Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
25/03/2015 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.03.2015 г.
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.03.2015 г.

  Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 25 март 2015 г., разгледа и обсъди законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на околната среда и водите - Бойко Малинов – заместник - министър, Мария Гълъбова – директор на дирекция „Превантивна дейност”, Силвия Димитрова – началник на отдел „Оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка”; представители на граждански организации.

  Законопроектът бе представен от Бойко Малинов.
  Според вносителя с предложения законопроект се постигат две основни цели.
  Първата е синхронизация на българското законодателство с правото на Европейския съюз във връзка с транспонирането на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета.
  Отмененият Регламент(ЕС) № 182/2011 предполага промяна в Закона за опазване на околната среда с актуални текстове, в съответствие с новия Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета, относно системата на подаване на проекти и предложения до Европейската комисия.
  Прецизират се текстове в закона за постигане на пълно съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети.
  Втората цел се отнася до изпълнение на Приоритет 15.4 от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България, 2014-2018 г. Предлаганите промени предвиждат съвместяване на процедурите за контрол на големите аварии с процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и осигуряване на координиране с процедурите по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни чрез промяна на административния режим. Заменя се съществуващия разрешителен режим от министъра с процедура по одобряване на доклади за безопасност от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
  С преходните и заключителни разпоредби се правят съответстващи промени в Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и в Закона за устройство на територията.
  Законът предвижда Министерският съвет да приеме наредба по чл. 103, ал. 9 в тримесечен срок от влизането му в сила.
  По законопроекта е представено становище от Българска стопанска камара, която категорично възразява срещу предложения начин за задължително съвместяване на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда с процедурата за контрол на опасностите от големи аварии, тъй като това ще затрудни изключително инвестиционния процес в страната и по никакъв начин няма да облекчи инвеститорите на нови инсталации, както и операторите на наличните такива. Подобна политика и промени не биха довели до подобряване на инвестиционния климат в България и до привличане на нови инвестиции.
  Българската стопанска камара предлага да се даде възможност на операторите сами да преценяват дали биха искали да съвместят оценките. Необходимо е да се даде определение или да се въведат количествени и качествени критерии на понятията „значително увеличение” и „значително изменение”.
  След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „За” – 12 народни представители и „Въздържали се” – 4 народни представители
  Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, № 502-01-18, внесен от Министерски съвет на 11.03.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ПЕТЪР КЪНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума