Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Атанас Папаризов и Георги Пирински към министъра на финансите Милен Велчев
Сигнатура 105
Дата на постъпване 02/11/2001
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Задължава министъра на финансите в двуседмичен срок да внесе в Народното събрание информация относно: 1. изпълнението на държавния бюджет за 2001 г. към 30.10.2001 г. и влиянието на това изпълнение върху преговорите с Международния валутен фонд; 2. изпълнението и постигането на целите на тригодишното споразумение с Международния валутен фонд.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/11/2001 - приет(приет в зала)