Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
14/09/2017 първо гласуване

  Законопроект за мерките срещу изпирането на пари, №702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  Д О К Л А Д  ОТНОСНО: Законопроект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.

  На заседание, проведено на 7 септември 2017 г., Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа Законопроект на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
  На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция "Национална сигурност", Министерство на вътрешните работи и Министерство на финансите.
  Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от г-н Николай Ненков – зам. председател на Държавна агенция "Национална сигурност", които посочи, че предвид множеството и съществени промени, които се предлага да бъдат направени по отношение на досегашната уредба на мерките срещу изпирането на пари, е възприет подходът за изготвянето на проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който да отмени настоящия.
  Законопроектът има за цел привеждането на българското законодателство в пълно съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, международните стандарти, Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране на пари, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпления и финансиране на тероризма, както и на задължителни резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.
  Със закона се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение. Определен е кръгът задължени лица, мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които съгласно законопроекта включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, разкриване на друга информация за целите на закона, контрол върху дейността на задължените субекти и обмен на информация. Предвижда се навременен достъп до информация от финансов, административен и правоприлагащ характер, която е необходима на звената за финансово разузнаване за надлежното изпълнение на техните задачи. В проекта са посочени категориите информация, които представляват служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, ако информацията не е класифицирана като държавна тайна по смисъла на същия закон. Изрично е уредена възможността за предоставяне на информация по електронен път с квалифициран електронен подпис или с издаден от Държавна агенция „Национална сигурност” сертификат за достъп, като за определени категории информация е предвидено това да се извършва посредством защитени канали за електронна комуникация, след изграждане на съответната техническа възможност, съответно на автоматизирани информационни системи (АИС) или мрежи, и при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
  Като механизми, позволяващи сътрудничество и координация на национално равнище при разработването и прилагането на политики и дейности за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма се разграничат две основни групи – механизъм за извършване на Национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма и съвместни инструкции за взаимодействие между звеното за финансово разузнаване, от една страна, и органите за надзор, прокуратурата, службите за сигурност и обществен ред и други държавни органи и институции, имащи компетентност в областта на превенцията и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, от друга страна.
  Контролната дейност по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари е предвидено да се извършва от дирекция „Финансово разузнаване” на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  След проведената дискусия, при която народните представители изразиха подкрепата си към законопроекта, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения с 6 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, № 702-01-14, внесен от Министерски съвет на 22.08.2017 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККССПИСРСДДЗЕС:

  ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума