Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
Име на законопроекта ЗИД на Закона за движението по пътищата
Дата на приемане 06/12/2018
Брой/година Държавен вестник 105/2018

 


УКАЗ № 305

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г.

Издаден в София на 13 декември 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г. и бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77 и 86 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 91, ал. 3 след думите „определени от министъра на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определени от изпълнителния директор за осъществяване на контрол“, а след думите „оперативно-издирвателна дейност“ се поставя запетая и се добавя „Националното тол управ­ление при Агенция „Пътна инфраструктура“, определени от председателя на управителния съвет на агенцията“.

§ 2. В чл. 100 ал. 2 се отменя.

§ 3. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея т. 2 се отменя.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Собственикът е длъжен да не допуска движението на пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, ако за пътното превозно средство не са изпълнени задълженията във връзка с установяване на размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство. Ако в свидетелството за регистрация е вписан ползвател, задължението се изпълнява от него.“

§ 4. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Движението на пътни превозни средства по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, се извършва след изпълнение на съответните задължения, свързани с установяване размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.“

2. Създават се ал. 6 и 7:

„(6) Водачът на пътно превозно средство е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да заплати таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата в случаите, когато такава е дължима според категорията на пътното превозно средство, освен когато таксата е заплатена от трето лице.

(7) Водачът на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата е длъжен преди движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, да закупи маршрутна карта за участъците от платената пътна мрежа, които ще ползва, или да изпълни съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, освен когато тези задължения са изпълнени от трето лице.“

§ 5. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. По пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, се допускат само пътни превозни средства, за които са изпълнени задълженията по установяване на размера и заплащане на пътните такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.“

2. В ал. 2 в изречение първо след думите „моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях“ се поставя запетая и се добавя „и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства“.

§ 6. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „специалните пътни превозни средства, предназначени за борба с пожарите“ и запетаята след тях се заличават.

2. В ал. 3, т. 6 след думата „линейките“ се поставя запетая и се добавя „специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи“.

§ 7. В чл. 148в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „регистрирани по реда на този закон“ се заменят с „вписани в регистър по реда на този закон“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Удостоверението за вписването в регистъра се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице въз основа на следните документи:

1. писмено искане, в което се посочва пълното наименование и данни за регистрацията на лицето, от което е подадено;

2. списък на превозните средства, с които ще се извършва услугата пътна помощ;

3. заверено копие от свидетелството за регистрация на превозните средства по т. 2;

4. заверено копие на удостоверение за техническа изправност на превозните средства по т. 2, валидно към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра;

5. заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-малък от една година, в случаите, когато лицето не ползва само собствени автомобили, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра; в договора се вписва, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ;

6. документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;

7. копие от документ за платена такса за издаване на удостоверение.“

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Когато искането по ал. 2 се подава от лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се прилага и документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.“

4. Създава се ал. 4:

„(4) Заявлението може да бъде изпратено и по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

§ 8. В чл. 165 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 11 се изменя така:

„11. осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;“.

2. В ал. 2:

а) в т. 1 след думите „превозно средство“ се поставя запетая и накрая се добавя „и със заплащането на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“;

б) точка 11 се отменя;

в) създава се т. 12:

„12. имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез терминални устройства ПОС.“

§ 9. В чл. 166, ал. 1 т. 6 се отменя.

§ 10. В чл. 167 се създават ал. 3а и 3б:

„(3а) По отношение на пътните превозни средства, които напускат Република България, Агенция „Митници“ контролира маршрутите на превозвачите, като за тази цел може да проверява съответствието им с декларираните тол данни.

(3б) Длъжностни лица от Агенция „Митници“:

1. осъществяват контрол върху заплащането на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за съответната категория моторно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставят възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на таксите по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата;

2. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 и 3а;

3. не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;

4. изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство в предвидените от закона случаи.“

§ 11. Създава се чл. 167а:

„Чл. 167а. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява контрол върху заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата чрез електронната система за събиране на пътни такси.

(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица:

1. спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“, означен като контролна единица на Националното тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!“; проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство;

2. за установяване на нарушенията по чл. 179, ал. 3 – 3в използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на пътното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства;

3. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;

4. предоставят възможност за картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за пътищата;

5. не допускат движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;

6. изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство, в предвидените от закона случаи;

7. проверяват създадените записи по ал. 3 и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189ж;

8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в.

(3) Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата създава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в, към които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи. Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство – част от системата.

(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите по ал. 3 и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в. Правилата за изграждане и функциониране на информационната система се приемат с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.  В информационната система могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в, ако същите отговарят на изискванията за електронен документ и са подписани с квалифициран електронен подпис.

(5) Органите по чл. 165 и чл. 167, ал. 3 – 3б имат достъп до електронната система по ал. 3 и до информационната система по ал. 4 за целите на осъществявания контрол върху спазването на задължението за заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.

(6) Определените от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица имат право на достъп до водените от Министерството на вътрешните работи регистри за установяване на собствеността, ползването, вида, категорията, обща техническа допустима максимална маса, броя оси и екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни превозни средства.

(7) Обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система по ал. 3, до информационната система по ал. 4 и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.“

§ 12. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2:

а) буква „ж“ се отменя;

б) буква „и“ се отменя;

в) в буква „н“ думите „три месеца“ се заменят с „един месец“.

2. Създава се т. 8:

„8. временно недопускане продължаване движението на пътно превозно средство, за което не са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата – до заплащането й, но за не повече от един месец.“

§ 13. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, буква „д“ и т. 2, буква „к“ не се издава, ако в срок до два часа от съставянето на акта за установяване на административно нарушение и отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се заплатят дължимите глоби, като в този случай отнетите документи се връщат на водача, което се отразява в акта за установяване на административното нарушение.“

2. Създава се ал. 1а:

„(1а) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителната административна мярка се прилага с мотивирана заповед на:

1. директора на териториална дирекция в Агенция „Митници“ или оправомощени от него длъжностни лица;

2. органите по чл. 167а.“

3. В ал. 2 се създава т. 3а:

„3а. отнемане на документите по чл. 167, ал. 3б, т. 4 и чл. 167а, ал. 2, т. 6;“.

4. В ал. 3 след думите „букви „б“ се поставя запетая и се добавя „д“.

5. В ал. 4 навсякъде думите „букви „в“, „и“, „к“ се заменят с „букви „в“, „к“.

6. Създават се ал. 8, 9 и 10:

„(8) В случаите по чл. 171, т. 8 заповедта за прилагане на принудителната административна мярка се връчва на собственика на пътното превозно средство, на вписания ползвател или на водача, като в заповедта се посочва регистрационният номер на пътното превозно средство. Прилагането на принудителна административна мярка в тези случаи е независимо от съставянето на акт за установяване на административно нарушение. След изтичане на срока на принудителната административна мярка иззетите свидетелства за регистрация на пътни превозни средства се съхраняват от органа, приложил принудителната административна мярка, до поискване от собственика на пътното превозно средство или упълномощено от него лице.

(9) В случаите по чл. 171, т. 8 принудителна административна мярка не се прилага, а приложената принудителна административна мярка се отменя, ако за пътното превозно средство е внесена таксата по чл. 10а, ал. 2 или по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата според категорията на пътното превозно средство. В тези случаи иззетите свидетелства за регистрация на моторното превозно средство се връщат на собственика, на упълномощено от него лице или на лицето, на което е връчена заповедта за прилагане на принудителната административна мярка.

(10) Събраните такси по ал. 9 могат да се използват от Агенция „Пътна инфраструктура“ за погасяване на задължения по чл. 10, ал. 1, чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата по отношение на пътното превозно средство или на други пътни превозни средства на същото задължено лице. Събраните такси се възстановяват на вносителя, ако са погасени всички задължения.“

§ 14. В чл. 179 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 300 лв.“

2. Създават се ал. 3а – 3ж:

„(3а) Водач, който управлява пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съг­ласно изискванията на Закона за пътищата, за участъка от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, който е започнал да ползва, или няма закупена маршрутна карта за същата, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв.

(3б) Собственик на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, за което изцяло или частично не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, включително в резултат на невярно декларирани данни, посочени в чл. 10б, ал. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2500 лв.

(3в) За нарушения по ал. 3 в случаите, в които е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на пътното превозно средство, на водача се налага глоба в размер 500 лв., а за нарушения по ал. 3а и 3б – в размер 3000 лв. В тези случаи не се прилага чл. 183, ал. 4, т. 11.

(3г) Ако пътното превозно средство има монтирано устройство за целите на подаване на декларирани тол данни, което не функционира, и ако при извършена на място проверка от контролните органи се установи, че неподаването на декларирани тол данни не се дължи на умишлена намеса във функционирането на посоченото устройство, наказание по ал. 3а не се налага, ако е спазена процедурата за уведомяване на Агенция „Пътна инфраструктура“ за преустановено подаване на данни и впоследствие е подадена декларация за ползваните участъци от пътя при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.

(3д) В случаите на ал. 3, 3а или 3б движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от едно и също пътно превозно средство в рамките на един и същ календарен ден се счита за едно нарушение и се налага едно наказание в размера, определен съответно в ал. 3, 3а или 3б. Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез същото пътно превозно средство от 00,00 часа до 23,59 часа на следващия календарен ден се счита за отделно административно нарушение, за което се налага отделно наказание. Когато с едно и също пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата в рамките на един календарен ден е осъществено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и при извършени нарушения по ал. 3а и 3б, наказание се налага само по ал. 3а.

(3е) Нарушението по ал. 3 – 3в се счита за извършено там, където е установено движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от контролните органи при извършване на проверка на пътното превозно средство. Ако актът за установяване на административно нарушение е съставен въз основа на данните от системата по чл. 167а, ал. 2, за място на извършване на нарушението се счита първото място, на което е установено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от пътното превозно средство в рамките на всеки отделен 24-часов период в съответствие с ал. 3д.

(3ж) При въвеждане на временна забрана за обществено ползване на път съгласно чл. 9, ал. 3 – 5 от Закона за пътищата, когато този път е включен като част от маршрут на пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, в декларирани тол данни, посочени в маршрутна карта, на собственика, на вписания ползвател и на водача на пътното превозно средство не се налагат наказания по ал. 3а и 3б за ползването на сигнализирания и указан обходен маршрут съгласно Закона за пътищата.“

3. Алинея 4 се отменя.

§ 15. Създава се чл. 187а:

„Чл. 187а. (1) При установяване на нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му, а в случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател – от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице.

(2) Ако собственикът на пътното превозно средство е юридическо лице или едноличен търговец, за допускане движението на пътното превозно средство, без да са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, на собственика се налага имуществена санкция, както следва:

1. по чл. 179, ал. 3 – в размер 300 лв.;

2. по чл. 179, ал. 3а – в размер 1800 лв.;

3. по чл. 179, ал. 3б – в размер 2500 лв.

(3) Когато в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател, имуществената санкция по ал. 2 се налага на него. Ако вписаният ползвател е физическо лице, се прилага ал. 1.

(4) Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност по ал. 1 и 2 във връзка с административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б, ако в срок от 7 дни от връчването на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

(5) В случаите по ал. 4 въз основа на първоначално издадения акт за установяване на административно нарушение не се издава наказателно постановление и административнонаказателното производство се прекратява, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира. В тези случаи се образува административнонаказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.“

§ 16. Създава се чл. 189е:

„Чл. 189е. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в се съставят от длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165, чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а съобразно тяхната компетентност.

(2) При установяване на нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б преди съставяне на акт за установяване на административно нарушение, контролните органи уведомяват нарушителя за възможността да заплати таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Когато актът за установяване на нарушението се съставя в отсъствие на нарушителя, възможността за заплащане на тази такса се предоставя с връчването на акта.

(3) Таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата може да бъде заплатена по банков път или чрез картово плащане, а пред органите по чл. 167, ал. 3 – 3б – и в брой, като плащането може да бъде осъществено при извършване на проверката или в срок от 14 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б.

(4) В случаите, при които таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата се заплаща след връчване на акта за установяване на административно нарушение, нарушителят следва в платежното нареждане да посочи номера на акта за установяване на административното нарушение.

(5) При заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в срока и при условията на ал. 3 и 4 и след постъпване на сумата по сметката на Агенция „Пътна инфраструктура“, нарушителят се освобождава oт административнонаказателна отговорност за конкретното нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б, установено в акта за установяване на административно нарушение. В тези случаи се освобождават от административнонаказателна отговорност собственикът, вписаният ползвател и водачът за извършеното административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б във връзка с конкретното пътно превозно средство за съответния случай на движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа.

(6) Ако таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена в срока и при условията на ал. 3 и 4, акт за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б не се съставя, а когато акт е съставен, не се издава наказателно постановление и производството се прекратява.

(7) Независимо от налагането на административно наказание, нарушителят дължи заплащане на съответната такса по чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство. Задължението се счита за изпълнено при заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата.

(8) Контролните органи могат да извършват справки в електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като отразените в нея данни се считат за доказателства във връзка със следните обстоятелства: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на пътното превозно средство, както и данни, свързани с движението по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, данни за липса или наличие на декларирани тол данни и наличие или липса на заплащане на дължимите такси.

(9)    По административната преписка може да се прилага справка от електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, която има доказателствена сила за отразените в нея обстоятелства, доколкото не бъде доказано противното.

(10) За съставените актове за установяване на административно нарушение се извършва отбелязване в информационната система по чл. 167а, ал. 4 до края на работния ден, в който е установено нарушението, а за събраните такси по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 или съответно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата – до края на работния ден, следващ деня на тяхното събиране.

(11) Контролните органи окомплектоват акта за установяване на административното нарушение заедно с всички документи по неговото съставяне и постъпилите възражения в двуседмичен срок от съставянето на акта и в същия срок изпращат преписката на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(12) Наказателните постановления за административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица.

(13) За съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления по този член се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 1 – 3 и ал. 13 – 16.“

§ 17. Създава се чл. 189ж:

„Чл. 189ж. (1) При нарушение по чл. 179, ал. 3, установено и заснето от електронната система по чл. 167а, ал. 3, може да се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба или имуществена санкция в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на пътното превозно средство, собственика или вписания ползвател, описание на нарушението, нарушените разпоредби, възможността за заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, размера на глобата, срока и начините за доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(2) В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш лицето може да заплати таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата при спазване изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4 или да поиска анулиране на електронния фиш на основание ал. 3 с молба до председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

(3) Електронният фиш се анулира, когато:

1. таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена;

2. пътното превозно средство е било обявено за издирване;

3. за пътното превозно средство съгласно закон или международен договор не се дължи съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.

(4) Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощено от него лице уведомява лицето, подало искане по ал. 2, за решението си по ал. 3 в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на фиша.

(5) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено искане по ал. 3 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата председателят на управителни съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица я изпращат на компетентния районен съд заедно с цялата преписка.

(6) Ако не бъде заплатена таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, се дължи пълният размер на посочената в електронния фиш глоба.

(7) По отношение на електронния фиш за нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 10.“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18. Специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи преминават на преглед за проверка на техническата им изправност в срок до 1 юли 2019 г.

§ 19. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г. и бр. 24, 80 и 98 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 1 т. 6 се изменя така:

„6. събраните от Агенция „Митници“ такси на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително такси по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата;“.

2. В чл. 15:

а) в ал. 2, т. 15 след думите „пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата“ се добавя „с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България“;

б) създава се ал. 3а:

„(3а) Условията и редът за взаимодействие между митническите органи и органите на Агенция „Пътна инфраструктура“ за установяване, предотвратяване и санкциониране на нарушения и събиране на пътните такси се уреждат със съвместна инструкция на директора на Агенция „Митници“ и управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.“

§ 20. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59 от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г. и бр. 62 и 80 от 2018 г.) в чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите „и определяне мястото за домуване“ се заличават;

б) в т. 2 думите „и определяне мястото за домуване“ се заличават.

2. В ал. 2 т. 4 се отменя.

3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) В случаите по ал. 1, т. 1 – 3 собственикът или водачът на моторното превозно средство в срок до два часа от прилагане на принудителната административна мярка придвижва моторното превозно средство до определено място за домуване.“

4. Създава се ал. 7:

„(7) Табелите с регистрационните номера и документите, удостоверяващи регистрацията на моторното превозно средство по ал. 2, се връщат след заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.“

§ 21. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г. и бр. 31 и 80 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10:

а) в ал. 9 се създава изречение второ: „Автомобилите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Агенция „Митници“ с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, осъществяващи контрол на пътя, не заплащат таксите по ал. 1, т. 2.“;

б) алинея 14 се изменя така:

„(14) Пунктове за продажба се разкриват най-малко в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните градове, както и по протежение на платената пътна мрежа, като за целта Агенция „Пътна инфраструктура“:

1. разкрива пунктове за продажба в областните пътни управления и/или в пунктовете на Националното тол управление, открити по републиканската пътна мрежа, и/или

2. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени и съобразно техническите възможности на електронната система за събиране на пътни такси с търговци, отговарящи на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като агенцията определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба, и осигурява елементи от техническото и софтуерно оборудване, и/или

3. сключва договори при еднакви публично оповестени общи условия и цени с търговци по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1, които осигуряват за своя сметка техническо и софтуерно оборудване за целите на предоставяне на съответните услуги.“;

в) създава се ал. 16:

„(16) Заплащането на дължимите такси по ал. 1 е условие за редовност при периодичен технически преглед на пътното превозно средство. Заплащането на дължимите такси се удостоверява с проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържани от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и електронната система за събиране на пътни такси.“

2. В чл. 10в се създава нова ал. 3:

„(3) Електронната винетка, издадена при условията на ал. 1 и 2, не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Прехвърлителят е длъжен да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената във връзка с прехвърленото пътно превозно средство.“

3. В чл. 10е:

а) в ал. 1 думите „чл. 10, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 10“, а накрая се добавя „с изключение на таксите по чл. 10, ал. 1 за съответната категория пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Република България“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление да напусне територията на Република България, за което не е заплатена такса по чл. 10, aл. 1, т. 1 и/или не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние и заплащане на дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2, може да напусне страната само след заплащане на таксите по чл. 10, ал. 2 за съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“;

в) алинея 3 се изменя така:

„(3) В случаите по ал. 2 пътно превозно средство, за което не е заплатена такса по чл. 10, ал. 2 за съответната категория, може да напусне страната само след заплащане на такса по чл. 10а, ал. 2 – за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7, или съответно след заплащане на такса по чл. 10б, ал. 5 – за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3, в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“;

г) алинея 4 се изменя така:

„(4) Пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт, за което не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 4 и 5, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата за съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници“ на съответния граничен контролно-пропускателен пункт.“;

д) създава се ал. 5:

„(5) Когато дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ осъществява контрол на обособени места в граничната зона.“

4. В чл. 27 се създава ал. 4:

„(4) Когато дейностите по проверките, свързани с паспортно-визовия режим, се извършват на територията на съседна държава, Агенция „Митници“ осъществява контрол по ал. 2 на обособени места в граничната зона.“

5. В § 1 от допълнителните разпоредби:

а) в т. 19 след думите „ЕВРО V“ се добавя „ЕВРО VI“ и се поставя запетая;

б) в т. 34 думите „глоби и имуществени санкции“ се заличават.

6. Приложение № 2 към § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби се изменя така:

 


„Приложение № 2 към § 1, т. 19Екологични категории на моторните превозни средства


Превозно средство ЕВРО 0


 


Маса на въглеродния оксид

(СО), g/kWh


Маса на въглеводородите

(HC), g/kWh


Маса на азотните оксиди

(NOx), g/kWh


12,3


2,6


15,8


Превозно средство ЕВРО I и II


 


 

 

 


Маса на въглеродния

оксид (СО),

g/kWh


Маса на въгле-

водородите (HC),

g/kWh


Маса на азотните

оксиди (NОx),

g/kWh


 Маса на праховите частици (РТ),

g/kWh


ПС

„ЕВРО I“


 

4,9


 

1,23


 

9,0


 

0,4(1)


ПС

„ЕВРО II“


 

4,0


 

1,1


 

7,0


 

0,15


(1) Коефициент 1,7 се прилага към емисионните ограничения на прахови частици при двигатели с мощност 85 kW или по-малка.

Превозни средства „ЕВРО III“/„ЕВРО IV“/„ЕВРО V“/„ЕВРО VI“/„EEV“
Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици, непрозрачността на отработилия газ и броят на праховите частици не трябва да превишават следните стойности:(1)


  


Маса на въглеродния оксид (СО),

g/kWh


Маса на въглеводородите

(HC),

g/kWh


Маса на азотните оксиди (NOx),

g/kWh


Маса на праховите частици

(РТ),

g/kWh


Отработен

газ, m-1

 


Брой на праховите частици

#/kWh


ЕВРО

III


 

2,1


 

0,66


 

5,0


 

0,10(2)


 

0,8


 


ЕВРО

IV


 

1,5


 

0,46


 

3,5


 

0,02


 

0,5


 


ЕВРО

V


 

1,5


 

0,46


 

2,0


 

0,02


 

0,5


 


ЕВРО

VI


 

1,5


 

0,13


 

0,4


 

0,01


 


 

8 х 1011


EEV


1,5


0,25


2,0


0,02


0,15


 


(1) Специфичната маса на въглеродния оксид, общата маса на въглеводородите, азотните оксиди и праховите частици се определят чрез ESC тест за категории „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и „EEV“ и чрез WHSC тест за категория „ЕВРО VI“.

Непрозрачността на отработилия газ се определя чрез ELR тест за категории „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и „EEV“.

Броят на праховите частици се определя чрез WHSC тест за категория „ЕВРО VI“.

По отношение на категории „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“ и „EEV“ един цикъл на изпитване се състои от последователност от точки, определени при изпитването, като всяка точка се определя на основание на скорост и въртящ момент, когато двигателят е в установен режим на работа (ESC изпитване) или при неустановени работни условия (ЕТС и ELR изпитвания).

(2) 0,13 за двигатели с работен обем на цилиндъра, по-малък от 0,7 dm3, и номиналната честота на въртене надвишава 3000 min-1.“

7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 80 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби:

а) параграф 20 се изменя така:

„§ 20. (1) До 15 август 2019 г. включително пътните превозни средства с обща технически допустима маса над 3,5 тона заплащат таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 – винетна такса. В зависимост от срока на винетните такси до 31 декември 2018 г. включително, за тези пътни превозни средства се издават хартиени винетни стикери с месечна, седмична и дневна валидност, а от 1 януари 2019 г. до 15 август 2019 г. включително, съответно – месечна, седмична и дневна електронна винетка.

(2) До 15 август 2019 г. включително:

1. за намаляване на вредното въздействие върху околната среда от пътните превозни средства се заплащат по-ниските такси за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „EEV“ и по-висока, определени в тарифата по чл. 10, ал. 6;

2. пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на екологична категория „ЕВРО 0“, „ЕВРО I“, „ЕВРО II“,  както и пътните превозни средства, за които не може да бъде доказана екологична категория по т. 1, заплащат общия размер на таксите по чл. 10, ал. 6;

3. правото да се заплати по-ниската такса съгласно т. 1 за пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 7, т. 1 и 2, които отговарят на категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „EEV“ и по-висока, се доказва с представяне на оригинал или нотариално заверено копие на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство – Част I, когато в т. V9 е вписано с думи „ЕВРО/EURO III, IV, V“ или „EEV“, и/или със сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final, Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 и валиден сертификат за техническа изправност. При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория „ЕВРО III“ и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска такса съгласно т. 1.“;

б) в § 22 думите „в случай че е заявено конвертиране на хартиена в електронна винетка с валидност, съответстваща на тази на закупения валиден винетен стикер по реда, предвиден в § 25“ се заличават;

в) параграф 24 се изменя така:

„§ 24. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., запазват правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на срока на валидност на хартиения винетен стикер. Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, закупили хартиен винетен стикер, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., запазват правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на срока на валидност на хартиения винетен стикер, но не по-късно от 15 август 2019 г. включително.“;

г) параграф 25 се изменя така:

„§ 25. За периода от 1 януари 2019 г. до  15 август 2019 г. включително, при установено движение по платената пътна мрежа от пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, за което не е заплатена винетна такса и за което не се заплати компенсаторна такса по чл. 10, ал. 2, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, по смисъла на чл. 10а, ал. 2, е седмична винетна такса, дължима за съответното пътно превозно средство.“;

д) в § 33 т. 2 се изменя така:

„2. параграф 2, който влиза в сила от  1 януари 2019 г., с изключение на чл. 10а, ал. 1, 6 и 7, които влизат в сила по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона от 16 август 2019 г.“.

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:

1. параграф 21, т. 1, буква „в“, която влиза в сила от 1 март 2019 г.;

2. параграф 4, т. 2 относно чл. 139, ал. 7, § 10 относно чл. 167, ал. 3а и § 14, т. 2 относно чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;

3. параграф 14, т. 1 относно чл. 179, ал. 3 по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, която влиза в сила от  16 август 2019 г.;

4. параграф 8, т. 2, буква „в“, която влиза в сила от 1 май 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

10893