Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН ПЕТДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 8 март 2013 г.
Открито в 9,05 ч.
08/03/2013
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Менда Стоянова

Секретари: Милена Христова и Митхат Метин

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми народни представители, на 7 март 2013 г. с вх. № 303-12-4 в Народното събрание е внесен Отчет за изпълнението на политиките и програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Отчетът е предоставен на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и на Комисията по бюджет и финанси, а така също е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Преминаваме към предвидената като точка първа в настоящия дневен ред:
ПРОЕКТ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ И ПОЧИТАНЕ ПАМЕТТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА. (Народният представител Александър Радославов поднася цвете на заместник-председателя Менда Стоянова. Ръкопляскания, весело оживление.)
Това си е нарушение на реда в залата, но няма да има санкции.
Уважаеми народни представители, с вх.№ 354-03-7 от 8 март 2013 г. е постъпил Проект на декларация на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста, подписан от представители на всички парламентарни групи, а именно: Красимир Велчев, Ангел Найденов, Юнал Лютви, Иван Костов, като гарант за консенсуса – Цецка Цачева.
Предлагам на Вашето внимание Проекта на декларацията:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
на Четиридесет и първото Народно събрание на Република България по повод 70-годишнината от спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста
Ние, народните представители от Четиридесет и първото Народно събрание на Република България, отбелязваме днес 70-годишнината от спасяването на българските евреи и отдаваме своята почит към жертвите на Холокоста.
Историческата дистанция ни дава възможност да оценим събитията от българската история в тяхната пълнота и многостранност. Убедени сме, че само такъв подход и позиция може да спре спекулациите и невярното представяне на българската история и да отдаде дължимото на приноса на българското общество и държава към съвременната история на човечеството и неговите ценности. Затова определяме спасяването на българските евреи през 1943 г. като забележително събитие, показващо човечността и толерантността на българския народ, както и волята му за справедливост.
Успоредно с това оценяваме като недопустимо приемането на закони, които ограничават гражданските права и създават условия за преследване, за икономически и политически репресии. Затова изразяваме своята почит към тези 43-ма български депутати, начело със заместник-председателя на Народното събрание господин Димитър Пешев, които в условията на война и под заплаха за личната си сигурност и политическа съдба застават открито срещу натиска за депортирането на българските евреи.
Въпреки про-нацистката политика на правителството на Богдан Филов и провежданата политика на геноцид в Европа, България дава благороден пример за успешно противопоставяне на опитите за унищожение на евреите. Благодарение усилията на народни представители от 25-то Народно събрание, категоричната позиция на Българската православна църква, на активността на обществени личности и интелектуалци, на български дипломати, на професионални организации, на представители от официалната и антихитлеристка съпротива, на обикновени граждани, на поведението на еврейската общност, която приемала България за свое отечество, държавният глава Цар Борис ІІІ се съобразява с обществения натиск и отказва депортирането на повече от 48 хил. евреи – български граждани, към лагерите на смъртта.
Оценявайки обективно историческите събития, днес не може да се оспорва фактът, че 11 хил. 343 евреи са депортирани от Северна Гърция и Кралство Югославия, които тогава са под германска юрисдикция. Като осъждаме този престъпен акт, предприет от хитлеристкото командване, изразяваме съжаление, че не е било във възможностите на местната българска администрация да го спре. Въпреки това опити за спасяване са правени от български граждани, от общественици и духовни лица. Народният представител Петко Стайнов внася предложение за промяна в Наредбата за българското гражданство, с която се опитва да спаси обречените на депортиране евреи като им се даде автоматично българско гражданство.
Български дипломати издават визи за Палестина на евреи от европейски страни, които не са български граждани, и по този начин спасяват още няколко хиляди души.
През юли 1944 г. правителството на Иван Багрянов възстановява конфискувано имущество на български евреи, а през октомври същата година с първия си акт правителството на Кимон Георгиев предлага и регентите одобряват окончателната отмяна на всички антисемитски закони в страната.
Днес ние дълбоко скърбим за всички жертви на Холокоста, за всеки един от депортираните евреи в окупираните от Хитлер територии и изразяваме дълбоката си почит към тяхната памет. Призоваваме трагичната им съдба да не се използва за политически спекулации с днешна дата.
Като народни представители от Четиридесет и първото Народно събрание решително осъждаме всички прояви на ксенофобия, антисемитизъм, религиозна и етническа нетърпимост и се присъединяваме към световната съпротива срещу тях.
Българското общество, и най-вече младото поколение, са в правото си да се гордеят със спасяването на българските евреи. То е послание към съвременното общество за търпимост, доброжелателство и човеколюбие между хората с различен етнос, религия и култура.
Спазването на човешките права и тяхното гарантиране е задължително условие за мир и напредък и не подлежи на политически компромис.”
Това е предложението за Проект на декларация.
Становище от народни представители? Няма.
Поставям на гласуване Проекта на декларацията.
Гласували 135 народни представители: за 135, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно. (Бурни ръкопляскания.)
Моето скромно мнение е, че току-що приехме един исторически документ.
Преди да преминем към следващата точка, искам да кажа, че на извънредните консултации тази сутрин с представители на парламентарните групи се уточнихме за провеждане на извънредно пленарно заседание във вторник, 12 март 2013 г., от 13,00 ч. със следния дневен ред:
„На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 12 март 2013 г., вторник, от 13,00 ч. със следния дневен ред:
1. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Международната банка за възстановяване и развитие.
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Университетската агенция на Франкофонията относно седалище за Антена на Бюрото на Университетската агенция на Франкофонията за Централна и Източна Европа в България.
4. Второ четене на Законопроекта за денонсиране на Споразумението между правителството на Руската федерация, правителството на Република България и правителството на Гръцката република за сътрудничество в строителството и експлоатацията на петролопровода Бургас – Александруполис.
5. Проект за решение за възлагане на Министерския съвет и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да предприемат мерки за намаляване на цените на електрическата енергия и осигуряване на базовите потребности на потребителите на енергия на приемливи цени.
6. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
7. Второ четене на Законопроекта за туризма – продължение.”
Уговорката е, че ако в сряда имаме пленарно заседание със законодателна дейност и не сме успели на извънредното пленарно заседание във вторник да изчерпим предлагания дневен ред, с него ще продължим и в сряда, като ще се даде възможност на народните представители по реда на чл. 43, ал. 3 от Правилника да правят предложения за включване в програмата за редовните ни заседания от сряда нататък.
Съгласието е постигнато с представителите на ръководствата на всички парламентарни групи.
Моля, режим на гласуване.
Гласували 129 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 19.
Предложението е прието.

Продължаваме с дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ТУРИЗМА.
Доклада на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм ще чете господин Бойчев.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля да подложите на гласуване за допуск в залата на Мария Иванова – директор на дирекция „Туристическа политика” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме направената процедура за допускане в залата.
Гласували 98 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля, квесторите, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Госпожо председател, извинете, но моля да бъде гласувано допускането в залата и на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма господин Иво Маринов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме допускане в залата на заместник-министър Иво Маринов.
Гласували 88 народни представители: за 85, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Господин Иво Маринов може да влезе в залата.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДОКЛАДЧИК ХРИСТО БОЙЧЕВ: „Доклад относно Законопроект за туризма, № 202-01-36, внесен от Министерския съвет на 28 юни 2012 г., приет на първо гласуване на 13 септември 2012 г.”
„Закон за туризма.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на закона.
Гласували 83 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава първа – Общи положения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава първа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на Глава първа.
Гласували 79 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:
„Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с:
1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;
2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;
3. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 1 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 73, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 2 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Член 2 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Член 3 – има предложение от народния представител Михаил Михайлов, което по принцип е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3:
„Чл. 3. (1) Туристически дейности са:
1. туроператорската и туристическата агентска дейност;
2. хотелиерството;
3. ресторантьорството;
4. предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, ски, културния, балнео, СПА, уелнес, селския, винения, еко, конгресния, детски и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм;
5. предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт.
(2) Туристически обекти са:
1. местата за настаняване:
а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
б) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги;
2. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;
4. ски пистите – ски писти за алпийски ски, сноуборд и ски бягане, детските ски зони и снежните паркове;
5. самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;
6. плажовете – плажове към естествени и към изкуствени водни обекти;
7. офисите за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност;
8. туристическите информационни центрове;
9. посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
10. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените галерии;
11. центровете за изкуство и занаяти и центровете за временни изложения с туристическа цел;
12. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите;
13. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип „виа ферата”;
14. конните бази за любителска езда и маршрути за конна езда;
15. аквапарковете, водните атракциони и приключенските паркове;
16. атракционните и тематичните паркове;
17. голф игрищата;
18. местата за наблюдение на диви животни и птици;
19. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча;
20. винарните изби;
21. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии – в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление.
(3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго.
(4) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 3 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 68, против няма, въздържал се 1.
Член 3 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 4 по вносител.
Гласували 68 народни представители: за 67, против няма, въздържал се 1.
Член 4 по вносител е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава втора – Държавна политика и органи за управление на туризма”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава втора.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Глава втора и чл. 5 по вносител.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 6:
„Чл. 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в областта на туризма, като:
1. разработва и контролира изпълнението на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им;
2. разработва и изпълнява национална маркетингова стратегия в съответствие със стратегиите по т. 1;
3. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
4. разработва и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната;
5. разработва съвместно с други държавни органи и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове за статута и управлението на националните курорти;
6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони;
7. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;
8. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;
9. организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;
10. изработва и разпространява рекламни и информационни материали и сувенири;
11. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в държави – основни пазари за националния туристически продукт;
12. поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет портал;
13. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни пазари;
14. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;
15. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите по т. 1, 2 и 3 и концепцията по т. 4;
16. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони и осъществява надзор върху изпълнението на дейностите им по чл. 18, ал. 1;
17. взаимодейства с туристическите сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, при осъществяване на дейността им в областта на туризма;
18. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в областта на туризма за съответната година;
19. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на туризма и контролира тяхното прилагане;
20. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;
21. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
22. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
23. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в тях;
24. разработва проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
25. предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина;
26. организира поддържането на Единната система за туристическа информация;
27. организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1;
28. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;
29. разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;
30. ръководи Националния съвет по туризъм;
31. извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;
32. определя категорията на туристически обекти в посочените в този закон случаи;
33. сертифицира туристически обекти в посочените в този закон случаи;
34. налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 6 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Член 6 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 7:
„Чл. 7. (1) За осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма се създава Национален съвет по туризъм (НСТ) – консултативен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) В НСТ участват:
1. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието, младежта и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на физическото възпитание и спорта, определени от съответните министри;
2. председателят на Комисията за защита на потребителите;
3. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;
4. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
5. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;
6. по един представител на всяко браншово туристическо сдружение, вписано в Националния туристически регистър;
7. по един представител на регионалните, на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър;
8. един представител на националните курорти;
9. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;
10. по един представител на национално представените сдружения на потребителите в Република България и на национално представителните работодателски организации в Република България;
11. представител на Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Председател на НСТ е министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него заместник-министър или друго длъжностно лице.
(4) Условията и редът за определяне на представителите на сдруженията, организациите и курортите по ал. 2, т. 6-10 се определят с правилника по ал. 6.
(5) Организационно-техническото подпомагане на работата на НСТ се осъществява от администрацията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(6) Организацията на работа на НСТ се определя с правилник на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Правилникът се публикува на интернет страницата на министерството.
(7) Поименният състав на НСТ се определя със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(8) Членовете на НСТ по ал. 2, т. 1-4 и 10 може да бъдат представлявани от друго лице с изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание, когато те не могат да присъстват по обективни причини.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 7 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 8 по вносител.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Член 8 е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: По чл. 9 има предложение от народния представител Михаил Михайлов – в чл. 9 се създава нова ал. 10:
„(10) Във връзка с развитието на винения туризъм, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с министъра на земеделието и храните, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара и Националната агенция по лозата и виното, издават наредба за развитието на винения туризъм в Република България.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 9.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя.
Гласували 69 народни представители: за 17, против 33, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Гласуваме чл. 9 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 10:
„Чл. 10. Областният управител провежда държавната политика в областта на туризма на територията на областта, като:
1. разработва областната стратегия и участва в разработването на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се интегрират в областната стратегия за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;
2. съдейства на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при реализацията на дейностите по чл. 6 в областта;
3. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на областта в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
4. създава комисията по чл. 161, ал. 1 и контролира дейността й;
5. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 10 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 11.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 11 по вносител.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 12:
„Чл. 12. Кметът на общината:
1. разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от консултативния съвет по чл. 13, ал. 1 ги внася за приемане от общинския съвет;
2. създава и ръководи консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;
3. създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО);
4. определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;
5. създава и поддържа общински регистър на категоризираните по т. 4 туристически обекти на територията на общината – част от Националния туристически регистър;
6. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;
7. ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5 на електронен носител или по електронен път на министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
8. събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината съгласно наредбата по чл. 165, ал. 2;
9. разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
10. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на общината в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
11. изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на съответната община;
12. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 12 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 13:
„Чл. 13. (1) Кметът на община, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въпросите на туризма.
(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват с равен брой представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.
(4) Редът и начинът на определяне на представители на музеите, физическите и юридически лица по ал. 3 в консултативния съвет по въпросите на туризма се посочват в правилника по ал. 7.
(5) Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма при спазване изискванията на ал. 3.
(6) Консултативният съвет по въпросите на туризма:
1. обсъжда и одобрява програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение;
2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район.
(7) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 13 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14:
„Чл. 14. (1) Към кмета на общината се създава общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 128.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е оправомощено от кмета на общината длъжностно лице.
(3) В състава на ОЕККТО се включват с равен брой гласове представители на местната администрация, от една страна, и на местните, регионалните и браншовите туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, от друга страна.
(4) Условията и редът за определяне на представителите по ал. 3 се уреждат с правилника по ал. 6.
(5) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав на ОЕККТО по предложение на съответните ръководители на сдруженията по ал. 3.
(6) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на ОЕККТО.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 14 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава трета „Туристическо райониране”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І „Туристически райони”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок наименованията на Глава трета, Раздел І и текстовете на членове 15 и 16 по вносител.
Гласували 76 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Раздел ІІ – Управление на туристическите райони. Предмет на дейност, учредяване и устройство на организациите за управление на туристическите райони”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ.
По чл. 17 – предложение от Недялко Славов и група народни представители.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 19.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 20.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме наименованието на Раздел ІІ и членове от 17 до 22 по вносител.
Гласували 73 народни представители: за 73, против и въздържали се няма.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 23:
„Чл. 23. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед открива процедура за учредяване на ОУТР:
1. въз основа на заявление от учредителен комитет по чл. 24, ал. 2;
2. чрез публично обявяване по реда на чл. 25, ал. 1.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 23 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 24:
„Чл. 24. (1) Учредителният комитет включва задължително представители на групите по чл. 22. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.
(2) В заявлението за откриване на процедура се посочват:
1. предметът на дейност и целите на ОУТР;
2. туристическият район.
(3) Заявлението се подписва от всички членове на учредителния комитет и се прилагат документи, удостоверяващи, че членовете на учредителния комитет отговарят на изискванията на ал. 1. Към заявлението се прилага поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22.
(4) По искане на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и в определен от него срок учредителният комитет може да бъде задължен да представи допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3.
(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма се произнася по заявлението на учредителния комитет в 30-дневен срок от получаването му.
(6) В случаите по ал. 4 срокът по ал. 5 тече от деня на отстраняване на нередовностите на заявлението, съответно на представянето на допълнително изисканите документи и данни.
(7) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в „Държавен вестник”, в един централен всекидневник и в един местен вестник.
(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма може да откаже откриването на процедура за учредяване на ОУТР, когато:
1. предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18;
2. в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията на ал. 1;
3. документите по ал. 2 и 3 са непълни и данните и документите по ал. 4 не бъдат представени в срок.
(9) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 24 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 68 народни представители: за 68, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 25:
„Чл. 25. (1) Когато в срока по чл. 24, ал. 5 постъпи ново заявление за откриване на процедура за един и същ туристически район, министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласува със заявителите възможността да подадат общо заявление, като ги уведомява, че в случай на непостигане на съгласие процедурата ще бъде открита по заявлението с по-голям брой учредители, а в случай че техният брой е равен – по заявлението с по-голям брой общини от територията на туристическия район.
(2) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма изисква съгласувателни становища от заявителите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпване на новото заявление. Непредставянето в този срок на становище се смята за съгласуване без бележки.
(3) Срокът на съгласувателната процедура не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
(4) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 24, ал. 5 тече от деня на приключване на процедурата по ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 25 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 26:
„Чл. 26. (1) Учредителният комитет:
1. изготвя проекта на устав на ОУТР и други документи за учредителното събрание;
2. организира провеждането на учредителното събрание.
(2) В дейността си по подготовката на учредяването на ОУТР учредителният комитет се подпомага от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(3) Учредителният комитет обнародва в „Държавен вестник” и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.
(4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на обявата по ал. 3.
(5) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 3.
(6) В учредителното събрание участва представител на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 26 в редакцията на комисията по доклада.
Колеги, текстовете са безспорни. Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм работи много по тях. Много Ви моля, консенсусни са, браншовата организация ги чака. Много Ви моля, гласувайте – подкрепете текста.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Тези текстове са подкрепени от всички браншови организации.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27:
„Чл. 27. (1) Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени учредителите съгласно списъка по чл. 24, ал. 3.
(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата по чл. 26, ал. 3.
(3) По реда на ал. 2 може да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на ОУТР се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 27 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28:
„Чл. 28. (1) Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава й.
(2) В устава на ОУТР се уреждат дейностите и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.
(3) Уставът на всяка ОУТР се публикува на интернет страницата на организацията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 28 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 29:
„Чл. 29. (1) Организацията за управление на туристическия район се смята за възникнала от деня на вписването й в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
(2) Вписването на ОУТР в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на писмено заявление, към което се прилагат:
1. протоколът от учредителното събрание;
2. уставът на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;
4. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия – до втора степен включително, и не са роднини по сватовство – до втора степен включително.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват наименованието, седалището и адресът на управление на ОУТР, предметът на дейност, туристическият район, указание, че организацията се учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начинът на представителството й.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 29 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 67, против 1, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 30:
„Чл. 30. (1) Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.
(2) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 29, ал. 1 обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които влизат в сила след вписването им.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме чл. 30 в редакцията на комисията по доклада.
Моля, колеги, гласувайте!
Гласували 74 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 6.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 31 и чл. 32.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок членове 31 и 32 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 33:
„Чл. 33. (1) Общото събрание е върховен орган и включва всички членове на ОУТР.
(2) Туристическото сдружение участва в общото събрание чрез лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.
(3) Общината се представлява в общото събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме текста на чл. 33 по доклада на комисията.
Гласували 67 народни представители: за 66, против няма, въздържал се 1.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя текстовете на вносителя от чл. 34 до чл. 42.
Госпожо председател, да ги гласуваме анблок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме анблок членове от 34 до 42 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Раздел ІІІ – Бюджет”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 43.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Изказвания? Няма.
Гласуваме анблок наименованието на Раздел ІІІ и чл. 43 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Раздел ІV – Прекратяване и ликвидация на организацията за управление на туристическия район”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на Раздел ІV.
Гласували 67 народни представители: за 67, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: По чл. 44 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 44:
„Чл. 44. (1) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове.
(2) Общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването му. При бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред надзорния орган, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат.
(3) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, когато:
1. извършва дейност, която противоречи на закона, или
2. не осъществява дейност в продължение на повече от една година.
(4) Заповедта по ал. 3 се издава служебно от министъра икономиката, енергетиката и туризма или по молба на всяко заинтересовано лице.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 44 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: По чл. 45 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 45:
„Чл. 45. (1) Едновременно с приемането на решението за прекратяване на ОУТР общото събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от общото събрание, той се назначава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени от надзорния орган и вписани в Националния туристически регистър едновременно с решението за прекратяване на ОУТР.
(3) Имуществото на ОУТР, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(4) Ликвидаторите са длъжни да приключат текущите сделки на ОУТР и да предприемат необходимите фактически и правни действия за извършване на ликвидацията и за заличаване на ОУТР от Националния туристически регистър.
(5) За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 45 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Раздел V – Контрол”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел V.
По чл. 46 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме наименованието на Раздел V и чл. 46 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава четвърта – Туристически сдружения”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта.
По чл. 47 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 48 комисията подкрепя текста на вносителя.
По чл. 49 комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме анблок наименованието на Глава четвърта и членове от 47 до 49 по вносител.
Гласували 74 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: По чл. 50 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 50:
„Чл. 50. Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:
1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;
2. участват в работните групи към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма;
3. изготвят анализи, експертизи и други и участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на общината и съдействат за тяхното изпълнение;
4. поддържат база данни на членовете на сдружението;
5. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;
6. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
7. съдействат за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове и на кадрите в туристическия бранш;
8. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
9. съдействат за маркетинга и рекламата на туристическия продукт на съответната територия;
10. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или създават такива;
11. могат да участват с представители в ОЕККТО, Националния съвет по туризъм и в консултативните съвети за развитие на туризма към кметовете на общини;
12. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове;
13. информират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси;
14. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
15. участват в регионални, национални и международни проекти и програми;
16. извършват и други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 50 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 70 народни представители: за 69, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: По чл. 51 комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 51:
„Чл. 51. (1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.
(2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение на общинския съвет.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 51 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 73 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Госпожо председател, моля да подложим на гласуване анблок от чл. 52 до чл. 56 по вносител, подкрепени от комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Гласуваме анблок членове от 52 до 56 по вносител.
Гласували 79 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава пета – Туристически информационни центрове. Национална мрежа на туристическите информационни центрове”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава пета.
Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 57.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме анблок наименованието на Глава пета и чл. 57 по текста на вносителя.
Гласували 71 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 58:
„Чл. 58. (1) Туристическите информационни центрове се свързват в национална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти.
(2) Включването на туристическите информационни центрове в националната мрежа по ал. 1 е доброволно и се извършва при условията и по реда на наредбата по ал. 4, независимо от статута и правноорганизационната форма на лицата, извършващи дейността по чл. 57, ал. 2 в туристическите информационни центрове.
(3) Само центрове, които са част от националната мрежа по ал. 1, могат да се обозначават като „туристически информационен център”.
(4) Единните стандарти по ал. 1 и организацията на дейността на националната мрежа се определят с наредба на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Информация за туристическите информационни центрове, включени в националната мрежа, се публикува в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 58 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава шеста – Финансово подпомагане развитието на туризма”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава шеста.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 59.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме анблок наименованието на Глава шеста и чл. 59 по вносител.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Текстовете са приети.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 60:
„Чл. 60. (1) Средствата за развитието на туризма в общините се набират от:
1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
2. средствата, събрани от туристическия данък;
3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват само за мероприятията по чл. 11, ал. 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 60 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 69 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 3.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: „Глава седма – Туроператорска и туристическа агентска дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава седма.
„Раздел І – Условия и ред за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме анблок наименованието на Глава седма и на Раздел І.
Гласували 70 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 61:
„Чл. 61. (1) Туроператорската и туристическата агентска дейност подлежат на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма.
(2) Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице, с изключение на случаите по чл. 62, което:
1. е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и не е в производство по ликвидация или несъстоятелност, или
2. Е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и
3. има помещение за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.
(3) Регистрацията на лицата по ал. 2 се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър. Регистърът е публичен.
(4) На вписаните в регистъра по ал. 3 лица министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация.
(5) Удостоверението за регистрация по ал. 4 се издава за извършване на следните дейности:
1. туроператорска дейност;
2. туристическа агентска дейност;
3. туроператорска и туристическа агентска дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 61 в редакцията на комисията по доклада.
Гласували 72 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДИМИТЪР БОЙЧЕВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 62:
„Чл. 62. (1) В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент, той уведомява предварително министъра на икономиката, енергетиката и туризма по реда на този раздел.
(2) Когато свободното предоставяне на услуги по ал. 1 се извършва за първи път на територията на Република България, уведомяването следва да се извърши в срок три месеца преди започване предоставянето на услугите.
(3) Информация за лицата по ал. 1 и за срока на предоставяне на услугите се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Гласуваме чл. 62 в редакцията на комисията по доклада.
Моля, колеги, гласувайте. Да не проваляме днешното заседание, подкрепете текста.
Гласували 70 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 2.
Текстът е приет.
Двадесет и пет минути почивка.
В 11.00 ч. парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, продължаваме с:
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
За периода от 1 до 7 март няма постъпили питания от народни представители.
Писмени отговори за връчване от:
- заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи в оставка Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев;
- заместник министър-председателя и министър на финансите в оставка Симеон Дянков на въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на питане от народните представители Антон Кутев и Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на две питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството в оставка Лиляна Павлова на два въпроса от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на три въпроса и едно питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на околната среда и водите в оставка Нона Караджова на два въпроса от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на околната среда и водите в оставка Нона Караджова на две питания от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на външните работи в оставка Николай Младенов на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на земеделието и храните в оставка Мирослав Найденов на питане от народния представител Димчо Михалевски;
- министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Милена Христова;
- министъра на отбраната в оставка Аню Ангелов на два въпроса от народния представител Ангел Найденов;
- министъра на здравеопазването в оставка Десислава Атанасова на въпрос от народния представител Евгений Желев;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на въпрос от народния представител Захари Георгиев;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на два въпроса от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на околната среда и водите в оставка Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министъра на външните работи в оставка Николай Младенов на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев;
- министъра на икономиката, енергетиката и туризма в оставка Делян Добрев на въпрос от народния представител Любомир Владимиров;
- министъра на правосъдието в оставка Диана Ковачева на въпрос от народния представител Дарин Матов.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България – господин Ангел Найденов.
АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Честит Осми март, честит празник на всички български жени! Дано за всяка една от тях днешният ден да бъде пълен с радост, добри пожелания и щастие!
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо министър в оставка, последните работни седмици на Четиридесет и първото Народно събрание преминаха – имам основание да кажа, както и целия мандат на ГЕРБ, в света на кривите огледала на ГЕРБ – далеч от проблемите на хората. Сякаш пълните със справедлив гняв софийски улици не Ви засягат? Сякаш Парламентът с мизерните няколко процента доверие живее собствен, различен живот от този на неговите работодатели – българските граждани. Вместо най накрая да се заеме с проблемите на хората и да се опита да реши поне част от тях, свързани с високите сметки за ток и невъзможността на хората да ги платят, парламентарното мнозинство на ГЕРБ си сътвори съвсем различен дневен ред. Най-краткото определение – неадекватно.
Занимавахте ни, дами и господа от мнозинството, с общото авиационно пространство на Европейския съюз с Молдова, с избягването на двойното данъчно облагане с Швейцария – сигурно са важни въпроси, но това едва ли са темите, които тревожат хората.
Наистина ли сте абсолютно слепи за болката на хората по улиците? Наистина ли не чувате гласа на протеста? Наистина ли не осъзнахте шамара на народното недоволство, което Ви отвя, започвайки от премиера Борисов? Не разбрахте ли, че циркът, който разигравате в последните две седмици в Парламента, допълнително отвращава и вбесява хората? Две седмици, докато народният гняв бушува навън, Вие с всевъзможни евтини номера и хитринки отказвате да разглеждате важните за хората проекти, внесени от Парламентарната група на Коалиция за България – за неотложните мерки за намаляване на цената на електрическата енергия; за налагане на мораториум върху разпоредителните сделки с държавно имущество до провеждане на парламентарните избори; за хаоса в здравната система.
Ръководството на Парламента и Парламентарната група на ГЕРБ извадиха цял арсенал от всевъзможни трикове и процедурни хватки, само и само да избягат от решаването на тези въпроси.
Как обяснявате на хората, че бойкотирате въвеждането на забрана за изключване на тока за неплатени сметки сега? Как обяснявате на хората, че отказвате да гласувате още мерки за намаляване на цената на тока? Как ще обясните на хората, че не желаете да обсъждате тежките проблеми в здравеопазването и поисканата от лекари и пациенти оставка на управителя на Националната здравноосигурителна каса д-р Пламен Цеков? Как?
Хората видяха цирковете на ГЕРБ в Парламента, провалените заседания на Икономическата и на Здравната комисия, позора на бойкотиращите заседанията депутати от ГЕРБ. Това, дами и господа народни представители, е срамен финал за 41-то Народно събрание.
Трагично е, че Вие изобщо не осъзнавате дълбочината на проблемите, които създадохте на хората – Вие, народните представители от мнозинството на ГЕРБ – това са бедността, безработицата, мизерията! Вие продължавате да не разбирате какво изкара гражданите на улицата – не изчерпаните нерви на Борисов, а изчерпаното търпение на хората; отчаянието и липсата на перспектива! Гладът победи страха! Хората излязоха на улицата, помитайки напудрените послания на министрите на ГЕРБ.
Четири години искахте да внушите на хората, че в България се живее добре; че Европа се прехласва по постната пица на Дянков. Ще цитирам само един от многобройните убийствени за ГЕРБ коментари от авторитетни чужди медии, като оценка за случващото се в София: „Българите са не просто бедни, те са най-бедните в Европа! Хората умират от глад и студ.” Заглавието на статията е размазващо: „Борисов – кой въобще го е чувал!?” Както се казва: „Без коментар!”.
На този фон изглежда закономерен и провалът на правителството за Шенген. Световните медии казват: „Едва 10 държави вчера подкрепиха България за Шенген” – пореден ритник за управляващите! Темата беше един от трите външнополитически приоритета, които обявихте и които не постигнахте. Като кажем „Шенген”, разбирайте „провал”! Провалът е по всички важни приоритети, които обявихте. Провалът е общият знаменател, но най-звучно кънти Шенген!
Цитирам оценката на холандския секретар по сигурността и правосъдието след вчерашната среща на министри в Брюксел: „Трудно е – казва той – да се каже дали постиженията на България и Румъния се оценяват с двойка или тройка”. И още: „Това е решение, което се базира на качествена оценка, а не на политическа.” Това разбива защитната теза на министъра на вътрешните работи в оставка Цветанов, че си е свършил работата. Истината е друга.
За пореден път партньорите Ви казват, че има проблеми с корупцията, с организираната престъпност, с върховенството на закона. Само Вие – депутатите от мнозинството и управляващата партия ГЕРБ, не го разбирате и не го чувате. Колко пъти още да Ви наритат, образно казано?
Очевидно е, че единственото, на което разчитате1 е късата памет на хората. Разчитате, че между оставката на господин Борисов и изборите хората ще забравят. Този път максимата „Всяко чудо за три дни” няма да сработи.
Предупреждавахме Ви и за инфлацията, и за растящата безработица, и за замразените доходи. Мислите, че след увеличението на пенсиите с десетина лева от 1 април хората ще забравят кошмара от близо четиригодишното управление?! Мислите, че кризисният пиар ще замести реалните действия? Че с решението на ДКЕВР за 6-7% намаляване на цената на тока проблемът със сметките е решен?! Или, че обещанието за социална политика и доходи ще успокои протестите!? Прах в очите на хората! Това са въпроси, които се решават с бюджета, който Вие гласувахте и който орязахте. Това са въпроси, които се решават с Националния план по заетост, средствата по който Вие намалихте три пъти. Каква заетост? Какви доходи? По ръст на безработица България при ГЕРБ е в челните места на Европа, а по доходи – закована на последното. Това е в края, а не в началото на управлението.
Има ли по-голямо дебелоочие от това сега да обещавате за новия мандат доходи и социална политика, сякаш не Вие управлявате? Няма как да скриете Вашата отговорност за катастрофата, до която докарахте страната, зад внушението за колективна отговорност. Амнезията няма да помогне. Управляващи бяхте Вие. Слава Богу, че вече се използва минало време – бяхте!
Вярно е, че това, което се случва на улицата, е отговорност на всички за годините на прехода, но това, което се случва на улицата, е най-вече заради Вашите безобразия. Вие отключихте гнева на хората.
Бавенето и протакането от страна на Президента при назначаване на служебния кабинет не Ви помага. Хаосът и безвластието са коварен съюзник. Вярно е, че той работи за Вас, но всеки пропуснат ден задълбочава кризата. Замитането на следите няма да мине! Упражненията: „С нас лошо, но без нас – още по-лошо” също няма да минат. Не си играйте с огъня! Гневът на хората се отприщи и е на път да Ви помете, дами и господа от ГЕРБ! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Найденов.
От името на Синята коалиция – д-р Ваньо Шарков.
ВАНЬО ШАРКОВ (СК): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър в оставка! От името на нашата парламентарна група ще Ви представя декларация във връзка с кризата в здравеопазването и по-специално в лекарствената политика.
„Уважаеми дами и господа, фармацевтичните олигарси създадоха монопол на обслужване на българските граждани и безумно високи цени на лекарствата. Те обслужваха тройната коалиция и продължиха да се чувстват недосегаеми при управлението на ГЕРБ. Гарантират си комфорт и печалба с пари за медии, футболни клубове и управляващи партии.
Хората протестираха срещу монополите, а фармацевтични олигарси влизаха без свян в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и изненадващо станаха част от обществени съвети към президента Плевнелиев и дори безсрамно се опитаха да станат част от протестите. Всеки от тях е бил част от управлението и на НДСВ, и на тройната коалиция или ГЕРБ, но днес се представят дори за протестиращи.
Днес с обществени средства от здравните осигуровки на българските граждани се плаща за лекарства 5 до 6 пъти повече пари отколкото в началото на реформите през 2000 г. Ръстът на средствата за болничната помощ е в пъти по-малък от този за медикаменти. Печалбата от тази диспропорция е в полза на фармацевтичния монопол и във вреда на пациента.
Вероятно бездействието на държавата в битката с монополите на лекарствения пазар ще гарантира на ГЕРБ или тройната коалиция финансови постъпления за предизборната кампания!? Няма никакво съмнение, че това поведение на управляващите през последните години накара пациентите да пътуват до съседни държави, за да си купят медикаменти на нормални цени.
Сините народни представители предложихме конкретни мерки в лекарствената политика, които да гарантират на гражданите, че държавата е на страната на лечебните заведения и пациентите, а не на страната на фармацевтичните монополи. Предложихме ясни и категорични позиции на институции, но Вие предпочетохте корпоративните интереси. Ние изискахме и предложихме законодателни промени с цел преустановяване възможностите за вертикална интеграция между производител на лекарства, търговец на едро и аптека. Вие обаче отхвърлихте нашето предложение – предпочетохте да запазите монополите в лекарствената политика. Дори нещо повече – позволихте им да създават болници и да рекетират съществуващите други.
Ние настоявахме за премахване на излишните комисии, отговорни за лекарствената политика, които създават корупционна среда, намесват се безотговорно в процеса по ценообразуването и реинбурсирането на лекарствата и размиват отговорностите на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.
Вместо това ГЕРБ се опита да премести Изпълнителната агенция в Плевен с нелепия аргумент, че наблизо била Стопанската академия в Свищов и Медицинският институт в града.
Няколко пъти сините депутати предлагаха диференцирана ставка на ДДС за лекарствата – практика, която е налице в цяла Европа и държавите, съседни на нас, които дори не са част от Европейския съюз. Но Вие категорично отказвате да изпълните това нещо, заложено в предизборните програми и на БСП, и на ГЕРБ.
Ние настоявахме Министерството на здравеопазването да възстанови ангажимента си за гарантиране достъпа на пациентите до лекарства за социално значими заболявания. Вместо това, Вие удобно прехвърлихте тази отговорност на Касата и направихте болниците зависими от фармацевтичния монопол.
Предложихме разходите за медикаменти на Националната здравноосигурителна каса да не надхвърлят 20% от всички здравноосигурителни плащания, но и тук не намерихме подкрепа.
За нас няма съмнение и българските граждани са убедени, че партиите от Тройната коалиция и ГЕРБ разчитат на парите на фармацевтичните олигарси за изборите. По наше предложение Народното събрание с пълно единодушие прие парите от здравноосигурителните вноски да се разходват единствено и само за здравноосигурителни плащания, макар и в началото на 2013 г. Но и от това си добро решение ГЕРБ се отказа.
Сините депутати настоявахме електронната здравна карта да стане факт от началото на 2012 г., като инструмент против възможностите на държавата да краде от здравните вноски на коректните български данъкоплатци. Това бе и възможност да се противопоставим на фармацевтичните монополи чрез постоянен контрол на предписаните медикаменти.
И накрая, два пъти предложихме закон за правата на пациентите и два пъти промени в Наказателния кодекс с оглед инкриминиране нападенията над лекари и медицински персонал. Днес обаче е ясно, че Вие не се интересувате нито от правата на пациентите, нито от защитата на лекарите. За Вас са важни монополите в здравеопазването, олигарсите в лекарствения бизнес, партийните Ви каси и личното Ви облагодетелстване. Дали Огнян Донев или Марешки ще Ви финансират партийно, няма значение. Важното е, че пациентите, лекарите, а и ние винаги ще се противопоставяме на опитите да се краде от здравните осигуровки в полза на олигарсите и монополите в здравеопазването. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Шарков.
Преминаваме към отговорите на Нона Караджова – министър на околната среда и водите в оставка, която ще отговори на няколко въпроса на народния представител Георги Божинов.
Първият въпрос е относно финансирането на проект за подмяна на ВиК мрежата на гр. Сливен по Оперативна програма „Околна среда”.
Слушаме Ви, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Благодаря Ви.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Караджова, уважаеми господа народни представители! Този въпрос съм го задал през месец септември миналата година, а следващите въпроси, които ще поставя днес, имат давност отпреди шест месеца.
Когато поставях своите въпроси, моята идея беше да бъдат прекратени порочни практики, водещи до загуба на глобални, колосални средства, които се полагат на България от предприсъединителните и по оперативните програми. Днес този смисъл е загубен. Но аз поддържам моите въпроси, защото с отговорите, които ще получа, и коментарите, които ще направя, ще имаме възможност да получим светлина, макар и частична, защо българите са бедни и защо са най-бедни в момента в Европа.
Финансирането на проекта за подмяна на ВиК мрежата в гр. Сливен по Програма ИСПА се провали. Сега се преминава към финансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда”. Провалът стана по следния начин. Беше сключен договор с избран от общината изпълнител, договорът беше прекратен, кметът сключи нов рамков договор, за който, госпожо министър, от тази трибуна с Асен Гагаузов Ви предупредихме, че не може да бъде приет за действащ и няма да има плащания. Това се случи и проектът се провали.
Моят въпрос е: колко милиона лева, предвидени за България, не влязоха в страната?
Колко милиона лева е обемът на дейности, свършени от фирмата, която започна да работи? Какво присъди арбитражът, за който фирмата съдеше Вас и общината? Колко милиона са присъдените лихви?
И ако си спомняте, колко пари дадохте за адвокатска защита в този спор? И последно, за да знаят сливналии, какви елементи на загубения проект и негови подобекти не могат и няма да бъдат включени във финансирането по оперативна програма?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, отговарям конкретно на Вашия въпрос, който е: какви елементи и подобекти отпаднаха от проекта по Програма ИСПА? На каква сума възлиза финансирането на проекта? Какви разходи, направени по проекта, са изплатени по ИСПА и каква е сумата на неусвоените средства?
Моят отговор е конкретен. Проектът за Сливен по Програма ИСПА включва два елемента. Първо, реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Сливен. Реконструкцията е изпълнена и обектът е въведен в експлоатация през юли 2011 г.
Вторият елемент е изграждане и реконструкция на 25 километра канализация, за които са били предвидени 15 млн. 300 хил. лв. по Програма ИСПА. От тях са изпълнени 5,7 километра, за които са изплатени 3,3 млн. лв. от Програма ИСПА.
През септември 2012 г. Министерството на околната среда и водите сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” с община Сливен за изпълнение на интегриран проект на водния цикъл на гр. Сливен в размер на безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз и държавния бюджет в размер на 58 млн. лв. В обхвата на този договор е включено изграждане и модернизация на около 28 километра канализация и около 21 километра реконструкция на водопровод в гр. Сливен, като в обхвата на новия проект са включени и километрите, неизпълнени по Програма ИСПА. Видно от информацията, всичко, неизпълнено по Програма ИСПА, е залегнало за финансиране в договора по Оперативна програма „Околна среда” от септември 2012 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Вие наистина чели ли сте този отговор преди да дойдете на тази трибуна? Аз Ви питам: какви елементи и подобекти за проекта отпаднаха при новия ред на финансиране? Искат да чуят сливналии кои кладенци, които бяха включени по ИСПА, няма да бъдат финансирани по оперативна програма и те никога няма да имат пари да рехабилитират и възстановят тези източници. Питах Ви – а те са 60 млн. лв., колко е загубила България и не са влезли? Вие не ми отговорихте.
Питах Ви: за колко Ви съди пред арбитража този, с който развалиха договора, и за колко милиона е лихвата? Само лихвата е 7 милиона. Общината обжалва решението срещу Вас и общината, и загуби това обжалване. Аз питам кой ще плати тези пари?
Затова, госпожо председател и госпожо министър, е беден българинът, защото 60 милиона на длан, които му се полагат, не влязоха в България. Затова 7 милиона плюс 1 милион лихви трябва да ги плати бедният български данъкоплатец. Затова подобекти които не са финансирани по онзи проект, не могат да бъдат финансирани по тази програма.
Некадърното и волунтаристично управление, безконтролността на тези, които ги няма днес тук (към парламентарната група на ГЕРБ), към правителството, което са излъчили, е само една от причините за едни немалки загуби. И ако те се случват на десетки места в България, стават милиарди, които не са в оборот, не са заплати, не са доходи, не са потребление, не са благоденствие, не са завършени обекти. Това е причината, която Вие не видяхте, като Ви питах да ми отговорите, и нямате доблестта да я признаете, госпожо министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика?
Заповядайте, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, в проекта по Програма ИСПА за ВиК сектора на град Сливен няма никакъв водоснабдителен компонент. Казвам го с цялата отговорност на министър, който отлично познава не само този, а и всички проекти по Програма ИСПА. Да, отговарям Ви точно.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): След като толкова знаете, кажете колко пари платихте на адвоката?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Оттук нататък, тъй като повдигате въпроса за Програма ИСПА, качила съм на интернет страницата на министерството информация за огромната работа, която свършихме, а тя включва и Програма ИСПА.
Сега искам да информирам народните представители, а и всички граждани, които гледат днешното предаване на парламентарния контрол.
В средата на 2009 г., девет години след началото на Програма ИСПА, заварих програмата, която е в размер на 1 млрд. лв. за ВиК сектора основно и някои проекти в отпадъците, с усвояване за девет години в размер на 37%. Програмата изтичаше като срок в края на 2010 г., което означаваше, че за тази една година, която ми оставаше, трябваше да предприема спешни мерки, за да спасим 700 милиона, които България трябва да усвои за много важни проекти. В резултат на спешните мерки и анализи, които възложих, и план за действие, приключихме програмата с 93% усвояване.
Знаете също така, че в резултат на направения одит се оказа, че през 2008 г. са сключени договори с пряко договаряне със строителя от страна на предходното правителство, на предходния министър, наложени са финансови корекции на страната – глоби, в размер на 25% за всички тези договори. Срокът изтичаше. В резултат на преговорите и партньорството, което установихме и имаме с Европейската комисия, ние успяхме и създадохме възможността тези финансови корекции да не бъдат плащани от бюджета на България.
Освен това успяхме да удължим срока за изпълнение на договорите и както Ви казвам, от 37% – за девет години, за две години и половина успях като министър с екипа на министерството да достигнем 93% усвояване по финансовите меморандуми. Изключително професионално поведение от страна на колегите и мои решителни действия като министър – успяхме да изградим тази инфраструктура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос на народния представител Георги Божинов е относно причините за пренасочване на средства от Оперативна програма „Околна среда”, приоритети – „Води” и „Биоразнообразие”, към Министерството на вътрешните работи и други ведомства.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Дадохте много допълнителна информация, но забравихте да кажете и да отговорите на моя подвъпрос: колко е адвокатският хонорар на загубеното арбитражно дело? С Вашия подпис, отговор, който сте ми дали писмено на този въпрос, е повече от 123 хил. лв. А там, в този отговор, има още десетки такива адвокатски хонорари за дела, водени по тази успешна дейност.
Преминавам към следващия въпрос. Както стана известно, това го пише на 9 октомври, крупни суми по двете приоритетни оси – „Води” и „Биоразнообразие”, се насочват в други области. Вие, госпожо министър, знаете много добре какви средства са необходими за постигане на целите в сектор „Води” и огромният недостиг на средства за реализиране на стратегията за водния сектор.
Моят въпрос тогава е бил: какви са причините за отклоняването на планираните за този програмен период средства за други цели, след като знаете, че модулът на Европейския съюз ни е за нужди, които са доказани, инвестиции, които са предвидени, и ефект, който се цели да се постигне? Кое от тези неща не беше в ред, за да отклоните при този дефицит на средства в сектора „Води” близо 500-600 милиона в други направления?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министър Нона Караджова в оставка.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, господин Божинов, дами и господа народни представители! Програма „Околна среда”, 2007-2013 г., има да изпълни много важни цели в областта на опазването на околната среда в частност „Води, отпадъци и биоразнообразие”, като своевременно се подготвят проекти по програмата и се усвояват средства.
В резултат на изключителното забавяне на програмата през първите три години, когато в средата на 2009 г. заварих 1% разплащане на средства по програмата, отменени проекти от Европейската комисия на 2 юли 2009 г. в размер на 1 млрд. 200 млн. лв., точно в сектор „Води”, поради факта че са технически, икономически и екологично неефективни, се наложи всички тези проекти да бъдат изцяло преработени от общините. Това изисква година и половина – две. Тоест ако проектите бяха подготвени добре от началото на 2007 г., то през 2009 и 2010 г. щеше да се строи, да получаваме фактури, които да разплащаме и усвояваме средства. Тъй като по цитираните причини програмата се забави, следваше да предприемем спешни мерки и да отворим програмата и към други нужди. Така че причината за разширяване на обхвата на програмата е аргументирана, програмата включи допълнително проекти за намаляване на вредните емисии от градския транспорт и подобряване качеството на атмосферния въздух в градовете, проекти за подобряване на капацитета на България за борба с наводненията, както и с горските пожари, особено в труднодостъпни и високопланински терени в националните природни паркове и резервати и проекти за мониторинг на околната среда.
Настоящите приоритети на програмата, включително секторите „Води” и „Биоразнообразие”, са били и продължават да бъдат приоритет на Министерството на околната среда и водите и сега, и през следващия програмен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Караджова! Днес е последният ден, в който заставате на тази трибуна и не откривам и капка самокритичност – всичко е там някъде, далече в предишните тройни или не знам какви коалиции.
Госпожо министър, намираме се в последната година на програмния период, намираме се в края на четиригодишното управление на Вашата партия и на Вашето министерстване. За четири години хората правят космическа програма, реализират стратегически направления, а ние не можем да усвоим 500 милиона! Ако бяха усвоени, госпожо министър, това означаваше заплати, доходи, заетост, потребление, съживяване на икономиката. Добре че не започнахте да ми отговаряте като министъра на еврофондовете колко са важни пожарните и другите неща, за които насочихте парите, защото и на Вас щях да кажа, че там се сляха две министерства – на бедствията и авариите и на вътрешните работи. Парите, които дава българският народ и данъкоплатецът за двете неща, са на едно място. Там са парите за пожарните и за помпите, и за всичко друго. Но там парите отиваха за подслушвания. Затова компенсирахте тези неправомерни разходи с абсолютно необходимите на българския народ пари за водопроводи и пречиствателни станции.
Госпожо министър, можете ли сега, когато станете за следващия въпрос или като дуплика да ми кажете дали с днешна дата е решен въпросът с кофинансирането и с ДДС-то след 4 години Ваше управление като голяма пречка за реализирането на тези проекти? Бъдете поне на експертното ниво, в което Ви познавам по-рано, защото политическата отговорност Ви затисна и загубих експерта във Ваше лице.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Това БСП го прави – затискат хората.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, продължавам да съм отличен експерт и бях отличен министър.
Ще Ви дам цифри. (Реплики от народния представител Георги Божинов.) По програма „Околна среда”... (Реплики от народния представител Георги Божинов.)
Преди малко Ви казах за Програма ИСПА, за 9 години управление, последни 5 от които Ваши, заварих 37% по Програма ИСПА. В момента за две години успях да докарам 93%. (Реплики от народния представител Георги Божинов.)
Програма „Околна среда”. Имахте две години – 2005-2006 г., за подготовка на програмата, защото тогава трябваше да се подготвят проектите, и след това 2007, 2008 и 2009 г. да се строи, аз заварих под 1% усвояване на 40-те милиона от програмата, без нито един подготвен проект в общините – и в отпадъци, и във води.
В момента оставям подредена програма, а тя беше и спряна. В момента оставям подредена програма с работещи системи за финансово управление и контрол, с 20% разплащане по програмата, с всички договорени всички средства по програмата.
Свърших великолепна работа с екипа, който е отличен!
Резултати: в момента в сектор „Води” в резултат на ускореното въвеждане и строителство по ИСПА, което направихме, както и проектите по „Околна среда” (реплики от народния представител Георги Божинов), в момента за последните три години имаме въведени пречиствателни станции за отпадъчни води за над 2,5 милиона еквивалент жители и още толкова са в изпълнение. Вярвам, че това ще се продължи. Десетки километри водопроводи и канализации.
Господин Божинов, преустанових пилеенето на пари за канали, които стигат до никъде в села от 100-200 жители. Да Ви дам примера, който всички журналисти отидоха и снимаха. Ако искат, могат да продължат в още 200 села. Почти 1 млрд. лв. дадохте за канали, които отиват до никъде, до половината построени, за села, където няма повече от 15 присъединени къщи, не работят канализациите и пречиствателните станции, защото в тях просто няма вода, която да се пречиства. Свърших отлична работа. (Единични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Божинов относно изразходване на повече от 1 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда” за популяризиране на Проект за управление на отпадъците на Столична община.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо председател! Госпожо министър, много е интересна тази самооценка, която повтаряте. Древните мъдреци са казали, че едно изказване понякога говори повече за този, който го прави, отколкото за това, което прави. Замислете се върху тези думи!
И така, следващият въпрос също е интересен. Госпожо министър, Вие като управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда” не можете да не знаете, че Столична община е обявила конкурс за популяризиране на Проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община”. Размерът на сумата, определен за това, е неприлично голям, а необходимостта от такъв конкурс – съмнителна.
Един от елементите на системата, а не етап от изграждането, както неправилно се внушава, се забави – няма го самия завод за третиране на битови отпадъци.
Госпожо министър, причините не са в това, че не е популяризиран проектът. Причините са много и от съвсем друго естество. Парите за реклама обаче са много лесни пари и просто трябва да бъдат похарчени навреме. Госпожо министър, според Вас правилно ли е при това състояние на проекта да се изразходват повече от един 1 млн. лв. за неговото популяризиране?
Допълнително да Ви попитам освен това, което съм написал: като ще го популяризирате на столичани, ще им кажете ли, че когато започне да работи заводът, този, който е плащал 250 лв. такса за битови отпадъци, ще трябва да плаща 560 лв.? Ще кажете ли на бизнеса, че за един тон отпадъци ще плаща 900 лв., при положение че един тон жито, за да го произведеш и продадеш, струва 300 лв.? Какво точно ще популяризирате с този проект, госпожо министър?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, Вие в крачка разширявате Вашите въпроси и коментари, но веднага мога да Ви отговоря.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Правя го с лекота.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Да, господин Божинов, ако Вие продължавахте да управлявате и да пречите на Столична община да реализира проектите си, вероятно гражданите щяха да плащат много пари. Но в резултат на това, че имаме напълно одобрен проект от Европейската комисия, във висока степен реализиран в първите му компоненти, се решават въпросите на столичани до 2040 г., при това устойчиво. Заради това е и безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз. Явно Ви е много тъжно, че се случват нещата с този интегриран проект за управление на отпадъците в столицата, но се случват – това е положението.
На конкретния Ви въпрос. Вероятно Вие знаете, че условия за предоставяне на безвъзмездна помощ от европейските фондове е изпълняваните проекти да бъдат популяризирани сред гражданите. Тези изисквания са залегнали в разпоредбите на европейските регламенти. В тях се определят изискванията по отношение прозрачността и публичността на проектите, финансирани от структурните и Кохезионния фондове. Неспазването им може да се третира като нередност и да доведе до налагане на финансови корекции.
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда” разработи насоки за информация и публичност, в които подробно са описани изискванията към бенефициентите, включително и за така наречените „големи проекти”, какъвто е проектът на Столична община.
По Проекта „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци” в рамките на одобреното от Европейската комисия проектно предложение, което включва и тази част – за информация и публичност, са предвидени и тези средства. С тях общината трябва да финансира изпълнението не само на задължителните мерки за информация и публичност чрез представяне под различни форми на проекта и неговите резултати пред гражданите на София и пред цялата общественост, но и много широки кампании, които да информират и да обучат населението във връзка със системите за разделно събиране и в частност нещо, което предстои да се случи за първи път може би на територията на България – разделно събиране на зелените отпадъци освен от парковете и градините, и от домовете на хората, където има повече къщи и такива отпадъци.
Едновременно с това Вие знаете, че е в напреднала фаза на изграждане компостираща инсталация. Тя предвижда също така и преработване на хранителните отпадъци от търговски обекти, социални заведения и така нататък. По-нататък може би ще се разширят и сред домакинствата. Това изисква хората да бъдат осведомени, изисква познания на хората, изисква да бъдат мотивирани и стимулирани, а също така и убедени, че трябва да са част от процеса, защото колкото и да има желание общината за това съоръжение, ако гражданите не са убедени в своето ежедневно и все по-разширяващо се участие в тези системи, резултатите няма да са на нужното ниво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Божинов, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Вашата дейност наистина трябва да бъде много сериозно проверена от компетентните органи, от органите за финансов контрол, от Сметната палата и от други органи.
Относно това, което ми разказахте сега, че ще бъде финансирано с този проект на Столична община: как хората да събират разделно за целите на компостиране на зелените и на хранителните отпадъци, нали знаете, че знам, че сте сключили договор за 1 млн. 100 хил. лв. с една австрийска фирма да Ви разработи точно тази методология – как да се събират тези неща за компостирането?
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие с Хохегер работихте!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Да е жив и здрав! Правете каквото искате с Хохегер и Хохегерица! Тук говорим за госпожа Караджова! Не ме репликирайте!
Уважаема госпожо министър, Вие не ми казахте: ще информирате ли хората, като заработи тази интегрирана система, колко лева ще плаща едно семейство, което днес плаща 250?
Вие не ми отговорихте: ще информирате ли бизнеса, че ще плаща точно 870 лв. на тон?
В по-нататъшните въпроси ще имам възможност да развия и тази страна на забележителния проект за интегрирана система за отпадъците на София.
Сега в заключение ще кажа, че от отговорите, които получавам, се убеждавам, че ако не служебното правителство, то следващото правителство на Република България ще трябва да направи много сериозна ревизия на Вашата дейност, на това харчене на лесните пари за консултанти (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), за външни фирми, за реклама, за вестници и така нататък, защото десетки милиони са отишли в една паразитна насока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо Караджова, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, що се отнася до проверките, имаме такива ежедневно, както всички останали…
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Те са от свои хора!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, имаме одити от Европейската сметна палата, които показват добрите резултати на Оперативна програма „Околна среда”. Имаме одити на одитния орган на Генерална дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия. Имаме одити от страна на българския одитен орган, както и на други институции. Така че бъдете спокоен, проверяват ни непрекъснато и засега, слава Богу, както виждате, резултатите са добри. Системите ни за финансово управление и контрол работят.
Що се отнася до конкретния проект, мисля, че детайлно Ви разясних за какво става въпрос – за мерките за информация и публичност.
А за проекта, който споменахте, господин Божинов, чак ми е неудобно, че 20 години стоите в Парламента и не сте разбрали, че България има сериозни ангажименти в областта на биоразградимите отпадъци и изостава страхотно – има за 2010, 2014, 2016 и 2020 г. колко трябва да… (Реплика от народния представител Георги Божинов.)
Нямаме, освен в Столична община, която в момента се изгражда, и няколко проекта, които започнаха в градовете, за компостиране на биоразградими отпадъци. Ей толкова не направихте!
За първи път ние направихме анализи, разработихме Национален план за управление на биоразградимите отпадъци със средства по Оперативна програма „Околна среда”. С подкрепата на Европейската комисия стартирахме този проект, който трябва да изясни много технически детайли, свързани с качеството на компоста, методики, стандарти, тъй като няма такива общоевропейски. Процедурата беше проведена при пълна прозрачност. Няма никакви възражения, никакво обжалване. Изпълняваме един много важен за България проект.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Процедура по начина на водене!
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Вие нещо се уплашихте!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Велчев.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Отново съм свидетел на нещо, което… Ние трябва да показваме на хората как трябва да се спазват правилата и законите. Точно в ден, когато контролът се предава пряко, наблюдавам грубо нарушаване на Правилника на Народното събрание!
Член 84, ал. 1 гласи: „Народният представител може да зададе не повече от два въпроса за едно заседание за парламентарен контрол”. Какви са тези въпроси? Осем въпроса… (Шум и реплики от КБ.) Пише го, колеги – ето, прочетете го. Възразявам. (Шум и реплики от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Божинов – процедура по начина на водене.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Дами и господа, колко жалко, ако не е трагично, че водачът на управляващото мнозинство в последния ден на парламентарен контрол не е разбрал, че едно е задаване на въпроси – аз съм ги задавал по два на седмица за шест месеца поред, господин председател, а когато е дошла госпожа министърката, отговаря на толкова, на колкото се е случило! Вземете го прочетете, ако ще бъдете кандидат за следващия Парламент – да не се излагате поне тогава.
КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ (ГЕРБ, от място): Вие сте го писали!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Искам да отговоря, господин Божинов, преди да преминете към въпроса, тъй като имаше две процедури по начина на водене.
Чисто формално господин Красимир Велчев е абсолютно прав, че народният представител може да зададе не повече от два въпроса на едно заседание за парламентарен контрол. В случая това е нарушено (реплики от КБ), защото от няколко месеца назад се натрупват въпроси. Министър Караджова е тук, за да отговори на натрупаните въпроси. Затова има известно нарушение на точните правила. (Реплики между народни представители от КБ и народния представител Красимир Велчев.)
Господин Божинов, заповядайте да зададете въпроса си относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда за следващия програмен период 2014-2020 г.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Тези въпроси са същностно свързани.
Но забелязахте ли, че когато поставих на госпожа Караджова въпроса за втория договор, сключен по горе-долу същата тематика, тя ми отговори, че онзи милион на Софийската община ще бъде за биоразградимите хранителни и зелени отпадъци, а за втория договор ми обясняваше какви фундаментални разработки – пак за биоразградимите отпадъци?!
Преминавам към въпроса, който съм задал.
Към края на 2012 г., така съм мислел тогава – че той е белязан с интензивна работа по подготовка на страната за следващия програмен период. Пиша Ви, че България има Национална програма за управление на отпадъците. Пиша, че тогава наскоро беше приет Закон за управление на отпадъците. С него се създава нормативната база за постигане на целите и се въвежда нова йерархия на управление на отпадъците.
И питам: госпожо министър, какви средства предвиждате за инвестиции и ще бъдат ли те достатъчни за реализиране на политиките, чрез които се преследва постигане на целите в областта на управление на отпадъците?
Поставям този въпрос, защото в следващите въпроси ще стане ясно, че изоставането е катастрофално, че няма сигурно осигуряване на средства за следващия период – за довършване на депата. Ако няма професионално пренасочване на този ресурс към високотехнологични решения, когато през 2020 г. ще бъде забранено депонирането, ние ще имаме току-що построени депа, в които няма да може да се депонира и няма да имаме инсталации. Но да Ви чуем как сте работили за пренасочването на тези средства и за успешно реализиране на политиките.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, развихте една пледоария и не разбрах от устния Ви въпрос и изложение какво ме питате.
Аз ще Ви отговоря на въпроса, както ми го зададохте: какви средства предвиждате за инвестиции и ще бъдат ли те достатъчни за реализиране на политиките, чрез които се преследва постигане на целите в областта на управление на отпадъците?
Уважаеми господин Божинов, по отношение на средствата за отпадъци, които бяха усвоени в този програмен период и ще продължат да се усвояват и в следващите 3 години – ще се изгради основната мрежа от съоръжения на България за следващите може би 30-40 години.
Към момента със средствата, отделени и от националния бюджет, и отделно от европейските средства, съфинансирани с националния бюджет за изграждане на регионални съоръжения, са обхванати над 5 млн. жители. Както Ви е известно, крайният срок, господин Божинов, за изграждане на тези съоръжения беше средата на 2009 г. – юли месец!
През предходните четири години, тоест от 2005 г. до средата на 2009 г., бяха финансирани две клетки на две депа и рекултивирани две депа. Довършихте започнатите от 2002 г. няколко депа по Програма ИСПА.
В резултат на предприетите бързи мерки от мен като министър и от екипа в момента, както Ви споделих преди малко, са обхванати 5 млн. жители на България, за да бъдат доизградени техните системи. От националния бюджет още през август 2009 г. именно с първото постановление на Министерския съвет бяха отделени допълнителни средства от бюджета на България, тъй като не бяха заложени такива в края на 2008 г., в бюджета за 2009 г., бяха гласувани допълнително десетки милиони левове, които се насочиха за решаване на спешни въпроси в райони, които не бяха включени в Оперативна програма „Околна среда” и които изискаха спешно национално финансиране, включително за град Враца, господин Божинов. Вие сте представител от този регион, доколкото си спомням. (Реплики от КБ.)
Спомням си, да! И не само това!
Клетката на Враца, господин Божинов, беше препълнена и ако не бях предложила веднага финансиране, което започна от 2010 г., както и финансиране на сепарираща инсталация, за да се оползотворяват полезните компоненти, сигурно Враца щеше да си разнася някъде из България отпадъците.
Относно следващия програмен период – да, ще бъде приоритет финансирането на дейностите по отпадъци и по-конкретно доизграждане и оптимизиране на системите, компостиращи и сепариращи инсталации – там, където не са предвидени в регионите, в които в момента има депа. Също така – поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, национална програма, която стартирахме. Това са язви в България – самозапалващи се, създаващи грижи за околната среда, 78 такива депа в България. Двадесет вече са изпълнени, другите са в изпълнение. Отделен ресурс – 90 млн. лв.
Конкретният ресурс за Оперативна програма „Околна среда” за отпадъци ще бъде допълнително конкретизиран, когато приключи процесът на разпределение на средства между програмите и на средствата в една програма за различните приоритети, но безспорно това ще бъде приоритет и за следващия програмен период.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, понеже посочихте Враца – Враца си има кадърен и способен кмет, има си депо, има си сепарираща инсталация, има капацитет. И не искам да Ви давам другия пример със Суходол, който вече като „Люлин” станало препълнено депото, но след малко ще говорим за това.
Аз Ви питах: когато се очертава обективна тенденция, че няма да бъдат усвоени средствата за депата, когато завършването на депата ще започне да приближава периода, в който ще бъде забранено депонирането, нужно е да се оцени ситуацията, да се формира нова политика и тази политика да бъде насочена към минимално довършване на започнатата инфраструктура и надграждането й с високотехнологични решения, за да можем да използваме тези пари, които са предвидени на България и за България за компенсиране на изоставането, догонващо развитие спрямо най-развитите страни и вписване в онази ситуация, в която ще имаме депа, но няма да има право да се депонира.
Във Вашия отговор въобще не видях мисъл в тази посока и това ме обезкуражава, госпожо Караджова.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За дуплика – заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов! И към гражданите на България – искам да повторя. В средата на 2009 г., юли, когато приключи дейността си предишното правителство, беше изтекъл срока на България да построи тези съоръжения. Нямаше нито един готов проект с изключение на две общини – Столична община и Ботевград.
Две години заедно с общините подготвяхме проектите, също така направихме промени в закона, за да могат да се сдружат общините за регионално управление – нещо, което не беше направено преди това, а е предпоставка за ползване на средства по оперативната програма, така че в ситуация на старт „нула” в момента имаме въведени съоръжения по Оперативна програма „Околна среда”, изградени с национални средства.
Искам да кажа на гражданите на град Враца, щото засегнахте това отново, да – имат депо и сепарираща инсталация, защото като министър предложих и правителството одобри през 2010 г. да започне това финансиране. И двете инсталации – и депото, и сепариращата инсталация, са въведени в експлоатация.
Много са регионите, нямам време. Отчетът е налице. Мога да Ви отговоря, за който регион искате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Следващ въпрос от народния представител Георги Божинов относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно националната програма.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, досега се оправдавахте за неусвоените стотици милиони, че няма проекти. А Враца си е имала и за едното, и за другото, затова си има днес и депо, и сепарираща инсталация.
Но минавам към следващия въпрос. Като че ли на 6 ноември съм прогнозирал, че така ще се развие дебатът и съм Ви задал следния въпрос: относно изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци, съгласно националната програма.
В моя въпрос съм посочил, че програмата предвижда 23 регионални депа. Посочил съм за колко са сключени договори, за колко е разплатено, колко договора се изграждат, колко не са започнати. Няма да го цитирам. Само съм Ви попитал: госпожо министър, колко депа ще бъдат завършени и пуснати в експлоатация до края на мандата на Вашето правителство?
Днес, след моя въпрос, Вашият отговор не може да бъде друг освен „нула”. Питам: от тези 23 депа дето ония, предишните, лошите, направили там почти нищо, те са много лоши и не са направили нищо! Вие, освен Ботевградското, което го открихте помпозно и то е прилично депо, вярно че беше процедурата стартирана още от бившия министър, но аз Ви питам: колко депа ще бъдат пуснати в експлоатация до края на Вашия мандат от тези 23, освен Ботевград, и ако Вие ми кажете друго освен „нула”, аз ще Ви направя големи признания.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За отговор – госпожа Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, първо – на репликата.
Да, Враца имаше подготвени проекти, защото господин Тотю Младенов като кмет си ги беше подготвил.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): На всички кметове – шапки долу!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: И сегашният кмет също работи. Работи добре, но оттам нататък на въпроса Ви за депата – в момента са въведени в експлоатация депа, които ние започнахме, нашето правителство, ще Ви ги изброя. Започнахме ги и като процес, и като финансиране. И двете са завършени като строителство за над 2 милиона българи. Цитирам Ви ги поименно, вече са готови.
Това са за над 2 милиона жители и за над 40 общини в България. Освен депото в Ботевград, това са депата в Гоце Делчев, Шумен, Сандански, Доспат, Враца, Смолян, Асеновград и Столична община – депото в София.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Те от 23-те депа ли са?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, не ги деля депата на 23, 25. Аз имам да изпълнявам национална програма.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Защо не ми отговаряте? Аз Ви питам за 23-те регионални депа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Ще имате възможност за реплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, да видя как е Вашият въпрос. Отговорих Ви – изпълнявам национална програма, а не изпълнявам само Оперативна програма „Околна среда”.
Над 2 милиона българи вече са с изградени депа срещу нула българи с осигурени депа към средата на 2009 г., построени в предходните четири години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Господин Божинов, заповядайте. Имате възможност за реплика от две минути към този отговор.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо министър, вече объркахме дали е реплика или е въпрос. Но Вие не четете въпросите. Аз не Ви питам за всички депа. Даже не искам да Ви питам за нерегламентираните депа. Не Ви питам дори за кореспонденцията Ви с Европейската комисия – какъв е тонът, какво Ви пишат и какво ще последва за България от това, че нищо не е направено в тази област. Не Ви питам. Аз съм записал точно за 23 регионални депа и питам за тях. И казах, че отговорът ще бъде нула. Вие тръгнахте: „Враца и така нататък”.
Проблемът е много сериозен. Ако не сте чули това, което казах, и ако служебното правителство в преговорите с Европейската комисия не помисли как да договори неусвоените пари за депа за този планов период – да бъдат насочени в договореност към минимално завършване на започнатата инфраструктура и право в следващия период, в който пари за депа няма да има, да се насочат за високо технологични решения, то който управлява България и който води този отрасъл, ще бъде в много тежка ситуация, ако Вие не сте го задали като параметри на новата политика и ако служебният кабинет не се ориентира и не разбере този проблем. Това е проблемът, госпожо министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, така е заради безотговорността, проявена доста години до 2009 г.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Стига с тая 2009 г.!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Когато беше изтекъл срокът на България, да, има заведена наказателна процедура. Към момента в резултат на това, че стартирахме с националните средства и със средствата от Европейския съюз много ясен план, който изпълняваме и на всеки два месеца даваме информация (надявам се и следващите правителства да продължат да изграждат съгласно графика, който сме представили, макар и да сме закъснели като държава), ние поне знаем какво правим и съответно сме минимизирали този риск.
Оттук нататък част от депата, както казах, са въведени в експлоатация. И не само депа, а 20 и няколко сепариращи инсталации вече работят на територията на страната. Част от проектите се изпълняват като реално строителство, другите са в тръжни процедури. Тоест процесът е необратим. Той просто трябва да продължи, като силно се надявам, че общинските власти, които изпълняват проектите, ще продължат със същите темпове и с помощта на следващите правителства да довършат тези съоръжения, както бяха започнати от 2010 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Божинов относно реализацията на проекта за закриване и рекултивация на сметоразтоварището в с. Долни Богров чрез обезвреждане и оползотворяване, разработен от Столична община.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо председател! Това е един много интересен проблем. Твърдението, че депото за твърди битови отпадъци в Суходол ще поеме отпадъците на София до изграждането на завода, бяха и се оказаха несъстоятелни. Очертаващата се кризисна ситуация наложи трансформация на инвестиционното намерение на Столичната община, цитирам: „За закриване и рекултивация на сметоразтоварището в с. Долни Богров”. В заглавието на проекта остроумно, подчертавам, се добавят думите „чрез обезвреждане и оползотворяване”. На практика се разработва сериозен проект за използване на площадката на сметоразтоварището и част от депонираните материали за изграждането на диги и стени на новите клетки на депо за твърди битови отпадъци с обем повече от 1 млн. куб.метра.
Като използвам езика на инвеститора, който според мен е странен, витиеват, и използваните от него категории и понятия, моля да ми отговорите: какво ще се оползотворява – площадката или битовите отпадъци? Твърди се, че ще се запълват, цитирам: „свободни обеми с нацитова фракция от инсталациите за сепариране”, без да се посочва ясно – тези свободни обеми клетки от новото депо ли са, или са зони, цитирам: „съгласно генералния план на площадката”? Защо не се казва ясно и откровено, че се прави ново модерно депо за твърди битови отпадъци, което ще приема отпадъците след третирането им от инсталации за сепариране?
И последно, ще се използват ли за рекултивация складираните в близкото минало бали?
И ако трябва, госпожо министър, да формулирам своя въпрос в една дилема, на която да ми отговорите с „да”: когато битовите отпадъци на 1 милион и повече софийски жители ще се използват за рекултивация на сметоразтоварището, ще плащаме ли този компонент в таксата „отпадъци за депониране” или не?
Ако решите, отговорете ми само с „да” или „не” на този въпрос, за да разбера, че сте разбрали какво Ви питам. Защото играта е, че е финансирано и едното, и другото, но не казваме на хората, че ще правим депо, а в ОВОС-а – ще правим рекултивация. Та ако ми отговорите с „да” или с „не”, ще бъда много благодарен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте за отговор, госпожо Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Божинов, дами и господа народни представители! Проблемът със затварянето на депото в Долни Богров стои от 1998 г....
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Ха така, вече ми харесвате.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: ...където 20 години са изхвърляни отпадъците на София на това съоръжение, изградено не със съвременните екологични стандарти, до реката с разрушена дига...
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Абсолютно вярно.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: ...и отдавна чакащо своето решение.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Така е!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Столичната община преди две години разработи проект за рекултивация на депото, за да може тази язва до София да бъде премахната и да се намали рискът за реката.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Дотук адмирирам всичко, но какво се случва по-нататък?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Още нещо, успяхме да включим проектите за рекултивация, за които споменах преди малко, за финансиране по Оперативна програма „Околна среда” и облекчаваме с почти 30 млн. лв., може би са 27 млн. лв. за този проект, облекчаваме таксата „битови отпадъци” с този размер, тъй като в противен случай тази рекултивация трябваше да се включи в таксата „битови отпадъци”. Сега гражданите няма да плащат тези 27 млн. лв.
Конкретно на въпроса Ви: за реализацията на проекта за рекултивацията на депото в с. Долни Богров е изготвено задание за определяне обхвата и съдържанието на доклада по оценка на въздействието върху околната среда. Всички документи са публикувани на интернет страницата на Столичната община на 5 януари 2012 г. Осигурен е обществен достъп до доклада за оценка на въздействие върху околната среда. Проведени са обществени обсъждания, в които и Вие, господин Божинов, като интересуващ се от въпросите на Столичната община, можете да участвате.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Аз имам именно отношение към тези теми.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Тези обществени обсъждания бяха в Столична община, в квартал Челопечене и район Кремиковци.
През юли 2012 г. компетентният орган – директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, одобрява реализирането на инвестиционното предложение.
Както в първоначалната информация, така и в доклада по ОВОС и нетехническото резюме ясно е описана същността на проекта, а именно рекултивацията на старото депо. Заместването на предварително заложените земни маси и строителни отпадъци с подситова и надситова фракция от репариращите инсталации за битови отпадъци е предвидено за оползотворяване и обезвреждане, като се използва за рекултивация вместо част от строителни отпадъци и земна маса. Това позволява по-бързата реализация на проекта и търсенето на допълнителни земни маси в района на София.
Решението на директора на РИОСВ – София, е влязло в сила, както казах – общественото обсъждане е било публично.
На другия Ви конкретен въпрос: в реализацията на проекта не се предвижда да се депонират балирани отпадъци. С този проект ще бъде разрешен наистина много дългогодишен проблем, който си стои сред Софийското поле – стотици декари, пълни с разпилени отпадъци. Ще бъдат предприети всички мерки, така че да не се допусне замърсяване на реката и на околното пространство. След тази рекултивация ние ще имаме един красив ландшафт.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Божинов, заповядайте за реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Както личи от тона и съдържанието на този въпрос, за разлика от другите въпроси, поставени от мен, намирам, че тук е намерено рационално, остроумно решение. Абсолютно необходимо е да се култивира този терен – ерозиран, грозен и опасен.
Второ, да се изгради не ала-бала, а истинско депо, в което вместо земни маси и оскъпяване, тези клетки, но клетки не свободни обеми, както пише в едното, да се запълнят с този подситов отпадък, да се рекултивира по най-добрия начин и това да стане една чудесна зона за отдих.
Аз не оспорвам еволюцията и развитието на проекта. Питам защо го шикалкавят с тези думи, които цитирах? То личи, ако човек старателно прочете и доклада за намерението на инвеститора, и ОВОС-а. Според мен причината е, че Столична община се е страхувала от това, че ако се каже, че ще се направи истинско депо, ще има възражения. Ако е било обяснено така, както го виждам, мисля, че това щеше да бъде прието по същество.
Второто обаче искам да го проверите, или тези след Вас – дали когато е направен този хибрид между двете неща, е извървяна цялата законна процедура за едно истинско депо за битови отпадъци, необходима предпоставка да не бъде атакувано от заинтересовани страни – да се провали този проект. За това нещо аз мисля по този начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – заповядайте, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, гарантирам, че са спазени всички екологични процедури и законодателство. Радвам се, че поне по една тема сме единодушни.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): По една тема да бъдем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос на господин Божинов е относно причините за значително изоставане при изграждането на Завода за отпадъци на община София. (Реплика от народен представител от ГЕРБ.)
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Шест месеца съм чакал, недейте се вълнува толкова.
Уважаема госпожо министър, Заводът за отпадъци е най-важният елемент на интегрираната система за управление на отпадъците в София.
На 14 ноември съм писал, че предстои решение по въпроса за ДДС и така наречената „държавна помощ” на част от проекта за Завод за битови отпадъци. Пиша: „За мен няма съмнение, че ще бъде взето политическо решение и това решение ще бъде положително за страната. Политическо ще бъде и решението за самото финансиране на тази част от проекта. В противен случай възможността за финансиране с европейски средства ще бъде безвъзвратно загубена”.
Въпросът остава и днес Ви го поставям на Вас: какви са действителните причини за това забавяне, при положение че някои от елементите на системата вече са завършени, други се проектират и строят? Моят конкретен въпрос е поставен най-уместно към Вас, защото доколкото зная, Вие сте били съветник на кмета от предишния мандат по този проект от самото начало. Моят въпрос е: икономически приемлив ли е проектът за завода и отговаря ли на най-добрите технологии и екологични налични практики в момента?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Божинов.
Отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, когато през 1998 г. е преустановена експлоатацията на депото в с. Долни Богров, за което си говорихме преди малко, и изоставено сред софийските полета, за съжаление, доста години не са предприемани никакви анализи, изследвания и стъпки за дългосрочно решаване на проблема с битовите отпадъци на град София – това са милион и триста хиляди български граждани, плюс бизнеса, който е в София.
През 2006-2007 г. Столична община предприема анализи, изготвя план за действие, единодушно одобрен от Столичния общински съвет – от всички политически сили, представени в местния парламент на София, и този план за действие се реализира. Да, това е труден проект, това е най-големият проект по Оперативна програма „Околна среда”. Това е сложен проект като съоръжение и неговата подготовка и реализация, одобрение и строителство изисква дълго време.
Към момента в експлоатация са въведени депото, цялата съпътстваща инфраструктура – довеждащ път, водоснабдяване, канализация, електропроводи, високо напрежение, ниско напрежение. В строителство е инсталацията на компостиране, която също е изключително модерно съоръжение, което, освен че ще решава проблема с биоразградимите отпадъци, ще произвежда ток, който ще подпомага самата инсталация от интергрираната система.
Предстои подписването на договор със строител и за Завода за механично и биологично третиране, като в оценителния процес Столична община ползва експерти на Европейска инвестиционна банка и предпочита процедурата колкото и да е дълга да бъде подкрепена от международни и европейски експерти.
И първа, и втора фаза на завода са одобрени от страна на Европейската комисия, включително и от страна на Генерална дирекция „Регионално развитие”, и Генерална дирекция „Околна среда”.
В оценката както от българска страна, така и от страна на комисията се оценяват финансови, икономически, екологични и технически аспекти. Проектът е одобрен като отговарящ на всички финансово-икономически и екологични изисквания както на европейското, така и на националното законодателство.
Това е конкретният ми отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо министър.
Реплика – заповядайте, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, уважаема госпожо председател, по този въпрос имаме съществени принципни различия – че проектът е труден, и е нужно продължително време.
Искам да Ви припомня, че преди повече от 40 години България успя да построи повече от 50 завода, далеч по-сложни от този Завод за механично и биологично третиране на отпадъците.
Ще Ви припомня, започвам от Северозападна България – „Видахим”, „Химко – Враца”, „Свилоза”, „Ямболен”, Содовите заводи, Торовият завод в Димитровград и Стара Загора, Циментов завод – несравнимо по-сложни като технически и технологически решения от технологията и сложността на този завод, с всичките довеждащи и отвеждащи инфраструктури.
Проблемът е друг. Избраната технология е вече икономически неефективна. Когато сте я избирали, ако е имало десетина в Европа, вече е останала само една и тя е на доизживяване. Това бяха истинските причини за много трудното приемане на проекта. Нали помните колко апликационни форми се писаха за втората форма. Наехте немска фирма и дадохме 10 милиона – не мина. Трета апликационна форма. Проблемът беше, че този завод ще доведе до непосилни за доходите на българите цени за третиране на отпадъците.
Аз ще Ви кажа, че тази технология беше избрана в резултат на общественото обсъждане на ОВОС-а, в който обществото не прие директното изгаряне, а всъщност се върви към една скъпа технология – енергоемка, и се връщаме отново към горене и при последните варианти ще бъде отново в София. Изгарянето на продукта няма да бъде в циментовите заводи, защото ще трябва да се плаща и возенето дотам, и се плаща не горивото, а се плаща да ти бъде изгорено. Затова, на предишния въпрос за популяризирането, казах, че който е плащал 250 лв., да се приготви за 560, а 1 тон отпадъци на фирмите ще бъде 870 лв. Вярно е, че за фирмите бавно ще пада, но гражданите да се приготвят да скача таксата смет при този завод.
Това, дето казвате, че ще го горите и ще правите енергия, каза го кметицата, тази енергия, която ще се получи от горивото, е много по-малко от енергията, необходима за технологичните нужди на завода. Технологичните разходи на този завод ще бъдат 9 млн. 300 хил. лв. Така че тук изходът беше минимален. За смяна на технологията нямаше време. За настояване за финансиране беше единственият път, но трябва да знаем, че този проект е неразумен, икономически неефективен… (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) … и ако Ви попитам за екологичността на живака …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изтече времето. Говорите 1 минута и 20 секунди повече, господин Божинов.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ: … при тази технология има ли гаранции, че ще бъде уловен?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, госпожо министър.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, вероятно за Вас е добра трибуна да правите предизборни речи колко високи ще станат таксите на софиянци и какви високи ще станат.
Да, господин Божинов, щяха да станат толкова високи, ако бяхте Вие и продължавахте да пречите на Столична община да си реализира завода.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Аз няма да продължавам. Спирам, няма да се кандидатирам.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Само да кажа, тъй като атакувате технология и така нататък, първо, проведено е голямо обществено обсъждане. Второ, този проект, като технология, е имал Управителен комитет, в който са били включени освен представители на администрацията на Столична община и всички представени политически сили в местния парламент, които са одобрили това предложение, освен на общественото обсъждане, където са били всички заинтересовани страни и всички политически представени групи в общинския съвет, без изключение, са одобрили тази технология.
Мисля, че някак си Европейската комисия – поне към нея имайте уважение, за да одобри този проект, значи е икономически ефективен и екологично издържан. Уважавайте поне европейските институции, като имате резерви към моята експертност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващ въпрос на господин Божинов относно търсене на нови решения за депониране на битови отпадъци на София след 31 декември 2012 г.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Госпожо министър, предизвикахте ме да Ви кажа и това, като казахте, че БСП е пречила. Винаги или десницата, или ГЕРБ сте имали абсолютно мнозинство в Столичния общински съвет и от онези инсценирани протести на суходолчани, че депото не можело да приема повече, се възползваха точно определени кръгове, а някои от тези хора сега ги готвят и за министри и министър-председатели, за да могат да оползотворят двете инсталации за балиране, които стояха свободни там, където си бяха решили проблемите. Но няма да се връщам нататък.
Този проект има едно достойнство – че е 400 милиона и комисионата е много висока.
Сега искам да попитам относно търсенето на нови решения за депониране на твърди битови отпадъци и ще бъда кратък. Депото в местността „Слатина”, което е елемент от интегрираната система за управление на отпадъците на София и в скоро време ще бъде открит, може ли да се използва директно за депониране на твърди битови отпадъци след инсталациите за сепариране или не и, ако не – защо?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, към коментара Ви, че нещо чух – 400 милиона или нещо такова …
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Толкова ще излезе проекта.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, всички процедури, които провежда Столична община, са прозрачни, тъй като говорим за този проект за отпадъците. Съответно всички участници имат право да обжалват решенията, ако решат, че са неправилни. Още нещо, в редица тръжни процедури участват европейски експерти. Така че, моля Ви, следете процеса и съответно се информирайте. Всичко е прозрачно, качено на страниците.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Сега за „Слатина”.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Имате предвид депото в местността „Садината” вероятно, което е част от интегрираната система за отпадъци. В момента малка част от отпадъците на София се насочват към това депо с цел да се оползотвори едногодишният период след въвеждане в експлоатация на депото, който е за отстраняване на дефекти. Вие вероятно знаете, че всеки строеж има гаранция. Това се отнася и за депото в „Садината”. Този едногодишен период за отстраняване на дефекти, съответно трябва да бъде оползотворен по най-добрия начин. В момента това депо се тества и ако има дефекти, ако има пропуски в строителството, съответно ангажимент на строителя е за негова сметка те да бъдат отстранени.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо министър, първо относно прозрачните процедури. Привидно прозрачните и много добре организирани процедури обикновено са най-добрата корупционна среда. Така че това, че е прозрачна, не е гаранция, че не е предварително договорена.
Минаваме към въпроса за „Слатина”. Моят подвъпрос, който се надявах, че сте дешифрирали, е, че това депо е проектирано целево за съпродуктите на завода за отпадъци. Аз като Ви питам може ли серийни отпадъци да се депонират, фактически Ви задавам въпроса: решен ли е въпросът с метановото стопанство? Ако не е, то това натоварване на депото с цел да се види има ли дефекти, при този случай аз наистина Ви питам така ли е, може да стане повод при дефекти да не може да се търсят щети за пропуските в строителството.
Въпросът ми е: има ли решение на въпроса за метана, който е за серийния отпадък? Ако депото е само съпътстващо за завода, то няма нужда от такава инсталация.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, както Ви е известно от три години, и особено след въвеждането на още една инсталация за сепариране, цялото количество битови отпадъци на София преди да бъде откарано на депо минава през сепариращи инсталации. В депото в Садина след сепариране в момента се депонират подситовите фракции.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Как се нарича?
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Подситова фракция се нарича, тоест това, което е след отделяне на полезните компоненти и така нататък.
Ние не можем да си позволим да оставим за сметка на държавата, в частност на Столичната община, ако има дефекти, те да бъдат за сметка на строителя. Това е уточнено съответно и с него, и с надзора, който е бил. (Реплики от народния представител Георги Божинов.) Смятам, че по този начин ще бъде гарантирано, ако има дефекти в депото, да бъдат отстранени. Второ, депото е с пречиствателна станция за инфилтрат, така че всичко отговаря на всички изисквания. Има и комплексно разрешително и се изпълнява. Няма проблеми, господин Божинов, не се безпокойте.
ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Ето едно нещо, по което няма проблем.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос на народния представител Захари Георгиев относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми госпожи и господа, уважаема госпожо министър! Вероятно сте имала достатъчно време за тези три месеца и половина да проверите повдигнатия от мен през месец ноември миналата година въпрос.
За тези, които ни гледат, ще разкажа накратко това, което се случи през миналата година. Община Пловдив одобри планово задание за реконструкция на Цар Симеоновата градина, което предвижда изграждането на подземен паркинг под съществуващото езеро в парка.
Цар Симеоновата градина в Пловдив е със статут на паметник на културата и парковото изкуство, а от 1993 г. е под специален режим на опазване – задължителен за всички учреждения, предприятия, организации и граждани.
Според членовете на Обществения съвет за устройство на територията реализацията на паркинга ще стане за сметка на парка. Техните аргументи са свързани със замърсяването на въздуха от вентилацията на изгорелите автомобилни газове, с ограничаването на достъпа до парка и промяна в статуквото на кореновата система на вековните дървета, намиращи се там.
Апропо, паркът е изграден преди повече от 120 години по проект на Люсиен Шевалас – швейцарски дендролог, наречен „министъра на цветята”.
Моят въпрос към Вас е следният: какво е отношението на Вашето министерство относно изграждането на подземния паркинг в Цар Симеоновата градина? Не считате ли, че има опасност от замърсяване на въздуха? Как според Вас това ще се отрази на вековните дървета в парка?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев! За изграждането на подземен паркинг в Цар Симеоновата градина е възложен от община Пловдив изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на Закона за устройство на територията, който съдържа част „Изменение на подробния устройствен план”.
Съобразно изискванията на нормативната уредба по околна среда по частта от комплексния проект „Изменение на подробния устройствен план” е проведена изискващата се процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка по Закона за околната среда и водите, чрез която и процедурата за оценка на съвместимост предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа по Натура 2000. Компетентен орган по екологичната оценка за този случай е директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, който въз основа на проведената процедура и предоставена информация и данни е постановил решение с характер да не се извършва екологична оценка, като са посочени мотивите и изискванията при осъществяването на проекта.
В хода на процедурата е изискано допълнително изясняване на степента на въздействие от намерението, в това число по отношение на влиянието върху съществуващата растителност, върху въздуха и други, от институции и експерти.
В решението са изложени мотиви, че при реализиране на проекта не се очаква въздействие върху околната среда и човешкото здраве. При постановяване на решението са съобразени становища по компетентност от Регионалната здравна инспекция по отношение на риска за човешкото здраве, която се произнася, че проектът не предполага рискове за човешкото здраве, а предвид статута на градската градина като паметник на парковото и градинското изкуство, и на Националния институт по недвижимо културно наследство към Министерството на културата, както и експертно становище за влияние на изкопните работи върху кореновата система на съществуващата дървесна растителност и други.
В решението са поставени условия и мерки, гарантиращи съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух и недопускане силно натоварване на района, които условия и мерки подлежат на контрол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Георгиев.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, добре е, че сте в оставка и следващата седмица ще предадете управлението на министерството на друг, защото иначе трябваше по най-бързия начин да уволните тези, които са Ви подготвили този отговор, в който има минимум две лъжи. Минимум две лъжи! За да стане ясно на тези, които ни слушат и гледат – както Ви казах, това е един от най-старите паркове в България и е защитен специално от закона. Той е специален парк! Мисля, че е около 50 дка. Това езеро е около 5 дка. Под това езеро трябва да има паркинг за 180 автомобила на 5 м дълбочина. Вентилацията на изгорелите газове на тези автомобили нямало да попречи на никого – нито на децата и хората, които се разхождат, като съвсем в близост е детската площадка, нито на растителните видове, които са, казвам Ви, на повече от 100 години!
Вземете им дипломите на тези хора! Вие сте специалист икономист, но имате понятие какво означава екология и опазване на околната среда! Нещо повече – използвайте времето и веднага уволнете този директор на РИОСВ. Защо веднага? Защото той е заблудил общинския съвет, заблудил е и Вас с писането на този отговор.
Ами Законът за устройство на територията изисква задължително екологичната оценка, оценката за въздействие на околната среда за такива специални паркове като този. Прочетете си Закона за опазване на околната среда. В едно от положенията е посочено, че там оценката е задължителна и нещо повече, когато паркът е в обхвата на две министерства – в случая това е на Регионалното и на Културното министерство, Вие лично трябва да направите оценката. Лично министърът!
Виждате ли колко неверни неща ми казахте оттук? Виждате ли колко закононарушения се правят в нашата държава? Няма никакъв ефект от правенето на този паркинг под земята за 180 автомобила, което ще струва не знам си колко милиона и ще унищожи практически част от парка, при положение че наоколо има възможност да се направят такива съоръжения за над 200 автомобила. Така нищо няма да решат.
Унищожава се Марково тепе – в близост стои отдавна спряна от строителство една огромна сграда за МОЛ. Ами, направете си постъпките да купят част от етажите и да се направят паркинги там. Може ли такава безотговорност?!
Пропуснах да си сложа картата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз Ви отчитам времето.
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ: Може ли такава безотговорност при опазване на вековните паметници на културата и парковото изкуство?! Това е недопустимо. Не политизирам – много Ви моля, уволнете просто тези хора! Нямат право да работят в системата. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – министърът на околната среда и водите.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Георгиев, отлично познавам Закона за околната среда и водите.
РЕПЛИКИ: Ами май не е така!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Наизуст го зная. (Реплики от народния представител Захари Георгиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Колеги, моля Ви!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Категорично заявявам, че, първо, компетентен орган в случая е директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Второ, процедурата, съгласно Глава шеста от Закона за околната среда в този конкретен случай, е процедура за преценка за необходимостта от провеждане на екологична оценка. Това е моят професионален отговор.
Ако желаете, го оспорвайте по съответния ред. (Шум и реплики.)
Още нещо искам да подчертая и да го знаят всички български граждани. Още през есента на 2009 г., уважаеми дами и господа народни представители, задължих регионалните инспекции по околна среда и води да оповестяват на интернет страницата си пълните решения по оценка на въздействие върху околната среда, екологична оценка и оценка за съвместимост. Дотогава тези решения бяха пазени в дълбока тайна и хората я узнаят, я не узнаят какво се случва. В конкретния случай, както и във всички останали случаи от 2009 г. до момента, това мое нареждане се изпълнява.
Решението за конкретния случай, за който Вие ми задавате въпрос, е качено своевременно на интернет страницата на Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив, съответно е било оповестено по всички възможни начини. Всички заинтересовани граждани, включително Вие, като граждани на страната, сте имали възможност да обжалвате решението и съответно съдът да вземе решение. Решението не е обжалвано от нито един гражданин на Пловдив или неправителствена организация и е влязло в сила. (Реплики на народния представител Захари Георгиев.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос от народните представители Милена Христова и Димчо Михалевски относно изграждане на канализация на село Кадиево, община Родопи.
МИЛЕНА ХРИСТОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо министър, ще ми позволите малко предистория относно одисеята по изграждането на канализация на село Кадиево. През 2007-2008 г., когато Бойко Борисов е кмет на град София, са депонирани 200 хиляди тона отпадъци от София на сметището село Цалапица. През 2009 г. са депонирани още 100 хиляди тона. Село Цалапица като компенсация е получило няколко милиона лева. Град Пловдив, който се намира на 12 км от сметището, също получи няколко милиона лева, даже миналата година, точно преди няколко месеца, получи 11 млн. лв. като компенсация за депонирането на софийските отпадъци. Село Кадиево обаче, което е на 700 метра от сметището в Цалапица и в него живеят около 1500 човека, до момента не е получило нищо като компенсация.
Сметището в Цалапица се запалва два пъти, има два пожара и тогава Гражданска защита измерва няколко пъти показания над нормите – смрад непоносима, жителите на Кадиево я търпят, но никаква компенсация за това не получават.
Въпросът, който поставят, е относно канализацията на селото. Предното правителство одобрява 500 хил. лв. за изграждане на канализация на село Кадиево и главен колектор. Когато Вие идвате на власт, преди четири години, отменяте това решение и решавате, че ще дадете 150 хил. лв. за техническа помощ за изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационна мрежа и канализационно колектори, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в село Кадиево и село Оризаре, община Родопи. Проведена е процедура, избран е изпълнител за частта относно село Кадиево, договорът е изпълнен – да, но няма плащане от Ваша страна. Така жителите на село Кадиево остават без канализация към момента, процедурата стои висяща и за четири години Вие не направихте абсолютно нищо, за да решите този проблем.
Въпросът ми към Вас сега е: каква е причината към днешна дата да не е финансиран Проект „Техническа помощ за изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационна мрежа и канализационни колектори, подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в село Кадиево и в село Оризаре”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо Христова, уважаеми господин Михалевски! В Предприятие за управление на дейности по околна среда е постъпила молба от месец август 2009 г. за финансиране на Проект за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна мрежа и канализационни колектори, подмяна на водопроводна мрежа и изграждане на пречиствателни станции за село Кадиево и село Оризаре. С решение на Управителния съвет на ПУДООС, също от август 2009 г. е прието решение на община Родопи, да бъде отпусната безвъзмездна помощ за тази цел. С решение на Управителния съвет на ПУДООС от април 2010 г. финансирането е потвърдено отново. И за двете решения на Управителния съвет община Родопи официално е уведомена в писмен вид, като с изпратените писма изрично са дадени указания, че средствата трябва да се разходват законосъобразно и само за реализиране на горецитирания проект.
През месец ноември 2009 г. в ПУДООС е представен подготвен и подписан договор от страна на община Родопи. Към него е приложена документация от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки – два броя. С писмо от януари 2011 г. до кмета на община Родопи директорът на ПУДООС изразява становище относно проведените две отделни процедури за възлагане на дейности за проектиране, че следва да се проведе обща процедура за възлагане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, съгласно който не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, какъвто случай е въпросният и какъвто подход е приложен от община Родопи.
Извършена е и допълнителна проверка от експертите на ПУДООС на представената от общината документация и са установени допълнителни несъответствия и пропуски в отделните документи, както следват. Не става ясно какъв е точно предметът на заявлението за исканата безвъзмездна помощ и, от друга страна, е установено несъответствие с предмета на проведените обществени поръчки. Не става ясно дали необходимата за проектиране канализация – водопровод, касае целите населени места или само отделни улици от същите. Съгласно наименованието на проекта, предмет на същия е изготвяне на работни проекти за необходимата ВиК инфраструктура в двете населени места. В заявлението до ПУДООС община Родопи, в Раздел „Техническо описание на проекта” посочва, че за пречиствателна станция за отпадъчни води в село Кадиево ще се изготвят идейни решения в два варианта и не включва разработване на работен проект.
Предвид горепосочените обстоятелства и други подробности, за които нямам време, тъй като не ми стига в момента, за да Ви информирам и това, че същите не дават яснота на финансиращата институция за обхвата на проекта, както и липсата на необходимите законови основания за сключване на договор с община Родопи за финансиране на проекта за техническа помощ, доведе до изпращане на официално писмо от страна на ПУДООС, с което община Родопи е уведомена, че следва да оттегли представения проект на договор. В същото писмо общината е информирана и за всички пропуски и несъответствия, за които накратко Ви споменах.
Към настоящия момент община Родопи не е предприела действия за отстраняване на пропуските, както в процедурата по Закона за обществената поръчка, така и другите пропуски, за които Ви информирах.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Михалевски.
ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър! Това е един блестящ пример за бездушието на администрацията към един реален проблем в едно населено място, в което хората преди четири години, когато трябваше да търсим къде да сложим миризливия боклук на София, поеха ангажимент и го сложиха на 700 метра от прозорците си. След това четири години българската администрация не можа да намери сили и съпричастност, за да реши едно-единствено нещо, което тези хора в Кадиево искаха от правителството – да им построи канализацията.
Всички тези неща, които са Ви ги написали, можем да ги въртим, да ги сучем, да ги обясняваме. Още повече аз не оправдавам никого – може предишният или сегашният кмет, или администрацията да е сбъркала нещо, обаче ангажиментът на Министерството на околната среда и водите, в частност Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, е такъв, че когато реши проблема с 200 хиляди тона миризлив боклук – къде да ги сложи, най малкото в този момент ние вече сме длъжни на тези хора.

През тези четири години ПУДООС раздаде десетки милиони за десетки по-неподготвени проекти. Не искам да коментирам политическата мотивация – подпомагане на кметове на управляващата партия. Това е еманацията: държавната администрация е абсолютно бездушна, когато не става дума за политическо мотивиране и за решаване на конкретния проблем на хората. Още повече: в първото решение на ПУДООС от месец август 2009 г. – тук ще Ви коригирам, че още през месец май 2009 г. е одобрено първото финансиране, се казва, че правят компромис, защото били съпричастни?! И оттам нататък пълна коравосърдечност към тези хора. Това е еманацията на управлението Ви.
Госпожо министър, трябва да се научим да не делим хората, особено когато са ни подали ръка и са решили проблема на София. Иначе тези 200 хил. тона щяха да вмирисват софийските квартали. Това трябва да се научим да правим. (Единични ръкопляскания и възгласи „Браво” от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Михалевски! Имахме голямо желание да помогнем на хората, но ПУДООС като финансираща институция няма право да финансира незаконосъобразни проекти, още по-малко незаконосъобразно проведени обществени поръчки.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Ами четири години защо не го направихте?!
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Община Родопи беше поканена да представи провеждане на нови обществени поръчки. До ден днешен – вчера проверих последно, няма вече четири години входирани, правилно проведени обществени поръчки.
Господин Михалевски, що се отнася до дейността на ПУДООС, тъй като повдигнахте темата, и каквото финансира, искам отново да напомня на Вас и българските граждани, макар Вие да стоите далеч от темата, тъй като ПУДООС не беше Ваш ресор, но отлично знаете, че разходването на средствата беше забулено в тайна. Когато дойдох през 2009 г., разпоредих да бъдат качени всички вземани решения за предходните четири години и гражданите видяха кой и какво е било финансирано. Оттогава до ден-днешен всички решения на ПУДООС се плащат на интернет страницата. Гражданите са запознати. Финансираме проекти – ще видите, на всички общини, без значение на политическата им принадлежност. До момента не сме имали никакъв упрек в това отношение. Работата е прозрачна. Ако исках да крия и да не бъда компетентна, ако исках да забулвам в тайни дейността на истински екологичен фонд, който има милиарди, какво се случва с тези пари, щях да продължа практиката да не публикувам решенията и да ги държа в тайна. Всички обаче могат да видят какво сме финансирали, а също и предишните четири години.
На конкретния въпрос, когато община Родопи си внесе законосъобразно проведени обществени поръчки, ще получи финансирането.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Александър Радославов относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлените предприятия в Република България.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър в оставка! Моят въпрос е във връзка с емисиите на серния диоксид, азотния оксид и праха от промишлените предприятия.
Известно е, че в България от 2008 г., откакто се прилагат така наречените „тавани” съгласно Договора за присъединяване, те се превишават всяка година. Очаква се и 2012 г. да приключи с негативен резултат по отношение на азотния оксид и праха.
Позаинтересувах се и по данни на експерти, които пряко се занимават с тези въпроси, един от малкото примери на големи индустриални предприятия, където е приложена съвременна технология с така нареченото „ползване на амоняк”, е стъкларският завод „Шише джам” в Търговище. В страната положението е много трагично. Да не говорим, че по отношение на праха и лошото качество на въздуха се говори, че може би едно от най-замърсените места е тук, в София – пл. „Орлов мост”.
Какви са структурните мерки, които предприемате за постигане на съответствие, тъй като проблемът очевидно съществува и има реална опасност Европейската комисия да предяви иск пред съда за лошото качество на въздуха например. Да не говорим, че той води до сериозни заболявания на българското население. Според мен това е въпрос, който не се дискутира толкова много, както досега изложените от моите колеги, но има не по-малко значение за околната среда и здравето на българските граждани.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Радославов, съгласно Протокола относно условията и договореностите за приемане на България в Европейския съюз, страната има задължение да спазва определени тавани за годишни емисии от замърсители, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. Таваните не са постигнати към 2008 г., каквото е задължението в протокола. Те са превишени значително, особено тези за серен диоксид.
Във връзка с това от 2009 г. Министерството на околната среда и водите предприе следните действия.
Бяха изведени от експлоатация четирите стари парогенератори на ТЕЦ „Република” – Перник.
Бяха предприети мерки за изграждане на сероочистваща инсталация на блокове V и VІ на „Марица изток 2”. Сега цялата централа работи в съответствие с нормативните изисквания.
Беше намалена мощността на ТЕЦ „Сливен” под 50 мегавата и централата бе изведена от обхвата на Директива 2001/80 относно ограничаване на определени замърсители във въздуха.
Беше изведен от експлоатация ТЕЦ „Брикел” до изграждането на пречиствателни съоръжения, постигащи нива на емисии, съответстващи на нова голяма горивна инсталация.
Предприети бяха мерки за експлоатацията на ТЕЦ „Свилоза” с нискосернисти въглища, което позволи на централата да спазва установените норми за допустими емисии.
Бяха изведени от експлоатация два парогенератора на ТЕЦ „Бобов дол”. Единият от тях вече работи, като спазва изискванията за нова голяма горивна инсталация със съответните очистни съоръжения.
Бяха изградени сероочистващи инсталации на ТЕЦ „Марица 3” – Димитровград.
Благодарение на тези усилия, както от страна на Министерството на околната среда и водите, така и на споменатите централи, са значително намалени емисиите от серни окиси, азотни окиси и прах. Прогнозите са, че в резултат на това през настоящата 2013 г. таваните за серен диоксид и прах от протокола ще бъдат спазени.
Министерството на околната среда и водите вече предприе необходимите мерки съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за достигане на тавана на азотни оксиди. С оглед постигането на тавана бяха проведени срещи с операторите на най-големите горивни инсталации, в резултат на което те поеха ангажименти, отиващи отвън нормативните задължения по директивата, а именно: където е възможно, ограничаване натоварването на инсталациите и прилагане на технически мерки за намаляване нивата на емисиите, и по-конкретно – инсталиране на нискоемисионни горелки.
През месец юли Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще направят анализ на изпълнението на таваните за първите шест месеца от годината и при необходимост ще бъдат предприети коригиращи действия.
Считаме, че в резултат на всички изброени действия, националните тавани от протокола ще бъдат постигнати, съответно ще бъде подобрено качеството на атмосферния въздух в близките населени места. Всъщност вече е факт, че почти са преодолени замърсяванията със серен диоксид в района на Гълъбово и Перник. Отдавна в гр. Стара Загора няма превишение на серните окиси, тоест има значителни подобрения. Това костваше значителни усилия и доста главоболия, но мисля, че има конкретни резултати.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Радославов, заповядайте за реплика.
АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, колеги! Действително от моята среща с експерти може да се каже, че има постижения за серния диоксид, в което и Вие тук се опитвате да ни убедите. Обаче една такава справка, която ми се направи, че за азотния оксид съвременните инсталации са някъде около 100-150 милиона за една от тях, ако всичко трябва да се обхване, както е редно да се направи на едно съвременно ниво, ми дадоха едни данни, че то е съпоставимо горе-долу с постройката на един АЕЦ. Става въпрос за милиарди суми. И аз лично да Ви кажа, не вярвам, че с тези действия, които сте предприели, ще решите този въпрос, защото става въпрос за колосални финансови възможности, за да се реши този въпрос. Мисля, че е очевидно, че нито Вашето правителство, което приключва, нито служебното би могло нещо да направи.
Това е и в унисон и с решението, което взехте като правителство и Парламентарна група на ГЕРБ да ликвидирате проекта АЕЦ „Белене”. Аз мисля, че няма ли превес на атомната енергетика, този проблем ще продължава да си тече и все ще има да гоним напредналите европейски страни, защото замърсяванията ще си продължат. Изискват се огромни финансови средства и тук, трябва да се гледа, според мен перспективно и трябваше да се подкрепи проектът за атомната енергетика, за да помогне индиректно и на този проблем за околната среда.
Нещата в икономиката са свързани, така че мисля, че опитът да се реши нещо откъслечно от общия поглед за развитие на страната, няма да има траен успех.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, госпожо министър, за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: В допълнение искам да Ви информирам, тъй като в крайна сметка най-важното е качеството на въздуха в градовете, което е основно и основополагащо за здравето на хората от гледна точка на компоненти на околната среда, само два града в България имат превишение на азотни окиси. Това са Пловдив и София. Основният източник на замърсяване в тези градове – наднормени, за които има, между другото, срок за постигане на нормите – е основно в автомобилния транспорт.
Ето защо нашите усилия са концентрирани към развитие на системи за устойчив градски транспорт, така че да се намали трафика в тези градове и да се използват превозни средства, които са екологосъобразни. Типичен пример в това отношение е метрото на София. Знаете от гледна точка на околна среда положителните резултати. Само от въвеждането на последната отсечка над 100 хил. граждани слязоха от автомобилите и автобусите и са в метрото. Така че разширението на този екологосъобразен транспорт е от изключително значение и вече има и резултати, които са по отношение на азотните окиси.
По същия начин средствата, които отделяме по Оперативна програма „Околна среда” за подменяне на трамваите в София, на тролейбуси в други градове, които имат този проблем, е от съществено значение. Освен че решава проблемите с азотните окиси, устойчивият градски транспорт решава и въпроса с праховите частици – един въпрос, който наистина изисква дългосрочно решение в много области.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Цветан Сичанов относно нерегламентирано сметище край село Пролеша, община Божурище, област София.
Заповядайте, господин Сичанов.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Моят въпрос е свързан с едно нерегламентирано сметище край село Пролеша, община Божурище.
На около 15 км от град София по главен път Е-80 на територията на община Божурище, в землището на село Пролеша съществува едно нерегламентирано сметище. Въпреки че е незаконно, то се използва от години от община Божурище, от околните села, дори от жители на столицата. Същото постоянно тлее и гори, като се разнася нетърпима миризма и обгазява посочените населени места. Дори и да не гори, това сметище замърсява плодородните земи наоколо, сеейки найлони, пликове и други мърсотии. Чрез просмукване на дъждовните води се замърсяват и почвите и водите на язовира край село Пролеша.
В тази връзка и моят въпрос е: какво трябва да се направи и в рамките на чии компетенции е, за да се спре дейността на това незаконно сметище и то наистина да бъде закрито?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господни Сичанов, в Регионална инспекция по околна среда и води и в изминалата година са постъпвали редица сигнали и са извършвани редица проверки от експертите на Регионална инспекция по околна среда и води – София, съвместно с представителите на община Божурище. Общинското депо е неоградено, охраняемо е в периода от понеделник до петък само във времето от 8,30 до 17,00 ч., което позволява свободния достъп до него.
През 2012 г. на кмета на община Божурище именно заради това, че продължава да експлоатира депото, са съставени два акта във връзка с установените нарушения.
Освен това директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите в София през ноември 2011 г. е издал решение за затваряне на това незаконно сметище.
Постъпило е обжалване от кмета на община Божурище, в което той оспорва решението на директора на Регионална инспекция по околна среда и води – София. Възражението е неоснователно, тъй като депото се експлоатира незаконно при наличие на модерно регионално депо, в което, съгласно националната програма, в Костинброд, трябва да бъдат насочени отпадъците и на община Божурище.
Съгласно законодателството по управление на отпадъците, общините преустановяват експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Както Ви казах, депото в Костинброд, което е модерно, отговарящо на всички стандарти, е въведено в експлоатация в началото на 2012 г. и следва по програмата да се използва и съответно от община Божурище.
Наскоро директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – София издаде заповед за предварително изпълнение на заповедта си за прекратяване на депото, тъй като, както Ви казах, са с възражения. И съответно след изчистване на съответните срокове, тя ще влезе в сила. С това се изчерпват възможностите на административния процес за влияние в случая.
В случай че и след влизане в сила на заповедта на директора на РИОСВ – София след постановяване на предварително изпълнение на заповедта му за затваряне на депото, кметът на Божурище не предприеме необходимите мерки и поради, както казах, липса на други административни основания за преустановяване експлоатация на депото, случаят ще бъде предаден на Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност. Искрено се надявам, че ще има отговорно поведение и отношение от страна на метната власт от Божурище.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: За реплика, заповядайте.
ЦВЕТАН СИЧАНОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо министър, за изчерпателния отговор. Всъщност Вие отговорихте и на допълнителните въпроси, които бяха възникнали у мен. Наистина това сметище не е от вчера и от днес, както Ви казах, то е от години, което, отделно, че прави неприятно впечатление на хората, които идват от Запад, през нашата столица минават транзитно или посещават нашата столица. Отделно то е непоносимо за живеене за хората, които живеят около него. И този проблем наистина стои пред тях. Благодаря Ви за изчерпателния отговор и за това кое следва оттук-натам. Фактически разчитаха а помощта на нашето Министерство на околната среда и водите, но явно процесът или целият цикъл завършва на територията на община Божурище. Благодаря Ви за отговора.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
За дуплика?
Заповядайте.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Нещо важно искам да добавя, тъй като се надявам, че местната власт ще се стресне – при положение че има наготово построено депо, въведено миналата година в експлоатация, да направи необходимото. В допълнение – моите очаквания и на колегите са, че кметът на общината ще подготви проект за рекултивация на това депо. Това, че на него няма да се изсипват отпадъци, не означава, че няма да създава този проблем, тъй като това е място сред природата.
Ние сме отворили една национална програма за затваряне на старите сметища на стойност 90 млн. лв., която се изпълнява. Искрено се надявам общината да подготви този проект, за да може да се направи техническа и биологична рекултивация и хората да забравят завинаги, че е имало такава язва при тях.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Преминаваме към следващия въпрос – на народния представител Михаил Миков, относно екотакси при внос на автомобили.
Заповядайте, господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, очевидно е, че по време на управлението на ГЕРБ правителството, ръководено от Бойко Борисов, направи така, че 49% от българските граждани да живеят в риск от бедност. Също така очевиден факт е, че около 5 до 10% от колите, които се купуват в България, са нови. Хората нямат средства, а иначе е прекрасно всички да си купуват нови коли.
В същото време в последния месец, месец и половина продуктовите екотакси скочиха четири пъти! Четири пъти е необяснимо увеличение, което засяга стотици и хиляди български граждани – в условия на криза, в условия на бедност, в условия на безработица!
Затова Ви задавам този прост въпрос: какви са причините за драстичното увеличение на продуктовите екотакси при вноса на автомобили? Тези хора, които си купуват стари автомобили, трябва да получат някакво обяснение: на какво се дължи това шоково увеличение на продуктовите екотакси четири пъти? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, господин Миков! Продуктовата такса по смисъла на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, включително и за МПС, е с цел подпомагане на разкомплектоването и рециклирането на старите автомобили. Размерът на продуктовата такса за моторни превозни средства, така наречената „екотакса за автомобили”, е определен с постановление на Министерския съвет през май 2008 г. съответно за 2008, 2009, 2010 и 2011 г. От 2008 г. до момента размерът на дължимата такса не е променян.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Господин Миков, заповядайте за реплика.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаема госпожо министър, или Вас Ви заблуждават, или Вие се опитвате да заблудите гражданите. Отидете и вижте как четири пъти – 60-70 лв., се е увеличила продуктовата екотакса!
Освен това, има едно постановление на Министерския съвет от 2011 г. относно същата наредба. Не знам защо премълчахте, че има такава корекция в брой 29 от 2011 г.
Но причината е друга – че чрез правилата, които сте създали, Вие създавате монопол. Мо-но-пол, който води до четирикратно увеличение на таксите! Да знаят българските граждани, че създаването на монополи чрез закони, чрез различни нормативни актове, чрез действия на администрацията е политика на Вашето правителство – да не се чудят защо са бедни. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожо министър, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Миков, през 2011 г. беше потвърден размерът на екотаксата, приет през 2008 г. – не е увеличаван под никаква форма и по никакъв начин. Така както е била определена през 2008 г.! През 2011 приехме решение, което не се е променяло, че за всички следващи години тя остава същата, както е била приета през 2008 г., за 2011.
По отношение на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в това число и на автомобили, направих всичко възможно съществуващият монопол от две организации да бъде премахнат. През изминалия период имаше не по-малко от осем организации за оползотворяване на отпадъците от моторни превозни средства. В областта на електронното и електрическо оборудване бяха две – към миналата година бяха десет. Тоест конкуренцията е достатъчно голяма.
Не само това. С подкрепата на Парламента приехме нов Закон за управление на отпадъците, в който предвидихме нещо, което нямаше преди това – имаше консенсус сред народните представители по тази тема: да бъде засилен контролът чрез целогодишни одити на тези организации. Не само както беше по миналия закон – в края на годината те да представят доклади, които министерството да проверява.
Сега министерството като институция ще наема одитори, включително международни, които, освен че ще правят годишния одит, ще извършват такъв целогодишно и на място. Още през 2009 г. ние хванахме случаи на наличие на организации, които са декларирали, че са изпълнили целите за рециклиране, а нямат инсталация, която са описали, тоест никога не е била построена.
Освен този контрол – документален, в цялата верига, която е – приемане на отпадъците (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), предаването им на събирателни пунктове, рециклиращи организации, транспортиращи организации и износ, ще бъдат на терен одитирани. Въведохме, с помощта на Парламента, много добра практика как трябва целогодишно и съответно годишно да се одитира – мисля, че това може да бъде разпространено в останалите сфери като един добър модел.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос на народния представител Антон Кутев относно финансиране изграждането на Пречиствателна станция – град Силистра.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми малко на брой депутати, уважаема госпожо министър в оставка! Задавам този много важен според мен въпрос за България. Днес Вие сте последните министри от това правителство, които отговарят на парламентарен контрол в този Парламент и сте всъщност представители на първото правителство от 16 години насам, което не можа да изкара мандата си и което беше изгонено от гражданите на държавата буквално с камъни и с протести.
Това има определена връзка с въпроса, който ще Ви задам – става дума за Пречиствателната станция в град Силистра. Моят въпрос е свързан с това: вярна ли е информацията, която имам? Първо, доколкото знам, има одобрен проект за финансиране на изграждането на Пречиствателната станция в Силистра – на 17 ноември, ако не се лъжа, е одобрен.
Първият въпрос е: вярно ли е, че е одобрен проектът, на коя дата и отговаря ли на всички изисквания?
Предполагам, че сте наясно – моето конкретно искане ще бъде за това: вярно ли е, че подробният устройствен план, който касае едната от гравитачните станции, е бил съборен в съда, в резултат на което практически се променя цялата документация по проекта? Тоест ако аз съм прав – надявам се да ме поправите, ако не съм, би трябвало целият този проект след падането на подробния устройствен план в съда да бъде променен изцяло, за да може да бъде реализиран. А той, доколкото знам, е приет във вида, в който е бил предложен. Това са въпросите ми към Вас. Моля за отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Нона Караджова.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Кутев, дами и господа народни представители! Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа се подписа през месец ноември 2012 г.
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е малко над 70 млн. лв. Това е един от многото проекти, които се подписаха във ВиК сектора за подобряване на инфраструктурата, за отвеждане и пречистване на отпадъчни води и където е допустимо – и за водопроводи.
В допълнение към моя отговор уточнявам, че в създадената информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз цялата информация, която Вие ми поискахте, която получих като въпрос е качена и Вие можете, съответно лично, да се уверите като гражданин на България. Всички имат достъп до тази информационна мрежа.
Много проекти претърпяха пълна преработка, тъй като бяха оценени от Европейската комисия като несъответстващи на екологичната ефективност, икономическо и финансово съответствие с европейските регламенти.
Не зная дали бяхте в началото тук, когато отговарях на друг въпрос на Ваш колега. На 2 юли 2009 г. са били подадени проекти от общините в България за финансиране на инфраструктура във ВиК сектора. По настояване на Европейската комисия министърът на околната среда и водите на 2 юли сам е отменил проекти за милиард и 200-300 милиона лева, като тотално неотговарящи на изискванията, така че всички общини преработиха своите проекти изцяло.
Не искам да цитирам какви бяха основните дефекти на тези проекти, но като започнете от преоразмеряване, тоест прогнози за население, съответно други технически данни, преоразмеряване на тръбите, много са техническите въпроси, които съответно изискваха преработка.
Проектът на Силистра също беше един от тези, които изцяло се преработиха, тоест почти нямаше община, която да не преработва две години проекта си след 2009 г. Загуби се страшно ценно време. Независимо от това към момента вече имам 20% разплащане по програмата и са договорени почти всички средства.
Не само това. За следващия програмен период имаме подготвени проекти за над 1 млрд. лв. и тяхното изграждане – на тези пречиствателни станции, на водопроводи и канализации може да започне от 1 януари 2014 г.
Всъщност основният дефект на програмата е липса на проекти, които да започнат да се изпълняват, тоест да се строи реално на терен, още от 2007 г. да се плащат съответно на строители, да се представят фактури в министерството и да се възстановяват от Европейската комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика.
АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър в оставка! Именно там е проблемът. Вие ми казвате в момента, че – ето, има одобрен проект, две години се е преработвал, поради някакви причини и Вие сте приели за 70 милиона проекти, още някакви милиарди вървят нататък. Ако тези милиарди са приети по същия начин, както и проекта за тези 70 милиона в Силистра, нищо няма да се случи!
Не ми отговорихте на въпроса за подробния устройствен план. Вие на 17 ноември, според това, което казахте, приемате, одобрявате финансирането на проекта.
На 7 ноември съдът има решение, с което пада подробния устройствен план на помпената станция, тоест на 17 януари, десет дни по-късно, Вие е трябвало да знаете, че е паднал подробният устройствен план, което означава, че този проект, който сте приели за финансиране, не може да бъде финансиран и трябва още две години да бъде преработван.
Но това, че Вие може би не сте знаели за подробния устройствен план и затова, че е съборен в съда, е особено интересно, защото Вие сте, доколкото знам, от Силистра, и сте министър. Финансирали сте проект на кмета на Силистра, който също е от ГЕРБ, както и Вие, а подробния устройствен план пада в съда по искане на депутата от Силистра Стефан Господинов.
Фирмата на депутата от Силистра „Вива” ООД на Стефан Господинов е тази, която е осъдила общината, съборила е подробния устройствен план, в резултат на което Вашият проект за 70 милиона – на министъра от ГЕРБ, няма да се осъществи в града, в който управлява кмет на ГЕРБ! Е, такава шайка разбойници, извинете за израза, няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика.
Последна дуплика за мандата на това Народно събрание.
МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Кутев, зададохте ми въпрос. Отговорих на този въпрос.
По много проекти, дейностите в тях се развиват успоредно. За подробен устройствен план не сте ми задали въпрос, не съм го проучила, ще Ви отговоря с удоволствие.
Аз Ви отговорих на въпроса. (Реплики от КБ.)
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо председател, госпожо заместник-председател! Искам да благодаря за доверието, което ми дадоха депутатите през месец юли 2009 г.
С екипа на министерството, с подкрепата на Парламента извършихме много солидни реформи, зададохме правилна посока, свърши се много работа! За най-важните неща като успехи можете да видите на интернет страницата на министерството. Това не е лично мой труд. Това е екип от професионалисти.
Още нещо – с голяма отговорност се подготвях за парламентарния контрол.
Преди няколко години прочетох нещо интересно за парламентарния контрол в Швейцария. Задали на министъра на здравеопазването въпрос за внос стари консерви и риска за здравето на хората. Вероятно е пропуснал преди това да си прочете отговорите и започнал да чете отговора на депутатите в швейцарския парламент. Като стигнал до средата, четейки сложни формули и отговори, започнал да се смее. Извинил се на депутатите за това, че и той не може да разбере какво отговаря на драгите граждани чрез депутатите, и съответно отложил за следващия път отговора си.
Всеки мой отговор, който съм давала на гражданите чрез Вас, защото аз отговарям на гражданите, които Вие представлявате, съм се старала да прегледам внимателно отговора, да е разбираем за гражданите, да е конкретен, да няма съкращения с разни сложни думички.
Отново вероятно ще кажете, че си давам самооценки, но човек наистина трябва да е и критичен към себе си, но трябва също да оцени по достойнство това, което е направил. Може би по тази причина за предишните 2011-2012 г. или 2010-2011 г., не си спомням, неправителствена организация, която следи парламентарния контрол и отговорите, вероятно поради това заслужих тяхната оценка, че съм един от министрите, който отговаря достойно, който се подготвя и съответно говори разбираемо на българските граждани.
Желая на всички здраве и успех!
Вярвам, че това, което направих като министър на околната среда и водите, се вижда. Пет милиона български граждани са със системи, изградени или в изграждане, за отпадъците. Криза на боклуците няма да има. Още толкова – в областта на ВиК сектора.
Направихме също значителни стъпки за подобряване на качеството на въздуха.
Това са политики, които се реализират не една, две, три, а продължително – десет години.
Уверена съм, че нашето общество заслужава и съответно ще има продължението на тази добре свършена работа и от мен като министър, от моите колеги министри, от министър-председателя. Както той казва – нещата се виждат. (Реплики от КБ.)
Моля! Аз дадох своя отчет. Качила съм го на страницата на министерството какво съм направила през тези три години и половина с великолепен екип от професионалисти и експерти. (Реплики от КБ.)
Моля! Досега не съм видяла отчета на предишното правителство – какво е направило в областта на околната среда. Един ред няма!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, госпожо Караджова, за участието Ви в днешния парламентарен контрол и отзивчивостта Ви към въпросите и питанията на депутатите за мандата на Четиридесет и първото Народно събрание.
Преминаваме към отговорите на Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика в оставка.
Първи ще зададат своя въпрос народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнов относно осигуряване на субсидирана заетост на уволнените от Вазовските машиностроителни заводи – Сопот.
Слушаме Ви, господин Стойнев, да развиете въпроса си.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми министри в оставка, госпожа Караджова си даде отлична оценка, само не разбрахме защо хората Ви изгониха, като сте толкова добри и толкова прозрачни.
Надявам се, господин министър в оставка, че Вие няма да си дадете, или може би ще си дадете също така отлична оценка и да направите конкретна равносметка за тези три години и половина – защо не си изкарахте мандата докрай, какво ниво на безработица заварихте и какво оставяте, с колко се увеличи бедността на българския народ, мизерията, колко хора се самоубиха, защо се стигна хора да се самозапалват?
За съжаление, уважаеми дами и господа, това е равносметката на управлението на Политическа партия ГЕРБ. Каквото и да се говори от тази трибуна, отиваме в една друга крайност, която за мен е изцяло неприсъща за една парламентарна република. Жалко е, госпожо председател, че Вие оставихте наистина да бъдат заблудени хората. Хората, които бяха на улицата, много добре знаят …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Стойнев, ще имате време след по-малко от месец, след старта на предизборната кампания, да развиете своите тези и да отговорите защо всичко Ви е ясно.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: … защо това правителство си отива.
Госпожо председател, тук се внушава на хората, че е имало едно успешно управление.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тогава ще имате възможността да отговорите, защото всичко Ви е ясно, за възможността да съставите правителството и ако днес го бяхте направили, хората днес щяха да бъдат с високи доходи, нямаше да има безработица, както е във Франция, например.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Госпожо председател, във Франция, ако трябва да сменим темата и ако се опитвате по някакъв начин и Вие да водите предизборен дебат, все пак значи и Вие не си давате сметка защо бяхте изгонени …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: В противен случай трябваше да се намеся, да Ви прекъсна и да Ви отнема думата!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Защо бяхте изгонени …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Това ще кажат хората с резултатите на следващите избори.
Вие си развийте въпроса, ако имате желание. Ако ще водите предизборна кампания, ще Ви отнема думата, защото не е мястото. Не е стартирала кампанията!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Вие оставихте една нагла оценка на един отиващ си министър за своята работа. Никой не може да каже защо бедността достигна …
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Министърът направи самооценка. Аз нямам правомощие да оценявам министър.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Госпожо председател, не ме прекъсвайте! Оставете ме да се изкажа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само ако говорите по същество!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Ако имате някаква реплика, елате на трибуната.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Само ако говорите по същество! Слушаме Ви.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Разбира се, че ще говоря по същество. Защото безработицата се увеличи двойно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпросът Ви е за уволнените от Вазовските машиностроителни заводи – да Ви припомня въпроса!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Според Вас този въпрос свързан ли е с безработицата? Ако смятате, че всичко там е хубаво и че хората са щастливи от това управление, тогава трябваше да ми върнете въпроса, госпожо председател.
Там има едно предприятие, което беше гордостта на българската военна промишленост, което бе доведено да фалит. Хората в продължение на месеци не си получаваха заплатите. Отиде министър-председателят и отнякъде дойдоха 4 млн. лв. Може би министърът няма да знае да каже откъде дойдоха тези 4 млн. лв. Понеже Вие, госпожо председател, сте изключително активна, тогава може би Вие знаете откъде идват тези 4 млн. лв. или в крайна сметка никой не знае откъде идват тези пари? Хората останаха уж на работа. В същото време бе казано по телевизията, че има 900 места в частния сектор, които ще поемат тези безработни хора.
Затова въпросът ми е към министъра, на когото прави чест, че дойде тук (другите министри Вие ги покривате, но него винаги го пускате на амбразурата, защото това е последният министър, който ще отговори на парламентарен контрол в Четиридесет и първото Народно събрание) – да каже какви мерки се предприемат от Министерството на труда и социалната политика, от Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на съкратените работници и служители. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Стойнев.
За отговор – министърът в оставка Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Господин Стойнев, с оглед своевременното устройване на трудовия пазар на освободените от Вазовските машиностроителни заводи и във връзка с преструктурирането на предприятието, за да може то да се запази и да продължи да работи, още на 16 януари тази година по моя инициатива свиках извънредно заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Областната администрация – Пловдив, на която присъстваха всички кметове от областта, представители на частния бизнес, на синдикатите и всички бюра по труда от областта.
В Агенцията по заетостта е изготвен план за действие при извършване на уволнение на работниците и за намирането на алтернативна работа. Анкетирани бяха 225 работодатели, които са заявили готовност за разкриването на 361 работни места, както следва: 139 места за специалисти в машиностроенето и металопреработването; 222 работни места за работници с други професии – машинен оператор, шевно производство и така нататък. Изпълнителният директор на „Радомир метали” – Радомир, е предложил да назначи 21 специалисти, като поема транспорта и настаняването на хората, които биха се съгласили. Кметовете на Сопот и на Карлово заявиха общо 500 работни места по схемата „Подкрепа за заетост”, която се субсидира от Оперативна програма „Човешки ресурси”: Карлово – 300 човека, и Сопот – 200 човека.
Социалните партньори от КНСБ, от Конфедерацията на труда „Подкрепа”, от Асоциацията на индустриалния капитал също предложиха в своите планове за действие по Националния план за заетостта да подпомогнат съкратените работници. Българо-германските центрове в Пазарджик и в Стара Загора също предложиха на част от работниците, които искат да се преквалифицират, да направят това в българо-германските центрове.
На 22 февруари 2013 г. в Бюрото по труда в Карлово е получено уведомление за масово уволнение на 600 работници и служители. На 28 февруари тази година е проведена трудова борса в предприятието. Тя бе открита в присъствието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и Областна администрация – Пловдив. Борсата премина при много засилен интерес. Работодателите и голяма част от работниците изразиха удовлетворение от нея. Двадесет и две фирми работодатели, от които две общини – Карлово и Сопот, участваха в нея и заявиха общо 702 работни места, от които 202 в реалния сектор и 500 от общините Сопот и Карлово по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Българо-германските центрове в Пазарджик и Стара Загора – също. Синдикатите и работодателите – също.
В момента в Бюрото по труда в Карлово са регистрирани 421 лица. Започнали работа: от регистрираните – 10 лица, и две лица с прекратена регистрация. Голяма част от хората, които се регистрираха в Бюрото по труда, предпочетоха да получат обезщетение от Националния осигурителен институт за времето, за което им се полага. На другите е предложена алтернатива. Бюрата по труда в Карлово и в Сопот работят непрекъснато. Има и подвижна приемна ежедневно в предприятието, във ВМЗ. Осигурихме възможност за алтернативна заетост на тези хора – след атестация от работодателите, след съгласуване със синдикатите в предприятието да бъде предложена алтернативна работа на тези работници и служители, на които им предстои да бъдат съкратени. Така че това, което е в прерогативите на Министерството на труда и социалната политика и в частност на Агенцията по заетостта – виждате, че предприехме своевременно мерки, за да предложим алтернатива на хората и те да имат възможност да избират. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин министър в оставка, твърде много разчитате на частния сектор. Вие казахте, че има приблизително около 400-480 работни места.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Триста шестдесет и едно.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Това означава, че в този регион тогава трябва да има пълна заетост! Защо тогава никой досега не е бил нает? Тоест нямало е хора, има свободни места, но явно са чакали да има проблем във ВМЗ – Сопот, за да наемат хора.
Напротив, реалната картина е точно обратната. Регионът е с едно от най-високите нива на безработица. Вие разчитате единствено на частния сектор. Хубаво. Разбирам, че тези висококвалифицирани хора ще ги пренасочвате да стават шивачи или шивачки. Много добре. В Националния план за действие по заетостта – може би там трябва да вложите по-големи усилия. Навремето беше създадена подобна програма, нова възможност за заетост на стойност приблизително 800 млн. лв. за осигуряване на заетост приблизително на 3000 човека.
Вие продължавате тази политика – да разчитате единствено на Оперативна програма „Човешки ресурси”. Само че там се кандидатства, господин министър. Това не е като Национален план за действие по заетостта, където държавата веднага, на минутата може да предприеме конкретен план за действие. Европейските пари, за съжаление, три години и половина, повтаряме едно и също –не заместват националната политика, държавния бюджет. Тези пари идват от Европа, за да надграждат политиката. Три години и половина Вие продължавате да се съветвате и да се криете зад Националния съвет за тристранно сътрудничество, господин министър. Той има консултативни функции, той няма законодателни функции. Хубаво е, че има такъв диалог, но какви са резултатите?
И пак не ми отговорихте на въпроса – може би не знаете, или може би госпожа Цачева ще Ви помогне: откъде дойдоха тези 4 млн. лв.? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика – господин министър в оставка.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, пак искам да кажа: предвидили сме алтернатива за над 750 човека – голяма част от тях в частния бизнес, който е дал реални заявки за работа; синдикатите също със своите програми; също така и българо-германските центрове, на хора, които искат да се преквалифицират и по заявки от частния бизнес да намерят след това работа, като поемаме обучението на тези хора.
Пак искам да кажа: когато се преструктурира дадено предприятие, единственият начин да се помогне на предприятието да продължи да съществува и когато се налага да се направят съкращения, ние сме длъжни да намерим алтернатива на тези хора. В момента ние това правим – искаме да предложим алтернатива на тези хора, те да могат да имат възможност да избират.
Също така кметовете на Карлово и на Сопот дадоха заявка за тези работни места по Оперативна програма „Човешки ресурси”. Ние можем да им осигурим 500 човека, като заплащането там е 380 лв. на месец плюс осигуровките – много над минималната работна заплата за страната. Така че всичко зависи и от инициативата на самите кметове. Ние сме заявили, че ако те се обърнат към нас с такъв проект, ние ще го финансираме. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Въпрос от народния представител Драгомир Стойнев относно организацията по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.
Господин Стойнев, слушаме Ви.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Благодаря, госпожо председател.
Уважаеми господин министър, не хвърляйте вината изцяло върху кметовете. Аз говорих за ролята на държавата, която очевидно на този етап липсва. Задавам Ви въпрос относно организацията по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. Подобни въпроси са задавани многократно от 1 юли 2011 г.
Господин министър, тогава Вие променяте Правилника за прилагане на Закона за хора с увреждания. Смятате ли, че по този начин се пестят пари, господин министър? Смятате ли отново да върнете, да промените правилника по начин, по който се предоставяха тези средства по време на предишното управление? Колко оплаквания има до Вас както от хората, така и от фирмите, които предоставят такива средства? Съжалявате ли, че се стигна до момент, в който се пестят пари от хората с увреждания? Оставям настрана отмененото безплатно пътуване с градски транспорт, защото и там трябваше да се пестят пари.
Бих искал да знам каква организация е създадена в поделението на Агенцията за социално подпомагане за максимално съкращаване на сроковете по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – министърът в оставка Тотю Младенов.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, благодаря за въпроса.
С Постановление на Министерския съвет от 10 май 2011 г., в сила от 1 юни 2011 г., бе изменен и допълнен Правилникът за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, както Вие казахте, в частта на изплащането на целевата помощ за помощни средства, приспособления и съоръжения или медицински изделия с основна цел – да се прекратят злоупотребите.
Тази целева помощ се отпуска въз основа на молба-декларация, съгласно Приложение № 8 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хора с увреждания, подадена до дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на правоимащото лице. Директорът на „Социално подпомагане” или упълномощено от него длъжностно лице в срок до десет дни след подаването на молба-декларация издава заповед, с която отпуска или отказва тази помощ. Заповедта за отпускане или отказ се съобщава писмено на лицето, подало тази молба, в седемдневен срок от издаването й.
Целевата помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения или медицински изделия се изпраща най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаването на заповедта по касов или безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. Лицето с увреждане, негов законен представител или упълномощено от него лице заплаща изделията, за които е отпусната целевата помощ или за ремонта им.
Искам само да кажа, че в срок до 30 дни от получаването на помощта правоимащото лице, негов законен представител или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане” оригиналната фактура и касова бележка за справка и прилага копие от двата документа, заедно с приемо-предавателния протокол за получаването на помощните средства, приспособленията и съоръженията, и медицинските изделия.
На териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане от 1 юни 2011 г. беше създадена необходимата организация по разясняване на новата процедура. Причината за промяната е следната: сериозен анализ, който възложих, показа, че от 1 януари 2008 г. до 31 юли 2009 г. в дирекции „Социално подпомагане” са обжалвани 2149 решения на органите на медицинската експертиза. Висшестоящият орган е отменил 1085 от тях, с което е предотвратено ощетяването на държавния бюджет на обща стойност 749 604 лв.
Констатирани са несъответствия между установените потребности на лицата от помощни средства и приспособления и съоръжения или медицински изделия и неизползването им по предназначение.
Прилагането на новия режим на изплащането на целевата помощ за изработка, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, осигурява своевременното право на избор на самото лице с увреждания, като създава по-конкурентни условия за производителите и търговците на дребно, при които е по-високо качеството на предлагания от тях продукт.
Преди 1 юни 2011 г., преди тези промени, режимът предвиждаше правоимащите лица да получават изделията в избрана от тях фирма, регистрирана в Агенцията за хора с увреждания, без да заплащат.
Ще Ви дам цифрите: за периода 1 януари до 31 декември 2011 г. са начислени средства в размер на 19 млн. 554 хил. 830 лв. по издадени заповеди за отпускане на целеви помощи за покупка, изработка и ремонт на помощни средства; за периода от 1 юни до 31 декември 2011 г. са начислени 17 млн. 525 хил. лв., тоест около два милиона по-малко. Това не означава, че сме ощетили хората, господин Стойнев. Това означава, че при този режим има по-малка възможност за корупция и за използването на тези средства не по предназначение. Смятам, че по този начин не само не сме ощетили хората, които имат нужда от тези помощни средства, но с този режим ги облекчаваме максимално, от една страна, и от друга страна – не даваме възможност за злоупотреби с тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – заповядайте, господин Стойнев.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Уважаеми господин министър, разбрах, че тези промени са направени след възложен от Вас анализ.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Точно така.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Вие потвърждавате! Защо тогава не направихте анализ защо толкова много хора се пенсионират и се изкарват инвалиди? Защо не направихте анализ и да се замислите как живеят именно тези деца с увреждания, на които Вие отново замразихте всички плащания? А именно тези хора, с които съм сигурен, че Вие не сте се срещали, защото аз съм се срещал с тях, казват, че не могат да се разкарват толкова пъти, за да си получат тези помощни средства, които са жизнено важни за тях.
Когато лекарската комисия установява заболяване и преписва какви технически и помощни средства да се предоставят на лицата, се издава решение. Лицето взема това решение, отива в службата за социално подпомагане, подава молба и след приблизително десет дни излиза заповед. Само че то има нужда от тези помощни средства сега, в момента. В рамките до 45 дни му превеждат парите за медицинското изделие. Той все още няма тези помощни средства, които са жизнено важни за него. Лицето отива с парите в специализираната фирма. След това отново трябва да се разкарва до Агенцията за социално подпомагане, за да върне фактурата. Ясно е, че много хора ще се откажат, господин министър. Ясно е, че ще има хора, които надали ще доживеят, докато си получат това помощно средство.
Факт е, че предишният режим, когато след решение на ТЕЛК, със заповед на Агенция „Социално подпомагане” лицето отива в конкретната фирма и взима това помощно средство и проблемът приключва за няколко дни. Тук трябва да минат приблизително два месеца. Кой вариант е по-добрият, преценете Вие. Но аз лично смятам, че следващото правителство ще поеме ангажимента отново да се улесни получаването на жизненоважните помощни средства. Когато става въпрос за хора с увреждания, господин министър, жалко е, но там пари не могат да се пестят. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Стойнев, аз не смятам, че Вие защитавате интересите на фирмите, които дават помощните средства, защото сте интелигентен човек и не вярвам да сте техен застъпник. Аз пак казвам: ние направихме това с две основни цели – от една страна, да подпомогнем и хората, защото когато този човек не може да отиде в Агенцията по социално подпомагане, Вие виждате, че законът е предвидил негов представител или упълномощено от него лице да отиде и да получи тези средства или да подаде това заявление. Така че никого не затрудняваме.
От друга страна, само за шест месеца след въвеждането ние предотвратихме злоупотреби с над 2 млн. лв. Ето, това е! От една страна, не ощетихме хората, не усложнихме получаването на тези помощни средства и, от друга страна, предотвратихме ощетяването на бюджета с големи суми. Това е нашата политика. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Уважаеми народни представители, времето, с което следва да бъде удължен парламентарният контрол, е от 15 минути. Това е времето на двете декларации, които чухме от парламентарните групи на Коалиция за България и Синята коалиция. В това време ще можем да чуем питането на народните представители Емилия Масларова и Драгомир Стойнев относно политиката за социално включване на хората с увреждания и отговора на министъра в оставка Тотю Младенов, с което ще приключим парламентарният контрол.
Думата да развие питането има госпожа Масларова.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми господин Младенов, уважаеми колеги! Господин Младенов, това е Вашият последен парламентарен контрол, но предполагам и моят. Ще се опитам в никакъв случай да не Ви обезкостявам, както Вие направихте в началото, стартирайки своята дейност, отричайки всичко, което е направено до момента в предишните управления. Ще го направя заради хилядите хора, които работят в системата на Министерството на труда и социалната политика и неговите структури.
Заставам днес на тази трибуна с болка и сериозно притеснение, защото фактически социалната политика и политиката по питането, което сме задали с моя колега господин Стойнев във връзка със социалното включване на хората с увреждане, политиките, във връзка с верификацията на средствата, които са по Оперативна програма „Човешки ресурси”, са жизнено важни въпроси. Както и да ми отговорите, те няма да задоволят хората, които ни слушат.
Преди малко господин Стойнев каза, че Вие през цялото време казвате, че сте консултирали всичко със синдикатите и работодателите. Разбира се, това е една практика, продължаваща години. За съжаление, и синдикатите, и работодателите излязоха в редиците на протестиращите.
Госпожа Караджова си даде отлична оценка и каза, че никой не си е дал отчета какво е свършил преди това. Аз не зная Вие какъв отчет ще дадете и какво ще направите.
Разбирам Ви, защото социалната политика е политика, която всеки очаква да бъде по-добра. Всеки очаква да получи повече – както в питането, което сме задали да има повече асистенти за хора с увреждане; да бъдат назначени определени хора, които имат нужда да помогнат и които са безработни; както и схемата „Помощ в дома”; както и верификацията на средствата, които дават примерно работодателите, да им върнете парите във връзка с Програма „Развитие” – в следващия ни въпрос, който е. Тоест, всичко това хората очакват да бъде в повече.
За съжаление, и Вашият премиер накрая на мандата, след подаване на оставката каза, че трябва да направите по-силна социална политика. Четири години ние говорихме в тази насока, четири години поставяхме въпроса, за да помогнем на Вас, господин Младенов, да бъдете по-настоятелен, да искате. Социалният министър е винаги опозиционен, той винаги настоява да се даде нещо, защото зад него стоят хората. Не Тристранния съвет, не някой друг – всички хора. Каквото и да кажете от тази трибуна сега, аз не бих искала да Ви мъча. Казвам Ви го съвсем откровено: за съжаление това правителство и Вие ще останете като министърът, при който не е имало никаква социална политика.
Госпожо председател, разбрахме се с господин Стойнев, че ще помолим господин министъра да ни даде написаното по питането и по следващия въпрос, който сме задали, за да го имаме в архива си. Няма смисъл повече да слушаме неща ...
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Аз съм дошъл, за да отговоря.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА: Ако искате, отговорете, но няма да е в интерес на никого. Отговорете, ние ще Ви чуем и ще отреагираме.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Масларова, господин Стойнев, аз никога не съм си давал оценка, само знам, че в състояние на тежка икономическа криза в цяла Европа, включително и в България, която още не е отминала, положихме максимални усилия. Тази сутрин, по моя молба, се срещнахме с президентите на двата синдиката, на четирите работодателски организации, поговорихме какво е изпълнено, какво – не е, какво е най-спешното, което трябва да се прави.
Примерно в областта на социалната сфера аз им гарантирах и те отчетоха това, че на 100% изпълнихме антикризисните мерки в социалната сфера. На 100%! Те благодариха за доброто сътрудничество и се надявам, че ще продължат по същия начин със следващия кабинет, защото социалният диалог е изключително важен.
По отношение на това дали съм искал или не съм искал, искам да оставя хората сами да преценят. Като министър на труда и социалната политика непрекъснато съм искал – и публично, и непублично, и с риск да бъда уволнен и винаги съм смятал, че това е правилно. Но като цяло смятам, че общите решения на правителството са важни и трябва да се изпълняват. Независимо кой какво иска, в крайна сметка се взима общо решение и се изпълнява от всички.
Вчера, когато бях в Неделино, излязоха за пореден път две хиляди човека на площада да благодарят на правителството, на Министерството на труда за това, че там безработицата я намалихме с пъти за последните две години. Ефективно в момента работят около 1200 човека по програмите по заетост, както и в повечето малки населени места – лични асистенти, социални програми, социални трапезарии, дневни центрове, които откриваме и така нататък. Нека хората сами да преценят. Сто и двадесет хиляди човека, госпожо Масларова, в момента работят по програмите на Министерството на труда и социалната политика.
Аз не казвам, че ние сме се преборили с безработицата. Ние полагаме неимоверни усилия в тази посока. Повярвайте ми! С оскъдните средства, които има Министерството на труда и социалната политика и Оперативната програма „Човешки ресурси”, която използваме в максимална степен. В момента 120 хиляди човека работят по програмите „Подкрепа за заетост”, „Развитие”, „Първа работа за младите хора”, стажантите, личните асистенти. Всичко това са европейски програми, от които 120 хиляди човека и техните семейства се възползват. Ако не бяха тези програми, безработицата в момента нямаше да е 12%, а щеше да е над 16%.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ, от място): Тя реално е толкова.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: По отношение на личните асистенти, госпожо Масларова. Аз разбрах защо не искате да задавате този въпрос и да бъде писмен. Вие трябва да разберете, че в икономически подем на държавата 2007-2008 г. бяхте осигурили на не повече от 10-12 хиляди лични асистенти на хора с увреждания.
В момента при липса на средства и в икономическа криза ние сме осигурили 18 500 лични асистенти – три хиляди по Националния план по заетостта, 11 000 по алтернативи по Оперативна програма „Човешки ресурси”, продължихме договора до края на година по алтернативи и 4400 човека, които се назначават в момента за лични асистенти и помощ в дома. Осемнадесет хиляди и петстотин са личните асистенти при 12 000 при Вас, при икономически подем в цялата държава, при излишъци! С много повече отколкото тогава осигуряваме сега – за 35 000 хора с увреждания, за възрастни хора, които не могат сами да се обслужват.
Не казвам, че сме решили на 100% проблемите на тези хора, но искам да задам този факт, за да видите, че полагаме максимални усилия с ресурса, с който разполагаме в тази посока. Това исках да кажа. (Реплики от народния представител Емилия Масларова.)
По отношение на кметовете. За тези 120 хиляди работни места, които осигурихме на частния бизнес, на кметовете, искам да Ви уверя, че специално кметовете никога, ама никога в държавата не са получавали такава огромна помощ от държавния бюджет и от оперативните програми.
Министерството на труда и социалната политика, господин Стойнев, за първи път даде възможност кметовете да правят социална политика, тоест да има децентрализация в социалната сфера и в предоставянето на социалните услуги. За първи път! Дори кметове, които досега не се интересуваха от проблемите в социалната сфера, вече са социално ангажирани и мисля, че това е най-правилният път оттук нататък. Когато се обединят усилията на местната власт и на държавата, има все по-подобри придобивки за хората. (Председателят дава знак, че времето е изтекло.) Не казвам, че ние сме решили проблемите на хората, казвам, че в тази икономическа криза положихме максимални усилия, за да смекчим ударите от кризата. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря Ви, господин Младенов.
Заповядайте, господин Стойнев, за два уточняващи въпроса.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Господин министър в оставка, хората от улицата Ви изгониха! Като имате такива големи успехи в социалната сфера, защо синдикатите излязоха на протеста, щом като толкова добре се разбирате с тях? Защо самият министър-председател каза, че ГЕРБ забрави хората? Нали имате големи успехи!?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Опитваме се!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Защо бъдещите Ви планове са за намаляване на безработицата и увеличаване на доходите, нали имате големи успехи? Защото тези кметове, които цитирате, са единствено кметове на Политическа партия ГЕРБ, господин министър! (Реплики от министър Тотю Младенов.) В област Смолян всички работни места, които се предоставят, са главно за града и за община Неделино. Това е истината, господин министър! Защо хората Ви изгониха? ¬– Защото бедността става основният бич на българското общество!
Казвате: „Ние си свършихме работата”. Но искам да Ви попитам, господин министър, защото разходите за социална закрила в България са едва 18% от брутния вътрешен продукт? Средно за Европа са 27%. Вие ще кажете: „Е, Европа, там са богати държави!” Нека да вземем държавите от близкия Източен блок, там разходите за социална закрила са приблизително 21%, но Вие там, господин министър, се провалихте! Не застанахте зад хората, господин министър. Затова имаме такъв ръст на безработица и огромен ръст на младежката безработица. Вие подпомагахте единствено кметовете на Политическа партия ГЕРБ.
Относно личните асистенти, господин министър, искам да Ви задам въпроса: на колко часа работеха те при предишното управление и бяха 12 хиляди? Дали не бяха на осем часа в продължение на една година? Сега, когато са 18 хиляди, на колко часа работят, господин министър?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Различно.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: Да не би да работят на четири часа!? За четири месеца ли, господин министър? Разликата е огромна, господин министър.
Жалко е, Вие се опитахте да дадете добра оценка. Очаквах от Вас наистина да се смирите (председателят дава сигнал, че времето е изтекло), защото тези хора на улицата, които Ви изгониха, които се самоубиват, го правят от отчаяние, господин министър, защото държавата в този труден момент не застана зад тях. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин министър, за отговор – три минути.
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Господин Стойнев, казах Ви, че никога не си давам оценка. Не казвам, че сме решили проблемите на хората. Казах, че в тази криза максимално се помъчихме да облекчим най-уязвимите групи.
На първо място, тези 12 хиляди работни места бяха разкрити и дадени на частния бизнес, като се поемаше заплащането от 6 до 12 месеца според минималния икономически праг на съответната икономическа дейност плюс осигуровките за бизнеса. Това продължаваме да го правим при наемането на млади хора, чиракуване, стажуване, първа работа за младите хора, развитие за възрастни хора над 55 години.
Общините никога не сме ги делили. Никога!
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ, от място): Стига, стига!
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Искам да кажа за Смолянска област. Първо, кметът на Неделино не е от ГЕРБ. Това е за Ваше сведение.
Второ, 7200 човека в момента работят по програмите в област Смолян в различни общини! Седем хиляди и двеста човека!
Господин Стойнев, искам да Ви уверя, че всичко това, което ние с общи усилия се опитахме да направим в тежката икономическа криза, е подпомогнало макар и в малка степен хората, и от уязвимите групи.
Да, на България е нужен по-голям икономически растеж, а не 0,8% от брутния вътрешен продукт, за да има повече работни места, за да има по-високи доходи.
Да, на България е необходимо да има час по-скоро много по-добро професионално обучение, за да може хората, които завършват професионалните техникуми да си намират по-бързо работа в частния сектор. Това в момента се прави и се надявам скоро да е факт.
Да, тези неща са важни. Професионалната квалификация – днес си работихме с работодателите и синдикатите по този въпрос. Професионалната квалификация е ключът за успеха, за по-голяма заетост и за по-високи доходи на хората.
ДРАГОМИР СТОЙНЕВ (КБ): Сега ли го разбрахте?
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ: Мисля, че усилията, които полагаме в тази посока, включително по Оперативната програма „Човешки ресурси” и кадрите, които излизат от обучение от българо-германските центрове, които са пет на брой в цялата страна, дават една по-голяма гаранция за по-голямо качество на работната сила за частния бизнес.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
Госпожо Масларова, заповядайте за отношение – две минути.
ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА (КБ): Каквото и отношение да взема, все ще бъде правилно. Ще се върна към тази антикризисна програма. Не мога да разбера как така са Ви изръкопляскали за изпълненията на антикризисната програма, а кризата се е задълбочила. Няма нито един положителен показател в областта на социалната политика – от заетостта до хората с уврежданията, до пенсионерите, до майките, който да показва положително изменение. Нито един показател!
Сто и двадесет хиляди работни места – господин Младенов, 98 000 работни места с 200 милиона разкрити в предишното управление, които пък за четири години са нови 360 хиляди работни места. Вие имате 880 милиона по Оперативна програма „Човешки ресурси”, но 70 милиона и малко по Националния план по заетостта и сте разкрили 120 хиляди работни места за близо милиард лева, които сте похарчили. Ще ми говорите Вие, че сте много доволни!?
Как ще са доволни работодателите, като тези пари, за които казвате, че много добре се използват, влизат в Програма „Развитие”. Започват работа и започват да плащат на безработни, наети за работници. От юли месец Вие им плащате сега – през януари или февруари месец. През това време работодателят откъде да вземе пари да плати? Той се оплаква и казва: „Няма да участвам в тези програми”.
Защо се опитвате да показвате нещата такива, каквито не са. Няма да говоря за другите неща в цялата политика.
Това, че правителството нямаше приоритет в нито един от секторите на социалната политика, е факт. Опитвали сте се да задържите нещо – не го отричам, бях достатъчно коректна в началото, когато започнах. Знам, че е много трудно, знам, че в период на криза има проблеми, но твърдя, че парите, които имахте по Оперативна програма „Човешки ресурси” и с които разполагате, не се използват ефективно така, че основният проблем –безработицата, който ни тежи като воденичен камък, да го решите по друг начин.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
С това приключваме днешния парламентарен контрол.
Благодаря, господин министър, за участието Ви в парламентарния контрол днес и преди това.
Уважаеми колеги, приключваме днешното заседание.
Следващото, както гласувахме днес, е извънредно заседание на 12 март 2013 г. от 13,00 часа. (Звъни.)

(Закрито в 14,21ч.)

Председател:
Цецка Цачева

Заместник-председател:
Менда Стоянова

Секретари:

Милена Христова

Митхат Метин
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания