Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
25/10/2018 първо гласуване

  Законопроект за хората с увреждания, № 802 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 25 октомври 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за хората с увреждания, № 802 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет на 18. 10. 2018 г.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика.
  Законопроектът е разработен в изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017–2021 г., в която са заложени мерки, свързани с усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за интеграция на хората с увреждания - Мярка 137 „Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на индивидуалните потребности” и Мярка 140 „Модернизиране на системата на интеграционни добавки за хора с увреждания“, и е съобразен с изискванията на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, ратифицирана със закон на 26 януари 2012 г.
  Законопроектът има за предмет да уреди обществените отношения, свързани с насърчаване, защита и гарантиране на правата на хората с увреждания, и тяхната подкрепа за социално приобщаване. Неговата стратегическата цел е предоставяне от държавата на необходимата и адекватна социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания, чрез която да бъдат максимално приобщени в обществото. По нов начин се дефинират областите и средствата за подкрепа за социално приобщаване и се въвеждат принципи, които определят личния избор, независимост, равнопоставеност, достъпност, пълноценно и ефективно участие в обществения живот на хората с увреждания и техните семейства. Предлага се нова цялостна правна рамка за уреждане на обществените отношения, свързани с гарантиране на правата на хората с увреждания в Република България.
  Законопроектът предвижда предоставянето на всички мерки на подкрепа да се осъществява от една структура, която да подпомага адекватно хората с увреждания и да създава възможност държавата по-ефективно да организира и координира политиката по приобщаването им. Тази структура ще бъде със статут на държавна агенция към Министерски съвет. Целта е Държавната агенция за хората с увреждания да координира изпълнението на цялостната държавна политика за правата на хората с увреждания. Тя ще има водеща роля при координацията между отделните институции и организации и ще започне да функционира от 1 януари 2021 г., като ще бъде универсален правоприемник на Агенцията за хората с увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще осигури обезпечаване на новосъздадената структура с наличния си кадрови ресурс и материално-техническа база.
  За осъществяване на функциите по насърчаване, защита и наблюдение на прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН се създава Съвет за наблюдение, който да гарантира защитата на правата на хората с увреждания. Съветът осъществява дейността си на основата на принципите за независимост, равенство в третирането и пълноправно участие в обществения живот.
  Регламентират се специфични функции на централната власт и органите на местното самоуправление, като се разширят отговорностите им при координирането на политиката за правата на хората с увреждания. Координацията на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания, на национално, регионално и местно равнище се налага поради необходимостта от повишаване на ефективността както на отделните структури при постигане на общите цели, така и за ефективното използване на ограничените ресурси, с които разполага държавата.
  С проекта на Закон за хората с увреждания се създават възможности за гарантиране на условия за равен достъп до образование и професионално обучение, осигуряване на заетост в обичайна, специализирана и защитена работна среда, както и предоставяне на адекватна подкрепа за работещите хора с увреждания и за техните работодатели.
  С предложените промени се регламентира осигуряването на равен достъп до физическа среда, труд и отдих, лична мобилност, транспорт, информация и комуникации, включително до информационни и комуникационни системи и технологии, и до всички останали услуги за обществено обслужване в урбанизираните територии. Заложените изисквания за достъпна среда са задължителни при изработване и одобряване на подробни устройствени планове и при техните изменения, както и при изработване и одобряване на инвестиционни проекти за изграждане на нови или при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, преустройство, пристрояване и надстрояване на елементите на урбанизираната територия и на сградите и съоръженията.
  В комисията са постъпили становища от редица неправителствени организации, в които са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 17 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание, Законопроект за хората с увреждания, № 802 – 01 - 41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г., да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Искрен Веселинов
  Форма за търсене
  Ключова дума