Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Директиви 2002/98/ЕО, 2004/33/ЕО, 2005/61/ЕО и 2005/62/ЕО за определяне на стандартите за качество и безопасност за човешка кръв и кръвни съставки - {SWD(2016) 129 final}{SWD(2016) 130 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the implementation of the Directives 2002/98/EC, 2004/33/EC, 2005/61/EC and 2005/62/EC setting standards of quality and safety for human blood and blood components - {SWD(2016) 129 final}{SWD(2016) 130 final}
Дата на документа: 21/04/2016
№ на документ: COM(2016) 224
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове