Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 27 февруари 2013 г.
Открито в 9,05 ч.
27/02/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Менда Стоянова

Секретари: Пламен Нунев и Любомир Владимиров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (звъни): Налице е кворум. Откривам пленарното заседание.
Съобразно съгласието, което постигнахме на току-що приключилия Председателски съвет, Проектът за програма за работа на Народното събрание за времето от 27 февруари до 1 март 2013 г. претърпя промяна в сравнение с това, което вчера еднолично бях предложила като Програма за работата на Народното събрание.
Поставям на Вашето внимание Проект за програма за работа на Народното събрание за периода 27 февруари – 1 март 2013 г., около който се обединихме – членовете на Председателския съвет:
„1. Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, внесен от Иван Николаев Иванов и група народни представители на 13 февруари 2013 г., и Проект за решение за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 15 февруари 2013 г.
2. Първо четене на Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Мартин Димитров и Диан Червенкондев.
3. Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори, внесен от Ангел Найденов, Янаки Стоилов, Мая Манолова и Михаил Миков на 26 февруари 2013 г., и Проект за решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013, внесен от Лютви Местан и група народни представители на 26 февруари 2013 г.
4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Вносител – Министерският съвет, приет на първо четене на 11 юли 2012 г.
5. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за правната помощ. Вносител – Министерският съвет.
6. Законопроект за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. Вносител – Министерският съвет.
7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна. Вносител – Министерският съвет.
8. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Турция за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Вносител – Министерският съвет.
9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България. Вносител – Министерският съвет.
10. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Вносител – Министерският съвет. Предвижда се това да бъде точка първа за четвъртък, 28 февруари 2013 г.
11. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. Вносители – Михаил Миков и група народни представители.
12. Проект за решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици Иракли, Карадере, Камчийски пясъци – Шкорпиловци, Дуранкулашко езеро – Света Ана, Крапец, Шабленски езера, Корал, Аркутино, Дюни и Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Белите скали, Боата, Ялата, Калиакра, Ракитник, Лиман. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители.
13. Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони. Вносители – Иван Костов и група народни представители.
14. Второ четене на Законопроекта за туризма. Вносител – Министерският съвет.
15. Парламентарен контрол” – в предвиденото за това време.
На 28 февруари 2013 г., четвъртък, от 10,00 ч. по време на пленарното заседание Президентът на Република България господин Росен Плевнелиев ще отправи обръщение към Народното събрание.
Отправила съм покана към Патриарх Неофит за присъствие в Парламента по време на обръщението на президента.
Моля, гласувайте.
Гласували 167 народни представители: за 120, против 3, въздържали се 44.
Предложението е прието. (Реплика от народния представител Янаки Стоилов.)
Заповядайте – процедура.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! Като се съобразявам с току-що гласуваното съдържание на дневния ред, прието като предложение от Председателския съвет, предлагам от името на нашата парламентарна група да бъдат направени няколко размествания на точки в него с оглед степенуването на тези въпроси според тяхната обществена актуалност и острота.
Ще ги прочета, госпожо председател, тъй като те са няколко.
Точка първа да стане сегашната точка втора – Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката.
Точка втора да бъде сегашната точка трета – Проект за решение за отправяне на покана за наблюдателна мисия за изборите.
Точка трета да бъде сегашната точка единадесета – Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия, тъй като това проекторешение предлага няколко спешни и много важни решения, които засягат заплащането на сметките за електроенергия от гражданите.
Точка четвърта – сегашната точка дванадесета, и точка пета – сегашната точка тринадесета. И двете са свързани с налагането на мораториум срещу разпоредителни действия, които могат да имат необратими последици.
По-нататък да се продължи с точка първа като точка шеста и останалите в дневния ред, както са предложени.
Мисля, че така преподреденият дневен ред ще съответства в много голяма степен на основните проблеми и на очакванията на българските граждани. (Реплики от ГЕРБ.)
Така че по точка – Ваша първа, по-нататък, когато тя се разглежда по същество, ние ще кажем нашите аргументи, но настоятелно предлагаме да бъдат гласувани тези точки, които водят до посочените размествания в дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стоилов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за промяна поредността на проектозаконите и проекторешенията, които са включени в седмичната ни програма.
Гласували 170 народни представители: за 56, против 99, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Относно предложенията по чл. 43, ал. 3 – някои от тях са в седмичната програма. За стенограмата коректно ще ги изчета, така както те са направени.
Народният представител Лъчезар Тошев е предложил да бъде включено второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, внесен проект за решение от Иван Николаев Иванов и група народни представители.
По реда на чл. 43, ал. 3 народните представители Мартин Димитров и Иван Костов също предлагат и е включен в дневния ред Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум.
По реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители Екатерина Михайлова и Димо Гяуров предлагат включването на Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони, с вносител Иван Костов и група народни представители. Проектът за решение е включен в седмичната ни програма.
Предложенията на господин Ангел Найденов са четири на брой. И четирите са включени в седмичната програма, а те са: първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, второ – Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности от енергия на приемливи цени, трета точка – Проект за решение за налагане на мораториум върху сделки на разпореждане и строителни дейности в имоти на територията на крайбрежни плажни ивици, конкретно изброени, и четвърта точка – Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори.
И предложението на господин Казак – по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника, за приемане на Проект на решение на Народното събрание за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори 2013 г.
Тези от предложенията са включени в програмата, гласувани са, поради което няма да бъдат докладвани индивидуално.
Преминаваме към останалите предложения – първото по време е на народният представител Михаил Михайлов, който предлага като точка от седмичната програма Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.
Слушаме Ви, господин Михайлов – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки – подкрепяте, оттегляте?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предвид ситуацията, която е в момента в България, моето предложение за изменение на Закона за обществените поръчки придобива особена актуалност. Аз смятам, че много по-важно е да се разгледа, отколкото споразумението за франкофони и така нататък.
Казвам Ви – само по магистрала „Тракия” неразплатените пари към подизпълнители, забележете, само за автомагистрала „Тракия”, са 38 милиона лева!
Аз от тази трибуна вече казах и се обръщам към народните представители от Русе, Пазарджик, Хасково и Кърджали, само към една фирма – Строително-предприемачески холдинг, само тя не се е разплатила към подизпълнителите си с 11 милиона! Единадесет милиона към тези фирми, които са 56 общо.
Предлагам фирмите, които са главни изпълнители, да не получават следващите траншове, които са спечелили, докато не се разплатят с подизпълнителите си, което е съвсем просто, елементарно и следва, че когато не са се разплатили, държавата да встъпи като изпълнител, за да може държавата да изплаща на тези фирми, които имат сключени договори. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Аз Ви казвам, че само в Русе в момента има една фирма, която е осъдена от 11 русенски фирми за 3,5 милиона доказани! И те не ги получават тези пари! (Шум и реплики.)
С така предложените текстове те ще могат да си получат парите, държавата директно да се разплати с тях. Казвам Ви, че става въпрос за наистина нещо, което...(Реплики от ГЕРБ.)
Как защо? Защото това са спечелени обществени поръчки от фирма-изпълнител. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Михайлов.
Поставям на гласуване направеното предложение.
Гласували 139 народни представители: за 52, против 56, въздържали се 31.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Яне Янев, който предлага като точка в тази седмична програма да бъде включено разглеждане и приемане на Проект за решение на Народното събрание за произвеждане на национален референдум.
Заповядайте, господин Янев.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Необходимостта от провеждането на референдум и приемането на нова Конституция е повече от доказана. След всички събития, които се случиха в страната, е повече от ясно, че българските граждани не желаят да са част от тази система, която беше направена от комунистическата върхушка в началото на прехода. Не искат и не възприемат този порочен модел, който докара страната до това тежко състояние.
Единственият изход, за да се сложи край на прехода, това е свикване на Велико Народно събрание и приемането на нова българска Конституция. Всичко друго, което се прави е нещо, което може да предизвика и да нагнети още по-голямо напрежение което, ако повторно избухне, тогава вече последствията ще бъдат непредвидими. Затова ние считаме, че няма никаква пречка Народното събрание да приеме Проект за решение за произвеждане на национален референдум на 12 май, на датата на предсрочните парламентарни избори, без да се харчи нито лев повече и по този начин окончателно обществото да разбере иска ли българският народ да има Велико Народно събрание с цел приемане на нова Конституция или не иска.
Щом като политиците не са в състояние да отговорят на потребностите на гражданите, на обществото, нека да прехвърлим тази отговорност на суверена – суверенът да се произнесе иска ли произвеждането на избори за Велико Народно събрание и нова Конституция или не иска. Но, ако Вие продължавате да упорствате и да не давате възможност по този въпрос да се произнесат българските граждани, тогава вече отговорността остава при Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 134 народни представители: за 15, против 42, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Прегласуване – господин Василев.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим): Благодаря, госпожо председател.
Много срамно е, че само 15 народни представители подкрепиха тази точка от дневния ред, а именно проект за решение, по силата на който едновременно с предсрочните парламентарни избори да има и референдум за свикване на Велико Народно събрание и приемане на нова Конституция.
Знаете, че това е стара кауза на „Ред, законност и справедливост”. Още 2010 г. ние събрахме 600 хил. подписа съгласно Закона за референдумите, както накратко го наричаме. След това видяхте какво стана – анонимни сигнали; производство в прокуратурата; ДАНС по къщите на хората; един по един тези 600 хиляди души ги викаха по полицейските участъци, или ги посещаваха вкъщи да ги питат действително ли са се подписали; ченгетата ги караха да се отказват от подписите си; ходеха да говорят на премиера, че РЗС подготвяла държавен преврат и че това било страшно опасно – идеята за Велико Народно събрание и нова Конституция; ГРАО ги брои, провери им ЕГН-тата със запетайките, с правописните грешки и се установи, че има 400 хиляди легитимни подписа.
Ние сме в същата ситуация, както беше процедурата по референдума за АЕЦ „Белене”. Няма абсолютно никаква пречка това да влезе в пленарната зала и да се гласува с обикновено мнозинство, защото Вие виждате, уважаеми колеги, как ескалират исканията на улицата. Първоначално протестите започнаха заради цените на тока – абсолютно основателно, след това се поиска оставката на правителството. Получиха оставката на правителството, въпреки че Борисов е най-малко виновният от всички предходни за цената на тока (шум и реплики), след това поискаха нова Конституция, което е прекрасно. Тоест, вместо радикализация на улицата ние започнахме да говорим за резесаризация на улицата. (Шум и реплики.) Само че вижте какво искат сега хората – нова Конституция, обаче искат смяна на системата, забрана на политическите партии и национализация на частната собственост.
Искам всеки един от Вас след малко, като гласува повторно, и с това приключвам, госпожо председател, да си зададе въпроса: дали тази процедура трябва да се проведе по легитимния начин, който РЗС предлага, или под натиска на улицата, или може би с пистолет, опрян до главата на президента Плевнелиев? (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (встрани от микрофоните): Най-накрая един от левицата ще го отнесе. Има още два работни дни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, моля Ви!
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (встрани от микрофоните): Един от Вас накрая ще го отнесе.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля Ви, господин Василев! (Шум и реплики от КБ.)
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (встрани от микрофоните): Ела да ми го кажеш лично. Ела в кафенето. (Шум и реплики от КБ. Реплики от народния представител Емил Василев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Василев, с най-добри чувства Ви приканвам към добър тон в залата.
Прекратете гласуването.
Гласували 125 народни представители…
(Реплика от народния представител Емил Василев.)
Не сте успели да гласувате?
ЕМИЛ ВАСИЛЕВ (независим, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отменете резултата, ще прегласуваме прегласуването. (Силен шум и реплики.)
Е, той нямаше възможност, грешката е моя. Приемете, че грешката е моя, не му дадох възможност да си седне на мястото и да гласува.
Прегласуване, за да има възможност и господин Василев да гласува.
Гласували 142 народни представители: за 21, против 44, въздържали се 77.
Предложението не е прието.
Следващото предложение е на господин Михаил Миков, който предлага изслушване на вицепремиера и министър на финансите в оставка господин Симеон Дянков относно текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. и състоянието на фискалния резерв към настоящия момент.
Господин Орешарски ще представи предложението.
ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги, известно е, че официалната информация за изпълнението на бюджета, както и за състоянието на резерва и правителствения дълг, се публикуват с месец, а някои от данните и повече от месец, така че ние с Вас официална информация за първите два месеца ще имаме в началото на април, а в същото време в последните няколко седмици сме свидетели на редица значими трансфери, които изменят състоянието както на резерва, така на дълга, а може би и на изпълнението на бюджета. Правят се извънредни емисии 800 млн. лв. на вътрешен дълг, плащат се аванси – казвам всичко това, за да обоснова необходимостта действително да чуем лично от вицепремиера и министър на финансите актуалното състояние за първите два месеца на годината.
Мисля, че е в интерес най-вече на мнозинството, тъй като в отсъствие на официална информация се появяват всякакви коментари, част от които сигурно и не са верни. От тази гледна точка бих Ви призовал да подкрепим това предложение и всички да чуем вицепремиера. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното предложение.
Гласували 141 народни представители: за 56, против 17, въздържали се 68.
Предложението не е прието.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС, от място): Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване? Предложение на Коалиция за България – прегласуване от Движението за права и свободи.
Заповядайте.
ЙОРДАН ЦОНЕВ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Всеки народен представител трябва да се интересува от поставения въпрос, още повече че този въпрос е бил поставен вчера и на Консултативния съвет за национална сигурност и там не е била дадена нужната информация. Тук не е въпрос нито на партийна, нито на парламентарна принадлежност – към коя група или партия.
Обръщам се към мнозинството: не правете грешката, която правите през целия мандат – да се опитате от някаква фалшива солидарност или от някакви други причини, които не са ясни и не са обосновани нито политически, нито икономически, да възпрепятствате този единствен механизъм ние и хората да научим какво е състоянието на финансите в държавата, защото повечето от исканията на гражданите, които са на улицата, са свързани със сериозни разходи, и то разходи, които ще трябва да направи служебният кабинет. Тревогата за състоянието на финансите в страната, и то основно на публичните финанси, е основателна. Вие знаете защо е основателна – спешната емисия държавни ценни книжа, фискалният резерв най-вероятно е под критичния си минимум въпреки тази емисия. От полза на всички, особено на протестиращите граждани е да знаят с какво разполага фискът в този момент.
Моля, госпожо председател, да подложите на прегласуване, и се обръщам към мнозинството да прояви политическа зрялост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
Гласували 142 народни представители: за 60, против 23, въздържали се 59.
Предложението не е прието.
Последното предложение по реда на чл. 43, ал. 3 е на господин Лютви Местан, който предлага да се проведе изслушване на директора на Централната разузнавателна служба Драгомир Димитров, както и на бившия директор на службата Кирчо Киров, на началника на Националната служба за охрана Тодор Коджейков и на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров относно огласените от трибуната на Народното събрание от страна на министър-председателя в оставка Бойко Борисов твърдения, че в официален материал на чужда разузнавателна служба до Националната разузнавателна служба се съдържат данни за подготвен срещу него атентат с поръчител д-р Ахмед Доган – почетен председател на ДПС.
Господин Казак, имате думата.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Всички Вие станахте свидетели как тук, в тази зала, от тази трибуна на 21 февруари министър-председателят в оставка господин Бойко Борисов отправи директно обвинение към почетния председател на Движението за права и свободи господин Ахмед Доган за това, че бил поръчал атентат срещу него. Това твърдение не може да бъде подминато с лека ръка, особено когато се касае за автора му, а именно министър-председателят на България, и когато се касае за този, когото той обвини – лидерът на третата политическа сила в България. Това е пряко обвинение в извършване на престъпление.
Ето защо не само Движението за права и свободи, а цялото българско общество се нуждае веднага, незабавно от разкриване на цялата обективна истина около това твърдение. Неслучайно ние сме го поставили и на Консултативния съвет по национална сигурност при Президента, където настоящият директор на Националната разузнавателна служба е отказал да потвърди думите на министър-председателя в оставка. Това дава още по-голямо основание ние като народни представители, да поискаме да бъдат изслушани всички лица, които имат отношение и които биха могли да дадат информация по този скандален случай. А това са бившият директор на Националната разузнавателна служба, настоящият директор на Националната разузнавателна служба, началникът на Националната служба за охрана и главният прокурор, в чийто ресор в момента е преписката, тъй като прокуратурата е сезирана.
Приканвам Ви към отговорно поведение, за да бъде разкрита цялата истина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 139 народни представители: за 48, против 29, въздържали се 62.
Предложението не е прието.
Постъпили законопроекти и проекторешения от 20 до 26 февруари 2013 г.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Организацията за забрана на химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията за забрана на химическите оръжия. Вносител - Министерският съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана. Разпределен е още на Комисията по правни въпроси и на Комисията по бюджет и финанси.
Проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 202 на Международната организация на труда относно минимума на социалната защита. Вносител - Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика.
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносител е Михаил Михайлов. Водеща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Мартин Димитров и Диан Червенкондев. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносител – Георги Анастасов. Водеща е Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Проект за решение за налагане на мораториум върху разпореждането със земи и гори – държавна и общинска собственост, попадащи в горския фонд, защитени територии и защитени зони. Вносител е Иван Костов и група народни представители. Разпределен е на Комисията по земеделието и горите, Комисията по правни въпроси и Комисията по околната среда и водите.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносители – Доброслав Димитров и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за произвеждане на национален референдум. Вносител – Яне Янев и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за възлагане на министъра на външните работи да бъде отправена покана към международни организации и парламентарни асамблеи за изпращане на наблюдатели на Парламентарни избори’2013. Вносител – Лютви Местан и група народни представители.
Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени. Вносител – Михаил Миков и група народни представители. Разпределен е на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.
Проект за решение за отправяне на покана за разширена мисия наблюдатели на ОССЕ и ПАСЕ на предстоящите парламентарни избори. Вносител – Ангел Найденов и група народни представители.

Преминаваме към точка първа:
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНИЯ НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г. НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ЯДРЕНА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА.
Процедура – господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предлагам да отложим дебата по тази точка с мотив, че това Народно събрание по становището на всички политически сили е изчерпало своя ресурс. То няма доверие в обществото и не би могло да вземе решение по такъв стратегически за бъдещето на България въпрос – стратегически не само за енергийната ни сигурност, но стратегически за националната ни сигурност. Това е достатъчно сериозно основание да проявим разум и да отложим дебата, да оставим дебата по този същностен въпрос на следващия парламент, защото следващият парламент ще бъде натоварен не само с по-големи обществени очаквания, но ще бъде натоварен и с по-голяма обществена поддръжка. Следващият парламент във всички случаи ще има много по-голяма представителност от настоящото Народно събрание и ще има ресурса да вземе решение по един такъв изключително важен за нас въпрос.
Затова предложението ми е да отложим точката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно процедурно предложение – господин Иванов.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): С тояги ще Ви изхвърлят оттук, ако продължавате така.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам обратно процедурно предложение – точката да остане като първа в дневния ред на тазседмичната ни програма. Имам три основателни аргумента.
Преди всичко съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – закон, предложен от народен представител – председател на Правната комисия от БСП в мандата на тройната коалиция, беше приет с техните гласове и очаквам те да не нарушават закона. В чл. 23, ал. 3 изрично е записано: „Когато в гласуването са участвали по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание, но повече от 20 на сто от гражданите с избирателни права, предложението, предмет на референдума, се внася в Народното събрание и се разглежда по реда на чл. 52”, който императивно заявява, че Народното събрание трябва да се произнесе с решение и мерки за изпълнение на това решение в тримесечен срок.
Наистина съм изненадан, че колегите от Коалиция за България директно искат да се наруши закона. В крайна сметка, ако народните представители не защитаваме закона, можем ли да искаме от гражданите да сторят това?
Вторият важен за мен аргумент е обстоятелството, че този въпрос има и морална страна. Решението за провеждането на националния референдум беше прието от това Народно събрание на 24 октомври 2012 г. Съвсем нормално е този състав на Народното събрание да завърши процедурата по този референдум, а не да прехвърля топката на следващото Народно събрание.
На трето място, има предложение за решение, внесено от почти всички депутати от Коалиция за България. Щом са внесли решението, те оценяват необходимостта въпросът да бъде разгледан в това Народно събрание. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ и СК.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям на гласуване предложението за отлагане на разискванията по тази точка.
Гласували 109 народни представители: за 20, против 80, въздържали се 9.
Предложението не е прието.
Прегласуване – заповядайте, господин Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Първо, Народното събрание взе решение за провеждане на референдума под натиска на 700 хиляди български граждани. Тези 700 хиляди български граждани много ясно искаха да се произнесем, но настъпилите след това събития, категорично показаха, че това Народно събрание няма обществена поддръжка – проучванията показват не повече от 6% доверие и подкрепа в Народното събрание. В състояние ли е това Народно събрание да вземе решение по такъв ключов въпрос? Очевидно е, че не.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Очевидно е, че – да!
РУМЕН ПЕТКОВ: Много е добре да дойдат и да Ви набият, но не това е решението на въпроса. (Реплик и възгласи от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Петков, мерете си думите от парламентарната трибуна!
РУМЕН ПЕТКОВ: Не е това решението на въпроса. Въпросът трябва да бъде решен от легитимни институции, от легитимно Народно събрание. Това Народно събрание нито има легитимност, нито има подкрепа, нито има поддръжка! Ето затова трябва да оставим на следващото Народно събрание, което във всички случаи ще има много по-голям ресурс на доверие и обществото да вземе решение по такъв ключов въпрос. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласували 110 народни представители: за 24, против 78, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Преминаваме към точка първа от днешния дневен ред.
Постъпили са два проекта за решение.
Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум, внесен от народния представител Иван Николаев Иванов.
Вторият проект е за решение за възобновяване изграждането на нова ядрена електроцентрала, внесен от Сергей Станишев и група народни представители.
Законопроектите са разпределени на Правната комисия и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Няма постъпили доклади от комисиите, затова давам думата на вносителите.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позволете ми да Ви представя Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум. Проектът се внася от група народни представители от Парламентарната група на Синята коалиция.
Преди всичко, за да Ви запозная с решението, което предлагам, искам да изтъкна кои са изводите от проведения национален референдум.
Националният референдум показа, че огромната част от българските избиратели не приемат и не подкрепят строителството на АЕЦ „Белене”.
Съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, за да бъде приет референдумът с определено решение директно, е необходимо да гласуват над 50% „за” брой избиратели, които са повече от тези, участвали на последните парламентарни избори. Това означава, че целта, която си беше поставила Българската социалистическа партия, инициирала референдума, беше да събере около 2 милиона и 200 хиляди гласа, които са 50% от участвалите през 2009 г. на изборите. Тя събра само една трета от тези гласове – само 30–35 % от тези гласове, което е категорично доказателство, че българските граждани не подкрепят строителството на АЕЦ „Белене” като втора ядрена електроцентрала в страната.
Второто, което показа референдумът е, че голяма част от българските граждани отказаха да поемат отговорността чрез референдума относно строителството на ядрената централа – отговорност, която съгласно чл. 45 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия за мирни цели, трябва да носи Министерският съвет. Те фактически упълномощават нас да се произнесем по този въпрос.
Относно резултата от референдума искам да отбележа, че всъщност кампанията, която беше проведена от едната страна, беше 10-годишна, многомилионна и съгласно показаните в пресата данни, разходите за кампанията от страна на Инициативния комитет, поддържан от Българската социалистическа партия, са десетократно по-големи от разходите, извършени от Инициативния комитет, зад който стоят от Демократи за силна България, като политическа партия.
Въпреки огромната разлика във финансирането на кампанията, която, отново искам да отбележа, че продължи десет години – през целия период, когато се правят опити този ненужен, вреден, опасен проект да бъде възобновен, Вие виждате, че резултатът не даде никакво основание на инициаторите на референдума да искат подкрепа за строителството на „Белене”.
В нашата кампания успяхме да променим нагласата на хората и сега тя е коренно различна от тази, която беше в началото на кампанията по няколко, бих казал, пет основни причини.
Първо, това бяха ясните факти, които чрез документи, чрез други доказателства показаха, че проектът е икономически неизгоден, финансово необезпечен и екологично опасен за страната ни. Няма да се спирам на всички тези факти, защото този дебат беше вече проведен.
Втората причина беше работата на комисията, която трябваше да проучи всички факти около Проекта АЕЦ „Белене”. Тази комисия свърши огромна работа и прегледа близо 10 хиляди страници материали. Материали, които показаха, че в „Белене” до момента са закопани над милиард и петстотин милиона лева, че има тежки нарушения на закона, преди всичко Законът за обществените поръчки, и че българските граждани са ощетени по толкоз категоричен начин, че в момента Националната електрическа компания, заради тези разходи, се намира в състояние на фактически фалит.
Третият важен повод да се променят нагласите на хората е обстоятелството, че ние обяснихме на гражданите, че развитието на ядрената енергетика не може императивно да се свързва със строителството на АЕЦ „Белене”. Има приоритет, съгласно Енергийната стратегия на България, приета от това Народно събрание, в която е записано, че приоритет в областта на ядрената енергетика е удължаване срока на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй” – цел, която ще бъде постигната в българската енергетика. Това ще даде възможност именно електроенергията, която се доставя за потребителите, да бъде на ниска цена, защото инвестициите в АЕЦ „Козлодуй” отдавна са изплатени.
Има и друга опция и тя е: без да се харчат излишни средства за инфраструктура при едно ново строителство на нова ядрена електроцентрала в Белене, да се използва инфраструктурата в Козлодуй и при необходимост там да бъде изградена седма мощност, което ще излезе безспорно много по-евтино отколкото изцяло ново строителство с цялата техническа, социална и транспортна инфраструктура, която трябва да бъде извършена на площадката „Белене”.
Следващата причина за промяна нагласите на хората е обстоятелството, че те разбраха, че непрекъснатият страх, който внушаваха представителите на БСП, че хората ще останат на свещи, че няма да има ток и така нататък, се оказа една груба и манипулативна теза, която не отговаря на истината.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Ама изгубихте референдума.
ИВАН Н. ИВАНОВ: България, съгласно официалните изследвания от Националната електрическа компания, в следващите 15 години няма да има нужда от нови големи електрогенериращи мощности, но ако се удължи животът на V и VІ реактор в АЕЦ „Козлодуй”, това ще продължи още 10 години, тоест и в следващите 25 години.
Междувременно е ясно, че устойчиво в България хората могат наистина да имат поносими сметки за електроенергия, тогава когато приоритетът на целия Европейски съюз, а именно развитието на енергоспестяването, мерките за енергийна ефективност бъдат приведени в действие, за което има и европейско финансиране, и тогава ще се почувства, че България наистина може да се сравнява с другите страни в Европейския съюз, които са наистина много напред в това отношение.
Не на последно място – това, което се случи във Фукушима преди две години, накара хората да се замислят за огромната опасност, която се крие в този проект, който се намира в сеизмична зона, и евентуално земетресение може да унищожи не само централата – да заличи България от картата на света. Всичко това накара хората действително или да не отидат да гласуват, или да гласуват с „не”. Отново повтарям, от изискуемите гласове само 30 до 35% са гласове, които бяха „за” изграждането на централата.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Какъв е резултатът? Резултатът! Кажи какъв е резултатът!
ИВАН Н. ИВАНОВ: Завършвам с това, което предлагаме в Проекта за решение.
На първо място, ние подкрепяме Решението на правителството на Република България от 27 март за спиране на Проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене” и настояваме за окончателното прекратяване на този проект.
На второ място, в съответствие с Енергийната стратегия на Република България, ние настояваме за ускоряване на процедурата по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”.
На трето място, при окончателното прекратяване на Проекта „Белене” настояваме правителството да обяви открит международен търг за продажба, преди доставката в България, на поръчаното, произведено и заплатено оборудване на АЕЦ „Белене”.
Последно, четвърто, препоръчваме на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадката „Козлодуй”.
Благодаря Ви и очаквам Вашата подкрепа за нашия Проект за решение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Забрави да кажеш резултата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
От името на вносителя на втория Проект за решение, заповядайте, господин Стоилов.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, трябва да обърна внимание, че референдумите дават възможности на активните граждани да оказват пряко влияние върху приеманите от държавата решения. С това изречение аз до голяма степен мога да зачеркна мотивите, които изложи вносителят на предишното решение, защото резултата от референдума, от хората, които участваха в него, убедително подкрепиха изграждането на нова ядрена електроцентрала, а голямата част от тях имаха предвид изграждането на централа на площадката в Белене.
Интересно е, че този проект, който разглеждаме, наистина съгласно изискването на закона, не е съпътстван от становище на двете комисии, както това беше оповестено. В другия случай, дори при наличието на становища, много пъти законопроекти или решения са чакали по няколко месеца.
Каква е целта сега на групата на ГЕРБ и на Синята коалиция или това са радетелите на новото програмно правителство? Нека хората да видят кои щяха да изпълнят волята да се прави програмно правителство. Върху коя програма – върху програмата на ГЕРБ или върху програмата на Синята коалиция?
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): ГЕРБ си върна мандата. Не ни цитирай!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Защото в програмата на ГЕРБ е казано, че те подкрепят изграждането на АЕЦ „Белене”. Върху това ли щяхте да правите програмно правителство или върху отричането на „Белене”?
Ясно е, че този Парламент в следващите дни наистина ще приключи своята работа. Затова ние искахме решението по този въпрос да се вземе от Народно събрание, което е упълномощено от българските граждани, включително по този въпрос. Защото в следващата изборна кампания всяка една от партиите ясно трябва да каже какво е отношението й по този проблем. Тези действия, които вероятно Парламентът ще възложи днес, да ги възложи не на служебно правителство, което има и ограничено време за своята работа, и ограничена легитимност, а да бъде излъчено от правителство, което ще провежда ясна политика за един по-продължителен период от време.
Така или иначе сега сме в условия на трансформирането на референдума поради това, че в него не са участвали необходимия брой избиратели, за да бъде той юридически задължителен и да преминем към гражданска инициатива.
Забележете: мнозинството от гласувалите на референдума апелират към Народното събрание да вземе предвид тяхната воля и да намери решение, което да изпълнява в голяма степен тази воля. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.) Това е логиката на преминаването на референдума в тази следваща фаза.
Всички приказки, че мнозинството от българските граждани не подкрепят АЕЦ „Белене” са просто лъжа. Забележете, съотношението на гласувалите „за” и „против” на референдума почти буквално възпроизвежда провежданите в последните години представителни социологически проучвания за тези, които подкрепят или не подкрепят такъв проект. Тоест гласуването напълно потвърждава съществуващите в обществото нагласи към момента на провеждането на референдума. Това за Вас трябва да е достатъчно голям сигнал какво е отношението на хората по същество.
Защо повечето от тях не участваха в референдума е наистина важен въпрос. Само че тези, които искаха да бойкотират референдума, и тези, които гласуваха „против”, вместо да са горди, трябва да си дадат сметка и всички ние да признаем, че днес партиите не са в състояние да мобилизират голяма част от гражданите – да ги убедят да се присъединят към това, което те предлагат.
Другият извод е, че истинската солидарност в обществото възниква, когато всеки се почувства ощетен, защото хората, когато трябваше да платят високите сметки за ток, за парно и за другите услуги, едва тогава излязоха по улиците и площадите. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.) Те бяха солидарни и наистина натрупваха енергия. Дори бих казал, че самото предизвикване на референдум по гражданска инициатива отключи тази енергия.
След повече от три години и половина хората разбраха, че техният глас няма да бъде заобиколен, защото инцидентните протести, които имаше и преди – за защита на природата, срещу монополите, не можаха да дадат такова силно влияние върху решението на управляващите и на институциите. Днес, както виждате, това до голяма степен става причина да се стигне до предсрочни избори.
Тази гражданска енергия е много важна, защото тя трябва да съчетае формите на пряката и на представителната демокрация, защото улицата е много силен аргумент, когато трябва да се изрази общественото мнение, но тя не може да управлява. Управлението се извършва по двата начина, за които споменах. Когато се съчетае гражданска енергия, пряка демокрация и представителни институции в тяхното реално изражение, тогава наистина може да има стабилна държава и истинска обществена гражданска инициатива. Точно поради тази причина ние днес тук говорим от името на тези 60%, които участваха и очакват такова решение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Днес ние говорим от името на тези 60% български граждани в цялото общество, включително и неучаствалите в референдума, които поддържат тази инициатива. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.) Това е!
Затова се дразните, защото днес ще гласувате „против”, но Вие ще гласувате не просто против опозицията, най-главната част от която е БСП, Вие ще гласувате срещу тези хора, които са отвън в голямото си мнозинство. (Реплики от ГЕРБ.)
Казвам го на всички и на Вас, защото знаете ли какво стана, когато тук говорихме за референдума и казахме, че сме за високотехнологична и социална България, за достъпни цени на електроенергията, искаме да помогнем на българските граждани да си върнат държавата – този лозунг не го ли чувахте от площадите и от улиците? Те вероятно го взеха не защото е казан от нас, а защото е истински. Тяхната енергийна сила е по-голяма от това, което дори ние можем да изразим в момента. (Ръкопляскания от КБ.)
В тази посока трябва да мислите, защото институциите могат да бъдат заобиколени и вместо в очакване и надежда за хората, да се превърнат в отрицание и дори в нещо по-лошо.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Стига сте ни плашили.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не Ви плашим! Само предупреждавам, не плаша! Това предупреждение засяга всички нас. То засяга политическата система, засяга партиите, защото през последните сто години няма пример на демократично безпартийно управление. Ако някой може да посочи, нека да стане и да каже. Едно е гражданите да имат контрол върху управлението, наблюдение върху всичко, което става.
Аз предлагам и още искания да бъдат издигнати. Нека българските граждани да поискат при всички обществени поръчки, които се правят от министерства, от общини, да има истински представители, гражданско-експертни съвети, които да получават цялата информация, да наблюдават вземането на решения и да оповестяват своето мнение така, че подобни трикове с концесии, приватизации и обществени поръчки да не бъдат възможни. Нека тези хора да стигнат до корена на злото.
Едва в последните дни наистина чувам, че освен към партиите трябва да се претендира и по отношение на тези икономически групи – част от тях свързани с подземния свят, които се оказват най-облагодетелстваните и които дори могат да се опитат да изкористят тези процеси и отново да ги тласнат в погрешна посока, включително с призиви като този за Велико Народно събрание, за да може в тази мътилка всичко да си остане постарому. (Ръкопляскания от КБ.)
Български граждани, вече се обръщам към Вас, стигнете до тези, срещу които протестирате – представители във властта, в местната или в централната. В повечето случаи те са се вкоренили, защото обслужват едни и същи интереси, независимо от различните цветове, чрез които се превъплъщават и Ви заблуждават.
Ето това е големият въпрос, с който трябва да се отиде на изборите и всяка партия вече не може да прави полуполитика. Не може да прави полуполитика и да взема решения на полутъмно!
Да Ви кажа и другото искане на хората. Много от тях поискаха да купуват електроенергия от АЕЦ „Козлодуй”. Защо? – Защото това е най-евтината електроенергия. Проектът „Белене” означаваше да се произвежда електроенергия на цена, близка до цената на „Козлодуй”. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Тук сега някои ще излязат и ще кажат: ама това са 15 стотинки при средна цена 8 стотинки! Господа, това е средната цена за целия експлоатационен период, който е около 70 години.
Представете си какви са цените след 30-40 години на електроенергията! (Шум и реплики.) Тоест тази електроенергия във всеки един момент ще бъде конкурентоспособна, защото от нейната продажба ще се изплащат и самият проект и когато този проект е с преобладаващо държавно участие, цената ще направи проблематични някои от сделките на тези, които са срещу референдума, които продадоха ТЕЦ-овете в „Марица Изток” и които произвеждат електроенергия на много по-висока цена, отколкото държавния ТЕЦ. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло. Шум и реплики.)
Ще ползвам от редовното време, госпожо председател.
Господа, защо не повдигате този въпрос? Така ли защитавате работещите в тези централи – с по-високите цени, които сте задължили държавата да изкупува? Та нима тук не са защитени интересите на производителите на електроенергия от соларните паркове с ветрогенераторите? България много по-рано от необходимото почти постигна този задължителен праг за зелената енергия, който изисква Европейския съюз. (Шум и реплики.)
Потърсете всички интереси, защото Вие намалихте участието чрез два основни начина. (Реплики от народния представител Иван Николаев Иванов.)
Използвам времето на парламентарната група. Не се безпокойте, ще можете даже да ме репликирате. Това Ви дава възможност да ме репликирате. (Реплики от народния представител Иван Николаев Иванов.)
Единият е, че управляващите казваха: „Какъвто и да е резултатът от референдума, няма да последва нищо, с което ние да се съобразим”. Второто е, вместо Проектът „Белене” да бъде разглеждан като икономически, социален, инфраструктурен и технологичен проект, той беше представен преди всичко като голям корупционен проект. (Шум и реплики.)
Ако Вие имате претенции за злоупотреби – ние казваме: „Продължете да разследвате, да проучвате, да установявате всички факти.”, защото темата за „Белене” не може да се сведе до това как са били възлагани обществени поръчки. Тази тема има своето място. Но темата „Белене” трябва да проучва как България ще се развие икономически и социално, как ще създава заетост, как ще доставя електроенергия, как ще търгува.
Тук се говори, че било екологично опасно – ами, защо хората, които живеят в Белене и региона, за които той е най-опасен, гласуваха най-масово?
Не виждате ли колко нелепи са Вашите аргументи!? Тези, които са най-застрашени, при които ще възникне тази авария, казват: „Ние го искаме най-много!”. Тоест Вашите аргументи наистина звучат нелепо!
Затова днес Ви предлагам друго. Ние внасяме Проект за решение, който отменя предишното решение на Народното събрание, който възлага на Министерския съвет да отмени своето решение, Министерският съвет да предприеме необходимите действия за ускоряване на процедурите по удължаване на срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”, наистина едно крайно необходимо и спешно действие, което Вие сте довели в критична точка до този момент, и накрая Министерският съвет и министърът на икономиката да възобновят изграждането на нова ядрена електроцентрала, като се рестартира прилагането на споразумението с изпълнител на проекта, осигури се финансиране на определеното държавно участие и се предприемат всички необходими действия за успешно завършване на проекта.
Ако Вие днес не приемете това решение, което дава перспективи на България и отговаря на очакванията на мнозинството от българските граждани, аз Ви предлагам поне да потърсите компромис – да не приемате решението на Синята коалиция, което е почти огледално, противоположно, да спрем всичко. След като разрушихме земеделието, след като почти нямаме индустрия, нека да нямаме и енергетика. Кажете, господа, с какво да се развиваме?! Има ли някакъв друг начин?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има, да. Седми блок в „Козлодуй”.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Ние Ви обяснихме, че VІІ блок за „Козлодуй” не може да стане веднага. (Шум и реплики.) Той е необходим, когато има други мощности и когато приключва експлоатацията на V и VІ блок. Аз не съм сигурен, че ако зависеше от Вас, Вие ще получите дори европейско разрешение, защото, нали знаете, че част от европейските държави са като цяло против развитието на атомната електроенергия – и Германия, и Австрия, но България тогава го получи. Как Вие сега ще получите ново разрешение при още по-неблагоприятни условия и когато България не е изпълнила вече дадено й разрешение?! (Шум и реплики от ГЕРБ.) Кой сериозен политик, когато се съобразява с интересите на своята държава, ще Ви направи такава услуга? Аз се питам и не виждам сигурен отговор на този въпрос. (Реплики от ГЕРБ.)
Затова Ви казвам: има компромисен изход и за Вас. Може да се приеме едно решение, което не предрешава проблема за съдбата на АЕЦ „Белене” – да се възложи на правителството да продължи проучванията, анализите, да възстанови партньорските отношения, най-малкото с тези, които могат да търсят финансова отговорност от България за неизпълнените ангажименти, и по този начин процесът да продължи до есента, когато окончателно следващото правителство, което и да е то, и парламент да вземат решение за рестартиране или пък за някаква друга развръзка по този проект.
Според мен това ще бъде единственото далновидно решение, което днес можете да приемете. Ако Вие приемате решение, което постановява слагането на точка на този проект, тогава за нас не остава нищо друго, освен да се обърнем към българските граждани, да искаме тяхната подкрепа и в следващия парламент да се формира мнозинство, което да отмени това решение на Народното събрание, да възложи на следващото правителство спешно да рестартира проекта и бързо да се изгради ядрената централа на площадката в „Белене”. (Шум и реплики.) Защото проблемите с електроенергията и нейната цена зависят от преноса, от електроразпределението, но те зависят и от това кой, каква енергия и как произвежда. Замислете се по всички тези въпроси. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Тъй като една трета от изказването на господин Стоилов всъщност беше като изказване от времето на групата, имате възможност за реплики.
Господин Лазаров – първа реплика.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Популизмът е популизъм, но когато започва да навлиза демагогията, нещата трябва да се казват в прав текст. (Шум и реплики отляво.) Тук да се говори за прозрачност, за обществени поръчки, за някакъв контрол, при положение че при „Белене” нямаше обществени поръчки, при положение че се сключваха едни тайни споразумения и бяха похарчени над милиард български левове – това е демагогия, това дори не е популизъм! При положение че представителите на Българската социалистическа партия в комисиите заявяваха, че Законът за обществените поръчки бил тесен, видите ли, той не важал при сключването на тайните споразумения за „Белене” – това е демагогия! (Силен шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика?
Господин Иванов.
Моля, колеги, не влизайте в пререкания от място, има трибуна.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Първо, искам да се обърна към господин Лазаров и да му кажа, че лъжата и демагогията, господин Лазаров, при колегите отляво вървят ръка за ръка от дълги години. Тези хора, когато организираха референдума, застанаха зад формулировката, че това е гражданско сдружение, което повдига въпроса. Кои се бяха включили в гражданското сдружение? Господин Овчаров, господин Станишев и господин Янаки Стоилов – това ли са гражданите на България, това ли са хората, които поставят въпросите?! (Силен шум и реплики от КБ.)
Те не са представителна извадка, не са хората, които представляват гражданското общество, а това са хората, които са направили далаверата „Белене”, които се крият зад гърба на гражданското общество, за да могат да прикрият следите си, да прикрият кражбата, която е осъществена на този обект.
Искам да кажа също, че когато те лъжеха българските граждани с въпроса: „Искате ли евтин ток и се разпишете тук?”, според тях генерираха около 700 хиляди подписа, от които се оказа, че над 200 хиляди са невалидни, но това е друг въпрос. На референдума отново това твърдо ядро, вече подкрепено от други политически партии, успя да събере същия резултат.
Искам да Ви кажа накрая нещо много важно. Когато с господин Янаки Стоилов разговаряхме в Страсбург и го попитах каква е тяхната програма минимум за това референдумът да се отчете от тях като позитивен и като положителен, той каза: „Минимум един милион подписа „за”, защото иначе ще стане зле с БСП”. Оттук нататък следващата крачка е да се случи именно това – хората да разберат що за партия сте Вие, и да Ви дадат отново червения картон. (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – господин Стоилов. (Силен шум и реплики.)
Кой иска трета реплика? (Шум и реплики.)
Моля не влизайте в пререкания от място, а който желае да вземе думата, може да я поиска по установения ред. (Силен шум и реплики от КБ.)
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Колегите вероятно се опитаха да спрат господин Лазаров, който ми отправи реплика и излезе, защото сигурно не иска да чуе, че при управлението на ГЕРБ „Горна Арда” беше дадена за 500 милиона на ЕVN – добре позната абревиатура, без никаква обществена поръчка. (Ръкопляскания от КБ.)
По отношение на другите действия, които са станали в енергетиката преди – без поръчки, аз не ги отричам. Това е голямата разлика между тези, които ми правят реплики, и мен. (Реплики от ГЕРБ.)
Не, не. Аз ще Ви кажа и нещо друго. Основателен е въпросът защо са допускани хора да търгуват с електроенергия – не говорим за тези големите доставчици (шум и реплики) – да, които са били назначавани. Само че, когато министърът на икономиката повдигна този въпрос, ако има достатъчно сериозни хора, които разговарят с тях, те трябваше да му зададат въпроса: „А защо, господин министър, когато Вие сега обявявате обществени поръчки, приходите от тази дейност не се увеличиха, а намаляха?!” Ето това е много интересно. (Реплики от ГЕРБ. Оживление.)
Тогава се пита, дали тези процедури не са просто параван отново да бъдат назначавани други хора, по-удобни на сегашната власт? Затова призовах хората да поискат истинското, защото няма значение дали това е БСП, ГЕРБ, трета или четвърта партия, а да бъдат сложени всички тези неща на масата, да има прозрачност и контрол – не гражданите да управляват, а гражданите да настояват и да контролират. (Реплики от народния представител Станислав Иванов.)
Господин Иванов, ще стигна и до Вас, нали ми направихте реплика.
Така че това е по въпроса на господин Лазаров.
Сега по Вашия. В политиката има едно задължително условие: когато хората си говорят като хора, аргументите са между тях, но аз не бягам от това, което съм казал. И сравнете, това, което съм Ви казал, с тези близо 900 хиляди гласа, които хората дадоха в подкрепа на изграждането на АЕЦ „Белене”.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Осемстотин хиляди.
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Следователно, това, което съм Ви казал, е близко до това, което е трябвало да стане. Затова да оставим тези дребни закачки и да се съсредоточим върху главното. Казах Ви, че главното е да потърсим разумен изход от тази ситуация, който отговаря на Вашите разбирания, на Вашето достойнство, който обаче не погазва волята на тези хора, които искат друго решение. Този въпрос да бъде анализиран внимателно, ако има време и служебното правителство да се занимава с него, да предприеме някои действия – то не е страна във въпроса, може да каже и своето мнение по него, и да остави този въпрос за крайното решение на следващия парламент и на следващото правителство. Желая Ви на добър час!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За изказване – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, в началото искам да помоля за удължаване на времето на групата.
Уважаеми дами и господа, демагогията на БСП започва да ми идва в повече, защото ние сме в хипотезата на техния закон. Тук, в залата виждам господин Янаки Стоилов, той беше председател на Правната комисия, която прие този закон. И в техния закон, който те са приели, пише, че ако има гласуване над 20%, но под гласувалите на последните парламентарни избори, решението се взема от Парламента. Тогава така са написали закона – Янаки Стоилов и неговата тройна коалиция, само те и никой друг!
Сега какво казват те? Да, ама не им е изгодно да спазят собствения си закон. Тогава им е било изгодно да го напишат, но днес не искат да го спазват. Извинявайте, това сериозни политици ли са?! Като не искате да спазвате собствените си закони, къде сте тръгнали, бе хора?! Това ли Ви е принципността?! Това ли сте Вие?! Вчера искате едно, днес не спазвате собствените си закони. Това показва дълбока конюнктурност и дълбока демагогия в собствените Ви действия.
Господин Стоилов, чудя Ви се на акъла, Вие сте председател на Правната комисия на тройната коалиция, трябваше да се скриете от този дебат, защото трябва да искате спазване на закона, а точно Вие сте едва ли не най-голямото острие на БСП и призовавате Вашите закони да не се спазват! Чудя се как при това положение имате лицето да застанете пред Четиридесет и първото Народно събрание?!
Уважаеми колеги, в тази връзка, днешният дебат има особено важна стойност, за да се определят политическите партии – това е много важно в представителната демокрация, никой няма право да остане встрани от дебата или да се скрие от него. Доскоро я нямаше и Парламентарната група на ДПС, но виждам, че колегите са тук. Важно е и те да се определят. Важно е, защото ние от Синята коалиция имаме сериозното подозрение, че следващия мандат освен БСП и „Атака”, които имат ясна позиция, има сериозна опасност и ДПС да се включи в такава неформална коалиция „Белене”, а се говори и за други партии – за партията на Меглена Кунева. Има опасност проектът „Белене” да започне да се строи, затова е важно сега, в Четиридесет и първото Народно събрание да се определят партиите. Не е честно спрямо хората някой да остане с двулична или неясна позиция като например „въздържал се”, като например „ще видим”, като например „ще вземем това решение в следващото Четиридесет и второ Народно събрание”.
Колеги, искам отсега от името на Синята коалиция да Ви предупредя за следното, защото има такава хипотеза: ако не дай си Боже, вземат да строят „Белене”, днешните протести ще Ви се видят като невинни сбирки на граждани в подкрепа на правителството и Парламента, защото ще фалирате държавата в кратки срокове. Българската държава не може да понесе двадесет милиарда лева! Ще докарате нещата до Жан Виденов за 6 месеца. Аз знам, че сте способни и дори с голям хъс искате да го направите – с голям хъс искате да фалирате държавата, с голям ентусиазъм, както го направихте през 1996-1997 г., със същия хъс и ентусиазъм. Двадесет милиарда лева за „Белене”, ако тръгнете да ги харчите, българският бюджет това не може да понесе. Валутният борд не може да го понесе. Финансовата система не може да го понесе. Няма значение кой ще бъде горкият финансов министър да бере срама на всичко това, което ще се случи. Затова е важно партиите да се определят и да заемат категорична позиция какво ще направят сега и в следващото Народно събрание.
Скъпият ток днес се дължи до голяма степен на направените разходи за „Белене”. Това хората трябва да го чуят и да го разберат. Един милиард и половина, хвърлени за „Белене”, вдигат цената на тока още сега. Още сега вдигат цената на тока.
Когато хората протестират, трябва да знаят една от най-големите измами. Ако беше продължил строежът на „Белене”, токът щеше да бъде още по-скъп. Всички анализи показват, че токът от „Белене” ще е между три и четири пъти по-скъп от цената на тока от „Козлодуй”. Между три и четири пъти!
Колеги, всичко останало е лъжа, измама и скриване на истината. Между три и четири пъти по-скъп ток! Следователно, ако не дай си Боже, Вие успеете да направите коалицията „Белене” следващия мандат, ще вдигнете цената на тока поне с 50%, ако продължите да строите „Белене”. Затова казвам, че всеки трябва да се определи и да заеме категорична, държавно отговорна позиция още отсега! Няма право да се крие зад каквото и да било, зад каквито и да било паравани!
Казахте за соларните паркове. Знаете ли демагогията на БСП?! Какво ли не съм виждал от Вас, но тук надминахте себе си! Това е пак Ваш закон – Законът за възобновяемите енергийни източници. До края на 2009 г. Вие имахте подписани предварителни или окончателни договори за 12 хил. мегавата соларни и други ВЕИ проекти. Дванадесет хиляди мегавата! Нека хората, които не разбират от енергетика, да си го представят: това е шест пъти „Белене”! Господин Стоилов, това Вие, Вашето правителство – шест пъти „Белене” бяхте подготвили такива проекти. Истината е, че Четиридесет и първото Народно събрание относително късно сложи ред в тази система, но все пак сложи ред. Ако такъв ред не беше сложен, цената на тока сега щеше да лети и проблемите сигурно щяха да са три-четири пъти по-големи.
Извинявайте, но Вие забъркахте тази каша. А тук, от тази трибуна, едва ли не казахте, че сте били наблюдател на този процес?! Вашето правителство, Вашият министър на икономиката и енергетиката, Вашето мнозинство подписва предварителни и окончателни договори за ВЕИ проекти за 12 хил. мегавата. Така че, моля Ви: човек трябва малко от малко да казва истината, дори Вашата политическа сила!
Другата голяма лъжа е лъжата за проектното финансиране. Това се споменава и от „Атака”, и от БСП. Руснаците като добри хора били готови да дадат парите, така че да се построи „Белене” и после от цената на тока щяло да се връща финансирането на проекта. Колеги, ама то няма пазар на това нещо, няма кой да купува този ток, колеги! И като няма кой да го купува, няма проектно финансиране. Няма да има приходи. Това е разликата между този проект и „Южен поток”. Там има сигурни такси, сигурни приходи. „Белене” няма нищо сигурно – няма сигурни приходи, нищо няма.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Има далавера.
МАРТИН ДИМИТРОВ: Това е много дълбока измама.
И най-накрая, присъствах на повечето от заседанията на Комисията „Белене”. Извинявайте, не знам друга област на работа на последните правителства, където да има толкова много злоупотреби. Много злоупотреби! Ако ние от Синята коалиция критикуваме мнозинството от ГЕРБ, то е защо по-рано не бяха извадени тези договори и всички тези факти, въпреки призивите на Синята коалиция. Защо срещу тези хора няма прокурорски проверки и ефективни мерки? Не знам друга тема с толкова много злоупотреби. Някой може ли да каже?! Може ли да каже друга област, в която да са изчезнали, да са прахосани толкова много пари?!
Колеги, искам да завърша със следното: за честните хора избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! За хората, които искат да има стабилна България, избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! За хората, които искат утре България да върви напред и да не бъде съсипана българската икономика, да няма Жан Виденов 2, избор няма – „Белене” трябва да бъде спряно! Благодаря за Вашето внимание. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Лично обяснение – заповядайте.
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Господин Димитров, дължа в обяснение, тъй като аз нямам никакви основания да се крия от участие в този дебат заради начина, по който съм участвал в изработването, обсъждането и приемането на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Ако Вие сте искали добросъвестно да се запознаете с моите позиции, нямаше да говорите част от тези работи от трибуната. Аз съм бил и при събирането на подписите, и особено при гласуването за такива прагове, които да осигурят валидност на референдума. В първия вариант, това да бъде както на изборите, да няма никакъв изискуем праг за участие, след като искаме неколкостотин хиляди подписа, които да гарантират, че темата има обществено значение. А вариантът, който беше изразен от името на Правната комисия, тъй като аз като председател съм подкрепил този компромис, беше за 30%. Изискването е, ако гласувалите са над 20%, но под 30%, тогава Парламентът трябва да вземе решение. Моята позиция не се е променила. Това, че със своята позиция не съм успял да надделея върху мнозинството, също е факт, но той няма защо да бъде адресиран към мен.
Вие като икономист трябва да говорите и малко по-сериозно в тази част, защото, когато казвате за някакви „пъти”, трябва да кажете, че за последните 15 години цената на електроенергията в България се е повишила – говоря за потребителите – 6 пъти. Тези въпроси само от някакви такива автоматични пазарни условия ли идват? Трябва там да се анализират въпросите.
Когато казвате, става дума за 12 мегавата...
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК, от място): Хиляди! Дванадесет хиляди!
ЯНАКИ СТОИЛОВ: Не може да са 12 хил. мегавата, защото... (Реплики от СК.) Чакайте, Вие сте несериозни за хората, които се занимават с енергетика. Правете разлика между киловатчаси, мегавати и така нататък. (Шум и реплики от ГЕРБ и СК.) Защото при управлението на ГЕРБ това число е 10 пъти по-голямо – 886, което е почти колкото мощността на един хилядник в АЕЦ „Козлодуй” или в „Белене”. Правете си сметките и недейте се явява като някакъв клакьор на сегашното управление, когато искате да критикувате предишното защото може да няма Мартин Димитров едно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Има ли реплики?
Има думата господин Великов.
ТОДОР ВЕЛИКОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да направя реплика на господин Димитров.
Аз съм гласувал „за” да се развива „Белене” и ще кажа защо. Защото България не може да се лиши от това, което всъщност Вие искате да кажете в нашето общество, че единствено чрез Козлодуй, чрез VІІ блок в „Козлодуй” може да бъде намерен пазар за енергията. Аз смятам, че „Белене” трябва да съществува и не искам никой в тази зала да приватизира моя глас.
Но, господин Димитров, аз пак казвам – в този глобален свят с такива изказвания, които Вие оттук правите, и с тази ниска данъчна ставка, която има в България, затова нямаме инвеститори. Защото ако в този глобален свят, в една държава като България не можем да намерим средства да построим такава електроцентрала, Вие никога няма да дойдете на власт в България. Никога! Защото България има нужда от такава енергия предвид на това, че блокове V и VІ са в процес на закриване и ще бъдат закрити. Затова ние трябва да търсим прагматичния подход в тази посока. А прагматичният подход е да направим „Белене”. Вие казвате: няма пазар за тази електроенергия от „Белене”. Значи от VІІ блок в „Козлодуй” има, а от „Белене” няма пазар?! Тогава защо другите страни правят електроцентрали? Защо не си поставите това като въпрос. (Реплики от СК.)
Заблуждавате българското общество, че с пари от бюджета ще се прави „Белене”. Няма да се прави с пари от българския бюджет, ще се намерят инвеститори, които имат желание. В целия свят има инвеститори, но Вие ги прогонихте. Защото Вие направихте така, че провалихте този референдум в най-новата ни българска история. Провалихте го с разнопосочното говорене. Защото българският народ беше заблуден затова как трябва да гласува. Въпреки всичко той даде своя глас, че трябва да се строи „Белене”. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа!
Първо, по първата реплика, която беше отправена към мен, тя беше под формата на лично обяснение. Вижте, трябва да се подготвяте, колеги. Господин Стоилов, давайки лично обяснение, направи тежки фактологически грешки. За 12 хил.мегавата става въпрос – ВЕИ проекти, оставени от тройната коалиция. Затова Ви препоръчвам, когато говорите от тази трибуна, особено когато се палите и казвате, че не сте прави, да се подготвяте, защото когато сте фактологически неподготвени, изглеждате несериозно, изглеждате смешно. (Реплики от КБ.)
Има колеги до Вас, които могат да Ви информират. Извинявайте, господин Стоилов, но питайте, подготвяйте се. Дванадесет хиляди мегавата. Вие казахте 12 мегавата. Тоест, Вашата грешка е хиляда пъти. Аз смятам, че във Вашето изказване всичко беше сгрешено точно с отклонение 1000 пъти. Хиляди пъти Ви бяха грешките, които допускате. (Реплики от КБ.) Грешката Ви за „Белене” е хиляда пъти. Грешката в посоката е точно хиляда пъти. Това Ви е проблемът.
По отношение на следващото изказване, или по-скоро реплика, вижте, аз разбирам, че който е направил проруска партия ще иска „Белене”. Дори четох руските медии тези дни, в които пише, че трябвало до дойде ляво правителство, което да построи „Белене”. Пише си го ачик-ачик. Това го разбираме. Само че това не е българският национален интерес. Някой иска на наш гръб да построи много скъпа ядрена централа, на наш гръб да се вдигне много цената на тока. Само че искам да Ви предупредя за следното нещо. Аз не се съмнявам, че Вие имате възможността да опитате в следващия парламент да направите една широка коалиция за „Белене”. Не се съмнявам че ще опитате това. Само че искам да Ви предупредя: тръгнете ли да правите това нещо, ние ще бъдем категорично против, както сме и сега, разбира се. Но искам да Ви кажа следното – ще фалирате държавата буквално за 6 месеца. И искам да Ви кажа следното нещо, че дори Жан Виденов не си е позволявал да прави толкова мегаломанска глупост в условията на много тънка финансова стабилност.
Уважаеми дами и господа, определени хора, партии и кръгове в България са готови да жертват всичко. Те са готови да жертват България. Те са готови да жертват финансовата стабилност и нас да ни жертват. И тези, които протестират – и тях да ги жертват! И тези, които не протестират – и тях да жертват. Всичко да жертват. Защото са дали обещание да строят „Белене”, независимо че е скъпо, независимо че е опасно, независимо че нямаме пари да го правим. Те са го обещали явно и ще преследват това свое обещание докрай. Те са готови да жертват всичко, дето се казва България да я няма утре, да бъде поставена под въпрос, за да си изпълнят нелепите обещания, дадени очевидно към Русия. Благодаря за Вашето внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Искам да уточня за залата – господин Станилов се записа за изказване. След него се записа господин Тошев, но ще дам думата на господин Местан, защото групата на ДПС не се изказала, Вашата група вече има изказване. След това ще Ви дам думата, господин Тошев. След това се записа господин Петър Димитров, господин Червенкондев и накрая господин Терзийски. (Оживление.)
Заповядайте, господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Няма да говоря с цифри, не съм ядрен специалист и не разбирам от това. Няма да говоря и за референдума, и за праговете, господин Стоилов, но ако някой разбира наистина от принципи в европейската политика, ще знае, че в родината на референдумите Швейцария има едно основно правило, и никакви прагове, никакви закони и никакви други принципи не важат. Правило е, че който излезе на референдум, неговият глас е валиден за крайното решение. Може да излязат в една швейцарска провинция или в цяла Швейцария 5 човека да гласуват, тримата ако са за казуса, взема се това решение и се изпълнява. Така че всички останали спорове според мен нямат никаква стойност. Вие можете да се карате колкото искате, аз съм отделно от този въпрос.
По-нататък, в предишните прения се споменаваше, че господин Борисов три години поред, малко повече даже, говореше постоянно, че ще се строи „Белене”, говореше за неговия смисъл, за значението, за решаващото значение за България и прочие и прочие. Изведнъж дойде държавният секретар на Съединените щати, той обърна палачинката и каза, че няма нужда, започна да вади далаверите. Далаверите, които са безспорни, и ние от „Атака” много пъти сме ги говорили, нямат нищо общо с необходимостта България да строи такава електроцентрала. Но такива са фактите. Ако някой ми каже, че не е вярно това, че след посещението на държавния секретар на Съединените щати се обърна цялата работа, той просто си криви душата.
Аз не разбирам наистина от енергетика и нямам отношение към този конкретен спор, но имам отношение към друго. Ако не разбирам от енергетика, твърдя, че разбирам от геополитика. Много пъти съм казвал това и съм Ви показвал с познанията и с аргументите си – че разбирам. Ако започнете да четете геополитика и геостратегия, ще видите, че има голяма група геополитици в Европа и в Съединените щати, които твърдят, че Съединените американски щати водят последователна политика за прекъсване на икономическите и най-вече енергийни връзки между Русия и Европа.
Действието „Белене” за тях, за тези хора е скъсване на най-слабото звено – понеже Европа се съпротивлява на това и не позволява да й се месят в такива работи. Тоест това решение да не се строи централата е антиевропейско решение, не само че е антибългарско! Това Ви го казвам от името на Парламентарната група на „Атака”.
Колеги, няма какво да говоря повече. Тази централа ще бъде построена. Тя ще бъде построена на всяка цена и свидетелство, че ще бъде построена е днешното политическо състояние на страната, днешните процеси, защото хората вече не протестират за цената на тока или за каквото и да било – те протестират заради погрешната философия, с която се управлява България, погрешния неолиберален модел, погрешната програма „Ран-Ът”, която се изпълнява от 23 години в България! Никой не обръща внимание, че българският народ пропада все повече и повече.
Накрая, за да завърша, ще напомня, че в изказването си господин Янаки Стоилов много хубаво изложи всички принципи на програмата на „Атака”, за което му благодаря, но което не е много честно, защото те се атакизираха и започнаха да говорят това, което ние говорим от 25 години! (Реплики от КБ.)
Не ме репликирайте! Вие сте последните, които ще ми правите бележки, защото когато тук съм Ви правил четири или пет изказвания за технологична България, за конкуренцията, за основни принципи на пазара, Вие ръкопляскахте!
Един път даже станахте прави от ГЕРБ – надигнахте се да ми ръкопляскате! И не изпълнихте нищо от това! Затова хората са на улиците! (Реплики от СК, КБ и ГЕРБ.)
Ако Вие бяхте изпълнили техните надежди, нямаше да е така! Защото управлявахте България, както я управляваха и тройната коалиция, и царя, и Костов, и всички други! (Шум и реплики от КБ и ГЕРБ.) Точно така я управлявахте! На тези принципи!
Затова те променят принципите сега и говорят като „Атака”! Затова искат да развиват технологична България, което е правилно, което е вярно!
Вашият лидер излизаше на тази трибуна и казваше: „Нашите приоритети са селското стопанство и туризмът!”. С мотиката на бахчата и със сервитьорския поднос под мишница ще правите напреднала страна! Затова не искате ядрена централа – защото като направите индустриална държава, за нея ще трябва електричество!
Четете поне анализите на икономистите, на енергетици от Европа! През следващите 50 години шест пъти ще се увеличи употребата на електричество! И ненапразно се строи термоядрена централа във Франция с руски, японски, френски и американски пари и усилия! Това е!
Колкото и да убеждавате, че нямало да има пазар, няма нужда – всичко това е направено, за да бъде слаба България! Благодаря Ви за вниманието. (Реплики от КБ: „Лично обяснение!”.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Е, стига вече!
Имате възможност да направите реплика, господин Божинов.
Господин Стоилов, злоупотребявате с личните обяснения. Имате възможност за реплика, така че…
ЯНАКИ СТОИЛОВ (КБ): Не, госпожо председател, аз бих направил реплика – не оспорвам тезата по същество на господин Станилов, а имам лично обяснение, защото той казва, че тук съм излагал принципите на „Атака”.
Мога да кажа обратното – че в последната година „Атака” все повече се социализира (ръкопляскания от КБ), защото Вие твърдяхте, че сте някаква дясна партия – Вашият лидер като главен редактор на вестник „Демокрация”! Не ги говорите от 15 години тези неща – тогава оправдавахте много от действията, които правеха сините. Така че да не се връщаме към миналото.
За мен оптимистичното е, че все повече политически сили разбират, че националните задачи на България днес изискват леви решения и Вие наистина го правите последователно през последната година, година и половина.
Но, за разлика от Вас, ние знаем, че може да се наложи да изпълняваме тези обещания и затова не казваме лековато, че пенсията или заплатата ще бъдат неколкократно по-високи от сегашните изведнъж! Това е единствената разлика.
По другото нека да бъдем на позиции, които да защитават националните интереси, интересите на мнозинството български граждани. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Божинов – първа реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин Станилов, в своето изказване Вие споменахте за наличието на една геостратегическа линия на поведение, която цели да откъсне Европа от своите реални и актуални енергоносители. Определихте я правилно като антиевропейска тенденция и правилно според мен разгадахте, че това, което е разписано на България, се проявява в този въпрос, който трябва да решаваме днес.
Но Вие спряхте дотук и не казахте на уважаемото представителство, че ако тази линия се проведе докрай, водещата по своята икономика и мощ страна в Европейския съюз – Германия, загубвайки връзките си с тези реални и в перспектива единствено възможни източници – енергоносители, ще изпадне от групата на развитите страни в света.
Този план е толкова антиевропейски, че на всеки, който го обслужва поради незнание, нека да бъде простено. Но Вие доразвийте тази теза в дупликата, за да знаят хората – тогава да решават какво поведение да имат и как да се държат. Не само за България, а за общия Европейски съюз.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика? Няма.
За дуплика – господин Станилов.
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ (Атака): Искам да кажа, че от 2005 г. говоренето на „Атака” изобщо не се е променило – то е едно и също. А когато Вие въвеждахте плоски данъци и когато спряхте, изобщо не се занимавахте с индустриалното и технологично развитие на България, изобщо не ни обръщахте внимание, къде бяхте?! Когато „Атака” говореше тези работи тук, от трибуната, Вие ни наричахте фашизоиди!
Къде е бившият министър-председател да го питам: какъв фашизоид съм аз?! Защо ме ядосвате? Защо ме дърпате за опашката – тук да си отварям устата?! (Реплики от КБ.) Засрамете се, бе! Засрамете се! Какви социалисти сте Вие? Вие сте едни социаллиберали – нещо, което като идеология го смятам за най-вредното, което може да се появи на света!
Знаете ли колко души – автори на програмата „Ран-Ът”, са членове на Социалистическата партия? Искате ли да Ви ги изброя? Професор Иван Ангелов например, да не говоря за другите! Те сътвориха програмата „Ран-Ът”!
Защо свалихте Вашия лидер и го сатанизирахте? Дали за това, защото неговата програма беше точно каквато трябва? Затова не я изпълнихте, затова Ви изгониха от властта!
Те и тях ще изгонят, защото обещаваха нещо, което не изпълниха! Както всички правят! По-сложно е, ама и то ще стане!
Така че като излизате на трибуната да говорите за „Атака” и се подсмивате, когато аз Ви репликирам и Ви дупликирам тук – когато се подсмивате, помислете за това! Хората помнят тези неща! И тези, които са на улиците, ще запомнят какъв дебат се е водил тук! Нещо ще се промъкне в пресата и ще чуят, че Вие водихте олигархическа политика, каквато водеха всички! Политика в полза на богатите – и плоският данък, и цялата данъчна система! И нищо не направихте! И сега се готвите да направите!
Вие вероятно ще получите възможност. И това е възможно, в политиката всичко е възможно! Но пак няма да направите нищо, защото Вашите ръце са вързани, вързани са от една върхушка, която се намира в редовете на Социалистическата партия, като например другарят Гергов – шефът на Пловдивската партийна организация! Да не ги изброявам – всички ги знаят.
Ние няма да Ви позволим да водите лява политика, истинска лява политика!
Що се отнася до идеологията на „Атака”, много пъти съм го казвал оттук и съм го обосновавал – ние сме радикал-консервативна партия и по тази причина сме дълбоко убедени, че държавното участие в регулиране на икономиката е необходимо, най-важно и то прави социалната държава с десен привкус! Има такова нещо – обърнете внимание на много други държави, които го правят!
Държавите от БРИКС да не са леви? Индия, Бразилия, Русия леви държави ли са? Русия е дясна държава, нищо че някои смятат, че е комунистическа! Тя се управлява с десни средства, с дясна политика! (Реплика от залата.)
Да чета – мога…
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не репликирайте от място господин Станилов!
СТАНИСЛАВ СТАНИЛОВ: Всичко мога, и мога да обоснова оттук! Благодаря Ви, госпожо председател. Нямам повече какво да кажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, референдумът – последният, който се проведе, бе първият след 41 години прекъсване на тази пряка форма на участие на гражданите в управлението на страната.
Има необходимост да се припомнят няколко базисни положения.
Първото – инициативата за провеждане на референдум е своеобразна законодателна инициатива със субект не народен представител или Министерският съвет, а определен брой български граждани…(Реплики на народния представител Искра Фидосова.)
Или от определена група, но в случая говорим за тогава, когато субектът е определен брой български граждани. При определени условия резултатът от гласуването на референдума има силата на закон. Обръщам внимание – на пряко приложим закон! Така е замислен Законът за прякото участие на гражданите в управлението на страната.
Сега аз имам един въпрос към Вас: ако в последния референдум бяха взели участие не милион и 400 и няколко хиляди, а 4 милиона и 350 хиляди или повече?... (Реплики от ГЕРБ.)
Полезно е да чувате малко! Аз Ви питам: възможно ли беше да участват 4 милиона 350 хиляди? Да, възможно беше. И ако в този последен референдум бяха взели участие толкова български граждани, колкото на парламентарните избори през 2009 г., техният положителен вот щеше да има силата на закон. Аз питам: кое е непосредственото задължително действие за представителните власти, което би произтекло от участието на повече български граждани в този референдум, отколкото на последните парламентарни избори? Имате ли отговор на този въпрос? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК, от място): Нищо нямаше да произтече, защото нямат пари! (Сочи към ПГ на ГЕРБ.)
ЛЮТВИ МЕСТАН: Господин Иванов даде отговор. Не се знае какво ще произтече – строим АЕЦ „Белене”, VІІ блок на „Козлодуй” или нещо друго? Въпросът беше преднамерено формулиран по начин, който целеше опорочаването на референдума.
И затова тъжният извод от този референдум е, че след 40 години очакване да се въведе пряката форма на управление, първият референдум по-скоро дискредитира, изяде идеята за референдум. Тук има политическа отговорност и тя също трябва да се дефинира ясно.
Но аз питам: ако никой не е в състояние да даде отговор на въпроса: при участие на толкова български граждани, колкото на последните парламентарни избори, с положителен вот, кое би било непосредственото задължително действие за представителните власти? Ако ние нямаме отговор на този въпрос с какво право, на какво основание си присвояваме правото да четем резултатите от този референдум, при който участваха над 20%, но значително под 50%? (Реплика от народния представител Лъчезар Иванов.)
Аз питам: кой се чувства компетентен да чете резултата от този референдум? Ние в Парламентарната група на ДПС не се чувстваме компетентни.
Ако някой ми каже кое щеше да бъде задължителното действие, значи той знае резултата от този референдум. Затова Вие четете референдума с оглед на едни или други политически или дори идеологически обременености, а не от гледна точка на волята на българските граждани. Тя, тази воля, преднамерено беше скрита, затова за Движението за права и свободи няма място в тези дебати. Няма как да имаме и гласуване, защото за нас най-важното в тези дебати сега е как повече да не се провеждат референдуми по този начин, с тези пороци, с тези дефекти.
Ние не бихме възразили дори да падне бариерата за признаване на резултатите от референдума като задължителен акт, като закон, стига да са изпълнени няколко условия, първото от които – ясно дефиниран въпрос, положителният отговор на който поражда еднозначно задължително действие за представителните власти и докато не се осигури това условие, е абсолютно неуместно, дори бих казал – престъпно, да се провеждат референдуми, защото се явява своеобразна последваща идеологическа и политическа гавра с волята на суверена, с волята на народа.
Ние сме за референдум. Ние сме за периодично провеждане на референдуми, защото представителната демокрация има нужда от коректива на пряката демокрация, но ние трябва да прибегнем към въпрос, на който да се отговори на референдум, само когато сме готови да се съобразим с положителния отговор. Това означава въпросът да бъде ясно дефиниран, защото какво правим сега?
Похарчихме милиони за един въпрос и сега ние не се съобразяваме с референдума, а по-скоро използваме този референдум за своите собствени политико-идеологически интерпретации. Това в тази ситуация не е отговорно политическо поведение!
Заявявам още веднъж – отворени сме, включително за изменение в Закона за прякото участие на гражданите в управлението на страната, да се въведат абсолютно ясни критерии за какво може и за какво не може да се провеждат референдуми.
Ние вече сме го казали: въпроси, по които има международни договори, права и свободи на човека, на малцинствата и други въпроси, които засягат, да речем международните договори на България с различни институции и така нататък, но извън всичко това има нужда от референдуми, дори повтарям – прагът за признаване на резултатите със силата на закон може да се снижи, но най-вече ясно дефиниран въпрос и предварителна готовност представителните власти да се задължат да предприемат еднозначни действия по волята на суверена. Това в конкретния случай не е осигурено и по тази причина Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да участва в гласуването днес, защото ние не се чувстваме в правото си да подложим на собствена партийна редакция скритата воля на суверена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Костов.
Втора реплика – господин Михайлов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Местан, аз съм съгласен с това, че може хората да са били подложени на необходимост да отговорят на въпрос, за който нямат подготовка и не е техен, но не сте прав според мен, и ако имате допълнително аргументи, приведете ги. Хората много добре знаеха какви са условията за провеждане на референдума – гласуване „за”, гласуване „против”, негласуване, което дава възможност въпросът да остане решен така, както е решен в момента. Негласуване обаче в такава степен, която кара Народното събрание да се произнесе повторно. Хората знаеха тези условия. Вие не можете да кажете, че хората не са знаели тези условия.
Ако те искаха да остане старото решение, тоест спиране на „Белене” от правителството, подкрепено с решение от Народното събрание, нямаше да гласуват повече от 20%. Те не гласувайки обаче, гласуваха повече от 20%, тоест искат Парламентът да се произнесе отново. Ако имате аргументи в противното, моля да ги приведете.
Не може нито разширително да се тълкува вотът „за”, нито вотът „против”, защото условията на този референдум са съвършено ясни. В този смисъл суверенът е върнал въпроса в Народното събрание – това е по правилата на провеждане на референдума. Вие трябва да се определите, Вие трябва да кажете „за” ли сте, или не. Тоест Вие реализирате ли политиката на Вашия предишен лидер и сегашен почетен председател на Движението за права и свободи, който каза, че това беше патриотична авантюра? Какво казвате Вие по патриотичната авантюра сега, в момента, утре? (Реплика от народния представител Лютви Местан.)
Е, това е въпросът.
Какво казвате по патриотичната авантюра вдругиден, ако някой вкара отново въпроса примерно за решаване по следния начин: „Ще се съгласи ли Народното събрание да вземе заем от 5 млрд. евро, за да построи АЕЦ „Белене”?” Вие как бихте отговорили на този въпрос? Тук ще натиснете копчето „за” продължаване на патриотичната авантюра, или ще я спрете? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика – господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Господин Местан, искам да Ви питам: кога бяхте прав – сега или преди три месеца и половина, когато имаше внасяне от моя страна до Президента на Републиката за противоконституционност на референдума? Тогава дадох в Движението за права и свободи също евентуално за събиране на подписи.
Само в последните няколко месеца двама бивши председатели на Конституционния съд и шест конституционни съдии казаха, че този референдум и с първия си въпрос, и с преформулирания от депутатите от ГЕРБ е противоконституционен.
Големият въпрос е защо именно тези 20% от българите бяха подведени от политическите партии? За мен българският народ пак излезе по-умният от нас, политиците, защото 80% не се подведоха на това, че политическите партии искаха да употребят българския избирател за партийни интереси и 80% не гласуваха. В този смисъл пряката демокрация спечели над представителната демокрация, защото не се хванаха на играта на политическите партии.
Трябва да бъдете последователни, защото сега, като казвате, че този референдум не е бил разбран и нарушава Конституцията, преди три месеца трябваше това нещо да го твърдите и да се подпишете до Президента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Не съм казал, че референдумът нарушава Конституцията, и не ме вкарвайте в такава хипотеза. Казах само, че не сте в състояние да ми кажете кое би било непосредственото задължително действие за представителните власти, и това е абсолютно безспорно.
Освен това, господин Костов, не ми вкарвайте в устата думи от рода на „Народът не бил разбрал за какво гласува.” Напротив, всеки, който е участвал в референдума с глас „да” или „не”, знае за какво гласува. Въпросът е, че въпросът на референдума бе преднамерено редактиран така, че ние да се затрудним да разберем какво ни се казва точно.
Обръщате посоката, господин Костов, и моля Ви недейте да менторствате по отношение на Движението за права и свободи. Това е партия, зад която стоят 600 хил. избиратели. Ние не сме маргинална партия, която да се нуждае от свръх идеологеми, с които да заявим присъствие в публичното пространство, а имаме отговорност за българската политика и когато сме пряко в управлението на страната, и когато се явяваме в опозиция. Повтарям, нямаме нужда от ярки идеологеми, с които да бъде чут гласът ни.
Не се чувстваме компетентни да се произнесем вместо суверена и казахме при какви условия можем да се чувстваме задължени. Това е обща отговорност и ще съучастваме в промени в Закона за прякото участие на гражданите в управлението на страната по начин, който не да опорочава референдума, а да го осмисли и да го превърне в реален коректив за представителните власти, които понякога имаме склонността да се посамозабравим. Благодаря Ви.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Лично обяснение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Не може, господин Костов. Това беше дуплика на Вашата реплика, не мога да Ви дам лично обяснение.
Обявявам почивка до 11,45 часа.

(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Продължаваме пленарното заседание.
Преди почивката са се записали за изказване по разглежданата точка господин Лъчезар Тошев, господин Петър Димитров, господин Диан Червенкондев, господин Божинов и господин Терзийски.
Заповядайте, господин Тошев.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Аз съм от тези 80% от българските граждани с право на глас, които решиха да не участват в гласуването по този референдум, защото смятам, че е недопустимо такъв въпрос – дали да се строи атомна централа в сеизмично опасна зона – да се решава с референдум. Независимо какво е съотношението след гласуването, смятам, че е абсолютно недопустимо да се поема рискът от цялото общество, без значение по чия инициатива и с какви гласове, да правим такъв опасен проект в сеизмично опасна зона.
Четвърт век от моя живот съм посветил да се противопоставям на такова решение и на този проект за изграждането на АЕЦ „Белене”.
Още през 1988 г. проф. Диньо Канев, който е един от известните наши учени в областта на геолого-географските науки, в своята книга „Към тайните на релефа в България” даде информация, че по време на голямото земетресение в Свищов през 1977 г. нивото на сеизмична активност на пристанището на Химическия комбинат „Свилоза”, близо до Свищов, е било от девета степен по скáлата на Медведев-Шпонхойер-Карник, която скáла съвпада с европейската макросеизмична скáла, използвана в момента.
Затова пък на запад от Никопол сеизмичността на нашата територия рязко спада. Той обяснява в своята книга, че Карпатската дъга прави сеизмична сянка, която поставя площадката на АЕЦ „Козлодуй” в много по-благоприятно положение спрямо тази на АЕЦ „Белене”. Увеличил съм от неговата книга схемата и картата на този район (показва копие на картата), която показва къде попада сеизмичната сянка от Карпатите, тъй като епицентърът, който предизвиква такива големи земетресения във Вранча, се намира от източната им страна и по този начин засяга една част от България, а другата част остава в сеизмична сянка. Това обстоятелство го кара да изрази своето учудване – въпреки че нашите учени не са очаквали да се случи голямо земетресение в Свищов, то се е случило. Имаше над 100 души жертви. Аз съм внесъл Проект за решение за изграждане на мемориал на тези жертви – 106 души, от земетресението в Свищов през 1977 г., повечето от които познавах, защото аз съм оттам. Бях там по време на това земетресение и си спомням цялата трагедия на срутването на сградите, паниката на хората, огромната трагедия от загубата на толкова много хора, които бяха цели семейства, някои от тях – три поколения семейства, загинаха в това земетресение.
Защо се случи така? Защото учените са смятали, че там не може да се случи голямо земетресение. Такова земетресение обаче е имало през 1940 г. Моята майка си спомня за това голямо земетресение, когато се срутва голямата църква „Света Троица” в Свищов. Такива земетресения в историята са били регистрирани много пъти. За тях има данни. Но нашите учени през този период не са смятали, че е възможно да се случат големи земетресения. Можем да гадаем каква е причината, но една от нашите сеизмоложки – госпожа Снежина Рижикова, която в момента е много възрастна дама, казва, че тогава нарочно са намалили сеизмичността на този район, за да се намалят разходите за строителство. Ето начина, по който тогава се е подхождало и което става причина за толкова много жертви в Свищов, които ние няма да забравим!
Това е една от най-важните причини, която ме кара да се противопоставям на опитите да се изгражда атомна електроцентрала на площадките между Свищов и Белене, тъй като не можем да провеждаме политика на руска рулетка.
Руската рулетка е занимание на руски офицери, които са слагали един патрон в барабана на револвера и когато са го завъртали, са натискали спусъка с дуло, опряно до тяхната глава. Ако патронът е попаднал в дулото, тогава те се самоубиват, а ако не е – вдига им се адреналинът и се забавляват по този начин.
Ние не можем да поемаме такова решение. На това място не може да се строи опасен обект, не може да се строи атомна централа. Ето защо, ако разглеждаме бъдещето на нашата енергетика, би трябвало да се концентрираме върху алтернативите за развитие на енергетиката, но в никакъв случай да не поемаме този риск.
Напоследък в областта на ядрената енергетика бяха открити нови технологии. В края на миналата година в един германски вестник – „Ди Пресе”, излезе публикация за един нов реактор във Фламанвил в Нормандия, Франция, който е от 1650 мегавата. По-важното е, че отработеното му гориво и радиоактивни отпадъци са с много по-ниска радиоактивност и могат да живеят много по-кратко, отколкото на другите атомни реактори. Ето, това е ново поколение атомен реактор. Не говоря за термоядрените технологии, които също се развиват. Така че когато трябва да вземаме решение какво да правим по-нататък в нашата енергетика, нека да имаме предвид, че са се появили нови технологии, които дават нови възможности за развитието на енергетиката.
Няма никакъв смисъл ние да си купуваме един чисто нов „Москвич” в момента, когато вече има нови технологии, нови коли, които могат съвсем скоро да станат евтини и достъпни и да имаме възможност да развиваме нашата енергетика по друг път.
Смятам, както и по-голямата част от хората в България смятат, че не трябва да настояваме да се изгражда атомна електроцентрала в тази зона с висок сеизмичен риск. Не трябва освен това да поставяме в зависимост нашата енергетика от един вносител на ядрено гориво и на други енергийни носители, за да можем да постигнем своята енергийна независимост на базата на една разумна диверсификация на източниците на енергия. Това е приоритет, който според мен трябва да стане общ и да постигнем съгласие по него в Народното събрание.
Ето защо смятам, че ние трябва да подкрепим проекта за решение, внесен от депутатите от Синята коалиция, който категорично приключва с въпроса за строителство на АЕЦ „Белене” на тази площадка и отваря въпроса за развитие на нашата енергетика по друг начин.
На въпроса „Защо населението в Белене иска да има този проект, когато то живее в непосредствена близост до площадката?”, отговорът е много ясен – защото през тези години там не се случва нищо друго. На тази площадка няма никакво строителство. Имаше предложение да има автомобилен завод. Има предложение да има газова централа. Такива обекти не се случват поради това, че има група хора, които настояват да се изгражда атомна централа и продължават да настояват това да се случва.
Ако в момента на площадката има активи за примерно 50 милиона, а са изразходвани 1 млрд. 200 милиона, то въпросът е къде са отишли тези пари и не е ли просто желание, човешка алчност, желание да продължават да се влагат средства в безумен проект, който освен това е опасен и може да изтрие от картата на Европа нашата страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Има думата за първа реплика господин Чукарски.
ДИМИТЪР ЧУКАРСКИ (независим): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Тошев, нека да не заблуждаваме обществеността, както и народните представители в тази зала. Технологията, която би трябвало да бъде инсталирана и построена на площадката в Белене, е най-съвременната технология, която съществува в ядрената енергетика. Няма по-съвременни блокове, по-напреднало поколение... (Народният представител Лъчезар Тошев показва документи.)
Изрезки от вестници и аз мога да Ви донеса. Тук имаме какви ли не. Всяка сутрин получаваме вестници.
Нека да не заблуждаваме хората и за това, че можело да се строи нещо друго в Белене, обаче вижте, лакомията била голяма и никой не искал да го строи.
Дами и господа, в колко български градове като Белене има безработица, по-висока от тази в Белене, и никъде не се строят никакви заводи? Имаме два пъти вложени над милиард – веднъж в края на социализма, веднъж сега. Нека не бъдем толкова богати, за да пилеем тези пари, защото България има нужда от тази ядрена енергетика.
А що се отнася до предложението на Синята коалиция и на това решение, аз предлагам да го допълнят с всичко, което работи в България като Кремиковци, като БГА „Балкан” и всичко останало – всичко да бъде забранено, за да може България да няма индустрия, за да може България да бъде колониална държава!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика – господин Петров.
ПЕТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Тошев, аз се учудвам защо Вие не споменахте и не извадихте тук едни други факти. Не знам защо ги спестявате на колегите отляво – за една кореспонденция между българската и руската страна за това кой каква позиция е държал тогава, защо я е държал, какви са статистическите данни от строящите се към този момент и вече изградените към този момент атомни електроцентрали по отношение на сеизмичността на района, в който са строени?
Изненадан съм, че не го направихте. Много Ви моля, извадете тези факти, извадете думите на тези , които са искали да спрат проекта, кои са те, кои са тези, които са настоявали, и на каква цена са искали да го спрат тогава, и каква е цената сега? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
Господин Тошев, заповядайте за дуплика.
ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Чукарски, благодаря за репликата, която ми направихте. Човешката алчност понякога може да доведе до човеконенавистничество, защото по политиката на руска рулетка е точно това! Заради това някой да вземе милиони евро или долари, в крайна сметка пренебрегва опасност, която е за всички.
Що се отнася до репликата на господин Петров – благодаря и на него. Разбира се, имам и вече съм показал в Народното събрание преписката от 1984 г., в която, съветските специалисти тогава казват, че от 400 построени и 300 в строеж АЕЦ, никоя не се намира на площадка с толкова висока сеизмичност.
И още нещо. Вече има построен реактор, както Ви казах, във Франция. Това е нова, по-висока технология от всички съществуващи, докато тази, която ни се предлага за „Белене”, е както Ви казах, чисто нов „Москвич” с подобрения.
Последното, което бих искал да кажа – тази моя позиция не се отнася само за строеж на атомни централи в България, които се намират на площадки с висока сеизмичност. Напротив, вече съм внесъл в Съвета на Европа проект, подписан от лидерите на Европейската народна партия, от групата на социалистите, на либералите и на Обединената левица. Ето го тук този проект (показва документа), в него застъпвам същата позиция и допълнително предлагам да не се строят атомни централи край морския бряг, тъй като в случай на ядрена авария, това може да замърси и унищожи цялото крайбрежие, а туризмът е важно перо за нашата икономика.
Надявам се на подкрепа и на колегите ми от ГЕРБ по този въпрос, за да може този проект да стане реалност. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Димитров, заповядайте за изказване.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председателстваща.
Уважаеми колеги, днес ще присъстваме на урок по политическа аритметика. Парламентът трябва да докаже, че 60% „да”, не е 60%, а е 60% „не”. След днешното заседание всички сме вече убедени, че отговорът ще е точно такъв. Много интересно. Направете го. Горе-долу четири години Вие управлявате на инат на българите. Направете го и на прощаване, тъй като все пак трябва да обясните как това „да”, в парламента става „не”.
Стават от Синята коалиция и слушам как онези 80% били казали „не”. (Реплика от народния представител Иван Иванов.) Да ги бяхте докарали да гласуват, бе, господа! (Реплики и възгласи от ГЕРБ.) Нали премиерът призова да отидат и да кажат три пъти „не”. Три пъти „не” не знам по каква алгебра, но виждате, че се превърна в три пъти „да”, тъй като 60 сравнено с 40%, се получава горе-долу толкова. (Реплики и възгласи от ГЕРБ. Народният представител Ангел Найденов ръкопляска.)
Ако бяха гласували 4,5 милиона българи, Вие днес какво щяхте да кажете? Какво щяхте да кажете днес? Има ли някой да се съмнява? (Реплики и възгласи от ГЕРБ). Точно така, благодаря Ви за тези възгласи. Благодаря Ви! Вие се прощавате с нацията със заявлението: „Ние я управляваме на инат! Каквото и да ни каже нацията, ние ще направим това, което ни е казал Бойко Борисов.”
Когато манипулирахте въпроса, изпитах нещо като уважение към Вас, тъй като беше елементарно да обявите отговора „да” за своя победа и да кажете: „Да, ние се подчиняваме на нацията и ще правим нова ядрена централа в „Козлодуй”.” Нормално и лесно. Викам: „Гледай, браво на тях!”
Ако отговорът е „не”, щяхте да кажете: „Няма да правим нова ядрена централа, ще правим нов блок в „Козлодуй”.
Мили, скъпи, то за тази работа трябва надраменно устройство. След като Вие манипулирахте въпроса и го внесохте – манипулиран, от името на Ваши депутати, Вие станахте инициатори, Вие се отказахте и казахте три пъти „не”. Днес Вие сте битите от българския народ на проведения референдум – това е елементарната истина.
Много размахвате това колко не са гласували. Задавам въпроса: колко гласуваха на референдума в Бургас?
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ, от място): Малко и затова сега гласуваме.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Малко, точно така! Да де, на референдума в Бургас, казвам за Бургас-Александруполис – 27,9%. (Реплика от ГЕРБ.) Да, ама тогава за Вашия лидер, за Вашата политическа сила това беше „да”. Вие смачкахте проекта Бургас – Александруполис. Нали така беше?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Двадесет цяло и два процента.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Така беше. Значи при 27,9 всичко е наред, а когато е 20 и няколко процента, тогава нищо не е наред и не може да се случи.
Господа от ГЕРБ, напомням Ви! Напомням Ви: Вие управлявате 1 млн. 678 хил. гласа от 7 милиона, както сме записали – самите Вие имате 1 млн. 678 хил. избиратели. Как се решавате да управлявате? Кого представлявате в продължение на четири години? Вие нямате половината. Когато става въпрос за референдума за „Белене”, Вие казвате „не” на становището на хората, тъй като не са 100 процента или поне 99,9, но това не Ви пречеше четири години да твърдите, че имате доверието на българите и да управлявате съвсем законно.
Две думи за лявата коалиция. Не знам, действително там трябва малко да се посвиете. Стратегия, внесена от господин Иван Костов в Народното събрание, приета от Народното събрание, където пише, че трябва да изграждаме нова ядрена мощност и изрично е казано, че тази ядрена мощност трябва да бъде на площадката на „Белене” – черно на бяло. Това е лошото на историята, че понякога е документирана и не става да се появяваш, и с лекота да отричаш историята. Да не говорим за предизборната платформа на ГЕРБ, съгласно която трябваше да изградим „Белене”.
Скъпи приятели от ГЕРБ, не знам какво ще запомнят българите от Вашите лентички, но една лентичка ще запомнят – лентичката, която не беше срязана на 1 януари 2013 г., след която трябваше да влезе в експлоатация първият блок на „Козлодуй”. Тази несрязана лентичка ще гласува срещу Вас на предстоящите парламентарни избори. (Реплики от ГЕРБ.)
Искам да кажа две думи за манипулацията – колко хиляди мегавата били заявени, при кого били заявени и така нататък. Да, 12 хил. мегавата бяха заявени, но не беше при тройната коалиция. Било през 2010 и след 2010 г. по закона, който бил приет по времето на тройната коалиция.
Всички летим на самолети. Самолетът има автопилот, но има и пилот. Когато пилотът вижда, че автопилотът не може да се оправя, той се намесва. Кой беше в кабината на българския самолет, бе, джанъм? Не видяхте ли, че има заявка за 12 хил. мегавата? Къде бяхте? Спахте ли, дремахте ли? На черква Ви няма, никъде Ви няма! По болници ли бяхте? Така че, много се извинявам, (реплики и възгласи от ГЕРБ) няма да изброявам чии са имената, тъй като тук имате пряко отношение, господа от ГЕРБ, отговорността за тези 12 хил. мегавата е на Вас. Около 7 мегавата има от фотоволтаици по време на лошата тройна коалиция.
Не мога да не кажа две думи и за Комисията „Белене”. Месеци се занимавахме с периода 2005-2009 г. Щом стигнахме до 27 юли 2009 г., комисията спря да се събира.
Защо така, господин Червенкондев? Защо така? Най-интересното беше, когато в предаването на bТВ госпожа Петкова – шеф на АДФИ, се появи като представител на политическата сила ГЕРБ. Нещо да кажете? Тази дама, която произвеждаше факти за „Белене” – предполагам, че прокуратурата ще провери тези факти и госпожа Петкова ще има какво да обяснява.
Големият и важен въпрос – какво ще стане с парите, които са похарчени за „Белене”? Кой ще плаща тези пари?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Вие! Кой друг?!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Казвам Ви, от последното увеличение от 600 млн. лв., 330 млн. лв. са за НЕК. Те са за тази дупка, за тези похарчени пари, за да го няма „Белене”. Вие разбирате, че тези пари ще растат. Напомням Ви какво се случи – в навечерието на увеличението на тока преди 1 юли 2012 г., Семерджиев заяви, че е оптимист и не смята, че повишението на крайната цена на електроенергията от 1 юли би превишила 10%. Изведнъж някой му нареди и той направи увеличението от 13,6%. Кой му нареди? Надявам се, че след промяна на властта, господин Семерджиев ще проговори, тъй като тази цена е била провокация.
Аз си задавам въпроса: ако 13,6 е била истинска цена, обоснована цена и не сте излъгали, то сега какво правите? Как намалявате цената? Значи сега лъжете, че цената може да падне с 8% или най-малкото, както обичаше да казва Вашият премиер: „Залагате бомба под бъдещото управление на България”. Но нали не сте бомбаджии, бе?! Нали не обичате да взривявате?! Но става въпрос за бъдещето на България, а не за Вашето лично спокойствие, което и без това вече е свършило. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Руските претенции. Кой ще удовлетвори тези претенции?
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Вие!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз не знам как си представяте тази работа. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Борисов непрекъснато обяснява, че Сергей не бил подписал договора. Четири години той не можа да разбере, че договорът се подписва от НЕК и договорът се разтрогва от НЕК. Съветът на директорите на НЕК до ден-днешен не е взел решение за прекъсване на договора за „Бе-ле-не”. Няма решение! Решението го е взел Борисов, но то не интересува Русия, не интересува Арбитража в Париж. Тях ги интересуват отношенията между НЕК и „Атомстройекспорт”.
Мили и скъпи, на тази основа ние ще бъдем осъдени да платим тези претенции на „Атомстройекспорт” и българите ще трябва да платят и тези два милиарда лева. Откъде? От енергията, която няма да произвеждаме? (Шум и реплики от ГЕРБ.) От нежеланието да направим „Белене” ще бръкнем отново в джоба на българина и това, което днес е по улиците, ще Ви се струва като мечта в сравнение с гнева на хората, когато трябва да се приемат тези пари.
Финансирането на проекта. Аз съм благодарен на дамата, която сложихте начело на ДКЕВР, тъй като тя изпълняваше ролята на преводачка на RWE. Тази дама честно каза: „RWE си отиде, понеже България не можеше да осигури пари за българското участие в проекта”. Не за участието на RWE, българското участие в проекта. (Шум и реплики от ГЕРБ.) А няма пари.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Колко бяха парите?
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Няма пари, понеже господин Дянков каза, че няма държавни гаранции. Откъде да ги извади? Да отиде да събира от джобовете на българите авансово, за да финансира проекта?! Няма да стане тази работа!
От тази гледна точка аз си задавам и другия въпрос: защо не обсъдихме руското финансиране на проекта? Може да е неизгодно и да го отхвърлим, но ние изобщо не го обсъдихме. Защо Турция ще прави своята ядрена централа по този проект? Русия рискува да си инвестира, Русия изгражда, Русия си връща инвестицията от приходите, ако има такива приходи, и тогава прехвърля собствеността на Турция. Ние защо не отидохме към тази схема? Кое ни попречи? Искахме в Комисия „Белене” да се отговори на този въпрос, но с усилията на госпожа Петкова и господин Червенкондев, а и господин Иванов има неоценим принос, ние не получихме отговор на този въпрос.
Има един много не български отговор: тази централа, изградена по тази схема, щеше да излезе на па-за-ра и да се конкурира с другите производители. Господин Мартин Димитров, какво лошо има да има още един играч в конкуренцията след като рискът не е за нас, а за Русия? Какво лошо? Лошото е само едно – трябваше двете централи в Мини „Марица Изток” да за-къ-сат.
Така че, скъпи приятели, изгубвате шанса, в това число и днес, с това гласуване, което ще направите, България да си осигури евтина, чиста, сигурна енергия за един век.
Тук се приказва: „сеизмична заплаха”. Дрън-дрън! Всички изследвания показват, че сеизмичната обстановка между Козлодуй и Белене е аналогична. Няма грам раз-ли-ка. Тук си приказваме едни сказки като за малки деца.
Скъпи колеги, за още няколко часа, те са по-малко от 168: не пренебрегвайте волята на хората! Виждате какво се случва, когато едни политици пренебрегват волята на хората.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Ти го кажи на улицата на хората!
ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Хората казаха „да” на този референдум. Не пренебрегвайте тази воля!
Завършвам. Вашият лидер Бойко Борисов се опита да замени демокрацията със себе си, да замени държавата със себе си – той дава всичко, той строи, той сваля, той предлага 20 депутати на килограм да даде на другите, той прави всичко. И падна от власт. Днес Вие искате парламентът да замени пряката демокрация с представителна и си отиваме. Отиваме си, разделяме се!
Няма голямо значение какво ще гласува днес парламента. Всяко решение на един парламент струва толкова, колкото е доверието в него. Така че това решение не струва и 6%, тъй като ще го подкрепят около половината от присъстващите депутати, а като гледам като бройки няма да са и толкова. Това решение струва 2%, не повече, и то няма значение. Така че гласувайте както намерите за добре. Българинът ще Ви коригира на изборите. Следващият парламент ще отмени това решение и ще вземе онова, което е в интерес на България. Благодаря. (Ръкопляскания от КБ, шум и реплики в ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Господин Червенкондев, имате думата за изказване.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, аз наистина съм изумен от предното изказване, тъй като за пореден път се вижда, че левицата е извън времето и пространството.
Какво се случва днес по улиците, какво се получава днес, какво искат хората? Нека се сетим и да си припомним какво става. Стават едни протести, от които всички хора навън искат яснота, прозрачност, контрол. Искат да се разсекретят всички договори, които са били досега.
Какво предлага БСП? Наистина аз много ще се радвам да излязат на един такъв митинг пред всички тези хора, които в момента протестират, и да кажат реално какво предлагат.
Хората навън протестират, че цената на тока е скъпа, протестират за секретните договори на „Мариците”.
Какво предлага БСП? – „Уважаеми хора, ние Ви предлагаме един нов, още по-секретен договор”. Тоест няма и договор – споразумения, множество споразумения, множество нарушения и производство на електроенергия, която дори е по-скъпа от „Мариците”. Това предлагате в момента на всички, които протестират.
Излизате навън и казвате: „Досега най-скъпата електроенергия, ако е 136 лв. или 140, ние Ви предлагаме електроенергия на 150 лв. Освен това, за да се изплати тази централа, ние ще направим един нов, още по-голям дългосрочен договор”. На „Мариците”, ако е 15 години, съгласно разчетите на консултанта HSBC, за да се върне само кредитът, който е необходим за изплащането на тази централа, е необходимо гарантиране договори от 18 години, а да се изплати централата е 26 години. Ето ги разчетите на HSBC. (Показва от трибуната разчетите на консултанта HSBC.)
Това, което в момента също не казвате – че нарушенията, които са констатирани от Агенцията за държавна финансова инспекция – това, което показахме от кашоните и папките в Комисията „Белене”, са грубите нарушения на интереса на всички българи.
Какво имам предвид? Нека първо започнем със Закона за обществените поръчки. Дали в момента той е спазен, когато се е договаряла тази централа? Може би трябва да се сетим и от резултатите на една друга комисия, която разследваше корупцията по висшите етажи на властта. Там се вижда как са се правели тези поръчки – по телефона. По телефона от някакви лица, които договарят кога, къде и може би кога ще се обявят и кой ще е победителят на тези резултати.
Каква е цената? Ами цената никой не я знаеше в момента. Когато се сключва договорът, се сключва договор без необходимата ескалация – ескалацията, която ще определи крайната цена.
Това, което казваха и защитниците на тезата „Белене”, че цената ще бъде 4 млрд. евро. Тази цена се разнасяше навсякъде по медиите, разнасяше се пред хората, които в момента се заблуждаваха, че токът ще бъде без пари.
А какво реално се случи? В комисията „Белене” имаше консултант, има договор и анализ, който е направил Ейч Ес Би Си – цена над 10 млрд. 350 млн. евро. Отворихме кашоните и видяхме каква е прогнозната цена на стратегическия инвеститор, който дойде – това е немският концерн RWE. Той прецени, че цената е 10,588 млрд. евро – 21-22 млрд. лв. Никой не казва откъде ще дойдат тези пари.
На изслушване в комисията „Белене” дойде тогавашният заместник-министър на ядрената енергетика, ядрен експерт, който каза: „Да, цената на АЕЦ „Белене” ще бъде много – над 10 млрд. евро”. Подаде възможност за публичен дебат – дебат, в който и да било научен институт, пред всички хора, пред обществото, с който той – проф. Нигматулин, да разобличи всеки един, който лъже и буквално каза така: „...който лъже, че цената на АЕЦ „Белене” ще бъде под 10 млрд. евро и цената на електроенергията ще бъде 4 или 5 евроцента”. (Реплики.)
Каква е истината? Това трябва да знаят хората, които протестират днес навън, че цената на произведената електроенергия от един блок на АЕЦ „Белене” ще бъде над 150 лева на мегават. Това се доказа и от консултанта, който беше нает – Ейч Ес Би Си, това се доказва от RWE и от енергийните експерти. Никой от страна на привържениците на този заробващ за България проект не излезе и не защити с конкретни цифри, с конкретни анализи каква ще бъде цената на централата и на произведената електроенергия. Затова хората, които са навън, трябва да знаят едно, че в този проект има множество нарушения.
Също така хората протестираха защо ЕРП-тата са заобикаляли процедурата по Закона за обществените поръчки? Какво се е случило в „Белене”? Абсолютно същото. И днес привържениците на този проект казват: „Ние, ако дойдем на власт, ще продължим по същия начин”, тоест никога няма да променим своя нрав. Имаше и такава българска поговорка.
Това е доказано в цялата процедура по Проекта „Белене”. Когато е било необходимо да се сключи окончателен договор за изграждането, за гаранциите за България, за цената, за ескалацията – такъв договор не е сключен, а е подписано едно рамково споразумение, в което не само че не е определена крайната цена и оскъпяване, а без каквито и да е било гаранции за България са преведени около 200 млн. евро като аванс на руския изпълнител, без да има гаранция от насрещната страна, без да има реално свършена работа – двеста милиона евро от всички нас, от българския данъкоплатец, от Националната електрическа компания, от всички хора, които са навън – 200 млн. евро!
И това не е достатъчно. Стигаме до положение, че този обект трябва да бъде подравнен, трябва да бъде изчистен, трябва да бъде вкарана някаква строителна фирма, която да го почисти. Какво се случва? По типичния начин на управление, на секретност, без обществена поръчка, без защита на националните интереси се сключва договор за 109 млн. евро. Това е Допълнително споразумение № 3 – от множеството такива, които са сключвани за Проекта „Белене” – за 109 млн. евро, без конкурс, без търг! А колко реално струва тази работа – 5, 10 или 50 милиона?! Никой не знае, защото няма оценки, няма публична процедура. Затова хората навън протестираха и против ЕРП-тата, и против всички злоупотреби, които са ставали в енергетиката, защото стават без процедури, заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Сто и девет милиона – веднъж имаме 200 милиона, сега още 109 милиона вкарваме допълнително по сметката на „Белене”!
Стигаме и до следващата стъпка. Имаме едно неизползвано оборудване, доставено до площадката на „Белене”, което трябваше да бъде интегрирано в Проекта „Белене”. Това оборудване естествено е продадено. Нима смятате, че това е пак по Закона за обществените поръчки – да се намери най-добрият купувач, да се намери най-високата цена, която ще защити интересите на Националната електрическа компания и България като държава, на всички нас, на всички хора, които са вън?! Не. В момента това е направено единствено и само с директна договореност с един купувач, който се оказва и изпълнител на проекта – „Атомстройескпорт”, без оценка на лицензиран оценител, без конкурс, без нищо.
В момента цената на проекта, която първоначално е оценена от архитект-инженера – това е фирмата „Уорли Парсънс”, е 295 млн. евро. Това оборудване в този състав струва 295 млн. евро без какъвто и да било конкурс, без каквито и да било преговори допълнително – поне в комисията и на база изследването не бяха показани, се сключва рамково споразумение за продажбата на това оборудване за 205 млн. евро. Ето, тук изчезнаха още 90 млн. евро – изчезнаха от нас, от цената на електроенергията, от всички хора, които протестират. Къде са те, се питат?
Това не е всичко. Затова оборудване България е получила единствено и само 89 млн. евро, останалите – до 205 млн. евро, са отишли за покриване на разходи на руската страна по изкарването на това оборудване – транспорт, застраховки, оценки, анализи, документация. Изчезнаха още 110 млн. евро. Няма ги! Къде са те? Трябва отговор – да излязат всички, които в момента подкрепят този проект – на хората, които са вън, на хората, които им е скъпа електроенергията, на хората, които протестират за злоупотребите в енергетиката. Парите ги няма.
Много се спекулираше, че ето, виждате ли, в момента 1 милиард евро са вложени в този проект. Въпросът е: къде бихме намерили останалите 9 млрд. евро, или 20 млрд. лева? В момента по финансирането на Проекта „Белене”, освен че са вкарани 300 млн. лева държавни пари, от държавния бюджет – това е доказано, доказано е и от Решението на Министерския съвет, тези пари изчезват.
Освен това финансирането на проекта става и с конкурс за осигурено банково финансиране, което е направено така, че парите от 250 млн. евро – България досега е платила над 80 млн. евро разходи по този кредит, в рамките на 4 години. Това е една непосилна за потребителски кредит лихва по време, която се променя десетократно. Десет пъти е променена надбавката по кредита в размер 250 млн. евро, а парите не са отишли изцяло за АЕЦ „Белене”. Парите са отишли по финансиране на недостига на Националната електрическа компания и финансиране на други проекти, които са били от тройната коалиция, като „Цанков камък” – над 40 млн. лева от този кредит, който по принцип е за мостово финансиране на проекта АЕЦ „Белене”. Буквално казано, като е излъган и принципалът, държавният регулатор – целта на кредита е променен за общо финансиране, за финансиране на нуждите на тройната коалиция.
Уважаеми колеги, нека да знаем, че този проект, първо, е опасен за финансовата стабилност на България. Второ, той е започнат в изключителни нарушения – без подписан договор, без защита на интересите на страната. В момента той ще осигури една непосилна цена на електроенергията за всички нас, за хората, които протестират. Това не трябва да се допусне по никакъв начин.
Затова призовавам ние да подкрепим Проекта за решение внесен от Синята коалиция, като единствено бих предложил, като процедурно предложение, да отпадне точка трета от него, тъй като видяхме, че насилствената продажба на такова оборудване може да бъде доста опорочена. Нека да оставим отговорността на това правителство, или това управление, което в момента ще бъде отговорно за вземането на решението.
Що се отнася до въпроса за руското финансиране, господин Димитров пропусна да каже, че наистина турската страна взима такова финансиране единствено и само при необходимите държавни гаранции за задължително изкупуване на енергията, която, както се доказа, е над 10 цента на киловат, тоест 18 стотинки. Това ли искат хората отвън? Това ли ще им намали сметките на тока? Не, разбира се, единствено и само ще продължи една порочна схема, която в рамките на предните от 2006 г. до 2009 г. е доказала, че функционира и защитава тяснопартийни и енергийни интереси. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Господин Терзийски, първа реплика, но тъй като сте се записали за изказване, имате две минути реплика и три минути изказване, защото като независим народен представител можете общо пет минути да говорите.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Госпожо председател, надявам се, че вече няма да има кой да ми ограничава времето оттук нататък. (Реплики от ГЕРБ.)
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Червенкондев, от Вашето изказване успях да извлека един извод – Вас историята не Ви учи. Независимо какви удари и какви знаци получавате, Вас историята не Ви учи. Вие споменавахте многократно хората, които протестираха. Вие споменавахте протестиращите. Явно не си направихте основния и важен извод, че хората протестираха срещу непосилния начин на живот, който са принудени да водят. Хората протестираха срещу това провалено управление, което ги доведе до ежедневна борба за физическо оцеляване.
Искам да Ви задам въпроса. Излязоха 150 хиляди души на улицата и Вашето правителство хвърли кърпата и избяга, а Вие по същия начин хвърлихте мандата, който Ви беше предложен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Нещо по темата ще кажете ли, господин Терзийски?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Искам да попитам: ако 850 хиляди души, които подкрепиха референдума с „да се развива ядрената енергетика в България”, излязат, къде ще се скриете тогава?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Колко, колко?
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Уважаеми господин Червенкондев, Вие призовавате към протести…
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз лично бих си спестила времето за изказване.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ... и аз сериозно си зададох въпроса дали Вие не сте мазохист, тъй като същите тези протести Ви свалиха от власт – и Вашето правителство, и Вашето мнозинство в Парламента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви.
Втора реплика – Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Господин Червенкондев, много Ви моля да спрете с тези спекулации за бъдещата цена на Проекта „Белене”. Това са спекулации, които не почиват върху нищо. Преди референдума беше организирана много солидна Международна конференция с участие на светила в енергетиката и въобще в Българската академия на науките, и тя беше открита от сегашния министър на образованието. Там хората, за които това е въпрос на бизнес, за които това е не просто биография, обявиха, че най-евтината електроенергия в света се произвежда от ядрени мощности. Вие самите, Вашето правителство, обявява, че ще ограничи износа от „Козлодуй”, за да може да се продава по-евтина електроенергия на населението, на потребителите, а Вие тук излизате и обявявате небивалици, които са абсолютно несъстоятелни. Може да лъжете народа, но временно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трета реплика – Станислав Иванов.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин Червенкондев, моля Ви, когато говорите от трибуната за далаверите, които са се случвали на площадката „Белене”, докарайте нещата докрай. Защо не казахте за това писмо, в което шефът на „Козлодуй” е поискал оборудването преди те да го харижат за 89 милиона на руската страна? Защо не покажете това писмо, когато шефът на „Козлодуй” е помолил купеното от българската страна оборудване за „Белене” да бъде дадено на „Козлодуй”, защото така или иначе на „Козлодуй” ще се наложи да купи такова оборудване? Какъв беше техният отговор: „Не сме го дали, защото се бяхме договорили с руската страна”. (Реплики от КБ.) Именно тази цена, която те са откраднали с тази далавера, влиза в сметките за тока, за които хората в момента протестират. Затова, моля Ви, разкажете и за тези неща, хората да придобият ясна представа за цялата лъжа, която се е случила на площадката „Белене”, за огромната кражба, която се е случила. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, ще започна отзад напред. Да, господин Иванов, ето това е писмото (показва писмо), с което АЕЦ „Козлодуй” – тогавашното ръководство, е поискало основни блокове и оборудване, което е абсолютно същото като V и VІ блок в „Козлодуй”, да бъде дадено на българската централа, да може тя спокойно да си поднови живота за V и VІ блок. Да, ама не!
Когато зададохме въпроса: „Защо въобще не сте влезли в преговори с „Козлодуй”, с българската централа, която дава най-евтин ток в България?”, отговорът беше: „Ние вече бяхме се договорили с руската страна”. (Реплики от ГЕРБ.) „Бяхме се договорили!” Да, може би по телефона, разбрахме, че договорките са били по телефона.
Господин Петков, това, което казвам за цената, е съвсем отговорно от анализите на HSBC. (Показва графика.) Ето, в момента пише, че цената на произведен мегават от този проект ще струва 75 евро, или това е 150 лв. на мегават. (Реплики от КБ.) Това може би е най-големият консултант в света за ядрени проекти.
Освен това дойде и заместник-министърът на ядрената енергетика и хвърли ръкавицата на всички Ваши енергийни експерти. Елате на дебат, елате на открит дебат в Българската академия на науките и съответно ще разоблича всеки лъжец, който казва, че ще бъде 4 или 5 евро цената на тази централа. Затова разликата между Ямбол и Стамбул, и „Белене” и „Козлодуй” е голяма, господин Петков.
Господин Терзийски, това, което се случва на улицата, е именно за тези далавери и злоупотреби в енергетиката, за тези пари, които са разпределяни без обществени поръчки, за това, което сме тръгнали да правим без да имаме осигурено финансиране. Това, че сме продавали без конкурси, без оценки. Ето, затова стачкуват хората. До момента ние не сме имали никакъв проблем и се срещаме с протестиращите, видяхме техните искания. Но, отидете Вие при тях да им обясните всичко това, което говорите. Отидете! И наистина ще бъдете „изключително добре” посрещнат, и това ще стане ясно и на предстоящите избори, господин Терзийски. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За изказване – народният представител господин Божинов.
Имате думата.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, в последните часове на този Парламент противниците на ядрената енергетика в България събират от девет дерета вода, за да удавят волята на българския народ да се развива ядрената енергетика в България. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Днес ГЕРБ ще зачеркне проекта „Белене”. Прави го със завидна лекота. Така невежите вземат важни решения и е много лесно за невежия да взема сложно решение. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Днес ГЕРБ ще зачеркне „Белене”, дори без да съзнава, че това решение противоречи на стратегии, правителствени решения и международни договори на правителството, което те са излъчили. Днес ГЕРБ – тези, които се уплашиха и сдадоха властта под натиска на стотици хиляди на улицата, не зачитат легитимната воля на повече от милион и двеста хиляди българи.
На какви решения ще противоречи днешното решение, уважаеми дами и господа? Министерският съвет е приел решение, с което приема и утвърждава третия Национален план за борба с климатичните промени. За да се постигнат целите, които са резултат от международни договорености на това правителство, то се позовава на Националната енергийна стратегия, гласувана от Вас. Посочва се, че за да се постигнат целите на Европейската стратегия 2020, има два пътя. Първият е в недрата на България да се съхранят 9 млн. 200 хил. т въглероден двуокис, което никой от Вас не може да каже колко ще струва. Вторият път е до 2020 г. в микса на производителите на електроенергия в България атомната електроенергия да нарасне до 45%. Това не може да стане без построяване на атомната централа.
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ): Времето изтече!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Вашето време изтече, госпожо председател, господин Иванов. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не се чувствам лично засегната, поради което няма да взема думата за две минути процедура. А на кого – как, след два месеца ще се види, господин Божинов. (Ръкопляскания, оживление от ГЕРБ.)
Реплики? Няма реплики.
За изказване – господин Терзийски, три минути.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ (независим): Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! (Реплики и шум от ГЕРБ.)
Факт е законно и демократично проведен референдум. Факт е резултатът от този референдум, че той приключи с преобладаващ отговор „да” на тези български граждани, които заявиха „да се развива ядрената енергетика в България”. Факт е, че резултатът от този референдум задължава Народното събрание да вземе решение и да се произнесе. Факт е също така, че това Народно събрание преживява последните си вече не дни, а часове.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Може ли по темата за „Белене”, господин Терзийски? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Темата, госпожо председател, е референдумът и решението, което Народното събрание трябва да вземе. И ако намирате една-единствена дума от тези, които казах, извън тази тема, мога да се съглася с Вас. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Народното събрание с абсолютно изчерпан кредит на доверие трябва да вземе решение по резултата от този референдум и по въпроса дали да се развива ядрената енергетика в България. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Днешните изказвания от ГЕРБ и сателитните им партии порочно и некоректно представят фактите не само по отношение бъдещето на ядрената енергетика в България, но и по отношение резултатите от този референдум, а той приключи с отговор да се развива ядрената енергетика. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Факт е, че атомната енергетика произвежда най-евтината електроенергия.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Кажи нещо за кражбите!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Факт е, че „Белене” е национален проект от жизненоважно за България значение, жизненоважно значение за енергийната и икономическата независимост на България, за националната ни сигурност. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Тъй като обаче тези факти и аргументи нямат абсолютно никакво значение за Вас, Вие и сателитните Ви партии днес ще приемете отново решение, което е в ущърб на българските национални интереси и на България. Неслучайно няма да имате възможността и привилегията, скъпи управляващи от мнозинството на ГЕРБ, да изкарате мандата си докрай. (Смях, оживление в ГЕРБ. Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Неслучайно Вие получихте червен картон по отношение на проваленото управление, което провеждате, по отношение на вредите, които нанесохте на българската държава и на българските граждани. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Терзийски.
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Имате възможност да вземете или да не вземете решение. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще Ви прекъсна, господин Терзийски!
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: Запазете си поне достойнството! (Продължава да говори на изключени микрофони. Реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
От независимите народни представители са записани господин Дарин Матов и след него господин Янев.
Думата има господин Матов.
Заповядайте.
ДАРИН МАТОВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Въпреки че въпросът за референдума – „Искате ли да се развива ли ядрената енергетика в България?”, беше зададен така, че аз и миналия път от трибуната на Народното събрание го отъждествих с думата „искате ли”, и разбира се, всеки би искал, когато нещо му се дава, българският народ се оказа много мъдър и само 20% от българските граждани участваха на последния референдум. Въпреки че бяха плашени, че ще бъдат подложени на зърнена диета, тоест да ядат, каквото зърнат, те продължиха да бъдат мъдри!
Казах го и преди от трибуната на Народното събрание, ще го кажа и сега: когато коментирахме дали да се провежда и насрочва референдумът, или не, всички в тази зала бяха наясно, че не може да се постигне гласуването от последните парламентарни избори, тоест да гласуват повече от 4 млн. 300 хил. български граждани. Всички го знаехме. Въпреки това искахме да има референдум, на който да се похарчат 14-15 милиона, вместо тези пари да бъдат дадени на майките, за увеличаване на детските надбавки и така нататък. Така или иначе, народът отново се оказа по-мъдър от нас.
Искам да Ви кажа от тази висока трибуна: дано да не съм лош пророк, но съм сигурен, убеден, че ако БСП спечели властта (шум и реплики от КБ), на следващите избори тя ще иска да го спечели с мандата на ДПС, разбира се, техни коалиционни партньори, Ви гарантирам, че те няма да вложат нито една стотинка в „Белене”. (Реплики от КБ.) Да, могат да вложат някакви пари, само за да ги откраднат. (Силен шум и реплики от КБ.) Господата от БСП обаче ще се оправдават и ще се крият зад своите коалиционни партньори, че те не искат да се изгражда централата в „Белене” или изобщо да се развива енергетиката.
Неслучайно, уважаеми дами и господа народни представители, когато се коментираше въпросът за референдума и да се развива ли ядрената енергетика в България, ДПС нищо не казаха по този въпрос с ясната представа, че в утрешния ден те ще бъдат параванът. И сега не звучи добре пред българската общественост да стават техни представители и тук, от трибуната да заявяват, че са били за референдума, но не за развитие на ядрената енергетика в България, а за други, по-важни въпроси за България. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Реплики? (Шум и реплики.)
Господин Яне Янев – за изказване. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е третият независим народен представител, който взема думата по същество. Следя много внимателно кой как се изказва. Другите са репликирали. Изказали са се господин Терзийски, господин Матов и третият е господин Янев – по същество.
ЯНЕ ЯНЕВ (независим): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
АЕЦ „Белене” е финансовата сатурнова дупка на прехода. АЕЦ „Белене” е най-голямото корупционно посттоталитарно блато, което Вие сътворихте! АЕЦ „Белене” не е най-голямата черна каса на комунистическата мафия на България! АЕЦ „Белене” е най-добре овъзмездената българо-руска прегръдка в ущърб на българските граждани! (Реплики от КБ.) АЕЦ „Белене”, където и да бръкнеш, мирише на мръсни и откраднати пари. И това най-добре ще го видите много скоро, защото главният прокурор на Републиката възобнови досъдебното производство за източване на над 90 милиона. Но там, в тези документи, има данни, от които се вижда, че източените милиони са над 500 милиона. Да не говорим какво сте правили по отношение на схемите вътре за строежа на АЕЦ „Белене”. Там е така, както казва народът: „Куче влачи, диря няма”. Но дирите аз ги зная. (Оживление и смях в КБ.) И дирите са към швейцарските банкови сметки на Вашите кукловоди.
И запомнете, един ден заради България, заради честта на българските граждани, на тази площадка в АЕЦ „Белене” трябва да бъде построен затвор за корумпирани политици от високите етажи на властта. И отпред пред този затвор трябва да има монументи – монументи на тези, които направиха така, че България да бъде ощетена с няколко милиарда. Това е. АЕЦ „Белене” ощети българската държава и българския народ с няколко милиарда. Това е истината и аз съм сигурен, че един ден тези пари от швейцарските банкови сметки на Вашите вождове, на които Вие още се кланяте, защото те Ви плащат предизборните кампании, скоро ще бъдат репатрирани тук, в България. Запомнете ми думата. (Реплики от КБ.)
И последното. (Реплики от КБ: Времето, времето!)
И последното, което искам да Ви кажа – знам, че Ви боли сега, като чувате истината, но още повече ще Ви боли, когато наистина Вашите министри отидат заслужено в затворите. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от КБ .)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики?
Колеги, обаждате се от място, а никой не иска думата да репликира.
За изказване – господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми колеги, да се успокоим малко. Стига емоции, стига сме си кряскали, стига сме се дърляли едни други, стига сме си посипвали, ние, българите, главите с пепел и стига сме се обвинявали и мразели.
АЕЦ „Белене” няма да се строи, поне засега. Не защото ние българите не го искаме. Искате го и Вие, които се заявявате като противници на АЕЦ „Белене”. Искаше го и управляващият – Вашият лидер. Няма да припомням неговите думи как, ако го няма Белене, оставяме на тъмно и умираме. Нали така? АЕЦ „Белене” щеше да бъде построена и от 1 януари тази година щеше дава ток и да се изплаща. Щеше да им е светло, и топло.
Господин Станилов одеве открехна завесата и каза някои истини. Аз ще продължа с тях, защото това е същественото. Това е най-важното.
Да се строи или да не се строи АЕЦ „Белене” беше, е и трябва да бъде въпрос на автентична българска воля. Но тази воля може да бъде обективирана и приведена от живота в действие от национално или от национално отговорни политически сили. Освен „Атака” в този момент и от осем години насам, и в годината на целия преход няма друга такава политическа сила, която да постави над всичко и единствено като критерий българския национален интерес. Такава не е днес и БСП, защото БСП също служеше на евроатлантическите господари и продължава да служи. Добре е, че по този повод БСП има правилна линия, правилно виждане и защитава тази кауза. Това е добре и ние ги поздравяваме за това. Трябва да продължат тази битка.
Тук аз ще опонирам на господин Божинов, че от девет кладенеца и от девет дерета била донесена вода, за да бъде направена фалшификацията. Не, господин Божинов. Беше от девет дерета докарана вода, но мътната вода. Мътната вода, която да затъмни безспорната истина, а тази истина е ясна на всички. Аз даже се учудвам на старанието на колегите и хората извън тази зала да изказват разумни аргументи „за” или „против” – за цената, за сеизмичността, за финансирането и още безброй други проблеми, а нещата са много прости.
Тези отговори за това защо се случи това, в което се намираме в момента и защо управляващият се отказа от строителството на АЕЦ „Белене”, са точно преди една година – февруарските дни, втората половина на февруари. Уважаеми колеги, спомнете си, дойде голямата бяла майка от Вашингтон. Кои я доведоха е друг въпрос. Да, ясно е кои я доведоха. Това е евроатлантическото лоби в ГЕРБ, което оттук нататък ще поеме партията. Милиционеро- армейско-ченгеджийската част ще бъде изметена, разбира се. А тук външният министър и един главен секретар, едни еврокомсомолци ще вземат връх, те ще останат. Те и някои от сините, няма ги в момента, знаем ги, един посланик в Грузия обадиха се от Държавния департамент, че нещата стават страшни за един стратегически национален интерес.
И този стратегически национален интерес обаче не е българският, а американският по няколко причини. Има няколко причини, с които няма да Ви занимавам, но Русия не трябва да изнася ядрени технологии, прави се континентална блокада. Това е мощно средство за печелене на пари, защото тази висока технология е мерцедесът в това отношение. Как Русия ще се задъха, ще се спихне, едни войници ще започнат да слагат щитове, девойки ще започнат да слагат на щитовете карамфили – знаете този сценарий за нежните революции.
Едната причина – тук, в Източна Европа не трябва, колеги, да има атомни електроцентрали. Или, ако има, колкото по-малко трябва да бъдат те, защото има една доктрина, ако тук се води една конвенционална война – една от възможностите – не трябва и е опасно да падат бомби, защото има атомна електроцентрала. Затова Иран до този момент не е ударен, защото една атомна електроцентрала е щит.
Другата причина, разбира се, е Турция – любимото галено дете. Тя трябва да произвежда атомната енергия. Тя трябва да има високите технологии. Тя трябва да бъде премирана. Разбира се, защо пък ние – този презрян за тях православен народ.
Причините са още, още и още.
Та дойде голямата бяла майка от Вашингтон – едни погали по главичките, на други раздаде нежни шамарки и нареди. Помните, тя дойде за пет часа. Три часа прекара с босовете на циганските кланове за благоприличие, всички да се умилим. Другите два часа привика тук колониалните си владетели, на които се нареди: Няма да строите „Белене” – номер едно. Точка две – шистовият газ го искаме за нас, за нашите компании. Трето – дайте логистика за Сирия. Това бяха трите точки. И в началото на март това, което се случи, спомняте си какво беше – излизаш на 180 градуса. Няма тук разумни съоръжения.
Някои тази кауза я взеха – да не се строи. Можете ли да си представите? Да вземеш за кауза на своя живот нещо деградивно! Не да вземеш за кауза на своя живот да построиш нещо, а да не построиш!
Някои хора от това живеят – от русофобията си, защото това е русофобия. Защото тук един в скоро време, спомняте си, поиска да се свали, да се махне паметникът на Цар Освободител. Та това са гумените глави. Те са комунистическите глави, те никога няма да уврат. На тях акълът никога няма да дойде. Те са застинали в годините на Студената война! Те живеят още във времето на противопоставянето на НАТО и Варшавския договор! Така че бъдете с тях, слушайте се, водете се, обичайте се.
В полза на това, което казвам – за този ключов и повратен момент, който обяснява абсолютно всичко: не се обяснява с друго, а точно с това – вижда се кой накъде е ориентиран.
Няма ги, другари от БСП, Вашите верни съюзници, които Ви предадоха и на референдума. Защо? Защото това е партия, която няма нищо общо с националния интерес на България! На тях им беше наредено и на тях им беше поставена задачата – нито на референдума, нито тук! Ето Ви, оставате самички, ще бъдете сами и по този въпрос, и по тази тема.
И сега: защо този въпрос за референдума е толкова неприятен за Вас от ГЕРБ? Защото от този момент, от този вот 60 на 40 започна Вашето, на ГЕРБ, свободно, неконтролируемо отвесно падане надолу. Затова и след години ще помните, че това беше ключовата точка, от която Ви започна сривът! Затова ще си спомняте за този момент като за нещо много фатално – нещо, което започна, срина се и завинаги Вашата идилия беше нарушена!
В тази мръсна кампания, която се води около референдума, и това трябва да се отбележи: 60 на 40 – в полза, за „Белене” и против „Белене”. Тук успяхте да направите наистина много. Направихте така, че нагласите бяха 80 на 20. И много повече хора щяха да излязат да гласуват! (Оживление в СК.)
Тук бяха хвърлени огромни пари! Тук бяха хвърлени усилията на цялото това мръсно петно от няколко хиляди души, които представляват рупорите на евроатлантическите господари, за да ръководят и да осъществяват колониалния модел в България! Всички те – фондации, „Отворено общество”, Институтът за либерални стратегии, хората от различните медии, бяха ангажирани по този толкова важен въпрос – да бъде запазена, да бъде охранена, да бъде наложена волята на господарите, защото това е неуспех, то е удар и срещу тях.
Затова най-верноподанически настроените от това мръсно петно от няколко хиляди души послушници и осъществители на чуждите колониални цели в България са толкова ревностни!
Има и друга причина. Това сега е признак – кой от Вас ще остане в политиката и в листите. Казвал съм Ви, че 20-30 души от тук присъстващите ще останат в ГЕРБ. Не говоря за другите политически сили. Каквото съм Ви казвал, така е станало. Можете да бъдете сигурни в това, което Ви говоря. Можем да се обзаложим.
Както и одеве Ви казах, милиционеро-армейско-ченгесарската част, която създаде ГЕРБ, беше в основата му и го направи политическа сила, изпълни историческата си мисия!
Много ми е интересно, когато през нощта Борисов е бил в Американското посолство, дали не се е сетил като сменен колониален владетел да каже – да му се зачете тази заслуга с „Белене”, защото това беше едно от най-черните неща, които той направи за България! Дали изтъкна тази своя заслуга, защото това е огромна заслуга за налагане и продължаване на колониалния модел? (Смях и реплики от СК.)
Ще свърша с това – не е последната битка по темата, по въпроса. Можете да бъдете сигурни, че АЕЦ „Белене” ще се строи! Това е епизод.
Ще отмине това Народно събрание. Ще дойдат национално отговорни политици, национално отговорни политически сили, които са наясно, че без АЕЦ „Белене”, каквито и аргументи да има против, без тази висока технология просто ние българите отиваме при маймуните. Друго няма да стане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Други желаещи за изказвания? Няма.
В такъв случай закривам дебата.
Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата – предстои гласуване.
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Позволете ми като вносител на един от проектите за решения да направя три корекции.
Първо, тъй като в раздадения материал липсва заглавие, моля да бъде записано (реплики от КБ): „Решение на Народното събрание относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум”.
Второ, в последното изречение на преамбюла да се запише: „За изпълнение… (Силен шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Един момент.
Много Ви моля! Миналия път, когато четохме, оставихме господин Иванов да направи това предложение за заглавие на решението накрая! (Силен шум, тропане по банките от КБ.)
Имате думата!
ИВАН Н. ИВАНОВ: Благодаря.
Последното изречение на преамбюла на проекта за решение да се чете: „За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България реши”. (Силен шум, тропане по банките от КБ.)
Не – „приема следното решение”, а „реши”.
И последно, подкрепям направеното от господин Диан Червенкондев предложение (силен шум, реплики, тропане по банките, възгласи: „У-у-у!” от КБ) за отпадане на точка трета от проекта за решение. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, запазете тишина.
Благодаря за процедурата. Ако обичате, да ми дадете текстовете. (Шум, тропане по банките и реплики: „Процедура по начина на водене!” от КБ.)
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Не им давайте думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаеми дами и господа, преминаваме към гласуване! (Силен шум и тропане по банките от КБ.)
Първо, гласуваме проекта за решение, внесен от народния представител Иван Николаев Иванов.
Първо подлагам на гласуване направеното от Иван Николаев Иванов процедурно предложение за заглавие и допълнение в преамбюла. (Силен шум и тропане по банките от КБ. Реплики от ГЕРБ. Народният представител Захари Георгиев иска думата за процедура.)
Моля, гласувайте.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Ето, по този правилник, госпожо председател, не може да не ми дадете процедура по начина на водене! Това тук да не Ви е партийно събрание! (Силен шум и викове: „Оставка!” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, в режим на гласуване сме! Ще Ви дам процедурата след това!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, в режим на гласуване сме! Господин Георгиев, ще Ви дам възможност!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене! Не искам тогава да ми давате, а сега трябва да ми я дадете, защото аз я заявих!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Захари Георгиев, моля!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Процедура по начина на водене! (Силен шум, реплики и тропане по банките от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: В режим на гласуване сме!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Нарушавате правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги, гласувайте, за да приключим режима на гласуване! (Силен шум и реплики.)
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ, встрани от микрофоните): Нарушавате своеволно правилника, което ще отмени това гласуване! Подобно гласуване е против правилника!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Ще Ви дам думата след малко. Изчакайте да обявя гласуването. (Силен шум и реплики.)
Гласували 139 народни представители: за 105, против 34, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания.)
Давам думата на господин Захари Георгиев за процедура по начина на водене, преди да продължим по-нататък с гласуването.
Заповядайте.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Процедурата… (Силен шум, тропане по банките, реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги, запазете тишина! Моля, колеги! Моля, колеги, за ред в залата!
Господин Захари Георгиев има думата за процедура! Запазете тишина!
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Много Ви отива – председателят на тази група! Много Ви отива! Но ако знаете какъв вид имате оттук, ще го правите много по-енергично. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Защо искам да Ви обърна внимание, че Правилникът на Народното събрание не може да се гази с кални ботуши? Защо? (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Не може да говори по процедура човек – по въпрос, който не е процедурен, и който няма време да се изкаже! (Реплика от ГЕРБ.)
Кой да каже? Правилникът го казва. Не аз, а Правилникът го казва! Като толкова искахте да го направите като предложение за корекция, имате време – парламентарната група. Недейте да си търсите еничари да Ви го правят! Да бяхте си го направили Вие!
Това е в нарушение: процедурата, която той направи уж, е в нарушение и Вие гласувахте текст, който го няма! Няма предложен такъв текст, което означава, че това, което приехте преди малко, го няма! То не е валидно и то е обжалваемо в съда! За да сте по-сигурни, че няма да се случи това, пре-гла-су-ва-не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Направено е процедурно искане за прегласуване. (Реплики.)
Прегласуваме, колеги!
Гласували 151 народни представители: за 112, против 39, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Синята коалиция.)
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (КБ, от място): Кое приехме сега?
ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Тропате и не чувате! Нали тропате? Тропайте пак!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Отрицателен вот. (Силен шум и реплики от КБ.)
Моля? (Реплики, провиквания, силен шум.)
Колеги, господин Мерджанов поиска процедура и поиска прегласуване. (Реплики от КБ.)
Извинявам се, Захари Георгиев. Току-що приключи прегласуването на решението, което преди е гласувано. (Реплики от КБ.)
Моля! Моля да възстановим нещата в тяхната хронологична последователност.
След закриване на дебатите е направена процедура... (Реплики от КБ: „Няма такава процедура!”, „Каква е тази процедура?”.)
Процедурните предложения са извън времето... (Реплики и провиквания от КБ.)
Направено е предложение формално за наименование на решението, не че решението не може да бъде обнародвано, като се каже само „решение”! Ако държите да остане без наименование... (Шум и реплики.)
Обаче ние имаме проведени две процедури по гласувания, извършено е прегласуване… (Реплики и шум в залата.)
Извършено е прегласуване. Отчетени са резултатите по искането на господин Захари Георгиев.
Сега ще подложа на гласуване предложението на народния представител Червенкондев за отпадане на т. 3 по Проекта за решение. (Шум и реплики от КБ.)
Гласуваме предложението на господин Червенкондев! (Силен шум, реплики от КБ.)
Отменете гласуването. (Силен шум в залата.)
Колеги! Мислите ли, че мога едновременно да чувам –20 души говорите?!
Три отрицателни вота по проведените гласувания. Разберете се от кой, защото се вдигат много ръце.
Господин Миков – първи, Румен Петков – втори, Михалевски – трети. (Реплики: „Те са се изказвали!”.)
Господин Румен Петков не може да вземе думата, защото се е изказвал по същество, Вие (обръща се към народния представител Михаил Миков) не сте – имате думата. (Реплики на народния представител Румен Петков.)
Господин Миков има думата.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател! (Реплики и провиквания от КБ.)
Гласувах „против”, защото едно такова гласуване е недопустимо! То не поражда някакви правни последици. То опорочава и на финала всичко това, което днес искате да решите с едно отиващо си мнозинство от едно приключващо Народно събрание.
Този въпрос за „Белене” ще бъде решаван по волята на гражданите в следващия парламент! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Румен Петков, който е имал само реплика и не се е изказал по същество.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо Цачева, не вземайте върху себе си позора на госпожа Стоянова! Оставете я да си тъне в него! (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Тя Ви лъже по най-циничния начин! Такава неспособност, такова некадърие за водене на Народно събрание!... (Реплики и провиквания от ГЕРБ.)
Такова нещо няма! Вие разбирате ли, че председателстващата заседанието ни вкара в незаконно вземане на решение? Такова решение няма! Такова решение просто няма! (Реплики от ГЕРБ.)
Разбира се, че сме против това решение! Против и по същество, против и като техника! Вие даже не можете да си организирате едно гласуване, което някой Ви е накарал да правите. Значи – некадърието Ви надминава всякакви граници! И затова тази точка не трябваше да се гледа сега от този Парламент, еле пък от тази председателстваща! (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Мутафчиев.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, все още дами и господа народни представители! Аз гласувах „против” това решение по три причини.
Първата причина – ние чухме за какво гласуваме. Гласуваме това, което Вас Ви обединява, за съжаление, против интереса на всички останали от българския народ.
По три причини и първата причина е, че приемайки това решение ГЕРБ, Синята коалиция и някои от независимите депутати – Вие показахте едно, че в Парламента продължава да войнства политическото лицемерие.
Защо го казвам това? Защото всички говорите, че одобрявате позициите на протестиращите, че гражданското общество трябва да участва в управлението и в политиката, и днес имат един референдум, в който участваха един милион 455 хиляди човека, които казаха своето мнение. Голяма част от тях казаха: „Да, трябва да се строят нови ядрени централи”. С това решение Вие казвате на 950 хиляди човека, че тяхното мнение Вас не Ви интересува.
Вие лъжете и тези, които в момента стачкуват вън! (Реплики от ГЕРБ.)
Още нещо! Не за първи път Вие показахте, че Парламентът не гласува в интерес на България, на българския народ. И ще Ви кажа защо.
Първо, защото лобистките закони бяха практика на това Народно събрание.
Аз искам да Ви питам: колко от Вас имат интерес във фотоволтаиците? Колко са декларирали днес, като гласуваха, че те имат интерес в обратна посока – „Не” за изграждането на ядрената енергетика!? (Ръкопляскания от КБ, шум в залата.)
Кажете ми колко са? Много! И Вие ги знаете. И те ще излязат в скоро време и, разбира се, заради това, че цялата политика, която Вие в икономиката на България налагахте, беше под чуждо влияние!
И последно искам да Ви кажа – защото с това решение Вие се опитахте да зачертаете единствената част, която работи от икономиката ни – ядрената енергетика! Но ще Ви кажа: това е за кратко! Защото Ви казваме: „Сбогом!” и следващият Парламент ще промени това решение! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Процедура! (Шум в залата.)
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Вземам думата, госпожо председател, по начина на водене и се надявам, че след като се ориентирахте в това, което се случва в залата, ще дадете някаква яснота и съответно обяснение в пленарната зала какво точно гласуват народните представители.
Да повторим още веднъж: господин Иванов взема думата по процедура, при което той няма право по правилник, няма и време. Той прави предложение по същество по проект за решение. Това не се включва в процедурите, за които не се отчита време и не се изисква време. Единствените процедури, по които не се отчита време и не влизат във времето на групите, са по начина на водене...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Точно така.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ: ... или личните обяснения.
Кое от двете направи господин Иванов, за да допуснете той да прави предложение – първо?
Второ, кое гласуваме в момента? След като той няма право, но прави предложение, кое подложи на гласуване госпожа Менда Стоянова – неговите уж редакционни предложения, или общото предложение, внесено от групата на мнозинството? Какво гласуваме?! (Шум и реплики от КБ и ГЕРБ.)
Затова, госпожо председател, моля да отмените всякакви гласувания, да отхвърлите предложенията от страна на господин Иванов като недопустими и да минем към гласуване по начина, който все пак прилича малко на гласувания на процедури в Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ. Шум и реплики от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, днес приехме програма. (Реплики от народния представител Искра Фидосова.)
Днес приехме програма – моля за ред в залата, точка първа, в която се казва: Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум – това е гласувано, имаме решение в дневния ред, с вносители Иван Николаев Иванов и група народни представители. Това е наименованието на решението, което внасят господин Иван Николаев Иванов и група народни представители. (Шум и реплики от КБ.)
Следваше, сега разбирам, да бъде запознато Народното събрание и да бъде изчетен проектът за решение.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Той го направи. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има спор. На мен ми дават сигнал от парламентарната зала, че...
Изчетохте ли целия проект за решение? (Силен шум и реплики.)
За да няма спор, от повече понякога и боли, но аз ще го прочета още веднъж.
До момента имаме следното:
„Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум” – чета програмата.
Съдържание:
„С провеждане на референдума от 27 януари 2013 г. българската демокрация направи нова крачка напред. Резултатът показа, че:
- огромна част от българските граждани не приемат строителството на нова ядрена електроцентрала в Белене;
- мнозинството от хората не се съгласиха да поемат отговорността на държавните институции – Парламент и правителство, при решаването на въпроса за посоката на развитие на ядрената енергетика в България;
- Народното събрание трябва да се произнесе за темата на референдума в тримесечен срок.
Обстоятелството, че законът е предвидил при участие над 20% от избирателите въпросът от допитването отново да се разгледа от Парламента, показва необходимостта от ново решение. За изпълнение на това изискване на закона Народното събрание на Република България приема следното

РЕШЕНИЕ:
1. Подкрепя решението на правителството за спиране на проекта за строителство на нова ядрена електроцентрала на площадката „Белене” и настоява за окончателното му прекратяване.
2. Настоява за ускоряване на процедурите по удължаване срока на експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”.
3. Настоява правителството да обяви открит международен търг за продажба преди доставката в България на поръчаното, произведено и заплатено оборудване за АЕЦ „Белене”. (Шум и реплики от КБ.)
4. Препоръчва на правителството да обяви открит международен търг за строителство на нова ядрена мощност от поколение 3+ на площадка „Козлодуй”.”
Към диспозитива на това решение в изказванията и в дебатите господин Червенкондев предложи да отпадне т. 3.
Поставям на гласуване предложението на господин... (Силен шум и реплики от КБ.)
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Червенкондев за отпадане на т. 3 от диспозитива. (Шум и реплики от КБ.)
Колеги, не е гледано решението. Двете гласувания до момента са проведени само по отношение на наименованието на решението, което ние вече още сутринта с приемането на програмата сме приели, така че вървим по съдържанието.
Поставям на гласуване предложението на господин Червенкондев за отпадане на т. 3 от решението.
Гласували 119 народни представители: за 113, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Гласуваме пълната редакция на Проекта за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум. (Шум и реплики от КБ.)
Гласуваме пълната редакция, съобразена с приетото от нас решение за отпадане на т. 3.
Гласували 154 народни представители: за 114, против 40, въздържали се няма.
Предложението е прието. (Ръкопляскания от ГЕРБ и Синята коалиция.)
Отрицателен вот – господин Румен Петков.
РУМЕН ПЕТКОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Няма как да не сме благодарни на ръководството на Народното събрание за прекия му ангажимент към Проекта „Белене”, защото с цялата технология по вземането на решението Вие го направихте уязвимо. Всъщност Вие дадохте всички основания това решение да бъде атакувано. Дали поради некадърие, дали поради неспособност, дали поради стремеж „Белене” да има бъдеще, това е друг въпрос, но Вие създадохте всички условия решението да бъде атакувано. Аз много се надявам, че то не просто ще бъде атакувано, а че ще се оцени по достойнство.
Не можем да взимаме днес решение – аз го казах: всички сме съгласни, че този Парламент е с изчерпан ресурс, (реплика от народния представител Искра Фидосова) – с 6%, но взимаме решение по стратегически въпрос. Взимаме решение по стратегически за България въпрос.
Пак казвам – добре е, че Вие направихте процедурата уязвима, добре е, че Вие направихте решението уязвимо, за да може българската ядрена енергетика да има своята перспектива в интерес на българските граждани. Защото всичко, което правите днес, е против волята на хората, за която Вие дни наред обяснявахте, че ще я отстоявате. Всички, които излязоха да протестират, излязоха, защото са принудени, защото ги доведохте до мизерия, до глад! Това е основната причина.
Вие фалирахте НЕК и това е Вашата отговорност! И сега ще предложите в Народното събрание преструктуриране на НЕК, защото не можете да носите отговорност като правителство за елементарни решения. Като го предложите в Народното събрание, това прерогатив на Народното събрание ли е? Не, разбира се! Но поради некадърието и страха, които са Ви обзели, Вие ще искате парцалката „Народно събрание”, гуменият печат „Народно събрание”, политическият МОЛ „Народно събрание”, което Вие направихте, да вземат такива решения, които са изцяло задължение на изпълнителната власт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втори отрицателен вот – госпожа Манолова.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Начинът, по който беше взето това изключително важно решение, е подигравка и с парламентарния правилник, и с депутатите от опозицията, и най-вече с българските граждани.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Начинът е по Конституция!
МАЯ МАНОЛОВА: Начинът, по който беше това решение, е достоен завършек на цирка, на фарса, който представляваше 41-то Народно събрание, „мъдро” ръководено от Вас. (Реплика на Искра Фидосова.)
Наистина е срамен начинът, по който функционира този парламент, и начинът, по който ще завърши своята работа. С това гласуване Вие доказахте за пореден път, че сте абсолютно глухи към мнението на българските граждани, че не чувате и не разбирате какво Ви казват хората на улицата, какво Ви говорят българите в продължение на четири години, какво Ви казаха 900 хиляди български граждани! Вие сте глухи, затова правителството беше изметено от българските граждани веднъж и ГЕРБ ще бъдат изметени на следващите парламентарни избори! Защото Вие сте тотално неспособни да разберете какво искат хората. Затова този парламент нямаше право да вземе това решение. Един Парламент с 6% рейтинг няма право да обрече бъдещето на България, бъдещето на българите, които са на улиците. Нямахте това право!
А дали това решение ще бъде решено от Конституционния съд, повод за което дадохте току-що, или от следващия Парламент, но това решение няма да издържи, защото е против интересите на хората и показва Вашата тотална незаинтересованост към бъдещето на България. Затова ще бъдете наказани! (Ръкопляскания от КБ.)
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): Нали знаеш, че твоята реч ще се чете в 42-то Народно събрание?!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Трети отрицателен вот – господин Кутев.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Радвам се, че се разпуска този Парламент, защото в края на краищата едно от хубавите неща, които ще се случат, е, че с голяма част от Вас се виждаме за последен път!
Искам обаче да Ви обърна внимание, че както започна Парламентът, така и завършва.
Когато дойдохте в Парламента преди четири години, една процедура като хората не можехте да направите. Завършвате по абсолютно същия начин! Нищо не научихте за четири години.
ЦВЕТОМИР МИХОВ (ГЕРБ, от място): Нали беше в ЧЕЗ?!
АНТОН КУТЕВ: Проблемът обаче е, че за тези четири години успяхте да направите куп вреди, поради което сега гласувах отрицателно. Само в енергетиката не знам с какво ще Ви запомнят хората. Аз ще Ви запомня с три неща.
Първото от тях е, че успяхте да населите цяла България с фотоволтаици обилно, доста повече отколкото трябва. Погрижихте се за това най-скъпата енергия, която се произвежда в България, обилно да влиза в енергийния микс, с което видяхте сметката на хората и те за това сега са на улицата.
Второто, което направихте, е, че продадохте държавния дял от ЕРП-тата, вместо да направите обратното – да ги изкупите и да ги направите изцяло държавни, поради което хората сега са на улицата.
И днес приключвате третото си благодеяние към българския народ, като ликвидирате проекта „Белене”. Най-гадното и най-учудващото в цялата работа за мен е, че го правите със същото самочувствие, с което го правехте в първия ден, преди да бъдете свалени от власт. За четири години нищо не научихте! Това за мен е изключително. И това са народни представители! Вие сте избрана извадка. За мен това е срам за България! Добре, че се разпуска Народното събрание. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, в т. 1, която обсъждаме, освен този проект за решение има и Проект за решение за възобновяване изграждането на нова ядрена електроцентрала. Чета проекта на решението:

„Проект!

РЕШЕНИЕ
за възобновяване на изграждането на нова ядрена електроцентрала

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 23, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 148-НР от 29 януари 2013 г. на ЦИК,
като взема предвид въпроса, поставен от българските граждани, изразен на подписката, предизвикала произвеждането на национален референдум;
като се съобразява с вота на мнозинството от българските граждани, гласували на проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум в подкрепа на строителството на нова ядрена електроцентрала;
като споделя убеждението, че изграждането на нова ядрена електроцентрала съдейства за икономическото и социалното развитие на страната и националната сигурност;
като се основава на резултата от проведения национален референдум за изграждането на нова ядрена електроцентрала,

Р Е Ш И:

1. Отменя Решение на Народното събрание от 29 март 2012 г. за прекратяване изграждането на ядрена централа на площадка „Белене”.
2. Министерският съвет да отмени свое Решение № 250 от 29 март 2012 г., с което се отменят Решение № 259 на Министерския съвет от 2005 г. за определяне на енергиен обект „Ядрена централа на площадка „Белене” като обект с национално значение и на Решение № 260 на Министерския съвет от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка „Белене”.
3. Министерският съвет да предприеме необходимите действия за ускоряване на процедурите по удължаване срока за експлоатация на V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй”.
4. Министерският съвет и министърът на икономиката, енергетиката и туризма да възобновят изграждането на нова ядрена електроцентрала на площадка „Белене” като:
1. рестартират прилагане на споразумението с изпълнителя на проекта;
2. осигурят финансиране на определеното държавно участие чрез предоставяне на държавни гаранции;
3. предприемат всички необходими действия за успешно завършване на проекта.”
Моля, гласувайте.
Гласували 130 народни представители: за 33, против 96, въздържал се 1.
Предложението не е прието.

Преминаваме към точка втора от програмата:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА.
Постъпил е доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Моля господин Димитров да ни запознае с доклада.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Първо правя процедурно предложение за удължаване работата на парламента до приемането на тази точка на първо и второ четене, каквото съгласие беше постигнато на срещата при Президента от страна на ГЕРБ, БСП, ДПС и Синята коалиция. Припомням Ви, че всички ние се съгласихме този закон да бъде приет в най-кратки срокове. Моля Ви да си държим на думата!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за удължаване на времето до окончателното гласуване на този законопроект.
Гласували 117 народни представители: за 115, против 1, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Процедура – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Тъй като има насрочено заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, моля Ви, да разпоредите да не се провежда това заседание. Извън това, което се бяхме договорили и на Председателски съвет, и е прието като дневен ред, свързано с това, което хората искат, във Вътрешната комисия ускорено се вкарва нещо, което искат службите.
Предлагаме до края на това Народно събрание да се обсъждат неща, които са за хората, а не са службите. Следващият Парламент спокойно да се занимава с четирите закона за службите.
В съответствие с правилника удължихме заседанието и Ви моля да отмените заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Миков, в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателят има право да свиква постоянните комисии с определен дневен ред, но няма правомощия да отменя насрочени заседания на постоянните комисии.
Господин Димитров, слушаме доклада Ви. (Реплика от народния представител Любен Корнезов.)
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Госпожо председател, уважаеми дами и господа, правя процедура за допускане в залата на Димитър Куюмджиев – директор на дирекция „Сигурност на електроснабдяването” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и Светлана Маринова – началник на отдел в дирекция „Правна” от същото министерство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме.
Гласували 100 народни представители: за 94, против 4, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ:

„ДОКЛАД
относно Законопроект за допълнение на Закона за
енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров
и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.

На свое извънредно заседание, проведено на 26 февруари 2013 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.
На заседанието присъстваха Делян Добрев – министър на икономиката, енергетиката и туризма в оставка, представители на НЕК, БЕХ, ЕСО, Енерго-про ЕАД, ЧЕЗ България, EVN, КНСБ, КРИБ, Българска ветроенергийна асоциация и други.
Законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев беше представен от народния представител Мартин Димитров. Според мотивите, изложени от вносителя, предложеният законопроект дава възможност на ДКЕВР да променя цените на електроенергията повече от веднъж годишно като целта на мярката е по-голяма гъвкавост и справедливост в ценообразуването.
От Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се обявиха в подкрепа на законопроекта. Народният представител Иван Н. Иванов изказа мнение, че текстът на чл. 31а дава възможност за промяна на цените във всеки един момент, което може да предизвика проблеми за бизнеса при планиране на разходите.
В хода на дискусията всички народни представители, членове на комисията, се обединиха законопроектът за допълнение на Закона за енергетиката, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев, да бъде приет от Народното събрание на две гласувания в едно заседание, като към този доклад се приложи и проект на доклад за второ гласуване, в който да се отразят приетите с пълно единодушие предложения.
След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 20 народни представители, без „против” и „въздържали се”.
Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Откривам дискусията.
Имате думата за изказвания. Няма изказвания.
Закривам дискусията. (Народният представител Рамадан Аталай иска думата за изказване.
Господин Аталай, вдигайте ръка навреме! Обхождам залата с поглед.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Извинявам се, че така късно реагирах, но мислех, че поне вносителите ще обяснят какво правим – за какво внасяме този закон и какво решаваме с това предложение? Иначе, ако така тихомълком минем ...
Господин Димитров, обръщам се към Вас. Вие направихте това предложение вчера на обяд – разгледахме го в комисията, днес влиза в залата. Ако сега не намерите време да излезете на тази трибуна и да кажете какво целим с всичко това, което се случва, според мен няма да е честно нито към колегите, които са в залата, нито към тези, които в момента настояват да се приеме такъв закон. Затова си позволявам да взема думата и да кажа няколко думи.
Уважаеми колеги, с този закон възниква въпросът защо има протестиращи на улицата, какво правят хората на улицата и защо днес те искат да има изменение и допълнение на Закона за енергетиката в Глава „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и техните правомощия”?
Ако смятате, че не искате да чуете проблемите, с които хората излязоха на улицата и ги представят пред нас, аз да Ви кажа. Има протестиращи, защото безработицата е много висока; има протестиращи, защото икономиката е спряла, в колапс е; има протестиращи, защото доходите са ниски и хората са в невъзможност да платят високите си енергийни разходи.
Уважаеми колеги, тези хора като излязоха на улицата искат да знаят защо е всичко това така? Според мен, ако в момента днес им кажем, че основната вина е в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, ще излъжем хората, а аз не искам това да се случи. Според мен основната причина, за да се случи това, е некомпетентното управление на всички министерства от това управление, некомпетентното управление и в енергетиката, граничещо с некомпетентността на министър-председателя. (Реплики и възгласи от ГЕРБ.)
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Нека да се върнем малко по-назад!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ще се върнем и много назад и ще Ви кажа какво предлагам аз – това, което Вие в момента казвате.
Уважаеми колеги, няма как днес да не чуете и нашите аргументи, защото само преди 4 години, когато от тази трибуна Ви казахме, че за да се вземат компетентни решения в енергетиката, трябва да има назначени компетентни и авторитетни хора. Това че в парламентарната Ви група си имате председател на групата, който подвиква през цялото време и се занимава със селскостопанска авиация, си е Ваш проблем. Вие не можете да назначите в атомната централа, направих проучване, човек, който в къщи дава жена му да сменя бушона, човек, който е разнасял прясно мляко по детските градини. Няма никъде на друго място, което и да вземете, такъв човек, назначен за директор на атомната централа.
Няма никъде в живота, в случая, уважаеми колеги, Вие да назначавате в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране човек, който определя всички цени, свързани с топлоенергията, човек, който смятахте, че е компетентен и изведнъж да излезе Вашият премиер и да каже: „Ще го омета”.
Задаваме си въпроса: дали сега назначеното от Вас лице в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране вдъхва доверие или вдъхва некомпетентност също, уважаеми колеги? Дали тази госпожа в момента, която се е занимавала с продажба на цигари, е в състояние, след като променим този законопроект, така както Вие предлагате, да е в състояние да направи така, че цените на електроенергията да са такива, каквито се изискват според доходите на хората?
Аз се съмнявам, уважаеми колеги. Не искам да Ви обяснявам по-нататък за компетентността на хората, които се занимават с енергетиката в Парламента, не искам да се занимавам с компетентността и на министъра, защото той явно не можа да разбере, че политиката в енергетиката се води от министъра, а не от бившата жена на господин Доган и от сина на господин Бисеров. За тези четири години Вие много неща се научихте, което казва господин Петков. Научихте се да приемате лобистки закони, научихте се още едно нещо, което е много лошо – да отменяте такива параграфи, които предишното управление е приемало. Сега ще Ви кажа за кой параграф става въпрос.
Това мое предложение, уважаеми колеги, е § 1 – чл. 7а. Чета Ви дословно, за да разберете защо на улицата има хора, защо министърът не си е свършил работата.
„(1) За защита интересите на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена от този закон.”
Повтарям, Обществен съвет!
„(2) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.”
Всички тези хора в момента са на улицата, а те трябваше да бъдат при министъра в този Обществен съвет, за да могат прозрачно да разберат какво правите Вие през тези четири години.
„(3) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и реда за осъществяване на неговата дейност.”
Този текст е приет от тройната коалиция. – Къде остана колежката от Кърджали, която много я уважават в Турция ?
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: В Кърджали я уважават.
РАМАДАН АТАЛАЙ: От тройната коалиция, уважаеми колеги, за да има прозрачност, за да има приемственост, за да можете и Вие днес, с ясно съзнание и с лице да излезете и да кажете: „Да, бяхме създали такъв съвет, имаше го в министерството, уважаеми дами и господа, граждани, Вашите представители знаеха какво правим ние”. Но Вие ги скрихте, за да може днес да говорите, че заместник-председателя на директора на АЕЦ-а е продал ядрено гориво, което е било купено за един милион, за 36 хил. евро.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Продал ли го е?
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ваш човек, Вие го назначихте. Вървете и питайте дали е продал или не.
Уважаеми колеги, по-фрапиращото в този текст е, че 14.07.2012 г., по време на изменение и допълнение на закона, е отменен от Вашето управление.
Затова, тъй като между първо и второ четене в бързината от вчера сме пропуснали да дадем срок за изпълнение на заповедта, която трябва да издаде министърът на икономиката, енергетиката, моята молба е: госпожо председател, ако искате още сега, ако искате между първо и второ четене – предлагам в заключителна разпоредба да се създаде § 3:
„§ 3. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма създава Обществения съвет по чл. 7а в едномесечен срок от влизане в сила на този закон”, за да може тези протестиращи хора, заедно с всички синдикални организации, които в момента се чудят по какъв начин да се оправдаят, че не са участвали във взимането на определени решения в управлението на страната, да влязат и да участват в Консултативния съвет, за да разберат какво работи изпълнителната власт в тази държава.
Няколко думи за предложението, което правим в момента в Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги, предложението е адекватно на натиска от улицата, но в него има много пропуски. В предложението в момента най-популистки ние казваме: „Държавната комисия по енергийно и водно регулиране има право веднага” – даже вчера имаше и допълнение към предложенията – „има право за изменение на цените на енергията”. Но тук не даваме критерии, по които Държавната комисия по енергийно и водно регулиране да прави измененията в цените на електроенергията, допускайки че тези цени ще вървят само надолу.
Вчера Движението за права и свободи и аз предложих поне във всеки един от текстовете да го има израза: „при отчитане и осигуряване баланса и отчитане интересите на енергийните предприятия и клиентите”.
Ако все пак прецените и в чл. 31, ал. 1 можем да запишем: „Комисията има право да изменя след регулаторен одит на енергийните предприятия утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период и като ...” и продължаваме нататък, тогава ще бъдем Народно събрание, което уважава себе си и приема закони, отчитайки всички необходимости. Иначе ще се окаже, че сме родили нещо, което няма да е в полза нито на нас, нито на улицата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Лично обяснение? Споменаха ли Вашето име?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Да.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Не е вярно!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Колко председатели на Парламентарната група на ГЕРБ има, след като каза: „председателят на Парламентарната група на ГЕРБ”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Засегнат сте. (Шум и реплики в лявата страна на залата.)
Ако обичате, не се обаждайте от място!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Успокойте се, колеги!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля, колеги!
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, тук се чуха упреци и към мен, че съм се занимавал със селскостопанска авиация. Хубаво!
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ, от място): Но не към теб, а към друг.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ: Няма значение!
Въпросът е главно, когато се говори от тази трибуна, кой с какво се е занимавал – от нас всеки с нещо се е занимавал – спорт, негова работа си е, стига, повтарям, стига да няма конфликт на интереси, когато се обсъжда дадена тема.
Тук се цитира и се дават някакви квалификации за директора на Атомната централа. Човекът може да е работил всичко. Дали може да завива бушони, си е негов проблем. Въпросът е да не краде. Защото много от специалистите, които казват, че са много големи специалисти в енергетиката, точно затова отидоха на тези места – за да крадат.
Когато говорят от тази трибуна да бъдат така добри и да кажат имат ли конфликт на интереси – тези, които говорят оттук и свързани с тях лица, имат ли нещо в енергетиката? Още повече, когато предлагат промени – много е важно и е морално, не само да се говори: „Този бил такъв, онзи бил такъв”, после се чудим защо Парламентът няма рейтинг.
Ами, ние помежду си отправяме клевети и обиди и се чудим защо Парламентът няма рейтинг. (Шум и реплики.) За конфликтът на интереси казвам.
Затова, когато обсъждаме въпроси за селскостопанската авиация, ще обявя имам ли конфликт на интереси, или нямам. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За изказване – господин Мартин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми дами и господа!? (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дала съм думата за изказване на господин Димитров. (Шум и реплики.)
МАРТИН ДИМИТРОВ: Не би трябвало всяка тема да се превръща в повод за тежко противопоставяне между парламентарните групи.
Този законопроект за мен е принципен и е в правилната посока. Когато твърдим, че един регулатор е независим и определя цените – наистина да определя цените. Досега как е било – да могат да определят цените, ама на 1 юли!? Това означава, че всъщност могат да определят цените, но веднъж годишно. Затова разпоредбата, която въвеждаме ги натоварва с много по-голяма отговорност. Тук колегата Рамадан Аталай беше прав.
Оттук нататък, колеги, е страшно важно кои ще бъдат в този регулатор. Както могат да намаляват цените, така могат да ги увеличават. И никой няма право на грешки. Няма значение кой ще управлява утре, няма значение кой ще ги назначава.
С текста, който ние консенсусно сме предложили сега пред Вас, тяхната отговорност вече е огромна. Те могат да променят цената на тока годишно колкото пъти е необходимо.
Колегата Аталай е прав, аз вчера и пред комисията казах, че те могат да злоупотребят с това право и да вземат да увеличават цената на тока. Затова е страшно кои са хората вътре. Те трябва да бъдат избрани и да са принципни, да са морални, да имат обществен авторитет, да носят отговорност.
Това е начинът да се отговори на консенсуса, който постигнахме при Президента – Синята коалиция, ГЕРБ, БСП, ДПС, в опита да бъде намалена цената на тока още през месец март и да се използват всички резерви. Резервите са в няколко посоки – ДКЕВР може да ги използва през промяна на ценовия микс, през намаляване на допустимите загуби, които да участват в по-малка степен в цената. При това най-евтиния ток да не бъде обект на износ и на бих казал на доста съмнителни на момента сделки.
Специално искам да се обърна към колегата Аталай. Господин Аталай, много важно е този законопроект да мине на две четения и да бъде обнародван утре в „Държавен вестник”, за което е създадена необходимата организация. Ако Вие правите допълнителни редакционни предложения, сега госпожа Стоянова ще се обърне към мен, че при това положение няма да може да мине на две четения и съответно утре да бъде обнародван в „Държавен вестник”.
По много теми сме имали различия с Вас и с другите колеги, но призовавам Вас – персонално, и целия Парламент да се държим в тази тежка ситуация максимално отговорно и да не допуснем забавяне на приемането на тези текстове, защото току-виж се окаже, че Парламентът се разпуснал и не ги приел. Тогава, честно да Ви кажа, хората няма да търсят кой е по-виновен и кой по-малко виновен. Призивите вече ще са: „Те онези – всичките, не си вършат работата както трябва”.
За да не бъдем обект на такива упреци, които често не са справедливи, се обръщам към всички и първо към Вас, господин Аталай, общественият съвет, който предлагате, е правилен. Трябва да има такива обществени съвети, макар че Министерството на икономиката, енергетиката и туризма не определя цените, а определя политика в енергетиката. За определянето на тази политика е добре там да бъдат представени мотивите на гражданското общество, защото ако не са там, то ще търси друг начин да изяви своята позиция. Най-добрата позиция трябва да е изявена в процес на консултации, по най-отговорния и пряк начин.
Господин Аталай, Вашето предложение е подкрепено и ще бъде гласувано, но Ви моля за редакциите. Ако искате да има джентълменско споразумение, тук да стане министърът, да каже, че ще бъде направен този съвет в едномесечен срок, да го каже като обещание пред всички нас, но да не правите допълнителни редакции, за да мине законопроектът на две четения – нещо, което всички парламентарни групи сме поели като ангажимент, без „Атака”. Хората си знаят и затова ги няма тук. Те такива ангажименти не са поемали пред обществото, пред протестиращите и пред българския президент Плевнелиев. Благодаря Ви, дами и господа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Господин Аталай, имате първа реплика.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Тъй като се изказах, с репликата ще кажа на господин Димитров: ...
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Декларирай конфликт на интереси!
РАМАДАН АТАЛАЙ: Ще Ви помоля, господин председател на парламентарна група, да не ми давате акъл, защото Вие май имате недостиг. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Уважаеми господин Димитров, готов съм да оттегля своите предложения, но искам да подсетя групата на ГЕРБ, че първата година, когато предложихте да намалите броя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, казах, че няма да мине и една година и ще увеличите броя на Държавната комисията за енергийно и водно регулиране. Направихте го по предложение на господин Николов.
Без да се срамувате, след една година ги направихте от 9 на 7 човека. Сега и 7 човека не са достатъчни в ДКЕВР, за да представят и да направят регулаторен одит и така нататък, всички онези необходими критерии, които са необходими, за да се представи пред обществеността каква точно е цената на електроенергията, господин Димитров. (Реплики.)
Готов съм и не искам да съм причината – днес всички за пръв път сте се събрали да гласувате „за” един законопроект, но искам да Ви кажа: лъжа е, че с този законопроект ще можете да направите онова, което е необходимо.
Знам, че министърът – моите уважения към него, че взе едни определени решения. Аз тогава го поздравих и сега отново го поздравявам.
Сега, когато вземаме популистични решения, не го карайте да обещае пред нас нещо, което и да направи, ще бъде без значение. Ако запишем, че в едномесечен срок ще има такъв съвет и това пречи, аз си оттеглям бележките. Ако не пречи – законът наистина ще бъде нормален закон.
Госпожо председател, ако не можем официално по правилника да правим предложения за регулаторния одит и за разпоредбата, оттеглям предложенията си и желая обществеността да разбере, че ГЕРБ и днес не са с тях. (Реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Мутафчиев, заповядайте.
ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, по принцип съм съгласен с това, което казахте, но имаме няколко въпроса към Вас. Ако успеете да ми отговорите, ще бъда доволен. Ние ще подкрепим направеното предложение. Това беше и позицията на Българската социалистическа партия.
Да, трябва да се приеме това решение това е един нормален изход от ситуацията – да има право ДКЕВР да преразглежда свои решения повече от един път в годината.
Аз питам: защо само в тази част, Вие като председател, като мнозинство с ГЕРБ, приехте предложенията на протестиращите? Защо не приехте закона на господин Анастасов, където се отнася до конкретни работещи предложения, като това което Вие предлагате в момента и се засяга проблем, който касае стотици хиляди хора, които ползват топлоенергия? Това е единият ми въпрос.
Ако трябва да бъдем последователни в позицията на това Народно събрание и да свършим поне малко ползотворна работа в края на мандата си, защо не приехме това предложение?
Мисля, че нямаше да има кой знае какви дебати. Явно се робува отново на това да се приемат предложения, които са дадени единствено от мнозинството. Не го правете поне в края на мандата!
И друго, казахте, че с това решение не само веднъж в годината, но да имат право неколкократно да вземат решение за цената на тока – хората трябва да носят отговорността си, трябва да имаме доверие в тези хора. Аз питам лично Вас: имате ли доверие към шефката на ДКЕВР, която в момента е в оставка, и на всички останали членове на ДКЕВР?
Питам един съпредседател на Парламентарната група на ГЕРБ: счита ли той, че тези хора ясно са заявили, че нямат интереси в енергетиката, че примерно техни близки и роднини нямат фотоволтаици, съответно във водната или във вятърната енергетика, нямат конкретни интереси? Ако ми отговорите на тези въпроси, считайте, че ще имате пълната подкрепа по това решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика?
Господин Ивелин Николов.
ИВЕЛИН НИКОЛОВ (КБ): Ще продължа, госпожо председател, уважаеми колеги, това, което господин Мутафчиев зададе като въпроси. Факт е, че законопроектът трябва да бъде приет, но очевидно е факт, че когато работим под натиск и когато бързаме – на коляно, правим неща, които са половинчати. Никой в момента не припомня дискусията от лятото на миналата година, в която мотивацията на членовете на ДКЕВР беше поставена под съмнение, след като законодателно се реши, че техните заплати са функция на средното възнаграждение в сектора.
Тук се пита: доколко е обективен този член на комисията, след като колкото по-големи заплати се вземат в сектора, той взема по-голяма заплата? Ние не решаваме това и ще се наложи следващият парламент да решава.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дуплика?
Заповядайте, господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател! Първо, мога с чисто сърце да Ви кажа, защото човек може да гарантира само за себе си, че нямам никакви интереси в енергетиката. Хората, които ме познават, знаят, че това е така и мисля, че и Вие знаете, че това е така. Хубаво е, между другото, хората, които са в тези комисии, да могат да кажат същото нещо, което казвам и аз, че нямат интереси и единственият интерес, който би трябвало да защитават, е общественият. Би трябвало хората, които са в подобна комисия като Комисията по икономика, енергетика и туризъм, да могат с чисто сърце да заявят такова нещо.
По отношение на ДКЕВР. Господин Мутафчиев, нямам никакво доверие в хората, които в момента са в ДКЕВР – никакво доверие. Затова и преди около една година поискахме те да бъдат избирани от Народното събрание в открита публична процедура, в която да им се задават въпроси, те да отговарят – в целия този процес, но това предложение не беше прието. Аз знам, че ГЕРБ не го подкрепиха, не си спомням Вие как гласувахте. Това също е интересна тема, но ще проверя, след като повдигате темата оттук.
По отношение на предложението на господин Анастасов. Колеги, по отношение на топлоенергетиката и топлоснабдяването – ние водим този дебат от няколко години, правим малки стъпки, защото е страшно опасно някои добри идеи – смятаме ги за добри, да доведат до много лоши резултати. Господин Петър Димитров участва в този дебат от страна на БСП, господин Червенкондев – от страна на ГЕРБ, събираме се и десетки пъти обсъждаме идеи.
Това, което господин Анастасов е предложил, са много добри пожелания. Въпросът е, че практическата реализация е страшно спорна и ще дам само един пример. Той е предложил всеки радиатор да няма топлоразпределител, това, което и Вие имате вкъщи, господин Мутафчиев (реплика от народния представител Петър Мутафчиев), а да има топломер, което означава уред, който прилича на водомер, който мери дебит и температура, а един такъв уред струва 300 лева. Ако предложението на господин Анастасов се приеме – дори не е той, човекът беше коректен и каза, че представлява група хора, които бяха дошли и внесоха законопроекта, ако един човек има четири радиатора и за всеки един радиатор трябва да си купи четири уреда по 300 лв. – за 1200 лв., и това трябва да го кажем на хората в момента, ще изглеждаме много неразумни.
По предложението на господин Анастасов гледаме много сериозно, поискали сме становище на всички компетентни органи – Министерството на икономиката, ДКЕВР, община София, като собственик на „Топлофикация”, самата „Топлофикация – София” – всички ще изпратят становища и ще ги разгледаме много внимателно. Ако се случи така, че парламентът продължи повече своята работа, което в един момент ще бъде в ръцете само на президента Плевнелиев, няма проблем, но след едно сериозно обсъждане – не може на крак и на коляно предложенията да бъдат разгледани, заедно с други, които КНСБ направи и които КНСБ внесе.
Иначе по въпроса, който ние сега предлагаме, се ограничаваме само в един текст, защото в такава екстремна ситуация трябва да се предлагат само безспорни неща, по които да се постигне по-голямо съгласие между народните представители и различните групи. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Процедура – заповядайте, господин Анастасов.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Госпожо председател, дами и господа народни представители! Вземам думата по начина на водене, защото в мен има два документа – един документ за програмата днес, който е с входящ номер, и един документ, който е разпечатан и раздаден на народните представители в началото на Народното събрание.
ИСКРА ФИДОСОВА (ГЕРБ, от място): От Председателския съвет днес.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: В този документ, който е с входящ номер, който е законният номер, подписан лично от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, в него фигурира моят законопроект.
РЕПЛИКИ ОТ ГЕРБ: Днес от Председателския съвет.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Поради което този дневен ред е невалиден и недействителен, и всички решения, които са приети днес, ще бъдат недействителни по този начин, защото Вие сте подведени и е фалшифицирано. (Шум и реплики.)
Защото Вие сте подведени, Вас Ви подведоха... (Силен шум и реплики.)
Подчертавам, няма заведен втори дневен ред, проверил съм в Деловодството. (Шум и реплики.)
Както и да Ви обясня това, което е въведено в Деловодството –е истината. Как да Ви го обяснявам повече? Иначе, аз мога да си напиша колкото искате писма и в момента ще Ви взема на всички и апартаментите, и самолетите, и подводниците, и ракетите. (Оживление. Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Искам да кажа още нещо.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за ред в залата.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Второ, в тази зала сте допуснали човек, който се държи арогантно към хората – протестиращи, към десетките, стотиците хиляди хора. Искам да Ви кажа, че моят законопроект от снощи не е мой, той е на протестиращите – на осем организации от протестиращите, осем от лидерите. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Ако имате толкова смелост излезте довечера да им го кажете, че сте срещу тях.
РЕПЛИКИ: Излезте Вие.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Аз съм бил сред тях, мен не ме е страх! Аз съм при тях всяка вечер! (Силен шум и реплики. Възгласи: „Е-е-е!”.)
Не, не, не. Това е нагло.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Моля за ред, колеги, запазете тишина.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Българските социалдемократи никога не са били в тази ситуация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Анастасов, времето.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Нищо, аз преминавам в изказване – вземете ми думите от изказването и увеличете времето. (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Българските социалдемократи са едни и те са членове на Социалистическия интернационал вече 120 години. (Шум и реплики от ГЕРБ.)
Понеже ме питате и понеже не знаете нищо.
Този човек няма място в тази зала – този чиновник, който обиди българските граждани, а Вие сте го допуснали тук. Той трябва да бъде уволнен и препоръчвам на министъра да го уволни, заради това че обиди хората, които са на улицата, на „сладурковци”. Нека да отиде и да им го каже там. (Силен шум и реплики.)
Що се касае до законопроектите, това, което са предложили хората. Госпожо председател, народни представители! Над 600 подписа са събрани снощи там – над 600! Вярвайте, че до неделя вечерта ще бъдат десетки хиляди. Това е закон, който трябва да се разгледа бързо. Това че сте го дали на другите ведомства – трябваше да не спят тези чиновници и да излязат със становище, защото ситуацията е екстрена. Защото, Вие казахте, че ако днес те излязат, Вие ще насрочите заседание на комисията, за да може да се мине набързо през Парламента. (Реплика от народния представител Красимир Велчев.)
Кое не Ви харесва, да Ви кажа? (Реплики.) Ще чуете ли, има ли чуваемост в тази зала?! (Силен шум и реплики от ГЕРБ.)
Първо, да спрем да закрепостяваме хората към парното. Когато някой се откаже, да не плаща пак една трета от таксата си – това го искаме.
Второ, да има индивидуални договори – това трябва да бъде решено законово.
Трето, да могат хората, които решат да продължат да използват дяловото разпределение, да си определят те човека, който да го определя. Когато в един вход има консенсус от 100 човека и определят, примерно Вас да определяте, имат доверие на Вас, Вие минавате, определяте, разпределяте парите – и толкоз! Това е решението.
И не на последно място по важност – това, което се каза за стотиците левове. Не сте прави, и ще Ви обясня защо!
Аз също водих сериозен диспут с тези експерти. Те ми казаха простичко нещо – когато отивам да си купя хляба, никой не ми казва: „Трябва да платиш такса за пещта, където съм го пекъл. Никъде не трябва да платиш такса за кантара, на който ще го премеря, нито ще трябва да платиш такса за опаковането”. Ти плащаш една-единствена такса и всеки, който ти слага уредите, ползваш тази услуга. На теб ти се продава с уредите.
Автомобилът, когато го купуваш, имаш километраж. Ти не плащаш освен автомобила отделно и километраж. Много примери трябва да дадем.
Затова пак подчертавам, това, което се прави в момента – да има две гледни точки, да се разделят хората един срещу друг, това няма да се постигне, защото вече и от Пловдив, и от Русе, и от много други места тази подписка върви. Подчертавам: не съм аз авторът, но ги подкрепям с две ръце. Това са умни мисли на хора експерти, които са го преживели. Те живеят с мизерни средства и ако ние тук получаваме баснословни заплати спрямо техните (реплики), спрямо техните, за тях всяка стотинка е ценна!
Още веднъж подчертавам – помислете по-бързо да бъде решен въпросът. Заставете Вашите все още министри да си придвижат бързо въпроса, за да може да бъде разгледан не по-късно от утре сутрин, до 10,00 ч. – да свика комисията Мартин Димитров. Това е нашето послание.
Иначе улицата много добре знае кои не искат да приемат този закон. Те вчера бяха там – осем души. Това, че медиите не го отразиха, няма значение. Хората го знаят! Хората са стигнали до долу, до тях и знаят кои са гласували за отлагането и за отхвърлянето реално на този закон. Мислете!
Да знаете, че този закон за ДКЕВР ние ще го приемем, разбира се, защото е част от техните искания! Затова не съм го внесъл, защото това беше почти същият текст, както Вашият, за да не се дублираме.
Иначе, Коалиция за България ще гласува „за”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики?
Първа реплика – господин Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми колеги! Уважаеми господин Атанасов... (Шум и реплики от КБ.)
Анастасов ли си все още?! Да, защото при нас вече си объркахме имената. Нали знаете от този период досега как е? Извинявайте, ако евентуално нещо съм Ви засегнал.
Уважаеми колеги, много е хубаво днес да застанеш на тази трибуна и да отправиш такива послания, че да те чуят на „Орлов мост”. Това не е полезно за България!
Това, което Вие предлагате, господин Анастасов – наблягам, няма как да се случи, ако не накарате хората да влязат в излишни разходи. Таксите, които Вие плащате по изискване на Европейския съюз, бяха разпределени, за да се знае кой, къде, какво плаща. Ако искате, погледнете таксите и ще видите, че ЕVN взема 5,70 лв. от 100 лв. платени, останалите пари ги вземат всички държавни предприятия – от производството, през НЕК, през ЕСО и нататък.
Защо не говорите какво е управлението на държавата към Националната електрическа компания и към всичко това? Министърът много добре говореше, докато не беше послушал бившите милиционери, за да излезе по телевизията и да говори милиционерски! Той иначе е експерт в тази насока. (Реплики от КБ.)
Колкото до парното, господин Анастасов, всичко това, за да се случи, е необходимо вертикалните щрангове да се изкарат на входа, да се сложи на входа на всеки апартамент онзи уред, който отчита топлинната енергия, която влиза в апартамента, и оттам нататък може да имат хората претенции и да не си плащат сградна инсталация. Че днес има грешки в сградните инсталации, които са определени, това е факт, но, уважаеми колеги, ако искате да имаме доблест, чест и хората да имат уважение към институцията Народно събрание и към народните представители, не към нас, не към мен, не към господин Велчев, а към институцията, към народния представител, да престанем да говорим популистки! Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Втора реплика – господин Червенкондев.
ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, първо, искам да заявя липсата на какъвто и да било конфликт на интереси за всички...
Второ, като реплика на господин Анастасов – уважаеми господин Анастасов, в момента Вие сам казахте, че този законопроект не е Ваш, а на осем организации, съответно на гражданите и обществото. Моите уважения към всички тях, към Вас!
Молбата ми е следната. По тази тема в Икономическата комисия направихме няколко заседания, изслушване, няколко кръгли маси с участието на много потребителски и обществени организации, както и експерти. Наистина прибързано решение, което е обосновано на някакъв натиск и популизъм, може да има и някакви изключително опасни последствия.
Затова предлагам – нека, първо, Вашите експерти, освен Вас, нека господин Овчаров, господин Петър Димитров, други Ваши експерти, които са участвали в управлението на енергетиката, се разпишат под тези текстове или да седнем да ги обсъдим. Готов съм още днес, още утре – да намерим консенсуса. Да видим опасно ли е, или не това за енергетиката и да намерим правилните решения. Ние напълно сме „за”.
Както каза и господин Мартин Димитров – в абсолютно широк политически консенсус търсихме тези решения, с участието на господин Петър Димитров, госпожа Нинова идва на предните кръгли маси, така че никой не бяга от тази отговорност. Трябва да знаем каква е реалността, действителността и да вземем умните решения. От прибързано решение има опасност да се срине топлоенергетиката, енергетиката като цяло.
Аз Ви призовавам още днес, ако искате, мисля, че от експертите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма са поканени авторите на тези текстове за дебат при тях, но конкретно да погледнат всеки текст, европейските директиви и да видим нещо не им ли противоречи. Не можем от днес за утре, според мен, в рамките на един широк обществен консенсус, както е с текстовете, които сме вкарали с колегата Мартин Димитров за определянето на цените по време на регулаторния период, да са повече от веднъж годишно! Това е моята молба. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Трета реплика? Няма.
За дуплика – заповядайте.
ГЕОРГИ АНАСТАСОВ (КБ): Първо – на господин Рамадан Аталай. Това не е популизъм. Това е внасяне на закон от хората и това са хиляди хора, желаещи да се промени. Това е минало, това е опитът им, това е изстрадано.
Въпросът за отоплителните тела и за тръбите може да бъде поставен със същата сила и за водопроводните тръби, и за електрическата инсталация.
Що се касае до Вашия въпрос, ще Ви кажа – всяко предложение, то не е направено днес, все още не е направено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Към момента все още не е направено такова предложение за някакво си, каквото и да е било изменение по моето предложение, и по-точно по предложенията на хората. Една дума няма! И те няма да отидат в министерството при експертите, а ще получат първо тяхното становище. Няма какво да разговарят! Искат писмено, черно на бяло да бъде. И да ми седят тук в залата хора, които ги обиждат! Те нямат намерение да седнат с хората, които ги обиждат! (Реплики.) Да, така е! Такива наглеци нямат място! И аз си държа на думата. Нека, който иска да заведе дело срещу мен – дали е наглец, или не е наглец. Аз заявявам, че този човек е наглец! (Шум и реплики.)
Арогантен! Служител в министерството, който обижда протестиращите български граждани, живеещи в недоимък – хора, които плащат високи цени за парно. Подчертавам, че ако иска министерството да си свърши работата, да ги застави тази нощ да работят и утре да излязат с писмено становище не по-късно от 8,00 ч., за да го внесат в Народното събрание. Аз мисля, че това може да го възложи министърът в оставка. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Следващо изказване – господин Иван Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Още в началото на изказването си ще заявя, че подкрепям направеното предложение от моите колеги Мартин Димитров и Диан Червенкондев.
Едновременно с това съм длъжен да изкажа и някои забележки, защото текстът, който приемаме, действително крие рискове в себе си.
На първо място, текстът дава много широки правомощия на Комисията за енергийно и водно регулиране. В това отношение се крие съвсем съществен риск, особено на фона на това, което каза господин Мартин Димитров. Той заяви в отговор на отправена към него реплика, че няма никакво доверие в членовете на комисията. Всъщност именно с тези текстове ние даваме сериозни правомощия за бързо решаване на определени въпроси на същия състав на комисията, като разчитаме тя да излезе с решение, очевидно още в утрешния ден, след публикуване в „Държавен вестник” на промените в Закона за енергетиката. Това, първо.
Второ, така разписани текстовете включват в себе си ал. 2, която наистина може да има негативни последици. Казано е, че в тези случаи комисията може да приеме съкратени процедури и срокове. Когато са разписани процедурите, очевидно се има предвид да бъдат защитени всички интереси на обществото най-общо.
Съкратените процедури, вземането на решения за 24 часа рискува действително решението да не бъде в интерес най-общо на обществото или да бъде в нечий интерес, но след това да се разбере, че създава един дисбаланс.
На трето място, няма изразени ясни критерии относно това как комисията в такива съкратени срокове ще взема такива важни решения. И в трите точки – първа, втора и трета, аргументът, при който трябва да се отчете вземането на решенията или принципа е принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите. Това го има, не знам защо се повтаря в първа, във втора и в трета точка, след като можеше да се изнесе отпред, в началото на ал. 1. Тези принципи често пъти са много субективни. Дори в пресата през последните дни се говореше, че в момента Държавната комисия по енергийно и водно регулиране се е оформила като четири лобита, воюващи помежду си. Ако има дори и малко истина в това твърдение, аз наистина не знам как ще бъде защитен този баланс на интересите между предприятията и клиентите.
И на последно място, даването на права на комисията да взема решения във всеки един момент също противоречи на една здрава логика. Досега това се разрешаваше веднъж годишно – от 1 юли на текущата година, до 1 юли на следващата година. Аз бих приел да бъде веднъж на тримесечие, както е за цените на природния газ. Но да се дава възможност, буквално във всеки момент, да се променят цените, това може да доведе до засягане действително на дребния и семеен бизнес, който все още продължава да бъде ползвател на енергия, която е на регулирания пазар. Това създава действително една несигурност относно как и кога ще се променят цените. Още повече, всички ние в момента сме напълно убедени, че комисията утре ще вземе решение за намаляване цената на електроенергията, но нищо не гарантира, че следващото решение няма да бъде в обратна посока. Никъде не личи, че решенията могат да бъдат вземани само в тази посока. Както се казва, при съкратените процедури, може да се стигне точно в обратна ситуация.
Тъй като обаче, и с това завършвам, ние се намираме в извънредна ситуация, в последните дни на това Народно събрание и форсмажорни обстоятелства – натискът на хората, които протестират, аз отново заявявам, че подкрепям направеното предложение. Моите забележки по-скоро бих желал да бъдат като една база в следващото Народно събрание – текстовете да бъдат прецизирани, за да няма никакво двусмислие и евентуално да няма вземане на грешни решения. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Иванов, не правите никакви предложения за изменение и допълнение.
ИВАН Н. ИВАНОВ (встрани от микрофоните): Не.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Реплики? Няма.
Има ли други желаещи за изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Подлагам на първо гласуване Законопроекта за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от народните представители Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.
Гласували 122 народни представители: за 122, против и въздържали се няма.
Законопроектът е приет на първо четене.
Процедура – господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа! Правя процедурно предложение законопроектът да се гласува и на второ четене в днешното заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
Господин Димитров, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 354-01-22, внесен от Мартин Димитров и Диан Червенкондев на 25 февруари 2013 г.
„Закон за допълнение на Закона за енергетиката.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на закона.
Гласували 127 народни представители: за 127, против и въздържали се няма.
Заглавието е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
”§ 1. Създава се нов чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) За защита интересите на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създава Обществен съвет като консултативно звено за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра, определена в този закон.
(2) В състава на Обществения съвет по ал. 1 се включват представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, потребителски сдружения, научни съюзи, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел.
(3) Общественият съвет по ал. 1 се създава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят въпросите, които Общественият съвет разглежда, както и условията и реда за осъществяване на неговата дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме новия § 1 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 128 народни представители: за 127, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
„§ 2. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Комисията има право да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, като:
1. изменя разполагаемостта по чл. 21, ал. 1, т. 21, както и количеството електрическа енергия на обществения доставчик, в съответствие с които производителите и/или общественият доставчик са длъжни да сключват сделки с крайните снабдители, при съобразяване с енергийния баланс с цел осигуряване на максимална защита на интересите на крайните клиенти и при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;
2. изменя размера на технологични разходи на енергийните предприятия при производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, като определя целевите им стойности при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите;
3. изменя признатия размер на други ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.
(2) В случаите по ал. 1 комисията може да приеме съкратени процедури и срокове.
(3) Решението за изменение на цените влиза в сила от деня на приемането му от комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? (Уточнения между народния представител Мартин Димитров и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев.)
Господин министър, ние сме в процедура на гласуване. Текстът е докладван. (Продължават уточненията между народния представител Мартин Димитров и министър Делян Добрев.)
Господин докладващ, господин министър! Докладвали сте текста. Дадох думата за редакционни предложения. Те могат да се правят само от народни представители.
Има ли народни представители, които предлагат редакция по законопроекта? Няма.
Поставям на гласуване § 2 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 129 народни представители: за 129, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде наименование: „Заключителна разпоредба”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за създаване на наименование „Заключителна разпоредба”.
Гласували 122 народни представители: за 121, против 1, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3:
„§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме § 3 в редакцията по доклада на комисията.
Гласували 126 народни представители: за 126, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Съгласно приетото от нас решение за удължаване на времето днес до окончателното гласуване на този законопроект, следва да прекратя пленарното заседание.
Утре – пленарен ден с точка първа – Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 14,46 ч.)Председател:

Цецка Цачева

Заместник-председател:

Менда Стоянова
Секретари:

Пламен Нунев

Любомир Владимиров


С
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ