Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 19 май 2010 г.
Открито в 9,06 ч.

19/05/2010
Видео архив » Преглед на видео архив

Председателствали: председателят Цецка Цачева и заместник-председателят Лъчезар Иванов


Секретари: Пламен Нунев и Милена Христова


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.)
Уважаеми дами и господа, предлагам програма за работата на Народното събрание за периода 19-21 май 2010 г.:
1. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, приет на първо четене на 4 февруари 2010 г. Едно пояснение: този законопроект мина на второ гласуване миналата пленарна седмица. Пропуснали сме една алинея в един от текстовете, която не е изчетена. По тази причина с допълнителен доклад трябва да разгледаме този законопроект. Затова предложението е това да стане непосредствено след приемането на дневния ред и програмата за тази седмица.
2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
3. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация.
4. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.
5. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането.
6. Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.
7. Второ четене на Законопроекта за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал.
8. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
9. Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители: Искра Фидосова и Тодор Димитров. Тази точка ще се разгледа като точка първа на 21 май 2010 г., петък.
10. Проекти за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители: Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак от името на Парламентарната група на ДПС; Волен Сидеров от името на Парламентарната група на „Атака”; Искра Фидосова и Тодор Димитров от името на Парламентарната група на ГЕРБ – като точка втора за 21 май 2010 г., петък. Очаква се предложението на Парламентарната група на Синята коалиция.
11. Доклад за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за 2009 г.
12. Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията.
13. Годишен отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2009 г.
14. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител.
15. Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. ХІ, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм в съответствие с Приложение № 18 към конвенцията.
16. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за народните читалища.
17. Парламентарен контрол.
Подлагам на гласуване проекта за програма за работа на Народното събрание за периода 19-21 май 2010 г.
Гласували 139 народни представители: за 135, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
От името на Парламентарната група на Коалиция за България е постъпило предложение на основание чл. 43, ал. 3 от правилника в срока, предвиден по този текст – за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя на Република България Бойко Борисов, на заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков, на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков относно въздействието на кризата върху социално-икономическата ситуация в страната, подготвените антикризисни мерки и текущото изпълнение на бюджета за 2010 г.
Госпожо Манолова, имате думата.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За поредна седмица Парламентарната група на Коалиция за България прави това предложение за изслушване на министър-председателя и на няколко министри, защото за поредна седмица това е тема № 1 за българските граждани, а именно за проявленията на кризата и за мерките, които се очаква правителството да предприеме срещу нея.
За поредна седмица също така сигналите, които идват от управляващите, са разнопосочни – за съкращаване на разходите, което означава уволнения, за актуализация на бюджета, за увеличаване на пенсионната възраст. Общото между тези предложения е, че всички те касаят трудови и осигурителни права на хората, че всички те с най-голяма сила ще засегнат най-нискодоходните групи, социално слабите, хората в неравностойно положение, пенсионерите. Хората искат да знаят какво ще предприеме правителството срещу кризата, дали ще има уволнения, дали ще се съкращават разходите на спешните центрове и дали ще могат да се пенсионират. Неизвестността поражда несигурност и напрежение в българското общество. Затова е редно министър-председателят, икономическият министър, финансовият министър и социалният министър да дойдат тук, в пленарната зала, и да отговорят на въпроса какво ще предприеме правителството срещу развихрящата се криза в България.
Моля тази седмица да подкрепите нашето предложение и да осигурим присъствие на представители на управляващите утре, като точка първа от дневния ред, и от тази най-висока трибуна българските граждани да получат отговор на всички тези вълнуващи ги въпроси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване предложението на Коалиция за България за провеждане на изслушване по реда на чл. 99 от правилника на премиера, на вицепремиера Дянков и на двамата министри – Тотю Младенов и Трайчо Трайков.
Моля, гласувайте.
Гласували 146 народни представители: за 48, против 44, въздържали се 54.
Предложението не е прието.
Господин Курумбашев иска думата. Заповядайте.
ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да предложа да отпадне т. 2 от дневния ред, а именно второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Аргументите ми са два. Единият – както знаете, Коалиция за България е внесла питане до Конституционния съд за това изобщо може ли по този начин да се прекратяват мандати в регулаторни органи и ако ние сега приемем този закон, а Конституционният съд има друго решение, ще се окаже, че всъщност излишно сме се занимавали с този законопроект.
Вторият ми аргумент е, че в момента текат конкурси и за избор на генерални директори и на радиото, и на телевизията. Нека те да завършат при този състав на Съвета за електронни медии, защото иначе, ако много бързаме в момента да променим неговия състав, ще остане ясното съмнение за политическа намеса от страна на мнозинството при подмяна или съкращаване на състава на членовете на СЕМ, а съответно това ще повлияе и върху избора на директори на Националното радио и Националната телевизия.
Така че моля ви да подложите на гласуване отпадането на т. 2 от дневния ред. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Курумбашев от гласуваната и приета програма да отпадне т. 2 – Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.
Моля, гласувайте.
Гласували 150 народни представители: за 44, против 91, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Постъпило е предложение от народния представител Валентина Богданова от Коалиция за България и предложение от името на Парламентарната група на ДПС.
Едното предложение е подписано само от госпожа Валентина Богданова и е заведено със самостоятелен № 054-07-36 на 18 май в 15,44 ч., а преди това, в 15,39 ч., с № 054-02-45 е постъпило предложение от народни представители на общ списък от двете парламентарни групи – на Коалиция за България и на ДПС. На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се внася проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 с мотиви към проекта за решение. Молят проектът за решение да бъде предоставен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.
Заповядайте, госпожо Богданова.
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА (КБ): Госпожо председател, госпожи и господа народни представители! На основание чл. 43, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен като точка в дневния ред проект за решение за създаване на временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждане на държавния зрелостен изпит по български език и литература.
Колеги, мисля, че подобно предложение, подкрепено от 51 народни представители, не се нуждае от сериозни аргументи. Защото вече близо седмица в публичното пространство се коментира един проблем, който носи особена обществена стойност. Проблемът, свързан с възможни нарушения, съмнения за сериозни пробиви в системата при организацията на българските държавни зрелостни изпити, битува в публичното пространство и той засяга интересите на 70 хиляди български зрелостници, на техните родители и близки, на техните учители, свързан е с тяхното самочувствие, с тяхното отношение към държавните институции и респекта им към законите.
Аз си давам сметка, че Министерството на вътрешните работи е заявило желание и вече работи по проверката. Министерството на вътрешните работи обаче може да намери евентуалния виновник. Вътрешната проверка на Министерството на образованието според заместник-министър Коджабашиева тази сутрин не сочи виновни, няма и съмнение за наличие на проблем. Само че той е факт. Работа на Народното събрание и на тази временна анкетна комисия е да установи каква е организацията на държавните зрелостни изпити в Република България, какви са системите за контрол на Министерството на образованието, младежта и науката, какви допълнителни дейности, предвидени в действащото законодателство в областта на народната просвета, трябва да бъдат извършени, за да бъдат разсеяни всякакви съмнения, че в българското образование външното оценяване, заявлението за бъдещето трябва да бъде оспорвано.
Затова, госпожо председател, предлагам да подложите на гласуване това мое предложение. Моля колегите да излязат извън политическото говорене, да подкрепят това предложение. Това е нашата обществена задача, нека да я изпълним. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Подлагам на гласуване направеното предложение за създаване на временна анкетна комисия с посочената задача.
Гласували 147 народни представители: за 47, против 88, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
За процедура – господин Миков.
МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Миналата сряда на основание чл. 26, ал. 5, една трета от членовете на Вътрешната комисия внесохме надлежно предложение за свикване на извънредно заседание или на редовно заседание, както е предвидено в правилника, да изслушаме господин Ваньо Танов за контрабандата. Оттогава нещата доста се поразвиха, много се заговори за тази контрабанда, вътрешният министър каза някои работи по темата контрабанда, обаче заседание няма. Аз Ви моля в качеството Ви на председател да вземете мерки да се изпълни чл. 26, ал. 5: „Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправянето на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.”.
Аз няма да коментирам, че същото май се получава и в Комисията по бюджет и финанси, където група народни представители също е внесла такова искане. Така че Ви моля като председател да вземете мерки за изпълнение на правилника на Събранието.
Благодаря Ви, госпожо председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Бихте ли ми помогнали да кажете какво конкретно като процедура следва да предприема?
МИХАИЛ МИКОВ: Да разговаряте с председателя на комисията и, ако той не може да доведе лицето Танов, служителят Танов, Вие да предприемете мерки, да се обадите на министър-председателя, чиято функция е, шефът на митниците да дойде в Народното събрание и да отговаря пред Вътрешната комисия. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Разбрах Ви. Благодаря.
Заповядайте за процедура.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Извинявам се, госпожо председател, тъй като Вие преди малко попитахте с какво бихте могли да помогнете, искам да Ви зачета чл. 9, ал. 1 – „Председателят на Народното събрание в изпълнение на правомощията по чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
...
3. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание и на народните представители”.
Искам да кажа, че в Комисията по бюджет и финанси повече от една трета от народните представители поискаха изслушване на министър-председателя и на министъра на финансите по антикризисните мерки на правителството. Това се случи точно преди една седмица. В раздадения ни днес дневен ред на комисията такава точка не е включена.
Затова Ви моля да упражните правата си по чл. 9 и да осигурите дейността на комисията в съответствие с Правилника на Народното събрание. Благодаря ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Овчаров, аз съм убедена, че Вие правите разлика между понятието „осигурява необходимите условия за работа на комисията” и „гарантира дейността на комисията”, което са две различни неща.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ, встрани от микрофоните): Аз прочетох каквото трябва.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да, благодаря.
За процедура – госпожа Стоянова.
МЕНДА СТОЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз искам да зачета ал. 5 на чл. 26 от правилника, съгласно която по искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседания на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправянето на поканата.
Такова искане от една трета от представителите на комисията настина е входирано на 14 май 2010 г., така че към днешна дата даже не са изминали и тези 7 дни. Съгласно правилника срокът от 7 дни е след отправяне на поканата към съответните лица, така че процедурата ще бъде спазена.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Съобщения:
Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 май до 18 май 2010 г., както следва:
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са комисията по правни въпроси и Комисията по здравеопазването.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Съпътстваща е Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Законопроект за изменение на Кодекса на труда. Вносители са Емилия Масларова и Драгомир Стойнев. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносители са Мая Манолова и група народни представители. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Вносители са Мартин Димитров и Стоян Мавродиев. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Вносители са Даниела Миткова и група народни представители. Водеща е Комисията по културата, гражданското общество и медиите. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Валентин Николов и група народни представители. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм.
Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по труда и социалната политика. Съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването.
Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България и на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на инициативата JEREMIE в Република България. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Съпътстващи са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по външна политика и отбрана.
Проект за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вносители са Веселин Методиев и група народни представители. Проектът за решение е разпределен на Комисията по правни въпроси.
Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносител е Волен Сидеров.
Проект за решение за избиране на член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Лютви Местан, Христо Бисеров и Четин Казак.
Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да провери сигналите за груби нарушения при провеждането на държавния зрелостен изпит по български език и литература за випуск 2010 г. Вносители са Валентина Богданова и група народни представители.
Проект за решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров.
Проект за решение за избиране на членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Вносители са Искра Фидосова и Тодор Димитров.
В понеделник, на 17 май 2010 г., е раздаден на народните представители по парламентарни групи Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приети на първо четене на 14 май 2010 г. Проектът е изготвен от Комисията по правни въпроси на основание чл. 71, ал. 2 от Правилника.
Съобщението се прави с оглед срока за писмени предложения за второ четене.
На 13 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания, които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание, на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и на Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 май 2010 г. от Националния статистически институт са получени резултати от статистически изследвания за въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2009 г., които са предоставени с писмо на председателя на Народното събрание и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.
На 17 май 2010 г. с вх. № 039-00-63 от Българската библиотечна информационна асоциация в Народното събрание е постъпило обръщение на членовете на асоциацията, с което народните представители могат да се запознаят в Библиотеката на Народното събрание.
Преминаваме към точка първа от дневния ред:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – допълнителен доклад.
Не виждам госпожа Искра Михайлова.
Заповядайте, господин Пейчев.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН ПЕЙЧЕВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
При разглеждането и гласуването на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Министерския съвет на 6 януари 2010 г. и гласуван на второ четене от Народното събрание на 13 май 2010 г., не е четен и гласуван текстът на ал. 2 на чл. 82, съдържащ се в § 62.
В тази връзка, предлагам да бъде подложен отново на обсъждане и гласуване § 62:
„§ 62. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) В случаите по чл. 22, т. 2 и чл. 24, т. 2 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед нотификатора да транспортира отпадъците обратно в Република България и да ги третира по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъците до крайното му местоназначение.
(2) В случаите по чл. 24, т. 3 от Регламент 1013/2006 министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице задължава със заповед получателя да третира отпадъците по екологосъобразен начин. Заповедта в този случай придружава превоза на отпадъци до крайното му местоназначение.
(3) Заповедта по ал. 1 се изпраща на нотификатора, а в случаите по ал. 2 – на получателя, по реда на ГПК.
(4) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) Ако разходите по задълженията съгласно ал. 1 и 2 са поети от министъра на околната среда и водите, те подлежат на възстановяване в пълен размер от виновното лице, съгласно ал. 1 и 2.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря Ви, господин Пейчев.
С една корекция в ал. 3 да бъде изписано Гражданския процесуален кодекс, за да има симетрия с Административнопроцесуалния кодекс. Вие го прочетохте с абревиатура.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакцията на § 62.
Гласували 113 народни представители: за 92, против 7, въздържали се 14.
Предложението е прието.
Следва:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА.
С доклада на комисията ще ни запознае народният представител Гинче Караминова.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде допуснат в пленарната зала Димитър Дерелиев – заместник-министър на културата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 92 народни представители: за 89, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Поканете заместник-министъра.
Госпожо Караминова, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за радиото и телевизията, № 054-01-38, внесен
от Силвия Хубенова и група народни представители
на 28 април 2010 г.
Проект – второ гласуване.
„Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за заглавието на закона и предлага следната редакция:
„Закон за изменение на Закона за радиото и телевизията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Съображения? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията с редакцията на названието на закона, така както беше предложено.
Гласували 99 народни представители: за 85, против 4, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Има постъпило предложение на народния представител Михаил Михайлов по § 1:
„§ 1. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Съветът за електронни медии се състои от пет члена, които се избират от Народното събрание.
(2) Всяка парламентарна група може да предложи не повече от две кандидатури за член на СЕМ.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Аз искам да обоснова моето предложение, което променя досега съществуващото, тоест да има квоти в СЕМ. Двадесет години съществуват квоти в различни органи, било то регулаторни, било Централна избирателна комисия.
Ето защо смятам, че е крайно време да се сложи край на тази порочна практика. Защо? Защото суверенът, който носи отговорност за законодателната дейност в областта на медийното законодателство е Народното събрание. СЕМ се отчита пред Народното събрание, не се отчита пред Президента. Президентът по Конституция няма никакви права, свързани с медиите, с медийното законодателство.
Ето защо ние предлагаме това, което е най-прозрачно, най-принципно – да се избира от парламента. Всяка парламентарна група да има право да предлага не повече от две кандидатури и да бъде гласувано от парламента. Според мен, това е най-чисто, най-прозрачно при самото вземане на решение.
Искам да кажа на колегите от ГЕРБ, че всички участници в комисията бяха подведени от председателката на комисията, която не виждам в момента, която каза, че през 1996 г. е имало такова предложение и Конституционният съд се е произнесъл за незаконосъобразност.
Аз прочетох решението на Конституционния съд и то е изцяло в моя подкрепа, защото тогава предложението е било за НСРТ. Тогава е имало Национален съвет за радио и телевизия и предложението е било – да бъде от единадесет човека, седем от Народното събрание, двама по предложение на министър-председателя и двама по предложение на Президента.
Решението на Конституционния съд е, че не може министър-председателят да предлага квота и, че по този начин ще се наруши плурализмът при вземането на решенията на НСРТ, което е изцяло в моя подкрепа, тъй като всички парламентарни групи имат предложения и могат да бъдат гласувани в пленарна зала. Тоест квотният принцип е наистина нарушение на правата, които са дадени по Конституция за Закона за радио и телевизия. Там никъде не е записано „президент”, никъде не са записани неговите правомощия.
Искам да ви обърна внимание: крайно време е да престанем с тази порочна практика.
Обръщам се и към ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ. За мен е много по-важно председателят на комисията да беше тук, в залата, и да вземе отношение, а не най-вероятно да ходи на този бал на суетата във Виена. Тук гледаме много по-важни неща.
Тук трябваше да съществува и отчет на СЕМ. Както виждаме, тази седмица няма и отчет на СЕМ. Защо няма такъв?!
Изцяло се сменят и подменят нещата, без да се даде абсолютно никаква обосновка. Председателят на комисията трябваше да бъде тук и да каже дали наистина предложенията, направени тук през 1996 г., са противоречали на Конституцията, защото и моето предложение е същото и така бяха подведени всички членове на комисията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Михайлов.
Реплики? Няма.
Други народни представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което комисията не подкрепя – за редакцията на § 1.
Гласували 95 народни представители: за 9, против 57, въздържали се 29.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 1.
Гласували 93 народни представители: за 76, против 7, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Параграф 2.
Има постъпило предложение от народния представител Михаил Михайлов:
„§ 2. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на СЕМ се избират за срок от шест години.”
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Михаил Михайлов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 87 народни представители: за 8, против 56, въздържали се 23.
Предложението не е прието.
Гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 2.
Гласували 84 народни представители: за 74, против 7, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: „Преходни и заключителни разпоредби.”
Комисията подкрепя текста на вносителя.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”, което комисията подкрепя.
Гласували 88 народни представители: за 76, против 4, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 3 по вносител, подкрепен от комисията.
Гласували 86 народни представители: за 74, против 6, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага следната редакция:
„§ 4. След изтичане на две години от влизане в сила на този закон съставът на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се обновява, като чрез жребий се прекратява мандатът на един от членовете, избрани през 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 4, която по принцип подкрепя текста на вносителя.
Гласували 90 народни представители: за 77, против 7, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага следната редакция:
„§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на този закон мандатът на един от членовете на Съвета за електронни медии от квотата на Президента се прекратява чрез жребий.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Гласуваме предложението на комисията за редакция на § 5.
Гласували 87 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ГИНЧЕ КАРАМИНОВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 6 по предложение на комисията в подкрепа текста на вносителя.
Гласували 89 народни представители: за 77, против 5, въздържали се 7.
Предложението е прието, а с това е приет на второ гласуване и Законът за изменение на Закона за радиото и телевизията.
Следващата точка е:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКРЕДИТАЦИЯТА, ИЗВЪРШВАНА ОТ БЪЛГАРСКАТА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ, продължение.
Продължаваме от петъчния пленарен ден.
От името на комисията докладва председателят й господин Мартин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, правя процедурно предложение за допускане до залата на господин Евгени Ангелов -заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, за когото не беше гласувана процедура миналата седмица. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме направеното процедурно предложение за допускане в залата.
Гласували 83 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Моля да бъдат допуснати в залата заместник-министърът и гостите, за които има прието процедурно предложение от петък.
Имате думата, господин Димитров.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 32.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 33.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Поставям ан блок на гласуване параграфи с номерация по вносител 33 и 34, които комисията подкрепя по съдържание и получават нова номерация, съответно § 32 и 33 по комисия.
Гласували 81 народни представители: за 75, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 35, който става § 34:
„§ 34. В чл. 36 накрая се поставя запетая и се добавя „придружено от оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по тази редакция? Не.
Подлагам на гласуване § 34 по предложението на комисията.
Гласували 72 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 35:
„§ 35. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При ограничаване обхвата на акредитацията, временно ограничаване обхвата на акредитацията, спиране или отнемане на акредитацията лицето е длъжно да върне в агенцията оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него в 14-дневен срок от получаването на заповедта по чл. 35, ал. 1. Лице със спряна или отнета акредитация е длъжно да спре позоваването си на акредитацията, независимо дали е оспорило или не заповедта.
(2) Лицето, чиято акредитация е с ограничен или временно ограничен обхват, получава сертификат за акредитация и приложението към него с ограничен или временно ограничен обхват.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли съображения по така предложената редакция на § 35? Няма.
Подлагам на гласуване § 35 по предложение на комисията и номерация на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 37, който става § 36:
„§ 36. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Лице, чиято акредитация е отнета, може да кандидатства отново за акредитация не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на заповедта за отнемане на акредитация и представяне на доказателства, че са отстранени несъответствията с изискванията за акредитация.
(2) Орган по сертификация, чиято акредитация е отнета, трябва да оттегли/прекрати всички сертификати, предоставени под акредитация в рамките на два месеца от датата на отнемане. Органите по сертификация трябва да представят в агенцията списък на предоставените от тях сертификации с доказателства за тяхното оттегляне/прекратяване.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Не виждам да има желаещи за изказвания.
Подлагам на гласуване § 36, съгласно редакцията и номерацията на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 37.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 37 по номерация на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 74, против няма, въздържали се – 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 38:
„§ 38. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Който не изпълни задължението си по чл. 37, ал. 1, като не върне оригиналите на сертификата за акредитация и на приложението към него, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението за редакция на § 38 по комисия.
Гласували 81 народни представители: за 79, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 39.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме § 39 по комисия в подкрепа текста на вносителя за § 40.
Гласували 75 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 40:
„§ 40. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Който извършва дейност по акредитация на органи за оценяване на съответствието в нарушение на разпоредбата на чл. 2, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 50 000 лв.”
(2) При повторно или системни нарушения наказанието по ал. 1 е глоба или имуществена санкция в размер 75 000 лв.
(3) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(4) Наказателните постановления се издават от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по редакцията на предложения § 40 от комисията? Няма.
Гласуваме § 40 по предложението на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 74, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 41:
„§ 41. В Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба” се изменя така: „Допълнителни разпоредби”.
2. В § 1:
а) точки 2, 3 и 4 се отменят;
б) точка 5 се изменя така:
„5. „Организации на акредитирани лица” са юридически лица с нестопанска цел, в които поне половината от членовете са акредитирани от агенцията лица”;
в) точка 9 се отменя.
3. Създават се § 1а и § 1б:
„§ 1а. За целите на този закон се прилагат и определенията по чл. 2 от Регламент (ЕО) № 765/2008.
§ 1б. За целите на този закон се прилагат и определенията на хармонизираните стандарти, данни за които са публикувани в „Официален вестник” на Европейския съюз, съгласно чл. 11 от Регламент (ЕО) № 765/2008”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища няма.
Гласуваме § 41 в редакцията на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 43, който става § 42.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на подразделението и на § 43, който става § 42, в редакция на комисията.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 44 има предложение от народните представители Димитров и Иванов, което не се подкрепя от комисията, затова ще ви го прочета:
„В § 44 накрая се добавя: „като при действието на чл. 41, ал. 3 и на чл. 41а, ал. 1 и 2, се спазват разпоредбите:
1. Протоколи и/или сертификати, издадени от органи за оценяване на съответствието, които са акредитирани от местни и външни органи по акредитация преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. В този срок акредитираните органи за оценяване на съответствието могат да извършват надзорни проверки за потвърждаване на валидността на документите, без те да подновяват или удължават срока им с акредитацията преди 1 януари 2010 г.
2. Документите за акредитация на органи за оценяване на съответствието, издадени от местни и външни органи по акредитация преди 1 януари 2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31 декември 2014 г. В този срок валидността им може да се потвърждава чрез надзорни оценки от акредитиралите ги органи, без тези органи да подновяват или удължават срока им на валидност”.
Има предложение от народния представител Анна Янева. То не е подкрепено от комисията, затова също ще ви го прочета:
Създава се § 44а със следното съдържание:
„§ 44а. (1) Протоколи и/или сертификати, издадени от органи за оценяване на съответствието, които са акредитирани от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване преди 01.01.2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31.12.2014 г. В този срок органите могат да извършват надзорни проверки за потвърждаване на валидността на документите, но не могат да ги подновяват или да удължават срока им.
(2) Документите за акредитация на органи за оценяване на съответствието, издадени от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване преди 01.01.2010 г., могат да останат валидни до изтичане на срока им, но не по-късно от 31.12.2014 г. В този срок валидността им може да се потвърждава чрез надзорни оценки, извършвани от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване, но той не може да подновява или удължава срока им на валидност”.
Комисията не подкрепя това предложение.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43:
„§ 43. В срок до два месеца от влизането в сила на този закон дейността по акредитация да се приведе в съответствие с неговите изисквания”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вземам думата по отношение на предложението, което се прави за Преходна и заключителна разпоредба, § 44.
По този параграф двамата с колегата Мартин Димитров имаме предложение. Предложението по същество означава прилагане на текст, който директно съществува в Регламента на Европейската комисия. Това е Регламент № 765 от 2008 г. на Европейския съюз.
Текстът на Регламента, който е дефиниран в чл. 39 като преходна разпоредба гласи, че сертификатите за акредитация издадени преди 1 януари 2010 г. могат да останат валидни до датата на изтичането им, но не и след 31 декември 2014 г. Текстът е изключително ясен и с предложението, което се прави от вносителя, имам предвид Министерския съвет, се обезсилва Преходната разпоредба в Регламента.
Преди всичко се заявява, че с думите „могат да останат валидни” Регламентът дава основание за вземане на друго решение. Регламентът дава това основание, но не на администрацията, която ще прилага закона. Регламентът дава това основание на лицата, които са получили сертификатите за акредитация. Тяхно право е да решат дали сертификатите за акредитация, които са им били издадени преди 1 януари 2010 г. те биха желали да ги запазят при изричното условие, че те ще бъдат валидни единствено за територията на България или поради дейността им те искат да им се издаде сертификат от Националната служба за акредитация и да направят преди 31 декември 2014 г. съответните постъпки.
По този повод от вносителите имаше писмо, което беше изпратено до Европейската комисия. От Европейската комисия беше получен отговор, подписан от Анабел Бревка, която е от Главна дирекция „Предприятия и индустрия”. Там тя се позовава на факт, който е безспорен, че издадени акредитации от друга алтернативна служба, това е Българската служба за доброволна акредитация и установяване… не мога да ви кажа точно... Аз самият не съм подробно запознат с тази служба, но е казано, че издадените акредитации не са по действащия закон. Естествено не са, защото действащият закон е – първо, за доброволна акредитация, и второ – отнася се само за акредитация, която се извършва от Българската служба за акредитация и касае само тези акредитации, издадени от Българската служба за акредитация.
Алтернативната организация, която е издавала акредитации, валидни на територията на страната, обаче е призната от българския съд и впоследствие e потвърдено от Комисията за защита на конкуренцията.
На следващо място, има нарочно становище от отдел „Европейско право” на Народното събрание, където изрично в т. 3 заявяват, че преходният период е уреден в чл. 39 от регламента и не следва да се урежда по друг изричен начин в закона. Тоест те считат, че направеното предложение от вносителя не е нужно да бъде прието и съответно да съществува в закона.
И накрая, пред мен е и становище от съветник в дирекция „Законодателна дейност и европейско право”, което е официално заведено до председателя на Народното събрание. В него той излага подробно аргументите, поради които не би трябвало да се отменя даденият от регламента преходен период до 31 декември 2014 г. и реално да се замества с един двумесечен срок, в който трябва да започне пререгистрация.
Нещо повече, като имам предвид колко бавно се придвижваха подобни процедури и как изведнъж на една голяма група от засегнати лица ще трябва да се извършва пререгистрация, бъдете сигурни, че сроковете няма да бъдат спазени. Ще бъде нанесена вреда на бизнеса. Не правете това - не рушете доверието, което бизнесът все още съхранява към вас.
По тази причина апелирам енергично към вас да подкрепите предложението, което правим с господин Мартин Димитров, което реално прилага Преходната разпоредба на европейския регламент от 2008 г. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Няма.
Изказване?
Заповядайте, госпожо Янева.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Още веднъж пред вас искам да аргументирам моето предложение, свързано с въвеждане на преходен период, като още в началото искам да кажа, че подкрепям всички аргументи на моите колеги Иван Иванов и Мартин Димитров. Вие чухте, че двете предложения са идентични по същество. В моето предложение е малко по-ограничено, тъй като касае само Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване, докато тяхното предложение е за всички вътрешни и външни органи. Предварително искам да кажа, че ако подкрепите техния вариант, няма да се разсърдя.
Много аргументи бяха изказани. Искам да кажа, че наистина трябва да се възползваме от възможността на чл. 39 от Регламент № 765 на Европейския парламент, който наистина дава възможност да въведем този петгодишен преходен период.
Защо ни е необходим този преходен период? Защото, ако не го въведем, той ще се отрази изключително лошо и зле на българския бизнес и по различни оценки ще засегне над 7000 български фирми. Мисля, че в условия на криза не бива с невъвеждането на този петгодишен гратисен период да създаваме допълнителни пречки пред българския бизнес.
Уважаеми колеги, в нашата комисия, лично до мен, постъпиха възражения от много фирми. Аз предполагам, че и вие сте ги получили. Наистина искам да подкрепим предложението, което сме направили, най-вече за да не пречим на българските фирми. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Реплики към госпожа Янева?
Има думата народният представител Валентин Николов.
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, аз лично мисля, че това не трябва да се подкрепи поради следните причини. Има страни в Европейския съюз, където е имало повече от една акредитираща институция, но те са били членове на ЕА, докато при нас е прецедент - фирмата, която е регистрирана в съда, и в момента има процедура за отмяна именно на това съдебно решение. Ще направим прецедент, като дадем гратисен период, при условие че тя не е член на ЕА, а директивата точно казва, че всички трябва да са членове на ЕА.
На това отгоре си мисля по списъка, който беше даден, че фирмите, които са акредитирани от тази фирма, са близо 70, а не 7000. Те ако са сертифицирали други фирми, това е друг въпрос, но приблизителната бройка е 70, така че не виждам да създадем някакъв кой знае какъв проблем. Ако допуснем да гласуваме този член, ще направим така, че акредитациите да важат само в България и никъде другаде в Европейския съюз, затова ви призовавам да гласуваме „против”. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Втора реплика? Няма.
Госпожо Янева, имате право на дуплика. Заповядайте.
АННА ЯНЕВА (КБ): Уважаеми господин Николов, съвсем умишлено не исках да водим дебат за легитимността на Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване. Това е въпрос, който решават други органи, независими в нашата страна.
По-скоро важното за нас е какво правим с тези фирми, които са получили сертификати от акредитирани органи от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване. Затова казвам, че те са 7000, защото 7000 са фирмите, които са получили сертификати от органи, акредитирани от Българския съвет за доброволна акредитация и упълномощаване. В същото време, пак напомням, регламентът ни дава това право и ние можем да го приемем.
Аз пак поставям въпроса: искаме ли в условията на криза да пречим на бизнеса, или искаме поне малко да му помогнем, за да може да работи по-добре? Това е големият въпрос, всичко друго е встрани от темата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за други изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 72 народни представители: за 16, против 44, въздържали се 12.
Предложението не е прието.
Сега ще подложа на гласуване предложението на народния представител Анна Янева, което комисията не подкрепя.
Гласували 78 народни представители: за 14, против 58, въздържали се 6.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението с редакцията на комисията.
Гласували 76 народни представители: за 62, против 10, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 45 комисията подкрепя текста на вносителя и параграфът става § 44.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 45, който става § 44.
Гласували 78 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
Благодаря на председателя на комисията господин Мартин Димитров.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СПЪТНИЦИ.
С доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае нейният председател господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Благодаря.
Правя процедурно предложение: в залата да бъде допусната госпожа Милка Коджабашиева - заместник-министър на образованието, младежта и науката.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направено е предложение за допуск в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 73 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 1.
Предложението е прието.
Моля, поканете госта в залата.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ:
„ДОКЛАД
относно Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от
Министерския съвет на 22 март 2010 г.
На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г.
На заседанието присъства Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна” на Министерството на образованието, младежта и науката.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от страна на вносителя от господин Любомир Йосифов.
Европейската организация за разработване на метеорологични спътници е учредена с конвенция от Женева, влязла в сила през 1986 г. Основната цел на организацията е непрекъснато осигуряване на спътникови снимки и текущи метеорологични данни за времето и климата. Република България се присъединява към Европейската организация като асоцииран член през 2005 г. Българското сътрудничество се осъществява чрез Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Затова от името на българското правителство споразумението за сътрудничество се подписа от председателя на БАН.
Споразумението предвижда за 2010 г. България да стане пълноправен член. Поради влошените финансови параметри на бюджета на БАН не може да бъде осигурена необходимата за пълноправно членство на България вноска в размер на 1 млн. 800 хил. евро. В тази връзка са проведени преговори и е получено съгласие за продължаване на асоциираното членство за още две години, през които България ще внесе общо 400 хил. евро. По тази причина се налага Народното събрание да приеме Изменение на Споразумението.
В дискусията се включиха народните представители Огнян Стоичков, Станислав Станилов и Алиосман Имамов. Те поставиха въпроса, че липсата на пълноправно членство не позволява на България да бъде допусната до цялата база данни на Европейската организация с всичките научни разработки, които съществуват там. Подчертано бе, че пълноправните членове на Европейската организация имат достъп до програмите, които се финансират от Европейския съюз, докато асоциираните нямат това право. Вносителите нямат информация за какви проекти по европейски фондове България няма да може да кандидатства през следващите две години. Народните представители изразиха съжаление, че независимо от кризата не е осигурена необходимата за пълноправно членство сума, напротив, при гласуването на Закона за държавния бюджет от БАН са извадени 5 млн. евро.
След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с единодушен резултат 15 гласа „за” Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г.”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае представител на комисията.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИМИР ТОШЕВ: Уважаеми господин председателстващ!
„На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
В изпълнение на решението по т. 1 от Протокол № 39 от заседанието Министерския съвет на 7 октомври 2009 г., председателят на Българската академия на науките е провел разговори и подписал от името на българското правителство Изменение на Споразумението за сътрудничество на правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници при условие за последваща ратификация.
Продължаването на срока на действие на Споразумението е необходима стъпка за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която е от съществено значение за изготвянето на високонадеждни и с висока достоверност метеорологични прогнози, както и за интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в общоевропейските инициативи.
С ратифицирането на Споразумението се създават необходимите правни условия за продължаване действието на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.
След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана с единодушие прие следното становище:
Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
А сега с доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае госпожа Искра Фидосова.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Ще прочета доклада на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници, № 002-02-12, внесен от Министерския съвет.
„На свое заседание, проведено на 25 март 2010 г., Комисията по правни въпроси разгледа законопроекта. На заседанието присъстваха представители на Министерството на образованието, младежта и науката господин Любомир Йосифов – директор на дирекция „Правна”, и госпожа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование”.
От името на вносителите проектът за решение бе представен от господин Любомир Йосифов.
Министерството на образованието, младежта и науката предлага да се продължи с още две години срокът на действие на съществуващото споразумение, което е необходимо за продължаване на достъпа до качествена спътникова метеорологична информация, която ще позволява изготвяне на високонадеждни и достоверни метеорологични прогнози, а също и интегрирането на Националния институт по метеорология и хидрология в общоевропейските инициативи.
След проведената дискусия единодушно с 18 гласа „за” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници № 002-02-12, внесен от Министерския съвет.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
А сега давам думата на вносителя.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛКА КОДЖАБАШИЕВА: Господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! От името на вносителя бих искала да се обърна към уважаемите народни представители за подкрепа на предложението, което сме внесли във връзка с необходимостта от ратифициране на споразумението, което е подписано от акад. Съботинов след съответното надлежно обсъждане и проучване, което е направено.
Всички знаят, че Националният институт по хидрология има нужда от тези надеждни метеорологични данни и изключително важно е продължаването на срока на споразумението. Предложението, което сме направили, е съобразено с финансовата обосновка. Всички знаете, че в случай на пълноправно членство размерът на вноската, която би следвало да направи страната ни, е 1 млн. 802 хил. евро, като първоначалната встъпителна вноска е в размер на 1 млн. 177 хил. евро. С анекса, който се предлага в случая, който ние внасяме с молба за ратифициране, вноската на Република България за 2010 г. ще бъде 387 хил. лв., а за 2011 г. – 5011 559 лв.
В докладите на председателите на комисии, които са обсъждали и разглеждали споразумението, което е подписано, бяха посочени точните аргументи за необходимостта от ратификация и затова потвърждаваме внесеното предложение и очакваме вашето положително решение. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: И аз Ви благодаря.
Уважаеми народни представители, откривам дискусията.
Има ли желание за изказвания? Няма.
В такъв случай подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за развитие на метеорологичните спътници, № 002 02 12, внесен от Министерския съвет на 22 март 2010 г.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 77 народни представители: за 76, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
За процедура – заповядайте, господин Стоичков.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ: Уважаеми господин председател, моля на основание чл. 70, ал. 2 от нашия правилник да подложите и на второ гласуване законопроекта, тъй като не бяха направени предложения за изменение и допълнение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направена е процедура от народния представител Стоичков за второ гласуване.
Моля, гласувайте това предложение.
Гласували 80 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Моля, господин Стоичков, да прочетете текста на законопроекта.
ДОКЛАДЧИК ОГНЯН СТОИЧКОВ:
„ЗАКОН
за ратифициране на Изменението на Споразумението
за сътрудничество между правителството на Република
България и Европейската организация за разработване на
метеорологични спътници (EUMETSAT)
Член единствен. Ратифицира изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT), подписано на 8 декември 2009 г. в София.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Изменението на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и Европейската организация за разработване на метеорологични спътници.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Преминаваме към следващата точка от нашата седмична програма, а именно:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО.
Господин Мартин Димитров, моля, заповядайте на трибуната.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Уважаеми господин председател, колеги, първо – предложение за допускане в залата от Министерството на финансите на Ана Михайлова – заместник-министър, Цветанка Михайлова и Меглена Христова, и от Комисията по финансов надзор – Стефан Стоилков.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, направено е предложение за допуск в залата.
Моля, гласувайте.
Гласували 78 народни представители: за 78, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
Моля квесторите да поканят лицата.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване текста на § 1.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Има направено предложение от народните представители Димитър Главчев и Валентин Николов, което е оттеглено.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 2? Няма.
Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 2.
Гласували 84 народни представители: за 78, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: По § 3 има направено предложение от народния представител Георги Икономов, което комисията подкрепя по принцип.
Предложение от народния представител Явор Нотев - § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов - § 3 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
„§ 3. В чл. 290 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 5 накрая се добавя „след одобряване от комисията”.
2. Създават се алинеи 8 и 9:
„(8) Комисията одобрява проекта на годишен бюджет на фонда или го връща за преработване, когато противоречи на разпоредбите на този кодекс и подзаконовите актове по прилагането му, застрашава финансовата стабилност на фонда или интересите на лицата, които имат право на вземане от фонда или когато административните разходи на фонда са необосновано завишени, като дава задължителни указания.
(9) Когато до началото на съответната година няма приет годишен бюджет на фонда, до неговото приемане, разходите на фонда се извършват до размера на тези за съответния период на предходната година. При възникване на необходимост от извършване на разходи с по-висок размер, управителният съвет ги извършва след разрешение на комисията.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване?
Господин Иванов, заповядайте.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, направил съм предложение за отпадане на § 3 от проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Всъщност § 3 въвежда по определен начин, разбира се, контрол от страна на Комисията за финансов надзор върху гаранционния фонд, защото се предлага годишният бюджет и годишният финансов отчет на фонда да се одобряват от Комисията за финансов надзор. Комисията впоследствие прие текст, който смекчава предложението на вносителя, но остават основно някои въпроси, на които аз нямам отговор.
Първо, защо е необходима тази поправка? Има ли до момента нещо, което да не функционира добре в дейността на фонда? Ако има, да ни се каже тук, от трибуната, има ли нарушения, злоупотреби или каквото и да било друго.
Второ, нека не забравяме, че фондът като такъв е създаден като изцяло фонд с независим статут, който няма нищо общо финансово с държавата и единствената връзка, която се осъществява с държавните институции, това е с Комисията за финансов надзор, но тази връзка е осъществена съвсем правомерно от правилника на фонда. Там този правилник се приема именно от Комисията за финансов надзор.
Нужно ли е при това положение, след като правилникът е приет именно от Комисията по финансов надзор и фондът функционира изцяло по правилника и няма никакви нарушения, да се въвеждат допълнителни контролни механизми? Кому е нужно и защо? Не е описана такава необходимост. Казва се единствено да се уеднаквят изискванията към Гаранционния фонд с Фонда за компенсиране на инвеститорите. Но Фондът за компенсиране на инвеститорите е със съвсем различен статут. Не искам тук да ви запознавам с този втори фонд. Това по-скоро е използвано като някакъв мотив само и само, за да има мотив, за да се направи това предложение.
Накрая, което не е без значение, няма никакво европейско изискване в европейска директива или в европейски регламент, който да изисква да има именно такъв механизъм.
Изхождайки от обстоятелството, че фондът има независим статут, че нарушение в неговата работа не е имало, че контролът от страна на държавата се осъществява чрез Правилник и ако се иска нещо допълнително трябва да се внесе като промяна в правилника, аз апелирам към вас наистина § 3 да отпадне. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Реплики към господин Иванов? Заповядайте.
ГЕОРГИ ИКОНОМОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, господин Иванов! Предлаганата сега редакция на § 3 е във връзка с приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането. Всички причини, поради които се налага въвеждането на това, така наречено от вас, ограничение бяха обяснени подробно от представителите на членовете на Комисията за финансов надзор. Причината стана ясна, а това е, че за 2009 г. бюджетът е бил необосновано завишен. След преговори между тях, фондът се съгласява да намали разходите, обаче оттам насетне идва въпросът ако това започне да се повтаря. В същия момент имаме ограничение в самия правилник, където имаме – от какво трябва да се финансират административните разходи. В проекта за новия § 3, когато се констатират необосновано завишени разходи, тогава комисията има право да приеме или да не приеме този проект за бюджет.
Около това нещо се обединихме всички. Не мислим, че тази контролна функция ще попречи по някакъв начин на действията на фонда, нито пък на изплащаното от него обезщетение, просто цели едно регулиране на необоснованото завишаване на административните разходи, което е забелязано през последната година.
Също така средствата, с които разполага фондът, са средства на гражданите. Те имат публичен характер и напълно естествено е, все пак, и държавата да се намесва при тяхното изразходване. Това е целта на внесеното предложение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Друга реплика? Няма.
Дуплика?
Заповядайте, господин Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! Аз действително приемам репликата съвсем добронамерено. Считам обаче, че не може една законова промяна да бъде извършена с единствения си мотив на завишаване на разходи в предшестващата година на един орган, който по статут е независим.
Друг е въпросът, че може да се упражни много по-силно взаимодействие с фонда чрез комисията, без това да намира отражение в закона. Може да се промени дори правилникът. Той е подзаконов нормативен акт.
Разбрах от репликата, не съм проследил колко са били административните разходите на фонда за миналата година, но разбрах, че те са намалели. Значи има механизъм, без даже да е гласувана тази поправка в закона, чрез взаимодействие между комисията и фонда разходите да бъдат намалени. Самата Ваша реплика показва, че при това положение не е необходима законова поправка.
И не на последно място, всички функции, които изпълнява фондът относно изплащане на обезщетение в случаи на пътнотранспортни произшествия, когато не са покрити – няма сключена или действаща задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, изплащане на обезщетение към други страни, външни по отношение на България в подобни случаи, са изпълнявани изрядно.
Това е моят аргумент и аз поддържам моето становище, че това е излишно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Други изказвания? Няма.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложенията на народните представители Явор Нотев и Иван Иванов, които не се подкрепят от комисията. Подлагам ги едновременно на гласуване, тъй като те са идентични.
Гласували 85 народни представители: за 27, против 43, въздържали се 15.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията със съответната редакция за § 3.
Гласували 74 народни представители: за 64, против 1, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: Комисията предлага да се създаде нов § 4:
„§ 4. В чл. 291, ал. 3, т. 6 накрая се добавя „и на комисията”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията да се създаде § 4, който беше изчетен.
Моля народните представители да гласуват § 4.
Гласували 79 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК МАРТИН ДИМИТРОВ: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желаещи народни представители за изказвания? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за наименованието и съответно текста на вносителя за § 4, който става § 5.
Гласували 78 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Уважаеми народни представители, имам удоволствието да ви съобщя, че гост на Народното събрание днес е госпожа Роберта Стивънс – президент на Американската библиотечна асоциация и ръководител на Направлението на Конгресната библиотека на Съединените американски щати. Госпожа Стивънс е в България по повод предстоящия празник – 24 май и провеждането на Националната библиотечна седмица.
Моля да приветстваме нашата гостенка от Съединените американски щати. (Всички стават. Ръкопляскания.)
Благодаря ви.
Обявявам 30-минутна почивка. Продължаваме в 11,35 ч.
(След почивката.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Продължаваме.
Следващата точка от дневния ред е:
ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И НА ОТКЛОНЕНИЕТО ОТ ОБЛАГАНЕ С ДАНЪЦИ НА ДОХОДИТЕ И ИМУЩЕСТВОТО.
Постъпил е доклад от водещата Комисия по бюджет и финанси.
Ще помоля представител на комисията да ни запознае с доклада. Не виждам госпожа Менда Стоянова в залата. Има ли представител на Комисията по бюджет и финанси?
РЕПЛИКА ОТ КБ: Нямаме кворум.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДИАН ЧЕРВЕНКОНДЕВ: Благодаря, госпожо председател.
„ДОКЛАД
по Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-13, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г.
На заседание, проведено на 22 април 2010 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.
Действащата спогодба е една от първите спогодби, сключени от България в областта на международното двойно данъчно облагане – подписана е на 2 юни 1987 г. Спогодбата е договаряна в условия на коренно различни икономически отношения и в период, когато в България не е съществувало същинско данъчно облагане.
Подписването на нова спогодба се налага от това, че в действащата не са регламентирани защитни механизми, както в по-актуалните спогодби, чрез които да се предотврати възможността за отклонение от данъчното облагане. Недостатъчно ефективна е и правната регламентация в областта на обмена на данъчна информация между държавите.
Новата спогодба ще допринесе за актуализиране на правната основа, свързана с международното двойно данъчно облагане във връзка с развитието и осъществяването на икономическо сътрудничество във всички области на икономическия и обществен потенциал между нашите две държави.
Спогодбата е съобразена с определени директиви на Европейския съюз в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като по този начин тя отговаря на съответните изисквания.
След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” 20 народни представители, „против” и „въздържали се” няма.
Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-13, внесен от Министерския съвет на 6 април 2010 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Червенкондев.
С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае председателят й господин Живко Тодоров.
ДОКЛАДЧИК ЖИВКО ТОДОРОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители!
„На редовно заседание, проведено на 21 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
Спогодбата между Република България и Федерална република Германия е съобразена с актуалните данъчни законодателства на двете държави, а така също и с последните изменения на модела на данъчна спогодба на ОИСР. Тя защитава по балансиран и равнопоставен начин интересите и на двете държави, като се има предвид разликата в икономическото им развитие.
Необходимостта от сключване на нова спогодба с Германия се дължи на обстоятелството, че в определени отношения действащата спогодба започна да създава проблеми, дължащи се на следното:
Първо, спогодбата е договаряна в условията на коренно различни икономически отношения и в период, когато в България не е съществувало същинско данъчно облагане (преди приемане на данъчните закони през 1996 г. и на Търговския закон от 1991 г.).
Второ, в действащата към момента спогодба не са регламентирани защитни механизми, както в по-актуалните спогодби, чрез които да се предотврати възможността за отклонение от данъчното облагане. Недостатъчно ефективна е и правната регламентация в областта на обмена на данъчна информация между държавите.
С оглед на това новата спогодба между Република България и Федерална република Германия ще бъде ефективен инструмент за регулиране по най-благоприятен и взаимноизгоден начин на всички проблеми между двете държави в областта на международното двойно данъчно облагане. Тя ще съдейства за укрепване и стимулиране на икономическото и всяко друго сътрудничество между България и Германия във взаимен интерес.
Подписаната спогодба е съобразена с определени директиви на Европейския съюз в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като по този начин тя отговаря на съответните изисквания. Съгласно чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България ратифицирането на спогодбата от Народното събрание със закон е необходимо условие за влизането й в сила.
С оглед на изложените от вносителя мотиви след провеждане на обсъждане и гласуване Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище:
Предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 7 и 8 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Остава да чуем доклада на Правната комисия.
Ще ни го представи Иска Фидосова – председател на комисията.
ДОКЛАДЧИК ИСКРА ФИДОСОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители
„Д О К Л А Д
на Комисията по правни въпроси относно Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-13, внесен от Министерски съвет на 6 април 2010 г.
Комисията разгледа законопроекта на свое заседание, проведено на 22 април 2010 г. На заседанието присъства госпожа Искра Славчева – директор дирекция „Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане” в Национална агенция по приходите, която представи законопроекта от името на вносителя.
В Берлин на 25 януари 2010 г. бе подписана Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Съобразена е с данъчните законодателства и на двете държави, определени директиви на ЕС в областта на облагането с преки данъци и обмена на данъчна информация, като защитава по балансиран и равнопоставен начин интересите им, вземайки предвид разликата в икономическото им развитие.
Необходимостта от сключването на нова Спогодба е продиктувана от обстоятелствата, че предишната такава е договаряна при коренно различни икономически условия и не са били регламентирани механизми, предотвратяващи възможността за отклонение от данъчното облагане, а също така и от регламентиране в областта на обмена на данъчна информация между държавите.
В заключение може да се изтъкне, че новата спогодба ще съдейства за укрепване на икономическото и всяко друго сътрудничество между Република България и Федерална република Германия във взаимен интерес.
След проведената дискусия, единодушно с 18 гласа „за”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, № 002-02-13, внесен от Министерски съвет.” Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли желаещи народни представители да се изкажат? – Няма.
Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществата.
Моля, гласувайте.
Гласували 84 народни представители: за 83, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието.
Заповядайте за процедура, госпожо Стоянова.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Имам процедурно предложение на основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, да приемем законопроекта и на второ гласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.
Гласували 82 народни представители: за 82, против и въздържали се няма.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА:
„ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата между Република България
и Федерална Република Германия за избягване на двойното
данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци
доходите и имуществото
Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана на 25 януари 2010 г. в Берлин.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване законопроекта за ратифициране на спогодбата с текста, предложен от докладчика.
Моля, гласувайте.
Гласували 90 народни представители: за 89, против няма, въздържал се 1.
Предложението е прието, а с това и на второ гласуване ратификацията на Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия.
Има думата господин Станишев за декларация от името на група.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поводът на днешната декларация на Парламентарната група на Коалиция за България е парламентарният контрол. Миналия петък се случи нещо безпрецедентно в българския парламент – в края на парламентарния контрол министърът на икономиката и енергетиката господин Трайчо Трайков не се яви на парламентарен контрол. И не за първи път парламентарният контрол приключи предсрочно.
Каква беше причината, изтъкната тук, в пленарната зала? – Че министърът имал среща с министър-председателя. Това, което се случи, е скандално, защото за първи път в историята на българския модерен парламентаризъм се случва подобно нещо. Разбира се, че всеки един министър има своите ангажименти, но ние живеем все още в парламентарна република, поне така пише в Конституцията на България. И основната част произтича от парламента. Парламентът, както добре знаете, има две основни функции – законодателна и контролна. И ако Народното събрание не изпълнява една своя основна функция, то губи своята морална легитимност пред българските граждани.
Искам да припомня, че партията ГЕРБ дойде на власт с ангажимента за пълна прозрачност във всичко. Това обаче, реално погледнато, не се спазва в парламентарния контрол. И искам да изразя много остро протеста на Парламентарната група на Коалиция за България по начина на организацията на парламентарния контрол. Специално личат ясно тенденции за ограничаване на парламентарния контрол от страна на опозицията. Ако в първата сесия основно се ползваше възможността за отлагане на въпроси към министри с една седмица, то сега все по-често се прилага хватката за връщане на въпроси по некомпетентност.
Искам да ви дам малко статистика, за да сте наясно с тази тенденция. През първата сесия на парламента от общо зададени 292 актуални въпроси и 50 питания, са върнати по некомпетентност 6 актуални въпроси и 3 питания. През втората сесия от общо зададени 234 актуални въпроси и 55 питания, са върнати по некомпетентност 36 въпроса и 6 питания. Силно е изразена тази тенденция на връщане на въпроси по некомпетентност в кавички като от 42 върнати актуални въпроса с този аргумент, 31 са зададени от народните представители на Парламентарната група на Коалиция за България. За какво говори това?
За да може да съпоставите – от началото на Четиридесет и първото Народно събрание, от общо зададените 607 въпроса, 53 са върнати. Двеста и четиридесет въпроса е задала парламентарната група на левицата, от тях са върнати 40 или 17%. Синята коалиция е задала 212 въпроса, а са върнати 6 или 2,8%.
ИВАН КОСТОВ (СК, от място): Въпрос на компетентност.
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: На компетентност? Господин Костов, за да сте наясно с това какво означава и какви са аргументите, чуйте на какви въпроси се отказва да се отговори с аргумента „по некомпетентност”:
- от Георги Пирински към Симеон Дянков – заместник министър-председател, по отношение на осигурителните прагове за 2010 г. и растежа на бедността;
- от Корнелия Нинова и Петър Курумбашев към Бойко Борисов по отношение на възлагане на проверка на ДАНС за конфликт на интереси. ДАНС е пряко подчинена на министър-председателя;
- от Емилия Масларова към министъра на труда и социалната политика за спешните мерки в областта на пазара на труда. Това е не по компетентност;
- от Георги Пирински към министъра на финансите Симеон Дянков за антикризисните мерки на правителството. По некомпетентност е отклонен този въпрос;
- от Анна Янева към Трайчо Трайков – министър на икономиката и енергетиката, за антикризисните мерки на правителството. По некомпетентност е отклонен въпросът.
Е, кой да отговаря на въпросите за антикризисните мерки на правителството, за състоянието на страната, за контрабандата? И това е една вече очертана ясна тенденция, която подкопава, подронва и Конституцията, и българския парламентаризъм. Казвам го с голяма загриженост.
Има случаи, когато наведнъж са отклонени 9 въпроса, свързани с антикризисните мерки на правителството – на 24 март. Или наведнъж 14 аналогични въпроса към различни министри за един ден – все по некомпетентност. Това е абсолютно недопустимо, още повече не се прилага парламентарният контрол и по отношение на министрите в пленарната зала!
Колко пъти, и през последните седмици, се отхвърля предложението на левицата да се изслушат членовете на Министерския съвет за антикризисните мерки? Има ли по-важна тема за българското общество днес? Какво прави и ще прави българското правителство, за да смекчи кризата, да помогне на икономиката, на социално слабите, на безработните? Мълчание!
Да не говорим за това, че се стараете да замъглите парламентарния контрол и в комисиите. Днес ръководителят на митниците Ваньо Танов няма да се яви във Вътрешната комисия, за да отговаря на въпроси за контрабандата! При налични подписи – събрани! Как да наречем това?
Аз апелирам към председателя на Народното събрание госпожа Цачева много сериозно да преосмисли своя подход като ръководител на Народното събрание към парламентарния контрол. Първо, госпожо Цачева, апелирам спешно да извикате министър Трайков, който да обясни защо не се яви на парламентарен контрол. Второ, да не допускате подобна практика вече. Трето, действително на въпросите да бъде отговаряно от правителството – да не разполагате чадър над министрите, които са длъжни да отговарят пред парламента за политиката, която провеждат.
Ако не настъпи промяна в това отношение, няма защо да се чудите защо авторитетът на Народното събрание пада – защото все повече хора възприемат парламента просто като един печат на решения, които се вземат другаде! Това е унизително, на първо място, за народните представители от ГЕРБ и от другите партии, които подкрепят правителството!
Подобна практика е неприемлива! Освен всичко останало, правите лоша услуга и на правителството, защото парламентарният контрол навсякъде в демократичния свят е за това да не се допускат грешки, да се получава реакция от парламента.
Това е апелът, с който се обръщам към Вас. В противен случай парламентарната група ще предприеме и други парламентарни действия, ако тази практика не се промени. Благодаря ви за вниманието. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Искам да съобщя на уважаемите народни представители, че днес гост на Народното събрание е господин Лука Волонте – народен представител от Камарата на депутатите на италианския парламент и председател на Групата на Европейската народна партия в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, който е на посещение в България. (Народните представители стават и с ръкопляскания приветстват госта.)
Изразихме своето приветствие към госта от Италия.
Имате думата за процедура, господин Костов.
ИВАН КОСТОВ (СК): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, понеже очевидно е момент за апели към Вас, моят апел е следният: моля Ви да разпоредите да се провери колко питания и въпроси са били върнати на опозицията в предишното Народно събрание. Да видим и в пó предишното, защото тук имаше един министър-председател, който не се явяваше с месеци пред Народното събрание. Да видим какво е било поведението на вашите предшественици и тогава да решите дали да последвате съветите, защото аз съм имал такива тежки преписки с господин Георги Пирински… (Оживление в КБ. Реплики от народните представители Атанас Мерджанов и Петър Мутафчиев.)
Уникален съм, защото аз съм бил във вашето положение в продължение на осем години и съм се чудел как да задам въпрос на министър-председателя. Сега е моментът да се осмисли всичко това. Сега е моментът. (Реплики от КБ.)
Вие в момента сте в състояние да разберете повече аргументи, отколкото можехте да разберете в предишните години. И е нормално, като сте готови да разберете аргументи, сега да ви бъдат поднесени аргументите във вид на една обективна проверка. (Реплики от КБ.) Тъй като в парламента има специална дирекция, която се занимава с това, моля, разпоредете и обявете пред Народното събрание резултатите от тази проверка. Благодаря ви. (Единични ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Лично обяснение на споменато име – Георги Пирински.
ГЕОРГИ ПИРИНСКИ (КБ): Уважаема госпожо председател, категорично възразявам срещу опита на господин Костов да се позове на практика в минали народни събрания като аргумент да отклони настоятелното искане на председателя на Парламентарната група на Коалиция за България за строго спазване на правилника!
Самият господин Костов прекрасно разбира, че този опит, който той прави, е несъстоятелен.
Това, господин Костов, можете да го говорите отвън на трибунката, да правите едни или други заключения и внушения (реплика от народния представител Ваньо Шарков), но по никакъв начин, по никакъв правилник на 41-то Народно събрание не можете да отклоните искането на господин Станишев да се спазва правилникът! Така че се въздържайте от подобни опити. (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За да успокоя атмосферата, заявявам, че ще си взема бележка от направените препоръки и занапред под формата на съобщение публично ще огласявам в залата поставения въпрос, ако той се връща, и с какви мотиви се връща. Тогава, уважаеми колеги от левицата, съм убедена, че много от вас, когато чуят какви въпроси се задават от вашите колеги, няма да ръкопляскат и така пристрастно да изразяват подкрепа. (Реплики от КБ.)
Продължаваме с декларация… (Реплика от народния представител Сергей Станишев. Реплики от КБ.)
Моля? Лично обяснение? (Реплики от КБ.)
ПЛАМЕН НУНЕВ (ГЕРБ, от място): От трибунката да се изясняват!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Аз не съм чула Вашето име – името Ви не е споменавано. Говореше се за два последователни мандата и има двама министър-председатели, ако си спомням добре.
Имате думата за декларация от Парламентарната група на ГЕРБ.
СНЕЖАНА ДУКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Преди да прочета Декларацията на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ искам да вметна две изречения.
Господин Станишев, за тези думи, които изказахте от трибуната, ще ... (Шум и реплики в КБ.) Ще кажа, че този смешен плач е поредната демагогия, че ние тук по отношение на парламентарния контрол сме дошли, за да го правим и за да отговарят нашите управляващи, но колко от вас са в залата, когато слушат отговорите на нашите министри? Колко от вас задават адекватните политически въпроси, които изискват и възможност да получат и адекватните отговори?! (Шум и реплики.)
И сега, уважаеми колеги, че прочета Декларацията на Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ:
„През последните дни сме свидетели на поредното безпрецедентно политизиране и безуспешни опити да се криминализира и дискредитира по груб и недостоен начин политическия опонент и управляващите, с желанието за саботаж на реформите, този път за пръв път, забележете, в образователната сфера.
За пореден път емисари от БСП и ДПС се опитват да бунят и спекулират с учениците, завършващи своето средно образование, полагайки държавен зрелостен изпит, и техните родители, ползвайки инструмента на политическата конспирация и инсинуации. С познатата от 20-годишното позорно управление на страната манипулативна лексика се опитват да събират разпилените трохи от провалили се или въобще незапочнати реформи.
В момент, когато България и управляващите от политическа партия ГЕРБ са изправени пред сериозни изпитания да изведат страната ни от тежкото наследство от управлението на тройната коалиция и световната икономическа криза, единственият начин да покажеш извехтелия си образ, е да демонстрираш криминален опортюнизъм, да омаскаряваш и плашиш с лъжи и клевети, да насаждаш страх и несигурност и в без това достатъчно изстрадалия ни и отново готов да понесе тежестта на реформите и кризата български народ!
БСП и ДПС за пореден път показаха, че не се интересуват от проблемите на образованието и поставят теснопартийните си интереси над интересите на зрелостниците и техните семейства, опитвайки се да предизвикат истерия. С подготвените от тях тематични протести в академичните среди се правят опити за стопиране на реформата в областта на науката и образованието.
Целта е ясна – на всяка цена да бъде запазена властта на номенклатурата.
Подписката, която БСП организира за изпращане на Закона за академичния състав в Конституционния съд показва, че червената олигархия е готова на всичко, за да попречи на европейския път на страната ни.
Ние, народните представители от политическа партия ГЕРБ заявяваме от тази висока трибуна:
Силата ни е - Политическа партия ГЕРБ изгради и провежда своята политическа платформа и концепция за развитие на образованието, водена от ясното разбиране, че образованието е най-сериозната инвестиция в развитието на човешкия ресурс и наш изключителен приоритет.
Куражът ни е – със силата на волята да осъществим тази цел.
Посланието ни е – ще успеем, защото имаме волята и можем, въпреки вас.
Ще обърнем и изчистим дефектите на образователната система от ретроградност и безхаберие и ще ги превърнем в ефект от реални реформи, водещи до изграждането на успели хора с образователни сертификати, релевантни на европейските образователни стандарти.
Ще изчистим последните вопли на стария рефрен от една ретроградна система да сее плевели в образователната нива и ще спрем в зародиш всеки опит да се задушат реформите и омаловажат техните резултати с изтъркана есеистична лексика. (Реплики от КБ, провиквания: „Е-е-е!”. От ПГ на ГЕРБ: „Ш-ш-т!”.)
Заявяваме: ще продължим и няма да се откажем от реформите! Няма да наливаме пари в нереформирана и закостеняла непродуктивна система и ще успеем! Обречени сме да успеем! Още повече днес и сега, в навечерието на светлия празник на книжнината, образованието и науката. Тези успехи ще бъдат част от българския празник.
Парламентарна група на политическа партия ГЕРБ”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, продължаваме с програмата за седмицата – Законопроект за изменение на Закона за посевния ... (Силен шум от залата, реплики и провиквания от КБ.)
Господин Станишев, за лично обяснение? Прекрасно! Заповядайте!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ (КБ): Нямаше как този път да не ми дадете думата, защото този път името беше споменато, но най-вече ме натъжи това, което чух от името на Парламентарната група на ГЕРБ. Казахте, че правя жалък плач.
Извинявайте, но...
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Думата Ви е дадена за лично обяснение!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Точно така!
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Това е по изявление на парламентарна група?!
СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ: Точно така! Ставаше дума за присъствието в залата. Преди малко гласувахме ратификация с 90 гласа. Това е!
Мнозинството се прави и кворумът се прави винаги от управляващите, но най-тъжното е това, което казахте за българската наука, образование. (Шум и реплики.)
Няма как да не плача, защото със 75% субсидия от това, което е гласувано в бюджета, водите Българската академия на науките, висшите учебни заведения към съзнателен фалит и това не е реформа. Това е ликвидация! (Ръкопляскания от КБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Преминаваме към:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ.
Думата има Десислава Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги! Правя първо процедурно предложение на основание чл. 39, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание в залата да бъдат допуснати господин Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните, и госпожа Виолета Петрова – старши експерт към Комисията по земеделието и горите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми народни представители, моля да гласуваме за допуск в залата. Гласувайте!
Гласували 103 народни представители: за 96, против 2, въздържали се 5.
Предложението е прието.
Моля квесторите да поканят гостите в залата.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Доклад на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал, № 002-01-8, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 10 март 2010 г.
„Закон за изменение на Закона за посевния и посадъчния материал”.”
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване наименованието на закона, както е предложен от комисията, в редакция на комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 88, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 4 се създава т. 11:
„11. извършва контролни официални лабораторни анализи на семена, съответно посадъчен материал, в случаите по този закон. Контролните лабораторни анализи се извършват от Централната лаборатория на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване от народните представители? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 1.
Моля народните представители да гласуват.
Гласували 101 народни представители: за 83, против няма, въздържали се 18.
Предложението е прието единодушно.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията по принцип подкрепя.
Комисията предлага да се създаде § 2:
„§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „заявление в ИАСАС” се поставя точка, а думите до края на изречението се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Конкурси за полски инспектори се организират ежегодно от ИАСАС, съгласно наредба за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори, издадена от министъра на земеделието и храните. Обявите за конкурсите с утвърден конспект на въпросите за изпит се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС най-късно до 60 дни преди датата на провеждането му.”
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думата „периодично” се заменя с „ежегодно”.
5. Създават се ал. 11-19:
„(11) На лицата, на които е признато правото да извършват полска инспекция, се издава разрешение за упражняване на дейността, като същите се вписват в регистър на полските инспектори към ИАСАС, който е публичен и се обявява на интернет страницата на ИАСАС.
(12) При получаване на разрешението за упражняване на дейността полските инспектори подписват декларация да упражняват дейността безпристрастно и да спазват утвърдените от Министерството на земеделието и храните методи за извършване на полска инспекция.
(13) За извършваната от тях дейност лицата по ал. 1 получават възнаграждение, чийто размер се определя съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(14) За извършената полска инспекция лицата по ал. 1 издават акт за полска инспекция по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАСАС. Актът се издава в тридневен срок от датата на извършване на инспекцията.
(15) Актът за полска инспекция по ал. 14 се издава в три екземпляра – по един за полския инспектор, за производителя на посевния материал и за териториалното звено на ИАСАС, на чиято територия се извършва семепроизводството. При липса на териториално звено третият екземпляр се предава от полския инспектор, извършил апробацията, в Централното управление на ИАСАС.
(16) При несъгласие с констатациите и заключението на инспектора по ал. 1, семепроизводителят може да обжалва акта пред Централното управление на ИАСАС в 7-дневен срок от издаването му с искане за извършване на контролна официална полска инспекция. В този случай ИАСАС е длъжна да извърши контролна официална полска инспекция в 5-дневен срок от получаване на жалбата. С контролната проверка ИАСАС потвърждава, изменя или отменя издадения акт за полска инспекция.
(17) ИАСАС контролира дейността на инспекторите по ал. 1 по спазването на изискванията на чл. 31, ал. 4 и 6 и чрез извършване на контролна официална полска инспекция върху най-малко двадесет на сто от инспектираните от тях площи.
(18) Когато при проверката се установят несъответствия, но посевът отговаря на изискванията за съответната или за по-ниска категория, сертифицирането може да продължи.
(19) Полските инспектори по ал. 1 могат да извършват полска инспекция само на посеви от семена, за които има резултати от последващ контрол и резултатите отговарят на изискванията на наредбите по чл. 29, ал. 6.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказвания по § 2?
Заповядайте.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Танева! При разглеждането на законопроекта правихме различни коментари по текстовете, но мисля, че тук допускаме грешка, която ще затрудни тези, които произвеждат семена. Става въпрос за ал. 16: при несъгласие с констатациите се обжалва в едноседмичен срок. Въпросът е, че ако срокът е едноседмичен, просто е неизпълним, защото актът за инспекция се издава след извършването на полските прегледи и докато стигне до клиента, минават още 5-6 дни, след това се прибират семената и просто губи смисъл тази работа. Фактически ще загуби този, който произвежда семената. Мисля, че сроковете просто трябва да бъдат съкратени и предлагам конкретно това да бъде 3 дни.
Нека представителите от министерството кажат дали това е възможно, но мисля, че то е по-работещото в случая.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Вместо 7-дневен да е 3-дневен?
ПЕНКО АТАНАСОВ: Срокът да е 3-дневен, защото, нали разбирате, ако бъдат прибрани, просто всичко губи смисъл.
И още един коментар по ал. 18.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Текстът е взет от регламента.
ПЕНКО АТАНАСОВ: Вероятно сте права, че текстът е взет от регламента, но според мен не сме го направили по-чисто, защото кой ще носи последствията, ако закупи по-ниска категория семена? А слънчогледът има ли по-ниска категория? Тя просто не съществува. Мисля, че тук не сме го доогледали.
За съжаление нямам подготвено предложение. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Да считам, че по ал. 16 правите процедура 7-дневният срок да бъде заменен с 3-дневен.
Реплики към господин Атанасов?
Заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Атанасов, по отношение на казаното от Вас за ал. 18 искам да Ви кажа, че този текст е абсолютно точен превод на Европейския регламент, който урежда правоотношенията за семепроизводството. Той не третира само сертифицирането на семена от пшеница или от царевица, става въпрос за всички полски култури.
По отношение на предложението Ви за ал. 16, правя предложение да се даде думата на заместник-министър Цветан Димитров, за да каже становището на министерството относно направеното предложение за съкращаване на срока.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата на заместник-министър Цветан Димитров.
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЦВЕТАН ДИМИТРОВ: Благодаря, господин председател.
Господа народни представители, бих искал да кажа, че предложението за 3-дневен срок е по-скоро ограничаващо спрямо земеделските производители, тъй като им дава по-малко време да извършат обжалването на акта на самата процедура по семепроизводството. В текста е записано, че при несъгласие с констатациите може да обжалва пред ИАСАС в 7-дневен срок, тоест ние му даваме по-широк диапазон за обжалване, а не обратното. Аз мисля, че това е режим, който позволява на хората в по-дълъг период да защитят интересите си. Това е бил мотивът да бъде предложен този срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря.
Заповядайте за обяснение.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Обяснение по текста за срока. Аз разбирам, но вие не разбирате самата система на семепроизводството и колко е важно това да бъде съкратено, защото ако има несъответствие и това не се случи в кратък срок, ощетен е този, който произвежда. Струва ми се, че тук бъркате. Такава е моята дуплика.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване? Няма.
Преди да подложа на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов, бих искал да заостря вниманието, че пише „в 7-дневен срок”. Този срок може да бъде на втория ден, на петия ден, на седмия ден.
Ще подложа на гласуване Вашето предложение – този 7 дневен срок да бъде 3-дневен срок, преди да подложа на гласуване целия § 2.
Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов: в ал. 16 изразът „в 7-дневен срок” да бъде заменен с „3-дневен срок от издаването му”.
Моля, гласувайте.
Гласували 91 народни представители: за 20, против 49, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване целия § 2, както беше предложен от комисията.
Гласували 92 народни представители: за 74, против 5, въздържали се 13.
Предложението се прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя и предлага да се създаде § 3:
„§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Когато лабораторията е собственост и/или е организационно и финансово свързана с лице, което извършва семепроизводство и/или заготовка, и/или търговия на семена, тя може да извършва анализи само на партиди семена, произведени от трети лица след получаване на разрешение от ИАСАС, като гарантира обективност на резултатите.”
3. Създава се ал. 4:
„(4) Квалификацията на персонала на лабораториите по ал. 1 се удостоверява с успешно положени изпит по реда на наредбата по чл. 9.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „в лаборатории на производители на такива семена” се заличават.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желание за изказване?
Заповядайте, господин Атанасов.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Танева, когато разглеждахме законопроекта, мисля, че в § 3 ние коментирахме, че даваме разрешение. То еднократно ли ще бъде? Колко дълго ще действа?
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: По общия ред.
ПЕНКО АТАНАСОВ: Ако е постоянно, не сме предвидили след това по какъв начин се отнема, ако има нарушение.
От закона не е ясно колко времето действа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли реплики към господин Атанасов?
Заповядайте, госпожо Танева.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Атанасов, в предложения § 3 най-същественият елемент е новата ал. 3. Тя беше подложена на много широк обществен дебат. Това е една от съществените промени в настоящия законопроект. Окончателната редакция на текста не реципира напълно европейския регламент с оглед нивото на обществените отношения в България в семепроизводството. Ние изключихме и третия, позволен от еврорегламента случай, че такава сертификация може да се прави на собствени имена, за да не рискуваме отношенията, както са развити сега.
По отношение доколко действа разрешението от ИАСАС в случаите по ал. 3, то действа както и досега, както са се издавали тези разрешения – с годишните контроли. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Отказвате се от дуплика.
Желание за изказване? Няма.
Подлагам на гласуване § 3, както беше предложен от комисията.
Гласували 74 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 9.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя и предлага да се създаде § 4:
„§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
2. В ал. 3 думата „продоволствието” се заменя с „храните” и се създава изречение второ: „Предложението до министъра на земеделието и храните за издаване на разрешение се прави от ИАСАС, съответно от Националната служба по растителна защита, в 7-дневен срок от извършване на проверката и определяне на резултатите от лабораторните тестове.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В Министерството на земеделието и храните се води централен регистър на одобрените лаборатории, получили разрешение за работа по ал. 3. Регистърът е публичен и се обявява на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Желания за изказване по § 4? Няма.
Подлагам на гласуване предложения § 4, както беше прочетен от председателя на комисията.
Гласували 77 народни представители: за 68, против няма, въздържали се 9.
Предложението се приема.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя и предлага да се създаде § 5:
„§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чрез контролни лабораторни анализи” се заменят с „извършвани от одобрените лаборатории чрез контролни анализи върху минимум 5 на сто от общия брой на пробите от партидите сертифицирани семена, а за категория базови – върху минимум 10 на сто от общия брой на пробите от партидите базови семена.”
2. В ал. 3 след думата „несъответствия” се добавят думите „в дейността на одобрените лаборатории”.
3. В ал. 4 думата „продоволствието” се заменя с „храните” и се създават изречения трето и четвърто: „В случаи на установено несъответствие и/или нарушение при извършване на лабораторния анализ или на правилата за неговото извършване, сертифицирането на семената се отменя. Изключение се допуска само в случаите, когато производителят на семена докаже, че семената продължават да отговарят на съответните изисквания.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желание за изказване по § 5? Няма.
Подлагам на гласуване предложението за създаване на § 5, както бе прочетено. Моля, народните представители да гласуват.
Гласували 72 народни представители: за 66, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 6.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за § 6, който по вносител е с номерация § 1.
Гласували 74 народни представители: за 67, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 7:
„§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „наредба” се заменя с „наредби”, а думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
2. В ал. 5 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища по предлагания текст? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 7.
Гласували 77 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създадат параграфи 8 и 9:
„§ 8. В чл. 18, ал. 13, думите „чл. 6, ал. 6” се заменят с „чл. 6, ал. 7”.
§ 9. В чл. 22, ал. 2, думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на параграфи 8 и 9 със съдържанието, предложено ни от докладчика и комисията.
Гласували 80 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя, и предлага да се създаде § 10:
„§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Производство” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думата „заготовка” се добавя „и търговия”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Условията и редът за издаване на разрешенията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.”
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Редът за регистриране по алинеи 3 и 4 се определя с наредбата по ал. 2.”
4. В ал. 6 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 10 съгласно предложението на комисията.
Гласували 82 народни представители: за 72, против няма, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя, и предлага да се създаде § 11:
„§ 11. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Вземането на проби за лабораторен анализ за определяне на посевните качества на семената и за определяне на здравното им състояние се извършва от ИАСАС или от физически лица (пробовземачи), които са получили разрешение от изпълнителния директор на ИАСАС от заготвени хомогенни партиди семена. Разрешенията се издават съгласно наредбите по чл. 29, ал. 6.”
2. В ал. 6 думата „продоволствието” се заменя с „храните”, а накрая се добавя „които се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ИАСАС.”
3. В алинеи 8 и 9 думата „продоволствието” се заменя с „храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли становища? Няма.
Подлагам на гласуване § 11 съгласно предложението на комисията.
Гласували 84 народни представители: за 73, против няма, въздържали се 11.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създадат параграфи 12-18:
„§ 12. В чл. 38, ал. 1 и 2, думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
§ 13. В чл. 44, алинеи 1 и 2, думите „ал. 6 ” се заменят с „ал. 7”.
§ 14. В чл. 46, алинеи 1 и 2, думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
§ 15. В чл. 51, алинеи 1 и 2, думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
§ 16. В чл. 61, ал. 8, думите „чл. 6, ал. 6” се заменят с „чл. 6, ал. 7”.
§ 17. В чл. 66 думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.
§ 18. В чл. 67, ал. 1, думите „ал. 8” се заменят с „ал. 9”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване параграфи 12-18 включително, съгласно предложението на комисията.
Гласували 83 народни представители: за 76, против няма, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага да се създаде Допълнителна разпоредба с § 19:
„Допълнителна разпоредба
§ 19. В останалите текстове на закона думите „Министерството на земеделието и продоволствието”, „министърът на земеделието и продоволствието” и „министъра на земеделието и продоволствието” се заменят съответно с „Министерството на земеделието и храните”, „министърът на земеделието и храните” и „министъра на земеделието и храните”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на Допълнителна разпоредба с § 19.
Гласували 82 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: „Заключителна разпоредба”.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя.
Има постъпило предложение на народния представител Десислава Танева и група народни представители, което по принцип се подкрепя от комисията.
Комисията предлага следното наименование на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за наименование на подразделението като „Преходни и заключителни разпоредби”.
Гласували 86 народни представители: за 82, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Има постъпило предложение от народния представител Десислава Танева и група народни представители, което комисията подкрепя по принцип и предлага да се създадат § 20 до § 26:
„§ 20. В Закона за фуражите (обн., ДВ, бр. ...) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 9:
„9. контрола на качествения състав и пълноценността на фуражите.”.
2. В чл. 8, ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”.
3. Създава се чл. 14б:
„Чл. 14б. (1) Националната служба по зърното и фуражите събира и обобщава ежемесечна информация от обектите за производство за произведените количества комбинирани фуражи по видове и категории животни, за които са предназначени.
(2) При поискване от другите компетентни органи по този закон Националната служба по зърното и фуражите им предоставя информация по ал. 1.”.
4. В чл. 15, ал. 1 и 3 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”.
5. В чл. 16:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”, а думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”, а числото „24” се заменя със „72”;
в) в ал. 3 думите „изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба”;
г) в ал. 4 и 5 думите „изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”;
д) в ал. 7 и 9 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”;
е) в ал. 10 думите „Националната служба по зърното и фуражите е длъжна” се заменят с „директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба е длъжен”.
6. В чл. 17:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 3 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
в) в ал. 4 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”, а думите „тарифа на Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”.
7. В чл. 18:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
в) в ал. 3 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”, а числото „24” се заменя със „72”.
8. В чл. 19:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 3 и 4 думите „изпълнителният директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директорът на регионалната ветеринарномедицинска служба”;
в) в ал. 5 и 6 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директора на регионалната ветеринарномедицинска служба”;
г) в ал. 8 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”;
д) в ал. 10:
аа) досегашната т. 1 става т. 2;
бб) досегашната т. 2 става т. 1;
вв) в т. 3 думата „буквено-” се заличава.
е) в ал. 12 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
ж) в ал. 13 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”, а думите „тарифа на Министерския съвет” се заменят с „тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”.
9. В чл. 21 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „регионалната ветеринарномедицинска служба”, думите „в деня на настъпване на промяната, но” се заличават, а думите „24 часа” се заменят със „72 часа от настъпване на промяната”.
10. В чл. 25, ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”.
11. В чл. 31:
а) в ал. 2 думите „Националната служба по зърното и фуражите и” се заличават, а думата „поставят” се заменя с „поставя”;
б) в ал. 3 думата „органите” се заменя с „органът”, а думата „установят” се заменя с „установи”.
12. В чл. 32 навсякъде думите „компетентният орган” се заменят със „съответният компетентен орган по чл. 34, ал. 3 или 4”.
13. В чл. 34:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заличават;
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) Националната служба по зърното и фуражите контролира качествения състав и пълноценността на фуражите по ред, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.”;
в) в ал. 3 се създава т. 8-11:
„8. изпълнението на изискванията за регистрация и одобрение на фуражни предприятия, за хигиена на фуражите и специфичните изисквания за проследимостта на фуражите, определени в Регламент (ЕО) № 183/2005;
9. спазването на изискванията за пускане на пазара, употреба и етикетиране на фуражни добавки и премикси, определени в Регламент (ЕО) № 1831/2003;
10. производството и търговията с комбинирани фуражи;
11. наличието на нежелани субстанции и продукти във фуражите.”
14. В чл. 37:
а) В ал. 1 думите „компетентните органи извършват” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба извършва”;
б) в ал. 2 думите „компетентните органи установят” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба установи”, а думите „те предприемат” се заменят с „тя предприема”.
15. В чл. 45, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „органи” се добавя „по чл. 34, ал. 3 или 4”.
16. В чл. 47:
а) в ал. 1 думите „Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „Националната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 2 думата „защитената” се заменя с „конфиденциалната”.
17. В чл. 49:
а) в ал. 1 накрая се добавя „или на Националната ветеринарномедицинска служба”;
б) в ал. 2 след думата „фуражите” се добавя „или генералният директор на Националната ветеринарномедицинска служба”, а думата „сключва” се заменя със „сключват”;
в) в ал. 4 думите „и становище на изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заличават;
г) в ал. 5 след думата „фуражите” се добавя „или на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, в зависимост от контрола, който упражняват по този закон и”;
д) алинея 7 се отменя.
18. В Глава шеста се създава чл. 53а:
„Чл. 53а.(1) При износ на фуражи те се придружават със сертификат, издаден от официален ветеринарен лекар по здравеопазване на животните от регионалната ветеринарномедицинска служба, на чиято територия се намира обектът, от който се изнася пратката.”
(2) Сертификатът по ал. 1 се издава при условията и по реда на чл. 238 и 239 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(3) Сертификатът се издава по образец на третата държава, за която се изнася пратката, а когато няма такъв – по образец, утвърден със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.
(4) Сертификатът се издава след извършване на съответните проверки и получени резултати от лабораторни изследвания, необходими за попълването му.
(5) Разходите за проверките и изследванията по ал. 4 са за сметка на износителя.
(6) За издаване на сертификата се събира такса в размер, определен в тарифата по чл. 14, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”.
19. В чл. 54, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. собствени приходи на Националната служба по зърното и фуражите от анализи на фуражи при контрола на техния качествен състав и пълноценност”.
20. В чл. 55:
а) в ал. 1 т. 2 и 9 се отменят;
б) алинея 2 се отменя.
21. В чл. 56, ал. 2, т. 6 думите „участват в изготвянето на нормативни актове за фуражите или” се заличават, а думата „такива” се заменя с „нормативни”.
22. В чл. 57 ал. 2 се отменя.
23. В чл. 78:
а) в ал. 1 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба, а за нарушения при първичното производство – от генералния директор на Националната служба за растителна защита”;
б) в ал. 2 думите „изпълнителния директор на Националната служба по зърното и фуражите” се заменят с „директорите на регионалните ветеринарномедицински служби, съответно от директорите на регионалните служби за растителна защита”.
§ 21. (1) Националната служба по зърното и фуражите, в срок до 3 месеца от влизане в сила на този закон, предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документация за обектите, регистрирани и/или одобрени по досегашния ред, както и списъците на операторите във фуражния сектор, които извършват обмен на фуражи с държави-членки или разпределят пратки фуражи от държави-членки.
(2) Директорите на Регионалните ветеринарномедицински служби, в срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон, служебно издават заповед за одобрение, съответно заповед и удостоверение за вписване на обектите по ал. 1 и ги вписват в съответния регистър на Регионалната ветеринарномедицинска служба, за което не се събира такса.
(3) Издадените преди влизане в сила на този закон временни одобрения запазват действието си за срока, за който са издадени.
(4) Започнатите производства за одобряване или за регистрация на обекти се довършват по реда на този закон.
(5) Националната служба по зърното и фуражите в срок до един месец от влизането в сила на този закон предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документите, свързани със започналите производства по ал. 4.
§ 22. (1) Националната служба по зърното и фуражите, в срок до един месец от влизането в сила на този закон, предоставя на Регионалната ветеринарномедицинска служба документацията на обектите, на които временно е отнето одобрението.
(2) Заинтересованите лица, след отстраняване на нарушенията, довели до временно отнемане на одобрението, уведомяват писмено директора на Регионалната ветеринарномедицинска служба.
(3) Директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба назначава комисия, която в 7-дневен срок от уведомяването по ал. 2 извършва проверка на обекта и дава становище.
(4) В тридневен срок от получаване на становището по ал. 3 директорът на Регионалната ветеринарномедицинска служба издава заповед за одобрение и/или регистрация, изписва обекта в съответния списък или регистър или мотивирано отказва одобрението и/или регистрацията. Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
§ 23. Извън случаите по § 21, ал. 1 и ал. 5 и § 22, ал. 1 в срок до 3 месеца от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба всички документи, отнасящи се до безопасността на фуражите, включително указания, инструкции, чек-листове и други документи за осъществяване на контрола по безопасност на фуражите, документите, свързани с оценката на риска, както и утвърдените бланки образци на документи.
§ 24. Националната служба по зърното и фуражите предава на Националната ветеринарномедицинска служба документите по § 21-23 по опис с предавателно-приемателен протокол.
§ 25. В срок до 10 дни от влизането в сила на този закон Националната служба по зърното и фуражите предоставя на Националната ветеринарномедицинска служба пълен достъп до електронната база данни за операторите във фуражния сектор.
§ 26. В Закона за ветеринарномедицинската дейност се правят следните изменения:
1. В чл. 395, ал. 1 се изменя така:
„(1) Националната ветеринарномедицинска служба осъществява официален контрол за безопасност на фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и премикси при тяхното производство, транспортиране, търговия, съхранение, внасяне, изнасяне и употреба, съгласно чл. 34, ал. 3 от Закона за фуражите”;
2. В чл. 404, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 9” се заменят с „чл. 19, ал. 10”;
3. В чл. 466, ал. 1, думите „чл. 19, ал. 9” се заменят с „чл. 19, ал. 3”;
4. Навсякъде в закона думата „продоволствието” се заменя с „храните”;
5. Навсякъде в закона думите „Институтът за контрол на ветеринарномедицинските продукти”, „Института за контрол на ветеринарномедицинските продукти” и „ИКВП” се заменят съответно с „Националната ветеринарномедицинска служба” и „НВМС”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на параграфи с номера от 20 до 26 включително.
Гласували 75 народни представители: за 69, против няма, въздържали се 6.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията предлага § 3 да отпадне, тъй като той е отразен на систематичното му място в § 19.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Гласуваме предложението на комисията за отпадане на § 3 по вносител, тъй като вече сме го приели като § 19.
Гласували 74 народни представители: за 70, против няма, въздържали се 4.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 27.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Моля да гласуваме § 27.
Гласували 76 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 5.
Предложението е прието, а с това и Закона за посевния и посадъчния материал на второ четене.
Преминаваме към следващата точка:
ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.
Доктор Лъчезар Иванов, председател на комисията, имате думата.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:
„ДОКЛАД
за второ гласуване Законопроект за изменение и допълнение
на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от народния
представител Иван Иванов и група народни представители
на 18 февруари 2010 г.
Уважаема госпожо председател, Комисията по здравеопазването, на свое редовно заседание, проведено на 13 май 2010 г., разгледа горепосочения законопроект, постъпилите писмени предложения от народните представители и направените предложения по време на заседанието.
Комисията по здравеопазването, на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлага за второ гласуване следния проект на:
„Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.”
Предложение от народния представител Рамадан Аталай, заглавието на законопроекта да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане заглавието на законопроекта.
Гласували 79 народни представители: за 13, против 63, въздържали се 3.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
Гласували 74 народни представители: за 70, против 4, въздържали се няма.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Предложение от народния представител Рамадан Аталай, § 1 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Джема Грозданова.
Предложението е оттеглено по т. 1.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 2.
Предложение от народния представител Петър Петров.
Предложението е оттеглено по т. 1-9 и по т. 10, изречение второ, в частта му от думите „като в случай на избран режим” до края на изречението и изречение трето.
Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 10, изречение първо и изречение второ, в частта му до думите „като в случай на избран режим”.
Има предложение на народния представител Николай Пехливанов:
В § 1:
1. В т. 1 в текста преди ал. 2 думите „Създава се нова ал. 2” да се заменят с „Алинея 2 се изменя така”.
2. Точки 3 и 4 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Иван Николаев Иванов:
Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В заведенията за развлечения могат да бъдат определени изолирани самостоятелни помещения за тютюнопушене, чиято обща площ е поне два пъти по-малка от тази, в която не се допуска тютюнопушене.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за регистриране, техническите характеристики и изискванията за вентилация на помещенията по ал. 2, както и начина на обозначаването им.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Четин Казак.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Има предложение от народните представители Стефания Михайлова, Даниела Дариткова, Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 1:
„§ 1. В чл. 56 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като изключения се допускат само в случаите по ал. 2 и 7.”
2. Създава се нова ал. 2:
(2) Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене, са:
1. местата за настаняване и средствата за подслон;
2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове (с изключение на интернет кафе-клубовете, кафе-клубовете за игри и кафенетата в спортни зали) и барове;
3. сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;
4. плавателните съдове.”
3. Създава се ал. 3:
„(3) Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на Наредбата по чл. 56а, ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение първо.”
4. Създават се алинеи 4, 5, 6 и 7:
„(4) Когато заведението за хранене и развлечение по ал. 2, т. 2 е с площ по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения – с ясно обозначаване на заведението и при спазване на изискванията, определени в Наредбата по чл. 56а, ал. 3.
(5) Собствениците на заведения по ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят информация за това във всички описания на заведенията, които се предлагат за публично ползване (интернет страници, справочници, каталози и други). Допуска се тази информация да не се включва в описанието на заведението, ако то се съдържа в търговски съобщения и реклами, както и когато това се налага от специфичната структура на съответната интернет страница, справочник, каталог и други.
(6) В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения по ал. 3, при спазване на изискванията по ал. 4. Когато заведението работи и в друг режим на работа, за допускане на тютюнопушене извън нощните часове се прилагат разпоредбите на алинеи 3, 4 и 5.
(7) В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специални обособени самостоятелни помещения, които са предназначени само за пушене, обозначени са както такива и които отговарят на изискванията на този закон и на Наредбата по чл. 56а, ал. 3.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища по предлаганите текстове?
Народният представител Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги! Имам две предложения. Не знам защо председателят не намери време да ни покани, да присъстваме в комисията, за да защитим предложенията си. Моите предложения са точни, ясни и категорични.
Колеги, преди малко коментирахме с народни представители от ДПС, че първото ми предложение е да отпадне заглавието „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето”.
Второто ми предложение е да отпадне единственият параграф - § 1.
Колеги, ако беше Закон за тютюнопушенето, законът щеше да бъде по-приемлив, отколкото да бъде „Закон за здравето”. И в „Закон за здравето” да говорим за разрешаване на тютюнопушене, когато знаем, че вредата от пушенето е толкова голяма, се учудвам!
Не мога да разбера защо все още колеги-лекари, продължават да настояват да отменим един закон, приет от предишното Народно събрание и то закон, по който бяха водени сериозни обществени дебати и се стигна до решение. Ние сме страна – членка на Европейския съюз, ние сме хората, които след като сме приели закона, ратифицирали сме Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето, сме длъжни да спазваме всички тези разпоредби от Рамковата конвенция за контрол на тютюнопушенето. Ние не можем да бъдем държавата, която да отмени или отхвърли всички разпоредби и изисквания на Световната здравна организация, само заради това, че на господин Иван Иванов му се пушело много и той бил един от големите пушачи.
ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): Не Иван Николаев Иванов.
РАМАДАН АТАЛАЙ: И забележете, че най-голямото постижение, което господин Агов бил постигнал, е, че е гласувал „против” този закон, въпреки че господин Костов бил гласувал „за” този закон. (Оживление.)
Колеги, не може, след като сме решили да бъдем нация, която уважава себе си, една от културните нации, не можем да бламираме онези министри, които днес ръководят здравните заведения, да заявяват, че мястото на пушачите е да излязат да пушат на тротоара.
Друг наш известен лекар – господин Иванов – председател на Здравната комисия, ни предлага различни и се приемат такива предложения, забележете, от които не може да се разбере кога и къде ще пушим половин цигара, къде ще пушим една трета от цигарата, и какво пък ще правят тези, които пушат наргилета!
Уважаеми колеги, предлагам да отпадне § 1, защото вие не можете да направите нелоялна конкуренцията. Не може ние като народни представители да дадем възможност на над 80% от пушачите да отидат да пушат в заведения, където вие сте решили – на 80 или 100 кв. м. от съответното заведение. Далеч съм от мисълта да питам дали тук влизат кухните и тоалетните на съответното заведение и т.н. (Шум и реплики.)
Колеги, бих ви препоръчал ... Знам, вие вече не слушате и вече сте решили. Смятате, че ако гласувате този закон, на следващите избори пушачите ще гласуват за вас и вие пак ще спечелите. Жестоко се лъжете!
Всеки закон, който се приема с популизъм, рано или късно се връща като бумеранг върху тези, които налагат или прилагат такива закони.
Колеги, дайте да се върнем и да гласуваме моето предложение да отпадне единственият § 1, с което ще отпадне и заглавието на закона и ще остане приетият закон. От 1 юни обществото и без това вече беше готово, за една година беше възприело, че ще има закон, който регулира пушенето в държавата и то е: в обществени места, в закрити заведения няма да се пуши, а извън обществените помещения ще се пуши. Това е философията и истината на закона. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Аталай.
Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители, които желаят да участват в дискусията?
Заповядайте, д-р Желев.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ (КБ): Уважаема госпожо председател, дами и господа, уважаеми колеги, аз, първо, бих искал да ви помоля да се обърнете и да видите на мястото, където стоят обикновено представителите на изпълнителната власт има ли някой? Няма никой. Тук трябваше да са действително представителите на Министерството на здравеопазването и най-вече министъра, за да кажат своята позиция по този ваш законопроект. Казвам ваш, защото той е на група народни представители. Определено не го приемам като позиция на Министерство на здравеопазването. Отсъствието им обаче говори за – как да го квалифицирам – някакъв нон сенс в тази ситуация.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Министърът е извън страната. В Париж е.
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Ако министърът е извън страната – моите съмнения към нея, но има поне няколко заместника. Можеше един от тях да е тук или най-малкото този, който води направлението за общественото здраве. Както и да е, ние няколко пъти искахме да има техни представители в залата, когато се дебатира този законопроект. Така и не се явиха. Явно не искат да ви пречат, или не искат да противоречат на партийната политика.
Действително законът ви, уважаеми господа вносители, колеги, е популистки и лобистки.
РЕПЛИКА ОТ ГЕРБ: Лобистки?
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ: Да, лобистки, на определени хора. Вие предпочитате частния интерес пред обществения. Това ще го разберете малко по-късно.
Но поемате голяма отговорност към нацията, към бъдещето, към децата, към здравето на нацията. Но иначе, като стане въпрос за здравеопазване тук много хора се изказват и много знаят.
В крайна сметка какво предлагате със следващите промени между двете четения? Рестрикция в лобизма, който по принцип предлагате. Пълен нон сенс! Господин Аталай е прав – подкрепете го, оттеглете го този законопроект. Нека бъдем европейци. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Има ли реплики? Няма.
Има ли други народни представители?
Заповядайте – господин Иван Николаев Иванов.
ИВАН Н. ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги!
Благодаря Ви, госпожо председател, за уточнението, защото аз нямам нищо общо с вносителите на законопроекта. Нещо повече – и в комисията, на чието заседание участвах, заявих съвсем категорична позиция. Преди всичко ще направя следното уточнение – по време на заседанието на комисията министър проф. Анна Мария Борисова беше в залата, взе отношение и заяви категорично несъгласие с промяната на закона, което означава, че комисията чрез своето мнозинство не се съобрази с мнението на министъра на здравеопазването. Казвам това, за да защитя истината. Това може да бъде потвърдено от всеки, който беше дошъл на заседанието на комисията.
На второ място, считам, че това, което беше казано от моите колеги Рамадан Аталай и Евгений Желев, е вярно. Защото това е Закон за здравето на българските граждани, а здравето стои над всякакви политически и конюнктурни интереси. Винаги съм казвал, че когато се касае за живота и здравето на гражданите, няма никакъв друг бизнес интерес, който може да стои над тях. Нещо повече, разполагам с подробна справка, изготвена в Съединените щати. И в голяма част от страните на Европейския съюз, която показва, че забраната на тютюнопушенето в ресторант и в обществените сгради не е нанесъл бизнес щети на ресторантьорите – който желае, мога да покажа тази справка, тя е достатъчно подробна от различни щати в Съединените щати и от различни европейски страни – нанася вреда само на един бизнес, на разпространителите на тютюневи изделия. И затова аз потвърждавам туй, което заявих и в комисията, че законът е лобистки, но щетите от него ще бъдат понесени от българските граждани, ще бъдат понесени от хората, които защитят тези поправки.
По отношение на моето предложение, което съм направил между първо и второ четене, виждайки, че нямаше воля на първо четене да бъде отхвърлен законопроектът, аз съм се постарал да огранича внесения законопроект само в една единствена част, а именно като предлагам в ал. 2 да се разреши, в заведенията за развлечения да бъдат определени изолирани самостоятелни помещения за тютюнопушене, чиято обща площ е поне два пъти по-малка от тази, в която не се допуска тютюнопушене.
Ще акцентирам на няколко момента, за да видите, че всъщност следвам логиката за защита на здравето на хората.
Първо, не говоря за заведения за обществено хранене, тоест не в ресторанти. В ресторантите не може да се допусне тютюнев дим да съществува дори в една изолирана част от ресторанта. Единствено в заведения за развлечения. Казвам, че изключвам ресторантите, защото храненето е потребност на всяко живо същество, включително на хората. И хората, които не са пушачи, да могат спокойно да отидат да се хранят в който ресторант изберат, а не да се отделят само в помещения, в които е разрешено тютюнопушенето.
На второ място, площта само в заведенията за развлечение съм предложил да бъде два пъти по-малко за пушачите, отколкото за непушачите, защото това е процентно съотношение в българското общество на пушачите и непушачите. Аз питам защо ще бъдат дискриминирани хората, които не са пушачи, като на тях им се дават 50% от площта по отношение 50% на тези, които могат да пушат.
И на трето място, виждате, че никъде не съм казал, че има помещения за развлечение или ресторанти с площ от еди-колко си квадрата, когато може собственикът да избира. Това е недопустимо. И ще ви кажа защо. Има персонал на заведенията. Това са сервитьори, сервитьорки, бармани, барманки, които са млади хора, на които, поради избраната от тях професия ние трябва да защитим тяхното здраве. И как да защитаваме? Като им казваме осем часа или колкото часа работиш ще дишаш тютюневия дим. Тук има жени, има майки. Аз питам: какво правите вие, за да предпазите младите момичета там от това. Вие нямате право да им кажете: сменете си професията. Нямате това право, както и на вас никой не ви е казал, когато упражнявате професионалните си задължения. Вие сте длъжни, затова е Закон за здравето, за да защитите тяхното здраве.
По тази причина, уважаеми колеги, апелирам ако не отпадне изобщо § 1, подкрепете това, което ви предлагам. Това е минималната отстъпка такава, каквато е в повечето страни – членки на Европейския съюз. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Иван Николаев Иванов.
Има ли реплики? Няма желаещи.
Има думата господин Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че в областта на здравето и на опазването на здравето на хората, освен 10-те божи заповеди, които са общовалидни, съществува една неписана 11-а заповед, която гласи „Не вреди”. И понеже за всички е ясно, че тази заповед не може да се наложи в посока „не вреди на себе си”, с още по-голяма сила тя трябва да е в посока на това „не вреди на другите”.
Именно изхождайки от това разбиране, че понеже не можем по никакъв начин да забраним на някого да вреди на собственото си здраве, законодателят, особено в Закона за защита на здравето, трябва да положи всички усилия, за да забрани и ограничи възможността на даден човек да вреди върху здравето на другите.
Именно в тази посока са и моите предложения. За този, който желае да пуши, тоест да вреди на собственото си здраве, нека да има някакви минимални условия, в които той да може да се отдаде на тази своя слабост. Но в никакъв случай това не трябва да бъде за сметка на здравето на другите, които не пушат или не желаят да бъдат пасивни пушачи, тоест да поглъщат този дим.
Ето защо моето предложение е в унисон с това, което и господин Иванов преди малко спомена в своето изказване – ако ще се допуска тютюнопушене, това трябва да бъде само в специално обособени, заградени, изолирани, отговарящи на необходимите изисквания за вентилация, помещения, в които който иска - да пуши, но по никакъв начин това да не оказва каквото и да е влияние върху трети лица, които не желаят здравето им да бъде увреждано.
За съжаление, виждам, че е написано, че предложението е подкрепено по принцип, но аз не съм съгласен с тази формулировка, тъй като окончателната редакция на комисията отива много, много по-далеч от това мое предложение.
Категорично не мога да се съглася с алинеи 4, 5 и 6 от текста на комисията - в определени помещения, които са до 50 кв. м, по решение на собственика да се създаде възможност пушачи да вредят на здравето на непушачи. Една такава разпоредба е недопустима. Според мен тя трябва да отпадне и аз правя формално предложение, госпожо председател, за отпадане на ал. 4, 5 и 6 от окончателния текст на комисията.
Още един път повтарям, навсякъде в Европа там, където се допуска тютюнопушене, това става само в обособени помещения, специално обозначени и изолирани. Виждате и по летищата – там пушачите влизат, пушат и излизат, но по никакъв начин това не оказва каквото и да е влияние върху останалите. Не може ние да се отклоняваме и да либерализираме по този начин режима, който би довел до това отново да не се спазват тези забрани, всеки да прави каквото си иска и здравето на подрастващите, здравето на всички български граждани, които милеят за него, да бъде увреждано.
В ал. 6, която също предлагам да отпадне, се дава възможност неограничено в цялото нощно заведение да се пуши. Ами там също работят, както каза господин Иванов, сервитьори, които може би не желаят да поглъщат този дим.
Така че, уважаеми дами и господа, предлагам да подкрепите моето предложение и, ако не го сторите, тогава да подкрепите отпадането на алинеи 4, 5 и 6 на § 1 от чл. 56. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други народни представители? (Реплика от народния представител Рамадан Аталай.)
Реплика на Четин Казак?
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви, госпожо председател.
Уважаеми колеги, предложението на колегата Четин Казак е ако не подкрепите § 1, който аз съм предложил да отпадне. Въпреки всичко аз не бих се съгласил с това предложение на господин Четин Казак, защото вие в тази криза ще накарате всички онези, които и без това изнемогват, да инсталират и да оборудват такива помещения с такава вентилация, със съответните изолационни и ред други изисквания – наистина тогава ще докарате до фалит част от бизнеса. Но основната идея – идеята на този законопроект, която предлагате в момента? Ако това нещо се приеме, вие ще извършите едно голямо престъпление.
Колеги, виждам, че се опитвате да прокарате този закон по терлици. Много ви моля, обърнете внимание – днес приемаме един законопроект, който ще остави следа дълги години и в здравето на обществото, и във вашето съзнание.
Затова, колеги, ако приемете предложението на господин Четин Казак, аз бих ви попитал: къде в тази зала ще направим вентилация и отделно помещение, за да пушат част от народните представители? Благодаря ви.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Не си чел закона – нямат право да пушат тук.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика на Четин Казак? Няма.
Господин Казак, ще отговорите ли? – Не желаете.
Доктор Пламен Цеков поиска думата.
Заповядайте.
ПЛАМЕН ЦЕКОВ (ГЕРБ): Госпожо председател, уважаеми колеги! Имам усещането, че днес се намираме на първо четене на предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, а не на второ четене. Не знам дали преждеизказващите се са прочели предложенията, които са направени между първо и второ четене. Като цяло философията на законопроекта на първо четене е спазена. Ние сме посочили изрично къде ще се пуши и при какви условия ще се пуши. Съобразили сме се изцяло с това да има напълно демокрация и равнопоставеност на всички членове на българското общество, така че да не накърняваме правата им. В същото време сме се погрижили за здравето на тези, които не желаят да пушат.
Вземете – пред вас са законопроектите, предложенията, прочетете ги и вникнете в смисъла им. Не знам там да сме упоменали, че в Народното събрание ще се пуши. Прочетете го и няма нужда да се прави вентилация. Там, където ще се пуши, ще се прави вентилация. Който иска да се пуши в неговото заведение – ще инвестира. Който не иска – ще обозначи, че заведението е за непушачи. Ясно и категорично!
Постигнали сме един компромис и изключително добър баланс между желанието на пушачите и на тези, които като мен не желаят да се пуши в заведенията за обществено хранене.
В нашите предложения, които се приеха на второ четене, се съдържат и част от предложенията на господин Иван Иванов от Синята коалиция. Може би не точно така, както той ги е формулирал, но наистина те фигурират. Вижте там – и децата до 18 години не могат да посещават помещения, в които се пуши.
Сега – за пълната забрана. Да, и в момента имаме действащи разпоредби по отношение на тютюнопушенето, които не работят. Знаем в кои държави има пълна забрана – в Европейския съюз: Великобритания, Ирландия и Дания. В Германия се пуши в почти всички заведения след 22,30 ч., дори и тези, в които се сервира храна.
Аз нямам нищо против да забраним цигарите и се надявам, че този момент ще дойде, но той ще стане плавно и постепенно – когато ние докажем, че сме готови да спазваме стриктно законите на България.
Англия е демокрация с над 500 или 600 години – не знам колко, демократично управление, за разлика от България, която има реално демократично управление едва от 20 години. В Англия има закони отпреди 300 години, които все още са в сила. Със сигурност ние ще стигнем и до пълната забрана на тютюнопушенето – аз се надявам това да стане още в мандата на ГЕРБ. Благодаря ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплика – Рамадан Аталай, но нямате време. Използвахте вашето време. (Шум и реплики от ДПС.)
Господин Овчаров – реплика. (Шум в залата.)
Всъщност грешката е моя. Ще ви дам думата.
Господин Овчаров, имате думата за реплика.
РУМЕН ОВЧАРОВ (КБ): Уважаеми д-р Цеков, нямам нищо против да си гласувате така, както сте си решили. Прокарвайте си лобистките интереси. Стимулирайте тютюнопушенето в България, но не се опитвайте да го оправдаете с демокрацията.
Едно от определенията за демокрация е: тогава, когато всеки един от гражданите на едно общество се лишава от личните си права, за да гарантира правата на другите и на обществото като цяло. Няма как с принципите на демокрацията да обясните факта, че с този закон вие лишавате над 50% от българските граждани от здравословни условия на живот, че лишавате децата на България от възможност да живеят здравословно. И това не го обяснявайте повече с принципите на демокрацията. Измислете си нещо друго.
Говорете за това, че ще спаднат продажбите на цигари в България, че няколко фирми, сред които на Ваши близки хора, ще им спаднат доходите. Можем да го разберем, но не се оправдавайте с принципите на демокрацията. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Втора реплика – Рамадан Аталай.
РАМАДАН АТАЛАЙ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми колега, аз, доколкото разбрах, Вие сте лекар, щото все още трудно ви опознаваме…
Наистина, в политиката е добре да се опитвате да постигате баланс, но като лекар, ако сте запознати с документите на Световната здравна организация ще видите, че там тенденцията е колкото се може повече да се ограничи влиянието на тютюневия дим върху подрастващото поколение, включително и върху народните представители, разбира се. (Оживление.) Там какъв баланс сте постигнали с този законопроект, който вие предлагате, аз не мога да го видя.
Наистина, нямате никакви аргументи Вие днес да застанете тук пред нас и да кажете, че сте постигнали тази тенденция, за която говори Световната здравна организация. Не сте прав, че само във Великобритания и Ирландия има пълна забрана.
Всяка нация, която уважава себе си, прокарва тенденцията към намаляването на тютюнопушенето, особено Италия. Там, когато се въвежда закона, 51% са за приемане на забраната, а след пет години при едно проучване се вижда, че над 90% от италианците са одобрили приемането на такъв закон.
Аз не мога да разбера още колко дълго ще управлява ГЕРБ. Дано във вашият мандат да се случи приемането на този закон, но още по-добре ще бъде, ако гласувате сега моето предложение. Ще видите, че ще сте постигнали целта си още сега, така както сте в управлението. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За трета реплика – Четин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Цеков! Вярвам, че сте положили усилия да намерите необходимия баланс, тъй като за всички е ясно, че има огромно обществено недоволство от тенденцията, която се прокарва с този закон, за фк на забраната в крайна сметка, само че този баланс не сте го постигнали, за съжаление. Залитнали сте наистина в една крайност, която фактически ще доведе до това тази забрана и тези очаквания на обществото да не бъдат оправдани.
Първо, искам да ви посоча, че по вашата редакция в сградата на Народното събрание ще може да се пуши в обособени помещения, тъй като тя отговаря на ал. 7 с това, че е сграда с обособени работни места. Тук, в Народното събрание, и в двете му сгради има обособени работни места. Така че ще може да се пуши, ако госпожа председателката обособи съответни помещения. (Реплики.)
Не, ако иска. (Реплики.) Да, да! Може, добре.
Съмнявате ли се, че по искане на депутати-пушачи госпожа председателката ще откаже създаването на такива помещения? Ако откаже – добре. Нека тя да го декларира.
И, второ – вие допускате, както казах, в заведения с определен размер тотално да се пуши, независимо от това там кой влиза и кой излиза.
Трето, в нощните заведения – също. Тотално може да се разреши независимо от техния размер. Може да са 200, 300 или 1000 кв.м, може да се пуши навсякъде.
В крайна сметка вие сте разширили неимоверно възможностите за тютюнопушене и за вредно въздействие върху здравето на непушачите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Казак.
Право на дуплика – заповядайте.
ПЛАМЕН ЦЕКОВ (ГЕРБ): Господин Аталай, прочетете закона. Това ми е молбата – прочетете го и тогава да го дискутираме. Наистина, в Народното събрание ще може да се пуши, но не на работното място, а в специално помещение определено за тази цел и то ако има вентилация. В тази икономическа криза аз се надявам, че госпожа Цецка Цачева няма да направи излишни разходи. (Оживление.)
Що се отнася до тоталната забрана на тютюнопушенето. Във Финландия забраниха тютюнопушенето. Там взе, че изригна вулкана и видяхте какви бели направи. В природата винаги има равновесие. (Реплики.) Да, в Исландия беше, прощавайте. В Исландия, но те са наблизо, така че е същата история, прощавайте.
Що се отнася до демокрацията – ако наистина ние не се съобразяваме с принципите на демокрацията, ние нямаме място тук, в тази зала. Трябваше да се върнем в друго време и тогава щяха да се решават нещата по друг начин, разбира се. Ако наистина вие отляво, господа, искате да има пълна забрана на тютюнопушенето щяхте още по времето на вашето управление, когато приехте този закон да го пуснете в действие, за да видите как ще функционира и да можете да го коригирате, ако това не функционира. Всичко останало е демагогия и лицемерие, в случая. Ние не искаме да бъдем лицемерни с българските граждани.
Чухме мнения от различни посоки – на пушачи, и на непушачи, и на правителствени, и на неправителствени организации. Съобразили сме се с мнението на всички тези хора.
Не знам дали сме постигнали най-добрия баланс. Времето ще го покаже, но аз пак от тази трибуна казвам, че се надявам това да е поредната стъпка към тоталната забрана на тютюнопушенето.
Завършвам с това, че ние не се стремим към гласовете на тютюнопушачите. Нашите усилия са насочени към гласовете на тютюнопроизводителите. Благодаря. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Други народни представители?
Заповядайте, господин Михайлов.
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ (СК): Един уточняващ въпрос, който искам да задам към вносителя – в § 1, ал. 6: в заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим. Не е записано какво означава нощен режим. В различните държави под „нощен режим” се разбират различни неща. Някъде започва от 21,00 ч., другаде от 21,30 ч., от 22,00 ч., 22,30 ч., но доколко. Какво ще рече „нощен режим”? Трябва да се уточни това нещо.
Във всички държави има различен режим. Аз проверих – в Италия едно е „нощен режим”, там е от 22,30 ч. до 5,30 ч. Това е „нощен режим” и е записано в италианското законодателство. В България колко е? Какво ще рече в България „нощен режим”?
И реплика към преждеговорившия, който говореше за демагогия и за лицемерие. За мен е абсолютно несъвместимо лекар да говори тук в полза, в защита на разширяването на тютюнопушенето. Просто това не подлежи на никакъв коментар, но искам това наистина да се уточни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: И какво предлагате?
МИХАИЛ МИХАЙЛОВ: Да се знае какво има предвид законодателят под „нощен режим”. Никъде не е записано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Иванов, имате ли възможност да отговорите в момента?
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Ще направим справка. Мисля, че в Закона за туризма имаше упоменато точно какво се разбира под „нощен режим на работа”, но за пълнота може да се направи и предложение това да е от 22,00 ч. (Реплики.)
От 22,00 ч. до 6,00 ч. – това е записано, доколкото по памет го казвам, в Закона за туризма, но не съм абсолютно сигурен, затова предлагам тук процедура – да бъде записано от 22,00 ч. до 6,00 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Заповядайте, имате думата, господин Белишки.
НИКОЛА БЕЛИШКИ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Михайлов, уважаеми колеги! Мисля, че в закона не можем да фиксираме точен час. Точният час за вечерното работно време на заведенията се фиксира в Наредба № 1 към всяка община. Там се определя, така че проблемът не подлежи на дискусия тук. Това е проблем на общинските съвети. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Да приемем, че получихме отговор на въпроса, който зададе господин Михайлов.
Други народни представители? (Шум и реплики.)
Има ли други народни представители, които желаят да вземат думата? Няма.
Дебатите са закрити.
Преминаваме към гласуване.
По реда на направените предложения, първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Рамадан Аталай за отпадане на § 1.
Гласували 90 народни представители: за 24, против 55, въздържали се 11.
Предложението не е прието.
Сега гласуваме предложението на народния представител Николай Пехливанов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 91 народни представители: за 17, против 52, въздържали се 22.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Николаев Иванов, което не се подкрепя от комисията.
Гласували 83 народни представители: за 17, против 47, въздържали се 19.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване предложението в зала на народния представител Четин Казак за отпадане на ал. 4, 5 и 6 в редакцията на комисията за § 1 в т. 4.
Гласували 89 народни представители: за 18, против 63, въздържали се 8.
Предложението не е прието.
Подлагам на гласуване § 1 в редакцията на комисията.
Гласували 85 народни представители: за 65, против 20, въздържали се няма.
Предложението е прието.
Процедура.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, колеги! Правя процедурно предложение за удължаване времето на пленарното заседание до приемане на второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Обратно предложение на господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Моля да проверите в правилника, но ми се струва, че до 15 минути преди края на заседанието може да се прави процедурно предложение за удължаване на работното време. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: От кой текст правите този извод?
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Няма такива неща, беше в стария правилник. Това сме го променили. (Шум и реплики.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на работното време до гласуване разпоредбите на обсъждания законопроект.
Гласували 81 народни представители: за 71, против 6, въздържали се 4.
Предложението е прието.
Имате думата, господин Иванов.
ДОКЛАДЧИК ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има предложение от народния представител Николай Пехливанов – да се създаде § 2:
„§ 2. В Глава втора, Раздел ІV се създава чл. 56а:
„Чл. 56а. (1) В заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове и др.), без тези по ал. 4, могат да бъдат определени места за посетители, обособени в самостоятелни помещения за тютюнопушене, като броят на местата за посетители, за които не се допуска тютюнопушене, е преобладаващ спрямо общия брой места за посетители в заведението.
(2) В заведения за хранене и развлечения, разполагащи с не повече от 40 места за посетители, собственикът има право да избира дали в заведението ще се допуска или не тютюнопушене.
(3) В заведенията за хранене и развлечения по ал. 1, с не повече от 80 места за посетители, всяко следващо над 40 следва да бъде определено като място, на което не се допуска тютюнопушене, и собственикът се задължава да обособи помещения с места за посетители, където се допуска тютюнопушене.
(4) В нощните заведения, определени като такива съгласно действащите нормативни актове на съответната община, тютюнопушене се допуска, независимо от разполагаемия брой места за посетители.
(5) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за допускане на тютюнопушене, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и по ал. 1, 3 и 4.”
Комисията не подкрепя предложението.
Има предложение на народните представители Стефани Михайлова, Даниела Дариткова, Доброслав Димитров, Пламен Цеков и Йоана Кирова.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията предлага да се създаде § 2 със следната редакция:
„§ 2. В Глава втора, Раздел ІV се създават чл. 56а, чл. 56б и чл. 56в:
„Чл. 56а. (1) В закритите обществени места по чл. 56, ал. 2 и в сградите по чл. 56, ал. 7 обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, са с обща площ по-малка от половината от съответната обща площ, при спазване на изискванията за размера и съотношението на площите, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3.
(2) Обособените самостоятелни помещения по ал. 1 се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати и се обозначават ясно.
(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и заведенията по чл. 56, ал. 4.
Чл. 56б. (1) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по чл. 56, ал. 2, собствениците на заведенията по чл. 56, ал. 4 и работодателите по чл. 56, ал. 7 веднъж годишно осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене.
(2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се представят при проверките на държавните здравни инспектори.
Чл. 56в. В обособените самостоятелни помещения по чл. 56, ал. 3 и в заведенията по чл. 56, ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Становища? Няма.
Има думата господин Казак.
ЧЕТИН КАЗАК (ДПС): Благодаря, уважаема госпожо председател.
Уважаеми колеги, в новия чл. 56в е упомената забрана за допускане в самостоятелните помещения за тютюнопушене по чл. 56, ал. 3 и в заведенията по чл. 56, ал. 4. Тоест това са малките заведения до 50 кв. м, където се предвижда забрана на лица до 18-годишна възраст.
Струва ми се, че е пропуснато да се добавят и нощните заведения по чл. 56, ал. 6. В тях се допуска по принцип присъствието на непълнолетни с придружител. Ако това е така, мисля, че трябва да се въведе и ограничение в тези заведения, където се пуши, да присъстват лица до 18-годишна възраст, независимо дали са с придружител или не. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Думата има господин Иван Николаев Иванов.
ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз няма да влизам в спор по отношение на новия § 2. Ще направя предложение за промяна, което не е в същността на § 2, но считам, че ще отговори на искането за по-голяма равнопоставеност, за която пледираха включително и депутати от ГЕРБ – в ал. 1 на чл. 56а, където се говори за помещенията, в които се допуска тютюнопушене. Записано е, че те са с обща площ по-малка от половината от съответната обща площ. Практиката в Европейския съюз е площта, която е обособена и изолирана за пушачи, да съответства на процента на пушачите сред населението на съответната страна. Веднага мога да дам пример директно от източник от Европейската комисия, от юни 2009 г. – сравнително съвсем скорошен, като вземам произволно три страни.
В Словения броят на пушачите е 17,2%. Съответно площта, изолирана за пушачи, е 20%. В Белгия пушачите са 23,7%, а в Люксембург – 24,2%. Съответно при тях тази площ е една четвърт от общата площт. Тоест 25% се предоставят като изолирани помещения за пушачи.
Като изхождам от официалната статистика в Европейския съюз за ежедневната консумация на цигари, включително в България, тъй като посоченото за България е 30,5%, госпожо председател, ще помоля да подложите на гласуване думата „половината” в ал. 1 на чл. 56а да се замени с „една трета”. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Други желаещи?
Заповядайте, госпожо Михайлова.
СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз мисля, че е основателна бележката, че текстът за недопускане на лица под 18-годишна възраст в нощните заведения се нуждае от прецизиране. Предлагам да го прецизираме, но мисля, че за това ни трябва малко време, за да уточним точната формулировка. Нека да оставим референтите да го уточнят. Защото текстът може да се тълкува двусмислено, а ние искаме да избегнем всякаква възможност за неправилно тълкуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: По същество правите предложение за прекъсване на заседанието, така ли?
СТЕФАНИ МИХАЙЛОВА: Да, за няколко минути, за да направим нова редакция.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Тъй като сме извън официалното време, бихме могли да прекъснем заседанието и да продължим утре, до тогава референтите да свършат своята работа, като се обсъди и предложението на народния представител Иван Николаев Иванов.
Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на днешното заседание.
Моля, гласувайте.
Гласували 68 народни представители: за 62, против 3, въздържали се 3.
Предложението е прието.
Закривам пленарното заседание. (Звъни.)
(Закрито в 14,06 ч.)

Председател:
Цецка Цачева


Заместник-председател:
Лъчезар Иванов

Секретари:
Пламен Нунев

Милена Христова

Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания