National Assembly of the Republic of Bulgaria - Home
National Assembly
of the Republic of Bulgaria
Parliamentary groups
Bills /
Parliamentary Group "Movement for Rights and Freedoms"
25 Members of parliament to date
MUSTAFA SALI KARADAYI
Chairperson of Parliamentary Group
19/04/2017 - present
Profile
HALIL REDZHEPOV LETIFOV
Deputy Chairperson of Parliamentary Group
19/04/2017 - present
Profile
HAMID BARI HAMID
Deputy Chairperson of Parliamentary Group
19/04/2017 - present
Profile
JORDAN KIRILOV TZONEV
Deputy Chairperson of Parliamentary Group
19/04/2017 - present
Profile
ADLEN SHUKRI SHEVKED
AHMED REDZHEBOV AHMEDOV
BYURHAN ILIYAZOV ABAZOV
DELYAN SLAVCHEV PEEVSKI
DIMITAR IVANOV AVRAMOV
DZHEVDET IBRYAM CHAKAROV
DZHEYHAN HASANOV IBRYAMOV
ELHAN MEHMEDOV KALKOV
ERDZHAN SEBAYTIN EBATIN
EROL OSMAN MEHMED
HASAN AHMED ADEMOV
HAYRI REDZHEBOV SADAKOV
IHSAN HALIL HAKKA
IMREN ISMETOVA MEHMEDOVA
NIGYAR SAHLIM DZHAFER
RAMADAN BAYRAM ATALAY
SERGEY MANUSHOV KICHIKOV
SEVIM ISMAIL ALI
SIMEON HRISTOV SIMEONOV
TANER MEHMED ALI
VELISLAVA IVANOVA KRASTEVA