Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно община Разград, бенефициент по Проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград", по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Дата 03/07/2015
Входящ номер 554-06-1000
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 14/07/2015
Дата на връчване на писмен отговор 17/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор