Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Обобщение на ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаващ документ към Предложение за регламент относно правилата и процедурите за въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата на Общността, с който ще се отмени Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. - Обобщение на ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - {COM(2011) 828 окончателeн}{SEC(2011) 1455 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - Summary of IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a Regulation on rules and procedures with regard to the introduction of noise-related operating restrictions at Community airports which will repeal Directive 2002/30/EC of the European Parliament and of the Council of 26 March 2002 - Summary of IMPACT ASSESSMENT - {COM(2011) 828 final}{SEC(2011) 1455 final}
Дата на документа: 01/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1456
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове