Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите
Име на законопроекта Законопроект за изменение на Закона за рибарството и аквакултурите
Дата на приемане 18/10/2018
Брой/година Държавен вестник 91/2018

 


УКАЗ № 239

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, приет от  44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г.

Издаден в София на 24 октомври 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 96 и 108 от 2006 г., бр. 36, 43 и 71 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 80 и 82 от 2009 г., бр. 61 и 73 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г., бр. 38, 59, 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 102 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 92 и 103 от 2017 г.и бр. 7, 17, 27, 55 и 77 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 8, ал. 2 думите „признати за представителни“ се заличават.

§ 2. Член 10 се изменя така:

„Чл. 10. (1) Министърът на земеделието, храните и горите признава организации на производителите на продукти от риболов, организации на производителите на продукти от аквакултури и асоциации на организации на производителите, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от  11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013“ и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.

(2) Организация на производителите на продукти от риболов и организация на производителите на продукти от аквакултури се учредяват по инициатива на производители на продукти от риболов и/или от производители на продукти от аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 7, и прилагане на мерките по чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

(3) Организацията по ал. 2 може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперация, с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.

(4) Асоциация на организации на производителите се учредява по инициатива на признати организации на производителите по ал. 2 за постигане на целите, посочени в чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

(5) Асоциацията на организации на производителите може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперативен съюз.

(6) За признаване по ал. 1 съответната организация или асоциация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.

(7) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване. В състава на комисията се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие“ и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

(8) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 6, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на организацията или асоциацията.

(9) В 8-седмичен срок от влизането в сила на заповедта за признаване съответната организация по ал. 2 представя за одобрение в Министерството на земеделието, храните и горите план за производство и предлагане на пазара по чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013. Комисията по ал. 7 извършва проверки за изпълнение на одобрения план.

(10) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването:

1. когато организацията или асоциацията престане да отговаря на съответните условия за признаване;

2. когато заповедта по ал. 8 е издадена въз основа на неверни данни;

3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията или асоциацията;

4. когато организацията или асоциацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 7 или чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

5. по искане на управителния орган на организацията или асоциацията;

6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от търговския регистър или от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

(11) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед може да оттегли признаването при установено съществено неизпълнение на одобрения план за производство и предлагане на пазара по ал. 9 по критерии, определени в наредбата по чл. 10г, ал. 1.

(12) Заповедите по ал. 8, 10 и 11 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 3. Член 10в се изменя така:

„Чл. 10в. (1) Министърът на земеделието, храните и горите признава междубраншови организации в сектора на рибарството, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 и на наредбата по чл. 10г, ал. 1.

(2) Междубраншова организация се учредява по инициатива на производители, търговци и/или преработватели на продукти от риболов и/или аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 12, и за прилагане на мерките, посочени в чл. 13 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

(3) Междубраншовата организация е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) За признаване по ал. 1 съответната междубраншова организация подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на наредбата по чл. 10г, ал. 1.

(5) Комисията по чл. 10, ал. 7 извършва проверка за изпълнение на условията за признаване и изразява становище за признаване или за отказ за признаване.

(6) В тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 4, въз основа на становището на комисията, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, с която признава или мотивирано отказва признаване на междубраншовата организация.

(7) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед оттегля признаването на междубраншова организация:

1. когато организацията престане да отговаря на условията за признаване;

2. когато заповедта по ал. 6 е издадена въз основа на неверни данни;

3. когато с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено тежко нарушение или измама при осъществяване на дейността на организацията;

4. когато организацията използва полученото признаване за цели, различни от посочените в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;

5. по искане на управителния орган на организацията;

6. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;

7. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.

(8) Заповедите по ал. 6 и 7 се съобщават и може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 4. Член 10г се изменя така:

„Чл. 10г. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба:

1. условията и реда за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производителите и междубраншови организации в сектора на рибарството;

2. реда за осъществяване на контрол върху дейността на признатите организации и асоциации по т. 1;

3. условията и реда за одобрение на плановете за производство и предлагане на пазара и реда за осъществяване на контрол върху тяхното изпълнение.

(2) Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури публикуват на интернет страниците си актуални списъци на организациите и асоциациите, признати по реда на чл. 10 или 10в.“

§ 5. В чл. 16, ал. 1, т. 7 се отменя.

§ 6. В чл. 25г, ал. 1, т. 10 думите „ал. 1“ се заличават.

§ 7. В чл. 29 думите „чл. 10, ал. 1, чл. 10в, ал. 1“ се заменят с „чл. 10, чл. 10в“.

§ 8. В чл. 30 ал. 9 и 10 се изменят така:

„(9) Индивидуалните квоти в рамките на определен общ допустим улов и/или квота се разпределят чрез организации, признати по реда на чл. 10 или 10в. Индивидуалните квоти за риболовни кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в признати по реда на чл. 10 или 10в организации, се разпределят от ИАРА.

(10) Условията и редът за разпределяне на квотите между организациите, признати по реда на чл. 10 или 10в, и риболовните кораби, чиито собственици или ползватели не членуват в такива, се определят със заповедта по ал. 8.“

§ 9. В допълнителните разпоредби в § 1 се създават т. 51 и 52:

„51. „Управление на риболовния флот“ е съвкупност от административни мерки, свързани с вписването и отписването на риболовни кораби в регистъра на риболовните кораби на Република България, както и с условията и реда за разпределяне на свободен риболовен капацитет в морския флот.

52. „Риболовен капацитет“ е капацитетът по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 24 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 10. Браншовите организации, които към датата на влизането в сила на този закон имат влезли в сила заповеди за признаване по реда на чл. 10в, могат да разпределят индивидуални квоти по реда на чл. 30 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

§ 11. Министърът на земеделието, храните и горите издава наредбата по чл. 10г, ал. 1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

9382