Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предоставена цялата документация свързана с оценката на стратегия представена от СНЦ "Местна инициативна група Радомир - Земен" по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година
Дата 27/02/2018
Входящ номер 854-06-308
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 06/03/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 09/03/2018
Дата на връчване на писмен отговор 09/03/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор