Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Декларация № 1 от участник/подизпълнител по чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървести горски продукти / Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн.ДВ бр.96 от 06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., изм. и доп., бр.90 от 16.11.2012 г./ за периода от 2015 до 2018 г.
Дата 27/04/2018
Входящ номер 854-06-667
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/05/2018
Дата на отговор Писмен отговор на 04/05/2018
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2018
Текст на въпроса
Текст на отговор