Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаваща предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската статистическа програма за периода 2013-2017 г. - {COM(2011) 928 окончателeн}{SEC(2011) 1625 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European statistical programme 2013-2017 - {COM(2011) 928 final}{SEC(2011) 1625 final}
Дата на документа: 21/12/2011
№ на документ: SEC(2011) 1623
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Статистика
Kомисии
Връзки
Текстове