РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.

Народното събрание на основание чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 118, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РЕШИ:

Приема следната Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2019 г.:

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2019 г.)

Народното събрание, като се ръководи от:

– приноса на националните парламенти за доброто функциониране на Съюза, утвърден в чл. 12 от Договора за Европейския съюз, както и ролята им за формулирането на европейските политики;

– спазването на принципите на субсидиарност и пропорционалност в европейския законодателен процес;

– значението на европейските актове за социално-икономическото развитие на Република България за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“,

Взе решение да бъдат упражнени правомощията по чл. 105, ал. 4 от Конституцията на Република България, като бъдат подложени на процедурата по парламентарно наблюдение и контрол по глава единадесета от чл. 118 до чл. 121 вкл. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание следните проекти на актове на европейските институции:

Инициативи, свързани пряко с Брекзит:

1. Предложение за адаптиране на позоваванията на целите на Европейския съюз за енергийна ефективност (изразени в абсолютни стойности) за 2030 г. към Европейския съюз с 27 държави членки (законодателна инициатива).

2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на разпоредби за продължаването на текущите дейности за учебна мобилност по програмата „Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз (законодателна инициатива).

Нови инициативи на Комисията:

1. Документ за размисъл „Към устойчива Европа до 2030 г., последващите действия във връзка с целите на ООН за устойчиво развитие, включително по отношение на Парижкото споразумение относно изменението на климата“ (незаконодателна инициатива).

2. Препоръка на Комисията за установяване на формàта за европейското електронно здравно досие (незаконодателна инициатива).

3. Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове на ЕС в съответствие с Парижкото споразумение (незаконодателна инициатива).

4. Четвърти доклад за състоянието на енергийния съюз (незаконодателна инициатива).

5. Към нова институционална рамка за нашата политика в областта на енергетиката и климата до 2025 г.: възможности за по-често гласуване с квалифицирано мнозинство и за евентуална реформа на Договора за Евратом (незаконодателна инициатива).

6. По-ефективно законотворчество в областта на данъчното облагане: определяне на области, по отношение на които да се премине към гласуване с квалифицирано мнозинство (незаконодателна инициатива).

7. По-ефективно законотворчество в областта на социалната политика: определяне на области, по отношение на които да се премине по-активно към гласуване с квалифицирано мнозинство (незаконодателна инициатива).

8. Съобщение относно укрепването на международната роля на еврото (незаконодателна инициатива).

9. По-нататъшно укрепване на рамката за принципите на правовата държава за 2014 г. (незаконодателна инициатива).

10. Съобщение относно визовата реципрочност (незаконодателна инициатива).

11. Съобщение относно това как Съюзът да стане по-обединен, по-силен и по-демократичен от гледна точка на комуникацията (незаконодателна инициатива).

12. Работна програма на Комисията за 2020 г.

Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.