Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
01/10/2015 първо гласуване

  Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502 – 01 - 66, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 1 октомври 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502 – 01 - 66, внесен от Министерски съвет на 05. 08. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Добринка Кръстева – директор на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерски съвет, която представи законопроекта от името на вносителя.
  Законопроектът има за цел да кодифицира и унифицира правилата, по които се управляват и разходват средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, да въведе мерки за намаляване на административната тежест за бенефициентите и да осигури ефективен съдебен контрол. В обхвата на законопроекта са включени Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и рибарство.
  Законопроектът отразява създадената до момента подзаконова уредба, така че да не се препятства усвояването на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове както до приключването на програмен период 2007-2013 г., така и през започналия нов период 2014-2020 г. Също така той е съобразен с действащото законодателство, засягащо разходването на публични средства като Закона за публичните финанси, Закона за обществените поръчки, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и др.
  Законопроектът има характер на процесуален закон, разписващ основно административни производства. Акцент в законовата регулация е поставен върху
  установяването на ясни административно-правни отношения между
  управляващите органи и бенефициентите. Предвидено е отношенията между тях
  да възникват въз основа на два различни института
  на административното право - Административния договор, който е основната форма при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ, и финансовите корекции, които се определят по основание и размер с индивидуален административен акт. Предвидени са и някои особени правила по отношение на съдебния контрол върху административните актове, различни от общия ред на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  Предвижда се за цялостната организация, включително за акредитацията на управляващите и сертифициращите органи да отговаря заместник министър-председател или министър, подпомаган от Централното координационно звено, както и от постоянно действащите консултативни органи на правителството – Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и Съвета за координация в борбата с правонарушенията при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, № 502 – 01 - 66, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума