Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА
  • Дата на раждане : 14/02/1972 Радомир, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 14-ПЕРНИК;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: evdokia.asenova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно клинична пътека "Оперативни процедури върху апендикс".
Писмен отговор на 21/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода гр. Радомир.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
06/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
30/03/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Писмен отговор на 30/03/2020.
02/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Наредба № 9 от 2016 г..
Писмен отговор на 02/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на работния процес в детските градини.
Писмен отговор на 02/04/2020.
07/04/2020
Питане към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно политика на МОСВ по отношение на устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Писмен отговор на 07/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Писмен отговор на 02/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно разработване и създаване на единна платформа за дистанционно обучение за системата на предучилищното и училищното образование.
Писмен отговор на 10/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки и начин на компенсиране на положения извънреден труд от учителите във връзка с въведеното в страната извънредно положение.
Писмен отговор на 10/04/2020.
10/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно съдействието, което МОН оказва за набавяне на технически устройства и интернет за учителите и учениците за осигуряване продължаването на образователния процес.
Писмен отговор на 10/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за бременните и майките с малки деца, които са пряко засегнати от пандемията и извънредното положение.
Писмен отговор на 16/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организацията на работния процес за непедагогическите кадри, обслужващия и помощния персонал в детските градини.
Писмен отговор на 22/04/2020.
11/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приключване на учебната 2019/2020 година.
Писмен отговор на 11/05/2020.
12/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно повторно публикуване на Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно неизплащане на договорените с колективните трудови договори допълнителни плащания на учители.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно разрешение за възстановяване на аварийното водоподаване към гр. Радомир от каптаж "Врелото" чрез помпена станция "Крапец".
Отговорено в зала на 03/07/2020.
25/09/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно конкурсна процедура за длъжност "директор" на държавни и общински училища.
Писмен отговор на 25/09/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за Ковид-19 по време на предписаната им задължителна изолация.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно правото на достъп до медицинска помощ на хората със заболявания, различни от COVID-19.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно критериите за определяне на клиника, отделение или болница като място на лечение на пациенти с COVID-19.
Писмен отговор на 11/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.
Отговорено в зала на 11/12/2020.
22/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно точка втора на Решение на Народното събрание от 13.12.2019 г. във връзка с разискванията по питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на МРРБ за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктурата във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това (обн. ДВ. бр. 100 от 2019 г.).
Писмен отговор на 22/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
05/02/2021
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Радомир за 2020 г.
Писмен отговор на 05/02/2021.
05/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно средствата, инвестирани в училищна инфраструктура за 2020 г. в област Перник.
Писмен отговор на 05/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно решение на Отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за национално анкетно проучване.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблеми на страдащите от синдром на Даун.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
05/03/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно промени в Наредбата за медицинската експертиза.
Писмен отговор на 05/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС