Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
05/07/2017 първо гласуване

  Законoпроект за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерския съвет на 26.06.2017 г.
  На редовно заседание, проведено на 05.07.2017 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, както следва:
  С Решение № 614 от 25 юли 2016 г. Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори проект на Споразумение между Република България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. Целта на това споразумение е да регламентира статуса на всички щабове и други структури на НАТО, които може да бъдат установени на територията на Република България.
  Споразумението беше подписано от българска страна на 15 март 2017 г. и от страна на двете върховни командвания на НАТО съответно на
  24 март и на 26 април 2017 г.
  Понастоящем нашата страна е домакин на няколко такива структури на НАТО. На територията на страната е разположен Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU) в изпълнение на решенията на срещата на високо равнище на НАТО в Уелс на 4 и 5 септември 2014 г. В Република България е установен Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Република България осигурява в щатно и ресурсно отношение и Модул на КИС със способности за развръщане - (DCM) F, 2nd NATO Signal Battalion (2NSB).
  Със споразумението се детайлизира и разширява статусът на съответната структура на НАТО, нейният личен състав и придружаващите го членове на семействата в сравнение с установеното в Парижкия протокол (Протокол за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, ратифициран от Народното събрание на Република България (ДВ, бр. 104 от 2004 г.). Споразумението беше изготвено и договорено въз основа на предоставен от Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили в Европа типов проект на допълнителни споразумения към Парижкия протокол, разпространени до всички страни членки, на чиято територия предстои или е установена структура на Алианса.
  Сключването на споразумението е спешна необходимост за Република България, тъй като на територията на страната вече пребивават чужди военнослужещи, заемащи длъжности в структурите на НАТО. Тяхното пребиваване, както и на техните семейства поставя много въпроси, които са извън компетентността на Министерството на отбраната, като необходимостта от издаване/признаване на идентификационни и други документи, регистрация на моторни превозни средства, данъчни облекчения. Тези въпроси, както и аспекти от статуса на самата военна структура не са детайлно разрешени в действащия Парижки протокол и в Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписан в Лондон на 19 юни 1951г. (НАТО СОФА, обн., ДВ, бр. 65 от 27 юли 2004 г.), поради което са предмет на регламентация в проекта на Допълнително споразумение. Ако страната не предприеме мерки за осигуряване на необходимия статус на тези лица и на самата организация, това ще доведе до негативни последици за нейния имидж като надежден партньор и ще се отрази върху оценката относно изпълнението на политическия ангажимент за осигуряване на адекватно домакинство както на интегрираното логистично формирование, така и на останалите международни структури на Алианса.

  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласa „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т.7 от Конституцията на Република България , да приеме на първо четене, внесения от Министерски съвет проект за Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени Сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума