Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
  • Дата на раждане : 14/06/1960 Асеновград, България
  • Професия: икономист;преподавател;
  • Езици: английски;руски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: manol.genov@parliament.bg
Парламентарна дейност
43-то Народно събрание
член 27/10/2014 - 26/01/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/11/2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно реализацията на обществена поръчка за рехабилитация на 20 км. отсечка от III-804 Поповица - Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71, по проект от Лот 15А, на Програма "Транзитни пътища V".
Отговорено в зала на 06/11/2014.
28/11/2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите действия от страна на МРРБ за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията между Асоциацията по В и К и В и К операторите.
Отговорено в зала на 28/11/2014.
16/01/2015
Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно провежданата от страна на Министерството на околната среда и водите политика към общините, с изградени пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) за управлението и експлоатация им, до сключване на договор с Асоциацията В и К и регионалния оператор.
Отговорено в зала на 16/01/2015.
13/02/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".
Отговорено в зала на 13/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
13/02/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект "Реконструкция и модернизация на кализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот", съгласно договор за Безвъзмездна финансова помощ № 51011116 - С030 от 08.08.2012 г., по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", с бенефициент общ. Сопот.
Писмен отговор на 13/02/2015.
06/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проект "Сградите на ЦДГ "Роза", Блок "Б", ЦДГ "Роза" (ясли), ЦДГ "Слънчево детство", ОДЗ "Приказен свят" и Начално училище "Неделя Петкова" гр. Сопот- с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда" по Оперативна програма "Регионално развитие", с бенефициент общ. Сопот.
Писмен отговор на 06/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
17/02/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно публикуван проект на Методически указания за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 17/02/2015.
06/03/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно наложени финансови корекции по Проект: "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот" и на Проект: "Инженеринг- работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Сопот" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", с бенефициент общ. Сопот.
Отговорено в зала на 06/03/2015.
27/03/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно осигурен финансов ресурс за реализация на Националната програма за саниране за 2015 г.
Отговорено в зала на 27/03/2015.
29/05/2015
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно извършване на нерегламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
03/04/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно финансиране на аварийно-възстановителни работи от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за пътя до кв. Горни Воден, гр. Асеновград.
Отговорено в зала на 03/04/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото техническо състояние на единствената транспортна връзка между общ. Лъки и вътрешността на страната, третокласен път III-861.
Писмен отговор на 26/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя Пловдив - Асеновград.
Писмен отговор на 26/05/2015.
29/05/2015
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.
Отговорено в зала на 29/05/2015.
26/05/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите действия от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията между асоциациите по ВиК и ВиК операторите.
Отговорено в зала на 26/05/2015.
26/06/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната и изготвяне на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични планински и полупланински слаборазвити райони.
Отговорено в зала на 26/06/2015.
12/06/2015
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно проект за интегриран воден цикъл на гр. Асеновград.
Отговорено в зала на 12/06/2015.
05/06/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно статистика на пътно-транспортните произшествия по път II-86 Пловдив - Асеновград.
Писмен отговор на 05/06/2015.
24/07/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно финансиране на аварийно-възстановителни работи от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за пътя Асеновград-Лясково-Яворово-Добралък.
Писмен отговор на 24/07/2015.
25/09/2015
Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно предприети действия от Министерството на икономиката за възстановяване на работата на "ВМЗ" АД гр. Сопот, след възникнали инциденти.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
25/09/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерките на Министерството на здравеопазването в Република България за обезпечаване имунизационния статус на българските деца.
Отговорено в зала на 25/09/2015.
13/11/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проведена полицейска операция на територията на Пловдивска област и по-специално в РПУ-Асеновград, и РПУ-Първомай.
Отговорено в зала на 13/11/2015.
06/11/2015
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно подадено искане към Методическия съвет по финансови корекции към Министерския съвет на Република България за преразглеждане на наложени финансови корекции по Проект "Реконстрикция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот" и на Проект " Инженеринг-работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Сопот" по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", с бенефициент общ. Сопот.
Писмен отговор на 06/11/2015.
13/11/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализацията на процедурите по рехабилитация на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград, от км. 0+00 до км. 20+442,71, по проект от Лот 15А на програма "Транзитни пътища V".
Отговорено в зала на 13/11/2015.
18/12/2015
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на министерството и решенията за неговото ползване.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
18/12/2015
Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
18/12/2015
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно резултати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътен участък на територията на общ. Лъки.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
04/12/2015
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно организацията на снегопочистването и сметоизвозването на ГКПП-та на територията на Република България.
Отговорено в зала на 04/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух и редовното превишаване на нормите на въглероден оксид в с. Красново, общ. Хисар, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
18/12/2015
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно неизплащане на обезщетения при пенсиониране на служители от МВР и щетите от съдебните искове след тях.
Отговорено в зала на 18/12/2015.
15/01/2016
Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно политиката на Министерството на образованието и науката относно искания на общини за съгласие за промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост.
Отговорено в зала на 15/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализацията на проект за разширение на път ІІ-86 Пловдив - Асеновград през 2016 г.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
29/01/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно обезпечеността на полицейско присъствие по селата на общините Садово и Лъки, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 29/01/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на проект BG1616Р0001/1.2-01/2011 "Енергийно обновяване на българските домове по ОП "Регионално развитие".
Отговорено в зала на 25/03/2016.
25/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Отговорено в зала на 25/03/2016.
11/03/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно окончателно приключване на проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по схема BG161PO001/1.2.01-01/2011 "подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 -2013 г.
Писмен отговор на 11/03/2016.
26/02/2016
Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно преобразуване на професионална гимназия "Златю Бояджиев" в гр. Брезово, Пловдивска област.
Отговорено в зала на 26/02/2016.
01/04/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
01/04/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно продължаващо депониране на строителни отпадъци на нерегламентирано сметище в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 01/04/2016.
15/04/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на ВиК реформа в малките населени места под 2000 екв. жители.
Писмен отговор на 15/04/2016.
08/04/2016
Въпрос към Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика относно преустановяване на работата на изнесено работно място на ТД на НОИ - Пловдив, намиращо се на територията на община Асеновград.
Отговорено в зала на 08/04/2016.
13/05/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предприети действия от Министерството на отбраната за обезпечаване дейността на "Интендантско обслужване" ЕАД - клон Калофер.
Отговорено в зала на 13/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
13/05/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно резултатите от проверката на бившите директори на РПУ - Първомай, и РПУ - Асеновград.
Писмен отговор на 13/05/2016.
27/05/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно общините с нарушено водоснабдяване.
Писмен отговор на 27/05/2016.
20/05/2016
Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно последващ контрол от страна на РИОСВ - гр. Пловдив за депонирането на строителни отпадъци на нерегламентирано сметище в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 20/05/2016.
08/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което се предоставя на общините по разработена програма за подобряване качеството на питейната вода и намаляване загубите по водопроводната мрежа.
Отговорено в зала на 08/07/2016.
15/07/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансирането на Националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради.
Отговорено в зала на 15/07/2016.
01/07/2016
Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно необходимостта от дисциплинарни проверки на дейността в РУП - Несебър, и Областна дирекция на МВР в Бургас, след инцидента в Слънчев бряг от 09.06.2016 г. и мерките за сигурност на гражданите и бизнеса там.
Отговорено в зала на 01/07/2016.
21/10/2016
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно индикативни цени при доставката на хранителни продукти в учебните заведения в Р България по европейска схема "Училищен плод", осъществявана от ДФ "Земеделие".
Отговорено в зала на 21/10/2016.
22/07/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно усилията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП).
Писмен отговор на 22/07/2016.
02/09/2016
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предприети действия от Министерството на отбраната за обезпечаване дейността на "Интендантско обслужване" ЕАД - клон Калофер.
Писмен отговор на 02/09/2016.
09/12/2016
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно осъществяване на контрол и налагане на санкции за незаконен добив на инертни материали в местностите "Ормана" и "Коила" - землището на с. Ново село, общ. Стамболийски, Пловдивска област.
Отговорено в зала на 09/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътното платно след рехабилитацията на 20 км отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград, от км 0+000 до км 20+442,71.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълване на пътни възли: на пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ "Тракия" и АМ "Марица" и на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ "Тракия" и път ІІІ-666.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
02/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно целевата субсидия на общ. Пловдив за успешно осъществяване на инициативата "Европейска столица на културата" през 2019 г.
Отговорено в зала на 02/12/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осъществяването на рехабилитацията на пътя Пловдив - Асеновград.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
25/11/2016
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2016 - 2017 г.
Отговорено в зала на 25/11/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Съединение за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Първомай за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Марица за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Асеновград за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брезово за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Перущица за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Карлово за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Раковски за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Калояново за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Родопи за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Кричим за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Куклен за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Садово за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Лъки за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сопот за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стамболийски за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
16/12/2016
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Хисаря за 2015 г.
Писмен отговор на 16/12/2016.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС