Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование
Дата на приемане 29/07/2010
Брой/година Държавен вестник 63/2010

 


УКАЗ № 244

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от ХLI Народно събрание на 29 юли 2010 г.

Издаден в София на 2 август 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22, 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50 и 56 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В т. 6, буква „в“ думите „чл. 21, ал. 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 5“.

2. В т. 7 думите „чл. 21, ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3 и 5“.

§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:

„(2) Висшите училища, получили при институционална акредитация оценка „добра“ или „много добра“, имат право след решение на академичния съвет да извършват обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и в образователно-квалификационна степен „магистър“ след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии, които са получили при програмната акредитация оценка „добра“ или „много добра“. Приемането на студенти за обучение срещу заплащане се осъществява по реда на чл. 68, като броят им е извън определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“, и в рамките на определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, но не повече от 5 на сто от него. Обучението се извършва при условия, определени в правилника за дейността на висшето училище и с договор между студентите и висшето училище.“

 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

 3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 3“.

 4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

 5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 5“.

 6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 3. В чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ думите „чл. 21, ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“.

§ 4. В чл. 91, ал. 5, т. 1 думите „чл. 21, ал. 2 и 4“ се заменят с „чл. 21, ал. 2, 3, 5 и 7“.

§ 5. Създава се нов чл. 93:

 „Чл. 93. Собствените приходи на висшето училище по чл. 90, ал. 3, т. 4, буква „б“ се разходват само за издръжка на обучението на студентите и докторантите по ред, определен от академичния съвет.“

§ 6. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. Алинея 4 се изменя така:

 „(4) Размерът на таксите за обучението по чл. 21, ал. 2 и 3 се определя, като към норматива, определен по реда на чл. 91, ал. 2, т. 1, се добавя размерът на таксата по ал. 2 за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии, а таксите за обучение по чл. 21, ал. 5 не могат да бъдат по-ниски от 70 на сто от нормативите, определени по чл. 91, ал. 3, т. 1.“

2. В ал. 5 думите „чл. 21, ал. 6“ се заменят с „чл. 21, ал. 7“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 7. (1) Разпоредбата на § 2, т. 1 (относно чл. 21, ал. 2) се прилага за учебните 2010/2011 г. и 2011/2012 г.

(2) За учебната 2010/2011 г. обучението при условията и по реда на чл. 21, ал. 2 се извършва по решение на академичния съвет на съответното висше училище, в рамките на съответния свободен капацитет по § 31, ал. 1, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), за лица, които са кандидатствали във висшето училище по реда на чл. 68, участвали са в класирането, но не са приети в рамките на определения по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ брой.

(3) За учебната 2011/2012 г. приемът се извършва по реда на ал. 2, като броят на обучаваните по чл. 21, ал. 2 студенти е не повече от 5 на сто от определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 капацитет на съответното професионално направление или капацитет на съответната специалност от регулираните професии, който включва и неусвоения в срока по § 31, ал. 1, т. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.) капацитет, както и капацитетът, в случаите, когато е увеличен по реда на чл. 83, ал. 6.

(4) Разпоредбата на § 6, т. 1 (относно чл. 95, ал. 4 за размера на таксите за обучение по чл. 21, ал. 3) се прилага от учебната 2011/2012 г.

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 29 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6407