Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
18/11/2020

  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


  П Р О Т О К О Л
  № 107

  На 18 ноември 2020 г., сряда, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020г.

  Списъкът на присъствалите народни представители – членове на Комисията, и на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,30 ч. и ръководено от председателя на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова.
  * * *

  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Колеги, налице е кворум.
  Предлагам да започнем днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния дневен ред:
  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г.
  Подлагам на гласуване дневния ред.
  За – болшинство, без против и въздържали се.
  Гости на заседанието са: от Министерството на финансите – Росица Велкова – заместник-министър; Институт на дипломираните експерт-счетоводители господин Бойко Костов – председател на ИДЕС.
  Точка първа:
  ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, № 002-01-57, ВНЕСЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 27 ОКТОМВРИ 2020Г.
  Всички имате доклада, започваме.
  „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, № 002-01-57, внесен от Министерския съвет на 27 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 5 ноември 2020 г. – второ гласуване.
  „Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност“.
  Работната група подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.
  Параграф 1 и § 2 по вносител.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за параграфи 1 и 2.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме наименованието на закона и параграфи 1 и 2.
  За – 11, против – няма, въздържали се – 4.
  Наименованието на закона и параграфи 1 и 2 са приети.
  По § 3 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3 и предлага редакция, която е пред Вас.
  По § 4 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 и предлага редакция, която е пред Вас.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме редакцията на работната група за параграфи 3 и 4.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложенията са приети.
  По § 5 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 5 и предлага редакция, която е пред Вас.
  По § 6 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6 и предлага редакция, която е пред Вас.
  По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 7.
  Параграф 8 по вносител.
  Параграф 9 по вносител.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме параграфи от 5 до 7 в редакцията на работната група и § 8 и § 9 по вносител.
  За – 13, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстовете са приети.
  Предложение на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за създаване на нов параграф.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народните представители Адлен Шевкед и Сергей Кичиков за създаване на нов параграф.
  За – 1, против – няма, останалите се въздържат.
  Предложението не е прието.
  Параграф 10 по вносител.
  По § 11 има предложение на народен представител, което аз правя по чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
  Работната група подкрепя предложението и предлага редакция за § 11.
  Гласуваме § 10 по вносител и § 11 в редакцията на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  По § 12 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители – подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 12.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 13, като в т. 2, буква „б“ се изменя текстът на буква „б“ – имате го пред Вас.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме § 12 и § 13 в редакцията на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители – неподкрепено от работната група.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на § 13а.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 14 с редакцията, която имате пред Вас.
  Изказвания? Няма.
  Гласуваме предложението на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме редакцията на работната група за новия § 14.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложението за § 14 е прието.
  Параграф 14 по вносител, който става § 15.
  Параграф 15 по вносител, който става § 16.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  По § 16 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители – подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17 и предлага редакция на § 17.
  Параграф 17 по вносител – предложение на народен представител, като правя това предложение по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 17, който става § 18.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 18 по вносител, който става § 19.
  Параграф 19 по вносител, който става § 20.
  Параграф 20 по вносител, който става § 21.
  Параграф 21 по вносител, който става § 22.
  Параграф 22 по вносител, който става § 23.
  Параграф 23 по вносител, който става § 24.
  Параграф 24 по вносител, който става § 25.
  Параграф 25 по вносител, който става § 26.
  Параграф 26 по вносител, който става § 27.
  Параграф 27 по вносител, който става § 28.
  Гласуваме анблок параграфи по вносител от 18 до 27, които се преномерират от § 19 до § 28.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 28 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 28, който става § 29 и предлага редакция.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 29, който става § 30 по вносител.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за § 30, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на § 30, който става § 31.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакция на § 31, който става § 32.
  Гласуваме параграфи 31 и 32 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф, подкрепено от работната група.
  Работната група предлага създаването на нов § 33.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за нов параграф.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 34.
  Гласуваме параграфи 33 и 34 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 32 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението, подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 32, който става § 35.
  Параграф 33 по вносител, който става § 36.
  Гласуваме параграфите заедно.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на параграф.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37, като ал. 5 се изменя в редакцията, която е пред Вас.
  Гласуваме.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Параграф 35 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38 с редакция на работната група.
  Параграф 36 по вносител с предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители
  Предложението е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.
  Гласуваме параграфите заедно.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстовете са приети.
  Параграф 37 по вносител.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и предлага редакция за § 37, който става § 40.
  Докладвам и § 38 по вносител, с предложение на Менда Стоянова и група.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага текст за § 38, който става § 41.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  По § 39 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за редакция на § 39.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 42.
  По § 40 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Предлагам да гласуваме текста на работната група за § 40 по вносител, който става § 43, заедно с текста на новия § 42.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Двата параграфа са приети.
  Параграф 41 по вносител, който става § 44.
  Параграф 42 по вносител, който става § 45.
  Гласуваме параграфите по вносител.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  По § 43 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 43, който става § 46.
  Гласуваме § 46 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Параграф 44 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Пред Вас е текстът на работната група за § 44, който става § 47.
  По § 45 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група предлага текст на окончателна редакция за § 45, който става § 48.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 46 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група, с редакция за § 46, който става § 49.
  Гласуваме § 49 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстът е приет.
  Параграф 47 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Текст на § 47, който става § 50 по двата доклада.
  Параграф 48 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Текст на работната група за § 48, който става § 51 по Доклада на работната група.
  Параграф 49, който става § 52 по вносител с дребни редакции на работната група.
  Гласуваме трите параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 50 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 53.
  По § 51 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Предложението е оттеглено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 51, който става § 54; § 52, който става § 55 по вносител; § 53, който става § 56 по вносител.
  Гласувам анблок докладваните параграфи.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 54 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Работната група предлага текст за § 54, който става § 57.
  Параграф 55 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 58 и се правят технически промени.
  Гласуваме двата параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстовете са приети.
  Параграф 56 по вносител – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група, който става § 59 с дребни технически промени.
  По § 57 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Текст на работната група за § 57, който става § 60.
  Гласуваме двата параграфа заедно.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстовете са приети.
  По § 58 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група с редакция на § 58, който става § 61.
  Гласуваме § 61 по Доклада.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Работната група предлага § 59 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в § 62.
  Гласуваме отхвърлянето на § 59.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Отхвърлянето е прието.
  Параграф 60 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Предложение на народен представител по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание – аз правя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя и направените предложения и пред Вас е окончателната редакция на § 60 по вносител, който става § 62.
  Гласуваме.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  „Преходни и заключителни разпоредби“.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 61, с дребна редакция.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 62, който става § 64; § 63 по вносител, който става § 65; параграф 64 по вносител, който става § 66.
  Гласуваме анблок наименованието и параграфите, които докладвах.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети, както и наименованието на подразделението.
  По § 65 има предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Пред Вас е редакцията на работната група за § 65, който става § 67.
  Параграф 66 по вносител с редакция на работната група, който става § 68.
  Параграф 67 по вносител с редакция на работната група, който става § 69.
  Гласуваме трите параграфа.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде § 70 с текста, който е пред Вас.
  Гласуваме § 70.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Параграф 68 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Пред Вас е текстът на вносителя и приетото предложение за § 68, който става § 71.
  Гласуваме § 71 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстът е приет.
  Параграф 69 – предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители.
  Работната група подкрепя по принцип предложението.
  Предложение на Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Пред Вас е окончателната редакция, която предлага работната група за § 69, който става § 72.
  Вашата група и Валери Симеонов предлагате стойността на ваучерите за храна от 60 лв. да се заменят със 100 лв. – предложенията са идентични.
  НИКОЛАЙ ТИШЕВ: Да, подобно предложение правим всяка година в бюджета – да се признават ваучери за храна като социален разход, тоест да не се начислява върху тях данък печалба. Досега като разход, който се сваля от данъчната основа, се приема 60 лв. на месец на работник. Ние предлагаме да станат 100 лв., като мотивите са, че това е социална политика особено в ситуацията на криза, в която сме в момента. Тя трябва да бъде подкрепена и мисля, че доста дълго време държим на една и съща основа – от 60 лв. Не е двойно увеличението, но поне 100 лв. на месец за храна, които да не бъдат облагани с данък печалба, смятаме, че е разумно. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Други желаещи за изказване?
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Стойността на ваучерите е от 2009 г., което тогава е една четвърт от минималната работна заплата, сега вече представлява по-малко от 10%, особено от 1 януари. От тогава този размер не е увеличаван. Мисля, че увеличението е нормално особено в този период, когато бизнесът и хората се нуждаят от помощ. Според мен това е дори скромно увеличение. Не мога да си обясня как така стана, че е намалено от 100 на 80 лв.?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Аз ще Ви обясня, господин Симеонов. Това е предложение на бизнеса, което Вие сте припознали. Ние също внимателно го разгледахме и в моето предложение предлагаме вместо 100 лв. да бъде 80 лв. сумата, тоест с 20 лв. да се вдигне размерът на ваучерите.
  Прав сте, че от 2009 г. не е увеличаван този размер, но за сметка на това поетапно беше вдигана квотата за тези ваучери. Два са елементите, за да могат да бъдат използвани максимално тези ваучери – самата стойност на ваучера и квотата, до която могат да се използват тези ваучери, защото в крайна сметка това се случва поетапно с цел да бъдат усвоявани подходящо от бизнеса и съобразявайки се със загубите от корпоративен данък. Така че ние предлагаме нещо като междинна стъпка – от 60 сумата да се увеличи на 80, като мисля, че това е крачка, която може да продължи в следващите бюджети.
  Има ли други желаещи за изказване?
  Гласуваме предложенията на народните представители Валери Симеонов и Кристиян Вигенин едновременно, защото са идентични.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложенията не са приети.
  Гласуваме предложението на Адлен Шевкед и Сергей Кичиков.
  За – 2, против – няма, въздържали се – 17.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на § 72 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Няма смисъл да обяснявам останалите редакции, но мисля, че имаме една много сериозна крачка в подкрепа на бизнеса. От дълго време я дискутираме с тях и с Националната агенция по приходите, а именно сроковете за подаване на годишните данъчни декларации и сроковете за внасяне на окончателния данък по тази годишна данъчна декларация, която изцяло е съобразена с желанието на бизнеса. Мисля, че това е много по-голяма подкрепа за бизнеса, отколкото увеличаването на ваучера.
  Параграф 70 по вносител, който става § 73.
  По § 71 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 71, който става § 74 и прави следните редакции.
  Гласуваме § 73 и § 74 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложенията са приети.
  По § 72 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група с редакция, която е пред Вас.
  По § 73 има предложение на Менда Стоянова и група народни представители, подкрепено от работната група със съответната редакция по вносител.
  Гласуваме § 75 и § 76 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстовете са приети.
  Параграф 74 по вносител; § 75 по вносител с дребни технически редакции на работната група.
  Гласуваме § 74 и § 75 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложенията са приети.
  По § 76 има предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители.
  Работната група не подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 79.
  Изказвания?
  БОГДАН БОЦЕВ: Предлагаме доходите от трудови правоотношения на лица, които не са навършили 26 години, да не бъдат облагани с 10%, като по този начин ще стимулираме младите хора да работят в България.
  Другото, което предлагаме, е данъчното облекчение за деца, тъй като в момента, знаете, че 200 лв. е данъчното облекчение на годишна база за едното дете, 400 лв. за две деца и 600 лв. за три деца, ние предлагаме от доходите на родителите да се приспада 6000 лв. на годишна база, което ще рече по 500 лв.на едно от децата. Това ще е облекчение за семейства, които са с деца до 18 години.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: По 600 лв. на месец?
  РЕПЛИКА: 500 лв. от данъчната основа.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: От данъчната основа. Добре, тези предложения са поредните Ви. Ние сме ги дискутирали и друг път, така че не виждам причина да имаме дискусия поне тук.
  Има изказване.
  ВАЛЕНТИН ЛАМБАВ: Госпожо Председател, уважаеми колеги, предложенията, които отново сме внесли, са последователни като наша политика.
  Ще коментирам въпроса с въвеждането на прогресивно подоходно облагане с определена скала, която виждате, тъй като мисля, че трябва да има начало на въвеждане на една дългосрочна политика на доходите за прогресивно подоходно облагане, с което да започнем намаляването на тези големи различия между най-ниските и най-високите доходи, така че апелирам за подкрепа за това наше предложение.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Гласуваме предложението на Красимир Янков и група народни представители, което работната група не подкрепя.
  За – няма, против – няма, въздържали се – 19.
  Предложението не е подкрепено.
  Предложението на Кристиан Вигенин и група народни представители.
  За – 5, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме предложението за § 76 по вносител, който става § 79.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Параграф 77 по вносител, който става § 80; § 78 по вносител, който става § 81 с дребна поправка.
  Гласуваме двата параграфа заедно.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Параграф 79 – в Закона за местните данъци и такси – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакция на § 79, който става § 82.
  Гласуваме § 82 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  По § 80 има предложение на народния представител Валери Симеонов и група народни представители.
  Предложение на народния представител Кристиан Вигенин и група народни представители – идентични.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението, и прави редакция на текста на вносителя за § 80, който става § 83.
  Господин Симеонов, заповядайте.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, става въпрос за една продължаваща с години несправедливост, бих казал, един безсмислен административен натиск точно върху тези, които нямат нужда от такъв натиск, нито капацитет да го поемат – малките и средни предприятия.
  Аз не виждам докога ще продължава това явно обслужване на тясно лобистки интереси – ще ме извиняват господата одитори, за да се изисква независим финансов одит по критерии, които са коренно различни от всички останали държави в Европейския съюз. Имам сравнителна таблица, която съм приложил към мотивите.
  Апелирам към Вас, госпожо Председател, дори бих казал, че вече виждам колебание във Вашите очи, надявам се да ни подкрепите, защото границите за балансовата стойност, която е заложена като критерий за извършване на независим финансов одит, е прекалено висока – 4 пъти над определенията за малки предприятия например. Както споменах, спрямо останалите държави е между над три, четири пъти по-високи критерии, в смисъл по-занижени критерии.
  Извършването на финансов одит въобще не е проста работа, особено когато става въпрос за малки фирми с по няколко човека персонал. Не е необходимо това. Явно това са лобистки текстове. Настоявам, колеги, да подходите отговорно точно към този дребен, малък и среден бизнес, който фактически представлява гръбнака на икономиката на България, както и на всяка друга нормална държава.
  Надявам се това колебание във Вашите очи, госпожо Стоянова, да премине в решителност за подкрепа на нашите предложения. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Благодаря.
  Други изказвания? Няма.
  Господин Симеонов, не съм съгласна с определението „лобистки“, защото това е една цяла професия, която е в целия свят и в Европа и тя си има своето място и своето значение, като дава увереност на всички потребители на информация на тези предприятия, които се одитират, че данните, които виждат и по които те могат да вземат своите решения, са верни.
  От друга страна, миналата година, мисля, че водихме подобна дискусия в Бюджетната комисия и в резултат на тази дискусия стигнахме до компромисно решение, като там увеличихме някои прагове и променихме малко критериите, в резултат на което отпаднаха известна част от предприятията, които не бяха толкова важни за потребителите. Струва ми се, че тук Вие, а и хората, които Ви подават това предложение – имам предвид господин Васил Велев, защото съм се срещала нееднократно с него, сте се фиксирали в това като се съмнявам, че това би довело до някаква „икономия“ на така прокламирания среден и малък бизнес. Още повече тук става дума и за консолидирани финансови отчети и не е възможно един одитор да завери консолидиран финансов отчет, без да е направен одит на предприятията, които са част от този консолидиран финансов отчет.
  Тук имаме гости от Института на дипломираните експерт-счетоводители, ако иска господин Бойко Костов може да каже още две-три думи.
  БОЙКО КОСТОВ: Добър ден!
  Искам да кажа, че действащите в момента критерии изцяло съответстват на европейската законодателна рамка. Тяхната актуализация с приемането на новия Закон за счетоводството беше извършена изцяло на статистически данни, като беше отчетена инфлацията от 2007 г. до началото на 2016 г., и те бяха повишени със съответната инфлация.
  Към настоящия момент – ние имаме статистически данни от нашата европейска организация на одиторите и професионалните счетоводители, че за последната година четири държави са повишили критериите, четири са ги намалили. Тоест няма еднозначна тенденция в Европа.
  Освен това някои държави, особено скандинавските, които предварително намалиха критериите, след това с официални статистически изследвания на Шведската сметна палата стигнаха до извода, че намаляването на критериите е влошило бизнес средата в съответните държави.
  България е някъде по средата като размери на критериите, като цифри, а като отношение на тези критерии спрямо брутния вътрешен продукт на съответните държави, нашите критерии през това съотношение са значително по-високи.
  Към настоящия момент според нас не са налични каквито и да е икономически или статистически данни, които да налагат или да доказват необходимост от изменение на праговете в България.
  Също така във връзка с този въпрос контактувахме с работодателските организации и с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, другите работодателски организации са на нашата позиция, че критериите не следва да се завишават без да има съответните настъпили икономически условия за това. Благодаря.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Заповядайте, господин Симеонов, за реплика.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Чувствам се длъжен да репликирам изказване, в което има неверни твърдения. Абсолютно неверни твърдения!
  Защо трябва да се сравняваме с Швеция, защо трябва да даваме пример с държави, които са в коренно друго ниво, бих казал, на своето икономическо развитие? Дайте да сравним България с Румъния, да сравним с Хърватска, със Сърбия, особено с Румъния. Особено с Румъния, защото брутният вътрешен продукт на глава от населението на България и на Румъния са почти еднакви.
  Ето какво показват цифрите: балансова стойност на активите, които се изискват за извършване на финансов одит: България – 1 млн. евро, Румъния – 3,5 милиона евро. Три пъти и половина разлика.
  Нетни приходи от продажби: България – 2 млн. евро, Румъния – 7 млн. евро. Същата работа, при равна численост на персонала по 50 човека.
  Извинявайте, за мен тези цифри, заложени в Закона, са си протекционизъм спрямо Вашето съсловие, направо Ви го казвам. Няма нищо чудно в това, че точно Асоциацията на индустриалния капитал в България изразява тази позиция и настоява за тези промени, тъй като точно Асоциацията на индустриалния капитал в България е работодателската организация, в която членовете са в най-голяма степен малки и средни предприятия. Какво очакваме от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не може да пренебрегвате Българската стопанска камара.
  ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Естествено, че когато се защитават интересите на по-големите предприятия, там позицията ще бъде на несъгласие на едно такова предложение.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Други желаещи за изказване? Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Гласуваме предложението на народния представител Валери Симеонов и група народни представители и на Кристиан Вигенин и група народни представители заедно, тъй като са идентични.
  За – 4, против – няма, въздържали се – 14.
  Предложението не е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на работната група за § 80, който става § 83.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложението е прието.
  По § 81 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 81, който става § 84.
  Работната група предлага § 82 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 85; § 84 по вносител, който става § 86.
  Подлагам на гласуване така докладваните параграфи.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстът е приет.
  Параграф 85 – предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители.
  Работната група подкрепя предложението.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 85, който става § 87 по редакцията на Доклада.
  Гласуваме § 87 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нови параграфи от 86 до 89.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за изменение в § 88.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създадат § 88, § 89, § 90 и § 91 със съответната редакция.
  Изказвания?
  Заповядайте, господин Иванов.
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.
  На основание чл. 83, ал. 5,т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам в чл. 22 от Закона за хазарта думите „министър…“
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Кой е този параграф?
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Създаване на нов параграф: в Закона за хазарта промяна в чл. 22, където думите „министърът на икономиката…“.
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Ние имаме тук Закона за хазарта. Това е § 89, който е по Закона за хазарта, по Доклада е § 90.
  И вие тук какво правите?
  АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Правя предложение в чл. 22 от Закона за хазарта „министърът на икономиката“ да се заличи като думи.
  Ще дам обосновка, защото чувам, че от залата колегите питат защо. Ще Ви прочета целия текст, колеги: „производство по издаване промяна лицензии на Националната агенция по приходите изисква официално становище за издаване промяна на лиценз от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“.“ И в допълнение от 2020 г. – последното изменение на Закона за хазарта, сме добавили „министърът на икономиката“.
  Ще се обоснова защо предлагаме да се премахне „министърът на икономиката“. Защото този текст е останал единствено поради причината, че министърът на икономиката е имал представител в лицето на заместник-министъра на икономиката в старата Агенция. Но тази компетентност се препокрива от Българския институт по метеорология, който и сега съществува в текста на чл. 22 от Закона за хазарта, като компетентност по издаване лицензия на тези оператори. В тази връзка за мен министърът на икономиката няма компетентност и е допълнителна административна тежест и за ведомствата, и за самото Министерство, което няма компетентност. Няма такава изградена функция и никога не му е било вменявана такава.
  Затова предлагам да отпадне текстът от чл. 22 – „министърът на икономиката“ да бъде заличен. Благодаря.
  СЕРГЕЙ КИЧИКОВ: Това е нов параграф?
  ПРЕДС. МЕНДА СТОЯНОВА: Не, това е допълнение в § 90 по Доклада на Комисията, което той прави като предложение по чл. 83 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. В този § 90 има други текстове и господин Иванов предлага да се добави още един текст, а именно изменение в чл. 22 от Закона, алинея има ли? (Реплика.)
  Какво правите, като не сте си видели точно текста?
  Чл. 22, ал. 1 думите „министърът на икономиката“ да се заличат.
  Гласуваме предложението на господин Иванов.
  За – 15, против – няма, въздържали се – 5.
  Предложението е прието.
  Гласуваме окончателната редакция на § 88, § 89, § 90, заедно с това допълнение и § 91.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфите са приети.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, направено по реда на чл. 83, ал. 5 от Правилника за създаване на нов параграф.
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде § 92.
  Гласуваме § 92 в редакцията на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет.
  Предложение на народния представител Спас Панчев за създаване на нов параграф .
  Работната група подкрепя предложението и предлага да се създаде § 93 със съответната редакция.
  Гласуваме § 93 по Доклада на работната група.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Текстът е приет.
  По § 86 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители – досегашният § 86 да стане § 90, като при него се направят съответни изменения.
  Предложение на народния представител Менда Стоянова по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за промяна в т. 11 относно чл. 82.
  Работната група подкрепя по принцип текста на вносителя за § 86, който става § 94 и се предлага съответната редакция.
  Гласуваме предложения параграф.
  За – 14, против – няма, въздържали се – 5.
  Параграфът е приет и с това целият Закон е приет.
  Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  (Закрито в 15, 30 ч.)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ
  И ФИНАНСИ:

  Менда Стоянова
  Форма за търсене
  Ключова дума