Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и в съответствие с Решение на Народното събрание във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси президентът, вицепрезидентът, съдиите от Конституционния съд, народните представители, министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, омбудсманът и заместник-омбудсманът, членовете на Висшия съдебен съвет, включително председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд и главният прокурор, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, председателят и членовете на Сметната палата, управителят, подуправителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт, членовете на органи, които изцяло или частично се избират от Народното събрание подават декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси пред органа, който го избира или назначава, или пред съответната комисия в Народното събрание. Посочените по-горе лица подават:
  1. Декларация по чл.12, т.1 за несъвместимост по смисъла на чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която се подава в 7-дневен срок от избирането или назначаването им. При декларирано наличие на несъвместимост, лицата са длъжни в едномесечен срок от подаване на декларацията да предприемат необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.
  2. Декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ за частни интереси по образец съгласно приложението, която се подава в 30-дневен срок от избирането или назначаването им. Посочените в нея обстоятелства могат да бъдат променени в едномесечен срок от нейното подаване.
  3. Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2, която се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
  4. Декларация по чл.12, т.4 от ЗПУКИ за частен интерес по конкретен повод, която се подава когато е налице частен интерес във връзка с изпълнение на тяхно правомощие или задължение по служба. Декларацията се подава преди започването или по време на изпълнението на правомощието или задължението по служба.