Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
08/06/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-67/17.06.2016 г.

  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз № 602-02-21, внесен от Министерския съвет на 30.05.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 8 юни 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз № 602-02-21, внесен от Министерския съвет на 30.05.2016 г.
  На заседанието присъстваха от Министерство на външните работи: г-жа Мария Павлова - директор дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, г-жа Етелка Чернакова - държавен експерт в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” и г-жа Натали Павлова - младши експерт в дирекция „Международно право и право на ЕС”.
  Законопроектът беше представен от г-жа Павлова, която посочи, че „Фонд Мадад“ е създаден в отговор на бежанската кризата в Сирия и Ирак и цели по-ефективно подпомагане на бежанците, търсене на решения за спряване с миграционните потоци и тяхното законосъобразно управление. Чрез Фонда ще се предостави финансова помощ на засегнатите от ситуацията в Сирия и Ирак съседни държави като Турция, Йордания и Ливан. Тя съобщи, че създаването на доверителни фондове на Европейския съюз е ефективен и гъвкав способ, при който се реализира по-добра съгласуваност, видимост и бързина при предоставянето на подкрепа или провеждането на действия на ЕС. Доверителният „Фонд Мадад“ е единственият инструмент за финансиране от ЕС с действително регионален обхват не само в Сирия, но и в Турция, Ливан, Йордания, Ирак, Египет и неговите цели и приложно поле са формулирани по начин, позволяващ средствата да бъдат използвани и за най-засегнатите страни в Западните Балкани.
  Г-жа Павлова посочи, че Република България е обявила принос от 100 000 евро към „Фонд Мадад“ в потвърждение на активната позиция на българската държава за намиране на ефективни решения на бежанския проблем в Европа и като акт на солидарност с най-силно засегнатите държави. Финансирането ще се осъществи с предвидените бюджетни средства от Програмния бюджет на Министерството на външните работи. Тя посочи, че основното финансиране на Фонда ще дойде от Европейския бюджет, като към момента във Фонда са събрани около 639 милиона евро.
  Ратификацията на споразумението се извършва в съответствие с изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Конституцията на Република България.
  В отговор на поставения от г-н Емил Димитров въпрос, г-жа Павлова уточни, че Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи е страна по споразумението, тъй като Италия е първата държава подписала споразумението с Европейския съюз и всяка последваща държава-членка се присъединява към това споразумение за сформиране на „Фонд Мадад“ и добави, че секретариатът на Фонда се намира в Брюксел.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 11 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз и на Сертификата за принос на донорите, част от Приложение II от Споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза, „Фонд Мадад“, и неговите вътрешни правила между Генералната дирекция за сътрудничество за развитие на Италианското министерство на външните работи и международното сътрудничество и Европейската комисия от името на Европейския съюз № 602-02-21, внесен от Министерския съвет на 30.05.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума