Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Проект на РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА, НА КОМИСИЯТА, НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за изменение на Решение 2009/496/ЕО, Евратом относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз
Заглавие на английски: Draft DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE COMMISSION, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION, THE COURT OF AUDITORS, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS amending Decision 2009/496/EC, Euratom on the organisation and operation of the Publications Office of the European Union
Дата на документа: 07/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1507
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове