ОБРАЗЦИ

Институция Образец Образец
Президент по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Вицепрезидент по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Конституционен съд по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Народно събрание по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Министерски съвет по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Омбудсман и заместник – омбудсман
Висш съдебен съвет, включително председателите на ВКС и на ВАС и Главния прокурор
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
Сметна палата
Българска народна банка
Национален осигурителен институт
Комисия за защита на конкуренцията
Съвет за електронни медии
Българска телеграфна агенция
Икономически и социален съвет
Комисия за защита на личните данни
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори по чл. 35, ал. 1, т. 1
Националeн съвет за българите, живеещи извън Република България
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Централна избирателна комисия
Национална здравноосигурителна каса по чл. 35, ал. 1, т. 1 по чл. 35, ал. 1, т. 3
Комисия за енергийно и водно регулиране