Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно проблеми при преминаването към електронно обучение Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/09/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно спазване на противоепидемичните мерки в местата за задържане под стража Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 18/09/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно финансово подпомагане на общините в България Кирил Ананиев, Министър на финансите 18/09/2020 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; Относно конкурсна процедура за длъжност "директор" на държавни и общински училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 17/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми на хората с увреждания при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство, които възникват в следствие на недопустими огромни забавяния при освидетелстването им от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/09/2020 неотговорено
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ; Относно възникнало напрежение в ОУ "Св.Паисий Хилендарски" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 17/09/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно качеството на атмосферния въздух, производствени и опасни отпадъци в гр. Русе Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/09/2020 неотговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно PCR тестове за COVID-19 в страната за последните три месеца Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/09/2020 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно производството на продукция с рисков потенциал от предприятия в Русенска област Лъчезар Борисов, министър на икономиката 17/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно възстановяване на пътни съоръжения (мрежи за птици) по АМ "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно компостиране на зелени и разделно събрани биоразградими отпадъци- основен приоритет на НПУО за периода 2014 г. - 2020 г Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 16/09/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно липса на напредък по доизграждането на новия болничен комплекс на Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон", гр. Ямбол Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 16/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно мерките и решенията, които предприема МОН, за да не останат ученици и деца извън системата на образованието, при евентуално въвеждане на дистанционно обучение в контекста на COVID-19 Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 16/09/2020 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно незаконно извеждане на турски граждани от Република България след опита за преврат срещу турския президент Реджеп Ердоган през юли 2016 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/09/2020 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на доходите и възнагражденията на наетите и заетите лица по групи и категории, платения данък върху доходите на физическите лица, разпределените дивиденти, доходите по чл. 142 от ДОПК за 2019 г Кирил Ананиев, Министър на финансите 16/09/2020 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно служителите към МВР, ангажирани с охрана на протестите срещу правителството и главния прокурор на Република България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 16/09/2020 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно размера на декларирания ДДС от икономическите субекти и размера на събрания туристически данък и данък върху недвижимите имоти за 2019 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 16/09/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно сключването на споразумение по чл. 37в по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2020 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно шестото изменение на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно режима в учебните заведения за есенния полусезон за учебната 2020-2021 година Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/09/2020 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; РОСЕН МАЛИНОВ МАЛИНОВ; Относно статута на сградата на Народното събрание и на пленарната зала в контекста на Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 11/09/2020 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно площадки за съхранение на пестициди в с. Яворово, с. Елхово и с. Плоска могила на територията на област Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/09/2020 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно състоянието на язовир Копринка и кладенците, осигуряващи питейната вода в област Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 10/09/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно финасовото състояние на общините в област Видин за първото шестмесечие на 2020 г. Кирил Ананиев, Министър на финансите 10/09/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно ремонт на пътен участък от км 44+090 до км 48+550 на път III-514, между Горна Оряховица и Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/09/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно осигуряване на средствата за ремонт на довеждащия водопровод от Пречиствателна станция за отпадни води "с.Стоките" до разпределителен водопровод "Буря-Добромирка", общ. Севлиево Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/09/2020 неотговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно предоставяне на финансова услуга от посреднически банкомати Кирил Ананиев, Министър на финансите 09/09/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно употреба на физическа сила от полицейски служители срещу протестиращи граждани Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 09/09/2020 неотговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; Относно дейността на Центъра за асистирана репродукция Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/09/2020 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функциите на заместник-министър на външните работи, като координатор на борбата с антисемитизма и езика на омразата Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 09/09/2020 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно промени в обхвата на слой "Площи, допустими за подпомагане" и в списъка със землищата, които попадат в обхвата на необлагодетелствените райони на територията на община Болярово Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 08/09/2020 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно процедура за изграждане на АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/09/2020 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно искане за издаване на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител Кирил Ананиев, Министър на финансите 04/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно разкриването на Център за направление на пациенти с Covid-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ; Относно изпълнението на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-C001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ" Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 03/09/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката относно приемане без конкурсен изпит за студенти и докторанти на лица, създали изобретения или полезни модели Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/09/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно получаване на своевременна информация за начислените, дължимите, платените (преведените) суми, погасените задължения и остатък по индивидуалната сметка на данъчно задължените лица, в т.ч. и за минали години Кирил Ананиев, Министър на финансите 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно социални мерки за справяне с настъпилата криза Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно социално-икономически мерки за справяне с настъпилата криза Лъчезар Борисов, министър на икономиката 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/09/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно финансова помощ за розопроизводителите Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/09/2020 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно сградата на Централна поща Варна Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 31/08/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно откритите край старозагорското село Яворово опасни за околната среда и за здравето на хората пестициди и последващи действия на МОСВ Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 28/08/2020 отговорено
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА; Относно необходимостта от смяна на предназначението по смисъла на Закона за устройство на територията, на имоти - апартаменти, които се ползват като апартаменти и стаи за гости по смисъла на Закона за туризма Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/08/2020 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно окаяното състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич и повишена заболеваемост от Ковид-19 Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 11/08/2020 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно осъществяването на навременен и качествен мониторинг на водата в река Марица и подпочвените води, захранващи кладенците по поречието й Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/07/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно участието на медицинските стандарти, фармако-терапевтичните ръководства и правилата за добра медицинска практика, съответно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в изготвянето на обемите и цените, при остойностяването на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор и при определянето на конкретните стойности на обемите и цените на отделните видове медицинска помощ, включени в Националния рамков договор Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно контрола и борбата срещу популацията на комарите през 2020 г. на територията на община Свищов Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно липсата на вода в с. Караисен, общ. Павликени, обл. Велико Търново Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 31/07/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно липсата на вода в с. Караисен, общ. Павликени, обл. Велико Търново Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно система за оценяване на университетите и висшите училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 31/07/2020 отговорено
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно подпомагането на българските творци в сценичните изкуства чрез подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство и създаване на спектакли в областта на театралното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност, които не са държавни или общински културни институти Боил Банов, Министър на културата 30/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансиране на системата на висше образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно развитието и дейността на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски", община Долна Митрополия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 29/07/2020 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно позиция на България по израело-палестинския конфликт Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 29/07/2020 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно условия на труд в детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно проблемите на хората със специфичните заболявания - малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които Министерство на здравеопазването ще предприеме за решаването им Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми по републикански път ІІІ-8003 в участъка с. Блатница - Стрелча Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/07/2020 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно PCR тестове за COVID-19 в страната за последния месец Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 оттеглен
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно Национална многопрофилна детска болница Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 28/07/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно ремонтни работи на път със свободен достъп "Беклемето - хижа Дерменка" в Национален парк "Централен Балкан" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 24/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състояние на водопроводната мрежа в с. Градина, общ. Лозница, обл. Разград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно недостиг на места в общинските детски заведения Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно недостиг на места в общинските детски заведения Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ангажименти на правителството по отношение на минно-енергийния комплекс "Марица изток" във връзка с безвъзмездното финансиране от еврофондовете до 2027 г. и механизма "Следващо поколение ЕС" в контекста на ".....постигане на въглеродно неутрална икономика.....". Теменужка Петкова, министър на енергетиката 23/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно мерки против изпускането на неприятни миризми от централата за биогаз до с. Труд Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия на Министерството на околната среда и водите след Решение № 9658/15.07.2020 г. на Върховния административен съд на Република България Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 23/07/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно държавни агенции, държавни комисии, институции по чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за администрацията и изпълнителни агенции след м. май 2017 г. Томислав Дончев, заместник министър-председател 23/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 22/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно проблеми с третирането на биоразградимите отпадъци на РСУО регион Варна Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 22/07/2020 отговорено
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА; Относно изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронно управление на Република България 2019 - 2023 г Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 21/07/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно собственост на земеделска земя от физически и юридически лица Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно Балнеологичен център "Камена" ЕАД - гр. Велинград Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 17/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мерки за преодоляване на кризата в сектор "Гори и горско стопанство" Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 16/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно моментното състояние на трансплантирането в България и отражението на кризата с коронавируса (Ковид-19) на трансплантационните процеси в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/07/2020 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно продължаващо вече четири месеца отсъствие на транспортни връзки в 18 села в общ. Драгоман Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно критерии за промяна на противоепидемичните мерки в страната Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 15/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно инвестиционно намерение на "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми за площ "Свети Никола", на територията на общините Павел Баня, Стара Загора, Казанлък, Братя Даскалови и Брезово Теменужка Петкова, министър на енергетиката 15/07/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състоянието на републикански път ІІІ-5006 Габрово - м. Узана Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно нерегламентирания внос на препарати за растителна защита и използването им в земеделието Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагане на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнение на изискванията на Наредба № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно подпомагане на сектор "Свиневъдство" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагането на Закона за публичните предприятия Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно удостоверения за завършен първи гимназиален етап на средно образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/07/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно финансовото състояние на "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблема на хиляди хора (около 5 хиляди) с увреждания, които няма да получат пенсиите си в нормален (пълен) размер за месец юли Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 10/07/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно тежкото финансово състояние на държавно предприятие "Български спортен тотализатор" и неизпълнение на предвиденото от Закона за хазарта финансиране на създаване, реконструкция и/или ремонт на спортни съоръжения в държавните и общински училища Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 10/07/2020 неотговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно такса "дезинфекция" на ГКПП "Капитан Андреево" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 09/07/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно свлачище на АМ "Струма" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/07/2020 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно газифициране на гр. Видин и областта Теменужка Петкова, министър на енергетиката 09/07/2020 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно изпълнението на приетия през 2018 г. Закон за физическото възпитание и спорта Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 09/07/2020 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на обл. Добрич Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/07/2020 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно свлачищни процеси на път VTR 2206, участък път III-403, Сухиндол - Павликени/ - Граница община (Павликени - Сухиндол) - път III-3011 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/07/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно наличие на заболели и/или заразоносители с Covid-19 от Център за спешна медицинска помощ гр. Русе към 08.07.2020 г. и мерки, предприемани от Министерството на здравеопазването и РЗИ - гр. Русе за своевременно изследване на персонала Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/07/2020 отговорено
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ; БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно Отделението по хемодиализа в "Многопрофилна болница за активно лечение - Троян" ЕООД Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването 09/07/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно наблюдението и контрола по отношение на безопасността на площадките за игра на деца Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/07/2020 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно позицията на България и на Министерството на външните работи и евентуални действия на министерството относно намеренията на Турция за превръщането на църквата "Св. София" в джамия Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 08/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно строежа на Националната детска болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/07/2020 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно критерии и брой служители на Министерство на вътрешните работи, които имат право да ползват туристически ваучер за почивка на море в България Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи 08/07/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ремонт на път III-403, общ. Севлиево, участъка с. Кормянско - с. Крамолин Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/07/2020 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно средства от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. за справяне с последствията от пандемията на COVID-19 Лъчезар Борисов, министър на икономиката 07/07/2020 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно авиационен шум върху близко разположените до летище София жилищни райони Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 07/07/2020 отговорено
ДАНКА ЕВСТАТИЕВА ЗИДАРОВА-ЛЮРТОВА; Относно състоянието на републикански път I-6 "София - Бургас" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно ползването на водата от яз. "Жребчево" Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2020 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно разумното ползване на водата от яз. "Жребчево" и недопускане на екологична катастрофа Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 03/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно позволителни за бране на цвят от Липи, включени в Приложение към чл. 1, ал. 2 в списък на лечебните растения, които попадат под разпоредбите на Закона за лечебните растения в защитена зона BG0000173 - "Островче" в землището на с. Градина, общ. Лозница, обл. Разград и с. Островче, общ. Разград, обл. Разград Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно създаване на регистър на педофилите Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 03/07/2020 оттеглен
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно създаване на регистър на педофилите Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 03/07/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно състоянието на летище София Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 03/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно липсата на единна система за регистриране на случаите на насилие над деца Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 02/07/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно Национална програма за закрила на детето за 2020 г. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 02/07/2020 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно промяна в съотношението на националните малцинства в Болградския район в резултат на административно-териториалната реформа в Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 02/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно бъдещето на "Летище Стара Загора" ЕАД Лъчезар Борисов, министър на икономиката 02/07/2020 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА; Относно създаване регистър на педофили Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 02/07/2020 оттеглен
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно изпълнението на регионални програми за заетост Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 02/07/2020 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; Относно Националния план за действие по заетостта през 2020 г Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 02/07/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно качеството на течните горива в България Емил Караниколов, министър на икономиката 02/07/2020 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно разширението на път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816,60 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/07/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно ОВОС на инвестиционно предложение "Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11724 прасета за угояване" в землището на с. Ветрище, общ. Шумен Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 01/07/2020 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно благосъстоянието на децата в България Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 01/07/2020 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно административно-териториалната реформа в Украйна и правата на българското национално малцинство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 01/07/2020 оттеглен
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно разходваните финансови средства с постановления, решения и разпореждания на Министерския съвет извън утвърдените в законите за държавния бюджет за 2017, 2018, 2019 и 2020 г Владислав Горанов, Министър на финансите 01/07/2020 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно републикански път ІІІ-5504, обл. Стара Загора, общ. Гълъбово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2020 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно мерките при провеждане на спортни мероприятия Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 30/06/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно изпълнението на контролните функции на представителя на ДАНС в Държавната комисия по хазарта през последните пет години Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 30/06/2020 в несъответствие с ПОДНС
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно разработка на концепция и проектозакон за развитие на хазарта от 2015 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 30/06/2020 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно разходваните средства с постановления, решения и разпореждания на Министерски съвет извън утвърдените в законите за държавния бюджет за 2017, 2018, 2019 и 2020 г Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 26/06/2020 в несъответствие с ПОДНС
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно общ устройствен план на общ. Созопол, одобрен със Заповед № РД-02-14-539/13.07.2016 г. на министъра на МРРБ и инвестиционно предложение за Изграждане на курортен комплекс, включващ "Алепу Вилидж" и "Алепу-Бриз Вилидж", както и съпътстващата дейност по укрепване на свлачище в м. Алепу, землище гр. Созопол, общ. Созопол Николина Ангелкова, министър на туризма 26/06/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно заплащането на безглутеновото брашно само на болните до 18-годишна възраст Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/06/2020 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно общия устройствен план на общ. Созопол и инвестиционно предложение Изграждане на курортен комплекс, включващ "Алепу Вилидж" и "Алепу-Бриз Вилидж", както и съпътстващата дейност по укрепване на свлачище в м. Алепу, землище гр. Созопол, общ. Созопол Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 26/06/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно спешни укрепителни мерки на обходния път на гр. Габрово за сметка на държавния бюджет Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/06/2020 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно липсата на шумоизолираща стена на АМ "Струма" при кв. Църква, общ. Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прилагането на разпоредбата на чл. 53, ал. 3 от Закона за здравето Владислав Горанов, Министър на финансите 26/06/2020 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно изграждането на т. нар. Дунав мост 3, свързващ румънския град Зимнич и българския град Свищов Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/06/2020 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изграждане на курортен комплекс, включващ "Алепу Вилидж" и "Алепу-Бриз Вилидж", както и съпътстващата дейност по укрепване на свлачище в м. Алепу, землище гр. Созопол, общ. Созопол Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/06/2020 отговорено
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН; Относно действията на компетентните здравни органи във връзка с информация от Дания и Нидерландия за заразени 19 ферми за американски норки с COVID-19 и мерките, предприети за неразпространение на COVID-19 в и от българските ферми за норки Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/06/2020 отговорено
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ; Относно авиационния шум от летище София Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 25/06/2020 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно безвъзмездната финансова помощ за микро и малки фирми за справяне с последиците от пандемията на Covid-19 Емил Караниколов, министър на икономиката 25/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на торови маси в инсталации за интензивно отглеждане на птици Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 25/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на торови маси в Белославското езеро Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 25/06/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно разрешение за възстановяване на аварийното водоподаване към гр. Радомир от каптаж "Врелото" чрез помпена станция "Крапец" Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 25/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно съхранение на торови маси Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 25/06/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно забавяне на резултатите от тестовете за изследване на коронавирус Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/06/2020 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проблеми в Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград във връзка с лечението на пациенти с Covid-19 Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 25/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно постъпващи кланични отпадъци от кланица за птици и животински торови маси в канализационната система на гр. Стара Загора Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 25/06/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно летния туристически сезон 2020 г Николина Ангелкова, министър на туризма 24/06/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно Националното външно оценяване по български език и литература за VII клас, проведено на 15.06.2020 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/06/2020 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно размера на вземанията на български фирми, кооперации и други юридически лица от българските общини Лъчезар Борисов, министър на икономиката 24/06/2020 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно борбата с допинга при провеждане на държавна политика в областта на младежта и спорта Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 24/06/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно уволнението на Д. Г. П. - старши учител в Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" - Тополовград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/06/2020 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно проваленото изпълнение на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 24/06/2020 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно справка за случаите на домашно насилие за 2019 г. и 2020 г. Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 24/06/2020 отговорено
ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно механизми за подкрепа на кооперациите Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 24/06/2020 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно неизпълнението на мерки по Приоритетна област 5 за насърчаване на ефективността на използване на ресурсите и подкрепа на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика от Програмата за развитие на селските райони на Република България 2014 - 2020 г., в светлината на целите, заложени в разработваните на национално ниво и на ниво ЕС визии, стратегии, програми, насоки за развитие в областите околна среда, селско стопанство, енергетика и икономика, регионални политики, човешки ресурси и др., за следващия програмен период и до 2030 г. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/06/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно отказ за изплащане на обезщетение за безработица от Териториалното поделение на НОИ - Ловеч на Н. А. И. от с. Градежница, обл. Ловеч Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 19/06/2020 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно извършване на товарни превози от жп гара Видин Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/06/2020 отговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно продължаващо ограничение на скоростта за движение в участъка между Чирпан и Стара Загора от АМ "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/06/2020 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно свлачищните и абразионните процеси по Българското Черноморско крайбрежие и Българското Дунавско крайбрежие Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно новата инициатива на МВР, свързана с повишаване на събираемостта на наложените глоби от органите на "Пътна полиция", изразяваща се във въвеждане на автоматизирана информационна система "Административно-наказателна дейност" на гранично контролно-пропускателните пунктове на Република България Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 19/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно реализиране на целите на програмата "Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци и на други млади специалисти в областта на културата" Боил Банов, Министър на културата 19/06/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно приходите за допълнително предоставени услуги от лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 19/06/2020 отговорено
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА; Относно злоупотребите с декларираните площи за производство на зеленчуци в Хасковска област Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/06/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА; Относно безопасността по пътищата в контекста на работата на Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" Томислав Дончев, заместник министър-председател 19/06/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно отнемането на свидетелства за управление на МПС заради неплатени глоби Данаил Кирилов, Министър на правосъдието 19/06/2020 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно неизпълнението на изискванията на чл. 192 и чл. 194 от Закона за водите, въведени с изменението на Закона (ДВ бр. 58/2015 г.), целящи в т.ч. и осигуряване въвеждането на принципа "замърсителят плаща" и въвеждане на законовите механизми за възстановяване на разходите за опазване на околна среда с цел предотвратяване на нитратните замърсявания на подпочвените води и тези произтичащи от амониевите замърсявания на атмосферата и последващите от това изменения на климата, вследствие прилагането на нитратни торове в земеделието Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 19/06/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 08.06.2020 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/06/2020 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда и защита на човешкото здраве Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 18/06/2020 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно разходване на гласуваните в Държавния бюджет за 2020 г. за функция "Здравеопазване" в бюджета на Министерство на младежта и спорта, в размер на 200 хил. лева Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 18/06/2020 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно контрол на въведените мерки във връзка с летен сезон 2020 и обезопасяване на плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 18/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Програма за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за четиригодишен период Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 18/06/2020 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно осигуряване на конкурентна среда на пазара за бутилки с втечнен газ Лъчезар Борисов, министър на икономиката 18/06/2020 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно обходния път на гр. Габрово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 18/06/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа в Министерство на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/06/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно извършена проверка на дейността на г-н Борис Борисов - директор на държавно спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" - София Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 18/06/2020 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно Обществените съвети в системата на предучилищното и училищно образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/06/2020 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно необходимостта от изграждане на кръгово кръстовище на изхода на гр. Русе в посока Варна Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/06/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно Национална многопрофилна детска болница Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/06/2020 отговорено
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА; Относно работа на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 17/06/2020 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно процедура по лицензиране на Българска федерация по УШУ Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 17/06/2020 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно становище на Министерство на околната среда и водите по издадено от Министерство на енергетиката Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 17/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно издадено Разрешение № 524 от 13 декември 2019 г. на "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД (дъщерно дружество на международната минна компания със седалище в Канада - "Дънди Прешъс Металс" Инк.) за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Свети Никола", разположена на територията на две области (Стара Загора и Пловдив) и на пет общини (Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Братя Даскалови и Брезово) и сериозното обществено недоволство от това Теменужка Петкова, министър на енергетиката 17/06/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно позицията на българското правителство към арменския геноцид Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 16/06/2020 в несъответствие с ПОДНС
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно укрепване на свлачището на държавния път Смолян - Мадан Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/06/2020 отговорено
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА; ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно неизплащане на договорените с колективните трудови договори допълнителни плащания на учители Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно получените от България 15 тона медицински консумативи, както и храна от Обединените арабски емирства и разпределянето на храните по социални домове Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неизплатени от "Еврофутбол" ООД заработени трудови възнаграждения Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика 12/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ролята и участието на българското министерство на земеделието, храните и горите в "сделката", при която България получи 15 тона медицински консумативи и храна от Обединените арабски емирства Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 12/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ролята и участието на българското министерство на икономиката в "сделката", при която България е получила 15 тона медицински консумативи и храни от Обединените арабски емирства Емил Караниколов, министър на икономиката 12/06/2020 отговорено
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ; Относно проблеми с медицинския екип от български граждани, намиращи се на мисия в Република Мали Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/06/2020 отговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разград Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 12/06/2020 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно образуваните досъдебни производства по чл. 127 от НК за периода март-май 2017-2020 г. Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 12/06/2020 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно визия за развитието на "Слънчев бряг" АД Николина Ангелкова, министър на туризма 12/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно сепариране на балирани смесени твърди битови отпадъци Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 11/06/2020 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно разпространение на печата в обл. Шумен Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/06/2020 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно контрол върху нелегалния внос на продукти за растителна защита в страната Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/06/2020 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно акредитация на Централната лаборатория за химически изисквания и контрол (ЦЛХИК) за изследване на пчели и пчелни продукти Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите 11/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." в РЦУО - Бургас, Благоевград и РЦУО - Русе Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 11/06/2020 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръжения за съхранение на животински торови маси Емил Димитров, Министър на околната среда и водите 11/06/2020 отговорено