National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Friendship Groups
Friendship group Bulgaria - Kuwait
14 Members of parliament to date
GEORGI ZAPREV DINEV
ALEKSANDAR IVANOV MATSUREV
DESISLAVA ANGELOVA TODOROVA
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
GALYA STOYANOVA ZHELYAZKOVA
GEORGI KOLEV KOLEV
HAMID BARI HAMID
HAYRI REDZHEBOV SADAKOV
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
IRENA METODIEVA DIMOVA
IVAN TODOROV IBRISHIMOV
NIKOLAY IVANOV TSONKOV
SEVIM ISMAIL ALI
STANISLAVA KRASIMIROVA STOYANOVA