National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary Delegations
Delegation to the Parliamentary Assembly of the South-East European Cooperation Process
8 Members of parliament to date
TSVETA VALCHEVA KARAYANCHEVA
ALBENA VLADIMIROVA NAYDENOVA
BORIS VANGELOV BORISOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
EVGENIYA DANIELOVA ANGELOVA
FILIP STEFANOV POPOV
IVAN VALENTINOV IVANOV
PETAR HRISTOV PETROV