Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
20/07/2018 първо гласуване

  Доклад относно Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  СТАНОВИЩЕ

  вх.№ 853-10-25/20.07.2018 г.


  Относно: Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 12 юли 2018 г., Комисията по здравеопазването разгледа Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г.


  На заседанието присъстваха: заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, г-жа Жени Начева, временно изпълняващата длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, д-р Йорданка Пенкова и други гости.

  Разглежданият отчет беше представен от г-жа Жени Начева.
  През отчетния период структурните звена в Централното управление на НЗОК и във второстепенните разпоредители от по-ниска степен (РЗОК), изпълниха функционалните си задължения в съответствие с относимото европейско и национално законодателство, и с вътрешноадминистративните актове на НЗОК. Функционирането на системата се реализира съобразно изискванията за стриктното спазване на бюджетната дисциплина, на правилната координация и субординация на административната дейност и законосъобразността на процесите при електронното отчитане на дейността на договорните партньори. Превантивната роля на извършената през 2017 г. контролна дейност е отчела положително въздействие, което се изразява в по-стриктно изпълнение на алгоритмите на клиничните пътеки, подобряване качеството на медицинската дейност, и на работата при воденето на документацията и организацията в лечебните заведения.

  Като траен показател през отчетния и предходни периоди се очертава нарастването на разходите за лекарствени продукти, дължащо се на навлизането на нови, скъпи молекули, както и на ежегодното нарастване на броя на здравноосигурените лица, обърнали се към системата. Наблюдава се ръст и на броя на болните с редки заболявания. В тази връзка, в заключителната част на разглеждания отчет, е посочена необходимост от създаване на специален (държавен) фонд, който да подпомага финансирането на редките болести. Изтъкнато е предимството на стимулирането на медицинските специалисти към предписване на генерични лекарствени продукти чрез образователни програми за предимствата на генеричната политика.

  Като обществена институция, призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените лица, и през 2017 г., НЗОК продължава да работи при пълна прозрачност, поставяйки в центъра на своята дейност пациента и неговите потребности.

  При обсъждането на отчета, беше подкрепено от членовете на комисията направеното от председателя на комисията, д-р Даниела Дариткова, правно-техническо редакционно предложение по приложения проект за решение на Народното събрание за приемане на разглеждания документ. Редакционното предложение е в частта на посоченото правно основание за приемане на проекта за решение, а именно : думите „чл. 30, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване“ да се заменят с „чл.30, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“.

  Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „За“ – 12, „Против“ – няма, „Въздържал се“ - 8, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме проект за решение за приемане на Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29.06.2018 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
  Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума