Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА : ПРОГРАМА SAFA НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Оценка на безопасността на чуждестранни въздухоплавателни средства) - Информационен доклад ( 1 януари 2010 г. - 31 декември 2010 г.) - {COM(2012) 91 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL: EUROPEAN UNION SAFA PROGRAMME (Safety Assessment of Foreign Aircraft) - Aggregated Information Report (01 January 2010 to 31 December 2010) - {COM(2012) 91 final}
Дата на документа: 07/03/2012
№ на документ: SWD(2012) 38
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове