Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Име на законопроекта Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
Дата на приемане 09/05/2019
Брой/година Държавен вестник 41/2019

 


УКАЗ № 117

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 44-то Народно събрание на 9 май 2019 г.

Издаден в София на 13 май 2019 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65, 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35 , 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 2, т. 4а думите „Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета (ОВ, L 295/1 от 12 ноември 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010 (ОВ, L 280/1 от 28 октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент  (ЕС) 2017/1938“.

§ 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8б думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

2. В т. 15 накрая се добавя „и търга по чл. 163д“.

3. В т. 21 в изречение първо думата „разполагаемостта“ се заменя с „прогнозна месечна разполагаемост“.

§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „по чл. 33, ал. 1“ се заменят с „по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а“.

2. Създава се ал. 5:

„(5) Комисията не регулира цената за продажба на топлинна енергия и не определя цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а на производител на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, на който не са определяни такива цени и премии, освен в случаите по чл. 163д, ал. 1 или 2.“

§ 4. Създава се нов чл. 31а:

„Чл. 31а. (1) Когато комисията утвърждава цена и/или компонента от цена или определя премия, която участва във формирането на ценообразуващи елементи на други цени, комисията може паралелно да проведе и процедури за утвърждаване на тези цени.

(2) Когато комисията изменя цена и/или компонента от цена или премия, която води до изменение на утвърдените ценообразуващи елементи на друга цена и/или компонента от цена или премии, комисията може паралелно да проведе процедура за изменение и на тази цена и/или компонента от цена или премии.“

§ 5. Досегашният чл. 31а става чл. 31б и в него в ал. 4 след думата „цените“ се добавя „и премиите“.

§ 6. В чл. 33а, ал. 1 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. В ал. 2, т. 3а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

2. Алинеи 6 и 7 се изменят така:

„(6) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електоразпределителните мрежи заплащат частта от цената или от компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за разпределяне на разходите, произтичащи от задълженията за предоставяне на премии и за изкупуване по преференциални цени на електрическа енергия:

1. от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

2. произведена от възобновяеми източници.

(7) Крайните клиенти по ал. 5, операторът на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи не заплащат разходите по ал. 6, т. 1 и/или 2 за количествата електрическа енергия, която е произведена в други държави – членки на Европейския съюз, и за която издадените от компетентните органи на тези държави сертификати за произход на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия или гаранции за произход на електрическа енергия от възобновяеми източници са признати в Република България съгласно разпоредбите на чл. 163г, съответно на чл. 35 от Закона за енергията от възобновяеми източници.“

§ 8. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Крайните клиенти не заплащат разходите по чл. 34 и 35 за количествата електрическа енергия, доставена чрез директен електропровод съгласно чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 юли 2019 г.“

§ 9. В чл. 36б, ал. 1, т. 2 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

§ 10. В чл. 36в се създават ал. 12, 13 и 14:

„(12) Дейността на фонда се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с правилника по чл. 36г, ал. 5, т. 1.

(13) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на фонда се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

(14) Когато за длъжност в администрацията на фонда се изисква висше юридическо образование, придобитият трудов стаж по нея се признава за стаж по специалност „Право“.“

§ 11. В чл. 36е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думата „правят“ се заменя с „дължат“;

б) точка 2 се отменя.

2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Лицата по ал. 1, с изключение на производителите по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници, до 20-о число на текущия месец:

1. подават във фонда декларация за съответните приходи за предходния месец;

2. внасят във фонда съответната вноска по ал. 1 за предходния месец.

(3) Производителите на електрическа енергия по чл. 30, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници ежегодно до 31 март:

1. подават във фонда декларация за приходите за предходната календарна година;

2. внасят във фонда съответните вноски по ал. 1 за предходната календарна година.“

3. Създава се нова ал. 5:

„(5) За целите на данъчното облагане внесените във фонда вноски се признават за текущи разходи за дейността.“

§ 12. В чл. 36ж се правят следните изменения:

1. В ал. 3, т. 3 думите „която обезпечава изпълнението на задължението по ал. 1 чрез покритие на отговорността на търговеца или производителя“ се заменят с „по смисъла на т. 15, раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1 към Кодекса за застраховането“.

2. В ал. 4 в изречение второ думите „задълженото лице е посочено“ се заменят с „фондът е посочен“, а изречение трето се изменя така: „Застраховката се приема, ако не обезпечава друго задължение и ако застрахователят е поел безусловно задължение за целия срок на застрахователния договор да плати при настъпване на застрахователното събитие в 5-дневен срок от получаване на първо писмено поискване.“

§ 13. В чл. 36и, ал. 1 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

§ 14. В чл. 72а, ал. 2 думите „Регламент (ЕС) № 994/2010“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2017/1938“.

§ 15. В чл. 75 се създава ал. 3:

„(3) Фондът провежда контрол за верността и пълнотата на подадената информация, въз основа на която се начисляват и събират средствата на фонда.“

§ 16. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) В изпълнение на контролните си правомощия фондът:

1. извършва проверки чрез упълномощени от него лица;

2. уведомява органите на специализирания контрол, с оглед предприемането на мерки от кръга на тяхната компетентност.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „съответно комисията“ се заменят с „комисията, съответно фондът“.

§ 17. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „енергетиката“ се поставя запетая и се добавя „на председателя на управителния съвет на фонда“.

2. В ал. 3, т. 1 думите „съответно на комисията“ се заменят с „на комисията, съответно на фонда“.

§ 18. В чл. 83, ал. 1, т. 6 думите „условията и реда за тяхното обслужване“ и „реда и начина на обслужване на средствата за търговско измерване“ се заличават.

§ 19. В чл. 93а, ал. 1, т. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.

§ 20. В чл. 100, ал. 4 и 6 думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

§ 21. В чл. 104 се създава нова ал. 2:

„(2) Цените за достъп и/или пренос се дължат от производителите на електрическа енергия, операторите на електроразпределителни мрежи за количеството електрическа енергия за покриване на технологичните разходи по преноса и от крайните клиенти, присъединени към електроенергийната система, освен в случаите по чл. 119, ал. 1, т. 2 и ал. 2.“

§ 22. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

„(5) Клиент или производител на електрическа енергия с обект с предоставена, съответно инсталирана мощност над 50 kW може да поиска от оператора на електропреносната или електроразпределителната мрежа подмяна на средството за търговско измерване с такова с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2. Подмяната се извършва в срок до 30 дни от постъпване на искането и след заплащане на стойността на средството за търговско измерване и разходите по подмяната.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „по ал. 4“ се заменят с „по ал. 4 и 5“.

3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

4. Създава се ал. 9:

„(9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 клиентът или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента или производителя.“

§ 23. В чл. 162, ал. 1, изречение първо думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.

§ 24. В чл. 162а думите „4 MW и над 4 MW“ се заменят с „1 MW и над 1 MW“.

§ 25. В глава единадесета се създава раздел III с чл. 163д:

„Раздел III

Търг

Чл. 163д. (1) Комисията провежда търг за предоставяне на преференциална цена и/или премия за електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведена от съществуващ или нов обект, при следните условия:

1. съществуваща мощност за производство на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е изведена от експлоатация;

2. предоставянето на помощта няма да доведе до превишаване на одобрения от Европейската комисия размер на бюджета на схемата за подпомагане с преференциална цена и/или премия за производството на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;

3. до провеждането на търга не е определяна преференциална цена и/или премия за енергията.

(2) Търг не се провежда в следните случаи:

1. при изграждане на заместваща мощност или извършване на реконструкция и модернизация, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, в обект, за който на производителя е определена преференциална цена и/или премия;

2. когато министърът на енергетиката докаже пред Европейската комисия, че само един или ограничен брой проекти или територии биха могли да бъдат допустими.

(3) Условията и редът за провеждане на търг, както и критериите за определяне на преференциалната цена и/или премия, се определят с наредба, приета от комисията при спазване на Насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 – 2020 г.

(4) Условията и редът за доказване пред Европейската комисия на обстоятелствата по ал. 2, т. 2 се определят с наредба, издадена от министъра на енергетиката.

(5) В случаите по ал. 2 предоставянето на помощта не трябва да доведе до превишаване на бюджета по ал. 1, т. 2.“

§ 26. В чл. 208, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

§ 27. В чл. 209, ал. 1 след думата „комисията“ се поставя запетая и се добавя „председателя на управителния съвет на фонда“.

§ 28. В чл. 225 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „чл. 77, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 77, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1“.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Наказателните постановления по чл. 208 и 209 се издават от председателя на управителния съвет на фонда или от оправомощено от него длъжностно лице, когато нарушението е установено от съответните контролни органи по чл. 78, ал. 1.“

3. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби в т. 70 накрая се добавя „с обща инсталирана мощност не по-малко от 1 MW“.

§ 30. В § 68 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 38 от 2018 г.; изм., бр. 83 и 91 от 2018 г.) в ал. 6 думите „като се прилагат ал. 3 и 4“ се заменят с „до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 3 и 5“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 31. Започнатите до влизането в сила на този закон производства за регулиране на цените за продажба на топлинна енергия и за определяне на цени по чл. 33, ал. 1 и 2 и премии по чл. 33а се прекратяват при наличие на условието по чл. 30, ал. 5.

§ 32. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в срок до 30 юни 2019 г.

(2) Комисията за енергийно и водно регулиране приема наредбата по чл. 163д, ал. 3 в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.

§ 33. (1) От 1 юли 2019 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват електрическа енергия по преференциални цени от производители от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, произведена от централи с обща инсталирана електрическа мощност от 1 MW до 4 MW.

(2) В срок до 30 юни 2019 г. производителите по ал. 1 сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия. Договорите влизат в сила от 1 юли 2019 г.

§ 34. (1) В срок до 31 август 2019 г. производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 1 MW до 4 МW на енергийни обекти сключват с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната им цена. Договорите влизат в сила не по-късно от 1 октомври 2019 г.

(2) Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

(3) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ уведомява своевременно обществения доставчик за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител.

(4) Премията се предоставя до изтичане на срока по съответния договор за дългосрочно изкупуване или договор по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници, сключени до влизането в сила на този закон.

(5) При реконструкция и модернизация на енергиен обект, които изискват въвеждане в експлоатация по смисъла на Закона за устройство на територията, предоставянето на премия се запазва до размера на нетното специфично производство за инсталираната мощност преди реконструкцията и модернизацията, като се прилагат ал. 2 и 4.

(6) За произведената електрическа енергия производителите по ал. 1 заявяват издаване на гаранции за произход и ги прехвърлят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

(7) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ след изплащане на премия прехвърля на лицата по чл. 36ж, ал. 1, т. 1 гаранции за произход за съответния месец пропорционално на размера на дължимите от тези лица за същия месец средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17.

(8) От датата на влизането в сила на договора по ал. 1 договорът за изкупуване на съответния производител по ал. 1, сключен до влизането в сила на този закон, се смята за прекратен и общественият доставчик, съответно крайните снабдители не изкупуват по преференциална цена произведената от този производител електрическа енергия.

(9) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 общественият доставчик изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производителите по ал. 1, присъединени към електропреносната мрежа.

(10) От 1 юли 2019 г. до влизането в сила на договора по ал. 1 крайният снабдител изкупува електрическа енергия по преференциални цени от производители по ал. 1, присъединени към електроразпределителната мрежа. Общественият доставчик уведомява своевременно крайния снабдител за датата, от която влиза в сила договорът за компенсиране с премия, сключен със съответния производител, съгласно полученото уведомление от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

(11) Крайните снабдители продават на обществения доставчик количествата електрическа енергия по ал. 10 по цената, по която са я изкупили.

(12) Общественият доставчик продава на борсов пазар изкупената от него електрическа енергия по ал. 9 и 10.

(13) За изкупеното количество електрическа енергия от всеки производител общественият доставчик получава компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в размер на стойността на премията за този производител.

§ 35. В срок до 25 юли 2019 г. производителите на електрическа енергия с обекти с обща инсталирана мощност от 1 MW до 4 MW, които продават електрическа енергия на крайни клиенти, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ обезпечение по чл. 36ж, ал. 3 за задълженията си за месец юли 2019 г. В този случай данни по смисъла на чл. 36ж, ал. 3 са фактурираните средства от цената и/или компонентата от цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 за периода от 1 януари 2019 г. до 30 юни 2019 г.

§ 36. Търговците и производителите на електрическа енергия, които до влизането в сила на този закон са предоставили обезпечение под формата на застраховка, са длъжни в 30-дневен срок от влизането в сила на закона да я приведат в съответствие с чл. 36ж, ал. 4. След изтичането на срока се счита, че търговецът или производителят няма валидно обезпечение към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като в този случай се прилага чл. 36ж, ал. 11.

§ 37. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 38 и 91 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, т. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.

2. В чл. 18, ал. 1, т. 6 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“.

3. В чл. 31:

а) в ал. 1 думите „4 MW“ се заменят с „1 MW“;

б) в ал. 14 след думата „енергия“ се добавя „преди реконструкцията и модернизацията“.

4. В чл. 53:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Информацията по чл. 52, ал. 3 се предоставя на тримесечни периоди – до 25-о число на следващия месец, и на годишни периоди – до 31 януари на следващата календарна година. Производителите по чл. 30, ал. 2 предоставят информацията по чл. 52, ал. 3, т. 1 в срок до 31 януари на следващата календарна година.“

§ 38. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49, 53, 98 и 105 от 2014 г., бр. 35, 61, 62, 79 и 101 от 2015 г., бр. 15 и 51 от 2016 г., бр. 13, 63, 92, 96 и 103 от 2017 г., бр. 21, 28, 55 и 108 от 2018 г. и бр. 1, 24 и 25 от 2019 г.) в чл. 147, ал. 1, т. 14 думите „30 kW“ се заменят с „1 МW“, а думата „собствените“ се заменя с „прилежащите“.

§ 39. (1) Министърът на енергетиката нотифицира до 1 юни 2019 г. схемите за държавна помощ в областта на енергетиката за производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

(2) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на енергетиката издава наредбата по чл. 163д, ал. 4.

§ 40. В срок до 30 юни 2019 г. Комисията за енергийно и водно регулиране провежда процедури за утвърждаване и определяне на цени и премии за ценовия или регулаторния период от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г., въз основа на § 2, 3, 4, 5, 6, § 7 относно т. 1, § 19, 21, 23, 24 и § 37 относно т. 1 – 3.

§ 41. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:

1. параграфи 2, 6, § 7 относно т. 1, § 13, 19, 20, 21, 23, 24 и § 37 относно т. 1 – 3, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;

2. параграф 22, който влиза в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 май 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: Емил Христов

3618