Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проект "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен" по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.014-0002-C01 от 03.10.17 г., финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж", приоритетна ос: Устойчиво и интегрирано градско развитие, наименование на процедура: Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Шумен, код на процедура: BG16RFOP001-1.014
Дата 14/05/2020
Входящ номер 054-06-500
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/05/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 20/05/2020
Дата на връчване на писмен отговор 22/05/2020
Текст на въпроса
Текст на отговор