Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
28/02/2014 първо гласуване

  Два законопроекта за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.п. на 30 януари 2014 г. и № 454-01-15, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 06 февруари 2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по земеделието и храните


  ДОКЛАД
  за
  първо гласуване

  НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

  ОТНОСНО: Два законопроекта за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.п. на 30 януари 2014 г. и № 454-01-15, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 06 февруари 2014 г.

  Комисията по земеделието и храните проведе извънредно заседание на 28 февруари 2014 г., на което обсъди два законопроекта за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.п. на 30 януари 2014 г. и № 454-01-15, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 06 февруари 2014 г.
  В работата на комисията участие взеха – от Министерството на земеделието и храните – проф. Димитър Греков - министър, г-н Петър Вутов – директор на Дирекция „Поземлени отношения и комасация” и г-жа Лилия Стоянова - началник на отдел в същата дирекция, както и представители на широк кръг животновъдни организации.
  От името на вносителите първият законопроект и мотивите към него беше представен от н.п. Десислава Танева.
  Със законопроекта се предлага земи с начин на трайно ползване - мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове по изключение да могат да бъдат отдавани под наем или аренда без търг или конкурс на сдружения, включващи всички собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, които се намират в съответното землище или в землищата на съседните общини, по пазарна цена, определена от независим оценител по Закона за независимите оценители.
  По отношение на общия ред за отдаване под наем или аренда на мери и пасища от държавния и от общинския поземлени фондове се предлага това да става, чрез публичен търг на два етапа. На първият търг ще могат да участват само собственици или ползватели на регистрирани животновъдни обекти, намиращи се в съответното землище или в землищата на съседните общини и едва след това за останалите свободни мери и пасища ще се провежда втори търг, на който ще могат да участват и лица с регистрирани пасищни селскостопански животни, но с животновъдни обекти в други землища или лица, поели ангажимент да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние. Предлага се размерът на отдаваните земите да бъде определян по механизъм (наречен „норма „животинска единица“), който да позволява приравняване на броя на животните на необходимата за тяхното изхранване фуражна площ.
  В комисията е постъпило становище на Министерството на земеделието и храните, което не подкрепя законопроекта.
  С втория законопроект, внесен от проф. Бъчварова и гр.н.п. се предлагат две основни промени. Първата е, че право на собственост върху земеделски земи и земи от горския фонд за земеделско ползване ще могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или са установени на територията на страната повече от три години, като за юридическите лица с регистрация по-малко от три години, това ще става, само ако отделните съдружници, членове на сдружението или учредители на акционерно дружество отговарят на същото изискване за уседналост. Съответно при сключване на сделката купувачите ще следва да докажат произхода на средствата за придобиване на земята.
  Втората група предложения предвиждат изменения в реда и условията за отдаване под наем на пасищата и ливадите от държавния и от общинския поземлени фондове. Предлага се тези земи да могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, като това ще става пропорционално на броя и вида на регистрираните животни и по пазарна цена. Съответно има определение на понятието „пазарна цена“. Останалите свободни пасища и ливади ще могат да се отдават чрез търг и на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Договорите ще се сключват за срок до 6 стопански години.
  Разширява се обхвата на дефиницията, определяща масивите за ползване на земеделските земи, като се дава възможност в тях да се включват всички земеделски земи, включително възстановени в съществуващи стари или възстановими граници.
  В комисията са постъпили писмени становища в подкрепа на законопроекта и с конкретни препоръки от Министерството на земеделието и храните и от Националното сдружение на общините в Република България.
  В последвалата дискусия по двата законопроекта участие взеха н.п. Десислава Танева, Петър Якимов, Валентин Василев, проф. Методи Теохаров, Димитър Иванов, Георги Андонов и проф. Светла Бъчварова.
  Всички изказали се народни представители бяха единодушни, че следва да бъдат взети спешни мерки за преодоляване на съществуващия проблем, при който голяма част от пасищата се отдават на лица, които не са реални собственици на животни, а просто са поели задължението да поддържат земите в добро земеделско и екологично състояние, или на такива, които притежават регистрирани животни, но техният брой не съответства на размера на наетите площи. Съответно в много от случаите местните животновъди, особено тези с малки и средни земеделски стопанства, не получат необходимите им за отглеждане на животните пасища.
  В тази връзка народните представители бяха единодушни, че отдаването на земите следва да бъде обвързано с броя и вида на отглежданите животни, както и с необходимата за тяхното изхранване фуражна площ, за да се гарантира равнопоставеност и справедливо разпределение на наличните площи между реалните животновъди.
  Тъй като двата законопроекта предлагат различен подход и механизъм за постигането на тази цел, основният дебат беше съсредоточен върху аргументите в подкрепа на единия или другия подход.
  Представителите на животновъдните организации подкрепиха законопроекта внесен от проф. Бъчварова.

  След проведените разисквания и гласуване:
  1. С 8 гласа “за”, 0 гласа “против” и 11 гласа “въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение за Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-9, внесен от н.п. Десислава Танева и гр.н.п. на 30 януари 2014 г.
  2. С 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” Комисията по земеделието и храните предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, № 454-01-15, внесен от н.п. проф. Светла Бъчварова и гр.н.п. на 06 февруари 2014г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума