Относно: Установяване на нарушение по Раздел ΙΙ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год., подаден от Антон Тодоров, народен представител в 44-то Народно събрание срещу Таско Ерменков – народен представител в 44-то НС.
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика към 44-то Народно събрание, на основание чл.153 от Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 8, т. 3 от Правилата на Комисия за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика по прилагане на Етичните норми за поведение на народните представители
РЕШИ:
Установява нарушение по Раздел ΙΙ „Етични норми за поведение” от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка със Сигнал № ККИПЕ-753-22/11 от 11.06.2017год. срещу Таско Ерменков и налага мярка по чл.153, ал. 1 т.1.