Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПОПРАВКА от 15.3.2017 година на Делегиран регламент на Комисията от 13 юни 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти във връзка с регулаторните технически стандарти по отношение на преките, съществени и предвидими последици от договорите за деривати в рамките на Съюза и за предотвратяване на заобикалянето на правилата и задълженията C(2016) 3544 final
Заглавие на английски: CORRIGENDUM of 15.3. 2017 to Commission Delegated Regulation of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the direct, substantial and foreseeable effect of derivative contracts within the Union and the prevention of the evasion of rules and obligations C(2016) 3544 final
Дата на документа: 15/03/2017
№ на документ: C(2017) 1860
Вид документ: Регламент
Автор:
Област
Kомисии
Връзки
Текстове