, господа министри в оставка!
Госпожо председател, нека да бъде удължено времето на нашата парламентарна група.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Времето е удължено на всички парламентарни групи.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, благодаря.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, ще направя вероятно непопулярно, а може би и не съвсем подредено изказване, защото днес мислех да не вземам думата.
Това, което преимуществено слушам досега, показва някакъв доста наивен или опростен опит на редица от ораторите да се харесат на тези хора, които обграждат събранието вече няколко дни, а не да предложат политически изход от дълбоката криза, бих казал, от критичното състояние, до което вече е доведена нашата страна. В немалка степен, и заради начина по който тя се управляваше през последните три години и половина.
Какво имам предвид? Тук звучат някакви „рецепти” за изход от кризата. Изходът е незабавно да се направи Велико Народно събрание, в което ще се съберат, забележете, част от хората искат по-малко народни представители, защото тези са много, а им предлагат да изберат два пъти повече – колкото е Великото Народно събрание. На този парадокс трябва също да се отговори. Те казват: „Искаме изцяло нови хора!” Та нима от сега управляващите от ГЕРБ и от правителството всички не бяха абсолютно нови? Нима от царската партия, когато дойде, тя не беше също почти изцяло нова?! Нека тези хора също да си поставят въпроса: какви хора искаме ние? Хора, които имат позиции, които не са зависими от корпоративни интереси и от интересите на подземния свят, хора, които могат да носят отговорност, или просто искаме някакви хора, които да дойдат и да правят нещо, което те все още не знаят, но някой, след като те бъдат избрани, ще им каже какво е то? Това са много важни неща!
Искам да ги свържа с началото на протестите, които отключиха една спонтанна, истинска енергия. В първите дни протестите бяха на хора, които наистина са ощетени и унижени от прехода; на хора, които в голямата си част търпят неговите социално-икономически несгоди; хора, които спонтанно стигнаха до радикални леви искания за промяна на този преход, който 23 години показва, че страната вместо да върви напред, в по-голямата си степен боксува или се движи от олигархични и други подобни интереси! Тези хора наистина разбраха в каква посока България трябва да тръгне, тези хора спонтанно искат България да започне нов преход, за да излезе отново на пътя на развитието.
Какво им предлагат част от тези, които дават през последните дни във вечерните часове, част от политиците в този парламент? Те им предлагат някакво преиграване на българския преход – отново да се върнат на изходната точка от 1989 и 1990 г. и да правят същото! Това ли е България?! Това ли е спасението на нацията?! Това ли е пътят, който ще ни води към Европа и към просперитет на българските граждани?! Този подход аз не мога да приема, защото той е път за никъде! Защото ние виждаме, че дори някои от протестиращите четат искания, които сричат, и които не само не могат добре да представят на обществото, но и не разбират какво четат.
Трябва да се запитаме защо голяма част от медиите, особено от електронните, които услужливо обслужваха тази власт срещу големите пари, които се вливаха за различни кампании, които трябваше да провеждат, изведнъж, когато правителството се разклати и падна, те започнаха друга песен – дали това е проява на някаква гузна съвест, от която трябва да се излезе, или това са някои нови диригенти, които вече са заложили следващия сценарий? Аз не знам, но всички трябва да се запитаме.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Аха, Вие ли не знаете? Много добре знаете от БСП как се ръководят нещата.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не знам, господин Велчев. Ако Вие знаете, кажете. Аз ще кажа за БСП в края на моето изказване.
Когато се даваха истинските протести, това наистина интересуваше българските граждани. Питам се защо по няколко часа вечерно време се предават по неколкостотин души, които се движат от едно място на друго, които много наподобяват тези, които излизат от футболен мач, без много голяма публика и правят същите скандирания, в които няма политическо съдържание, освен крайни лозунги?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие отговорете!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Те вече не викат и „Оставка!” Те казват: „Ние сме срещу всичко и срещу всички!” Има известно основание и в това недоволство.
Проблемът е: не трябва ли партиите да се променят по начин, по който да отговарят изцяло на очакванията на гражданите, или трябва да се издигнат лозунги за някакво странно безпартийно управление, на което може би някаква нова авторитарна личност трябва да стои начело и някакви други сили да дирижират нещата? Това са големите въпроси.
Този Парламент си отива, надявам се, колкото се може по-скоро, защото днес ние ще заявим нашата позиция, че трябва бързо да се организират изборите, че трябва да се назначи правителство, което да не бъде зависимо от никоя от сегашните партии или други кръгове и което да реши няколко спешни задачи, но те не са само политически.
Искам да завърша с това, което преди една седмица БСП заяви и се обърна към българските граждани. Ние искаме да променим властта, формирана в годините на прехода. Това сега изисква да променим и политиката, и икономическия модел. Това е нещо различно и по-сериозно. Заставаме срещу бедността, неравенството и корупцията. Искаме заетост, доходи, лична и социална сигурност. Ние сме за радикална лява политика, която в този момент съвпада до голяма степен със спешните национални задачи, които трябва да реши България. Ние сме за изграждане на силна държава и в същото време за освобождаване на гражданската и стопанската инициатива.
Подкрепяме активните граждани – тези, които искат да използват пряката демокрация и представителните институции. Ние искаме да помогнем на хората да си върнат държавата, да кажат: „Не на олигархичната и корумпирана криминална власт!”, да спрем приватизацията на политиката от корпоративни и от свързани с подземния свят групи, да национализираме политиката. Да не се плашат десните – всички трябва да разберат, че докато не се национализира политиката, тоест да служи на интересите на гражданите и на народа, няма да се решат никакви други икономически и социални искания, които хората справедливо предявяват.
Ние искаме да бъдем на страната на хората и както преди много години са казали нашите предшественици: „Където народът, там и ние!”
Сега нека да видим някои от по-конкретните въпроси, които се повдигнаха.
Едната тема е: силно ограничаване на частните монополи, засилване на държавния контрол върху тяхната дейност. Ние не изключваме либерализацията при избора на доставчик на услугата, но не искаме да има частни посредници между производителя и потребителя. Заявяваме необходимост да се намерят законови средства в началото на следващия Парламент сегашните регулаторни органи – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране; за регулиране на съобщенията; на електронните медии; за защита на конкуренцията, да бъдат освободени, защото те не се занимаваха с тази дейност, а обслужваха тези, които трябва да контролират.
Какви промени още да се направят в енергийния сектор? – Бърза проверка на дейността на енергоразпределителните предприятия, разсекретяване на всички договори в сектор „Енергетика”, промяна в задължителното изкупуване. Да се постави тежкия въпрос, който е свързан с анализа на финансовата ситуация – за задължителното изкупуване на електроенергия от Националната електрическа компания, защото това е една от основните причини за повишаване цените на електроенергията.
За приватизацията: спиране на всички приватизационни процедури до провеждане на парламентарни избори.
Господа министри, спрете с тези Ваши занимания, ако това не е направено! Агенцията за приватизация да преустанови тези действия до избора на ново правителство.
МИНИСТЪР ИВАЙЛО МОСКОВСКИ: Те са фалирали.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Да, те са фалирали и без тези Ваши усилия.
Цялостен преглед на действащите концесионни договори, ограничаване на концесионирането на обществени блага и дейности, запазване на значителен публичен дял от държавата или от общините в най-важните от тях.
Да предупредя за нещо друго, защото в момента в Парк „Пирин” отново се вземат решения, но това може да стане отново и на Черноморието. Затова нека да бъдат прекратени всички процедури и отмяна на разрешенията за незапочнало строителство в зоната, непосредствено до Черноморското крайбрежие и в планинските курорти, извън населените места.
Забележете нещо друго – много важно, на което може би не сте обърнали внимание: забрана на офшорни компании да притежават медии, финансови институции да участват в приватизацията! Това е един от важните лозунги, който трябва да бъде реализиран.
Предлагам тези искания на голяма част от хората, които ще се събират и ще продължават да издигат едни или други лозунги, защото без такъв пакет от искания и политика, те няма да постигнат това, което искат – дълбока промяна в политиката и в живота на българските граждани така, че да има просперитет, да има справедливост и да чувстват, че влияят върху управлението на собствената си страна.
Да се спре безогледното изсичане на горите и на злоупотребата с предоставяне на земеделски земи – така наречените „бели петна”; определяне на таван за субсидиите за големите земеделски производители; бързо разплащане на дължимите от държавата средства на общините и бизнеса и индексиране на доходите на гражданите.
Предлагаме около такава платформа да разговаряме с гражданите.
Обръщам се към потенциалните избиратели на БСП, към нейните членове и симпатизанти: това е нашата политика, с нея ние отиваме при хората и с нея ще се стремим да възстановим доверието към институциите, да се избере Народно събрание и правителство, които да предотвратят надвисналата над България катастрофа! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и от министър Николай Младенов.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? (Народният представител Красимир Велчев иска думата за лично обяснение.)
Ще Ви дам думата за лично обяснение, но първо искам да обявя, че от името на независимите народни представители до момента има три заявки за изказвания – господин Матов, господин Терзийски и господин Гумнеров. Ще им дам думата по реда на заявките.
Господин Местан също направи заявка за изказване.
Лично обяснение – господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги!
Вземам думата за лично обяснение, защото се спомена моето име. Говорещият преди мен не знаел за какво става дума, не знаел за групите, които ходят напред-назад из София и скандират лозунги, като напомнят футболен мач.
Ако Вие не знаете, господин Стоилов, кои са и как стават тези неща, попитайте Вашия лидер, който преди два месеца заяви, че „ако ГЕРБ не си отиде по демократичен начин, има и други начини”. Затова сега не се правете, че не знаете кои са тези дето ходят, хвърлят камъни по полицията, които нападат, които ескалират напрежението! Когато ние сме подали оставка, не се правете, че Вие нищо не знаете! Защо не се дистанцирахте от тях, когато навън ескалираше напрежението! Аз не мога да си обясня! Казвам, че не знам защо стана така.
За платформата, за която говорите – много хубаво, но още от 90-та година и преди това се наслушах на такива Ваши платформи, с които обещавате светло бъдеще и комунистическо, и социалистическо, всякакво добро бъдеще на гражданите. Те обаче се начакаха и вече, надявам се, не Ви вярват.
Поне кажете от тази трибуна с кого ще изпълните тази платформа. Неслучайно няколко пъти поставям въпроса и казвам: „Ние няма да влизаме в коалиция”. Вие кажете кои са Вашите коалиционни партньори, с които ще изпълните тази програма и платформа! Те споделят ли я? Те съгласни ли са с нея?
Така лъжете, а като дойдете казвате: „Да, ама няма как – политиката го изисква”. Аз не съм привърженик на такава политика. Благодаря.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ, от място): А сега аз как да Ви отговоря?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване има думата господин Матов. (Шум и реплики от народния представител Янаки Стоилов.)
Приключихме с репликите. Обявих какво е разпределението на заявките за изказвания на народните представители.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми министри в оставка, уважаеми колеги! От трибуната чухме от преждеговорившите какво ли не. Чухме това, че протестът е предизвикал това, което се случва в момента, чухме разни предложения какво трябва да се направи. Като народен представител – първи мандат, бих казал: „Защо Вие през всичките тези години не направихте това? Имахте всички шансове да направите това”. Радвам се, че отвън се е зародило гражданско общество.
За трети или за четвърти път се радвам на това, че те имат искания, които не включват да бъдат яхвани от някоя политическа партия, както казаха преждеговорившите. Някои от тях говориха, някои изчетоха техните искания и в същото време изказаха мнение от политическа партия. Те не искат политически партии. Те не искат и стари муцуни да стоят в този Парламент. Те искат нови лица.
Макар и гражданското общество да има неголяма и ниска представителност, мисля, че това е добре за българската демокрация. Мисля, че оттук нататък няма по-удобен момент от днешния ден наистина да се предизвика Велико Народно събрание и да се разпусне обикновеното Народно събрание, да се даде един нов тласък. Защото България, както имаше една приказка, не се дели на периода до 9-ти и след 10-ти или пък, както един преждеговоривш искаше да каже, че периодът се дели до 1997 г. и след 2001 г. и който е бил – бил, оттук нататък нови хора в политиката и в обществения живот, за да може да има гражданско общество, да бъде чут гласът на хората навън и да има създаване на средна класа. Това е бъдещето на България. (Реплика от народния представител Кирил Гумнеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Няма време на независимите народни представители – 15-те минути са изчерпани. (Реплики.)
Репликите влизат във времето на народните представители, което вече е изчерпано, колеги.
Господин Местан, имате думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители! Предишните три правителства на Република България от 1997-а до 2009 г. имаха пълен управленски мандат. За първи път, след години на управление на правителства с прекъснат мандат в периода 1991-1997 г., имаме от дясната си страна правителство в оставка. Разбира се, че трябва да се опитаме да намерим отговор на въпроса: кои са първопричините тази добра традиция България да се управлява от правителства, които да изкарат своя пълен мандат, сега се прекъсва с акта на оставката на министър-председателя Бойко Методиев Борисов? И аз ще се опитам да намеря отговора на този въпрос от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Предишните три правителства, уважаеми колеги, имаха своята ясна управленска програма и приоритет. Правителството на ОДС имаше за цел да постигне финансова стабилност след финансовата криза, която доведе до оставката на Жан Виденовото правителство. Освен това, това правителство успя да трасира пътя за евроатлантическото развитие на България – паднаха шенгенските визи, бяха направени много сериозни реформи в областта на социалното и здравното осигуряване, бяха изградени съответните институции. Аз няма да правя анализ на неуспехите на тези правителства. Подчертавам само онези характеристики, с които тези правителства остават в историята със знакови, значими постижения.
Управлението на НДСВ и ДПС с министър-председател Симеон Сакскобургготски ускори евроатлантическата интеграция на страната и постигна историческото членство в НАТО. (Реплики от ГЕРБ.) Освен това, това правителство успя да подобри бизнес средата, което доведе до един сравнително висок ръст на чуждите инвестиции, в сравнение с предишното управление на господин Иван Костов, но има своя знаков успех – присъединяването на България в НАТО.
Правителството на господин Сергей Станишев, което беше правителство на социалната отговорност, икономически растеж и европейската интеграция, успя да реализира и трите приоритета, които са във визитната картичка на това правителство. Беше правителство на социалната отговорност, защото нямаше година, в която пенсионерите да не получават своята коледна добавка плюс 13-та пенсия. Нямаше български гражданин, служител или по трудово правоотношение, който да не получаваше своята 13-та заплата. Политиката на доходите изпреварваше инфлационния ръст, изпреварваше и увеличението на цените на тока и на парното. Факт, абсолютно неоспорим факт!
Точно това Ви лишава от аргументи, когато казвате: „Ама, Вие приватизирахте ЕРП-тата”. Да, уважаеми колеги, само че по наше време нямаше протести срещу високите цени на тока, защото имаше адекватна политика на доходите – хората можеха да плащат цените на парното и на тока. Сега не могат. Това правителство не само че успя да осигури икономически ръст, но това бяха години на непрекъснато увеличаване на ръста на българската икономика и на дела на преките чуждестранни инвестиции, които надхвърлиха 6 млрд. евро на година.
Що се отнася до европейската интеграция, България постигна историческото си членство именно по време на предишното правителство и това е знаковият успех, с който това правителството ще остане в историята на България.
Ако попитам, кой е знаковият исторически успех, с който отишлото си вече правителство на господин Бойко Борисов ще остане в историята? (Реплики от ГЕРБ.) Съжалявам, очаквахме това да бъде поне думичката Шенген – членството, което беше гарантирано още с договора за присъединяване. И това не успяхте да сторите.
Аз не правя изказване, за да влизам в излишна полемика, това не отива като стил на последния Ви ден преди гласуването на предложението за оставка. Ще направя обаче заключение, че предишните три правителства бяха правителства на ясните приоритети, на ясната програма. (Оживление. Смях. Възгласи: „Е-е-е!” от ГЕРБ.) Съжалявам, истините болят!
Ще кажа обаче, че в някаква степен тази програма беше зададена, малко или много, и от критериите за членство – както в НАТО, така и в Европейския съюз. Ще призная също така, че и законодателната програма, която толкова ускорено се реализираше, също бе зададена в изискванията на преговорните глави, които трябваше да се отворят и респективно да затворят. Тоест тук, ако сезирате известна предпазливост в самооценките, усещането Ви ще е вярно. Да, тази програма, малко или много, беше зададена отвън. Или, с други думи, заключението е, че България имаше своята идея как да постигне членството си в НАТО и Европейския съюз, но сякаш няма идея, няма стратегия какво да прави със самото си членство в Европейския съюз.
Точно затова през 2009 г. на власт дойде не правителство на ясни национални приоритети, на ясна програма, а дойде правителство, което стъпваше на личностната харизма на господин Бойко Борисов и вместо да решава конкретни проблеми, имаше една непрекъсната грижа за съхраняването на тази харизма чрез поддържането на позитивен медиен образ. Само че това не може да продължи неограничено във времето. Рано или късно нерешените проблеми предизвикват закономерно социално недоволство.
Оставката на кабинета не е заради опозицията в лицето на БСП и ДПС. Ние не искаме този незаслужен комплимент за своята опозиционна сила. (Оживление в ГЕРБ.) Не ни трябва този комплимент, той наистина е незаслужен. Ако беше така, Вие щяхте да бъдете в сравнително по-благоприятна ситуация. Проблемът е, че тази оставка е в резултат на недоволството на българските граждани и наистина се явява неизбежният естествен край на едно провалено управление.
Дължим обаче отговор на въпроса, и тук също не бягаме от своята отговорност, защо протестите след оставката продължават, макар и не с тази сила? Тук трябва да кажем, че в годините на прехода, поради недостатъчно укрепналата институционалност на българската демокрация, допуснахме известна дистанция между българските граждани и политическото представителство. Сега националният интерес на България предполага да се намери решение в рамките на демократичната процедура, тоест със средствата на демокрацията.
Демокрацията затова е безалтернативната система, защото нейните ресурси не следва да бъдат изчерпвани. Ние трябва да намерим порядъчен преход към стабилно правителство, по думите на един посланик на много важна държава Джонатан Алън – посланикът на Великобритания. Можем ли да го постигнем? По това ще се измерва политическата зрялост и отговорност както на правителството и партията в оставка, така и на всички основни политически сили в страната. Няколко са условията за това: да се опитаме да разберем първо причината за протестите – първо, и, второ, правителството в оставка да се откаже от едно опасно намерение, което вече, от вчера насам, се улавя, сега като собствена утеха да не се радва на продължаващите протести, а още по-малкото да ги провокира (шум, реплики и викове от ГЕРБ) било с есемеси, било с нещо друго.
Уважаеми госпожи и господа, моля Ви да се успокоите! Говоря съвършено конкретни неща. Няма нищо по-противоестествено от това една партия, която все още е на власт и държи всички властови позиции в йерархията на държавната администрация…
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Дадени ни по волята на избирателя.
ЛЮТВИ МЕСТАН: В йерархията на държавната администрация оставката не означава, че властта не е във Вашите ръце. Сменихте цялата държавна администрация...
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Де да бяхме.
ЛЮТВИ МЕСТАН: …от директори на дирекции до обслужващия персонал в общинските училища.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Не е вярно!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Така че няма нищо по-противоестествено от това едно правителство, макар и в оставка, една партия, която държи властта в ръцете си все още, да организира протести в подкрепа на управлението си. Това е несериозно, най-меко казано.
Разбира се, Вие може да получите признанието за народната любов, както това се прави в нормалните държави, на предстоящите избори – те са съвсем скоро, и ако сме в предизборна кампания, да организираме митинги.
Само че това Ви го казвам от позицията на председател на партия, която господин Цветанов, първа заяви, че не само че няма каквото и да е намерение да експлоатира протестите, но няма и мисъл за подобно нещо. Ние уважаваме справедливите искания на протестиращите. Трябва да разберем и гнева им, но, забележете, продължихме тази теза с това, че единственото нещо, което бихме могли да направим, е да презентираме идеите си пред протестиращите, а те да решат дали ще ни чуят – тяхно свещено право, те ще решат дали да ни повярват.
Ако всяка една политическа сила поддържа такава връзка със своите избиратели, че да не се получи пропаст между политическото представителство и избирателите, ние нямаше да имаме такова усещане за криза на политическата система в страната.
И сега минавам към второто. Казахме, че трябва да се опитаме да разберем първопричината за протестите и ако сме я разбрали, да видим какъв е изходът. Първопричината е в следното. Съжалявам, че излезе точно господин Тотю Младенов – тъкмо мислех да се обърна към него, това е протест на изключените български граждани. Това е протестът на изключените в годините на прехода и естествено, че ще искат своето включване.
По време на управлението на господин Бойко Борисов България се придвижи до първо място в Европа по процент граждани, които са заплашени от бедност и социално изключване. Позиция не на Местан, а на ЕВРОСТАТ – 49,1% от българските граждани са заплашени от социално изключване. Ще се изсмеете ли и на ЕВРОСТАТ? Ще се изсмеете ли на Ласло Андор, който заяви това в свой официален доклад?
Когато едно управление изключва гражданите, гражданското общество се проявява единствено под формата на протест. Най-важното, което искам да кажа от тази трибуна днес, е: защо гражданското общество се проявява единствено под формата на протест? Отговорът е: защото не са задействани механизмите за такова модерно управление, което ще включи структурите на гражданското общество перманентно при взимането на политически решения. Ще дам конкретен пример. Ако едно правителство има волята да чуе гласа на представителите на екоорганизациите преди да се вземе едно решение за построяването на лифтове в планината, за изграждане на ски курорт, ако заседанието на Министерския съвет е отворено за представителите на екоорганизациите и те имат своето право на глас при обсъждането на решението и техните виждания бъдат отчетени, това ще бъде превенция на необходимостта да се протестира. Това правителство уж чуваше гласа на българските граждани, но след като вече беше запален пожарът на протеста.
Въпросът е за такова модернизиране на демократическата система, за въвеждането на такива механизми за взимане на решения, които ще включат перманентно структурите на гражданското общество при взимането на решения. Това е идеята на ДПС за управление на правителство на ясните национални приоритети, зад които ще стои не просто широко политическо съгласие, но и широко гражданско съгласие. Сега добавяме – с въвеждането на механизми за пряко участие на гражданите перманентно при взимането на решения, а не постфактум.
Ето това налага енергията на протестите. Разбира се, ако тя се организира и получи парламентарна легитимност, като присъствие в Четиридесет и второто Народно събрание, било чрез припознаване от основните политически сили, било чрез нови политически субекти, това е свещено право на българския гражданин. Властта днес е в суверена. Той ще реши на кого да делегира своето доверие, дали има нужда от нови политически сили, чрез които да постигне своята парламентарна легитимност. Важното е ние да проявим своята политическа отговорност и да намерим порядъчния преход към стабилно управление, към ново правителство с нов кредит на доверие.
Именно затова българският национален интерес предполага провеждането на парламентарни избори час по-скоро. Президентът на републиката може би ще бъде изправен пред най-голямото свое предизвикателство – да състави служебен кабинет. Ако в този служебен кабинет ние не видим партийни фигури, не видим дори експерти, които гравитират към една или друга партийна централа, ако този служебен кабинет е съставен от експерти, които имат публичност на равно отдалечени или поне отдалечени от всички политически сили, то президентът ще е издържал първия си изпит и бързо ще получи легитимност на президент на цялата нация.
Ако обаче в този служебен кабинет видим партийни фигури от управляващата партия, един своеобразен скрит втори кабинет на ГЕРБ, това ще означава, че президентът не е издържал своя първи голям изпит и върху него ще продължават да тегнат съмненията, че е партиен президент, който е останал в сянката на министър-председателя.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Защо да не е партиен?!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Ние вярваме обаче, че господин Росен Плевнелиев ще издържи с чест този изпит и ще свика служебен кабинет, който да гарантира, освен всичко друго, и честността на предстоящите парламентарни избори.
Ако 28 април Ви се вижда прекалено близка дата, това може да бъде и в първите седмици на месец май, изключваме, разбира се, великия празник Великден, но провеждането на избори след 12 май тази година няма да бъде в съответствие с българския национален интерес. Той е свързан с предсрочни избори, проведени най-късно на 12 май 2013 г. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от БСП и ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – госпожа Цвета Караянчева.
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Ами, какво да Ви кажа, господа от коалицията (шум, смях от ГЕРБ), от опозицията? Вие не очаквахте тази оставка. (Шум, смях, оживление.) Да, от коалицията, от тройната коалиция, цялата дружинка, която сте там, Вие не очаквахте тази оставка.
За разлика от Вас ние сме хора с достойнство, ние сме хора, които няма да се подчиним и да влезем във Вашия сценарий, защото това е сценарий с хората, които излизаха и хвърляха камъни по полицията и провокираха обикновените протестиращи – хората, които искаха да излязат и да кажат своето мнение, да говорят, но Вие вкарахте вътре хора, които да провокират обикновените протестиращи. (Шум и реплики от КБ и ДПС.)
Другото, което искам да Ви кажа: няма как, премиерът е човек, който винаги се е вслушвал в гласа на народа. Власт не на всяка цена. По тази причина, след като видя кръвопролитията, той с достойнство си подаде оставката – нещо, което Вие никога нямаше да направите. (Шум и реплики от ГЕРБ, БСП и ДПС.)
Всички си спомняме стачките по време на тройната коалиция, как високомерно стояхте отгоре и гледахте. Спомняме си и за седенките, които Вие коментирахте. Ние се отнасяме с уважение към всеки един български гражданин, независимо дали е наш избирател, или не. Това е огромната разлика между Вас и нас. Ние сме хората, които подадохме ръка на гражданите. (Ръкопляскания от ГЕРБ, възгласи „Браво!”.) Не сте Вие менторите, които ще кажете дали е истина дали те ще гласуват за нас или за Вас. Суверенът ще каже кой ще бъде тук, в това Народно събрание. (Силни ръкопляскания и възгласи „Браво!” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо Караянчева, не е 2009 г. Тогава беше нормално да чуем тези високи децибели, този ентусиазъм, този апломб.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: И сега го има. Излез отвън и го кажи!
ЛЮТВИ МЕСТАН: „Това чене”, както биха казали някои от нашите избиратели. Сега вече сте в откровен стилистичен дисонанс – така се казва на книжовен език. (Шум, оживление, ръкопляскания от ДПС и БСП.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Това го кажи в Ардино!
ЛЮТВИ МЕСТАН: Разбира се,... (Продължаващ шум и реплики от ГЕРБ)
Госпожо председател, да завърша дупликата си. Аз не съм молил госпожа Караянчева да ми прави реплика. Тя би трябвало да се научи, че това е известен риск.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: За кого? (Смях, оживление от ГЕРБ.)
ЛЮТВИ МЕСТАН: Демокрацията, госпожо Караянчева – това вече е сериозно – затова е най-съвършената система, защото предполага плурализъм на мненията. Това едни определят като върховна проява на държавническо мислене, а за други е елементарна проява на страх да не се загуби всичко.
Тук няма смисъл да спорим. Оставката е факт. Цялото мое изказване беше насочено към изхода от ситуацията, предвид на съмненията за криза в политическата система, ще се държим ли достатъчно отговорно, за да осигурим порядъчния преход към демократично, стабилно следващо управление на страната. Това е нашата отговорност.
А инак, това, че се държахте крайно ляво спрямо бизнеса и крайно дясно спрямо социалните нужди на българските граждани, за тази политика оценката ще получите на вота след около два месеца. Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители, желаещи да участват в дискусията?
Господин Михайлов беше записан.
Имате думата.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Господин Цветанов, обръщам се към Вас като вицепремиер! Според Вас коя е думата, с която ГЕРБ в 2009 г. дойде на власт? За мен думата, която се олицетворяваше с министър-председателя и заради която ГЕРБ беше избран, дори мои близки приятели гласуваха за ГЕРБ, беше една-единствена и това е думата „справедливост”. Това е думата „справедливост”! Същата тази дума в момента изведе хората по площадите. Защото справедливостта е нещо, зад което думата трябва да се превърне в действие. Защото политиците 23 години, в това число и аз като политик, голямата ни грешка към хората, към обществото, към българския гражданин е, че превърнахме думите без съдържание. Когато превърнеш думите без съдържание, тогава се губи надеждата, губи се вярата, губи се свободата.
Веднага се връщам, защото тук всички имат големи очаквания към Президента. Спомням си първата пресконференция. Най-вероятно и Вие ще си я спомните с това, което ще Ви кажа – 2009 г. първата пресконференция на министър Плевнелиев от министерството. Там той се чудеше и думите му бяха точно следните: „Как може предишният министър от тройната коалиция да даде 43 милиона за една градина и за едни теракотни плочки в това министерство?” Така ли бяха думите? Това ли бяха думите? И всички хора очакваха, че ще има възмездие, ще има справедливост, защото след справедливостта поведението е наказание.
Хората очакваха три години думата „справедливост” да бъде доказана с постъпки, да бъде доказана с отговорно поведение. Не се случи. Къде са виновниците? Всички казваме: „Три години и половина тройната коалиция – виновникът, хидрата, ламята… Къде са отсечените глави? Къде са виновниците?” Няма ги! Винаги ще има виновници. Виновници ще са ниските пенсии, ниските доходи, ниската производителност, защото хората наистина са докарани до просешка тояга.
Големият проблем и на обществото, и на политиците е да дадат адекватни мерки. Защото наистина, когато думите станат думи – да си говорим тук и да правим лексикални философски упражнения, те си остават тук. И наистина пред хората ние се превръщаме че играем игра. А не е игра. Наистина не е игра.
Преди една седмица се обръщах към госпожа Фидосова и всички си спомнят моите думи, че най-важният политически закон е не Законът за изборите и че ние трябва да приемем закон, който да даде възможност на хората да излязат и да гласуват за нови партии, защото какво приехме? Какви бяха предложенията на ГЕРБ – финансова рамка 10 хил. лв., ограничения във времето, ограничения в това да се изписва, че са платени съобщения. Тоест ние със законодателни инициативи казваме на хората в момента, те трябва да знаят, че няма да имат реален механизъм, по който да се явят.
И, госпожо председател, предизвикателството пред Вас като председател на Народното събрание в тези дни, докато се сформира служебният кабинет, на всички нас като народни представители, е не да се упражняваме, а да седнем в комисиите и да видим в този закон, който днес най-вероятно ще излезе в „Държавен вестник” – законът за изборите, да видим в рамките на една-две седмици дали можем да направим така, че българските граждани да имат представителство? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е сериозното! Това е сериозното отношение. Всяко едно друго нещо наистина е: „Давайте да отиваме на избори!” Какви избори? Хората трябва да знаят, че изборите могат да се проведат по ясни правила. Тези правила да имат легитимност, а не в един момент ние да се чувстваме като пионки, които някой мести. Политикът не е такъв. Той трябва да бъде с предсказуемо политическо поведение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Думата поиска вицепремиерът Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри, с които работихме в продължение на повече от три години и половина!
Днес не чухме никакъв смислен дебат, който да се води за това кой какво предлага оттук нататък, нито чухме някакъв смислен дебат, който да даде отговор на това какво направи това правителство. Никой не даде отговор защо на тези справедливи искания на българските граждани в момента никой не може да даде смислен отговор. И, уважаеми дами и господа, България е парламентарна република, България ще продължи да бъде парламентарна република и само парламентарни избори могат да решат каква е волята на българските избиратели. Но ние станахме подвластни на това, което в момента наблюдаваме от тези, които провокираха в голямата си част ексцесии, които, за всички е ясно, са добре режисиран сценарий.
Нека да си припомним как дойде демокрацията в България. В 1989 г. – огромна обществена подкрепа на реформи и тази обществена подкрепа излъчи своите лидери, които в рамките на 20 23 години са представители на тази демокрация, която всички ние се стремяхме да бъде реализирана. Всички ние вярвахме в началото на демокрацията. И мога да кажа, че тук депутатите от Парламентарната група на ГЕРБ са единствените, които влязоха в политиката от 2009 г. Но само да Ви припомня, че проектът ГЕРБ се излъчи не за да излъчи водачите от улицата, а излъчи своите водачи от реално свършена работа и хората припознаха естествените лидери по места, които в момента в голямата си част са кметове, общински съветници и реализират най-ценното на страната ни – Европейския съюз.
Уважаеми дами и господа от ляво и от дясно, защото в един момент видяхме, че Вие водите дебата помежду си кой и как е управлявал – едни говорят за справедливост, други говорят за енергийната мафия, но всички Вие сте продукта, който опаковахте в този целофан и дадохте на обществото в продължение на 20 години да гледа и да купува този продукт, когато се провеждат съответните избори.
Ние си спомняме 1996 г., когато се фалира банковият сектор. Имаше отново обществено неодобрение, имаше невероятно вълна – над 1 милион граждани бяха излезли по улиците на Цариградско шосе, идваха и прииждаха от цялата страна. Те отново излъчиха своите лидери. Тези лидери, които управляваха от 1997 до 2001 г., които извършиха приватизацията и от тази приватизация трябваше да влязат 32 милиарда лева. Уви, те влязоха някъде другаде, но не и в държавния бюджет. Отново загуба на обществено доверие.
Дойде месията Симеон Сакскобургготски. Всички повярваха, пълни площади, отново излъчени лидери от улицата и всъщност така беше сформиран и следващия кабинет. (Реплики от КБ: „Какъв беше Бойко тогава?”)
Премиерът Бойко Борисов беше поканен да бъде висшата фигура в Министерството на вътрешните работи, който нямаше абсолютно никаква политическа власт, а беше подкрепян от политиците, за да може да се извършат определени резултати в борбата срещу организираната престъпност.
Това, което е много важно да знаете, е, че днешните протести, които са съвсем справедливи от високите сметки, от всички тези монополи, за които всички Вие говорихте и всички тези монополи, които Вие създадохте. Нека да си спомним кой сключи договорите за енергийните разпределителни дружества – Бойко Борисов? Парламентарната група на ГЕРБ? Управлението на ГЕРБ? Това беше управлението на НДСВ с министър Лидия Шулева. Това беше всъщност и управлението, в което имаше еврокомисар, който отговаряше за потребителите, който се припознава днес, че ще бъде новият лидер на гражданите на България. Уви, Вие видяхте от тези масови протести, че това е изчерпано от съдържание. Както някои казаха, че думите в България се изчерпват от съдържание – да, така е.
Нека да си припомним какво направихте всички Вие, когато днес отчитате, че България е влязла в Европейския съюз. България и Румъния влязоха с огромен дефицит – недоверие в съдебната система, недоверие в борбата срещу организираната престъпност, недоверие заради схемите на корупция, които Вие създадохте – политическата класа и онези лидери, които бяха излъчени точно от тези протести, в голямата си част от улицата.
Всички Вие сте продукт на нечий сценарий, който може би в голямата си част дори самите Вие не сте разбрали, защото сте били само едни добри изпълнители, дори на всички тези енергийни проекти, за които в момента започва да излиза истината – какви са далаверите, какви са щетите за републиканския бюджет и какви са заложените капани за години напред!
Който и да дойде на власт, ще се сблъсква със същите проблеми. Никой не е в състояние с магическа пръчка да реши проблемите – обществото го разбира и обществото знае.
Само да кажа, че в протестите, които наблюдаваме, виждаме доста радикални действия, като горене на знамето на Европейския съюз, горенето на лица, които виждаме по тези площади. Не това ще реши проблемите.
Европейският съюз даде възможност България да ползва европейска солидарност, защото Европа не желае да има бедна България и бедна Румъния. Но, за голямо съжаление, заради натрупаните дефицити във Вашите управления, от тази политическа класа, която беше въоръжена с много доверие от българските избиратели от 1989-1990 г. до 2009 г., Вие не оправдахте това доверие.
Нека да си припомним какви бяха възможностите, след като влязохме в Европейския съюз, за да ползваме оперативните програми и тези фондове. (Реплика от народния представител Асен Гагаузов.)
Няма как, господин Гагаузов, да се обаждате, защото много добре знаете Вие в коя схема бяхте – с „Батко и Братко”! Защо не се разграничихте от тях? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Всички ние знаем как усвоявахте средствата по оперативните програми с Вашия спонсор Марио Николов! Излезте и го говорете – това е доказано със съответните фактури, които бяха публично оповестени преди години. (Реплика от народния представител Асен Гагаузов.)
И снимките на Вашия лидер, в момента – лидерът на ПЕС, който беше точно с човека, който все още стои в докладите на Европейската комисия за злоупотреби със средствата на европейските граждани!
Нека да Ви припомня това, което каза и господин Костов – за подкрепата, която има от 300 хил. граждани и онова, което той в момента изразява като мнение. От колко избора, господин Костов? От колко поредни избора през последните години?
Господин Местан, който беше много внимателен, много етичен, много възпитан – господин Местан, Вие сте в две различни области, когато започнете да защитавате интересите на българските граждани. Ще Ви припомня това – споделял съм Ви го, когато участвахме заедно в „Панорама”, което виждам в Каолиново, в Никола Козлево, във Върбица, в Опака, в Черноочене, това, което виждам в Борино, Смолянско! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защо не направихте нищо за тези Ваши избиратели? Знаете, че те Ви вярват, все още някои от тях са заблудени и продължават да Ви вярват. Защо Вие не направихте тази основополагаща инфраструктура, която може да доведе бизнеса и инвеститорите в България?
Ще Ви дам за пример онова, което се случи между две населени места. Може би за Вас въобще не представляват интерес, но за национално отговорната партия ГЕРБ представляват – всички български общини и всички жители, които живеят там.
Само ще Ви припомня за пътната отсечка Доспат – Сърница, и това, което видях през 2011 г. – тъгата и мъката на тези хора! Там родствените връзки са изключително силно изразени – между тези две населени места! Когато отидох през 2011 г. в препълнените зали – и за кмета Пържанов, и за Мустафа от Сърница: хората не искат омраза! Те искат да има само и единствено предпоставка за създаване на нови работни места и животът им да бъде по-приятен в техните родни места! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Двадесет и три години те искаха да имат пътна отсечка, която да бъде ремонтирана – пътят между тези населени места е не повече от 10 км! Колко беше необходимо да заделите от бюджетния излишък, ако бяхте заинтересовани за тези избиратели, които са в Родопите? Но Вие и това не направихте! (Оживление в КБ.)
През 2012 г., когато беше Курбан байрам, аз отидох на третия ден в препълнената зала в Сърница и кметът Мустафа каза: „Скъпи съграждани, това е политика, която реализира Политическа партия ГЕРБ. Миналата година казаха, че този път ще бъде направен”. Двадесет и три години в тази зала са идвали представители на всички политически партии – БСП, СДС, ДПС, и никой нищо – само обещания и липса на изпълнение на съдържанието на тези думи!
Онова, което направи това правителство – нека да Ви припомня и за пътищата, не магистралите, за които Вие винаги говорите, защото то е ясно и е факт. Давам Ви за пример пак Доспат – Батак, 25-30 км, който път 20 години не е пипан! Дори кметът, който е от Българската социалистическа партия, дойде и ни подкрепи, и ни поздрави за това, което сме направили! (Реплика от КБ.)
Какво направихте Вие? Разграбихте държавата и днес хората казват: „Високи са ни сметките, не можем да ги платим”! Да, така е, това е за всички български граждани.
Нека да си припомним какво направихте Вие с организираната престъпност, скъпи дами и господа! Понеже говорим за справедливост, всичко, което се случва в държавата, за да има тази справедливост, няма как да я получим и тя да е изпълнена със съдържание, защото всички политически партии, които участваха във Великото Народно събрание, всички партии, които участваха във всички поредни парламенти, участваха много активно в кадровата политика и създаването на тези октоподи в съдебната система! И затова мога да Ви кажа, че не българските полицаи осъждат, защото България е демократична държава и се ръководи само от върховенството на закона, а се съди от съдебната система! Но когато този октопод е проникнал в съдебната система, няма как да получим това възмездие и тази справедливост.
Ще Ви дам веднага и примери. Знаете, че като министър на вътрешните работи си създадох много врагове сред организираната престъпност и сред представители на съдебната система, защото винаги съм говорил с факти!
Нека да си припомним тези, които ме атакуваха най-много: Съюзът на съдиите, Мирослава Тодорова, която Вие защитавахте – всички от БСП и от СДС! И знаете, че това беше съдията – председател на Съюза на съдиите, който изразява волята на неправителствена организация! Представител на съдебната система!
Но Вие не сте се срещали с жертвите на престъпността, защото Вие създавахте и генерирахте организираната престъпност в България 20 години! (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За Вас е важно как да спечелите изборите, а не как да има справедливост. И ще Ви дам конкретен пример, защото знаете за всички тези фалити на банки, за фалитите в банковия сектор и Атанас Тилев. Знаете и как беше прекратено делото му. Делото беше прекратено заради забавените мотиви на въпросната съдийка, която в момента води дело срещу мен за клевета. С четири години забави тези мотиви и Апелативният съд в началото на тази година се произнесе, че делото се прекратява поради давност. Ето това е „справедливостта”, а тази дума действително трябваше да бъде изпълнена със съдържание, но това няма как да стане, когато всички тези, които в момента олицетворяват политическата класа през тези 20 години, са получавали парламентарна подкрепа от всички партии – отляво, отдясно, да се случи това нещо.
Нека да Ви припомня и това, което се случи в Стара Загора. Когато отидох и поискаха да се срещнат с мен жертвите на престъпността, както и от неправителствената организация „Справедливост”, трябва да Ви кажа, че измамникът и този, който беше овладял всички, е Илко Илиев, завлякъл над 300 човека. И няма справедливост, защото когато е приключило разследването и са събрани достатъчните доказателства... (Шум и реплики.)
Вие не го знаете това, господин Иванов и господин Мартин Димитров, защото Вие не ходите в тези региони и не се срещате с обикновените хора (шум и реплики отдясно) – Вие просто отивате, за да се срещате с други хора.
Господин Димитров, Вие казвате с едни жестове, че това нещо не е вярно, но мога да Ви кажа, че Вие бяхте едно голямо богатство за Надежда Михайлова, но бяхте едно голямо разочарование за СДС, защото Вие съсипахте и това, което имаше от СДС! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това е, което Вие предадохте – идеята и каузата на всички, които Ви повярваха, че можете да възродите тази загубена кауза, съсипана от Вашия духовен баща Иван Костов. (Шум и реплики.)
Скъпи приятели, нека все пак да Ви припомня какво направи това правителство.
Мога да Ви кажа, че когато това правителство дойде на власт имаше отвличания, които може би Вие забравихте. Мога да Ви кажа, че точно Вие сте тези, които не направиха нищо, за да бъдат задържани извършителите, да има справедливост, но, господин Михайлов, точно нашето правителство задържа тази група. Оттогава няма отвличания. Групата е осъдена на първа инстанция. Надявам се, че това ще стане и на втора, и на трета.
Господин Михайлов, само да Ви кажа, че поръчковите убийства бяха най-тежката и проблемна тема за България. Да си припомним делото „Килърите”. Един от „килърите” е добър съратник на Коалиция за България – Петър Стоянов-Сумиста. Всъщност може би Вие си го гласяхте и за Ваш депутат – от Младежката организация на БСП! (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от КБ.) Това излезе в свидетелските показания по делото. Вие много добре знаете, че това дело засягаше лично и Вас. Вас Ви засяга с това, че всъщност Вие бяхте създателите на всички, които вършеха тези неща.
Това е, което мога да Ви кажа за Пешо Сумиста – всички Вие го познавате изключително добре. Всички Вие знаете какви са Ви контактите. Какво направиха те в България? Извършиха убийството на един адвокат, но господин Миков нямаше как да разкрие тази група, защото той въобще не разбра и за какво е в Министерството на вътрешните работи. (Оживление в ГЕРБ.)
Единственото, с което запомнихме господин Миков беше с това, че през месец април 2009 г. се снима пред журналистите как излиза първият задграничен паспорт с биометрични данни, а се оказа, че всъщност този паспорт е бил внесен от чужбина, защото в България още процедурата не беше приключена, просто договорът беше подписан тогава.
Нека да Ви припомня, че договорът, който сключихте за 116 млн. евро, господин Миков, мога да Ви кажа, че точно нашето правителство намали парите по този договор. Мога да Ви кажа и точното измерение на цифрата – 17 млн. евро, което всъщност е успех и е в услуга и на обществото, и на министерството.
Но Вие се прославихте и с Вашата голяма компетентност като добър компютърен и софтуерен специалист, който закупи с три милиона от излишъка на България, от българския данъкоплатец, 1000 принтера за по 3000 лв. с четири цвята, за българските дознатели. (Оживление, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Кому беше нужно това? Това е законно харчене на пари, но нецелесъобразно! И мога да Ви кажа, че точно това правителство и точно това ръководство на Министерството на вътрешните работи направи така, че този договор беше развален и за 770 хил. лв. бяха купени 1000 компютъра и 1000 принтера за българските дознатели. (Реплики от КБ.)
Това, което Вие казвате е: „Защо подавате оставка?”. Вашата несъстоятелна теза, която лансирате от няколко месеца е, че тези избори ще бъдат най-опорочените и най-нечестните, ако бъдат проведени от сегашното правителство. Това беше Вашата защитна теза за неуспеха, който ще получите на тези избори, и Вие го знаете много добре.
Вчера, в продължение на четири часа, Вие се чудехте какво е станало. И се чудехте как да излезете и как да го коментирате.
Иван Костов побърза да бъде активен и да изрази своята политическа оценка, но забрави два дни преди това какво беше казал. Той беше казал, че има четири искания: второто – оставка на правителството, четвъртото – програмен кабинет. Вчера обаче казва, че това е предателство, че това е едва ли не страх и несъстоятелност.
В рамките на два дни Иван Костов… (Реплики отдясно.)
Уважаеми дами и господа, ще се върна пак на паспортите. Всичко, което изпълнява българското правителство през последните години, е да се придържа към всичко това, което е ангажимент на страната ни като страна – членка на Европейския съюз.
Вие винаги се стремяхте да заблуждавате Европейската комисия с това, което правите. Мога да Ви припомня какво направи предшественикът на Миков.
През 2007 г. Българският парламент приема, че изпълнява всички разпореждания на Европейската комисия и България започва да въвежда и вече има, записано е в Закона за българските документи за самоличност, че България вече започва да произвежда паспорти с биометрични данни. От октомври 2007 г.! Но само да Ви кажа, че паспортите с биометричните данни започнаха да се издават от месец март 2010 г. Виждате ли как заобиколихте и излязохте от точно тази клауза, която щеше да бъде наложена на България?
Нека да си припомним за еврофондовете, за всичко това, което направихте.
Ще Ви припомня и за Шенген, защото за Шенген в 2007 г. страната ни не усвои нито едно евро, отпуснати от Европейската комисия. През 2008 г. имаше 1%, а 2009 г., когато напуснахте Министерството на вътрешните работи, бяха не повече от 30% от общо 140 млн. евро.
Българското правителство имаше две решения, които трябваше да вземе – да поправи Вашите грешки в продължение на пет месеца, защото срокът за усвояването на тези пари беше от август, когато правителството вече започна своята работа, до декември 2009 г. И тогава българското правителство поиска отсрочка от Европейската комисия. Знаете какво беше решението – до март 2010 г. да могат да се контрактуват договори и да могат да се извършат съответните обществени поръчки.
Казвам ги тези неща, защото те са съществени, защото в рамките на тези осем месеца българското правителство успя да реализира 100% от отпуснатите средства от Европейската комисия по инструмента „Шенген”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Българското правителство успя да изгради капацитет, да въведе най-новите стандарти в охрана на външната граница на Европейския съюз. Мога да Ви кажа, че това, което за Вас беше мечта, то вече е реалност – българските морски граници имат интегрирана система за наблюдение.
Българската сухопътна граница между България и Турция има 58 км изграден участък с интегрирана система за наблюдение. Това са най-високите стандарти.
Българското правителство в момента е в процедура за осъществяването на следващ проект от още 100 км от интегрираната система, която е за сухопътна граница между България и Турция.
Българското правителство полага неимоверни усилия да изгражда контактни съвместни центрове, гранични митници и със своите съседни държави. Това го направихме с Македония, със Сърбия, с Гърция, с Румъния беше създадено и в момента сме в процедура за създаването на тристранен – между България, Турция и Гърция.
Това, което представителите на Движението за права и свободи през цялото време на целия управленски мандат ме обвиняваха, е, че съм против етническия мир. Не, господа, само мога да Ви кажа, че аз съм един от най-толерантните към всички български граждани, независимо от техния етнически произход. (Шум и реплики.)
Аз не съм толерантен към тези, които Вие създадохте като членове и лидери на организираната престъпност в България. Това мога да Ви го заявя съвсем отговорно, защото какво очакваме да се случи днес, ако си представим, че някои от тези, които се възприемат като лидери отвън, които са оглавили тези протести, доколкото разбирам нещо от медиите – някои от тях са постоянно протестиращи по шистовия газ, били са свързани с програмните тези на някои, които Вие навремето назначавахте в най-сериозните служби в България, тоест Вие бяхте бащите и създателите на един изключителен важен фактор в системата за сигурност – Алексей Петров.
Нека да си припомним как министри на вътрешните работи си правеха срещи с Алексей Петров и с братя Галеви и когато всъщност беше установена тази среща, тогава министърът започна да се обяснява какво е имал предвид и как е знаел. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но той не е знаел, защото продължението е било дадено от негов заместник. Всъщност той сам влезе в своя капан, но това явно е било стил на комуникацията и на взаимоотношенията.
Аз доколкото знам, единственото, с което е запомнен този министър, е шадраванът в Плевен. (Силен шум, смях и ръкопляскания от ГЕРБ.) Не бих могъл да коментирам какво е ставало там, но това е, с което е запомнен.
Мога да Ви кажа само за това, което се случи в енергийния сектор, защото Вие нямате абсолютно никаква доблест да застанете пред избирателите и да кажете защо допуснахте това; защо се говори за един, който е „дългият инкасатор”; за това, което прави Яне Янев, който, знаете, че винаги е бил мой опонент през всичките тези години, но когато човек казва истината, мисля, че дори да сме били политически опоненти, трябва да бъде поздравен.
Може би ще става ясно на българските граждани как така за всичките тези 20 години нямаше виновни и винаги протестите излъчваха лидерите като Иван Костов, който продаде БГА „Балкан” (шум и реплики); Иван Костов, който продаде „Кремиковци” за един лев; а знаете, че Валентин Захариев доведе до фалит и „Горубсо – Мадан”. Точно това правителство създаде нови работни места с концесията, която даде за новите рудници, и там средната заплата от 600 лв. по време на фалита, в момента вече е над 1500 лв. Това е, към което се стремим и в регионите като Мадан, това е, към което се стремим и в Кърджали с ОЦК – Кърджали, защото знаете в момента какви са усилията, които се полагат.
Нека да си припомним какво направихме и за българското земеделие. (Реплики от КБ.) Само преди дни българските зърнопроизводители получиха около 1 млрд. лв. по сметките за субсидиите, които се дават от Европейския съюз. Никой от Вас не говори за това, което постигна правителството в условията на тежка финансова и икономическа криза, защото в тази криза, знаете, че бюджетите и дефицитите са проблем на всяка една държава в Европейския съюз. Това, което направи българското правителство, е да се възползва от тази солидарност на нашите европейски приятели и нашите европейски братя, защото те дават пари, за да може България да просперира, да бъде добра. Това, което направихме през последните години, е да усвоим повече милиарди от тези европейски програми и затова не можете да ни го простите, защото Вие всъщност искахте да откраднете тези пари и фондовете Ви бяха спрени. Доверието върна точно това правителство. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Представяте ли си, ако Вие управлявахте и нямахме тази европейска помощ отвън!? Трябва да Ви кажа, че тези 2 милиона български граждани напуснаха родината си през последните 20 години благодарение на Вашата политика. Може би всичките дебати, които в момента водите един срещу друг, и този хаос, който искате да създадете в държавата, ще доведат дотам, че ще увеличим знаещите, можещите, работещите, трудещите се българи да напуснат страната ни. Това означава, че популизмът ще властва, но няма да има държава, няма да има държавност.
Когато за „килърите” се произнесоха на първа инстанция за доживотни присъди без право на замяна, когато излизаха, те казаха: „Служба не остана – шест месеца!” Имаха предвид точно изборите, връщането на статуквото и това, което Вие сътворихте през всичките тези години. (Реплики: „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Трябва да Ви кажа за това, което направихме, за да изпълним думата „справедливост” със съдържание (реплики от КБ) – положени бяха много усилия, за да може действително да имаме тази справедливост.
Знаете, че през 2010 г. бяха направени специализирани операции по всички фирми, които се занимават с производство на алкохол и с фалшивите бандероли, които имаше по тези бутилки, които ощетяваха републиканския бюджет.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): За бирените фабрики кажи нещо! (Шум и реплики от ДПС и КБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Само да Ви кажа, че юни месец 2010 г. приходите от акциза, който беше платен, беше в размер на 21 млн. лв.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): А за бирата?!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Ще Ви припомня, че 2009 г., 2008 г. и 2007 г., през този период юни месец са плащали само по 7 млн. лв. Разликата не е в това, че българинът е почнал да пие повече, а това, че започнахме да връщаме държавата на гражданите, а не държавата да бъде в монополите и в октоподите. (Шум и реплики.)
Мога също да Ви кажа, дами и господа, защото за какви ли не неща говорите – имаше голям дебат тук за полицейското насилие, което беше лансирано от Лютви Местан, но той го прие много лично, когато аз казах за близкия му съратник от неговата хубава, приятна община. (Реплики от ДПС.) Мисля, че беше Бесоолу.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Да.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Мисля, че така се казваше.
Нека да припомня какво се случи, когато „Атака” ме обвиниха, че съм турски министър, когато провокираха умишлено конфликта, който беше пред софийската джамия. Знаете до какво доведе това – до задържане на лица, които нарушаваха обществения ред и които нямаха търпимост и толерантност към български мюсюлмани, които в петък имаха своята молитва. Тогава българската полиция и нейният министър беше обявен, че е турски министър и защитава интересите на Турция.
Искам за пореден път да Ви кажа, че винаги съм защитавал и ще продължавам да защитавам българските граждани. Да, действително има и грешки, които сме допуснали в това управление (шум и реплики от КБ), затова искам да се извиня на всички български граждани, които не получиха политиката, която обещавахме да бъде факт в рамките на четири години. Но никой не знаеше какво е реалното състояние от фалита, до който доведоха предшестващите правителства (шум и реплики), заложените бомби, които бяха, и в момента виждате какъв е ефектът от тях.
Когато БСП представяше своя добър кмет – давам за пример кмета на община Смолян, нека да си припомним, че мандатът на Николай Мелемов беше започнат с минус 20 млн. лв., което означава (ръкопляскания от ГЕРБ), че е имало управление, което не е било в интерес на гражданите. Веднага след като спечелихме изборите в Смолян – давам го като пример, но са много общините, фирмите, които не са получавали задълженията си по дадени и сключени договори и са отлагани от 2008-2009-2010 г., веднага дойдоха, за да се блокират сметките.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Това са вземания.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Когато бях в Смолян и се срещах с обикновените хора, хората казваха: „Господин Цветанов, единственият областен град, който няма басейн, а децата на Смолян лятно време пътуват до Девин”. Но не знам дали знаете – там има много завои, а това представлява опасност за тези деца. (Шум и реплики.) Няма нищо, което да е смислено, което да е направено. Всички Вие знаете, че с това, което имате като отношение (шум и реплики) към мен, за това, че не съм радетел на етническия мир, мисля, че Ви опровергавам с всичко това, което казвам. Нека да дадем възможност на българските избиратели те да са тези, които да кажат. (Шум и реплики от КБ, ДПС и ГЕРБ. Смях в ДПС.)
Само ще Ви припомня, че Вие сте избрани от хората. (Шум и реплики.) Но това, което мога да Ви кажа, е, че за всичките тези години Вашият електорат много рязко се е свивал и затова Вие сте доста притеснени. Затова четири часа нямаше позиция на Българската социалистическа партия, защото виждам там един представител, който е бил в ЧЕЗ (сочи народния представител Антон Кутев), който в момента е прав – отляво. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от ГЕРБ.) За всичко това, което сте правили през тези години, трябва да дадете отчет не само тук, пред Парламента, но и пред Вашите избиратели.
Защо никой не направи...
Тук е господин Миков. Ние знаем какво направи за МВР. Но какво направихте за Вашия избирателен район – Видин? Защо не доведохте докрай започнатия прекрасен проект „Видин-Калафат”? Знаете в какъв срив беше този проект в началото на мандата на това правителство. Ние успяхме да го възстановим и месец май трябваше... Надявам се, че пак ще се открие този мост, който дава алтернатива и перспектива на тези хора. (Реплики от КБ, ръкопляскания от ГЕРБ.)
Нека да Ви припомня всичко онова, което направи правителството и за Силистра, защото виждате какво се случи и в Силистра, в Силистренска област – как беше подобрена инфраструктурата. Това даде възможност за инвестиции, даде възможност хората да се чувстват удовлетворени от това, което прави българското правителство. (Шум и реплики в КБ.)
Извинявам се още веднъж на българските граждани за това, което днес имаме като политика, но то е единственото, което можеше да бъде направено през тези четири години, защото България се нуждаеше от финансова стабилност, за да могат да бъдат пускани тези еврофондове. Защото в противен случай тези милиарди, които влязоха през последните години, щяха да бъдат спрени. Да се надяваме, че това, което договори българското правителство през новия финансов програмен период – да влязат 15 млрд. евро, и това, което българското правителство трябва да изпълни като ангажимент към Брюксел – да внесе своите задължителни вноски в новия финансов програмен период в размер на 3 милиарда... (Възгласи и реплики в КБ.) Но нетната стойност, която ще влезе в България, е в размер на 24 млрд. лв. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това ще бъде добавена стойност за развитието на българската икономика. Не негодуванието по този начин, оглавявано с определени нечисти интереси, ще бъде добро за България! (Възгласи от КБ: „Още, още, още ...”.) Затова надявам се когато дойдат изборите ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, нищо не се чува. Моля, запазете ред!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... ще има изключително голям прагматизъм и всички ние ще се интересуваме за бъдещето на България и за бъдещето на българските деца.
Знам, че Вие в момента сте доста изнервени. (Смях в КБ.) Знам, че ще продължите да бъдете доста изнервени, защото голяма част от Вашата група няма да влезе в следващия парламент. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защото хората няма да гласуват за Вас, а и защото Вашият политически лидер няма да Ви сложи на тези места. Защото и той самият загуби доверието към Вас. Защото не знам как ще обясни пред избирателите за дългия инкасатор, как ще обясни на избирателите за топлите връзки на госпожа Нинова и всичко онова, което се случваше на тези радетели за България, които всъщност я доведоха до този крах. (Смях в блока на КБ.)
Бих могъл да говоря още, но виждам, че има вдигнати ръце. Може би искате по някакъв начин да дадете и Вашата оценка. Аз съм готов и съм днес тук в Българския парламент, за да отговарям и да давам позицията на българското правителство, което е в оставка.
Мога да ви кажа само едно нещо за отговорната държавническа позиция на премиера Борисов. Това беше най-правилното за интереса на България, за интереса на българските граждани. Българските граждани не искат да има насилие по улицата. Българските граждани и техните справедливи протести в голямата си част абсолютно не подкрепят тези, които в момента искат да опорочат гражданския протест, и тези, които искат да дестабилизират страната. Но Вие имате интерес, защото за Вас е добре да има многообразие от партии – диаметрално противоположни, както наблюдаваме в парламентарната Ви позиция през последните няколко месеца. (Реплики в КБ: „Довиждане, довиждане...”)
Не знам какво Ви свързва толкова, господин Станишев, с Иван Костов, или с Лютви Местан, или с Ахмед Доган, или с Волен Сидеров. Но знам какво Ви свързва – интересът, за да бъде върнато статуквото, което Вие дълги години си градяхте и си го правехте по начин, угоден за Вас.
Искам да благодаря на всички български граждани, които изразяват своята гражданска позиция.
Искам да благодаря и на българските полицаи (ръкопляскания от ГЕРБ), защото въпреки че съм министър в оставка, мога да кажа, че българските полицаи понесоха много ругатни, много камъни и много фойерверки, хвърлени по тях. Българските полицаи са граждани на Република България преди всичко! Българските полицаи защитават интереса на гражданите и се борят за гарантиране на обществения ред и сигурността.
Знам, че в голямата си част тези упреци за тази полицейщина Вие сте отправяли към мен, защото сте виждали политически неудобен противник. Но българските полицаи нямат нищо общо с ежедневните си професионални дейности. И това, което аз направих като министър, е да им дам пълната оперативна свобода.
Мога да Ви припомня за един добър благодетел, който никой не смееше да пипне в България – Ивелин Банев – Брендо, защото Ивелин Банев – Брендо беше човекът, който в голямата си част Вие си го подкрепяхте и той си инвестираше във Вас. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Мога да ви кажа, че когато през 2008 г. се обърнаха към българските власти, на втория час Ивелин Банев – Брендо информира обекта в Италия, който беше на оперативен контрол и сподели всичко, което е споделено пред българските власти. Ивелин Банев – Брендо – Италия забрави да работи по него, защото знаеха, че България и българското правителство се подкрепят взаимно с подобни лица. Само ще Ви припомня, че благодарение на службите на Република България и на нашите евроатлантически партньори Ивелин Банев – Брендо в момента е в Италия по трафик на кокаин (през последните години 40 тона годишно от Южна Америка за Европа). Само ще Ви припомня, че в началото на 2012 г. приключи разследване в Швейцария за 10 тона кокаин и пране на пари за 10 млн. евро. Само ще Ви припомня, че по разследването е установено, че инвестициите, които са направени от тези пари, са в България и в Швейцария. Няма начин да не е минал някъде през Ваши близки съратници. Вие много добре знаете кои са те. Нали така, господин Дъбов? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Здравейте! За пръв път Ви виждам от доста дълго време.
Нека да си припомним за банките, които имате Вие, нека да си припомним за добрите контакти и добрата охрана, която осигуряваше предишният министър на вътрешните работи за Младен Михалев – Маджо, защото това бяха точно създателите и хората от тази организирана престъпност, заради която в България няма справедливост. Надявам се, че всичко това Вие ще го разберете. И Вие го разбирате с всеки изминал ден, когато виждате недоволството на хората, но ние берем плодовете на всички Вас.
Затова премиерът Борисов подаде оставка – за да отидем на парламентарни избори и да чуем какво е доверието на хората спрямо политическата класа. И нека да има нови, които да участват в тази демократична надпревара, наречена парламентарни избори. Аз винаги съм казвал, че не улицата трябва да бъде формираща определени нагласи в обществото. (Реплики в КБ.)
Защото ще Ви припомня, господин Станишев, когато бяхте премиер, имаше една гражданска инициатива, която беше реализирана с демократичната общност на България и бяха събрани над един милион подписа – заповеди за уволнение. Те бяха оставени пред Министерския съвет. Но ние не създавахме проблеми и не протестирахме по начин, който да затрудни функционирането на една демократична държава. Ние просто Ви предадохме каква е волята на българските граждани. Ние усетихме Вашата топлота и Вашето отношение към тази демократична общност, когато я нарекохте „циркаджии”.
Нека да Ви припомня какво беше Вашето отношение, когато тръгнаха фермерите от Враца, от Монтана, когато бяхте разпоредили на тогавашния директор да бият не само животните, които се движеха по улицата, по пътното платно, но да бият и българските фермери.
Мога да Ви кажа, че през всичките тези години аз винаги съм казвал: „България се нуждае от демокрация, България се нуждае от изповядване на европейските ценности, България се нуждае от стабилност, България се нуждае не от провокиране на противопоставяне и омраза, която от време на време я виждаме в Движението за права и свободи, които винаги се борят за правата и свободите на българските граждани. Не искам да Ви припомням, господин Местан, за Каолиново, не искам да Ви припомням за Борино – Смолянско, не искам да Ви припомням за Черноочене, не искам да Ви припомням за всички тези български общини, които Вие се стараете по някакъв начин да държите под контрол.
Благодаря на всички. Искам да Ви пожелая успех в предстоящите избори (ръкопляскания от ГЕРБ), искам да благодаря на българските граждани за подкрепата, която дадоха за българското правителство. (Народните представители от мнозинството стават прави, ръкопляскания. Реплики от КБ: „Още, още, още!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля да се успокоим и да продължим с разискванията.
Очаквам народни представители, които дават вече заявка за лично обяснение, поименно споменати. Предлагам Ви да не влизаме в ... (Реплики и възгласи от КБ и ДПС.)
Колеги, това означава голяма част от народните представители да ползват времето за лични обяснения. (Възгласи от КБ, ДПС и СК.) Ще дам персонално лично обяснение по на един представител от парламентарна група.
Господин Мартин Димитров. (Реплики и възгласи в блока на КБ и ДПС. Тропане по банките.)
Колеги, моля да се отнесем достатъчно сериозно. (Народният представител Михаил Миков иска думата за лично обяснение. Приближава се към трибуната, изразявайки недоволство, че няма да бъде дадена думата на всички, поименно споменати в изказването на вицепремиера Цветан Цветанов.)
Господин Миков, имате време, седнете, моля Ви!
Колеги, спокойно! Колеги, моля, заседанието продължава. Не сме гласували, не напускайте залата!
Слушаме Ви, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, дами и господа!
Изказването на господин Цветанов ни удиви със своята разпокъсаност и прескачане от тема в тема, но това с басейна в Смолян наистина впечатли нашата парламентарна група.
Господин Цветанов, Вие получихте цялата власт в държавата и в Парламента – съставихте правителство. Имахте властта и във всички общини. Цялата власт беше във Вас! Като Ви слуша човек – всичко Ви е наред. Защо протестират хората?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Те протестират срещу Вас.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Вие не разбирате това, което става в държавата – че Вие не се справихте, че ги нямаше реформите, затова протестират хората.
Така че не се занимавайте с другите. Вижте себе си. Вие не виждате гредата във Вашето око, а виждате прашинките в очите на другите. Бъдете малко самокритичен! Вие тук не признахте нито една грешка – нито Ваша, нито на правителството. Грешките видяхте само в другите. Това е проблемът на ГЕРБ. Като Ви слушам, Вие не сте готов да коригирате нищо, не сте готов да поправите нищо! Вие не разбирате, че не се справихте! Не разбирате и проблемите на полицейското насилие, не разбирате и това, че не извадихте България от кризата! Вие не разбирате Вашите проблеми – че на практика се провалихте! Този провал си е Ваш, не може да го прехвърлите на никой друг. Колкото и да напомняте за миналото, каквото и да говорите – това си е лично Ваш провал.
Сега въпросът, господин Цветанов, е, че когато човек се е провалил, може да се коригира. И аз като Ви слушам – Вие не можете, Вие не признавате никакви грешки, не обещавате никаква промяна. Така че, като гласуват хората, трябва да знаят едно нещо – каквото е правил до момента Цветанов, това ще прави и оттук нататък, а той явно нищо няма да промени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Местан!
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Това Местан, без господин Местан ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Извинявайте, господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Аз го приемам, като комплимент – все пак четири години работихме заедно и можем да си позволим подобна интимност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съжалявам, не беше тактично от моя страна.
ЛЮТВИ МЕСТАН: Колегите посрещнаха финала на изказването Ви, господин Цветанов, с бурни възгласи: „Още, още!” Явно, за съжаление, обаче това най-вероятно един човек със силен усет като премиера, също ще трябва да го е уловил. „Още, още!”, защото още две такива изказвания и на нас няма да ни се налага да правим кампания. (Възгласи в ГЕРБ: „Е-е-е!”.)
В заключение само едно изречение.
Уважаеми госпожи и господа от ГЕРБ, това което чухме от министър Цветанов, може да се определи като логореята на едно, за щастие, вече отминало политическо време! Благодаря. (Ръкопляскания от ДПС. Възгласи и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поименно беше споменат и първи поиска думата господин Кутев. (Народният представител Михаил Миков иска думата по начина на водене.) Мисля, че имахте достатъчно време да се разберете в групата кой да вземе думата.
Господин Миков, виждам Ви, но не съм си водила списък на всички споменати, за да мога да реагирам.
Господин Кутев, слушаме Ви, ако Вашата група се успокои.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, няма как да не дадете думата на всички споменати, защото министърът ги спомена всичките. Не сме го карали да го прави.
Иначе репликата ми е съвсем кратка. Вижте, защото ставаше дума за ЧЕЗ, изкарал съм една година в ЧЕЗ. През тази година моята заплата беше доста по-малка и от депутатската. Сега в борда на ЧЕЗ се намира човек, който знам, че е бил шофьор на Пашата и се казва Каратиста, поне така му е прякора и неговата заплата е десет пъти по-голяма от депутатската.
По времето, когато бях в ЧЕЗ, бях представител на държавата там. Тогава държавата имаше 33% в ЧЕЗ и във всички други ЕРП-та. Вие ги продадохте на безценица.
Когато държавата имаше 33% във всички ЕРП-та и аз бях там за една година, цената на тока беше с 40% по-ниска отколкото е сега, а доходите растяха. Сега доходите са замразени, цената на тока расте и хората протестират. И затова Вие сте в оставка – защото допуснахте бедността и мизерията да изкарат хората на улицата. Ако от това не Ви е срам, значи не просто нямате право да повтаряте мандат, Вие нямате право изобщо да се появявате на светло. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, оставащото време на парламентарните групи:
- Парламентарната група на ГЕРБ разполага с 36 минути и 40 секунди;
- Парламентарната група на Коалиция за България – 13 минути и 43 секунди;
- Парламентарната група на Движението за права и свободи – минута и 10 секунди;
- Парламентарната група на Синята коалиция – 2 минути и 56 секунди.
Думата за изказване има господин Станишев.
Господин Станишев, ще говорите ли? Дала съм Ви думата, господин Станишев. (Народният представител Михаил Миков иска думата по начина на водене.)
Господин Миков, имате думата по начина на водене.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Макар че този Парламент е накрая, все пак спазвайте правилника! Когато един онаглял министър в оставка споменава подред народни представители, според правилника е предвидено, не е по Ваша преценка, да давате думата на всеки, чието име е споменато.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Къде ти е картата?
МИХАИЛ МИКОВ: Картата ми е тук. Какво да Ви правим със системата?
Моля Ви да спазвате Правилника до последния ден на Народното събрание и да дадете право на всеки народен представител, когато министър, който е забравил, че неговото правителство е подало оставка, когато днес Събранието изпраща това правителство – някои с ръкопляскания, други по-малко емоционално, да спазвате правилника. Защото това е част от онова, заради което хората са на улицата.
Моля Ви да дадете право на всички народни представители, които бяха споменати, да вземат отношение и желаят, разбира се.
Колегата каза преди малко: никой не го е карал наглият министър да споменава поименно хората. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Госпожо председател, нарича ме „наглият”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, дала съм думата на господин Станишев!
Господин Станишев, слушаме Ви!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! Не Ви прави чест, госпожо председател, по този начин – с нарушение на правилника, да приключвате работата на този парламент. Както и да е.
Внимателно слушах дебатите досега. Задавам си един въпрос. Това, на което станахме свидетели преди малко, дали беше поток от съзнание, или беше част от сценарий, който в момента се разиграва? Има достатъчно информация, че от цялата страна пътуват платени автобуси, държавни служители, които да демонстрират народната обич към управляващата все още партия. (Реплики.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Нали вчера ходихте да ги изкарвате навън.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Очевидно е и трябва да се знае, че независимо от това, че е в оставка, това правителство отговаря за гражданския мир, за свободите и правата на гражданите, за реда в страната. Искам да предупредя, че при ескалация на ситуацията, каквато не е изключена при подобно поведение, и организирани провокации от страна на управляващите, те поемат отговорността за състоянието на страната.
Слушах внимателно и си задавам един въпрос: Ако всичко е толкова прекрасно, как се стигна дотук? Задавате ли си въпроса защо в рамките на 48 часа двама български граждани се самозапалиха? (Реплики.) Кога е било това? Задавате ли си въпроса: Защо миналата неделя в десетки градове в страната 100 хиляди български граждани бяха на улиците и викаха: „Оставка!”? Оставка на правителството!
Очевидно всичко е прекрасно в съзнанието на управляващите и на мнозинството, след като ставате на крака и аплодирате. Само че в какво състояние се намира днес държавата? Държавата се намира в политическа криза, държавата е на ръба на тотален финансов срив. Икономиката е на колене, гражданите мизерстват. Именно затова излизат, защото само това им остана, защото три и половина години управлява едно правителство толкова самовлюбено, толкова самоуверено и нахално, толкова безразлично към съдбата на хората, които излизат на улицата, защото губят работа и не могат да си платят сметките, не виждат опазване на демократичните принципи.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ ( ГЕРБ, от място): А Вие благоденствате!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Как стигнахме дотук? Да бъда по-точен – как стигнахте дотук? (Реплики.)
РЕПЛИКИ: Заради Вас!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Да, заради нас!
Сигурно затова днес ГЕРБ организира своя митинг пред „Позитано”! Какво искате? (Реплики от ГЕРБ.) Да разбиете сградата или да обградите Парламента на Република България? (Силен шум и реплики.) Задавам този въпрос и казвам кой носи отговорност за реда в страната.
Днес се намираме в ситуация, когато си отива едно правителство, което трябваше отдавна да си отиде. Преди три и половина години тази власт се ползваше действително с широка подкрепа – 70% доверие! Всичко можехте да направите (шум и реплики) – всякакви реформи, всякакви законови промени, да изпълните всичките си ангажименти.
Преди един ден премиерът каза: „Държавата ми е по-скъпа от партията – няма да подавам оставка!” На следващия ден си обърна позицията на 180о!? Защо стана това? – Защото осъзна, че ако не го направи, ще бъде пометен от народен гняв. Сега господин Борисов и неговата партия се опитват да се изнижат като мокра връв от своята отговорност за състоянието на държавата, защото то е трагично.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Не може да ти се угоди на теб. (Шум и реплики.)
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Отива си най-лъжливото правителство на българския преход, което излъга надеждите на действително огромен брой българи (шум и реплики), които вярваха във Вас, правителство, което си мени позицията през ден и се обръща на 180о!
Дори вчера министър Дянков, жалко, че и той не се изказа – щеше много да ни помогне в кампанията, заявява колко блестящо е финансовото състояние на държавата, че фискалният резерв е 1 милиард под законовия минимум! Вчера бяха емитирани 800 млн. лв. нов дълг и от управлението на ГЕРБ общата отрицателна сметка за хората е вече 8 млрд. лв. Всъщност никой не знае колко е, защото няма информация колко са дълговете на болниците, колко са неразплатените стотици милиони към българския бизнес, какви ангажименти са поети, но не са изпълнени! Строят се магистрали на вересия. Хората протестираха, че една година не са им плащани заплати. Това означава, че правителството не е превеждало пари за това.
Отива си едно правителство на монопола, на политическия монопол и на икономическия монопол. Това е Вашата философия – единовластие в държавата и цялата икономика в едни ръце! Няма как да се преборите с монополите, защото от първия ден на това правителство – общо три години, EVN имаше свой министър на икономиката и енергетиката, защото преди това работеше в EVN. Няма как да се преборите с монополите, след като назначавате като представител на държавата в ЧЕЗ човек с прякор Каратиста. За какви заслуги и с какви задачи? Това правителство действително срина икономиката.
Предупреждавахме стотици пъти, че близо 80 от приетите закони са конкретно лобистки, обслужващи нечии икономически интереси и смазващи честната конкуренция в България. По този начин убивате дребния и среден бизнес. Затова е гигантската безработица. Близо 700 хиляди българи са без работа, не заради световната криза, а заради липсата на правила в икономиката, заради поощряването на монополите и изкуственото им създаване във всеки един сектор!
Това правителство обеща увеличаване на доходите, а докара хората до мизерия! Когато липсва държавен контрол върху естествените монополи, при това съзнателно липсва, очевидно с материален икономически интерес на част от управляващите, от върхушката и едновременно с това има 30% инфлация в хранителните стоки, 40% увеличаване цените на тока и замразяване на доходите. Едновременно! Какво им остава на хората, освен да протестират? Те не могат да си платят сметките. Не могат! Затова са на улицата.
Вчера господин Борисов заяви: „Ако искате да Ви управлява улицата, аз си подавам оставката!” Извинявайте, кой съзнателно и целенасочено разрушаваше българските институции три години и половина? Когато не идваш в Парламента като премиер да защитиш своя бюджет, своята политика, своето правителство, какво остава? Какво е уважението към институциите!
Правителството овладя всички независими регулиращи органи, в това число ДКЕВР. Във всичко и навсякъде хората са променени и са направени Ваши назначения. Какво очаквате като уважение от институциите, когато Парламентът в парламентарната република се превърна в един гумен печат, който подпечатва всяко решение, взето навън в задкулисието? Какво очаквате? Естествено, че хората ще излязат да протестират.
Говорите за различни имена от криминалния свят, а защо мълчите за Мишо Бирата? Защо няма разследване? Какъв ред е това, каква законност, какви еднакви правила? Няма, защото е политически неизгодно. Въпреки признанието, самопризнанието на министър-председателя, че е водил този разговор, с какво се занимава прокуратурата?
Действително това управление имаше уникален шанс. Уникален! Съжалявам, че го пропиля по толкова безобразен начин.
В началото на тази сесия господин Велчев каза: „Дайте заедно да работим, да правим съгласие”. Късно е! Когато три и половина години водиш политика на отрицание на всякакъв диалог, когато всеки несъгласен е враг, всеки протестиращ е или водач на „Бентли”, или лекар-убиец, или още не знам какво, нямаше никакъв диалог, имаше монолог през телевизора – изпускане на политиката на държавата през телевизора, само че хладилникът победи телевизора. Затова си отива сегашното правителство.
Трябва час по-скоро, сега, веднага да се гласува оставката на правителството, защото докара България до кръв. Окървави Деня на Левски, при това с насилие от полицията! Абсолютно излишно. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Възгласи: „Е е-е!”) Ситуацията можеше да бъде овладяна без това насилие. Съвсем съм категоричен.
Сега на ход е Президентът на Републиката. Той е пред голямо изпитание за себе си като държавен глава заради подозрението, че изпълнява волята на една политическа сила, която го избра. Надявам се да бъде на висотата на своята отговорност – да посочи служебно правителство, което да бъде непартийно, не второ издание или завоалирано издание на ГЕРБ, защото не се съмнявам, че управляващите желаят тихом-мълком зад гърба да управляват това правителство. Ще видим дали ще издържи на това изпитание. И това правителство трябва да има три кратки и ясни задачи, по които действително да опитаме да постигнем консенсус.
Първо, честни и свободни избори. Шестдесет процента от хората в България не вярват, че изборите няма да бъдат манипулирани заради начина, по който ги организира миналия път през 2011 г. господин Цветанов. (Реплики от ГЕРБ.) Това е факт, това е общественото мнение. Това правителство в тази област не бива да допуска господин Цветанов и близо до МВР, защото МВР се превърна в политически инструмент, за съжаление, и се унизи професионализмът на хората в МВР.
Това правителство трябва да каже истината за състоянието на бюджета, за състоянието на обществения сектор. Какво е финансовото състояние на НЕК днес, на „Булгаргаз”, на други обществени дружества? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Докарани са до фалит. Това трябва да се знае, за да знаем на каква основа стъпва това служебно правителство.
Третото нещо, трябва също да разкрие всички далавери, които се ляха като скандали и захлупваха един-друг през последните месеци и седмици, показващи истинската същност на това управление, което ограби държавата, плячкоса обществен ресурс в свой интерес, за своите икономически мерки. И това правителство трябва да направи няколко спешни икономически решения и мерки.
Първо, по отношение на цените на тока, така че хората да не треперят днес каква сметка ще им дойде следващия ден и дали ще могат да я платят. В това число, по отношение на монополите – и по тази тема сме готови да разговаряме и да подкрепим политически нужни, спешни мерки в подкрепа на бизнеса. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Голямата промяна може да дойде само през избори. Това е справедливото и почтеното към хората. ГЕРБ иска сега да настъпи хаос – колко зле е без тях. Няма да е по-зле, трябва да има избори час по-скоро – в края на април е съвсем реалистичен период, който да каже волята на гражданите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станишев, времето изтече.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Приключвам, госпожо председател.
Оттам действително да има, първо, възстановяване на демократична държавност, (смях, шум и реплики от ГЕРБ), второ, на силна държава в икономиката като регулатор и инвеститор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Станишев, моля Ви.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: И, трето, нова социална държава, нов социален договор в защита на интересите на българите, така че да имат доверие в институциите. Това са националните задачи, пред които сме изправени. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Първа реплика?
Господин Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Станишев, репликата ми е към Вас. В същото време искам да се обърна и към всички колеги народни представители. Дебатът в тази зала вече е странен. Дебатът стана невъзможен и неразбираем от човешка гледна точка. Вероятно от политическа гледна точка е разбираем – предстоят избори, така или иначе. От човешка гледна точка този дебат е неразбираем – това взаимно прехвърляне на отговорности, тези дълги слова, от които сякаш сме в началото на мандата, а не в края на мандата на правителството.
Хората навън не го разбират и заради това искат смяна на политическата система, дами и господа. Не се надпреварвайте по един безогледен начин. Нека всички ние, като народни представители, да покажем малко смирение пред онова, което се иска. От час и половина насам няма нито едно конкретно предложение какво трябва да бъде направено до края на мандата на този Парламент, за да бъдат взети необходимите решения. (Шум и реплики.)
Това, което ние предлагахме, много пъти сме го казвали в рамките на последните десет дни, беше казано от парламентарната трибуна, просто трябва да се слуша. Не е достатъчно да слушате само собствените си лидери – слушайте, когато говорят и другите народни представители.
В момента наистина се чувствам неудобно, но Ви моля покажете уважение към българския народ, поне в края на този Парламент.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика? Няма.
Дуплика – господин Станишев.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Шарков, ние говорим спокойно, със спокойна съвест, защото нашата позиция в този Парламент е последователна за разлика от Вашата, защото ние никога не сме имали илюзии преди изборите през 2009 г., и оттогава досега, за характера на това управление. (Реплика от народния представител Ваньо Шарков.)
Обаче вече го проумя дори и Синята коалиция, която едно време подкрепяше тази власт. Проумяха го, което е по-важно, и голяма част от българските граждани. Най-голямото уважение към българските граждани, към хората, които протестират, а те заслужават това уважение – този Парламент да се разпусне час по-скоро, да се отиде на спешни парламентарни избори, които да дадат легитимност на всяко едно решение. Никой не чува това, което се говори вече в тази зала, защото мнозинството – това правителство, дискредитираха този Парламент. Парламентът започна с най-високото доверие, което имаше един Парламент, и приключва с 6%. Кой е отговорен за това? (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Кой е отговорен за това, господин Шарков? Управляващите! Защото в една държава, в един парламент, политическите отношения, тонът се задава от управляващите. И България след изборите се нуждае действително от сериозни промени в политическата система – достатъчно дълбоки, за да се възстановява бавно и мъчително доверието в политиката, но рецептите, които някои предлагат, гонят нечий конкретен интерес. Защото, когато казват на хората: „Дайте Велико народно събрание” – много хубаво звучи, само че вместо 240, ще изберат 400 депутати и един от замислите е да се извадят от Конституцията социалните клаузи.
Голям проблем днес е, че много хубави неща, записани в Конституцията, като това, че България е социална държава, че държавата има ангажимент към здравеопазването, към образованието на гражданите, към техните права, просто не се спазва, защото няма Конституция и няма закон, които да могат да се противопоставят на липсата на политическа воля за тяхното спазване, или на злата воля за тяхното разрушаване. Това е тъжната истина на днешната политическа реалност и ситуацията в този Парламент. Затова трябва, действително всички имат вина за сегашното състояние, сериозна, дълбока политическа реформа, отговорна пред гражданите. (Реплики от ГЕРБ.)
Следващата власт, която и да е тя, трябва да се захване, първо, с решаването на спешните проблеми на икономиката, на хората, защото те продължават да обедняват и няма да спрат да излизат на улицата, докато не видят промяна в посоката, да видят цели, които са постижими, но и амбициозни. Това е, от което се нуждае днес българското общество.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, думата иска вицепремиерът Цветанов – до 10 минути. (Викове от опозицията, стават прави.) Моля Ви!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Процедура!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: След което ще дам възможност за лични обяснения. И продължаваме с процедура.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми депутати, които направихте коментар по моето изказване! Първо, искам ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Десет минути, господин Цветанов.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: ... да кажа на господин Миков, където каза за „наглия министър Цветанов”, че наглият министър Цветанов задържа „Наглите”, които отвличаха в неговия мандат. (Викове и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което мога да кажа на господин Станишев за неговите притеснения за манипулиране на избори, аз ще го върна в 2009 г. и ще му кажа какви бяха неговите контакти с лица, които участваха в изборите.
Господин Станишев, „Информационно обслужване” от кого се управляваше и кой беше фактор в него? Знаете ли за Вашия много близък приятел Азер Меликов? (Викове „Браво” от ГЕРБ.) Защо се изчервявате? Придобивате цвета на Вашата партия? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Господин Станишев, Вие забравихте ли за договора „Хохегер” – 1,5 млн. евро плати българският данъкоплатец и една голяма част от 500 хил. евро се върнаха обратно в един български гражданин. Доколкото ми подсказват, аз не искам да навлизаме в личните неща. Но все пак Вие трябва да дадете отговор защо тези пари бяха изхарчени по този начин? За да демонстрирате пред Брюксел колко сте добри в политиката ли? Как се грижите за българските граждани ли? Как се грижите и осигурявате организираната престъпност или се борите против организираната престъпност?
Нека само да Ви припомня за този договор „Хохегер”. Това лице е осъдено в Австрия, а Вие сте имали срещи с него. Какво обяснение ще дадете за тези пари, които изхарчихте по този начин? Защо не дадете обяснение по това?
Защо някои не дадат отговор дали в момента в някои от тези монополи, за които протестират хората, имат близки от дадените семейства от тук присъстващите от ляво, които да са по рекламата, примерно на ЧЕЗ? Господин Станишев, има ли нещо такова? (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защо някои депутати, които са тук, не кажат дали техните синове или членове на семействата не работят там? Господин Бисеров, така се говори, не знам дали е вярно.
Защо не казвате тези неща, когато излизате и говорите за морал, когато излизате и говорите за политики, които сте правили в интерес на обществото? Защото държавата искаше да се пребори с корупцията в България. Затова имаше дело и срещу министри, които бяха във Вашия кабинет, господин Станишев.
Това, което мога да Ви кажа за „Информационно обслужване” на Азер Меликов, знаете каква е водещата роля на „Информационно обслужване” в едни избори. Нека да Ви припомня, че когато направихте рокадата на министъра на вътрешните работи Румен Петков с Миков, Вие назначихте персонално заместника си Калин Славов, който беше един от близките Ваши приближени и съветници, който с Азер Меликов трябваше да реализира проекта за паспортите на българските документи за самоличност. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Защо не се съобразихте с експертите, господин Станишев? Нали винаги говорите за експертен кабинет, за програмен кабинет, за експерти, които да не са политически обвързани? Експертите тогава казаха, че тази система трябва да бъде централизирана и тя щеше да бъде много по-малко като стойност, много по-сигурна и надеждна. Защото Вашите приближени хора като Азер Меликов и заместник-министърът на вътрешните работи Калин Славов бяха тези, които промениха експертността и заложиха на политическата връзка.
Това, което казвате, че вътрешният министър е направил министерството като орган, който репресира политическите опоненти, а Алексей Петров Ваш политически съратник ли е? (Викове от ГЕРБ:”Да, да!”) Вие го назначихте в Държавната агенция за национална сигурност, което беше проблем и огромен дефицит за правоохранителната система и специалните служби. Но Вие го направихте и не смеехте да го отстраните, когато имахте подобни сигнали от евроатлантическите структури, защото имате или зависимост, или притеснения от такъв Ваш добър приятел. Но аз мога да Ви кажа това, което споделят жертвите на този човек. Поинтересувайте се малко от съдбата на тези хора!
Това, което искам също да Ви кажа – може би имате предвид операцията, която беше проведена за контрабандата на цигари (раздвижване в КБ, викове от ГЕРБ към КБ), защото тогава беше задържан небезизвестният митничар Фози. За него трябва да Ви кажа, че депутат от Коалиция за България се е обаждал лично, за да не бъде махнат при рокадите, които правеше Ваньо Танов. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Не знам дали е Мая Манолова, тя ще каже, ако е тя. (Викове и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Това, което мога да Ви кажа, е, че в тази операция беше задържан и господин Манджуков, който е финансирал младежката структура на БСП – Варна. Това не е репресия срещу политически опонент, а ефективна борба срещу организирана престъпност и срастването й с политическата класа в България, която Вие толерирахте. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
Кажете и за Пешо Сумиста – какъв съветник Ви беше, кажете и за Васко Кеца, който Вие защитавахте!
Кажете за подкрепата, която получава българското правителство от евроатлантическите партньори в борбата срещу организираната престъпност. Защото, господин Станишев, това, което направих като министър на вътрешните работи, е да се боря ефективно срещу организираната престъпност и знаех каква ще бъде политическата съпротива от Вас или подобни като Вас.
Аз отворих службите за партньорство с евроатлантическите служби, с ЕВРОПОЛ, на двустранна основа с държави от Европейския съюз и Съединените щати. С ЕВРОПОЛ сме увеличили информационния обмен на 370%. Знаете ли какво значи това? Значи, че Вие сте прикривали и сте нямали политическа воля да правите такова нещо.
Нека да си припомним какви бяха докладите на Европейската комисия от въвеждането на механизма за сътрудничество и оценка – липса на политическа воля и нищо, което да сте свършили през 2007, 2008 и 2009 г.
Нека да погледнем какъв беше докладът, който излезе лятото на 2012 г. – политическа воля и реформи, които са извършени, но не на политически принцип, а сме в партньорство с Европейската комисия.
Понеже Мартин Димитров, който в момента го няма, както винаги, говореше за полицейско насилие,– аз мога да кажа едно, но гледам, че и Костов го няма, може би се съветват какво да отговорят. Това, което е важно да му кажа на Мартин Димитров, е, че България е член на Съвета на Европа от 1992 г. От 2001 до 2009 г. България има най-критичните доклади за всички управления, които е имала през този период, и е наложен мониторинг, който е за организирана престъпност, корупция, медии, полицейско насилие. Само мога да Ви припомня, че преди месец този мониторинг отпадна – за организирана престъпност, за корупция, за полицейско насилие. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
За мен е важно каква е оценката на европейските институции, каква е оценката на тези партньори, които имат политическа воля, развити демокрации и се борят ефективно срещу организираната престъпност, а не на тези, които създаваха и толерираха тази организираната престъпност през последните години.
Господин Станишев, аз мога да кажа, заставайки пред Вас, че съм горд и от оценката, която беше дадена от 111 конгресмени в Американския конгрес за министъра на вътрешните работи и правителството на България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но мога да Ви кажа, че това е благодарение на професионализма на българската правоохранителна система и няма никакъв политически елемент във всичко, което е направено.
Това, което мога да Ви кажа, и Вие можете да бъдете сигурно горд, че бяхте на сайта на „Хизбула” (викове: „Браво” от ГЕРБ и ръкопляскания от ГЕРБ) с Вашата позиция като лидер на Партията на европейските социалисти. Но това е Ваше право и това е силата на демокрацията.
Благодаря Ви и се надявам, че ще дадете правилни отговори на Вашите политически приятели може би, срещу които в момента има заведени дела. Но мога да Ви кажа, че сме се ръководили само и единствено от интереса на обществото и действително да отговорим на тези желани очаквания 20 години на българската общественост.
Извинявам се още веднъж на българските избиратели! Извинявам се много за всичко това, което всички български граждани в момента изтърпяваме, но това са важни стъпки, за да можем да стабилизираме държавата да ползва европейската солидарност. Хаосът и всичко останало би могло да доведе до пълен крах на нашата Родина България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, с госпожа Стоянова се опитахме да направим списък на лично засегнатите в следната поредност, по реда на тяхното споменаване: господин Миков, господин Станишев, господин Бисеров, господин Румен Петков, госпожа Мая Манолова, господин Мартин Димитров, господин Костов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Христо Бисеров иска думата – лично обяснение.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Дами и господа народни представители! Тъй като „Наглият”, както беше наречен преди малко, нагло спомена моето семейство (шум и реплики от ГЕРБ) – беше нагло, искам да кажа, че никой от средите на моето семейство и на моите близки, домакинство и така нататък, няма общо с това, което спомена нагло изказалият се министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви да се придържаме към добрия тон, господин Бисеров. (Силен шум, реплики от ГЕРБ.)
ХРИСТО БИСЕРОВ: Да, аз се придържам към добрия тон.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Парламентаристи сме и трябва да останем такива до края на мандата ни.
ХРИСТО БИСЕРОВ: Искам да напомня, без да бъда нагъл, че през 2011 г. кметът на София Бойко Борисов получи призовка от Окръжния съд в Белград да се яви на очна ставка със световния престъпник Сретен Йосич. Очната ставка беше насрочена за месец октомври, но той не отиде на очна ставка със Сретен Йосич само защото стана министър-председател и можеше да откаже.
Утре или след малко, или след указа на Президента, министър-председателят Бойко Борисов ще бъде гражданинът Бойко Методиев Борисов, който ще има среща с гражданина следовател. Той ще трябва да отиде на очна ставка със Сретен Йосич. (Реплики от ГЕРБ.) Това предстои.
Бойко Борисов обаче няма да бъде сам на подсъдимата скамейка, с него ще има поне още един човек: ще бъдете двамата, като братя Галеви – братя Галеви от ГЕРБ. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ и ДПС.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): А братя Доганови?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, думата иска господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател, че спазвате правилника.
Аз няма да бъда нагъл, защото не изпадам във фашизоидни пристъпи тогава, когато трябва спокойно да поемеш отговорността за това, което си правил, облечен във власт. Тези, които изпадат във фашизоидни, крайни пристъпи, сипят хули, обвинения, заклеймяват, разбират едно – че днес Българският парламент им казва „довиждане”, а след два месеца българският народ ще им каже „сбогом”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Румен Петков. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Госпожа Цачева много добре знае, че съм ремонтирал фонтана. Естествено, това имаше предвид.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Цветанов, Вие ще останете в историята с няколко неща, и колкото по-бързо – толкова по-добре!
Първо, с шестте Ви апартамента. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.)
РУМЕН ПЕТКОВ: Мисля, че не е имало в българската история така бързо и така необяснимо забогатял човек, който обясни собственото си богатство с тъщи, тъстове и така нататък.
Второ, Вие ще останете в историята като човека, който осигури осъдени български граждани да избягат от държавата. Това не е само въпрос на некадърие и некомпетентност, Вие сте част от тази организирана престъпност!
Трето, Вие ще останете в историята като човека, който провали стратегическия за България въпрос – членството в Шенгенското пространство. Във външнополитически план – казвал съм го многократно – България с Иван Костов и Богомил Бонев свали визовия режим; България влезе в НАТО, в Европейския съюз и стана член на ЕВРОПОЛ. България не беше допусната в Шенгенското пространство точно заради некадърната политика по гарантиране охраната на външните граници, независимо от огромния финансов ресурс, който осигури правителството на Сергей Станишев, независимо от цялостния договор, който имахме с Европейската комисия, в това число и за времевото присъединяване.
И не на последно място, Вие ще останете в историята като правителството и Вие лично, като министър, който покровителства контрабандата. Оценката на независимите експерти е, че контрабандата на цигари достигна невиждани размери.
Говорите за така наречените „поръчкови убийства”. Кога са най-много? – 2001-2005 г. Нали не допускате, че някой министър тогава е пречел на персоналното ръководство да се пребори с този резултат? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Петков, времето!
РУМЕН ПЕТКОВ: Вие ще останете в историята като човека, който подложи Златомир Иванов да бъде разстрелян на прага на Съдебната палата, за да не се допусне неговият ефективен разпит в съдебната зала. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Петков, времето.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): С братя Галеви останахте в историята.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожа Мая Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Цветанов, всички виждаме, че си изпускате нервите. Може би е обяснимо, защото ГЕРБ си отива от власт. Можехте обаче да го направите и по друг начин – с достойнство, а не сипейки клевети, обиди и откровени лъжи от тази трибуна.
И понеже не искам да остане нищо недоизречено и никакво съмнение, нека да поясня, че въпросното лице, за което говорите непрекъснато – така нареченият Фози, наистина има покровител, наистина този покровител е депутат, наистина този депутат е от Кюстендил, но този депутат не съм аз. Този депутат е депутат от ГЕРБ. (Силен шум и реплики от ГЕРБ. Реплики от министър Цветан Цветанов.) С това въпросно лице той е работил в продължение на 10 години. (Реплики от заместник министър-председателя Цветан Цветанов.)
Никога, никога, по никакъв начин – нито по време на управлението на БСП, още по-малко по време на управлението на ГЕРБ съм покровителствала това лице. Покровителят му е друг и той е в тази зала. (Реплики от заместник министър-председателя Цветан Цветанов.) Трябваше да сте го установили за четири години, трябваше да го знаете, можехте да си тръгнете с достойнство.
Вместо това днес в последния Ви ден Вие събирате платена подкрепа от цяла България. (Възгласи от ГЕРБ:”Е-е-е!”. Силен шум, оживление.) Плаща се на български граждани, които се товарят в автобуси. В Дупница – общината в Дупница плаща на българи и на роми, качва ги в автобуси и ги кара към София. В Благоевград, в Софийско. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Не обиждайте по този начин собствените си симпатизанти, защото като всяка партия сигурно и Вие имате такива. Не падайте дотам – да организирате платена подкрепа с риск за гражданския мир в последния ден от Вашето управление. (Реплики от ГЕРБ.)
Това е безотговорно – да насрочите един от протестите пред сградата на „Позитано” 20. Ако наистина сте искрени, че не искате да се лее кръв, докажете го, но Вие водите страната към гражданска война. (Реплики от ГЕРБ. Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Станишев.
Господин Михаил Михайлов, Вашето име не е споменато, проверила съм го по записа.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа министри!
Нямам намерение да влизам в тона и маниера на поведение на господин Цветанов, защото просто маските падат. Маските падат! Това е един жалък край на едно жалко управление. Но съществува още една реална опасност, за която искам официално да предупредя от тази трибуна. Искам да задам отново въпроса и да го задам публично на министър Цветанов и на партия ГЕРБ: организираните контра протести, организираните протести в подкрепа на това правителство, дългото говорене днес, логореята на която станахме свидетели, част ли е от сценария да се предизвикат безредици, сблъсъци и да се изправи България на ръба на гражданска война? (Възгласи: „Е-е-е!”, смях и реплики в ГЕРБ.)
За пореден път искам да припомня, че отговорност за реда и гражданския мир носи правителството. (Шум и реплики от ГЕРБ.) И ако допуснете отново, както допуснахте завчера, да се лее кръв… (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, запазете тишина!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: … ще носите наказателна отговорност. (Реплики от ГЕРБ.)
Това е Ваша отговорност. Не се правете на заспали или на нечули. Поставих въпрос и искам ясна позиция от правителството. Ако сценарият Ви да говорим максимум дълго, да се съберат платените трактори или държавните служители, или хората от ВиК, на които плащате, за да могат да блокират парламента, кажете го откровено. Ще излезем в почивка, ще изчакаме да се реализира Вашият сценарий, но се знае кой носи отговорността пред българския народ и пред закона. (Ръкопляскания от КБ, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Досега са записани за изказване господин Червенкондев (оживление и възгласи в КБ и ДПС), господин Доброслав Димитров и господин Петров.
Заповядайте, господин Червенкондев.
РЕПЛИКА ОТ КБ: Изявление от група! (Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дала съм думата на Червенкондев. След неговото изказване ще имате възможност.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): По тази тема няма да им даваш думата за изявление от група. Отвънка на трибунката. (Реплики от ГЕРБ.)
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри!
Много въпроси се зададоха и най-вече тези въпроси трябва да бъдат чути. Тези въпроси бяха зададени отпреди 10 дни от хората, които излязоха на мирни протести, изкарани от сметките за тока. Те си зададоха въпросите: какво се е случило в енергетиката, защо са тези монополи, кой ги е покровителствал, кой ги е приватизирал? И въобще какво става в българската енергетика през изминалите 20 години? И наистина сега си задавам въпроса – защо тези хора си задават едва сега въпроса „Защо?”. Защото българската енергетика през последните 10 години е била обвита в една огромна мъгла. Мъглата е синя, жълта, лилава, червена. И тя е много гъста.
Но какво има под мъглата? Когато малко се погледне под мъглата, се вижда един голям енергиен гьол, в който плуват големи енергийни хищници като крокодили и енергийни хиени. Това е в момента. Това беше ерата на мъглата и на тайните договори.
Хората отвън казаха: „Разсекретете договорите да знаем какво се случва и защо сега плащаме толкова!”. Да, и ние започнахме веднага да разсекретяваме договорите, започнахме да казваме какво се е случило от 2000-та година и започнаха да излизат на протестите едни лица с маски, с шалове, които да ескалират, радикализират проблемите, така че всичко това и отговори на тези въпроси, да не бъдат чути.
А какво реално се е случвало?
През 2000-та година започва да се договаря присъединяването на България в Европейския съюз и да се коментира Глава „Енергетика”. Там основните преговарящи са госпожа Надежда Михайлова и господин Костов. И тогава се взима и се подписва меморандум, в който българската евтина ядрена енергетика се обрича на закриване, тоест от І до ІV блок. Особено проблематични и в перспектива са ІІІ и ІV блок. Два блока по 440 мегавата, които днес биха поевтинили българската електроенергия в пъти, защото тяхната цена щеше да е 20-30 лв. на мегават. Но, за съжаление, те в момента са затворени. И трябва да се знае, че тези енергийни блокове са били затворени преди 30-годишния си минимален експлоатационен срок на действие.
Като се подписва меморандумът, изведнъж в момента се вижда, че се подписват и едни други интересни договори – закриваме 880 мегавата и подписваме договори – дългосрочни, скъпи с „Марица изток” 1 и 3 за 1500 мегавата. Само че разликата е минимална, но огромна, така да се каже. Първо, в тези централи държавата се задължава да бъдат изкупувани 15 години на цени, в момента 120-130 лв. Тоест, 5-6 пъти по-скъпо, отколкото бихме плащали в ІІІ и ІV енергиен блок на „Козлодуй”, който е закрит, и 2-3 пъти по-скъпо от това, което плащаме в момента на „Марица изток 2”.
В продължение на този преход, ако тръгнем исторически, идва 2004 г., когато изведнъж България разбира, че няма нужда повече от своите ЕРП-та. Тоест, те трябва да бъдат приватизирани. Тук наистина има водеща роля, правителството на НДСВ, госпожа Кунева. И в момента се подписва поредният секретен договор. Секретен за обществото, секретен за всички нас, в който държавата и частните инвеститори си поделят правата и отговорностите. Правата са за инвеститорите, отговорностите са само за държавата. И до 2008 г., когато срокът за следприватизационен контрол изтича, няма никакъв контрол. Не са поети никакви ангажименти нито за инвестиции, нито за поддържане на броя на работни места, нищо.
Естествено и тогава госпожа Кунева слага последния пирон в блоковете ІІІ и ІV и българската енергетика остава без два нормални функциониращи блока, които биха поевтинили сметката на всички нас. Това хората искат да питат и те питаха: разсекретете и дайте ни хората. Господин Сидеров прочете техните искания. Те искат съд за тези хора. И ние започнахме да разкриваме.
На Комисията за разкриване на конфликт за интереси и корупцията във висшите етажи на властта се публикуваха тези договори – договорите за приватизация. Публикуваха се и много други документи, които показват какво и как се е случвало в българската енергетика през тези години. И затова това напрежение в народа, напрежението по улиците нарасна многократно.
Но нека да продължим натам. След 2004-2005 г. започваме един невероятен проект – проекта АЕЦ „Белене”. Проектът АЕЦ „Белене”, който в момента милиард и половина са налети в него, налети са в нищото. Тези милиард и половина, които в момента оскъпяват цената на електроенергията; милиард и половина, които утежняват финансовото положение на Националната електрическа компания; милиард и половина, които плащаме всички ние и всички, които са на улицата. Всички тези хора трябва да знаят тези милиард и половина как са харчени. Нима по Закона за обществени поръчки? Той е бил прекалено тесен за този проект. Тесен, защото е трябвало да бъдат заобикаляне конкуренцията, трябвало да бъде заобикалян общественият интерес. Естествено за пореден път всички тези договори са засекретени. Всички тези договори не са достояние до обществото. Затова той е навън и пита защо? Искаме да знаем. И ние им отговаряме.
Направихме Комисия „Белене”. Какво се оказва там? Пред всички камери, пред всички хора ние започнахме да ровим кашоните, започнахме да ровим папките и документите. И какво се случи? Започваме и виждаме: Закона за обществени поръчки – тесен. Превеждат се пари без да е имало сключен окончателен договор. Не пари някакви – десетки или стотици хиляди лева. Говорим за стотици милиони евро. Това се е случило още при подписването в ноември 2006 г. се превеждат над 200 млн. евро, без да има гаранция държавата, без да има подписан окончателен договор, дори без да има окончателно разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, без да има одобрение от „Евроатом” – агенцията, която трябва да разреши нови мощности.
Достигаме до друго такова култово споразумение – Допълнително споразумение № 3. Без Законът за обществените поръчки да бъде спазен, въобще не е проведен дори, Националната електрическа компания изхарчва държавни пари, пари на всички нас – 109 млн. евро за разчистването на площадката. Сто и девет милиона евро – това са пари, на които никой в момента не знае каква е реалната стойност и какви реални дейности са извършени. Това хората отвън трябва да го знаят. Те питат: колко, защо и кой е отговорен? Това не е последното споразумение.
Преди да се приключи АЕЦ „Белене”, ние сменяме и технологията, сменяме и мощностите, сменяме и ядрените блокове, които са били на площадката „Белене” – чисто нови, доставени от същия доставчик. Подписваме рамково споразумение, също без да бъде проведена процедурата по Закона за обществените поръчки. Макар че няма оценка, макар че няма процедура, по която да видим това ли е най-скъпото, което можем да получим като държава, ние сключваме договор за 205 млн. евро при първоначална оценка от архитект-инженера 295 млн. евро.
В Националната електрическа компания постъпват едва 89 млн. евро. Аз питам: къде са останалите пари, защо не са при нас? Това е поредният пример. Да се знае от всички хора отвън защо сметките ни са високи. Защото е харчено безогледно.
В този уникален проект естествено трябва и финансиране. Освен 300-те милиона от държавния бюджет, дадени на Българския енергиен холдинг за разходи по проекта „АЕЦ „Белене”, се взема и кредит от банка – 250 млн. евро от БНП „Париба”, с основна цел финансиране на разходите по проекта „Белене”. Нима мислите, че тези пари са отишли единствено и само по проекта „Белене”? Не. Тогава, знаете, има тройна коалиция, има приоритетни проекти, има хидровъзел „Цанков камък”! Естествено, че част от парите – партньорски, отива и при тях. Това се случва в българската енергетика и ние трябва да го знаем.
Затова отговорно работехме по комисии, в заседания, срещахме се с протестиращи, с хората, които искат да знаят защо. Но в по-голямата част от нашата работа ние бяхме саботирани.
Когато изваждахме документите и изнасяхме истината за RWE, никой не дойде. Колегите от БСП, от ДПС саботираха комисията. Когато имахме важни заседания на Икономическата комисия, каквото беше и вчерашното, тъй като парламентът не е приключил, тъй като правителството все още функционира, трябваше да приемем важни за страната закони, като Закона за енергийната ефективност, естествено, колегите от опозицията, от новата тройна коалиция не идваха, саботираха работата на комисията. Благодарение на тях има шанс България да плаща десетки и стотици милиони евро – от наказателната процедура.
Къде е национално отговорната политика, къде са национално отговорните политици? Те ще дойдат в следващия Парламент – хората ще ги изберат.
Това, което трябва да се знае – трябва да се знае истината, да няма секретни договори, да няма дългосрочни договори. Хората трябва да знаят как са се разпределяли поръчките в енергетиката, как са се разпределяли поръчките по еврофондовете преди. Всичко това е известно и вече е качено по сайтовете на Комисията за борба с корупцията по високите етажи на властта. Това бяха и изказванията на предни политици. Затова, колеги, ние трябва да бъдем отговорни и да знаем защо.
Ако трябва да говорим и за ВЕИ-тата, когато дойдохме в управлението, заварихме заявен инвеститорски интерес – над 12 000 мегавата нови инвеститорски мощности. Това е замяната на ІІІ и ІV блок. Затова се работеше и за „Белене” – просто да има огромни финансови средства, да се разпределят без принципи, в нарушение на законите и в интерес единствено и само на енергийната мафия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Първа реплика – господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Уважаеми колега, така и не можах да разбера от изказването Ви – в последните три години и половина къде сте живели? Всичко това, което казахте – все едно, че не сте били в България! Къде беше енергийната политика на Вашето правителство? Къде беше енергийната независимост?
През цялото време в енергетиката какво направихте? Днес – ще има „Южен поток”, утре – няма да има. Най-накрая го дадохте, предадохте се на руснаците.
Днес – ще има АЕЦ „Белене”, утре – няма да има. Днес имаме „не”, утре имаме три пъти „да”.
Подкрепихте един абсолютно незаконен референдум! Абсолютно незаконен – с Ваша подкрепа уж го превърнахте в законен референдум!
В цялата Ви енергетика, в цялата Ви енергийна политика, в това число и в комисията, начело с Мартин Димитров – отсъствие на визия! Сменихте двама министри! И какво се случи? Нищо не се случи!
Накрая хората Ви казаха, че наистина не се е случило, защото трябваше да минат три години и половина, да правите всички тези упражнения с изваждане на договори!
Това показва едно-единствено нещо, което беше и моят въпрос към господин Цветанов, но той не можа да разбере какъв е въпросът за справедливостта! С авторитарен тип партия, с авторитарно вземане на решения, с авторитарно управление няма справедливост!
Затова хората Ви казват: „Не може да се управлява по този начин!”. Не може да се управлява, като хвърляш всичко от болната глава на здравата и казваш: „За това са виновни онези и онези!”. Дайте решения.
Ето, сега Ви казвам нещо, което утре предстои: какво ще стане с исканията на протестиращите? (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Съставът на ДКЕВР остава ли същият?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Състава на ДКЕВР кой ще го смени? Трябва незабавно, още утре – изцяло нов състав на ДКЕВР! Това са конкретните решения, които хората отвън очакват!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Михайлов, разбрахме тезата Ви. Времето свърши.
Втора реплика?
Дуплика – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми господин Михайлов, имаме визия и политика в енергетиката и я доказахме. Отстояваме българските национални интереси. Подписахме нов договор за газови доставки – с 22% по-ниска цена! Това, което не се е случвало в условията на прехода! Триста милиона долара по-малко годишно ще плаща българският данъкоплатец! Отрязахме посредниците! (Реплика от народния представител Михаил Михайлов.)
Освен това, работим активно и за енергийната ефективност, господин Михайлов. Министерството на регионалното развитие и благоустройството: имаме европейски фондове – 60 милиона за саниране!
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма откри програми по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за над 150 млн. евро! Това е за подобряване на енергийната ефективност, което пряко намалява сметките!
Онова, което се случва – ще се харчи по-малко ток! Това са субсидии, които благодарение на това, че усвояваме коректно и точно европейските средства, Европа ни разрешава! Това е насочено към всички домакинства, насочено е към малкия и средния бизнес. Това е нашата визия.
Освен това, което казахме и за „Белене”, „Белене” не трябва да се строи. „Белене” в момента е заробващ за българската икономика проект. Това беше нашата визия. Това го доказахме. Това беше с решение на Министерския съвет, решение на Народното събрание. Видяхте, че имаме желание – направихме комисия, която да е публична, да се разкрият всички договори и обстоятелства.
Отговаряме и на исканията на протестиращите. Вкарахме всички контролни органи да проверяват – Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ЕРП-тата!
В Икономическата комисия приехме спешно промени в Закона за енергетиката, за избиране състава на комисията от Народното събрание с две трети мнозинство, в условията на политически консенсус! А къде е той?
Къде е национално отговорната политика? Няма я. Винаги сме били бламирани с кворум – когато сме решавали важни въпроси за българската енергетика, опозицията не е идвала на комисиите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура – господин Михов.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, колеги, уважаеми господа министри!
Уважаема госпожо председател, обръщам се към Вас във формата на процедура с една молба – преди два месеца от тази трибуна лидер от опозиционна политическа партия се изказа съвсем отговорно, че ако това правителство не си отиде с мир, ще си отиде по друг начин. Това вече го видяхме. Видяхме и начина – с платени провокатори.
От същата тази трибуна преди мъничко същият този лидер заговори за гражданска война, така че много Ви моля, сигнализирайте главния прокурор, поради простата причина, че това вече граничи със заплаха за националната сигурност! (Викове от ГЕРБ: „Браво! Браво!”, шум и реплики.)
Моля, сигнализирайте го по най-бързия начин, да бъде направена проверка и ако наистина има такъв грозен сценарий и той си позволи да го изрече от трибуната, по най-бързия начин да бъдат взети мерки. (Викове, ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата иска министърът на външните работи Николай Младенов. (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Колеги, изявленията от парламентарни групи се правят по теми, които са извън обсъждания дневен ред. Днес обаче дневният ред, тоест обсъжданата тема е такава, че тя засяга цялостната дейност на правителството. (Шум и реплики.)
Аз лично не бих могла да го предвидя, преди да Ви дам думата, но искам да Ви напомня, че ако се говори по тема от управлението, за което се иска оставка, това ще бъде в нарушение на правилника.
Слушаме Ви, господин Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Аз зная, госпожо председател, това, което искате да ми кажете, и не бих си позволил да наруша правилника.
Вземам думата, госпожо председател, за изявление от името на групата, като използвам присъствието на министрите в пленарната зала и особено на министъра на вътрешните работи, който се надявам, че гледа отнякъде това, което се случва в залата, за да кажа и в тяхно присъствие като на хора, които носят отговорност за всичко, което се случва в страната, следното: получаваме, уважаема госпожо председател, информация и част от моите колеги говориха вече за това, за насочване към София на платени протестиращи, на държавни служители, на селскостопанска техника. (Силен шум, реплики, провиквания от ГЕРБ.)
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители и министри! (Силен шум, реплики, провиквания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: Нормално е отиващото си правителство, отиващият си министър-председател и доскоро управляващата Политическа партия ГЕРБ да имат привърженици. Нормално е тези привърженици да демонстрират своите пристрастия, но, уважаеми дами и господа, всяка една от партиите, които присъстват в българския парламент, има свои привърженици. (Провиквания от ГЕРБ: „Ами, излез навън и им го кажи!”, „Защо не излезете навън?”, „Кажете го отвън на хората!”.)
И няма никаква пречка ние всички да призовем своите симпатизанти и привърженици тук, в София. Давате ли си сметка какво ще се случи в този случай? (Шум и реплики.)
Уважаеми дами и господа! (Тропане по банките от депутатите от ГЕРБ.)
Организирането на протести и на контрапротести е опасна игра с огъня. Чукайте сега по масата, за да не чукате другаде! (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Искам да предупредя, че единствените, които в този момент имат сметка, грубо казано, от хаос, безредици, кръв… (реплики от ГЕРБ: „Стига тази кръв!”) …са ГЕРБ! (Реплики от ГЕРБ.) И правителството в оставка!
Оставям настрана факта, че е абсурдно правителство да търси платена подкрепа. Това много прилича на нещо друго платено, което няма нищо общо обаче с политическия процес. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
И страната, дами и господа народни представители от мнозинството, дами и господа министри и госпожо председател, страната е на ръба на граждански конфликт с непредвидими последици (реплики от ГЕРБ: „Недей да плашиш!”, „О-о-о, пак плашите!”), на сблъсъци, които ще увредят непоправимо имиджа и репутацията на страната. Ако тя не Ви интересува, заинтересувайте се от хората!
От името на Парламентарната група на Коалиция за България настояваме да спрете този театър, който може да се превърне в драматична глава от най-новата история на България.
Уважаема госпожо председател, в този момент отговорността е и Ваша и тя не е само в режисиране на изказванията или в подреждане по списък на хората, желаещи да вземат думата от парламентарните микрофони. Вашата отговорност е и в това, което се случва в страната. Ваша, на отсъстващия министър-председател, на отсъстващия министър на вътрешните работи, отговорността е и на кабинета.
Уважаеми дами и господа управляващи, все още има някакви остатъци от доверие към Вас. Не го проигравайте. Идете си с достойнство и спрете това, което организирате в момента като провокации. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има министърът на външните работи … (Шум и реплики от КБ.)
Процедура по начина на водене – господин Пирински. (Реплики от ГЕРБ: „Сега и той ще плаши!”.)
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, господин Станишев се обърна два пъти към Вас и към министъра на вътрешните работи с настоятелно искане да се даде отговор какво се случва около Народното събрание, кой го организира и гарантира ли властта и министърът на вътрешните работи спокойствието в София и в страната. (Реплики от ГЕРБ: „Кажи какво организира БСП в страната!”, „Излез навън и питай хората!”, „Питай тези отвън!”)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля за ред в залата!
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Преди малко беше повдигнат въпросът да се търси прокурорска намеса по този въпрос. (Силен шум, реплики.)
Аз Ви обръщам внимание, че Вие лично носите основната отговорност да не се стигне до ескалация. Познавам тази отговорност, носил съм я, старал съм се да я овладея в подобни ситуации.
Обръщам се към Вас с предложението да изясните къде се намира един народен представител, който обича да се изявява като говорител на народните настроения, председател на шумни комисии, напоследък – с разследващи уж функции, който всъщност е извън залата, силно отсъства от дебата днес, но гледа какво става около Народното събрание и дава команди по телефона. Той не е от Коалиция за България. (Реплики от залата: „За Ахмед Доган ли говориш?”)
Той е онзи инструмент, който ГЕРБ използва, включително се цитира председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в медиите, че ГЕРБ няма нищо общо с тези протести и навярно ще си кажете – да, разбира се, че не! Но Вашият инструмент, същият много известен народен представител, в момента организира онова, което Вие искате да се случи. (Реплики от ГЕРБ: „Толкова ли е могъщ този човек?”)
И затова отново, госпожо Цачева, Вие сте отговорна да дадете ясен отговор какво става, кой го организира и Вие какво предприемате, за да не се стигне до онова, за което предупреждаваме. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има министърът на външните работи господин Николай Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, преди да кажа няколко думи в това последно заседание на настоящия парламент (реплики), преди да бъде гласувана оставката на правителството…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заседанието не е последно, господин Младенов.
МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ: Прощавайте, последно заседание с правителството, обсъждащо оставката му.
Бих искал да Ви обърна внимание, уважаема госпожо председател, както и на всички колеги народни представители, че съм силно притеснен от това, което се случва в момента.
Чуваме в последните няколко минути серия от изявления от Българската социалистическа партия, които заплашват хората, които били тръгнали към тяхната централа. Преди време чухме техния лидер как заплашва управлението на България, че ще си тръгне по другия начин, не с мирни средства.
Имайте предвид, че това е партия, която има доста дълбока традиция и много добре ги разбира тези неща, знае как се правят, знае как се взривяват църкви (шум и реплики), знае как се сменят имената на хора (ръкопляскания от ГЕРБ, викове и реплики от КБ и ДПС), знае как е принуждавала българските турци да подписват декларации, че се срамуват от себе си и си сменят имената, знае как се организира държавна машина за репресии, знае как в това Народно събрание през 1947 г. изгонва собствените си коалиционни партньори, води ги в църквите и ги пребива от бой преди да ги прати в лагери!
Уважаема госпожо председател, аз съм силно притеснен, защото видяхме през последните седмици и дни как тази партия е способна да публикува открито и да дискутира мерките, които ще предприеме срещу всеки един от правителството или от мнозинството, как да се дискредитират хора, как да се създават фалшиви страници във фейсбук, как да се използва всяка дума, която всеки един от Вас е казал, срещу Вас и срещу управлението на правителството – дълбоко конспиративна партия, която трябваше да бъде забранена преди години. (Реплики „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.) Отдавна трябваше да бъде забранена, за да може наистина днес, двадесет години след началото на прехода, да имаме автентична лява опозиция.
Господин Янаки Стоилов тази сутрин направи много добро изказване. Препоръчвам на всички, които имат време, да го прочетат внимателно. Той постави конкретни тези и въпроси, които двадесет години не са били обсъждани в българското общество, но той не може да изрие тази червива олигархия в Социалистическата партия, която убива всяка дискусия и всяка алтернатива, и е способна един ден да въвежда десет процентен данък, а на другия ден да казва: „Ще го махнем!” Защо? Защото ни натиснаха от Европа, защото някой няма да получи работа сред своите колеги – европейските социалисти, ако продължи с логиката, която той е задал.
Това управление, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо председател, преди три, четири години вече, се изправи срещу всички тези схеми, които удушаваха България. Не успяхме, госпожо председател, да се преборим с всички! Не успяхме да разградим изцяло онази машина, градена поколения наред, задушаваща българското общество, изпиваща неговите сили, изпиваща неговата енергия, принуждаваща хората да напуснат, принуждаваща хората да избягат от България. Лицемерна машина – лицемерна машина, която никога до този момент в българската история не е поела отговорността за едно нещо, което да е свършила или което да не е свършила.
Във всеки един момент през последните 100 години на съществуването на Българската комунистическа, сега наричаща себе си Социалистическа партия, тя се е плашила. Тя се е страхувала от света, тя се е страхувала от демократичния вот на българските граждани, затова и днес излизат нейните лидери тук да Ви плашат. (Реплики от КБ.) Не се страхувайте! Не се страхувайте от това, което те казват! Изправете се гордо и кажете: не, Вашето време свърши безвъзвратно (ръкопляскания от ГЕРБ), това правителство днес ще си подаде оставката и Народното събрание ще я гласува, но нас не ни е срам, не ни е страх да отидем на избори. Вас Ви е страх, Вас Ви е срам да отидете на избори. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
И тези също – отдясно, които толкова услужливо напуснаха дебата преди малко (шум и смях от КБ), принадлежат към същата тази философия. Ние чухме днес от техните уста – отляво и отдясно, същите тези – тези, които никога в България няма да се реализират.
За последните двадесет години в българското общество има мнозинство от хора, които искат промяна, които искат България да живее по-добре, които искат да видят прогрес. Мнозинството българи желаят да видят това. В нито един момент мнозинството българи не са си свързвали мечтата с Българската социалистическа партия, защото много добре знаят, че тя не може да им я достави.
Един път я свързаха със Съюза на демократичните сили. Да, това беше критичен момент за България – свързаха мечтата си с промяната, която Съюзът на демократичните сили искаше да направи в България. (Шум и реплики от КБ.) За съжаление, тази промяна беше частична, защото същите тези сили, които днес свалят това правителство от власт, свалиха и правителството на Филип Димитров 1990 година, свалиха всеки опит в България да бъде направена сериозна промяна.
Но този път, уважаема госпожо председател, планът няма да успее, защото България днес е различна. България днес е страна – членка на Европейския съюз, страна – членка на НАТО, и днес аз съм горд от това, което ние в този дебат, колкото и абсурдно да звучи, правим – дискутираме в Парламента как и по какъв начин да се промени ситуацията в България. (Шум и реплики от КБ.) Ние отговаряме на исканията на българското гражданско общество, което се изправи достойно навън, на улицата, и каза: „Ние искаме определени неща!” Никога до този момент в българската история политическа партия не е поемала отговорността по начин, по който го прави днес – прави го внимателно и по начин, по който всеки един от нас трябва да се гордее от това, което е постигнал за тези четири години.
Когато ние имаме смелостта, уважаема госпожо председател, да излезем на извънредни избори, нека същата смелост да имат и нашите опоненти, защото техният страх не може да се превръща в страх за цялото българско общество, техните комплекси не могат да бъдат комплекси на цяла България. (Подсвирквания от КБ. Шум и реплики.)
Всеки един от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, всеки член на това правителство за последните четири години изживя върху гърба си обиди, охулвания, какви ли не злепоставяния, какви ли не интриги, и го изживя и търпя, защото това, което ГЕРБ заяви, че ще направи в началото на мандата си, го постигна. Невъзвръщаемо е положението, в което тези подсвиркващи хора отляво ще управляват държавата ни. (Шум и реплики.)
Благодаря на всички депутати от ГЕРБ, които за тези четири години не позволиха българската държава, Българският парламент да се люшнат по пътя на популизма, които търпяха стоически обидите на тези подсвиркващи хора отляво, които търпяха интригите на липсващите отдясно, които бяха изправени ежедневно пред това да бранят постиженията не само на правителството (силен шум и реплики от КБ), но и на държавата ни. (Ръкопляскания от ГЕРБ. Реплики от КБ.)
Благодаря на всички, с които през тези четири години бяхме заедно. Оттук нататък искам да уверя всички, че ние ще продължим да бъдем заедно (реплики и тропане по банките от КБ), ще отговорим на исканията на българските граждани отвън и никога, никога, никога, никога лявата олигархия не трябва да управлява тази страна! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Божинов – по начина на водене.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господа министри в оставка, уважаеми колеги народни представители! Вземам думата по начина на водене на днешното заседание. Искам да припомня, че точката от дневния ред е гласуване на Проект за решение, внесен от самия министър-председател, да му бъде приета оставката.
Всички тези изказвания, които Вие допускате и които министрите правят, не са нищо друго освен печелене на време до реализирането на един сценарий, достоен за съжаление. Това са изказвания, които нагнетяват напрежението. Това са изказвания, недостойни за хора, които до този момент са били министри на Република България, (силен шум и реплики от ГЕРБ), затова Ви моля да не допускате подобни изказвания (силен шум и реплики от ГЕРБ) и да пристъпим към гласуване на предложението на министър-председателя за приемане на неговата оставка.
Той не се съпротивлява повече, господа! (Тропане по банките от ГЕРБ. Силен шум и реплики.) Той е сложил своята оставка на масата! Какво правят тези господа министри?! Прехвърлят отговорността и нагнетяват напрежение.
Моля, госпожо председател, да подложите на гласуване предложението на министър-председателя да приемем неговата и на правителството оставка. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Постъпи процедурно предложение за прекратяване на дебатите и преминаване към гласуване на проекта за решение. (Реплики от КБ.)
Да бяхте съгласували процедурата. Нали чухте каква процедура има?!
Поставям на гласуване процедурното предложение за прекратяване на разискванията. (В пленарната зала влиза министър-председателят Бойко Борисов. Народните представители от ГЕРБ стават прави. Ръкопляскания.)
Моля, прекратете гласуването.
Гласували 175 народни представители: за 166, против 7, въздържали се 2.
Предложението се приема.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към гласуване.
Припомням Проекта на решение за приемане оставката на Министерския съвет:
„Народното събрание на основание чл. 111, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема оставката на Министерския съвет.”
Моля, гласувайте.
Гласували 215 народни представители: за 209, против 5, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Има думата министър-председателят в оставка Бойко Борисов. (Ръкопляскания от блока на ГЕРБ и от блока на министрите.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря, че приехте нашата оставка, която вчера депозирахме, с което се надявам всякакви спекулации да приключат.
След малко ще изляза да кажа и на тези хора, които са отвън – ние сме били винаги хората на реда и всеки, който оттук насетне започне да прави каквото и да било, свързано с обществения ред, няма да го приемаме за наш симпатизант и ще считам, че той е провокатор! Всякакви приказки – да се ходи на „Позитано” или пред която и да е друга централа, е долна провокация, която по никакъв начин не трябва да се допусне. Сега ще го кажа и на хората, ще ги помоля да се разотидат. Да се надявам оттук нататък държавата да може... (Възгласи и реплики в КБ.)
Тези, на които Вие платихте – с камъните и качулките. Аз не Ви обвиних. А Вие знаете, че Вашите хора от нас ги пратиха. Прекрасно знаете.
Искам да се обърна към господин Бисеров. Досега съм си мълчал. Досега съм си мълчал, но моля в дните, които остават на Парламента – доколкото разбирам ще има още няколко дни, да направите една комисия, да извикате директора на разузнаването да видите какъв материал е постъпил официално от партньорска разузнавателна централа, в който те уведомяват – точно когато Вие правихте тук една комисия – че се подготвя атентат по мен. Официален документ – разбира се, не за размножаване, не за разпространяване. Но понеже Вие минахте границата, искам хората да знаят. Там, в този документ се казва: „Заради борбата, заради това, че накърни много сериозни интереси на международната организирана престъпност, се подготвя атентат и поръчител е Ахмед Доган”. В официалния документ! (Ръкопляскания в ГЕРБ.) В официалния документ!
Господин Местан, моля Ви, защото към Вас имам уважение като политик, излъчете Вие комисия, отидете, проверете автентичността на този документ в нашата разузнавателна служба. Това е по време на Вашето управление, точно между изборите, в тези два месеца.
Досега си мълчах, но след като Бисеров си позволява такива клевети по мой адрес, когато съм заложил здравето и живота си да ги изловя и да ги екстрадирам, да ми прехвърляш такава глупост – нямам жал! Затова Вие излъчете депутати и отидете. И ако там не пише така...
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС, от място): Да, да, Вие излъчете! Много си страшен! (Възгласи от ГЕРБ: „У-у-у”.)
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ: Аз не съм страшен. Страшни са тези, на които ме поръчвате, тези са страшни! И вярвайте, че са много страшни! Затова никой четири години не смееше да ги залавя и да ги екстрадира. Много са страшни! И за мен това действително е заплаха. Но там е написано... но да не си губим времето.
Господин Местан, моля Ви, лично Вие определете една комисия, отидете и го прочетете. Отидете и го прочетете!
Благодаря на всички, които са ни подкрепяли, и тези, които не са ни подкрепяли. И Ви моля всички да се опитаме да запазим гражданския мир и нормалната работа на държавата през двата-трите месеца, когато решите.
А лично Вас (обръща се към Христо Бисеров) не искам да Ви слушам! (Министър-председателят и членовете на кабинета напускат пленарната зала. Народните представители от ГЕРБ става прави. Ръкопляскания. Възгласи и реплики в КБ. Размяна на реплики между Христо Бисеров и Бойко Борисов. Народният представител Искра Фидосова иска думата за процедура.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преди процедурата, госпожо Фидосова – лично обяснение от господин Бисеров. (Възгласи в ГЕРБ:”У-у-у”.)
Колеги, моля, запазете ред и не напускайте залата. Работата ни продължава.
Моля, прякото излъчване да бъде прекратено.
ХРИСТО БИСЕРОВ (ДПС): Тъй като министър-председателят поиска разсекретяване на документи, аз предлагам той като министър-председател да нареди на министъра на вътрешните работи да разсекрети папката „Лале”, за да се види там как един представител на подземния свят, разстрелян преди няколко години, казва: „Бойко взе парите.”
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие затова ли поръчвате убийство?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Госпожо Фидосова, имате думата за процедура.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, правя процедурно предложение за удължаване времето на днешното пленарно заседание до гласуване и приключване, включително на точка четвърта от гласувания сутринта дневен ред – Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд.
Колеги, предишните две точки са за промяната в процедурните правила за избор на конституционен съдия и на Комисията за отнемане на имущество.
Моля Ви да продължим работата, за да можем да приключим и тези два избора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно становище? Няма.
Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 125 народни представители: за 88, против 34, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Изявление от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи.
Господин Местан има думата.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата в качеството си на председател на Движението за права и свободи – партия, която издига в култ гражданския мир в страната. Издигайки гражданския мир по-високо от всякакви партийни, политически и всякакви пристрастия, това е партията, която в началото на прехода към демокрация превърна, трансформира болката от възродителния процес във воля за обща държавност и осигури на Република България статута на единствената държава, която осъществи безкръвен преход от тоталитаризъм към демокрация!
Заявявам отговорно, че в началото на демократичните промени анализатори отвъд океана, в това число предвиждаха етническия конфликт, който предизвика потоци от кръв в бивша Съюзна република Югославия, предвиждаше се да се случи именно в България заради тежкото наследство на възродителния процес.
Протестирам категорично срещу опита ритуално да се злепостави политик, който получи легитимност не само в България, а в цяла Европа като архитекта на българския етнически модел (ръкопляскания от ДПС) и възразявам партията, създадена от него, да бъде въвлечена в сценарий за обслужване на тяснополитически цели на все още управляващата партия ГЕРБ.
Ние в ДПС знаем, че последният пристан на всяко авторитарно управление, е етническият конфликт. Но имаме граждански зрели, толерантни избиратели, които няма да Ви осигурят този последен пристан. Нашите избиратели ще бъдат на висотата на своята гражданска и политическа зрялост и ще дадат своя принос тези парламентарни избори да се проведат в спокойна среда. Спокойната среда е Вашият ужас, защото в спокойна среда ще загубите парламентарните избори. (Възгласи и реплики от ГЕРБ.)
Затова днес докарахте пред парламента държавните служители, докарахте вместо танкове, знаем онази реплика, трактори, за да нагнетите напрежение, за да предизвикате граждански конфликт. Няма да Ви се случи! Няма да Ви се случи сценарият!
ГЕРБ и парламентарното мнозинство на тази партия е в политическото небитие, част от грозната политическа история на България! Благодаря за вниманието. (Ръкопляскания от блока на ДПС.)
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ ( ГЕРБ, от място): Ще направите ли комисия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми колеги, съгласно приетото преди малко от нас решение за удължаване на пленарния ден, предлагам 30 минути почивка.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Квесторите, моля поканете народните представители в залата. Заседанието продължава.

Следва:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОР НА СЪДИЯ В КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ КВОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Постъпило е предложение за Проект на решение с мотиви.
„РЕШЕНИЕ
за изменение на Решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.)
1. В Раздел ІІ, т. 4 думите „25 февруари” се заменят с „момента на изслушването на 21 февруари”.
2. В Раздел ІІІ, т. 1 числото „27” се заменя с „21”.
3. В Раздел ІV, т. 1 думите „6 март” се заменят с „22 февруари”.”
След тези цифри и дати пояснявам, че насроченото изслушване в Правната комисия на 25 февруари се заменя с 21 февруари; гласуването на член в Конституционния съд вместо на 6 март е за 22 февруари.
Изказвания? Няма.
Предложения няма.
Имате думата, госпожо Фидосова.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля Ви в Проекта за решение да се подложи на гласуване и текста:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”.
Това е валидно и за следващата точка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Преминаваме към гласуване.
Първо ще поставя на гласуване предложеното от госпожа Фидосова в залата правно основание за приемането на решението ни днес, а именно:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”.
Това е, което подлагам на гласуване – предложението, направено в залата.
Гласували 89 народни представители: за 89, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Поставям на гласуване основанието, което току-що гласувахме, заедно с Проекта за решение, с който Ви запознах.
Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.

Следващата точка е:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО.
Проектът за решение е на същото правно основание. Предлагам го на Вашето внимание:
„Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В Раздел ІІ, т. 4 думите „26 февруари” се заменят с „момента на изслушването на 21 февруари”.
2. В Раздел ІІІ, т. 1 числото „28” се заменя с „21”.
3. В Раздел ІV, т. 1 думите „7 март” се заменят с „22 февруари”.”
Изказвания? Няма.
Режим на гласуване!
Гласували 98 народни представители: за 98, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.

Следваща точка:
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КВОТАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД СЪГЛАСНО РЕЗОЛЮЦИЯ № 66-2 НА СЪВЕТА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА.
С доклада ще ни запознае госпожа Менда Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ДОКЛАД
на Комисията по бюджет и финанси
относно Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г., № 302-03-5, внесен от Министерския съвет на 19 февруари 2013 г.
На заседание, проведено на 20 февруари 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проект за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд, съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.
Република България се присъединява към Международния валутен фонд на 25 септември 1990 г. като подписва Учредителния договор на МВФ, ратифициран със закон, обнародван в „Държавен вестник” бр. 15 от 1999 г.
Последните години бележат напредък в реформата на фонда, целяща повишаване на неговата ефективност и легитимност, както и укрепване ролята на институцията сред международната финансова общност. На 15 декември 2010 г. Съветът на управителите на МВФ прие Резолюция № 66-2 за ХІV общ преглед на квотите и реформата на Борда на изпълнителните директори, предвиждащи две важни промени: увеличаване квотите на всички държави – членки на МВФ, и изменение на Учредителния договор на фонда, свързано с реформата на Борда на изпълнителните директори. Управителят на БНБ в качеството му на управител за България в МВФ в съответствие с решение 860 на Министерския съвет от 2 декември 2010 г. гласува в подкрепа на резолюцията.
С резолюцията се предлага размерът на квотите на страните – членки на МВФ, да бъде увеличен общо с 100%. На България е предложено да увеличи своята квота с 40%: от 640,2 милиона специални права на тираж на 896,3 милиона специални права на тираж, което в абсолютно изражение представлява увеличение от 256,1 милиона специални права на тираж.
Квотата е основна категория за МВФ, която определя правата на страната членка и достъпа й до ресурсите на фонда.
След разглеждане на Проекта за решение се проведе гласуване, при което Комисията по бюджет и финанси подкрепи проекта за решение с 15 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”.
Въз основана гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България да приеме Проекта за решение за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Проектът за решение гласи така:
„РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд съгласно Резолюция № 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие за увеличаване квотата на Република България в Международния валутен фонд от 640 200 000 специални права на тираж на 896 300 000 специални права на тираж, съгласно Резолюция 66-2 на Съвета на управителите на Международния валутен фонд от 15 декември 2010 г.”
Режим на гласуване.
Гласували 97 народни представители: за 97, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Съобщения за парламентарен контрол за петък, 22 февруари 2013 г. към следните членове на Министерския съвет в оставка:
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще отговори на четири въпроса от народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев – 2 въпроса, Антон Кутев, и Драгомир Стойнев и на питане от народните представители Драгомир Стойнев и Емилия Масларова.
Министърът на външните работи Николай Младенов ще отговори на два въпроса от народните представители Волен Сидеров, и Венцислав Лаков и на питане от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговори на 18 въпроса от народните представители Георги Божинов – осем въпроса, Димчо Михалевски – два въпроса, Джевдет Чакъров, Захари Георгиев, Милена Христова и Димчо Михалевски, Александър Радославов, Венцислав Лаков, Цветан Сичанов, Михаил Миков, и Иван Николаев Иванов и на 3 питания от народните представители Димчо Михалевски – две питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски.
Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще отговори на две питания от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на образованието, младежта и науката Стефан Воденичаров ще отговори на два въпроса от народните представители Ивелин Николов, и Теодора Георгиева.
Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще отговори на 4 въпроса от народните представители Мая Манолова – два въпроса, Любомир Владимиров, и Михаил Михайлов и на две питания от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще отговори на 21 въпроса от народните представители Емилия Масларова и Димчо Михалевски, Спас Панчев, Бойко Великов, Михаил Миков, Пенко Атанасов – три въпроса, Драгомир Стойнев, Михаил Михайлов, Станислав Станилов, Корнелия Нинова – два въпроса, Александър Радославов, Дурхан Мустафа – два въпроса, Димчо Михалевски, Кирчо Димитров, Тунчер Кърджалиев, и Мая Манолова – три въпроса, и на две питания от народния представител Димчо Михалевски.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на седем въпроса от народните представители Любомир Владимиров – два въпроса, Иван Николаев Иванов, Мая Манолова, Деница Гаджева, и Петър Мутафчиев – два въпроса.
Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ще отговори на 13 въпроса от народните представители Димчо Михалевски, Атанас Мерджанов, Антон Кутев, Румен Такоров – два въпроса, Пенко Атанасов и Пламен Орешарски, Румен Петков и Милена Христова, Иван Николаев Иванов – два въпроса, Корнелия Нинова, Любомир Владимиров – два въпроса, и Георги Божинов и на две питания от народните представители Сергей Станишев, Петър Мутафчиев, Тунджай Наимов, Корнелия Нинова и Милена Христова, и Димчо Михалевски.
Министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков ще отговори на въпрос от народния представител Огнян Стоичков.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще отговори на седем въпроса от народните представители Димчо Михалевски – три въпроса, Деница Гаджева, Захари Георгиев, Иван Николаев Иванов, и Михаил Миков и на пет питания от народните представители Димчо Михалевски – четири питания, и Антон Кутев и Димчо Михалевски.
Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Венцислав Лаков, Пенко Атанасов, Корнелия Нинова, Георги Божинов, и Тодор Великов и Димитър Чукарски.
Колеги, това е промяната – вицепремиерът в оставка Цветанов ще отговаря първи.
На основание чл. 83, ал. 3 и чл. 86, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов – на въпрос от народния представител Михаил Миков и на въпрос с писмен отговор от народния представител Пенко Атанасов;
- министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов – на два въпроса от народните представители Мая Манолова и Драгомир Стойнев;
- министърът на околната среда и водите Нона Караджова – на въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на здравеопазването Десислава Атанасова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Милена Христова;
- министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев – на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Димчо Михалевски – три въпроса, и Любомир Владимиров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на отбраната Аню Ангелов.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
По лични причини, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков.
Поради изчерпване на дневния ред закривам пленарното заседание. Утре – редовно пленарно заседание, с начален час 9,00. (Звъни.)

(Закрито в 14,26 ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:

Менда Стоянова

Секретари:
Любомир Владимиров

Пламен Нунев
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ