Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно концентрациите на изпусканите във въздуха: серни оксиди, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк, въглероден оксид, полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бифенили, диоксини и фурани, фини прахови частици и някои др. специфични замърсители от инсталация с капацитет за обезвреждане чрез изгаряне на утайки от филтрувани и отработени абсорбенти, други утайки, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества генерирани от основната дейност на "БИОВЕТ"-АД клон Разград
Дата 12/01/2018
Входящ номер 854-06-13
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/01/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 25/01/2018
Дата на връчване на писмен отговор 26/01/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор